35336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "35336 BELGISCH STAATSBLAD 14.07.2006 MONITEUR BELGE"

Transcriptie

1 35336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2006/14162] 10 JULI Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Sire, VERSLAG AAN DE KONING Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, hervormt de rijopleiding voor motorvoertuigen van categorie B. Jonge bestuurders zijn oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Zij zijn het vaakst betrokken bij ongevallen. Een verbeterde rijopleiding moet bijdragen tot een oplossing voor dit fenomeen. Onder het huidige opleidingssysteem wordt teveel de nadruk gelegd op risicobeheersing en te weinig op risicovermijding. De aandacht mag niet alleen gaan naar het aanleren van de technische basisvaardigheden (voertuigbeheersing), maar ook naar het verwerken van informatie op de weg, de juiste inschatting van risico s, een goede verkeersattitude in het algemeen en de vaardigheid tot zelfcontrole in het bijzonder. Deze laatste vaardigheden worden niet aangeleerd op korte tijd. Daarom heeft de regering een hervorming uitgewerkt op basis van een meerfasensysteem, waarbij de jonge bestuurder stap voor stap meer ervaring opdoet en stap voor stap rechten op participatie aan het verkeer opbouwt. De scholing via de leervergunning, het voorlopig rijbewijs model 1 en model 2 worden afgeschaft. De scholing via het voorlopig rijbewijs model 3 wordt afgeschaft voor wat betreft de rijopleiding voor voertuigen van categorie B. De rijopleiding voor motorvoertuigen van categorie B wordt vervangen door de hiernavolgende opleiding. De kandidaat legt het theoretisch rijexamen af. Dit kan vanaf 17 jaar. Na het slagen voor het theoretisch rijexamen krijgt de kandidaat het voorlopig rijbewijs dat drie jaar geldig is. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur kan de kandidaat zijn voorlopig rijbewijs pas vernieuwen na het opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen. Door het voorlopig rijbewijs op deze manier te beperken in duur wordt de kandidaat gestimuleerd om binnen een redelijke termijn zijn praktisch rijexamen af te leggen en te slagen. Tijdens de stageperiode moet de kandidaat in het voertuig steeds begeleid zijn van een persoon die minstens 8 jaar houder is van het rijbewijs B. Daarnaast mag nog één persoon vervoerd worden. Deze begeleider mag niet tegen betaling begeleiden, behalve wanneer hij een gebrevetteerde rij-instructeur is. De kandidaat kan kiezen om een opleiding te volgen via de rijschool. Elke rijschool biedt binnen dit opleidingsaanbod minstens één opleidingspakket aan dat uit hoogstens 6-uur rijopleiding bestaat. Heeft de kandidaat 20 uur rijopleiding gevolgd en is hij minstens 18 jaar, dan kan hij een voorlopig rijbewijs krijgen dat voor 18 maanden geldig is en dat hem toelaat zonder begeleider te rijden. In dat geval mag hij nog één persoon vervoeren die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs B. Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is niet hernieuwbaar. De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Na een stageperiode van minimum 3 maanden kan de kandidaat het praktisch examen afleggen. Telkens wanneer de kandidaat twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet hij zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen. SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2006/14162] 10 JUILLET Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B Sire, RAPPORT AU ROI Le projet d arrêté royal que j ai l honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté réforme la formation à la conduite pour les véhicules à moteur de la catégorie B. Les jeunes conducteurs sont surreprésentés dans les statistiques d accidents. Ils représentent le groupe le plus impliqué dans les accidents. Une formation à la conduite améliorée doit contribuer à résoudre ce phénomène. Le système de formation actuel met trop l accent sur la maîtrise du risque et pas assez sur l évitement du risque. L attention ne peut pas seulement aller à l apprentissage des aptitudes de base techniques (maîtrise du véhicule), mais également au traitement d information sur la route, à l évaluation correcte des risques, un bon comportement dans le trafic en général et à la capacité d autocontrôle en particulier. Ces dernières aptitudes ne s apprennent pas à court terme. C est pourquoi le gouvernement a élaboré une réforme sur la base d un système en plusieurs étapes, où le jeune conducteur acquiert pas à pas davantage d expérience et développe progressivement des droits de participation à la circulation. L apprentissage par le biais de la licence d apprentissage, les permis de conduire provisoires modèle 1 et modèle 2 sont abrogés. L apprentissage par le biais du permis de conduire provisoire modèle 3 est abrogé pour ce qui concerne la formation à la conduite pour les véhicules de catégorie B. La formation à la conduite pour les véhicules à moteur de la catégorie B est remplacée par la formation ci-dessous. Le candidat passe l examen théorique de conduite. C est possible à partir de 17 ans. Après avoir réussi l examen théorique de conduite, le candidat reçoit un permis de conduire provisoire valable pour une durée de trois ans. Après expiration de cette durée de validité, le candidat ne peut renouveler son permis de conduire provisoire qu en réussissant à nouveau l examen théorique de conduite. En limitant ainsi le permis de conduire provisoire dans le temps, le candidat est encouragé à passer et à réussir son examen pratique de conduite dans un délai raisonnable. Pendant la période de stage, le candidat doit toujours être accompagné dans le véhicule d une personne qui est titulaire du permis de conduire B depuis au moins 8 ans. En outre, une personne supplémentaire peut encore être transportée. Cet accompagnateur ne peut accompagner contre paiement sauf lorsqu il est instructeur de conduite breveté. Le candidat peut choisir de suivre une formation par le biais d une école de conduite. Au sein de cette proposition de formation, chaque école de conduite offre au moins un type de formation qui est composé au maximum de 6 heures de formation à la conduite. Si le candidat a suivi 20 heures de formation à la conduite et qu il a au moins 18 ans, il peut alors recevoir un permis de conduire provisoire valable pour 18 mois et lui permettant de rouler sans guide. Dans ce cas, il peut encore transporter une personne supplémentaire qui est âgée d au moins 24 ans et titulaire d un permis de conduire B. Le permis de conduire provisoire sans guide n est pas renouvelable. Le candidat ne peut pas conduire de 22h jusqu au lendemain à 6h le vendredi, le samedi et le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Après une période de stage de 3 mois minimum, le candidat peut passer l examen pratique. Chaque fois que le candidat échoue deux fois de suite à l examen pratique, il doit suivre six heures de cours pratiques à la conduite auprès d une école de conduite avant de pouvoir à nouveau être admis à l examen pratique.

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Na het slagen voor het praktisch examen volgt een proefjaar binnen dewelke de kandidaat geen zware overtredingen mag maken. Wie in zijn proefjaar een zware fout begaat moet zijn rijbewijs terug inleveren en zijn theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw afleggen. De rijopleiding wordt in beginsel geregeld bij koninklijk besluit. Het concept van het proefjaar vereist evenwel een onafhankelijke instantie die uitsluitsel geeft omtrent de vaststelling van de overtreding en de identiteit van de overtreder. Het is de rechter die hiervoor best in aanmerking komt. De regering zal hieromtrent een wetsontwerp indienen in de Kamer. De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Après la réussite de l examen pratique, une année probatoire se présente lors de laquelle le candidat ne peut commettre d infraction grave. La personne qui commet une infraction grave lors de son année probatoire doit restituer son permis de conduire et repasser son examen de conduite théorique et/ou pratique. La formation à la conduite est en principe régie par arrêté royal. Le concept de l année probatoire exige toutefois une instance indépendante qui se prononce de manière définitive sur la constatation de l infraction et l identité du contrevenant. C est le juge qui entre le mieux en ligne de compte à cet égard. Le gouvernement introduira un projet de loi à cet effet à la Chambre. Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT 10 JULI Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005, op artikel 21, tweede lid, vervangen bij de wet van 9 juli 1976, op artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984 en 18 juli 1990, op artikel 26, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976 en op artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 18 september 1991, 23 maart 1998, 24 juni 2000, 14 mei 2002,5 september 2002 en 4 april 2003; Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 mei 1999, 20 juli 2000, 14 december 2001, 5 september 2002, 29 september 2003, 22 maart 2004, 15 juli 2004, 17 maart 2005, 20 juli 2005, 30 september 2005, 8 maart 2006 en 24 april 2006; Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 2005 en 14 februari 2006; Overwegende de richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, gewijzigd door de richtlijnen van de Raad 96/47/EG van 23 juli 1996 en 97/26/EG van 2 juni 1997 en door de richtlijn van de Commissie 2000/56 van 14 september 2000; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 en 22 december 2005; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 december 2005; Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn; Gelet op het advies nr /4 van de Raad van State, gegeven op 4 juli 2006, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 «voorlopig rijbewijs B» : het voorlopig rijbewijs voor een motorvoertuig van categorie B zoals omschreven in artikel 2, 1, 3, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 2 «theoretisch examen» : het examen bepaald in artikel 23, 1, 4, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 10 JUILLET Arrêté royal relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l article 1 er, modifié par les lois du 21 juin 1985, du 5 août 2003 et du 20 juillet 2005, l article 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l article 23, modifié par les lois du 9 juillet 1976, du 29 février 1984 et du 18 juillet 1990, l article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990; Vu l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l usage de la voie publique, notamment l article 8, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1987, du 18 septembre 1991, du 23 mars 1998, du 24 juin 2000, du 14 mai 2002, du 5 septembre 2002 et du 4 avril 2003; Vu l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, du 20 juillet 2000, du 14 décembre 2001, du 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, du 22 mars 2004, 15 juillet 2004, du 17 mars 2005, du 20 juillet 2005, du 30 septembre 2005, du 8 mars 2006 et du 24 avril 2006; Vu l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2005 et 14 février 2006; Considérant la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997 et par la directive de la Commission 2000/56 du 14 septembre 2000; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 19 et le 22 décembre 2005; Vu l accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005; Vu l association des gouvernements de région à l élaboration du présent arrêté; Vu l avis n /4 du Conseil d Etat, donné le 4 juillet 2006, en application de l article 84, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I er. Définitions Article 1 er. Pour l application du présent arrêté, l on entend par : 1 «permis de conduire provisoire B» : le permis de conduire provisoire pour un véhicule à moteur de la catégorie B telle que décrite à l article 2, 1, 3, del arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; 2 «examen théorique» : l examen visé àl article 23, 1, 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

3 35338 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 3 «praktisch examen» : het examen bepaald in artikel 23, 1, 2, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 4 «rijschool» : een rijschool erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen; 5 «gebrevetteerd rij-instructeur» : een instructeur met een brevet van beroepsbekwaamheid dat toegang geeft tot de functie van instructeur die met het praktisch onderricht voor het besturen van voertuigen van categorie B belast wordt, zoals bepaald in artikel 24 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. HOOFDSTUK II. Het voorlopig rijbewijs B Art. 2. De kandidaat voor het rijbewijs B mag deelnemen aan het theoretisch examen vanaf de leeftijd van 17 jaar. Art. 3. De kandidaat voor het rijbewijs B die geslaagd is voor het theoretisch examen ontvangt een voorlopig rijbewijs B dat drie jaar geldig is. Het voorlopig rijbewijs B stemt overeen met het model in bijlage 1 bij dit besluit. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de kandidaat pas een nieuw voorlopig rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid bekomen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd. De houder van het voorlopig rijbewijs B moet vergezeld zijn van een begeleider die aan de volgende voorwaarden voldoet : a) hij moet beantwoorden aan de in artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen; b) hij moet sedert ten minste 8 jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt. De bestuurder die overeenkomstig artikel 44, 5 of artikel 45 van het hierboven vermelde koninklijk besluit van 23 maart 1998, enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt; c) hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd. De houder van het voorlopig rijbewijs B mag, naast de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon. Art. 4. De kandidaat voor het rijbewijs B die geslaagd is voor het theoretisch examen, minstens 18 jaar is en 20 uur praktisch rijonderricht heeft gevolgd in een rijschool heeft recht op een voorlopig rijbewijs B dat hem toelaat zonder begeleider te rijden. Dit voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig. Het voorlopig rijbewijs B stemt overeen met het model in bijlage 2 bij dit besluit. De houder van het voorlopig rijbewijs B zonder begeleider mag vergezeld zijn van één persoon van minstens 24 jaar die houder is en in het bezit is van een rijbewijs dat ten minste geldig is voor voertuigen van categorie B. Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is niet verlengbaar of hernieuwbaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur, kan de kandidaat enkel nog aanspraak maken op het in artikel 3 bedoelde voorlopig rijbewijs. Art. 5. Het in artikel 3 of 4 bedoelde voorlopig rijbewijs moet worden aangevraagd binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen. Na het verstrijken van deze termijn kan de kandidaat pas terug een voorlopig rijbewijs aanvragen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd. 3 «examen pratique» : l examen visé àl article 23, 1, 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 4 «école de conduite» : une école de conduite agréée conformément à l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur; 5 «instructeur de conduite breveté»: un instructeur disposant d un brevet de qualification professionnelle donnant accès à la fonction d instructeur, chargé de l enseignement pratique à la conduite de véhicules de catégorie B, tel que défini à l article 24 de l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. CHAPITRE II. Le permis de conduire provisoire B Art. 2. Le candidat au permis de conduire B peut participer à l examen théorique à partir de l âge de 17 ans. Art. 3. Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l examen théorique reçoit un permis de conduire provisoire B valable pour une durée de trois ans. Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l annexe 1 re de cet arrêté. Après expiration de la durée de validité, le candidat ne peut obtenir un nouveau permis de conduire provisoire tel que visé àl alinéa 1 er qu après avoir repassé l examen théorique avec succès. Le titulaire du permis de conduire provisoire B doit être accompagné d un guide qui satisfait aux conditions suivantes : a) il doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l article 3, 1 er de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; b) il doit être, depuis 8 ans au moins, titulaire et porteur d un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l article 44, 5, ou à l article 45 de l arrêté royal du 23 mars 1998 précité, ne peut conduire qu un véhicule spécifiquement adapté àson handicap, ne peut être guide à l apprentissage, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécifiquement adapté àson handicap; c) il ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le titulaire du permis de conduire provisoire B peut, outre le guide, être accompagné d une autre personne. Art. 4. Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l examen théorique, qui a au moins l âge de 18 ans et a suivi 20 heures d enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite a droit à un permis de conduire provisoire B lui permettant de rouler sans guide. Ce permis de conduire provisoire est valable pendant 18 mois. Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l annexe 2 de cet arrêté. Le titulaire du permis de conduire provisoire B sans guide peut être accompagné d une personne âgée d au moins 24 ans et titulaire et porteuse d un permis de conduire qui est au moins valable pour des véhicules de la catégorie B. Le permis de conduire provisoire sans guide ne peut être prolongé,ni renouvelé. Al expiration de la durée de validité, le candidat peut encore uniquement obtenir un permis de conduire provisoire visé à l article 3. Art. 5. Le permis de conduire provisoire visé àl article 3 ou 4 doit être demandé dans un délai de trois ans suivant la réussite de l examen théorique. Après expiration de ce délai, le candidat ne peut obtenir un nouveau permis de conduire provisoire qu après avoir repassé l examen théorique avec succès.

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 6. De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Art. 7. Met uitzondering van gebrevetteerde rij-instructeurs mag niemand de houder van een voorlopig rijbewijs B tegen betaling begeleiden. HOOFDSTUK III. Het praktisch examen Art. 8. De kandidaat voor het rijbewijs B mag deelnemen aan het praktisch examen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Hij moet sinds minstens drie maanden houder zijn van een voorlopig rijbewijs B. Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie of subcategorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. Het voertuig voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Wanneer de kandidaat zich aanbiedt met een instructeur van een rijschool dan legt hij het examen af met een scholingsvoertuig van de rijschool dat voldoet aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Art. 9. De kandidaat die twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen. HOOFDSTUK IV. Uitreiking Art. 10. Het voorlopige rijbewijs en het rijbewijs wordt uitgereikt door de overheid bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider zoals bedoeld in artikel 4 kan pas uitgereikt worden na vertoon van het bekwaamheidsgetuigeschrift bedoeld in artikel 23, 6, van koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. HOOFDSTUK V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen Art. 11. De bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs zijn van toepassing op de voorlopige rijbewijzen B en op de theoretisch en praktisch examens, bedoeld in dit besluit, met uitzondering van artikel 6, 1, b), f), h) en j) et 2, b) en 3, artikel 8, 6, 1, 7, artikel 9, artikel 34 en artikel 69, 7, derde lid. Art. 12. In artikel 4, 1, eerste lid worden de woorden «overeenkomstig de bepalingen van dit besluit» vervangen door de woorden «overeenkomstig de bepalingen van dit besluit of van het besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B». Art. 6. Le candidat ne peut pas conduire de 22h jusqu au lendemain à 6h le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériéslégaux et les jours fériés légaux. Art. 7. Al exception des instructeurs de conduite brevetés, personne ne peut guider le titulaire du permis de conduire provisoire B, contre paiement. CHAPITRE III. L examen pratique Art. 8. Le candidat au permis de conduire B peut participer à l examen pratique à partir de l âge de 18 ans. Il doit être depuis au moins trois mois titulaire d un permis de conduire provisoire B. L examen pratique est réalisé avec un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie qui fait l objet de la demande de permis de conduire. Le véhicule satisfait aux conditions déterminées à l article 6, 2, de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Lorsqu un candidat se présente avec un instructeur d une école de conduite, il exécute l examen avec un véhicule d apprentissage de l école de conduite qui satisfait aux conditions visées à l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Art. 9. Le candidat qui échoue deux fois de suite à l examen pratique doit suivre six heures de cours pratiques à la conduite auprès d une école de conduite avant de pouvoir à nouveau être admis à l examen pratique. CHAPITRE IV. Délivrance Art. 10. Le permis de conduire provisoire et le permis de conduire est délivré par l autorité visée à l article 7 de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le permis de conduire provisoire sans guide tel que visé àl article 4 ne peut être délivré qu après présentation du certificat d aptitude visé à l article 23, 6, de l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. CHAPITRE V. Dispositions modificatives et abrogatoires Art Les dispositions de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont applicables aux permis de conduire provisoires B et aux examens théorique et pratique, visés au présent arrêté, à l exception de l article 6, 1, b), f), h) et j),2, b) et 3,del article 8, 6, 1, 7, de l article 9, article 34 et de l article 69, 7, alinéa 3. Art. 12. Al article 4, 1, alinéa 1 er, les mots «conformément aux dispositions du présent arrêté» sont remplacés par les mots «conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B». Art. 13. Artikel 5, 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 2003 en 15 juli 2004 wordt vervangen als volgt : «1 Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcatégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E of elke houder van een rijbewijs met de vermelding «automatisch» die een rijbewijs waarop deze vermelding niet voorkomt wil behalen moet een scholing doorlopen : 1 hetzij door, in een rijschool het praktisch onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen; 2 hetzij op basis van een voorlopige rijbewijs model 3, overeenkomstig de regels voorgeschreven in afdeling II. Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B moet een scholing doorlopen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B.». Art. 13. L article 5, 1 er,del arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2003 et 15 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante : «1 er Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou tout titulaire d un permis de conduire portant la mention «automatique» qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas cette mention est tenu de se soumettre à un apprentissage : 1 soit en suivant, dans une école de conduite, l enseignement pratique visé àl article 15; 2 soit sous le couvert d un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.»

5 35340 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 14. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen 1 onderdeel 1, f), wordt vervangen als volgt : «f) mag geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen. Dit verbod is evenwel niet van toepassing : op de kandidaat die houder geweest is van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen waarvan de geldigheid sinds meer dan drie jaar verstreken is. In dit geval, worden de mislukkingen voor de praktische examens die voor de afgifte van het nieuwe voorlopige rijbewijs werden afgelegd niet meegerekend voor de toepassing van artikelen 15, 1, en 38, 14; op de houder van een rijbewijs met de vermelding «automatisch» die een voorlopig rijbewijs model 3 wil behalen voor het aanleren van het besturen van voertuigen van dezelfde categorie of subcategorie, uitgerust met een handschakeling : op de houder van een rijbewijs of van een voorlopig rijbewijs A dat de vermelding «A < 25kW en < 0,16kW/kg» draagt, voor het behalen van een voorlopig rijbewijs voor het aanleren van het besturen van motorfietsen met een vermogen van meer dan 25 kw of met een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 0,16 kw/kg;»; 2 onderdeel 1, g) wordt vervangen als volgt : «g) moet, in een rijschool, het praktisch onderricht bedoeld in artikel 15, 3, a), gevolgd hebben als het gaat om een kandidaat voor een voorlopig rijbewijs voor het besturen van motorfietsen, tenzij hij houder is van een rijbewijs met de vermelding «A 25kW en 0,16kW/kg»; 3 in onderdeel 1, h), worden de woorden «categorieën A, B, B+E, C en C+E» vervangen door de woorden «categorieën A, B+E, C en C+E»; 4 in onderdeel, 1, j), vervallen de woorden «of van een voorlopig rijbewijs model 2»; 5 in onderdeel 2, f), worden de woorden «moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs model 2, voorzien zijn» vervangen door de woorden «moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, voorzien zijn»; 6 in onderdeel 3, b), worden de woorden «categorie B, B+E, C of C+E» vervangen door de woorden «categorie B+E, C of C+E». Art. 15. Artikel 7, eerste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Het voorlopige rijbewijs model 3 stemt overeen met het model van bijlage 2.». Art. 16. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen 1 1, eerste lid wordt vervangen als volgt : «Het voorlopig rijbewijs model 3 is twaalf maanden geldig.»; 2 2, eerste lid wordt vervangen als volgt : «De overheid bedoeld in artikel 7 maakt het voorlopige rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E.»; 3 in 6, 2, vervallen de woorden «Bij teruggave van het document, overeenkomstig artikel 68, verlengt de overheid, bedoeld in artikel 7, de geldigheid van het voorlopige rijbewijs met een termijn die gelijk is aan de periode gedurende dewelke de geldigheid van het document opgeschort is geweest». Art. 14. A l article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 1, f), est remplacé par la disposition suivante : «f) ne peut avoir été titulaire d un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules. Cette interdiction n est toutefois pas applicable : au candidat qui a été titulaire d un permis de conduire provisoire de la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n entrent pas en ligne de compte pour l application des articles 15, 1, et 38, 14; au titulaire d un permis de conduire portant la mention «automatique» qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l apprentissage de la conduite d un véhicule de la même catégorie ou sous-catégorie, équipé d un changement de vitesses manuel; au titulaire d un permis de conduire ou d un permis de conduire provisoire A portant la mention «A< 25kW et < 0,16kW/kg» qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l apprentissage de la conduite des motocyclettes d une puissance supérieure à 25 kw ou d un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kw/kg;»; 2 le 1, g),est remplacé par la disposition suivante : «g) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l enseignement pratique visé àl article 15, 3, a), s il s agit d un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des motocyclettes, sauf s il est déjà titulaire d un permis de conduire portant la mention «A 25kW et 0,16kW/kg»; 3 au 1, h), les mots «catégories A, B, B+E, C et C+E» sont remplacés par les mots «catégories A, B+E, C et C+E»; 4 au 1, j), les mots «ou d un permis de conduire provisoire modèle 2» sont supprimés; 5 au 2, f), les mots «doit, sauf si le conducteur est titulaire d un permis de conduire provisoire modèle 2, être muni» sont remplacés par les mots «doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé àl article 4 de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B,»; 6 au 3, b), les mots «catégorie B, B+E, C ou C+E» sont remplacés par les mots «catégorie B+E, C ou C+E». Art. 15. L article 7, alinéa 1 er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l annexe 2.» Art. 16. Al article 8 du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1 le 1 er, alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : «Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.»; 2 le 2, alinéa 1 er, est remplacé par la disposition suivante : «L autorité visée à l article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E.»; 3 au 6, 2, les mots «Lors de la restitution de ce document, conformément à l article 68, l autorité visée à l article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire d une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue» sont supprimés.

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 17. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art.9. De kandidaat van minder dan 24 jaar mag niet rijden van tweeëntwintig uur tot zes uur s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen De houder van een voorlopige rijbewijs mag, naast de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon.». Art. 18. In hetzelfde besluit wordt afdeling III «leervergunning» opgeheven : Art. 19. In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen 1 in onderdeel 1, wordt g) en j) opgeheven; 2 in onderdeel 2, a), worden de woorden «categorie B, B+E, C, C+E, DofD+E» vervangen door de woorden «categorie B+E, C, C+E, D of D+E»; 3 onderdeel 2, b), wordt opgeheven; 4 in onderdeel 4, b), worden de woorden «categorie B, B+E, C, C+E, DofD+E» vervangen door de woorden «categorie B+E, C, C+E, D of D+E»; 5 in onderdeel 4, worden c) en d) opgeheven; 6 onderdeel 6 en 7 worden opgeheven. Art. 20. In artikel 16, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen 1 in het eerste lid worden de woorden «of van een leervergunning» opgeheven; 2 in het derde lid wordt de laatste zin opgeheven. Art. 21. Artikel 29, 2, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B volgt daarenboven een scholing van ten minste drie maanden op basis van een voorlopige rijbewijs, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B.». Art. 22. In artikel 30 van hetzelfde besluit vervallen de woorden «of op de aanvraag om een leervergunning». Art. 23. In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen 1 het tweede lid, eerste streepje, wordt vervangen als volgt : «- 17 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het voorlopige rijbewijs B, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B;»; 2 in 2, wordt het tweede lid opgeheven; 3 in 7, eerste lid, vervallen de woorden «of op de aanvraag om een leervergunning». Art. 24. Artikel 34, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Het praktisch examen kan op zijn vroegst één maand na de afgifte van het voorlopige rijbewijs model 3 plaatsvinden.» Art. 25. In artikel 35, onderdeel 2 van hetzelfde besluit, woorden de volgende wijzigingen 1 in a) wordt het vierde lid opgeheven; 2 b) wordt vervangen als volgt : «b) het nog geldige voorlopige rijbewijs. Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, vervolledigd met de vermelding dat de lesuren voorgeschreven na twee mislukkingen gevolgd zijn.» 3 c) worden opgeheven. Art. 26. In artikel 38 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen 1 in 3, eerste lid, wordt het woord «vier» vervangen door «drie», in 3, tweede lid vervallen de woorden «voor- en achteraan»; Art. 17. L article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «Art Le candidat âgé de moins de 24 ans n est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Le titulaire d un permis de conduire provisoire peut, outre le guide, être accompagné d une seule autre personne.» Art. 18. Est abrogée dans le même arrêté, la section III «licence d apprentissage». Art. 19. Al article 15 du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 5 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1, leg) et le j) sont abrogés; 2 au 2, a), les mots «catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E» sont remplacés par les mots «catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E»; 3 le 2, b) est abrogé; 4 au 4, b), les mots «catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E» sont remplacés par les mots «catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E»; 5 au 4, lec) et le d), sont abrogés; 6 le 6 et le 7 sont abrogés. Art Al article 16, du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1 àl alinéa 1 er, les mots «ou d une licence d apprentissage» sont supprimés 2 au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée. Art. 21. L article 29, 2, alinéa 2dumême arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d au moins trois mois sous le couvert d un permis de conduire provisoire, visé àl arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.» Art. 22. Al article 30 du même arrêté, les mots «ou sur la demande de licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 23. Al article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1 l alinéa 2, premier tiret est remplacé par la disposition suivante : «- 17 ans pour l examen en vue de l obtention du permis de conduire provisoire B visé àl arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;»; 2 au 2, l alinéa 2, est abrogé; 3 au 7, alinéa 1 er, les mots «ou sur la demande de licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 24. L article 34, alinéa 2, dumême arrêté est remplacé par la disposition suivante : «L examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3.» Art. 25. A l article 35, 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1 1 le a), alinéa 4, est abrogé; 2 le b) est remplacé par la disposition suivante : «b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention que les heures de cours imposées après deux échecs à l examen pratique ont été suivies.». 3 le c) est abrogé. Art. 26. Al article 38 du même arrêté, remplacé par l arrêté royal du 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 3, alinéa1 er,lemot«quatre» est remplacé par le mot «trois», au 3, alinéa 2, les mots «, à l avant et l arrière,» sont supprimés;

7 35342 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2 14 wordt vervangen als volgt : «14. De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool legt het praktisch examen af met de bijstand van een instructeur en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde en dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. De houder van een voorlopige rijbewijs model 3 legt het praktisch examen af : 1 hetzij met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2. De begeleider moet aanwezig zijn; 2 hetzij onder de voorwaarden bedoeld in eerste lid. Evenwel, de houder van een voorlopige rijbewijs model 3 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen kan het praktisch examen alleen afleggen onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid.». Art. 27. In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen 1 1, eerste lid wordt vervangen als volgt : «Het praktisch examen bevat de volgende proeven : 1 categorie A3 : een proef op een terrein buiten het verkeer; 2 categorie B : een proef op de openbare weg in het verkeer; 3 categorie A, B+E, C, C+E, D of D+E of subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer.»; 2 in 1, tweede lid, 1, worden de woorden «categorieën A3, A, B en B+E» vervangen door de woorden «categorieën A3, A en B+E»; 3 1, tweede lid wordt aangevuld als volgt : «5 categorie B:deduur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten»; 4 in 2, tweede lid, vervallen de woorden «op de leervergunning»; 5 in 3, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd : «De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld van een persoon van minstens 24 jaar die houder is en in het bezit van een rijbewijs dat ten minste geldig is voor voertuigen van categorie B.» 6 in 7, tweede lid, vervallen de woorden «of op de leervergunning». Art. 28. In artikel 41 van hetzelfde besluit, worden de woorden «op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs of op de leervergunning» vervangen door de woorden «of op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs». Art. 29. In artikel 48 van hetzelfde besluit, vervallen de woorden «of van de leervergunning». Art. 30. Het opschrift van hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Hoofdstuk V. Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs». Art. 31. In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen 1 in 1, 5, worden de woorden «de artikelen 69, 2 en80, 2» vervangen door de woorden «artikel 80, 2»; 2 in 3, vervallen de woorden «of de leervergunning»; 3 in 4, worden de woorden «het voorlopige rijbewijs of de leervergunning» vervangen door de woorden «of het voorlopige rijbewijs». Art. 32. In artikel 52 van hetzelfde besluit, worden de woorden «een voorlopige rijbewijs of een leervergunning» vervangen door de woorden «of een voorlopige rijbewijs». Art. 33. In artikel 57, 2, eerste lid van hetzelfde besluit, vervallen de woorden «en voor elke leervergunning». Art. 34. In artikel 58, 2, eerste lid van hetzelfde besluit, vervallen de woorden «de leervergunningen». 2 le 14 est remplacé par la disposition suivante : «14. Le candidat présenté par une école de conduite subit l examen pratique avec l assistance d un instructeur et à bord d un véhicule d apprentissage de l école de conduite où il a suivi l enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Le titulaire d un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l examen pratique : 1 soit à bord d un véhicule répondant aux conditions fixées par l article 6, 2. Le guide doit être présent; 2 soit aux conditions prévues à l alinéa 1 er. Toutefois, après deux échecs à l examen pratique, le titulaire d un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l examen pratique qu aux conditions visées à l alinéa 1 er.». Art. 27. A l article 39 du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 15 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1 le 1 er, alinéa 1 er, est remplacé par la disposition suivante : «L examen pratique comprend les épreuves suivantes : 1 catégorie A3 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation; 2 catégorie B:uneépreuve sur la voie publique dans la circulation; 3 catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation.»; 2 au 1 er, alinéa 2,1, les mots «catégories A3, A, B et B+E» sont remplacés par les mots «catégories A3, A et B+E»; 3 le 1 er, alinéa 2 est complété comme suit : «5 catégorie B:ladurée del épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes»; 4 au 2, alinéa 2, les mots «sur la licence d apprentissage» sont supprimés; 5 le 3, l alinéa 1 er, est complété comme suit : «le candidat titulaire d un permis de conduire provisoire visé àl article 4 de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l examinateur, d une personne âgée d au moins 24 ans, titulaire et porteuse d un permis de conduire au moins valable pour les véhicules de catégorie B.» 6 au 7, alinéa 2, les mots «ou sur la licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 28. Al article 41 du même arrêté, les mots «sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d apprentissage» sont remplacés par les mots «ou sur la demande de permis de conduire provisoire». Art. 29. Al article 48 du même arrêté, les mots «ou sur de la licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 30. L intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l intitulé suivant : «Chapitre V. Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire». Art. 31. Al article 50, du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er,5, les mots «les articles 69, 2et80, 2» sont remplacés par les mots «l article 80, 2»; 2 au 3, les mots «ou de la licence d apprentissage» sont supprimés; 3 au 4, les mots «le permis de conduire provisoire ou la licence d apprentissage» sont remplacés par les mots «ou le permis de conduire provisoire». Art. 32. Al article 52 du même arrêté, les mots «un permis de conduire provisoire ou une licence d apprentissage» sont remplacés par les mots «ou un permis de conduire provisoire». Art. 33. Al article 57, 2, alinéa 1 er,dumême arrêté, les mots «et pour chaque licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 34. Al article 58, 2, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots «licences d apprentissage» sont supprimés.

8 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 35. In artikel 61, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 vervallen de woorden Afgifte of vervanging van een leervergunning : 9,00 EUR» en de woorden «Afgifte van een duplicaat van een leervergunning : 7,50 EUR». Art. 36. In artikel 62, 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen 1 in het eerste lid, vervallen de woorden «leervergunningen»; 2 in het tweede lid, worden de woorden «de voorlopige rijbewijzen en de leervergunningen» vervangen door de woorden «en de voorlopige rijbewijzen». Art. 37. In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in 1, eerste lid, in rubriek «Praktisch examen», worden de woorden «categorie A, B en B+E» vervangen door de woorden «categorieën A en B+E»; 2 in 1, eerste lid, wordt de rubriek «Praktisch examen» aangevuld als volgt : «Categorie B : praktisch examen (36,00 EUR) 3 in 2, 2, b), vervallen de woorden «of voor de leervergunning». Art. 38. In artikel 64, eerste lid van hetzelfde besluit, vervallen de woorden «de leervergunningen». Art. 39. In artikel 67, eerste lid, 2 van hetzelfde besluit, vervallen de woorden «of de leervergunning». Art. 40. Artikel 69, 7, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 maart 2006, wordt vervangen als volgt : «Wanneer het verval betrekking heeft op een voorlopig rijbewijs, verlengt de overheid bedoeld in artikel 7 de geldigheid van het voorlopig rijbewijs met een termijn die gelijk is aan de duur van het verval.». Art. 41. In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de I en II opgeheven. Bijlage 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 42. In bijlage 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, worden de volgende wijzigingen 1 in III, A, worden de bepalingen betreffende de manoeuvres van de categorie B opgeheven; 2 III, B wordt aangevuld als volgt : 17. Categorie B: devolgende manoeuvres worden op de openbare weg uitgevoerd : 1. Voorafgaande controles. a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding; b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun; c) Nakijken of de portieren goed gesloten zijn; d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloeistoffen, lichten, verluchting, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd; e) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig; 2. Keren in een smalle straat; 3. Parkeren achter een voertuig. 3 VI, B wordt aangevuld als volgt : 11 manoeuvres (alleen categorie B). Art. 43. Artikel 8.2, 3, b), van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wordt vervangen als volgt : Art. 35. Al article 61, alinéa1 er,dumême arrêté, modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots «Délivrance et remplacement d une licence d apprentissage : 9 EUR» et les mots «Délivrance d un duplicata d une licence d apprentissage : 7,50 EUR» sont supprimés. Art. 36. A l article 62, 2, du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1 à l alinéa 1 er, les mots «de licences d apprentissage» sont supprimés; 2 àl alinéa 2, les mots «les permis de conduire provisoires et les licences d apprentissage» sont remplacés par les mots «et les permis de conduire provisoires». Art. 37. A l article 63 du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1 au 1 er, alinéa 1 er, dans la rubrique «Examen pratique», les mots «catégorie A, B et B+E» sont remplacés par les mots «catégories A et B+E»; 2 au 1 er, alinéa 1 er, la rubrique «Examen pratique» est complétée comme suit : «Catégorie B : Examen pratique (36,00 EUR) 3 au 2, 2, b), les mots «ou pour la licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 38. Al article 64, alinéa 1 er,dumême arrêté, les mots «des licences d apprentissage» sont supprimés. Art. 39. Al article 67, alinéa 1 er,2, dumême arrêté, les mots «ou la licence d apprentissage» sont supprimés. Art. 40. L article 69, 7, alinéa 3, dumême arrêté, remplacé par l arrêté royal du 8 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «Lorsque la déchéance porte sur un permis de conduire provisoire, l autorité visée à l article 7 prolonge la validité du permis de conduire provisoire d un délai égal à la durée deladéchéance.». Art. 41. Al annexe 2 du même arrêté, le I et le II sont abrogés. L annexe 3 du même arrêté est abrogée. Art. 42. A l annexe 5 du même arrêté, remplacée par l arrêté royal du 15 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1 au III, A, les dispositions relatives aux manœuvres de la catégorie B sont abrogées; 2 le III, B est complété comme suit : 17. Catégorie B : les manœuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique : 1. Contrôles préalables. a) Régler le siège du conducteur afin d obtenir une position assise correcte; b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuie-tête; c) S assurer que les portes sont fermées; d) Contrôle aléatoire de l état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l avertisseur sonore; e) Prendre les précautions nécessaire avant de descendre du véhicule; 2. Demi-tour dans une rue étroite; 3. Stationnement derrière un véhicule. 3 le VI, B est complété comme suit : 11 manœuvres (catégorie B uniquement). Art. 43. L article 8.2, 3, b), de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l usage de la voie publique est remplacé comme suit :

9 35344 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE «b) 17 jaar voor de bestuurders die praktisch rijonderricht volgen met het oog op het behalen van een rijbewijs categorie B of die rijden met een voorlopig rijbewijs categorie B zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen categorie B.» In artikel 8.2, 3, c), van hetzelfde besluit worden de woorden «of die rijden met een leervergunning» geschrapt. In artikel 8.2, 3, d), van hetzelfde besluit worden de worden «of B» geschrapt. Art. 44. In afdeling V van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt een artikel 22bis toegevoegd dat luidt als volgt : «22bis De rijschool biedt binnen haar opleidingsaanbod minstens één opleidingspakket aan dat uit hoogstens 6 uren praktisch rijonderricht bestaat.» In hetzelfde besluit wordt in artikel 23, 6, eerste lid de woorden «de in artikel 14 en 15 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde aantal lesuren» vervangen door : «de in artikel 14 en 15 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs of de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B bepaalde aantal lesuren» In hetzelfde besluit wordt artikel 23, 6, tweede lid vervangen door : «In afwijking van het eerste lid wordt aan de leerling, die het in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B bepaalde aantal lesuren gevolgd heeft en die bewezen heeft bekwaam te zijn alleen te sturen, met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider een bekwaamheidsgetuigschrift afgegeven, waarvan het model door de Minister bepaald wordt.» Artikel 23, 6, derde lid van het zelfde besluit wordt opgeheven. In hetzelfde besluit wordt in artikel 47, 1, laatste lid de volgende zin toegevoegd : «Artikel 22bis en 23, 6 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen zijn evenwel onmiddellijk van toepassing.». HOOFDSTUK VI. Overgangsbepalingen en inwerkingtreden Art. 45. De voorlopige rijbewijzen voor voertuigen van categorie B en de leervergunningen uitgereikt vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. De bepalingen inzake geldigheid,verval en de toegangsvoorwaarden tot het examen die van toepassing waren tot aan de datum van hun uitreiking blijven geldig voor deze documenten. De houders van de voorlopige rijbewijzen en de leervergunningen uitgereikt vóór de inwerkingtreding van dit besluit kunnen hun voorlopig rijbewijs of leervergunning inwisselen voor een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 3 van dit besluit. Onverminderd artikel 16, laatste lid van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, worden de voor de inwerkingtreding van dit besluit gevolgde uren praktisch rijonderricht in een rijschool in aanmerking genomen voor de berekening van de in artikel 4 van dit besluit bedoelde 20 uren rijonderricht. Art. 46. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006, met uitzondering van artikel 27, 1 tot en met 3, artikel 37, 1 en 2 en artikel 42 die in werking treden op 1 december Art. 47. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 10 juli ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT «b) 17 ans pour les conducteurs qui suivent l enseignement pratique en vue de l obtention d un permis de conduire de catégorie B ou qui roulent avec un permis de conduire provisoire de catégorie B comme prévu à l article 3 de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B». Al article 8.2, 3, c), dumême arrêté, les mots «ou qui conduisent sous le couvert d une licence d apprentissage» sont supprimés. A l article 8.2, 3, d), du même arrêté, les mots «ou B» sont supprimés. Art. 44. A la section V du chapitre IV de l arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, un article 22bis est ajouté rédigé comme suit : «22bis L école de conduite propose au moins dans son offre de formation un type de formation qui se compose au maximum de 6 heures d enseignement pratique à la conduite». Dans le même arrêté, à l article 23, 6, alinéa1 er, les mots «le nombre d heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire» sont remplacés par «le nombre d heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou à l article 9 de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B,» Dans le même arrêté, l article 23, 6, alinéa 2, est remplacé par : «Par dérogation à l alinéa 1 er, en vue de l obtention d un permis de conduire provisoire sans guide, il est délivré àl élève qui a suivi le nombre d heures de cours prescrit à l article 4 de l arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B et qui a prouvé sa capacité à circuler seul, un certificat d aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.» L article 23, 6, alinéa 3dumême arrêté est abrogé. Dans le même arrêté, il est ajouté, à l article 47, 1 er, dernier alinéa, la phrase suivante : «Les articles 22bis et 23, 6del arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont toutefois immédiatement applicables.». CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 45. Les permis de conduire provisoires pour les véhicules de catégorie B et les licences d apprentissage délivrés avant l entrée en vigueur de cet arrêté restent valables jusqu à la date limite de validité mentionnée sur le document. Les dispositions en matière de validité, d expiration et de conditions d accès à l examen qui étaient applicables jusqu à la date de leur délivrance restent valables pour ces documents. Les titulaires de permis de conduire provisoires et de licences d apprentissage délivrés avant l entrée en vigueur du présent arrêté peuvent échanger leur permis de conduire provisoire ou licence d apprentissage contre un permis de conduire provisoire visé à l article 3 du présent arrêté. Sans préjudice de l article 16, dernier alinéa, de l arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les heures d enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite agréée suivies avant l entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en considération pour le calcul des 20 heures d enseignement pratique à la conduite visées à l article 4 du présent arrêté. Art. 46. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2006, à l exception de l article 27, 1 jusqu à 3, del article 37, 1 et 2 et de l article 42, qui entrent en vigueur le 1 er décembre Art. 47. Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 10 juillet ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 27.11.2013 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 27.11.2013 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 92169 Considérant que les organismes de paiement respectifs doivent disposer, au plus tard le 28 février 2014, de la première tranche à concurrence de 50 % du décompte introduit dans l année précédant

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 58246 BELGISCH STAATSBLAD 05.11.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3940

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2067 Abschnitt 3 - Abänderungen des Gesetzes über Finanzsicherheiten Art. 22 - In Artikel 4/1 1 des Gesetzes über Finanzsicherheiten, eingefügt durch das Gesetz vom 26. September 2011, wird der erste Satz

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD 1341 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2013/00027] 18 DECEMBRE 2012. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2000 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2000 MONITEUR BELGE 24567 MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID N. 2000 1627 [C 2000/12547] 29 JUNI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen C.N.A.I./2009/AVIS-8 N.R.V./2009/ADVIES-8 19/05/2009 Avis du Conseil national de l art infirmier fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l art infirmier à se prévaloir de la qualification

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 23.12.2003 BELGISCH STAATSBLAD 60173 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2003 4808 [C 2003/29586] 8 OCTOBRE 2003. Arrêté du Gouvernement de la

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

22946 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

22946 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD 22946 MONITEUR BELGE 27.04.2007 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD F. 2007 1707 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2007/11175] 25 AVRIL 2007. Arrêté royal modifiant le Code

Nadere informatie

VR DOC.1184/2BIS

VR DOC.1184/2BIS VR 2016 2810 DOC.1184/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 38553 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2006/14178] 20 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de hervorming van de rijopleiding categorie B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Koninklijk besluit tot wijziging van KB/WIB 92 en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 396 van de programmawet van 24 december

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE 22609 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1696 [C 2006/14084] 26 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 827 / 1-96 / 97 WETSVOORSTEL

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 827 / 1-96 / 97 WETSVOORSTEL - 827 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 827 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 11 DÉCEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 11 DECEMBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 55065 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2769 [C 2004/14142] 1 JULI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE

77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE 77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2004 4483 [C 2004/22879] 15 SEPTEMBER 2004. Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

24002 BELGISCH STAATSBLAD 10.05.2006 MONITEUR BELGE

24002 BELGISCH STAATSBLAD 10.05.2006 MONITEUR BELGE 24002 BELGISCH STAATSBLAD 10.05.2006 MONITEUR BELGE Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met name artikel 3, 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 15.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD 1351 4. Procedure van selectie. 4.1 Het aanwervingbericht wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt tevens bekendgemaakt aan het publiek via de

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.06.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.06.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 33197 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2003 2505 [2003/22713] 16 JUIN 2003. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie