BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART (ochtendvergadering)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)"

Transcriptie

1 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in extenso weergegeven in de handelingen.

2 2 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG INHOUD ARBITRAGEHOF BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN INDIENNING VAN ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE Verzending naar verenigde commissies BRUSSELS WAARBORGFONDS VOORSTEL VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN DE STEDENBOUW EN TOT INVOE- RING VAN DE NODIGE VOORZIENINGEN VOOR DE SELECTIEVE OPHALINGEN Algemene bespreking (Sprekers: de heer Jean Demannez, mevrouw Béatrice Fraiteur) TOEGEVOEGDE INTERPELLATIES VAN DE HEER FRANÇOIS ROELANTS DU VIVIER EN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-STAEL (BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE) TOT DE HEER FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA, MINISTER-VOORZITTER (Sprekers: de heren François Roelants du Vivier, Dominiek Lootens-Stael, mevrouw Anne-Françoise Theunissen, mevrouw Julie de Groote, de heer Yaron Pesztat en de heer François-Xavier de Donnea, Minister- President) INTERPELLATIE van mevrouw Evelyne Huytebroeck (proefprojecten van de handelskernen, de evaluatie en de toekomst ervan) tot de heer Eric Tomas, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting (Sprekers: mevrouw Evelyne Huytebroeck, mevrouw Françoise Schepmans, mevrouw Sfia Bouarfa, de heer Sven Gatz, mevrouw Marion Lemesre, de heer Joël Riguelle en de heer Eric Tomas, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting) Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Zitting

3 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART Voorzitter: Mevrouw Magda De Galan - De vergadering wordt om u geopend. ARBITRAGEHOF De Voorzitter.- Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof aan de Raad gedaan. Zij zullen in het beknopt verslag en in het volledig verslag van deze vergadering worden opgenomen. BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN De Voorzitter.- Een ministerieel besluit en een besluit van de regering worden door de regering aan de Raad overgezonden. Zij zullen in het beknopt verslag en in het volledig verslag van deze vergadering worden opgenomen. INDIENING VAN ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE De Voorzitter.- Op 19 maart 2001 werd een ontwerp van ordonnantie ingediend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Ontwerp van ordonnantie betreffende het Fonds voor de financiering van het waterbeleid (nr. A-175/1-2000/2001) - Verzonden naar de Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken. Op 22 maart 2001 werd een ontwerp van ordonnantie ingediend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (nr. A-176/1-2000/2001) - Verzonden naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid. VOORSTEL VAN ORDONNANTIE Verzending naar verenigde commissies De Voorzitter.- Het voorstel van ordonnantie (Mevr. Dominique Braeckman, de heren Alain Adriaens en Yaron Pesztat) tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (nrs A-70/1 en 2-99/2000) dat oorspronkelijk verzonden is naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid tijdens de plenaire vergadering van 11 februari 2000, wordt verzonden naar de Verenigde commissies voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid en voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid. De heer Alain Adriaens (in het Frans).- Aangezien er een voorstel van ordonnantie inzake stedenbouw zal worden toegevoegd aan dit voorstel van ordonnantie, moet er haast worden gemaakt zodat beide ordonnanties snel samen kunnen worden behandeld. De Voorzitter.- Het desbetreffende voorstel is reeds vertaald en we zullen ons haasten. HET BRUSSELS WAARBORGFONDS De Voorzitter.- Bij brief van 15 september 2000 verzoekt de Minister van Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, de Raad om aan de Regering drie leden voor de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds voor te dragen. Artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds bepaalt dat het Waarborgfonds bestuurd wordt door een raad van bestuur bestaande uit dertien leden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die benoemd worden bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en twaalf leden met economische of juridische deskundigheid inzake krediet of bedrijfsbeheer. Tussen deze twaalf leden worden drie leden benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. De duur van het mandaat van de bestuurders is zes jaar. Het is vernieuwbaar volgens de regels die gelden voor hun benoeming. De Regering benoemt volgens dezelfde regels een plaatsvervanger voor elk van de bestuurders. Het komt de Raad toe om drie leden en drie plaatsvervangers aan de Regering voor te dragen. Tijdens de plenaire vergaderingen van woensdag 18 oktober 2000, vrijdag 10 november 2000, vrijdag 8 december 2000, vrijdag 12 januari 2001 en donderdag 22 februari 2001 werd een oproep tot kandidaten gedaan. Aangezien de Raad over niet genoeg kandidaturen beschikt, stel ik voor een nieuwe oproep tot kandidaten te doen. De kandidaturen moeten aan mij worden gericht en moeten uiterlijk op dinsdag 17 april 2001 om 12 uur op de griffie van de Raad inkomen. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur een curriculum te voegen met vermelding van hun diploma s en beroepservaring. (Instemming)

4 4 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (VAN MEVR. BÉA- TRICE FRAITEUR) TOT WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN DE STEDEN- BOUW EN TOT INVOERING VAN DE NODIGE VOOR- ZIENINGEN VOOR DE SELECTIEVE OPHALINGEN Algemene bespreking De heer Jean Demannez, rapporteur (in het Frans).- Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag. Mevr. Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Nagenoeg iedereen beseft hoe belangrijk het is om afval te sorteren en te recycleren. Toch zijn er vaak praktische problemen, zoals een gebrek aan plaats om het afval op te slaan, waardoor vele Brusselse gezinnen er niet toe komen afval te sorteren. Tijdens de vorige zittingsperiode heb ik een voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 ingediend. De bedoeling was ertoe te komen dat in alle nieuwe of gerenoveerde gebouwen in ruimte wordt voorzien om afval te sorteren en op te slaan. Blijkbaar was dat nog niet zo n slecht idee, aangezien de Staatssecretaris besloten heeft deze wijziging in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening op te nemen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn ongenoegen te uiten over de manier waarop de door parlementsleden ingediende voorstellen van ordonnantie worden behandeld. Zoals vele andere voorstellen is ook dit voorstel nog steeds niet overgenomen in een ontwerp van de regering. Nochtans is dit voorstel nog niet achterhaald, aangezien er in de praktijk nog niets is gebeurd hoewel de gewestelijke stedenbouwkundige verordening bepaalt dat in zulke ruimtes moet worden voorzien. Sommigen zullen stellen dat die voorzieningen kunnen worden opgenomen in de bijzondere plannen van stedenbouw of dat ze via stedenbouwkundige lasten kunnen worden gefinancierd. Ikzelf verkies iets te verwezenlijken eerder dan alleen de mogelijkheid daartoe te scheppen. De PSC-fractie zal dit voorstel van ordonnantie goedkeuren. Ik verzoek u hetzelfde te doen met het oog op de milieubescherming. - De algemene bespreking is gesloten. - Over de conlusies van de commissie, waarin wordt voorgesteld het voorstel te verwerpen, zal later op de dag worden gestemd. INTERPELLATIE VAN DE HEER FRANÇOIS ROE- LANTS DU VIVIER TOT DE HEER FRANÇOIS- XAVIER DE DONNEA, MINISTER-PRESIDENT, betreffende "de bijdrage van het Brussels Gewest aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie" en TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS- STAEL betreffende "het openingsfeest voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie". De heer François Roelants du Vivier (in het Frans).- Drie maanden voor de aanvang van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie moet het debat over de toekomst van Europa ook in ons parlement worden gevoerd. Uw regering heeft kort geleden aan de pers het programma voorgesteld van haar bijdrage aan het Belgisch voorzitterschap, waarin vijf prioriteiten zijn vervat. U hebt terecht benadrukt hoe belangrijk het onderzoek is als middel om de economische groei te bevorderen. Europa investeert te weinig in wetenschappelijk onderzoek vergeleken met zijn grootste concurrenten. Daarom is het zo belangrijk dat een akkoord wordt bereikt over het zesde kaderprogramma inzake onderzoek en ontwikkeling. Wat bent u voornemens te doen opdat ons Gewest tot de Europese koplopers behoort? Het directoraat-generaal ontwikkeling van de Europese Commissie wijst erop dat in de regio s van de Unie waar het meest in ontwikkeling wordt geïnvesteerd, de werkloosheidsgraad ook relatief het laagst is. Wat bent u voornemens te doen om de investeringen van de overheid in onderzoek op een hoger niveau te krijgen? Bent u van plan onze onderzoekers door middel van een efficiënt netwerk met elkaar te verbinden? Zult u deelnemen aan een benchmarking van de onderzoeksactiviteiten? Op het vlak van stadsherwaardering zal worden gesproken over het urban-programma waarvoor we in aanmerking komen tot in Is de regering van plan dit programma te heroriënteren, of zal ze het Belgische voorzitterschap aangrijpen om een debat over de voortzetting ervan na 2006, na de uitbreiding dus, op gang te brengen? Hoe zal u de stadsherwaardering en de sociale huisvesting promoten? Welke concrete voorstellen zullen er op Europees niveau gemaakt worden? Zullen er ontmoetingen, seminaries of uitwisselingen plaatsvinden? Ons Parlement heeft beslist om in samenwerking met het Comité van de Regio s midden-oktober een Europees colloquium te houden over acties ter bestrijding van de armoede in de Europese regio s. Ik zou graag meer vernemen over uw initiatieven op dit vlak. De vierde prioriteit is de plaats en de rol van de Regio s in het kader van het debat over de toekomst van Europa. Voornoemd orgaan, dat in het Verdrag van Nice een grotere legitiemiteit heeft gekregen, heeft nood aan de actieve steun van de Regio s die er deel van uitmaken, om zijn pleidooi voor een betere subsidiariteit kracht bij te zetten. Welke initiatieven gaat u daartoe nemen? Ik ben blij dat de regering beslist heeft een seminarie te organiseren over het thema "duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit in stedelijk milieu". Deze prioriteit is des te belangrijker omdat het zesde milieu-actieprogramma dat thans ter

5 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART raadpleging voorligt bij de Raad, het Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio s, met geen woord rept over het stedelijk milieu, hoewel 80% van de Europese bevolking in stedelijke gebieden leeft. Ik hoop dat Brussel in het kader van het Belgisch standpunt zijn steun zal verlenen aan deze eis om te komen tot een milieukaderprogramma waarin de stadsrealiteit een volwaardige plaats krijgt. Uit uw prioriteiten blijkt dat de regering, los van het komende voorzitterschap, ook een langetermijnvisie heeft, waarbij ons Gewest een volwaardige bijdrage kan leveren tot het Europese debat. Na uw verduidelijking van uw doelstellingen en uw middelen kunnen we u slechts aanmoedigen om in die richting voort te gaan. De heer Dominiek Lootens-Stael.- Tijdens de tweede helft van dit jaar zal België het voorzitterschap van de Europese Unie bekleden en de ogen van gans Europa zullen zes maanden lang op dit land gericht zijn. Het Brussels Gewest, dat nochtans voortdurend klaagzangen aanheft over zijn te beperkt budget en geregeld meer Vlaams geld naar Brussel wil zien vloeien, zal deze gebeurtenis met toeters en bellen vieren. Een openingsfeest op de Grote Markt en een slotfeest, met heel veel vuurwerk op het einde van de zes maanden, zullen al heel wat belastinggeld opslokken. Op de koop toe zal de Brusselse regering een informatiecampagne voor de burgers op touw zetten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van plan 50 miljoen te besteden aan de viering van het Europese voorzitterschap. Vraag is natuurlijk wat hiermee zal gebeuren en wat de Brusselaar aan dit alles zal overhouden. Ik ben er nu al zeker van dat de informatiecampagne, als ze opgezet is door deze regering, een zoveelste goednieuwsshow voor het regime zal worden, vol van publicitaire slogans over de eigen kwaliteiten en over al het heil dat Brussel van Europa ontvangt. Van mijn kant pleit ik ervoor om ook aandacht te besteden voor de desastreuze gevolgen van de Europese aanwezigheid voor de gewone Brusselaar en zijn stad: de kaalslag, de druk op de groene rand, de spectaculair stijgende immobiliënprijzen... al deze pijnlijke gevolgen verdienen evenveel aandacht als de zogenaamde weldaden die de Europese aanwezigheid in Brussel over de stad en zijn bewoners zou brengen. In de persmededeling van de minister-president staat te lezen dat "in het kader van de informele vergadering van de Europese ministers voor huisvesting het Belgische voorzitterschap zich zal toeleggen op het vaststellen van een inventaris van de verschillen. Ook zal de duurzaamheid van de sociale huisvesting worden verzekerd en de belangen van de minstbedeelden verdedigd." Kan hieruit worden besloten dat Europa een aanzienlijke financiële steun zal verlenen aan projecten voor sociale huisvesting te Brussel? Met het oog op het voorzitterschap worden ook allerhande infrastructuurwerken uitgevoerd, zoals de overkoepeling van het Luxemburg-station, de herinrichting van straten en pleinen, de heraanleg van de Karmelietenstraat en het Maalbeekpark. Dit alles kost meer dan 300 miljoen. Dat moet worden betaald door de federale overheid en het Brussels Gewest. Waarom moet opnieuw Brussel mee opdraaien voor de kosten? De stad heeft al moeten opdraaien voor de urbanistische en sociale gevolgen van de Europese zegeningen. Volgens de heer Roelants du Vivier herkennen de burgers zich steeds meer in Europa. Over welke burgers heeft hij het? De burgers die ik ken herkennen zich helemaal niet in Europa en de afkeer dreigt steeds groter te worden. Hoe zal Brussel tijdens het Europese voorzitterschap naar het buitenland worden voorgesteld? In het verleden was een doelbewuste politiek om Brussel in het buitenland te promoten als een eentalige francofone stad. Recent denk ik aan de gemeenschappelijke werking tussen Export-Brussel en het Waalse Gewest en de brochures van het TIB. De minister-president krijgt nu de kans om die fouten recht te zetten. Wordt in de informatiecampagne van het Gewest ook gesproken over de nefaste sociale, ecologische en urbanistische gevolgen van Europa voor Brussel? Zullen er initiatieven worden ondersteund om deze pijnlijke gevolgen te verzachten? Vindt de minister-president het gerechtvaardigd dat Brussel mee moet opdraaien voor de infrastructuurwerken nadat dat al het geval was voor de kaalslag van de stad? Welke concrete initiatieven zullen worden genomen om het beeld van het eentalig Franse Brussel te ontkrachten? Mevr. Anne-Françoise Theunissen (in het Frans).- België wordt eerlang voorzitter van de Europese Raad en krijgt zo een uitgelezen kans om zijn stempel te drukken op het Europees beleid. Wij weten evenwel dat een groot aandeel van het werk erin bestaat de beslissingen van de voorgangers uit te voeren. De Gewesten zullen echter voor het eerst betrokken worden bij het Europese voorzitterschap. Dat biedt hen dan ook de mogelijkheid om de sterke punten die verband houden met de specifieke kenmerken van hun Gewest te laten doorwegen : mobiliteit, sociaal milieu, tewerkstelling van de inwoners, de plaats van de Europese instellingen in de stad. De vijf sterke punten van ons programma zijn : werkgelegenheid, onderzoek, stadsvernieuwing, de plaats van de Gewesten in de Europese constructie, stedelijk milieu. Die punten zijn belangrijk, maar ik betreur dat bij de keuze van de prioriteiten en de vaststelling van de middelen voor de verwezenlijking van het aangekondigde programma weinig verbeelding aan de dag is gelegd. Hoe staat het bijvoorbeeld met de mobiliteit in de steden? Wat gebeurt er op cultureel vlak? Waarom werd er zo weinig belang gehecht aan het probleem van de culturele verscheidenheid in de steden? Het onderzoeksprogramma heeft hoofdzakelijk betrekking op de mobiliteit van de onderzoekers. Dat is een goede zaak, maar wanneer men zich buigt over de specifieke kenmerken van het Brussels Gewest, stelt men bijvoorbeeld vast dat 70 % van de ondernemingen minder dan vier werknemers stellen. Waarom zijn er geen doelstellingen naar voren geschoven die rekening houden met deze bijzondere toestand?

6 6 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG Men heeft belang gehecht aan de mobiliteit van de onderzoekers. Waarom heeft men zich dan niet bekommerd om de plaats van de vrouw in het wetenschappelijk onderzoek? Ik raad u aan de resolutie van het Europees Parlement te lezen over de rol van de vrouw in het dynamischer maken van het Europese beleid inzake wetenschappelijk onderzoek. De Commissie van haar kant stelt zelfs voor de deelneming van de vrouwen op te drijven. Zij stelt zelfs een minimum van 40% voor. Op het stuk van de werkgelegenheid stelt de Commissie een onderzoeksprogramma in aan de hand waarvan de Europese markt kan worden gedefinieerd en de behoeften inzake kwalificatie kunnen worden bepaald. Bij dit programma worden de ondernemingen, maar ook de opleidende instanties en sociale partners betrokken. De Gewesten hadden hun ervaringen moeten uitwisselen om samen met de sociale partners gegevens te verzamelen voor een beleid dat op Europese beslissingen aansluit. Er bestaat geen enkel uitwisselingsproject met andere niet- Europese Gewesten, evenmin met de Gewesten in landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie. Die landen hebben nochtans belangstelling voor uitwisselingen omdat zij op die manier de middelen kunnen vinden voor het vervullen van de toetredingsvoorwaarden en voor de verwezenlijking van hun projecten. (Applaus van Ecolo) Mevr. Julie de Groote (in het Frans).- Deze interpellatie heeft de verdienste een debat op gang te brengen. Het was hoog tijd. Wij moeten doelstellingen vaststellen. Wij zullen de raad van ministers bevoegd voor het onderzoek financieren en het voorzitterschap ervan waarnemen. U hebt daartoe een aanzienlijk budget uitgetrokken. Hoe zal dat worden aangewend? Wij moeten keuzes maken en beslissen hoe de Europese kennismaatschappij moet worden opgevat, maar vooral tot wie ze gericht is. Daarover moeten wij een debat houden. De heer Roelants du Vivier is de eerste om te zeggen dat wij ons er niet te mogen beperken de Europese beslissingen a posteriori goed te keuren. Wij hoeven niet te wachten tot Europa het debat aansnijdt. Welke rol zal onze assemblee spelen bij de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap? Hoe ziet de toekomst van de Europese instellingen eruit? De vraag rijst rond de verklaring van Laken, die moet worden gezien in het licht van de goedkeuring van het Verdrag van Nice. Dat verdrag is een belangrijke stap in de uitbreiding van de Europese Unie. Ik hoop dat de toekomst van de Unie zal worden besproken. Bij die besprekingen moeten de Gewesten een centrale rol spelen. De Vlaamse Minister-President en zijn Waalse collega hebben elkaar verscheidene malen ontmoet om dit onderwerp te bespreken, maar ons Gewest werd hierbij over het hoofd gezien. Ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen en dat we actief aan de besprekingen zullen kunnen deelnemen. Waarom zouden we de gelegenheid niet aangrijpen om het concreet te hebben over de vestiging van de Europese instellingen te Brussel en daarbij te verwijzen naar bijvoorbeeld de dode hand, in het licht van de rol die inzake stedelijke solidariteit moeten spelen? (Applaus van PSC) De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Wat de stadsvernieuwing betreft, moet worden gezegd dat de ontwikkeling van de instellingen en vooral van het Europees Parlement enorme stedenbouwkundige en milieuschade heeft veroorzaakt. Voorts zijn al die acties ondernomen zonder de minste transparantie en zonder enig overleg met de betrokkenen. De Europese Unie heeft zelf richtlijnen uitgevaardigd inzake stedenbouw, heropleving van wijken en participatie van inwoners in de besluitvorming op gemeentelijk niveau. De Europese Unie heeft overigens een "groen boek" over het milieu uitgegeven. Er dient te worden opgemerkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch de Europese richtlijnen, noch zijn eigen ordonnanties heeft toegepast. Het Belgisch Voorzitterschap is dan ook de gelegenheid om zich te buigen over het gecombineerde probleem van het leefmilieu en de ontwikkeling van de Europese instellingen in onze wijken. Zolang daarover geen openbaar debat is gevoerd, zal het imago van Europa bij de Brusselaars niet verbeteren. De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President (in het Frans).- Ik ben blij met deze interpellatie van de heer Roelants du Vivier. Ze geeft mij de kans om aan Mevr. Theunissen en in het bijzonder aan de heer Pesztat te zeggen dat wij nu reeds doen wat zij vragen. Ik zal de eer hebben om het voorzitterschap van de raad van ministers bevoegd voor het onderzoek uit te oefenen ; de heer Tomas zal fungeren als woordvoerder voor België bij de Raad "binnenlandse markt". Beide functies zijn belangrijk maar zijn van verschillende aard. Nadat ik kennis had gekregen van de prioriteiten in het beleid van de federale regering voor het Belgisch voorzitterschap, heb ik gesuggereerd om ook de prioriteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor te stellen. Daarbij gaat het om de belangrijkheid van het wetenschappelijk onderzoek, de herwaardering, met een gedeelte mobiliteit, de toegang tot de sociale huisvesting, de plaats en de rol van de regio s in het debat over de toekomst van Europa en de bevordering van de stadsontwikkeling met het oog op duuurzame ontwikkeling en bevordering van het welzijn. Ik vind het beter weinig prioriteiten op te sommen dan een zeer groot aantal prioriteiten op te geven. Mevrouw de Groote, u mag de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet overschatten en evenmin de invloed die ik en de andere leden van onze regering kunnen uitoefenen op de grote strekkingen betreffende de verdere ontwikkeling van de Europese Unie. Het wetenschappelijk onderzoek biedt ons Gewest de mogelijkheid om zijn plaats als Europees kruispunt van de spitstechnologie veilig te stellen. Ons Gewest bekleedt inder-

7 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART daad de tiende plaats onder de Europese regio s in termen van eigen economisch potentieel. Voorts is ons Gewest het epicentrum van een aanzienlijk potentieel qua wetenschap en technologie, dat beschikt over vier universitaire centra, vier hogere industriële instellingen en een groot netwerk van ziekenhuizen. (Voorzitter : Mevr. Marion Lemesre) Ons Gewest profileert zich vooral op drie van de zeven krachtlijnen van het kaderprogramma, namelijk de informatietechnologie, de biotechnologie en de medische wetenschappen, en de ruimte- en de luchtvaart. Voorts beschikt ons Gewest over talrijke bloeiende KMO s die moeten worden geholpen om synergieën aan te gaan met grotere ondernemingen. De regio s kunnen een groot potentieel hebben inzake onderzoek, ook al moeten bepaalde soorten onderzoek op Europese schaal worden gevoerd. Om succesvol te kunnen zijn, moet men in de eerste plaats open staan voor Europa en de wereld. In dat verband zijn de Gewesten wellicht bevoordeeld ten opzichte van de federale overheid, omdat zij makkelijker bruggen slaan met andere entiteiten. De ondernemers en de universitaire kringen moeten worden gewezen op de Europese mogelijkheden inzake research. Het is moeilijk een kaderprogramma op grote schaal te hebben en tegelijk ervoor te zorgen dat het toegankelijk blijft voor kleine entiteiten. Telkens wanneer ik in dat verband mensen ontmoet, druk ik die bezorgdheid uit. In Europa is het onderzoek nog te versnippperd, wat nadelig is voor de efficiëntie ervan. De Europese onderzoeksruimte kan de Regio s de kans bieden om uit hun isolement te treden. In dat kader moet het Gewest zijn groot potentieel tonen. Bij mijn verschillende internationale contacten, zoals onlangs in Rijsel en binnenkort in Moskou, en in het raam van de akkoorden die ons Gewest sluit, leg ik de nadruk op meer uitwisseling op het stuk van wetenschap en technologie. De interuniversitaire samenwerking terzake moet een absolute prioriteit zijn. Een van mijn prioriteiten is het opzet dat de vijftien Lidstaten, vóór december en na een eerste lezing van het zesde kaderprogramma, een consensus bereiken. Als er binnen deze termijn geen gezamenlijke beslissing wordt genomen, komt de commissaris voor Onderzoek, de heer Busquin, in moeilijkheden en bestaat het gevaar dat het vijfde en het zesde kaderprogramma niet perfect op elkaar aansluiten. Ik heb regelmatig contact met de rapporteur van het Europees Parlement en met de kopstukken van de commissie Onderzoek, die over dat zesde kaderprogramma moet beslissen. Tijdens het Belgische voorzitterschap zullen we bijdragen tot de oprichting van een Europese ruimte voor onderzoek en innovatie. Op 17 en 18 september aanstaande zal ik in het Europees Parlement een colloquium organiseren over de mobiliteit van de vorsers binnen de Europese Unie. Vele Ministers zullen daar aanwezig zijn. Tijdens het colloquium zullen de volgende vragen aan bod komen: In hoeverre is het werk van onze Europese wetenschappers bekend? Hoe is het gestructureerd? Hoe kan voor meer mobiliteit worden gezorgd binnen de wetenschappelijke wereld? Er zal worden gepraat over immigratie in het licht van het herwaarderen en aantrekkelijk maken van de wetenschappelijke kennis. Ook de loopbaan van de vorsers zal worden besproken. We moeten ervoor zorgen dat de Europese staatsburgers opnieuw vertrouwd raken met wetenschap en technologie. De Europeanen moeten begrijpen dat hun dagelijks leven erdoor rechtstreeks wordt beïnvloed. In dit verband zal ik vooral toezien op de rol die de KMO s moeten spelen in de Europese onderzoeksprogramma s. Er moet ook werk worden gemaakt van het communautaire octrooi, waarvoor de medewerking vereist is van universiteiten, onderzoekscentra, hogescholen en ondernemingen. Via deze multidisciplinaire en complementaire aanpak kan de kloof tussen het fundamenteel en het toegepast onderzoek worden gedicht en kunnen de nodige bruggen worden geslagen. Het Belgische voorzitterschap zal streven naar een beter inzicht in en een versteviging van de rol die de Gewesten kunnen spelen in de oprichting van een Europese ruimte voor onderzoek. Wat de stadsherwaardering betreft, zorgen de contracten voor de herwaardering van de oude wijken sinds 1994 voor een nieuw overheidsbeleid in de wijken die op stedenbouwkundig gebied achtergesteld zijn en waarvan de bevolking vele sociale handicaps heeft. Via deze aanpak wordt niet alleen gezorgd voor huisvesting, maar wordt ook de openbare ruimte aangepakt en wordt een dynamischer beleid inzake sociale huisvesting gevoerd. Ons Gewest werd door Europa geselecteerd om een proefprogramma (Urban) uit te voeren om de economische, sociale en milieuproblemen in de achtergestelde wijken van de stadscentra op te lossen. Brussel heeft beslist deze kans aan te grijpen om de economische verloedering van sommige wijken tegen te gaan en om een sociaal-economisch deel op te nemen in de herwaarderingsinitiatieven die samen met de gemeenten worden gelanceerd. Komt Brussel ook nog na 2006 in aanmerking? Het Gewest hoeft zeker niet meer te rekenen op zo n meevaller als de tegemoetkoming die werd toegekend in het kader van doelstelling 2 van de Europese structuurfondsen. Toch is de hervorming van de structuurfondsen nog niet echt van start gegaan en hopelijk zal in het kader van deze hervorming nog worden nagedacht over de toekomst van de stedelijke problematiek. Wat de huisvesting betreft, omvat het Brusselse programma hoofdzakelijk maatregelen inzake economische en onroerende investeringen. Samen met de gemeenten, de gemeenschappen en de federale overheid zet het Gewest aanzienlijke middelen

8 8 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG in om ingrijpende operaties voor stadsvernieuwing en sociaaleconomische herwaardering van de wijken binnen beperkte perimeters tot een goed einde te brengen. Deze gewestelijke initiatieven steunen op een streven tot positieve ruimtelijke discriminatie en worden genomen in welbepaalde wijken. Het Gewest selecteert de wijken door na te gaan in hoeverre er sprake is van verregaande verloedering. Deze initiatieven gaan gepaard met grote openbare en privéinvesteringen in onroerend goed. Dit algemene beleid ligt volledig in de lijn van de regeringsverklaring. Sociale huisvesting is één van de prioriteiten van de regering. Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie zullen de ministers voor Huisvesting daaraan een informele vergadering wijden. Daarbij zal gesproken worden over de projecten voor sociale cohesie die in ons Gewest op het getouw worden gezet. Via de projecten wordt het herstel beoogd van de sociale banden die een cruciale rol spelen in de heropleving van de wijken, en vooral van die waar de initiatieven worden genomen waarover ik het daarnet had. Minister Tomas zal een conferentie organiseren over de bedrijvencentra. Wat de plaats en de rol van de Gewesten in de opbouw van Europa betreft, vraagt de regering dat tijdens de globale besprekingen over de toekomst van Europa - waarover een verklaring zal worden afgelegd tijdens de Europese Raad te Brussel - ook dat thema zou worden aangesneden. De ambitie om in Europa een grotere rol toe te kennen aan de Gewesten die krachtens hun grondwet beschikken over wetgevende machten is niet nieuw. Uit de aan het Verdrag van Nice toegevoegde verklaring over de toekomst van de Unie blijkt dat een nieuwe aanpassing van het Verdrag terzake - met name bepaling van de bevoegdheden, rechtvaardiging en toenadering van de Unie en haar instellingen tot de staatsburgers - geen utopie is. (Voorzitter: Mevr. Magda de Galan.) Tijdens zijn vergadering te Brussel in december, zal de Europese Raad er zelfs toe worden gebracht een verklaring goed te keuren over de initiatieven die moeten worden genomen in het kader van een verdieping van de Unie. In deze context heeft de regering de erkenning van de specifieke kenmerken en de rol van de Gewesten met wetgevende macht als een prioriteit gesteld. Deze Gewesten nemen deel aan de uitwerking en de uitvoering van de Europese regelgeving en dragen zodoende een bijzondere verantwoordelijkheid. Het is dan ook logisch dat ze als de bevoorrechte gesprekpartners van de EU worden erkend. Het Gewest vraagt dat het subsidiariteitsbeginsel strikt wordt toegepast. De slagkracht en de steun van het Comité van de Regio s moeten worden verhoogd. Het stedelijk leefmilieu is voor het Gewest een belangrijk thema. Het BIM organiseert hierover op 3 en 4 oktober aanstaande een seminarie, in samenwerking met het Comité van de Regio s. Bedoeling is het stedelijk leefmilieu een centrale plaats te geven in het Europees beleid. Het Brussels Gewest blijft erop toezien dat het zesde kaderprogramma van het Europees beleid inzake leefmilieu wordt toegepast. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de mobiliteit. (Verder in het Nederlands) In tegenstelling met wat de heer Lootens hier heeft gezegd, is de Europese aanwezigheid voor Brussel wel degelijk een zegen. Uit de Iris-consultingstudie die minister Chabert eertijds heeft laten maken, blijkt overduidelijk dat voor de Brusselse economie Europa wel degelijk bijzonder positief werkt. Alleen al de werkingsuitgaven, die rechtstreeks verband houden met Europa zelf, bedroegen in 1998 liefst 80 miljard. Dit bedrag houdt dan niet eens rekening met de inkomens uit de aanwezigheid van talrijke ambassades, consulaten, persagentschappen, lobbyorganisaties, gewestelijke delegaties, bedrijven enz. Als we die hierbij tellen is de impact op de economie natuurlijk nog veel groter. Het is onze bedoeling om die voordelen aan onze bevolking kenbaar te maken en ter zake een aantal misverstanden weg te werken. Natuurlijk zijn we niet blind voor de perverse effecten die slechte beslissingen uit het verleden hebben veroorzaakt. Wij moeten die littekens zoveel mogelijk trachten weg te werken. Wie steevast een negatief beeld schetst van de Europese aanwezigheid in Brussel, begaat een vergissing, meer zelfs, hij misleidt de bevolking. Ik geef toe dat de Europese ontwikkeling in het verleden soms chaotisch is verlopen en dat er geregeld een gebrek aan transparantie was vast te stellen. Het moet onze bedoeling zijn om te vermijden dat zulks zich nog voordoet. (Verder in het Frans) Ik begrijp de bezorgdheid van degenen die genoeg hebben van een stapsgewijs en ondoorzichtig beleid. Ik heb een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de vijf grote instellingen, de vier meest betrokken Europese kabinetten, Buitenlandse Zaken en de diensten van het Gewest, om een lijst op te stellen van wat er moet gebeuren om de Europese instellingen beter in Brussel te integreren. De gemeenten zullen tijdens het openbaar onderzoek over het GewOP uiteraard gevraagd worden om hun standpunt bekend te maken. De bevoegde Europese gezagsdragers willen alles in het werk stellen om de fouten uit het verleden te vermijden. De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Wij zijn net nu bezig een grote fout te begaan, wat het Europees parlement betreft. De heer François-Xavier de Donnea, Minister-Voorzitter (in het Frans).- Dat is uw mening. Als het met bepaalde dossiers van in het begin misloopt, dan is niet alleen België hiervoor verantwoordelijk, want ook de omstandigheden en de buitenlandse druk hebben daartoe bijgedragen. Zo moest het

9 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART stedenbouwkundig attest voor het Europees parlement om zo te zeggen worden getekend zonder dat Frankrijk hiervan lucht kreeg, omdat Frankrijk ook op het statuut van Europese hoofdstad uit was. Ik betreur die gang van zaken, maar ik betreur niet dat ik het attest heb ondertekend, aangezien dat aanzienlijke gevolgen heeft voor Brussel en dat zal zo blijven. Wie de stedenbouwkundige vergissingen even buiten beschouwing laat, zal toch moeten toegeven dat de aanwezigheid van het parlement voor minstens banen heeft gezorgd, voor personeel met de meest uiteenlopende opleidingen. Mevr. Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- Maar wat wil u concreet doen binnen die werkgroep? De heer François-Xavier de Donnea, Minister-Voorzitter (in het Frans).- Dankzij het in januari gesloten samenwerkingsakkoord kunnen we honderden miljoenen innen met het oog op de noodzakelijke aanpassingen om de Europese instellingen op harmonieuze wijze in de stad te integreren. De werkgroep zal niet alleen lijsten van infrastructuren aanleggen. Hij zal voortdurend met de Europese topniveau s overleg plegen om ervoor te zorgen dat de integratie van de Europese instellingen verbetert. De heer Pesztat en ikzelf zijn het eens over de doelstellingen. (Verder in het Nederlands) Het Belgisch voorzitterschap zal op de Grote Markt worden geopend met een feestelijk openingsevenement, georganiseerd door het "Atelier du Dragon" in samenwerking met de Ancienne Belgique. De heer Lootens merkt dus dat de communautaire evenwichten zullen gerespecteerd worden. Het feit dat Brussel een tweetalige stad is, waar meerdere culturen samenkomen, zal door ons geregeld worden beklemtoond. De kostprijs van het openingsfeest ligt nog niet vast. De bijdrage van het Brussels Gewest zal 2 miljoen bedragen, wat eigenlijk een beperkt bedrag is als we de effecten qua visibiliteit van Brussel in de wereld in aanmerking nemen. Het gros van de kosten zal worden gedragen door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Het slotgala gebeurt in samenwerking met het Syndicat d Initiative van Brussel, die het jaarlijks vuurwerk op 31 december organiseert. Wij hebben hen gevraagd om, naar aanleiding van het afsluiten van het Europees voorzitterschap, dit jaar iets speciaals op touw te zetten. Ook hier betaalt het Gewest twee miljoen. (Verder in het Frans) Als de Europese Unie wordt uitgebreid, zal het waarschijnlijk 13 of 14 jaar duren vóór wij de Raad nog eens voorzitten. Daarom moeten wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dit voorzitterschap vlot verloopt, te meer daar de huidige lidstaten veel van ons verwachten, aangezien België één van de oprichters van de Europese Gemeenschappen was. (Verder in het Nederlands) Ik denk dat de investeringen die we in het voorzitterschap doen verantwoorde investeringen zijn en dat we daarvoor niet moeten blozen. (Verder in het Frans) Ik ben het volledig eens met Mevr. Theunissen in verband met de rol van de vrouw. Vrouwen kiezen nog te veel weinig voor een carrière als wetenschapster. Er moet ook meer wetenschappelijke uitwisseling tussen de Gewesten komen. Mevrouw de Groote, tijdens mijn jongste ontmoeting met de Vlaamse ministers heb ik erop gewezen dat overleg moet worden gepleegd om ons respectieve voorzitterschap beter te kunnen uitoefenen. Het is ook belangrijk contact te onderhouden met de andere beleidsniveaus om ons standpunt mee te delen aan de woordvoerders van de andere raden. De "dode hand" heb ik op de agenda laten plaatsen van de intergouvernementele werkgroep die is opgericht door het overlegcomité dat onderzoekt welke invloed de federale maatregelen op de gemeentefinanciën zullen hebben. U zult uw voorstellen dus aan die werkgroep kunnen bezorgen. Het debat over de vestiging van de EU-instellingen staat op de agenda van de werkgroep Brussel-Europa. Zodra ik het verslag van die werkgroep heb ontvangen, zal ik de tekst van het GewOP verfijnen en er vervolgens een openbaar onderzoek over houden. De gemeenten kunnen dan kritiek geven en voorstellen doen. U begrijpt dat ik geleidelijk te werk moet gaan en af en toe wat moet herhalen, aangezien het geen sinecure is om werkgroepen met veertig leden goed te leiden. De Voorzitter.- Doordat dit punt op de agenda van de commissie Buitenlandse Betrekkingen wordt geplaatst, wordt voor follow-up gezorgd. De heer François Roelants du Vivier (in het Frans).- Het verheugt mij dat de heer de Donnea bereid blijft om te debatteren. Het komt erop aan onze bevoegdheden niet te overschrijden, nederig en tegelijk ambitieus te blijven. Ik hoop dat het duo Busquin-de Donnea het wetenschappelijk onderzoek zal kunnen aanzwengelen, vooral in de computertechnologie, de biotechnologie en de lucht- en ruimtevaart. Met het oog op de stadsherwaardering, moeten de contacten met de Europese commissarissen verder reiken dan Urban II. Voorts verheugt het mij dat gedebatteerd wordt over de rol van de Gewesten, want de Europeanen weten niet goed waarvoor de Gewesten bevoegd zijn. Het is een stap vooruit dat het Comité van de regio s een instelling in plaats van een orgaan wordt en op die manier meer macht krijgt. Ik hoop dat velen onder ons zullen deelnemen aan de verschillende colloquia, seminaries en conferenties.

10 10 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG Brussel is weliswaar ontwricht door de Europese instellingen, maar Europa is een kans op welvaart voor Brussel. De Europese instellingen zouden evenwel ook financieel moeten bijdragen om hun hoofdstad te verfraaien. Het Belgische voorzitterschap is een goede gelegenheid om hen daartoe aan te moedigen. De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik heb in mijn tussenkomst aandacht willen vragen voor de nadelen en de lasten die de aanwezigheid van de Europese instellingen voor Brussel met zich brengt. De minister-president plaatst daar tegenover de miljardenopbrengsten. Hij spreekt echter niet over de reële kosten. Bovendien zijn er zaken die niet in geld zijn uit te drukken. Ik wou dus aandacht vragen voor de gewone, minder bedeelde Brusselaars, in de hoop dat Europa ook enige aandacht aan hen zou schenken. Ik heb daarop geen respons gekregen, wel een hoogdravend betoog. Ik vrees dat mijn hoop tevergeefs is en ik betreur dat. - De incidenten zijn gesloten. INTERPELLATIE VAN MEVR. EVELYNE HUYTE- BROECK TOT DE HEER ERIC TOMAS, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE- RING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECO- NOMIE, ENERGIE EN HUISVESTING, betreffende de proefprojecten van de handelskernen, de evaluatie en de toekomst ervan. Mevr. Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- Uit de evaluatie die nu wordt gemaakt, zou moeten blijken wat de weerslag is van de proefprojecten van de handelskernen. Op basis hiervan kan het project eventueel worden bijgestuurd. Aan de vooravond van het nieuwe GewOP is het belangrijk dat over de woonfunctie en de handelskernen wordt nagedacht. Rond de jaren 70 zijn de handelskernen beginnen te verkommeren. De oprichting van grote handelskernen in de rand is ook vandaag nog een bron van spanningen tussen de supermarkten en de detailhandel bij de totstandkoming van het BBP. Er dient een nieuw evenwicht te komen tussen de supermarkten in de rand en de kleine winkels die verspreid liggen in de stad. Het probleem van de handelswijken in moeilijkheden houdt verband met het probleem van de herwaardering van de wijken. Eén van de aspecten hiervan zijn de ongebruikte oppervlakten. Welke oplossingen zijn tot hiertoe voorgesteld voor dit probleem? Zijn er initiatieven van de minister die resultaat beginnen opleveren? Uit de evaluatie blijkt dat u bereid bent uw verantwoordelijkheid op te nemen in een ruimer kader dan alleen maar de handelaars en de plaatselijke mandatarissen. U wenst het verenigingsleven, de culturele sector, de ondernemingen en de bewoners bij uw beleid te betrekken. Blijkbaar zijn de ambtenaren belast met de commerciële ontwikkeling vragende partij voor een dergelijke uitbreiding. Deze ambtenaren belast met de commerciële ontwikkeling zorgen voor de drijvende kracht achter de coördinatie van dit experiment. De overheid dient het project te steunen en aan de partners de soms slecht begrepen rol van deze ambtenaren te verduidelijken. Hun statuut vraagt om meer duidelijkheid en hun functie en loon dienen te worden geherwaardeerd. Zij zouden moeten kunnen beschikken over een team dat niet meer afhankelijk is van andere gezagsniveaus. Welke rol speelt de overkoepelende vzw van deze twaalf ambtenaren belast met commerciële ontwikkeling? Hoe regelt zij de communicatie tussen de twaalf kernen? Welke dienst verleent zij aan de twaalf kernen? Er zou een degelijke website moeten komen met de nodige informatie over de handelskernen. Uit de evaluatie die wij spoedig zullen krijgen, zal blijken of het experiment wordt voortgezet, uitgediept of eventueel uitgebreid naar andere geïnteresseerde wijken. Dit mag uiteraard geen afbreuk doen aan de lopende experimenten. Hoe staat het met de oprichting van een Centrum voor Handelsobservatie? Wat zijn de resultaten van de studie die hierover op het einde van 1999 is gemaakt? Er zou ook kunnen worden gedacht aan de oprichting van een Fonds voor de ontwikkeling van de traditionele handelswijken, dat projecten voor herwaardering zou kunnen leiden en ambtenaren belast met de ontwikkeling in dienst zou kunnen nemen. Zonder beschikbare woongelegeneheid dreigen talrijke kernen achteruit te gaan. De verhuur van handelspanden is belangrijk voor heropleving en veiligheid in de wijken. De ambtenaar belast met ontwikkeling kan op dit vlak een rol spelen door de geïnteresseerden in te lichten omtrent de beschikbare premies. De ambtenaren belast met ontwikkeling spelen dus een belangrijke rol en dienen de economische ontwikkeling van een wijk in kaart te brengen. De overheid dient hun proactieve rol en hun statuut te erkennen. Nu deze evaluatie eraan komt is het tijd dat de beleidsverantwoordelijken dit project weer in handen nemen, er meer gewicht aan toekennen en de doeleinden uitklaren. (Applaus van Ecolo) Mevr. Françoise Schepmans (in het Frans).- Er moet op worden gewezen hoe belangrijk de contracten voor handelskernen zijn om wijken nieuw leven in te blazen en mensen van buitenlandse origine te integreren door ze aan werk te helpen. Dat neemt evenwel niet weg dat het Gewest handelswijken in meer residentiële gemeenten moet helpen. Het proefproject dat begin 1998 voor drie jaar van start ging, had betrekking op twaalf wijken en was bedoeld om de structurele moeilijkheden van de handelssector op te lossen. Eind 2001 zal een deskundige algemene conclusies uit dat proefproject trekken. Wij zijn voorstander van het evaluatiebeginsel halfweg en in de eindfase, dat bovendien zal worden toegepast op de beleidsverantwoordelijken.

11 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART Kan u mij bevestigen dat de eindevaluatie door de "Association de Management de Centre-Ville" zal worden gemaakt? Wat is in het bestek opgenomen? De minister heeft aangekondigd dat weldra de langverwachte website zal worden geopend en dat het samenwerkingsakkoord tussen Staat en Gewest zal worden uitgevoerd met het oog op de financiering, voor een bedrag van 120 miljoen, van de verbeteringswerken aan de infrastructuur rond de kernen aan de Gentsesteenweg, het Sint- Joostplein en de Wayezstraat. Wij zijn blij met die voorstellen. Het is van vitaal belang dat de gewestelijke overheden de initiatieven meer gaan samenbundelen en een logistieke structuur creëren voor een algemeen gecoördineerd handelsbeleid. Er zou een proactieve beheerscel kunnen worden opgericht bij de Gewestelijke Administratie voor Ruimtelijke Ordening. Zij zou gesprekken moeten voeren met de belangrijke potentiële investeerders en hun de nodige informatie moeten verstrekken. Het Brussels Waarborgfonds en de talrijke andere vormen van overheidshulp zijn overigens te weinig gekend. Er moet een uitgebreid partnership tot stand worden gebracht tussen het Gewest en de gemeenten, enerzijds en de overkoepelende middenstandsverenigingen, anderzijds, om doelgerichte informatie te creëren en de handelaars een voortdurende opleiding te bieden. Er is ook voorgesteld om een fonds voor de ontwikkeling van handelskernen en wijkhandel op te richten. Op die manier zouden sommige herwaarderingsprojecten kunnen worden gefinancierd en zouden ook ambtenaren voor commerciële ontwikkeling kunnen worden aangeworven. Wat denkt u van die voorstellen? Als wij de handel in de handelskernen willen organiseren, dan moet er tussen de verschillende betrokkenen worden bemiddeld. De minister wil het proefproject van de 12 in 1998 gekozen wijken voortzetten. Dat verheugt ons. Wij zouden een ambtenaar voor de ontwikkeling kunnen belasten met de herwaardering van verschillende wijken samen of met een lokale taak om een oplossing te zoeken voor de problemen die in een handelscentrum zijn vastgesteld. In de handelskernen moet de woonfunctie opnieuw de plaats krijgen die haar toekomt. Aangezien het niet gemakkelijk is nieuwe woningen te bouwen, moet voorrang worden gegeven aan de renovatie van oude. Te veel verdiepingen van winkels staan leeg. Een bemiddelaar zou de eigenaars en de handelaars kunnen aanmoedigen om daar iets aan te doen. Voor alle aspecten van de ruimtelijke ordening die betrekking hebben op de herwaardering van de handelskernen rekenen wij op de voorstellen van Staatssecretaris Draps. De handelaars moeten een betere opleiding in preventieve beveiliging krijgen, de verzekeringscontracten moeten worden verbeterd en de procedures voor schaderegelingen moeten worden ingekort. Er is overwogen om de ambtenaar voor commerciële ontwikkeling in sommige wijken daarbij een rol te laten vervullen. Kunt u dat bevestigen? Bent u er voorstander van alle ambtenaren voor commerciële ontwikkeling met die nieuwe taak te belasten? De handelskernen kunnen niet worden vernieuwd zonder een beter uitgekiend parkeerbeleid. In dat verband ben ik verheugd over de inspanningen van de minister-president, die heeft verklaard dat hij de verschillende gemeenteverordeningen terzake eenvormig wil maken. Tijdens de bespreking van het ontwerp van het GewOP kunnen wij het opnieuw over de toekomst van de handelskernen hebben. Hopelijk worden de handelsactiviteiten in het GewOP erkend als een strategisch element voor de toekomst van Brussel. Mevr. Sfia Bouarfa (in het Frans).- Het doel van de 12 "handelskerncontracten" die in 1999 door de regering in achtergestelde wijken zijn opgestart, is een actieve aanpak van het beheer van die wijken alsook een geïntegreerde visie waarbij alle betrokkenen worden betrokken. Zodra één van de onderdelen verzwakt, hebben alle actoren inderdaad daaronder te lijden. Er dienen partnerships te worden ontwikkeld met de privésector, de overheid en het verenigingsleven en dit in het kader van een algemeen plan voor stedelijke herstructurering en stadsbeheer. Het plan voor de handelszaken is slechts een onderdeel van dit beleid. De zones die het meest te lijden hebben onder deze verkoeling van het dynamisme, zijn de handelskernen in de Vijhoek en in een aantal gemeenten van de eerste gordel. Wij, socialisten, stellen vast dat het herwonnen dynamisme in een aantal handelskernen te danken is aan de buurthandel, die de multiculturele rijkdom van deze wijken op de voorgrond plaatst. Die wijken moeten gebruik blijven maken van deze handelskerncontracten en als er spoedig een evaluatie komt, mag deze geen aanleiding geven tot wijziging van de prioritaire zones. Ook de ontwikkelingsprogramma s in het kader van Doelstelling 2 van de Europese structuurfondsen dienen in de eerste plaats op deze zones te worden afgestemd. Wat zijn de bestaande of toekomstige samenwerkingsverbanden tussen de "handelskerncontracten", de economische ontwikkeling van de wijken en de herstructurering van het stadskader, die het hoofdbestanddeel zijn van het Programma Doestelling 2, en welke bedragen worden daarvoor uitgetrokken? Is het niet nodig een beroep te doen op stadscentrum- of wijkmanagers om de doeltreffendheid van de verschillende programma s tot herwaardering van de wijken te verbeteren, om de coherentie van de acties gericht op één geografische zone te waarborgen en vooral om te zorgen voor een duurzaam herwaarderingsbeleid voor de meest achtergestelde stadszones? (Applaus van PS)

12 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG (Voorzitter: de heer François Roelants du Vivier) De heer Sven Gatz.- Ik zal me kort aansluiten bij deze interpellatie. Ik kan me voor een heel groot stuk akkoord verklaren met de teneur die voorgaande sprekers in hun tussenkomsten hebben gelegd. Vooreerst vraag ik me af wanneer de evaluatie, die aangekondigd was na de voorbije jaren van de proefprojecten, er komt. Heeft de minister dit aangekondigd in zijn persconferentie? Zo ja, wanneer zal de evaluatie gebeuren? De voorbije jaren heeft men een tien à twaalf proefprojecten op touw gezet. Zij lopen al een tijdje zodat het langzamerhand moet mogelijk zijn om een zicht te krijgen op eventuele effecten ervan. Ik stel alleszins zelf vast, op basis van indrukken in een aantal wijken die ik vrij goed ken, dat de aanwezigheid van een Town Center- manager in de handelskernen wel degelijk een positieve invloed heeft. Er valt een bepaalde vooruitgang vast te stellen, wat bewijst dat zo n manager een cruciale functie kan hebben in de handelsactiviteiten van een bepaalde wijk. Ik neem aan dat deze positieve vaststellingen zullen leiden tot een verdere uitbreiding van de initiatieven. Ik ben er persoonlijk voorstander van. Zijn er ondertussen al aanvragen binnengekomen voor nieuwe projecten? Zo ja, waar zullen die projecten worden georganiseerd? Hoe zal de samenwerking in de toekomst verlopen met de handelaarsverenigingen van de betrokken wijken? Ik vind immers dat het de bedoeling moet zijn om deze verenigingen meer en meer verantwoordelijkheid te laten nemen. Dergelijke projecten kunnen op langere termijn niet meer alleen door de overheid worden gedragen. Tot slot zou ik willen aankondigen dat ik inzake de problematiek van het wonen boven winkels binnenkort een wetgevend initiatief zal nemen om dergelijke activiteit te promoten. (Applaus) Mevr. Marion Lemesre (in het Frans).- Is de minister van Economie van plan de weerslag te berekenen van de eenzijdige beslissingen die genomen of aangekondigd werden op het stuk van de mobiliteit door het nieuw College van burgemeester en schepenen van de stad Brussel? Dat zijn gemeentelijke beslissingen die een grote weerslag hebben op de handel. Zo werd de beslissing om het Ter Kamerenbos op zaterdag te sluiten genomen zonder de bewoners, de handelaars of de gemeenten te raadplegen. Die beslissing heeft meer weg van een ideologisch dictaat dan van een echt voorstel tot duurzame verbetering van de toegang tot het Ter Kamerenbos. De opstoppingen op de Waterloosesteenweg zijn niet meer op één hand te tellen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de inwoners van de zuidelijk gelegen gemeenten naar de handelscentra van Waterloo trekken, omdat het Brusselse stadscentrum op zaterdag ontoegankelijk is geworden. De te grote verkeersdrukte schaadt de handel en stoort de bewoners van de Waterloosesteenweg. Er werd nochtans een studie gemaakt om het verkeer in het Ter Kamerenbos vlotter te laten verlopen, zonder het bos volledig te sluiten. Het Stadscollege wil blijkbaar ook een aantal rijstroken op de Noord-Zuidas sluiten en dat verontrust de handelaars. Bent u van plan om de economische impact van die beslissingen op de handelskernen te onderzoeken voor het te laat is? Dergelijke ondoordachte beslissingen kunnen een handelsrecessie veroorzaken. De heer Joël Riguelle (in het Frans).- De resolutie van 1996 waarbij de handelskernen werden opgericht, werd genomen omdat men in Anderlecht een nieuw grootwarenhuis wou vestigen. Velen zagen in dat zulks nefaste gevolgen zou hebben in voor de klassieke handelskernen. Een averechts effect van die vestiging maakt het voor de lokale handelskernen nog erger. De vestiging van een Cora-grootwarenhuis bleek schadelijk voor een ander handelscentrum, met name voor het Westland Shopping Center en Basilix lijdt onder het succes van de twee andere handelscentra. Deze investeringen brengen het evenwicht tussen supermarkten of handelscentra en klassieke handelskernen in gevaar, temeer daar grote financiële groepen deelnemen in het kapitaal van deze economische reuzen. In Anderlecht lijdt de Wayezstraat, ooit een bloeiend handelscentrum, onder deze ongelijke concurrentiestrijd en zo kent Brussel nog wel een aantal voorbeelden. Uit het GewOP is al gebleken dat deze kleine winkels belangrijk zijn voor de stedelijke structuur en dat zou ook uit de GemOP s moeten blijken. Te weinig gemeenten hechten belang aan het behoud of de ontwikkeling van handelskernen of wijkkernen. Toch zou de leefbaarheid van deze kernen kunnen worden verbeterd via programma s voor het onderhoud of de aanleg van de openbare ruimte. Ook handelaarsverenigingen zouden met de medewerking van de buurtbewoners gestimuleerd kunnen worden om deze kernen nieuw leven in te blazen. Het is jammer dat de initiatieven die ten behoeve van de handelskernen werden genomen, niet permanent geëvalueerd werden, om het roer bijtijds te kunnen omgooien. Sommigen vinden dat de overkoepelende vzw dynamischer uit de hoek moet komen. Ze had vaker moeten optreden en ze had het pad moeten effenen voor de vzw s op het terrein. De uiteenlopende statuten van de personeelsleden van deze vzw s zorgen nog voor spanningen. Het financieel statuut van de managers zou opnieuw moeten worden bekeken en zou rekening moeten houden met de ervaring en de belangrijke rol die ze in de concrete structuur spelen. De meeste handelaarsverenigingen kunnen niet meer op vrijwillige basis instaan voor de dynamiek van hun handelscentra. Hiervoor is meer beroepskennis nodig. Bovendien moet de overheid samenwerken met de KMO s en met de buurtbewoners.

13 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART Ik sluit me aan bij de vraag van mijn collega over de human resources en de financiële middelen die in de toekomst zullen worden aangewend en vind ook dat rekening moet worden gehouden met andere handelskernen die eveneens om logistieke steun vragen. Waarop kunnen zij rekenen? De heer Eric Tomas, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting (in het Frans).- De handel speelt een erg belangrijke rol in de ontwikkeling van ons Gewest. Hij draagt in hoge mate bij tot de levenskwaliteit en de aantrekkingskracht van een gewest. De handel is een troef als wij Brussel als woonomgeving of als economische ontwikkelingspool willen beschouwen. De handel zorgt voor buurtdiensten en schept gezelligheid die op haar beurt bijdraagt tot de veiligheid in de wijken. De handel speelt als zodanig een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van het Gewest. Tot slot zorgt hij ook voor allerhande banen. De situatie van de handel is zeer uiteenlopend in Brussel. Sommige winkelwijken hebben een indrukwekkend succes, terwijl andere al jaren achteruitboeren. Om die teloorgang tegen te gaan beschikt de overheid over verschillende hefbomen: de mobiliteit, de ruimtelijke ordening en steun aan lokale economische activiteiten. Naar aanleiding van de vaststelling dat de handel teloorgaat, heeft de regering de twaalf contracten voor handelskernen opgestart. Het handelskerncontract is gebaseerd op ervaringen in het buitenland, maar ook in andere Belgische steden. Het steunt op twee principes: het beheer van de handelskernen vereist een actieve aanpak; de winkelwijken kunnen het alleen maar redden als alle betrokkenen een gezamenlijke visie ontwikkelen op de samenwerking onder handelaars én op de verschillende deelaspecten, zoals bevordering van de handel, mobiliteit, beheer van onbenutte handelsruimte en klantenbinding. Het project kwam echt van de grond in de loop van Nu de problemen i.v.m. de installatie van de verschillende kernen van de baan zijn, kunnen al een aantal conclusies worden getrokken. Eerst en vooral denk ik dat de ambtenaren voor commerciële ontwikkeling snel begrepen hebben dat hun taak meer omvat dan de handelsbevordering gewoon beheren. Ze krijgen geleidelijk een ruimere kijk op hun beroep en houden rekening met alle facetten ervan: klantenbinding, netheid in de handelskernen en contact met de grote franchisers. Het is duidelijk dat sommige handelswijken hun nieuwe aantrekkingskracht te danken hebben aan de inspanningen van de plaatselijke ambtenaren voor handelsontwikkeling. Er zijn al vele initiatieven genomen sinds de teams op volle toeren draaien, wat ontegenzeglijk invloed heeft op het imago van de handelskernen. Dat blijkt uit het feit dat meer en meer franchisers zich in die handelskernen vestigen, een teken dat grote merken opnieuw belangstelling hebben. Een van de grote uitdagingen van de teams is het beheer van onbenutte handelsruimte, één de hoofdoorzaken van de terugval van de handelswijken. Een proactieve aanpak is noodzakelijk. Ik denk dat de ambtenaren voor commerciële ontwikkeling op termijn zouden moeten kunnen optreden als bemiddelaars tussen de handelaars en de eigenaars van handelspanden. Op het niveau van het plaatselijk partnership moeten extra inspanningen worden geleverd. Het overleg op het niveau van de plaatselijke vzw s kan maar al te vaak worden samengevat als een onderonsje tussen de plaatselijke gezagsdragers en de verenigingen van handelaars. Dit partnership zou moeten worden uitgebreid tot de culturele wereld, tot de verenigingen en de ondernemingen in de handelswijken. Voor die herwaardering moet een geïntegreerde aanpak worden gehanteerd. Gewestelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het Agentschap Net Brussel kunnen eveneens in aanmerking komen voor dat partnership. Het Agentschap bestudeert de mogelijkheid om in elke kern overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de inzameling van sommige afvalstoffen. Deze wil tot uitbreiding bestaat ook in betrekkelijk ruime mate bij de plaatselijke betrokkenen. Met het einde van de proefperiode in het vooruitzicht heb ik een evaluatie gevraagd van het project. Die balans is vooral bedoeld om na te gaan of het project de verschillende functies vervult die het toegewezen kreeg. In het lopende project kunnen enkele correcties worden aangebracht, zoals ook sommige positieve punten kunnen worden belicht. Mijn bedoeling is om door middel van die evaluatie de precieze voorwaarden vast te leggen waaronder aan dat project een permanent karakter kan worden gegeven. Het project moet niet voor het einde van de proefperiode worden stopgezet, aangezien de ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk blijken en de meeste Europese steden een beleid uitwerken voor het beheer van het stadscentrum. De werkingsfeer van de kernen moet echter worden uitgebreid waarbij moet worden vermeden dat men eenvoudigweg afglijdt naar commerciële animatie door de gemeenten en de verenigingen van handelaars. De plaatselijke en gewestelijke partnerships moeten worden uitgebreid tot de culturele instellingen, tot de ondernemingswereld en tot de vastgoedsector en tot alle andere actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de handelswijken. Na afloop van die evaluatie, waarvan het verslag mij binnen enkele dagen zal worden bezorgd, zal ik een voorstel tot grondige hervorming voorleggen om op termijn een goed management van de stadscentra in ons Gewest tot stand te brengen. Het Gewest heeft geïnvesteerd in de twaalf plaatselijke teams en in de ontwikkeling van een gewestelijke coördinatiestructuur. Die moet de plaats krijgen die de hare is in het systeem tot herwaardering van de handelskernen. De organisatie van een overkoepelende structuur die gemeenschappelijke projecten voortbrengt en de ontwikkeling van opleidingen of nog de invoering van een permanente evaluatie van het project lijken mij fundamenteel voor het welslagen ervan.

14 14 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG Die coördinatiestructuur biedt de plaatselijke vzw s beheersinstrumenten. Het op de voorgrond plaatsen van "goede praktijken", de uitwerking van gemeenschappelijke projecten, inzonderheid op het stuk van het leefmilieu of het creëren van getrouwheidssystemen, de uitwerking van strategische plannen zijn dergelijke gemeenschappelijke instrumenten. Onlangs werd een gids voor goede praktijken gepubliceerd waarin een reeks zeer interessante projecten worden uiteengezet : de herbruikbare Flageyzak, een voorbeeld van synergie tussen leefmilieu en handel, de week van de mobiliteit in de wijk Karreveld, het eerste project voor de bevordering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in een wijk, het onthaal van de bedienden van de ziekenfondsen door de ontwikkelingscel van Helmet, de plaatsing van lichtreclame in Anderlecht, ontbijt in de Maria-Christinastraat, de parkeerfolder van de Hoogstraat, de promotie van de Matongewijk aan de Naamse Poort, een deels autovrije Moskoustraat in Sint- Gillis, de operatie "Groene draad" waardoor de Sint- Jacobswijk groen kon worden aangeplant, de invoering van een wekelijkse markt in Sint-Joost, de operatie groen tapijt te Molenbeek en het lentefeest in Anderlecht. Wat de financiële medewerking van de plaatselijke vzw s betreft, moet ik toegeven dat de plaatselijke partners hun verplichtingen niet volledig hebben kunnen nakomen. Ik heb echter geen zin om overhaaste conclusies te trekken. Ik meen dat de betrokkenheid van de privé-sector bij het project te veel is onderschat toen het project uitgewerkt werd en dat die geringe betrokkenheid daarvan het gevolg is. Ik ben van mening dat de gemeenten niet in de plaats moeten treden van de plaatselijke vzw s wat de financiële deelneming betreft. Die betrokkenheid van de privé-sector (en ik denk hier meer bepaald aan de grote werken) is in het buitenland een factor voor het welslagen van de proefprojecten gebleken. Dat is één van de essentiële gegevens waaraan wij aandacht zullen moeten besteden wanneer wij het project opnieuw bekijken in het perspectief van de komende drie jaar. Ik heb het centrum voor informatica gevraagd om de handelskernen te informatiseren, zodat ze op internet terug te vinden zijn. Het is uiteraard interessant om het experiment voort te zetten, maar moeten we dan kiezen voor een uitbreiding van het bestaand aantal handelskernen, of voor een versterking van die 12 kernen en van de rol die ze vervullen? De 12 bestaande handelskernen zouden hoe dan ook een voorsprong van drie jaar hebben op het stuk van ervaring, met als gevolg een kloof met de nieuwe kernen. Inzake stedenbouw voorziet het samenwerkingsakkoord met de federale regering in 120 miljoen, bestemd voor de renovatie van drie kernen : die van de Gentsesteenweg, die van Sint-Joost-ten-Noode en die van de Wayezstraat. Ik hoop dat we dit binnen het raam van de volgende begrotingen kunnen overdoen en een zelfde bedrag krijgen voor de renovatie van andere kernen, hoewel sommige al een facelift hebben ondergaan in het kader van de wijkcontracten. Voor de kleine en middelgrote handelszaken werd een waarborgfonds gecreëerd, maar helaas miskent de bankwereld dit fonds nog te vaak. De gewestelijke investeringsmaatschappij overweegt ook om microkredieten te verstrekken aan beginnende handelaars of kleine zelfstandigen. Bovendien beschikt elk van de twaalf bestaande kernen over twee Rosetta-werkkrachten, naast de GESCO s. Inzake veiligheid is de dienst ambtenaren voor commerciële ontwikkeling niet bevoegd. Veiligheid is een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeentebesturen nemen al te vaak een afwachtende houding aan, bijvoorbeeld wat de netheid van gebouwen betreft. Zij denken ook vaak dat de handelskernen alleen hun verdienste zijn, denken alleen gewestelijk als ze subsidies willen. Bovendien komen ze hun afspraken over de wijkcontracten niet na. Ik raak het stilaan gewoon dat bepaalde gemeentebesturen geneigd zijn te denken dat zij alles doen in de handelskernen en de rol van het Gewest vergeten. Mevr. Bouarfa heeft gelijk wanneer ze zegt dat de vestiging van buurtwinkels succesvol is. Met het oog op de verlenging van het initiatief zullen dezelfde precieze voorwaarden gelden, ongeacht of er meer middelen worden uitgetrokken, dan wel in een uitbreiding naar andere zones wordt voorzien. We mogen de zones voor de handelskernen niet verwarren met de zones van Objectief II en de wijkcontracten. (Verder in het Nederlands) Aan de heer Gatz antwoord ik dat de eigenlijke evaluatie van de projecten pas later komt, na een vergadering met alle betrokken partners. Over de uitbreiding van het initiatief moet over enkele maanden worden beslist, na overleg met mijn collega van Begroting. (Verder in het Frans) Wat de opmerking van Mevr. Lemesre betreft, zal ik de overkoepelende organisatie ondervragen over de bewuste verkeersproblemen. Ik ga akkoord met de heer Riguelle dat de Wayezstraat erg heeft geleden. Op dit niveau is het noodzakelijk dat het Gewest en de gemeente samenwerken, ongeacht wie er aan het bewind is. Ik heb er trouwens voor gezorgd dat deze straat prioritair gebruik zou kunnen maken van de federale middelen. De evaluatie door de overkoepelende vzw wordt voortgezet. De ambtenaren belast met commerciële ontwikkeling kunnen er zeker van zijn dat het initiatief tot na 2001 wordt verlengd. De perimeters zijn niet onwrikbaar vastgelegd maar kunnen worden aangepast naar gelang van de situatie. (Applaus) Mevr. Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- Inzake mobiliteit staat het vast dat de handelskernen enthousiast zijn om hun klanten ertoe aan te sporen het openbaar vervoer te gebruiken. De handelaars hebben het plan opgevat dit ook

15 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART effectief te doen voor de Europese dag van de mobiliteit in september. Uit een studie die door de heer Delathouwer is gevraagd, blijkt duidelijk dat 30 tot 50% van de klanten het openbaar vervoer gebruikt om naar de handelskernen te komen. Almaar meer handelaars vinden dat de auto de handel kapot maakt en dat de band tussen auto en winkelen een ideologische kwestie is. Mevr. Marion Lemesre (in het Frans).- Ik had het over de toegang tot de handelskernen en niet over het verkeer daarbinnen. Ik vraag de minister dat hij een evaluatie maakt en terzake geen beslissingen treft zonder overleg. Mevr. Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- In dit verband zou men ook rekening moeten houden met het advies van de tevreden personen. De ambtenaren belast met commerciële ontwikkeling spelen een moeilijke sleutelrol. Het is belangrijk dat hun statuut wordt geherwaardeerd, meer bepaald door een loonsverhoging. De ambtenaren belast met commerciële ontwikkeling zouden ook graag samenwerken met de supermarkten en de middelgrote winkels die goed geïntegreerd zijn in de wijk. Samenwerkingsverbanden tussen grote en kleine handelszaken kunnen belangrijk zijn. Ik ben terzake niet fanatiek. Ik had het meer specifiek over het probleem van de grote supermarkten aan de rand van het Gewest. Ik ga met de heer Tomas akkoord dat het belangrijk is de bestaande kernen te versterken en te stabiliseren en ze bekendheid te geven vooraleer met iets nieuws op de proppen te komen. Dat betekent niet dat het niet noodzakelijk is andere handelsruimten te versterken door gebruik te maken van andere bestaande instrumenten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van openbare ruimten of de wijkcontracten. Dit alles zal in het kader van de discussie over het GewOP aan bod komen. - Het incident is gesloten. - De vergadering wordt om u gesloten. BERICHTEN VAN VERHINDERING EN VERLOFAAN- VRAGEN Nihil BIJLAGEN Arbitragehof In uitvoering van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kennis van : -de beroepen tot vernietiging van de artikelen 23 en 24 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (betreffende de solidariteitsbijdrage ), ingesteld door R. Clignez en anderen (nr. 2088, 2134 et 2136 van de rol (samengevoegde zaken)). In uitvoering van artikel 77 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kennis van : - de prejudiciële vragen over de algemene wet inzake douane et accijnzen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 18 juli 1977, over artikel 32 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en over artikel 73quinquies van de B.T.W.-Wetboek gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen (nr en 2133 van de rol (samengevoegde zaken)). -de prejudiciële vragen betreffende artikel 7, 2, van de wet van 26 juni 1997 tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, en artikel 10 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, gesteld door de Raad van State (nr en 2111 van de rol (samengevoegde zaken)). -de prejudiciële vraag betreffende artikel 55, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Charleroi (nr van de rol). -de prejudiciële vraag betreffende artikel 29bis, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen gesteld door de Politierechtbank te Luik (nr van de rol). -de prejudiciële vragen betreffende artikel 13, 5, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals gewijzigd bij de wet van 29 april 1996, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik (nr van de rol). -de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 30 november 1935, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (nr van de rol). In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kennis van de volgende arresten : -arrest nr. 33/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, in zake: het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, ingesteld door de Franse Gemeenschapsregering (nr van de rol). -arrest nr. 34/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, in zake :

16 16 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG de prejudiciële vragen over het decreet van het Waalse Gewest van 9 mei 1985 betreffende de ontsluiting van de steenbergen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik (nr van de rol). -arrest nr. 35/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, in zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, 5, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (nr van de rol). -arrest nr. 36/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, in zake: het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 10 juni 1999 betreffende de sponsoring van evenementen die plaatsvinden in aan het Waalse Gewest toebehorende infrastructuren of die door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden, ingesteld door de Vlaamse Regering (nr van de rol). -arrest nr. 37/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, in zake: de prejudiciële vragen betreffende artikel 10, 1, 2 en 3, van de wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van het koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, gesteld door de Rad van State (nrs. 1859, 1860 en 1861 van de rol). -arrest nr. 38/2001 uitgesproken op zake: de vorderingen tot schorsingen van 13 maart 2001, in de artikelen 2, eerste lid, 2, 11, 12, 15 en 19 van de wet van 25 mei 2000 betreffende het in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht ; de artikelen 20, 1, eerste lid, 2 en 3, en tweede lid, 2 en 3, derde en vierde lid, 21, 2, tweede lid, 23, 2, derde en vierde lid, 27 en 43 van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, ingesteld door W. Claeys en anderen (nrs. 2094, 2095 en 2096 van de rol). heid in de commissies Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken Vaste leden 19 maart 2001 De heren Eric André, Jean-Pierre Cornelissen, Olivier de Clippele, Serge de Patoul, mevr. Isabelle Gelas, de heer Mostafa Ouezekhti. De heren Christos Doulkeridis, Michel Van Roye. Mevr. Magda De Galan, de heer Rudi Vervoort. De heer Benoît Cerexhe. Mevr. Brigitte Grouwels. Plaatsvervangers De heer Marc Cools. Mevr. Anne-Sylvie Mouzon. De heer Alain Daems, mevr. Françoise Dupuis, de heer Dominiek Lootens-Stael. Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud en waterbeleid Vaste leden 20 maart 2001 Mevr. Isabelle Gelas, mevr. Marion Lemesre, de heer François Roelants du Vivier. De heer Alain Adriaens, mevr. Dominique Braeckman, mevr. Geneviève Meunier. De heren Mohamed Azzouzi, Michel Moock. Mevr. Béatrice Fraiteur. Ander lid De heer Denis Grimberghs. Verontschuldigd Mevr. Françoise Bertieaux, mevr. Adelheid Byttebier. De heren Jean-Jacques Boelpaepe, Stéphane de Lobkowicz, Jean Demannez, Erik Arckens. Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing Vaste leden 20 maart 2001 De heren Jean-Pierre Cornelissen, Mostafa Ouezekhti, mevr. Françoise Schepmans. De heer Yaron Pesztat. De heer Mohamed Daïf, mevr. Isabelle Emmery. De heer Michel Lemaire. Plaatsvervangers De heer Christos Doulkeridis. De heer Mohamed Azzouzi. De heer Denis Grimberghs. Andere leden De heren Michel Moock, Sven Gatz. Verontschuldigd Mevr. Brigitte Grouwels, de heer Alain Daems. De heren Bernard Clerfayt, Vincent De Wolf, mevr. Isabelle Gelas, mevr. Fatiha Saïdi, mevr. Michèle Carthé, de heer Jos Van Assche.

17 PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 MAART Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek Vaste leden 20 maart 2001 De heer Serge de Patoul, mevr. Isabelle Gelas. De heer Alain Daems, mevr. Evelyne Huytebroeck, mevr. Anne-Françoise Theunissen. Mevr. Isabelle Emmery. Plaatsvervangers De heer Mahfoudh Romdhani. De heer Denis Grimberghs. De heer Walter Vandenbossche. Andere leden Mevr. Magda De Galan, de heer Mostafa Ouezekhti. Verontschuldigd Mevr. Danielle Caron, de heren Mohamed Daïf, Philippe Smits. Mevr. Françoise Schepmans, de heer Alain Zenner, mevr. Sfia Bouarfa, mevr. Julie de Groote, de heren Erik Arckens, Rufin Grijp. Bijzondere commissie voor het Reglement 21 maart 2001 Mevr. Magda De Galan. De heer Jan Béghin. Mevr. Marion Lemesre, de heer Alain Daems. Mevr. Françoise Schepmans, de heren Jean-Pierre Cornelissen, Jean Demannez, Johan Demol, Erik Arckens, Jean-Luc Vanraes, mevr. Béatrice Fraiteur, de heer Mostafa Ouezekhti. De heren Marc Cools, Rudi Vervoort, Benoît Cerexhe, Sven Gatz, mevr. Adelheid Byttebier. Ander lid Mevr. Isabelle Gelas. Verontschuldigd Mevr. Evelyne Huytebroeck, de heer Dominiek Lootens-Stael, mevr. Brigitte Grouwels. De heer François Roelants du Vivier. Mevr. Geneviève Meunier, de heer Rufin Grijp. Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen Vaste leden 21 maart 2001 Mevr. Danielle Caron, de heer Jean-Pierre Cornelissen, mevr. Françoise Schepmans. Mevr. Geneviève Meunier, de heer Michel Van Roye. De heer Michel Moock. De heer Denis Grimberghs. De heer Johan Demol. De heer Jan Béghin. Plaatsvervanger De heer Joël Riguelle. Andere leden Mevr. Adelheid Byttebier, de heren Dominiek Lootens- Stael, Albert Mahieu. Verontschuldigd De heer Didier van Eyll. De heren Yves de Jonghe d'ardoye d'erp, Claude Michel, Alain Adriaens, mevr. Michèle Carthé, de heer Mahfoudh Romdhani. Commissie voor binnenlandse zaken, belast met de lokale besturen en de agglomeratiebevoegdheden Vaste leden 22 maart 2001 De heren Jean-Jacques Boelpaepe, Claude Michel. De heren Alain Daems, Fouad Lahssaini, Michel Van Roye. Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Anne-Sylvie Mouzon, de heer Rudi Vervoort. De heer Joël Riguelle. De heer Jan Béghin. Plaatsvervangers Mevr. Françoise Bertieaux, mevr. Isabelle Gelas. Mevr. Evelyne Huytebroeck. Andere leden De heren Marc Cools (ter vervanging van de heer Armand De Decker), Jean-Pierre Cornelissen (ter vervanging van mevr. Martine Payfa), Christos Doulkeridis. Verontschuldigd De heer Armand De Decker, mevr. Amina Derbaki Sbai, mevr. Martine Payfa. De heren Stéphane de Lobkowicz, Dominiek Lootens- Stael.

18 18 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD - BEKNOPT VERSLAG Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek Vaste leden 27 maart 2001 Mevr. Danielle Caron, de heer Serge de Patoul, mevr. Isabelle Gelas, mevr. Françoise Schepmans, de heer Philippe Smits. De heer Alain Daems, mevr. Evelyne Huytebroeck, mevr. Anne-Françoise Theunissen. Mevr. Isabelle Emmery. Plaatsvervangers De heren Mohamed Azzouzi, Mahfoudh Romdhani. De heer Michel Lemaire. Verontschuldigd Mevr. Sfia Bouarfa, de heer Mohamed Daïf. De heer Alain Zenner, mevr. Julie de Groote, de heren Erik Arckens, Rufin Grijp. Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken Vaste leden 29 maart 2001 De heren Eric André, Serge de Patoul, Mostafa Ouezekhti. De heer Michel Van Roye. De heer Rudi Vervoort. De heer Benoît Cerexhe. De heer Dominiek Lootens-Stael. Plaatsvervangers Mevr. Danielle Caron. De heer Alain Adriaens, mevr. Anne-Françoise Theunissen. Mevr. Isabelle Emmery, de heer Michel Moock, mevr. Anne-Sylvie Mouzon. De heer Denis Grimberghs. De heer Jos Van Assche. De heer Jean-Luc Vanraes. Andere leden Mevr. Françoise Bertieaux, mevr. Marion Lemesre, de heer Mohamed Azzouzi. Verontschuldigd Mevr. Magda De Galan, mevr. Brigitte Grouwels, de heer Jean-Pierre Cornelissen. De heer Olivier de Clippele, mevr. Isabelle Gelas, de heren Alain Daems, Christos Doulkeridis, mevr. Françoise Dupuis. Bijzondere commissie voor het Reglement 30 maart 2001 Mevr. Magda De Galan. Mevr. Marion Lemesre, de heren Alain Daems, François Roelants du Vivier. De heren Jean Demannez, Jean-Luc Vanraes, mevr. Béatrice Fraiteur. De heer Marc Cools, mevr. Evelyne Huytebroeck, de heren Benoît Cerexhe, Dominiek Lootens-Stael, mevr. Brigitte Grouwels, de heer Sven Gatz, mevr. Adelheid Byttebier. Ander lid Mevr. Isabelle Gelas. Verontschuldigd De heer Jan Béghin, mevr. Geneviève Meunier, de heer Jean-Pierre Cornelissen. Mevr. Françoise Schepmans, de heren Johan Demol, Erik Arckens, Mostafa Ouezekhti, Rufin Grijp. De heer Rudi Vervoort.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 14 JUNI 2013 om 9.30 uur en om 14.30 uur ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Lombardstraat 69 1.- INOVERWEGINGNEMINGEN VOORSTEL

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA Dinsdag 13 maart 2012 om 8.30 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD, WATERBELEID

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZITTING 2003-2004 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZITTING 2003-2004 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZITTING 2003-2004 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 6 FEBRUARI 2004 Het beknopt verslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

VERKLARING VAN EUSKADI

VERKLARING VAN EUSKADI VERKLARING VAN EUSKADI De voorzitsters en voorzitters die deelnemen aan de XII Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Parlementen gehouden in Euskadi/Baskenland op 3 en 4 november (Lijst met

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING Prof. dr. Jan Wouters en Maarten Vidal * Hoewel in de praktijk lokale, gedecentraliseerde overheden (gemeenten,

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA Dinsdag 16 april 2013 om 9.00 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD, WATERBELEID

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 122 (1981-1982) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING RAAD VAN STATE Art. 2 TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING 1. De afdeling wetgeving dient van beredeneerd advies over de tekst van alle ontwerpen of voorstellen van wet, van decreet en van

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Deze agenda annuleert en vervangt de eerder rondgestuurde agenda

Deze agenda annuleert en vervangt de eerder rondgestuurde agenda BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN VRIJDAG 10 JUNI 2016 om 9.30 uur en om 14.30 uur ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Lombardstraat 69 Deze agenda annuleert en vervangt

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2002-2003) Nr. 3 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de gezondheid VERGADERING VAN DONDERDAG 27

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 404 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 19 SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot CALRE Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot De CALRE verenigt vierenzeventig voorzitters van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees: de parlementen van de Spaanse

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren Leegstand bestrijden Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren De verbouwing van de lege verdiepingen boven handelszaken aanmoedigen

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen VERGADERING VAN WOENSDAG 29 MEI 2002 Brusselse

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 21 JUNI 2002 Het beknopt verslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 406 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 19 SEPTEMBER 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD Woensdag 18 februari 2004 op 11 uur Voltaire Centrum, Voltairelaan 135 te 1030 Brussel DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS Sobelair,

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie