HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008"

Transcriptie

1 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008

2 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale schaal. De halfwaardetijd van kennis wordt steeds korter. Dynamiek is een constante geworden. Dat is het kader waarbinnen het hoger economisch onderwijs (22 hogescholen, studenten) zijn opdracht gestalte geeft om meer (jonge) mensen hoger op te leiden, en dat in een continue interactie met ontwikkelingen in de samenleving en het werkveld. De samenleving verwacht van een afgestudeerde die de door hogescholen afgegeven graad bachelor of business administration bezit dat die graad op goede gronden is verleend en dat die graad inhoudelijk van een goed niveau is. Ook wordt verwacht dat een afgestudeerde met de graad bachelor of communications van een hogeschool in Noord-Nederland, in essentie dezelfde basiskennis en basiscompetenties bezit als een afgestudeerde met dezelfde graad van een hogeschool in Zuid-Nederland. Het is om die redenen dat hogescholen eigen in het werkveld gevalideerde landelijke opleidingsprofielen en landelijke domeincompetenties hebben (zie informatiebank opleidingscompetenties op Het hoger economisch onderwijs kent vijf clusters van opleidingen, vijf domeinen te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws 1. Voor die domeinen bestaan landelijke domeincompetenties. Daarop aanhakend is nu per domein een eerste landelijke Body of Knowledge & Skills (BoKS) opgesteld. In een BoKS wordt per competentie dieper ingegaan op achterliggende basiskennis- en deskundigheidsgebieden. De ambitie is het bieden van landelijke transparantie. Een BoKS fungeert als collectief referentiekader voor de betrokken hogescholen. Verschillen tussen hogescholen in met name de aard van de regionaal economische bedrijvigheid kunnen een logische reden zijn voor verschillen in de eigen invulling van een BoKS. Bij de totstandkoming ervan is Bureau Berenschot ingeschakeld niet alleen voor de begeleiding van het proces maar ook voor de inbreng van inhoudelijke expertise. Elke BoKS is opgesteld door de opleidingen zelf waarbij vertegenwoordigers van het werkveld zijn betrokken. Kennis- en deskundigheidsgebieden zijn voortdurend in ontwikkeling. Een BoKS is dan ook nooit af of compleet. Vandaar dat de titel nadrukkelijk de toevoeging versie 23 juni 2008 bevat. De kunst is een BoKS actueel te houden. De ambitie is rond een BoKS een kennisgemeenschap, een netwerk te vormen van zowel mensen uit de opleidingen (docenten, lectoren) als uit het werkveld. Gedacht wordt aan een wikipedia-achtige opzet via internet, mogelijk gefaciliteerd door SURF, het Nederlands computernetwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. Wij hopen dat deze eerste BOKS-versie inspiratie biedt voor een duurzame, inhoudelijke interactie tussen opleidingen en werkveld, gericht op de verdere ontwikkeling ervan. Namens het Sectoraal Adviescollege Hoger Economisch Onderwijs van de HBO-raad, Ineke van der Linden, voorzitter. 1 Tot Business Administration worden gerekend opleidingen als Management, Economie & Recht, Facility Management, International Business and Management Studies, Hotelonderwijs, Toerisme, Logistiek, Vastgoed & Makelaardij, Personeel & Arbeid; tot Commerce opleidingen als Commerciële Economie, Small Business & Retailmanagement; tot Communications opleidingen als Communicatie, Hogere Europese Beroepen, Media & Entertainment Management, Journalistiek; tot Economics opleidingen als Bedrijfseconomie, Accountancy, Fiscale Economie, Financial Services Management en tot Laws opleidingen als HBO Rechten, Sociaal-juridische Dienstverlening.

3 3 Domein Business Administration Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Business Administration Versie 23 juni 2008 Het domein business administration bestaat uit twaalf opleidingen: Bestuurskunde & Overheidsmanagement (B&OM) Facility management (FM) Hoger Hotelonderwijs (HHO) Hoger Toerisme en Recreatie (HTR) Integrale Veiligheidskunde (IVK) International Business Management Studies (IBMS) International Office Management (IOM) Logistiek & Economie (L&E) Management, Economie en Recht (MER) Media & Entertainment Management (M&EM) Personeelsmanagement (P&A) Vastgoed & Makelaardij (V&M) Vrijetijds (Leisure) Management (VTM of LM) BA is de meest bedrijfskundige opleiding binnen de sector economie. Niet één vakrichting staat binnen dit domein centraal. De kracht van een bachelor BA is juist dat hij/zij een probleem vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, economisch, organisatorisch, logistiek, marketing) kan benaderen én oplossen. Daarnaast is binnen dit domein het onderdeel management een belangrijke invalshoek. Er bestaan wel verschillen in focus tussen de opleidingen binnen het domein: Zo zijn de MER en IBMS de meest algemene bedrijfskundige opleidingen. De opleidingen Hoger Hotelonderwijs, Leisure,Tourism, Vastgoed & Makelaardij, Media & Entertainmentmanagement, Logistiek & Economie en Facility Management zijn ook zuivere bedrijfskundige opleidingen, maar dan specifiek branchegericht. De opleiding Bestuurskunde leidt bij uitstek op voor functies binnen de overheid en aanverwante branches in de non-profit-sector. Voor bovenstaande groep staat het integraal oplossen van bedrijfs- en/of bestuursprocessen centraal, waarbij men ernaar streeft een efficiënte- en effectieve organisatie te bewerkstelligen. Het hoofddoel is het bewerkstelligen van een hoge klanttevredenheid, zowel intern als extern. De opleidingen Personeel& Arbeid, Internationaal Office Management en Integrale veiligheidskunde, zijn de meer vakgerichte bedrijfskundige opleidingen binnen het domen. Zij leiden op voor een specifiek beroep, veelal binnen een specifieke sector. Ook voor deze groep opleidingen vormt het realiseren van interne en externe klanttevredenheid het uitgangspunt. De opleidingen van het domein Business Administration worden aangeboden door 22 hogescholen in Nederland. Jaarlijks leveren zij binnen het domein zo n afgestudeerde studenten af, die de internationaal erkende titel Bachelor of Business Administration mogen dragen. De opleidingen binnen het domein Business Administration leiden op tot hoge en middenmanagementfuncties binnen uiteenlopende organisaties: klein en groot, profit en nonprofit, overheid, dienstverlenend en industrieel.

4 Het domein BA is zowel gericht op de mensen en processen binnen de interne organisatie als de interactie met de externe omgeving waarbij men oog heeft voor de specifieke omgevingsaspecten van de organisatie (maatschappelijke, politieke, economische, branche- en sector gerelateerde). Werken met klanten, mensen en groepen in diverse organisatievormen staat centraal binnen de opleidingen van het domein. Kenmerk van de werkwijze van een Bachelor BA is problemen analyseren en aanpakken door middel van een multidisciplinaire benadering. De bachelor BA is betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de specifieke beleidsdoelen van een organisatie en heeft oog voor relaties tussen organisaties, voor netwerken en ketens. Hij/zij zorgt ervoor dat de processen op de juiste wijze en met het beoogde resultaat verlopen, verwerft middelen, draagt bij aan de planning en organisatie en het toezien op uitvoerende processen van productie en/of dienstverlening. Hij/zij is gericht op innovatie en op het realiseren en borgen van kwaliteit. De bachelor BA draagt bij aan verbetering en continuïteit van het bedrijf. Body of Knowledge & Skills De term Body of Knowledge & Skills (hierna: BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes van de beroepsbeoefenaar. Voor de domeinen binnen de sector HEO is deze BoKS verwoord in de zogenaamde domeincompetenties. Deze geven aan wat de bachelor of Commerce moet kennen en kunnen om als professional succesvol te opereren in de beroepspraktijk: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn: Theorieën van organisatiewetenschappen, methoden van informatieverzameling, juridische en economische ontwikkelingen 2. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn: budgetten- en kosten, haalbaarheidsanalyse, kwaliteitssystemen, procesmanagement, beslissings- en besluitvormingsmodellen, interne organisatieleer 3. Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn: HRM-beleid, personeelsinstrumenten, leiderschapsstijlen, structuur en gebruik van gespreksmodellen t.b.v HRM (vb: slecht-nieuws, beoordelings- en selectiegesprekken) 4. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn: organisatiekunde (systeemleer, bedrijfsprocessen), relatiemanagement, financieel management, informatiesystemen, zorgsystemen, verandermanagement 5. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn: bedrijfseconomie, administratieve organisatie, privaatrecht( overeenkomsten, schadevergoeding, aansprakelijkheid, arbeidsrecht) en publiekrecht (vergunningen en inspectie), managementcontrol 4

5 5 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. Belangrijke deskundigheidsgebieden zijn: advieskunde- en vaardigheden, verandermanagement, projectmanagement, planning and control. Elke afgestudeerde bachelor of Business Administration beschikt over al deze competenties, maar er zijn accentverschillen per opleiding. In onderstaande afbeelding zijn deze schematisch weergegeven. Domeincompetenties Opleidingen 1. MER X X X X 2. IBMS X X X X 3. FM X X X 4. Hotelschool X X X X 5. Leisure X X X X 6. Toerisme X X X X 7. Vastgoed en Makelaardij X X X 8. P &A X X X 9. LE X X X 10. Media & entert. X X X 11. Bestuurskunde X X X 12. Integr. Veiligheidsk. X X X X 13. Intern. Office management X X X X De kenniscomponent van de domeincompetenties bestaat uit drie elementen: 1. Basics: de basiskennis waarover elke afgestudeerde bachelor Business Administration beschikt. 2. Visions: belangrijke richtinggevende theorieën, concepten en/of auteurs binnen het domein Business Administration. 3. Trends: actuele ontwikkelingen en inzichten, die relevant zijn voor de bachelor of Business Administration. Hierna wordt een indruk gegeven geven van de basics per domeincompetentie en van enkele belangrijke visies en trends.

6 6 Competentie 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Theorieën van organisatiewetenschappen methoden van informatieverzameling juridische en economische ontwikkelingen Methoden en technieken kwalitatief en kwantitatief onderzoek, Statistische analyse; Strategiemodellen, Omgevingsanalyse: STEP of DRETS; STEP- of SWOT-analyse; Branche en concurrentieanalyse; onderzoek afnemersbehoeften; Feasibility studies; Stakeholdersanalyse; Branding; Marktanalyse, consumentengedrag, marketingmix, segementering, bedrijfskolom, benchmarking, imago en identiteit, klachtenmanagement, Productielevenscyclus SSM (soft systems methodology), Ansoff, Boston Consultancy matrix, Business redesign, Imagineering. Concurrentiestrategie Porter, vijfkrachtenmodel Porter Concurrentiegedrag en -benadering Kotler, Paretoanalyse Competentie 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. budgetten- en kosten Haalbaarheidsanalyse Kwaliteitssystemen Procesmanagement Beslissings- en besluitvormingsmodellen interne organisatieleer Krachtenveldanalyses; Politieke analyses, maatschppelijk verantwoord ondernemen, rapportages, communicatiemiddelenmatrix, visie, missie, besluitvormingsmodellen, brainstormmodellen, besturingsmodellen, voortgangsrapportage Probleemtypologieën ((on)getemde en (on)tembare problemen), Beleidsimplementatiemodellen zoals netwerkbenadering/e- governance ( a la Cluetrain), zeven-s model

7 7 Competentie 3 Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. HRM-beleid Personeelsinstrumenten Leiderschapsstijlen structuur en gebruik van gespreksmodellen t.b.v HRM Leiderschapsmodellen, Leiderschapstheorieën, Ethiek, werving, selectie, beoordelen en introductie van personeel. Performance management Vaardigheden in het voeren bijvoorbeeld slechtnieuws, beoordelings- en selectiegesprekken, voeren van werkoverleg, adviesvaardigheden, 360 graden feedback Leadership (Covey, Mc Gregor XY, Blake & Mouton) Leiderschapsmodellen (leading change van Kotter) Relationship situational leadership and sources of power (hershey & blanchard), Effective teamwork in international context (Belbin),), Motivation (reinforcement, Maslov, Herzberg Alderfer, Vroom), Managementbenaderingen (Prahalad/Quinn etc), Belbin teamrollen Competentie 4 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. organisatiekunde Relatiemanagement, Financieel management Informatiesystemen Zorgsystemen Verandermanagement Procesmanagement, Kwaliteitszorgsystemen- en modellen ( bijv.: HACCP, INK, EFQM,SERVQUAL), Interne auditing, Kwaliteitsonderzoek (statistische technieken, pareto, visgraat, e.d.) Organisatieontwerpen, Besluitvormingmingsmodellen, Informatieprocessen m.n. rol inter- /intranet dus e -governance etc, Administratieve organisatie, Ketenbenaderingen, Projectmanagement:,Teamrollen, Netwerkplanning, Balanced score card, Managementinformatiesystmemen (bijv CRM-, personeelsinformatiesystemen), kentgetallen, klanttevredenheid, Pareto-analyse SSM (soft systems methodology), BPR: Zeven-S model, cultuurdimensies ( bijv. Hofstede, Pinto, Trompenaars, Handy)

8 8 Competentie 5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. Bedrijfseconomie administratieve organisatie Privaatrecht Publiekrecht Managementcontrol Juridisch: overeenkomsten, schadevergoeding, aansprakelijkheid, arbeidsrecht,vergunningen en inspectie. Bedrijfseconomisch: beoordelen financiële situatie en ontwikkelingen van de organisatie m.b.v. gegevens als jaarverslag en kengetallen, ontwikkelingen; Financiële analyse en planning, jaarverslaglegging, kosten baten analyse Aactualiteit Nedelands-, europees recht Competentie 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. Advieskunde- en vaardigheden Verandermanagement Projectmanagement Planning and control Operations management theorieën en modellen, leiderschapstheorieën, verander- en crisismanagement. Vormen en modellen van projectmanagement, adviesvaardigheden, implementatiemodellen, veranderingsstrategieen- en modellen, weerstand tegen verandering, visie, missie, doelen, risicoanalyse, P&C cyclus, kosten/baten analyse GANNT Chart,SSM (soft systems methodology), Groeimodellen Ansoff Probleemtypologieën ((on)getemde en (on)tembare problemen), Beleidsimplementatiemodellen zoals netwerkbenadering/e- governance ( a la Cluetrain) Trends: E- business, Outsourcing, People-Planet-Profit modellen.

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Commerce Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Commerce Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Commerce Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Zuyd, Heerlen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Kennisbasis docent bedrijfseconomie master 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Voorwoord Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking. Kennis

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek ten behoeve van de opleidingen Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK Vastgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES

CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES CREATIVE DOMEIN TECHNOLOGIES inhoud Voorwoord Barbera Wolfensberger 4 Inleiding 6 1. Het domein Creative Technologies binnen het hoger beroepsonderwijs 8 2. Beroepspraktijk en Beroepsrollen van het

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

CREATIVE TECHNOLOGIES

CREATIVE TECHNOLOGIES CREATIVE TECHNOLOGIES DOMEIN BINNEN DE HBO SECTOR TECHNIEK GRAAD: BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGIES Inhoud Inleiding 1. Naar een nieuw domein 2. Creative Technologies 3. Domeincompetenties 4. Stamopleidingen

Nadere informatie