Veranderen als dialoog: praktische kennis voor het ene geval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderen als dialoog: praktische kennis voor het ene geval"

Transcriptie

1 Veranderen als dialoog: praktische kennis voor het ene geval Niets is zo constant als verandering. Met een kleine wijziging op de bekende uitspraak trappen we een open deur in. Dagelijks proberen organisaties vorm en inhoud te geven aan veranderingen. De klantgerichtheid moet omhoog, producten in no time to market. Behalve effiënt, effectief, kwaliteitsbewust en flexibel, moeten organisaties ook innovatief en verandervaardig zijn. Inkrimpen en processen reengineeren is niet voldoende. Zij moeten strategieën regenereren, bedrijfstakken herdefiniëren, stretched targets stellen, strategische kerncompetenties ontwikkelen. Verandering is the ultimate term in contemporary rhetoric, the god-term. Sinds de vroege veranderkundige publicaties van Lewin (1947, 1951), Lipitt (1958), Bennis, Benne & Chin (1969) en Zaltman & Duncan (1977) is een veelheid van ideeën gerezen over het (succesvol) managen van veranderingen. Ook opvattingen over veranderingen zijn blijkbaar aan verandering onderhevig. In onze tijd lijken veranderaars vooral voor unieke, complexe en dynamische vraagstukken te staan. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar enkele observaties over de mogelijke aard en aanpak van zulke vraagstukken kunnen alvast worden gedaan. Ten eerste komen steeds meer auteurs tot de conclusie dat er niet één beste manier om organisaties te veranderen. Veranderingen vergen een contingente of contextspecifieke benadering. Wat elders of eerder een succesvolle veranderstrategie is geweest, hoeft dat nu niet wéér te zijn. Sommige principes zijn misschien opnieuw toepasbaar, maar dit staat nooit van te voren vast. Steeds moet men nagaan of de voorgestane aanpak ook in deze specifieke situatie effectief zal zijn. Ten tweede lijken veel verandervraagstukken een meer continu, openeinde karakter te hebben. Zulke veranderingen ontvouwen zich geleidelijk, kennen geen van te voren bekend doel, maar wijzen voor betrokkenen wel in een bepaalde richting of zijn intentioneel. Hierop zijn soms procesmatige principes van toepassing, of ze staan stapsgewijze, incrementele beheersing toe, op voorwaarde dat men gevoelig blijft voor specifieke ontwikkelingen in het veranderproces. Complexe veranderingen 1

2 vragen dus niet alleen een contextspecifieke, maar ook een dynamische en subtiele benadering. Een derde observatie is dat grenzen tussen organisatiekunde en veranderkunde vervagen. Waar veranderaars vroeger als ware clinici veranderexperimenten uitvoerden, hebben moderne verandermanagers ook gedegen organisatiekundige kennis nodig voor het ontwerp van effectieve veranderingen. Verandering van logistiek kan gevolgen hebben voor planning & control, financiën, kennis en vaardigheden van medewerkers, voor sturingsprocessen. We zien dat veranderingsprocessen steeds vaker integraal en meervoudig, vanuit meerdere perspectieven worden benaderd (Duck, (1993/2000). Ten vierde ontwikkelen de organisatiekunde en veranderkunde zich steeds meer als een ontwerpwetenschap waarin actoren, context en interventieobject in een complex, interactief proces met elkaar zijn verbonden. Men kiest voor een samenwerkingsmodel waarin de wederzijdse leerprocessen van partijen als uitgangspunt gelden (Guba & Lincoln, 1989). Messy problems Tegen deze achtergrond beschouwd ziet de dagelijkse praktijk van veranderprocessen er heel anders uit. De meeste veranderprocessen worden lineair en mechanistisch vorm gegeven. Men stelt een diagnose, formuleert veranderingsdoelen, ontwerpt een aanpak en implementeert vervolgens de verandering. Het vraagstuk wordt gezien als een managementvraagstuk. Als het goed is ontworpen en goed wordt beheerst, zal het proces succesvol verlopen en zullen de resultaten conform verwachting zijn zo is de redenering. Men hanteert een formele, programmatische en centralistische aanpak van het veranderingsproces (Beer & Nohria, 2000). In de literatuur wordt deze aanpak de ontwerpbenadering genoemd (Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992, 2001, 2002, 2004). Volgens Boonstra (2001) hanteert men bij ingrijpende veranderingsprocessen in meer dan tachtig procent van de gevallen een ontwerpaanpak en leidt dit in driekwart van de gevallen tot onvoldoende resultaat. Wellicht zijn ontwerpaanpakken geschikt voor problems, ze zijn het niet voor meer venijnige vraagstukken of messes (Ackoff 1997). Venijnige vraagstukken bestaan uit een veelheid van onderling gerelateerde vraagstellingen, die niet geïsoleerd kunnen worden van hun context, ambigu (dubbelzinnig) zijn, gedefinieerd worden door uiteenlopende percepties van diverse partijen en waarbij onduidelijk is wat exact de oorzaak of de beste aanpak is. Onze veronderstelling is dat met de toenemende dynamiek en toenemende complexiteit van organisatievraagstukken het aantal messy (ambigue, tweede orde, niet- 2

3 routinematige vraagstukken) toeneemt, en dat veranderkundige praktijk zich onvoldoende hieraan heeft aangepast. Samenvattend komt uit bovenstaande analyse het volgende beeld naar voren: veranderingen zijn integraal (betreffen alle aspectsystemen van de organisatie), zijn meervoudig, uniek, complex en dynamisch (er spelen diverse processen en complexe, onvoorspelbare terugkoppelingen), spelen in een specifieke context en moeten daarop worden afgestemd (maar kunnen die context ook beïnvloeden) en zijn in principe open-einde (spontaan, dynamisch) maar kennen wel stollingspunten (die verankerd moeten worden). Het gevolg hiervan is drieledig: 1. Voor de analyse van unieke, complexe en dynamische veranderingen zijn meerdere perspectieven (of stemmen) nodig. Dat is deels een kwestie van cognitieve complexiteit (het vraagstuk is niet door en [persoon te4 overzien), deels is het een kwestie van een juiste representatie van belangen en macht. Voor het vormgeven van veranderingen zijn daarom teams nodig die de juiste graad van complexiteit kunnen vormgeven. 2. Verder zijn analytische procesmodellen nodig voor de benadering van verandervraagstukken. Deze modellen brengen het object van verandering (het probleem, de stappen, het doel), de context van de verandering (de organisatie, de mensen, de omgeving) en de mentale modellen (de kennis, scripts, paradigmata, schemata) van de veranderaars met elkaar in verband in een gemeenschappelijk proces van betekenisgeving (en keuzes). 3. Analytische procesmodellen zijn niet prescriptief (how-to-do) maar dienen te sensibiliseren en open communicatie mogelijk te maken tussen diverse betrokkenen zodat een uitwisseling van kennis, percepties en standpunten kan plaatsvinden waardoor in de betreffende context een leidraad en houvast ontstaat, gemeenschappelijk handelen en het organiseren van de verandering en leerprocessen mogelijk worden. 4. Het veranderingsproces wordt daarmee gedefinieerd als een discursief of dialogisch proces en een proces van co-creatie (Bouwen & Steyaert, 1990). En omgekeerd: naarmate de mentale modellen van de veranderaars meer onderdeel van het probleem uitmaken, is verandering meer gerelateerd aan de verandering (of deconstructie) van deze zienswijze. Management of change, is changing the organization-in-the-mind. Op dit type deconstructie (van mentale scripts e.d.) zijn psychodynamische inzichten van toepassing (Van den Nieuwenhof, 2002). De taak van veranderaars en managers is dus ervoor te zorgen dat organisatieleden oog krijgen voor de specificiteit van de verandering in de vorm van een collectief leerproces. Het gaat daarbij om de vertaalslag van algemeen kennis naar situationele handelingskennis: naar praktische wijsheid voor het ene geval. Algemene opvattingen en regels kunnen in specifieke omstandigheden zeer onbruikbaar zijn. Maar de vraag is niet 3

4 wat in het algemeen waar of voorkomend is, de vraag is wat in deze specifieke omstandigheden juist of geldig is (Habermas, 1981). Voor de totstandkoming van praktische handelingskennis is wat ik noem subtiele contingentie nodig. Daarvoor moeten betrokkenen zo onbevooroordeeld mogelijk de context kunnen waarnemen en hun mentale schemata ter discussie kunnen stellen. In dit artikel presenteer ik een integraal, dynamisch, contingent en praktisch procesmodel dat ons gevoelig maakt voor de uniciteit, complexiteit en dynamiek van veranderingsprocessen. Niet als een prescriptief model, dat aangeeft hoe het moet of hoe het is, maar als een sensitizing device (Giddens, 1990) waardoor rijkere benaderingen van het veranderproces mogelijk worden. 2 Taalhandelingen De vormgeving van unieke, complexe en dynamische veranderingen is naar mijn mening in essentie een sociaal constructieproces door middel van taal. In de meest eenvoudige opvatting over taal geven woorden de werkelijkheid weer. De taal reflecteert de werkelijkheid en de spreker is degene die de taal hanteert. Met het woord boom verwijs ik bijvoorbeeld naar de boom die in mijn tuin staat en iedereen (die mijn tuin kent) weet dan welke boom wordt bedoeld. Het woord boom heeft betekenis op zich, het is een zelfstandige, positieve term. In een sociaal constructionistisch perspectief is echter geen sprake van een objectieve werkelijkheid die door de taal kan worden gekend: language is not memetic (Gergen, 2001). Alle informatie en data zijn van een interpretatie voorzien, ingebed in een taal die zelf een sociale constructie is (Van Dongen e.a., 1996). Ook veranderkundige begrippen als de probleemoorzaak of het veranderdoel zijn volgens deze opvatting dus geen objectief, maar een (inter-)subjectief gegeven en het gevolg van een proces van sociale constructie in een specifieke context. Koppeling van betekenis kan alleen plaatsvinden als mensen sociale betrekkingen aan gaan, hun gedrag op elkaar afstemmen. Taal is dus sociale inter-actie; handeling tussen mensen (Weick, 2000; Habermas, in: Kunneman,1981). Daarmee staat het individu niet (meer) in het middelpunt, maar komt de relatie op de voorgrond (Voogt, 1995). Woorden krijgen slechts betekenis door hun onderlinge verschil in een relatie (hun differentiële aaneenschakeling ). We dienen ons dus te richten op de verschillen tussen termen als bron van betekenisgeving in plaats van op losse, positieve termen (Schokker & Schokker, 2000). Enkelvoudige begrippen als verandering of strategie of cultuur hebben geen (eigenstandige) betekenis, maar ontlenen die aan een (beperkt) discours. Voor Foucault (1972) het begrip discours een politieke lading. Hij wil de mens uit een discours bevrijden door de vraag te stellen wat er gebeurt als er 4

5 gesproken wordt. Dit is naar onze mening ook de kern van een veranderkundige dialoog. Een spreker verwoordt meestal een bepaalde (selectieve) positie in een organisatie-veranderkundig discours, waardoor selectieve betekenisconstructie en selectieve handeling plaatsvinden. De dialoog is erop gericht de taal waarin men over de verandering spreekt (perspectieven, opvattingen, ervaringen) te deconstrueren, om op deze manier rijkere benaderingen mogelijk te maken. Het gaat ons dus niet zozeer om de bevrijding van sociale posities, waar het Foucault om te doen is, maar om meer beweeglijkheid in veranderkundige posities door de (onbewuste) koppeling tussen taal (het discours: theorieën, concepten, begrippen) en het handelen (de werkelijkheidsconstructie) aan het licht te brengen tegen de achtergrond van een breder (organisatie-veranderkundig) discours zodat rijkere benaderingen en praktische wijsheid kunnen ontstaan. Om dit te bereiken willen we het impliciete discours, the organization-in-the-mind, aan een kritische dialoog onderwerpen. Hieronder versta ik a-priori opvattingen van sprekers over (verandering van) organisaties, zoals cognitieve en emotionele schemata, mentale modellen, verborgen bestuurders, ervaringen, wensen en fantasieën van de deelnemers, enzovoorts. Belangrijk is dat de organization-in-the-mind niet alleen cognitieve, maar ook emotionele componenten en handelingsinformatie bevat (Pesso, 2004, Polanyi 1992; Cornelis, 2000). Het openleggen van mentale posities is geen neutrale, mentale activiteit. Integendeel: door impliciete veronderstellingen in de taal van de ander te deconstrueren, raakt men de ander in zijn kern. 1 In dit op zicht bestaat de bevrijding van Foucault in onze ogen uit een fundamenteel leerproces waarin men zich openstelt voor (fundamenteel) nieuwe betekenisconstructies en (fundamenteel) nieuwe vormen van relaties (Van den Nieuwenhof & De Weerdt, 2006). Deelname aan en bewustwording van het veranderingsdiscours is dus geen passief proces, maar een actieve, relationele en emotionele handeling in de taal. Voorwaarde is dat het sop de kool wel waard is. De intellectuele, relationele en emotionele spanning die het deconstructieproces vereist moet voor betrokkenen wel duidelijk meerwaarde opleveren en als productief worden ervaren. Het gaat ons om productieve spanning. Het criterium hiervoor is gelegen in het verkrijgen van praktische handelingskennis voor de concrete situatie. Dat is de pragmatische inslag die we willen hanteren. 3 Verschil maken Onze stelling is dat een veranderaar minstens twee soorten zoeklichten of benaderingswijzen nodig heeft om verschillen te kunnen aangeven in het proces van deconstructie (van het discours). Door antagonistische benaderingswijzen te hanteren komen impliciete veronderstellingen in de 5

6 dialoog het duidelijkst aan het oppervlak. Ik kies hier voor de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering. Deze benaderingen zijn op andere plaatsen voldoende beschreven (Ganzevoort, 1985; Boonstra, ). Ik geef een korte typering. Ontwerpbenadering Ontwikkelingsbenadering Organisatie als formeel systeem Oplossingsgericht Technisch-economische rationaliteit Adviseur is primair een expert Programmatisch (planning & control) Top-down; participatie niet gewenst Ontwerp en uitvoering gescheiden Organisatie als geheel van sociale processen Probleemgericht Sociaal-politieke rationaliteit Adviseur is primair facilitator Ontwikkelen Bottom-up: participatie noodzakelijk Ontwerp en uitvoering geïntegreerd Figuur 1: kenmerken van de intwerp- en de ontwikkelingsbenadering De ontwerpbenadering is al kort aan de orde geweest. De probleemoriëntatie is oplossingsgericht. Verandering wordt gezien als een eenmalig, lineair proces. Men hanteert een economisch-technische rationaliteit met veel aandacht voor techniek en kwantificeerbare kosten en baten. Veranderingen worden gestart, gecoördineerd en gecontroleerd vanuit de top. De aanpak kent een programmatisch of planningsgericht karakter. De adviseur is overwegend een expert die zich primair richt op het ontwerp van een nieuwe technologie en arbeidsorganisatie. Participatie tijdens het ontwerpen of tijdens de implementatie wordt gezien als onnodig (de expert heeft de oplossing in huis) en problematisch. De vraag is niet wat moet worden opgelost, maar hoe. De ontwikkelingsbenadering ziet organisaties niet als bron van tekortkomingen maar als een resultaat van kennis, inzicht en ervaring waarvan tijdens het veranderingsproces zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt (French & Bell, 1990). De veranderopgave start met een gemeenschappelijke probleemverkenning. Door organisatieleden te laten deelnemen in de analyse van probleemsituaties en het invoeren van oplossingen (Levy & Mery, 1986; Kanter, 1983). Men hanteert een 6

7 sociaal-politieke rationaliteit, met aandacht voor processen zoals politiek en macht in de organisatie. De vraag wat het probleem is, is onlosmakelijk verbonden met de vraag voor wie (wie zijn de probleemhebbers). Ik beschouw de ontwikkelingsbenadering niet als een betere oplossing dan de ontwerpbenadering voor complexe veranderingsprocessen, maar als radicaal tegengesteld aan de ontwerpbenadering (anti-these). Ik beschouw veranderprocessen vanuit een dubbel perspectief van ontwerp- en ontwikkelingsbenadering. Beide werkelijkheidsdefinities zijn immers a- priori, staan los van de specifieke context en kennen hun eigen specifieke valkuilen. Het gelijktijdig hanteren van beide benaderingen is erop gericht productieve spanning in het ontwerpproces te introduceren. 4 Organization-in-the-mind Organisaties kunnen worden beschouwd als systemen, die weer het gevolg zijn van dynamische sociale processen (Van Dijk, 1989). Om verandervraagstukken integraal te beschouwen dient zowel aandacht te worden besteed aan formele processen en systemen (ontwerp) als aan sociale processen (ontwikkeling) van de belangrijkste systeemaspecten van een organisatie. Systemen, opvattingen over sociale processen en paradigmata zijn in onze opvattingen echter conceptuele werelden of sociaal gedefinieerde heuristieken om situaties en problemen te beschrijven en te analyseren. Deze conceptuele werelden of sociaal gedefinieerde heuristieken komen tot stand door taal. 2 Het geheel van organisatiekundige en veranderkundige concepten en heuristieken noem ik De Taal van Verandering. Dat is dus al het spreken dat over verandering van organisaties mogelijk is. 3 Om dit discours in beeld te brengen combineer ik een systeemopvatting van organisaties (inclusief sociale processen die eraan ten grondslag liggen) met twee radicaal verschillende paradigmata. Aspectsystemen zijn bijvoorbeeld strategie, organisatie en cultuur. 4 In combinatie met de twee paradigmata ontstaan dan de volgende metaforische representaties: het Plan, de Machine, de School, de Visie, het Organisme en de Identiteit. 5 Elke metafoor omvat een grote variëteit van perspectieven, concepten, zoek- en oplossingsrichtingen, binnen dat discours. Ik zal deze kort toelichten. 6 7

8 Strategie Organisatie Cultuur ontwerp Het Plan De Machine De School ontwikkel De Visie Het Organisme De Identiteit Figuur 2: De Taal van Verandering Strategie De ontwerpbenadering heeft lange tijd de strategiediscussie gedomineerd (Ansoff, 1965, 1990; Porter, 1980, 1985, 1991). Het strategieformuleringsproces verloopt van buiten naar binnen. Een onderneming verkent de externe omgeving en brengt deze in relatie met de sterkten en zwakten van de organisatie, waaruit een (concurrentie)strategie of marktstrategie kan worden afgeleid, die wordt vormgegeven in een planningscyclus. Het voordeel van de strategieformulering en strategische planning is de helderheid in systematiek en de opvolging in (organisatorische) activiteiten. Tegenstrijdigheden kunnen worden geëlimineerd en er kan worden gewerkt aan meerjaren doelstellingen (Cauwenbergh & Van Robaeys, 1978). Kenmerkend voor dit discours is de expertbenadering. De metafoor die ik hiervoor gebruik is het Plan. Deconstructie: De kritiek is dat het strategieformuleringsproces beperkt rationeel is (technisch-economisch). Men heeft nauwelijks oog voor (irrationele) sociale processen, emoties en politiek in organisaties. In de praktijk worden besluiten vertraagd, vallen sommige alternatieven ongemerkt van de agenda, zijn bepaalde onderwerpen taboe, et cetera (Mintzberg, 1998). In de ontwikkelingsbenadering is strategisch management gericht op het managen van sociale processen in organisaties. Men wil het menselijke potentieel beter voor organisatiedoelen aanwenden. De oriëntatie is meer op de interne omgeving en minder extern gericht (Amit & Schoemaker, 1993; Teece, 1990): wie zijn de spelers, wat is hun rol, waar liggen de 8

9 belangen? In de leerprocessenbenadering wil men kerncompetenties en lerend vermogen ontwikkelen om (eerder dan de concurrent) te profiteren van veranderingen (Hamel & Prahalad, 1990). Om een strategische voorsprong te ontwikkelen is het nodig dat men dezelfde taal spreekt (De Geus, 1988), dat men routines loslaat en dat men leert leren (Senge, 1992/2000). Op deze manier kan men omgaan met complexe en dynamische veranderingen. Het management stelt zich minder op als expert, maar meer als facilitator of helper (French & Bell, 1984). De metafoor is hier de Visie. Deconstructie: Nadeel van de ontwikkelingsbenadering is dat de interne aandacht ook verandering kan tegengaan. De verandering raakt gevangen in een machtspolitiek spel. Verder vergt het omgaan met dynamiek en het leren-leren veel van mensen. Niet iedereen kan daar even goed mee overweg. Hetzelfde kan worden gezegd over een aansprekende visie. Sommige medewerkers hebben geen behoefte aan grote verhalen, maar aan een concrete vertaling ervan of aan een beheerste coördinatie van diverse inspanningen. Organisatie De ontwerpbenadering beschikt over een uitgelijnde methodologie om te komen tot het ideale organisatieontwerp, waarbij men interne en externe ontwerpvariabelen consistent en congruent op elkaar afstemt. Denk aan BPR, TQM, sociotechniek en dergelijke. Verder kent de ontwerpbenadering een klassieke psychologische stroming die door structuurinterventies als taakverrijking, taakverbreding, goal setting en dergelijke probeert de motivatie van medewerkers te stimuleren (Locke & Latham, 1990). Deconstructie: Door structuurinterventies zijn grootschalige veranderingen van processen en organisaties mogelijk, maar zij dragen onmiskenbaar een mechanistisch karakter en het succes is vaak minder groots en meeslepend dan verwacht (Nadler, 1999; Huizing, 2002). Mensen, groepen en de organisatie worden gezien als een (deel van een) machine die opnieuw afgesteld moet worden en voorzien van nieuwe onderdelen weer verder kan met het werk maar nu efficiënter (In t Veld, 1989) of humaner (De Sitter, 1989). We gebruiken voor de zienswijze de metafoor van de Machine. In de variant van de organisatieontwikkeling wordt vaak gezocht naar een verandering van sociale verhoudingen en de ontwikkeling van organische structuren. Van teams wordt gevraagd zich bewust te worden van de diversiteit aan rollen, men onderwerpt ingeslopen routines aan onderzoek en tracht tot eerste en tweede orde verbeteringen te komen. Men heeft oog voor groepsdynamische processen, rollen, emoties, conflicten, 9

10 besluitvormings- en probleemoplossingsproblematieken. Men ziet organisaties als netwerken van groepen waartussen wederzijdse afhankelijkheden bestaan. Deze relaties kunnen hiërarchisch zijn, instrumenteel, het kunnen onderhandelingsrelaties (voor het verdelen van de schaarse koek) of sociaal-emotioneel omdat men affectief met elkaar verbonden is (Mastenbroek, 1992). De metafoor die ik voor deze zienswijze op organisatie hanteer is het Organisme. Deconstructie: Het nadeel van de ontwikkelingsbenadering is dat door de focus op organische en sociale processen, veranderingen langzamer en minder beheersbaar verlopen. Ook is het moeilijker om dit type processen te consolideren, waardoor men gemakkelijk terugvalt in oude patronen. Soms zijn structuurinterventies soms sneller, minder ingrijpend op het persoonlijke niveau en effectiever. Teams kunnen immers ook beperkend (Janis, 1985), struikelend (Bettenhausen & Murningham, 1985) en conflictueus zijn (Van de Vliert, 1992). Cultuur Het derde systeemperspectief is de cultuur. Ook hier kunnen we een ontwerp- en ontwikkelingsaanpak onderscheiden. Naarmate diepere lagen van de cultuur in het veranderingsproces worden betrokken zal de werkwijze verschuiven van ontwerp- naar ontwikkelingsbenadering. De buitenste lagen van de cultuur zijn eenvoudig waarneembaar. Dat zijn bijvoorbeeld symbolen, de inrichting van een organisatie, de verhalen die de ronde doen. In de ontwerpbenadering constateert men een gap tussen de huidige en de gewenste cultuur, en tracht men deze kloof te dichten door symboolwijzingen of een nieuw mission statement. Deconstructie: Symboolwijzigingen of verandering van artefacten worden vaak eenzijdig en patriarchaal toegepast. Door communicatiecampagnes worden regelmatig verwachtingen gewekt die men geheel niet kan waarmaken (Zeithaml & Bitner, 1996). Daarnaast kan de benadering oppervlakkigheid worden verweten omdat men zich geen inzicht verschaft in het werkingsmechanisme van de cultuur. De volgende laag is die van de officiële waarden. Deze waarden vinden we bijvoorbeeld in het beleid van de organisatie en de doorvertaling ervan in diverse programma s en prestatie-indicatoren. Beloningssystemen en andere HRM-instrumenten kunnen het gedrag van organisatieleden in belangrijke mate richten (Scott-Morgan, 1995). Dergelijke systemen en instrumenten schaar ik onder de ontwerpbenadering. Vanwege het ongelijke karakter van de vormingsrelatie gebruiken we de metafoor van de School. Daarnaast worden dieperliggende waarden ook bepaald door processen van socialisatie, modelling en bekrachtiging door leiders 10

11 (Schein, 1992). Zulke interventies behoren tot de ontwikkelingsbenadering. Deconstructie: De beperkingen van de ontwerpbenadering zijn dat mensen op enkele wezenlijke aspecten als louter geconditioneerde, passieve en weinig reflectieve en oorspronkelijke wezens worden beschouwd. Omgekeerd worden processen van socialisatie, modelling en bekrachtiging soms niet goed begrepen, als onwerkelijk getypeerd of ronduit afgewezen. Verder kan men socialisatie, training, beoordeling en beloning ook opvatten als vormen van indoctrinatie (Hall, 1991; Janssen & Steyaert, 2001). De onderste laag in de cultuur zijn de diepst gewortelde waarden. Kenmerk daarvan is dat ze grotendeels onbewust zijn. Het veranderen of alleen al het ter discussie stellen van deze waarden leidt tot grote onzekerheid en hevige weerstand. Niettemin is dit soms nodig. Wo Es war, soll Ich werden luidt het beroemde adagium van Freud. Het zich ontdoen van instrumenteel gedrag en de vorming van authentieke waarden is erop gericht een hogere zijnskwaliteit te ontwikkelen ten dienste van de gemeenschap (Derkse, 2003; Jaworski, 2005; Ganzevoort, 2004; Van Doorn, 2000; Van den Nieuwenhof & De Weerdt, 2006). Als metafoor hanteer ik hier de Identiteit. Deconstructie: Nadeel van deze opvatting is dat er niet altijd voldoende lijdensdruk (noodzaak, urgentie), tijd en introspectief vermogen aanwezig is voor zo n fundamentele aanpak (Sifneos, 1972). Het veronderstelt (als remedie) een zeker introspectief vermogen, wat in de meeste gevallen ook als probleemoorzaak kan worden aangemerkt. En ook hier geldt de vraag in welke mate interventies op waarden moreel toelaatbaar zijn? Op deze wijze is een integraal model geconstrueerd dat gebruik maakt van een dubbele ordening van systeemperspectieven. Men kan zowel paradigmata als de perspectiefkeuze problematiseren voor de toepassing op het ene geval in een specifieke context. Maar een integraal organisatorisch model, is nog geen dynamisch en ook nog geen contingent veranderingsmodel. Daartoe zal ik in de volgende paragraaf een dynamische dimensie aan ons model toevoegen. Wat ik bedoel met (subtiele) contingentie, zal daarna aan de orde komen. 5 Opvattingen over verandering: time-in-the-mind Hoe verschillend men ook tegen veranderingen moge aankijken, over één ding zijn de meeste auteurs het eens: veranderingen verlopen als een toestandsverandering in de tijd. Volgens Zijderveld (1998) is geen verandering mogelijk zonder duur en geen duur denkbaar zonder 11

12 verandering. Als ergens op een plaats geen veranderingen hebben plaatsgevonden, zeggen we dat de tijd er heeft stilgestaan. Maar tijd kan ook kruipen of voorbij vliegen. Als het veranderingsproces wordt gezien als een doelgerichte activiteit, betekent dat het veranderingsproces als zodanig niet volledig open is. In een ontwerp geeft men aan wat het doel en richting van de verandering is en wat de consequenties voor de organisatie en voor de individuele leden van de organisatie zijn. Tijd is in deze opvatting lineair (klokkentijd) en kan onderverdeeld worden in gelijkwaardige componenten (uren, dagen, weken). Aan de andere kant is een veranderingsproces nooit een volledig gesloten proces en heeft tijd een circulair of transcendentaal karakter. Er is wellicht sprake van een richting, maar deze contouren en ook uitkomsten kunnen aanzienlijk veranderen afhankelijk van onvoorspelbare, spontane (re)acties van verschillende partijen en onvoorziene terugkoppelingen van onverwacht gerelateerde processen. Veranderingen zijn daarom tevens te beschouwen als processen van ontvouwing. Tijd is een nexus (Berk, 2001) waarin het heden interacteert met het verleden (Stern, 2004). De combinatie van beide invalshoeken (ontwerp, ontwikkeling) is volgens ons mogelijk binnen de opvatting over verandering van de sociaal psycholoog Kurt Lewin. Retour naar Lewin: planned change De kern van Lewins denken is dat hij organisaties beschouwt als sociale systemen en als een evenwicht van krachten die weerstand vertonen als dat evenwicht wordt verstoord. Daarmee vermijdt Lewin dus een gereïficeerde opvatting van organisaties, maar onderkent tevens het belang van stollingen (structuren, afspraken, gewoonten, regels) voor het goed functioneren van een sociaal systeem (organisatie, groep, individu). Lewin (1948) beschouwt het evenwicht van krachten in organisaties niet als een statisch evenwicht, zoals sommigen beweren, maar juist als een dynamisch evenwicht: "It is clear that by a state of no social change we do not refer to a stationary but to a quasi-stationary equilibrium [ ]. Verandering is dus op te vatten als een verandering in de dynamiek van krachten in het systeem. In het verloop van veranderingen is volgens Lewin een globaal patroon herkenbaar van unfreeze, change en freeze. 7 Unfreeze Waar het allereerst om gaat is dat de organisatie een duidelijke behoefte moet voelen aan verandering. De onderkenning van de noodzaak en urgentie tot verandering (bij een persoon, een groep, een organisatie) wordt het ontdooien (unfreeze) van het systeem genoemd. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de omzet daalt, de kwaliteit van de producten slechter wordt, klanten klagen. Cues are provided that suggest that past 12

13 practices are no longer effective (Nutt, 1992). Voor het ontdooien moeten voldoende dissonante data aanwezig zijn, die bij een bepaalde groep onlust veroorzaken én er moet een psychologische uitweg bestaan om de situatie onder ogen te zien (Schein, 1992, 2001). Dit laatste is niet altijd het geval. Er zijn psychologische, sociale, culturele, technische of politieke redenen om signalen te negeren (Balogun & Hope Hailey, 1999). Veranderkundige processen die plaatsvinden in de ontdooiingfase zijn: het stellen van een diagnose (het onderzoeken van de aanleiding, historie, context, urgentie, schaal, beweegredenen, rollen en posities van actoren, etc.) en het opbouwen van een werkrelatie met betrokkenen. Essentieel is de mate van overeenstemming over de probleemdefinitie en het gewenste streefbeeld, inzicht in de aard van de verandering, opvattingen over de relatie met de aanleiding, over posities van betrokkenen en over de vraag of men de verandering haalbaar acht (De Caluwé, e.a., 2000). Soms is het streefbeeld concreet gedefinieerd, soms is het diffuus of zelfs messy. Een verkenning kan uitmonden in een gedetailleerd plan, een globaal veranderplan, of in een zich geleidelijk ontvouwend concept -een emergent design (Guba & Lincoln, 1989). Om de verandering in de concrete context te plaats kan men zich afvragen: wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen, beschikken mensen over voldoende competenties en capaciteiten, ondersteunen de acties de doelbereiking, is er een logische volgorde aan te geven, zijn er tegenstrijdige acties, doen meerdere acties gelijktijdig (of langdurig) een beroep op dezelfde (schaarse) hulpmiddelen, wat is de motivatie van mensen, wat is de schaal, impact, leverage en timing van verschillende acties, etc.? Het geheel van deze contextuele, veranderkundige factoren waar men in deze (eerste) fase van verandering rekening mee houdt, wordt in figuur 4 aangeven met _ f1. Change/move De volgende fase in het veranderingsproces is een verdere wijziging van de situatie (change of move). In deze stap wordt de veranderingsrichting verder gepreciseerd en vaak een grotere groep betrokken bij het veranderingsproces. In deze fase gaat het bijvoorbeeld om de invoering van tal van zaken, zoals nieuwe procedures, technieken, ontwikkeling van vaardigheden, opleiding van het management, ontwikkeling van nieuwe normen, maar ook om nadere diagnosticering, het zoeken naar aanvullende informatie, verdere detaillering van plannen, nadere bewustwording en betekenisgeving, etc.. In de ontwerpbenadering is de formele organisatie vaak het object van verandering. Procedures worden ontwikkeld, medewerkers ontvangen specifieke trainingen in separate vaardigheden. In de ontwikkelingsbenadering verlopen veranderdingen als gevolg van verschuivingen in sociale processen: coalities worden gevormd, proeftuinen geopend, zoek- en werkconferenties georganiseerd, 13

Lopen over water. Rede

Lopen over water. Rede JAAP J. BOONSTRA Lopen over water Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van Veranderingen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten Jaap Boonstra Inleiding Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Interveniëren en veranderen ZOEKEN NAAR BETEKENIS IN INTERACTIES De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Complexiteit: werkwijzen bij organisatieverandering

Complexiteit: werkwijzen bij organisatieverandering Complexiteit: werkwijzen bij organisatieverandering Peter Bootsma en Judith Lechner Samenvatting Dit hoofdstuk gaat over versterken van synergie tussen centrale besturing en zelforganisatie in organisaties.

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

Veranderingen in het denken over cultuurverandering Veranderingen in het denken over cultuurverandering Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Strategische Afstemming en de Effectiviteit van Bedrijfsopleidingen. A.A.M. Wognum

Strategische Afstemming en de Effectiviteit van Bedrijfsopleidingen. A.A.M. Wognum Strategische Afstemming en de Effectiviteit van Bedrijfsopleidingen A.A.M. Wognum Inhoudsopgave 1 Inleiding en probleemstelling 7 1.1 Inleiding 9 1.2 Opleidingsbeleidsvorming en opleidingseffectiviteit

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

De Boom en het Rizoom

De Boom en het Rizoom De Boom en het Rizoom Overheidssturing in een Netwerksamenleving Dit Essay is geschreven door: dr. M. van der Steen drs. R. Peeters prof. dr. M. van Twist Inhoud Samenvatting: sturen in een netwerk, zoeken

Nadere informatie