De rol van onzekerheid tijdens de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van onzekerheid tijdens de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten."

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De rol van onzekerheid tijdens de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen Thijs De Schoenmacker onder leiding van Prof. Annelies De Vuyst

2 Vertrouwelijkheid Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Thijs De Schoenmacker

3 Inhoudstafel Voorwoord...II Inleiding...III THEORETISCH DEEL Organisatorische veranderingen Houding van de medewerker tegenover veranderingen Algemeen Bereidheid van de medewerker Weerstand en openheid Veranderingsgeoriënteerde OCB Context en persoonlijkheid Onzekerheid Algemeen Onzekerheid en organisatorische veranderingen Onzekerheid reduceren Communicatie Algemeen Bedrijfscommunicatie Verschillende fases, vormen en concepten van communicatie Interne communicatie Communicatie en organisatorische veranderingen Discretionair gedrag Extra-role behavior Employee voice Relaties employee voice Jobtevredenheid Algemeen Antecedenten jobtevredenheid Jobtevredenheid en organisatorische veranderingen ONDERZOEKSKADER Onderzoeksdesign... 26

4 1.1 Motivering onderzoek Onderzochte verandering Onderzoeksvragen en hypothesen Onderzoeksmodel Operationalisaties Onafhankelijke variabelen Afhankelijke variabelen Mediator Controlevariabelen Methode Procedure en steekproef ONDERZOEKSRESULTATEN Verkennende resultaten Normale of niet-normale verdeling Verschillen tussen groepen Tenure Voorbereidende resultaten Hypothesetoetsing Effect van de onafhankelijke variabele gepercipieerde kwaliteit van communicatie Effect van de 3 types onzekerheid als onafhankelijke variabele Mediatie-analyse Discussie Hypothesebespreking Onzekerheid als mediator Praktische implicaties Beperkingen en suggesties Bibliografie Bijlagen Bijlage 1: 21 bronnen van onzekerheid (Schweiger & DeNisi, 1991) Bijlage 2: de vragenlijst... 69

5 Figurenlijst Figuur 1: communicatiematrix Figuur 2: Vier elementen van voice Figuur 3: Onderzoeksmodel Figuur 4: Mediatoreffect Tabellenlijst Tabel 1: Respons universiteiten en faculteiten Tabel 2: Scheefheid en normale verdeling Tabel 3: Voorbereidende resultaten Tabel 4: Collineariteitsdiagnose Tabel 5: hypothese Tabel 6: hypothese Tabel 7: hypothese Tabel 8: hypothese 4a Tabel 9: hypothese 4b Tabel 10: hypothese 4c Tabel 11: hypothese Tabel 12: Hypothese Tabel 13: Hypothese Tabel 14: mediatie-analyse Tabel 15: mediatie-analyse Tabel 16: mediatie-analyse Tabel 17: mediatie-analyse Tabel 18: mediatie-analyse 5 : I

6 Voorwoord Deze masterproef is geschreven als sluitstuk van mijn opleiding in Master of Science in de Handelswetenschappen Strategisch Management aan de Universiteit Gent. Vooraleer ons te verdiepen in dit werk, zou ik toch graag eerst enkele personen willen bedanken die mij de nodige hulp en ondersteuning aanboden hebben bij het schrijven van deze masterproef. Als eerste denk ik natuurlijk aan mijn masterproefbegeleider, professor Annelies De Vuyst. Zij gaf mij in de eerste plaats steun bij het afbakenen van mijn onderwerp, daarnaast zorgde zij telkens voor snelle en uitgebreide feedback zodat ik steeds weer verder kon. Ook gaf zij mij enkele nuttige, bruikbare bronnen die mij hielpen bij het uitschrijven van dit werk. Daarnaast wens ik ook nog mijn familie en vrienden te bedanken voor hun steun en interesse. Bij deze verontschuldig ik mij ook bij mijn vrienden voor mijn beperkte aanwezigheid op café, dit wordt zeker en vast rechtgezet in de komende maanden. Bedankt! Thijs De Schoenmacker II

7 Inleiding Slechts 30% van alle veranderingensprojecten draaien uit tot een succes (Beer & Nohria, 2000). Van de 70% falende pogingen is 33 tot 50% te wijten is aan 'problemen met de medewerkers', hun weigerachtige houding staat effectieve veranderingen in de weg (Kavanagh, 2006). Deze cijfers tonen het belang aan van onderzoek in change management. Onderzoek kan leiden tot praktische tips voor managers over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat medewerkers de plannen van de organisatie niet langer dwarsbomen. In dit onderzoek wordt de mediërende rol van onzekerheid tijdens een organisatorisch verandering bestudeerd. Specifiek wordt er onderzocht in welke mate kwaliteitsvolle communicatie de onzekerheid bij medewerkers verminderd en zorgt voor meer jobtevredenheid, openheid en employee voice. De verandering in deze studie betreft de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de Vlaamse universiteiten. De à medewerkers die de overstap maakten van de hogeschool naar de universiteit zijn de populatie van dit onderzoek (Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2010). Dit onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een theoretisch stuk, waarin de verschillende concepten, modellen en bevindingen aan de hand van de literatuur besproken worden. Het tweede deel bevat het eigen onderzoek naar de mediërende rol van onzekerheid in de relatie tussen kwaliteitsvolle communicatie en drie afhankelijke variabelen (i.e. openheid tegenover veranderingen, jobtevredenheid en employee voice). Het derde en laatste deel beschrijft de resultaten van het onderzoek en wordt aangevuld met beperkingen, suggesties en praktische implicaties. Het eerste hoofdstuk van het theoretische deel is een korte inleiding over organisatorische veranderingen. Naast de verschillende vormen van organisatorische veranderingen wordt een organisatorische verandering ook in verschillende fases beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat over de houding van de medewerkers tijdens een organisatorische verandering. In eerste instantie wordt er een onderscheid gemaakt tussen (1) de bereidheid van een medewerker om te veranderen, (2) de openheid van een medewerker tegenover een verandering en (3) het veranderingsgeoriënteerde gedrag van een medewerker. Het eerste (i.e. de bereidheid) is de voorloper van de openheid van een medewerker, terwijl het derde (i.e. het veranderingsgeoriënteerde gedrag) het gevolg is van zijn of haar openheid. Daarnaast gaan we dieper in op enkele bevindingen in de literatuur over de openheid van een medewerker om te veranderen. Het derde hoofdstuk bespreekt de mediator van dit onderzoek namelijk de variabele onzekerheid. De verschillende types van onzekerheid die een medewerker ervaart tijdens een organisatorische verandering komen aan bod, net als de verschillende antecedenten en uitkomsten in de literatuur. Ook worden enkele aanbevelingen gegegeven om onzekerheid te reduceren. Het volgende hoofdstuk gaat over de communicatie tijdens een organisatorische verandering. In eerste instantie wordt communicatie vrij algemeen besproken, waarna er dieper ingegaan wordt op begrippen zoals bedrijfscommunicatie, interne communicatie en de verschillende fases, concepten en vormen van communicatie. III

8 Het vijfde en voorlaatste hoofdstuk van het theoretische deel focust zich op employee voice. In eerste instantie wordt er vertrokken vanuit het concept 'extra-role behavior' om daarna het begrip employee voice met meer aandacht te bespreken. Tot slot bespreken we de veel besproken term jobtevredenheid in het zesde en laatste hoofdstuk van het theoretische deel. Nadien volgt het tweede deel van dit onderzoek. In dit deel wordt de aandacht gevestigd op het onderzoekskader. Centraal in dit deel worden de onderzoeksvraag en hypotheses besproken, maar ook is er aandacht voor de motivering, operationalisaties en methode. In dit deel komt ook de onderzochte verandering ruim aan bod. In het derde en laatste deel worden de resultaten van dit onderzoek besproken, hier is er veel aandacht voor de analyses die bepalen of de hypotheses aanvaard of verworpen moeten worden. Nadien volgen er ook nog praktische implicaties, aangevuld met een kritische kijk op dit onderzoek. IV

9 THEORETISCH DEEL 1 Organisatorische veranderingen De continue wijziging van contextuele factoren, zoals technologie, regelgeving en politiek, hebben ervoor gezorgd dat organisaties steeds in staat moeten zijn om te veranderen (Greenwood & Hinings, 1996). Het vermogen van een organisatie om te reageren op deze contextuele veranderingen is de dag van vandaag zelfs de sleutel tot overleving en competitief voordeel (Greenwood & Hinings, 1996). Ondanks het belang dat aan het begrip 'change management' wordt gegeven de laatste jaren, draaien slechts 30% van alle veranderingen uit op een succes (Beer & Nohria, 2000; Todnem, 2005). De reden voor deze vele mislukkingen schrijven Beer en Nohria (2000) toe aan het feit dat managers verzuipen in de vele initiatieven, methoden en mogelijkheden om de gewenste verandering tot stand te laten komen. Veel goede bedoelingen, maar zelden leiden ze tot succes. Garvin en Roberto (2005) halen een andere reden aan voor de vele mislukte pogingen van organisaties om te veranderen. Zij stellen vast dat medewerkers niet geneigd zijn hun gewoontes aan te passen als er zich geen onmiddellijke bedreiging voordoet (Garvin & Roberto, 2005). Deze negativitieve houding wordt versterkt als er in het verleden een opeenvolging van leiders is geweest (Garvin & Roberto, 2005). Organisaties moeten leren hoe ze veranderingenprocessen moeten besturen, het vakgebied dat zich daarop focust, wordt 'change management' genoemd. Change management kan gedefinieerd worden als "the process of continually renewing an organization s direction, structure, and capabilities to serve the ever-changing needs of external and internal customers (Todnem, 2005, p. 369)". Verschillende onderzoekers trachten verschillende vormen van veranderingen te onderscheiden. Zo worden er typologieën gecreeërd op basis van de snelheid waarmee veranderingen gebeuren, alsook op basis van hoe veranderingen tot stand komen. Greenwood en Hinings (1996) maken in hun onderzoek een onderscheid tussen radicale - en convergerende veranderingen. Radicale verandering staat voor het heroriënteren van de organisatie, terwijl convergerende verandering slaat op het optimaliseren van de huidige oriëntatie. Een tweede onderscheid wordt er gemaakt tussen revolutionaire - en evolutionaire veranderingen, dit onderscheid is gebaseerd op de schaal en het tempo van de veranderingen. Revolutionaire veranderingen gebeuren snel en hebben betrekking op de gehele organisatie, terwijl evolutionaire veranderingen eerder traag en gestaag tot stand komen (Greenwood & Hinings, 1996). Todnem (2005) maakt in zijn artikel ook een onderscheid tussen verschillende vormen van veranderingen, maar dan op basis van 3 categorieën. De eerste categorie baseert zich op de snelheid waarmee veranderingen optreden. In deze categorie worden 5 verschillende vormen van verandering opgenomen, gaande van discontinue veranderingen tot hobbelige continue veranderingen. De tweede categorie focust zich op hoe de veranderingen tot stand komen. In deze categorie vinden we 4 verschillende vormen van verandering terug namelijk geplande-, opkomende-, situationele- en gekozen verandering. Tot slot bespreekt Todnem (2005) nog een derde categorie van veranderingen, in deze laatste categorie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende veranderingsvormen op vlak van de schaal van de verandering. Hier wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen 4 vormen, gaande van fine-tuning tot 1

10 organisatorische transformatie (Todnem, 2005). Beer en Nohria (2000) houden het iets eenvoudiger, zij stellen vast dat er slechts twee types van veranderingen zijn. Enerzijds zijn er veranderingen die gebaseerd zijn op het creëren van economische waarde, deze vallen onder 'Theorie E' in het artikel van Beer en Nohria (2000), anderzijds zijn er veranderingen die gebaseerd zijn op het ontwikkelen van een bedrijfscultuur en van het menselijke kapitaal in een onderneming, deze vallen onder 'Theorie O' in het artikel van Beer en Nohria (2000). Theorie O vertegenwoordigt een eerder zachte aanpak, hierbij staat vertrouwen, betrokkenheid en communicatie centraal. Theorie E daarentegen vertegenwoordigt de harde aanpak, hierbij staat de waarde voor de aandeelhouder centraal, deze veranderingsstrategie gaat vaak gepaard met herstructureringen en een drastische afvloeing van medewerkers (Beer & Nohria, 2000). Hoewel Beer en Nohria (2000) een duidelijk onderscheid maken tussen de twee theorieën, gaat het in de realiteit vaak om een combinatie van de twee strategieën en dat is net het punt waar het vaak fout loopt bij vele managers. Al te vaak trachten managers om deze twee strategieën te combineren zonder echt rekening te houden met de grote verschillen tussen de twee. Ondernemingen die er in slagen om de harde en zachte aanpak te combineren, zullen in staat zijn om zowel hogere winsten als een hogere productiviteit te oogsten (Beer & Nohria, 2000). De verandering die in dit onderzoek bestudeerd wordt, kunnen we beschrijven als een convergerende, evolutionaire verandering die meer aansluit bij Theorie O dan Theorie E. De verandering kwam gestaag tot stand en focuste vooral op het optimaliseren van de huidige oriëntatie van de organisatie, waarbij communicatie, vertrouwen en betrokkenheid centraal stonden. Naast de verschillende vormen van organisatorische verandering hebben heel wat onderzoekers ook geprobeerd om organisatorische veranderingen te beschrijven in verschillende fases. Zo benadrukten Kotter (1995), Garvin en Roberto (2005) en Kim en Mauborgne (2003) in hun onderzoek dat managers zich ervan bewust moeten zijn dat een organisatorische verandering een proces is, een proces dat bestaat uit verschillende stappen of fases. Organisatorische veranderingen komen dus niet tot stand van de ene op de andere dag, maar vragen heel wat tijd. Kotter (1995), Garvin en Roberto (2005) en Kim en Mauborgne (2003) beschrijven elk op hun beurt verschillende stappen die de organisatie moet nemen om tot een effectieve verandering te komen. Aan de hand van hun artikels worden in dit onderzoek de 8 belangrijkste stappen aangehaald. Ten eerste moet de organisatie aantonen aan de medewerkers dat de verandering nodig en dringend is en dat de nieuwe richting die de onderneming wil uitgaan ook de juiste richting is (Kim & Mauborgne, 2003; Kotter, 1995; Garvin & Roberto, 2005). Vervolgens is het belangrijk dat een sterke groep de verandering begeleid (Kotter, 1995)en dat alle middelen worden ingezet in de gebieden die de grootste verandering ondergaan (Kim & Mauborgne, 2003). Een derde stap bestaat in het creeëren van een duidelijke visie (Kotter, 1995; Garvin & Roberto, 2005). In deze fase is het belangrijk dat de organisatie feedback verzamelt om eventueel aanpassingen te maken aan het plan, om uiteindelijk tot een definitief plan te komen (Garvin & Roberto, 2005). Daarna moet de visie of het plan gecommuniceerd worden (Kotter, 1995; Garvin & Roberto, 2005). Vervolgens is het belangrijk om de formele structuren te verwijderen en de medewerkers macht te geven en hen te motiveren (Kim & Mauborgne, 2003; Kotter, 1995). Het creëren van winsten op korte termijn is een zesde belangrijke stap volgens het artikel van Kotter (1995). De voorlaatste stap houdt in dat de winsten op korte termijn aangewend moeten worden om verdere verandering te ondersteunen (Kotter, 1995). Tot slot moeten de medewerkers zich de nieuwe aanpak eigen maken (Kotter, 1995; Kim & Mauborgne, 2003; Garvin & Roberto, 2005). Het is belangrijk dat de managers in deze fase 2

11 strikt optreden als medewerks afwijken van het gewenste gedrag (Garvin & Roberto, 2005) of als ze tegenstand bieden tegen de verandering (Kim & Mauborgne, 2003). De verschillende stappen die Kotter (1995), Garvin en Roberto (2003) en Kim en Mauborgne (2003) beschrijven, worden in de literatuur gekoppeld aan het 67-jaar oude driestappen-model van Lewin (1947). In de eerste fase, de 'unfreezing' fase, moeten de medewerkers zich bewust worden van de nodige veranderingen en loskomen van ongewenste gedragingen. In de volgende fase, de 'moving' fase, moet er actie ondernomen worden en moeten medewerkers zich de kennis eigen maken. De laatste fase, de refreezing fase, bevat de verankering van de nieuwe gedragingen (Burnes, 2004). Op het moment van het onderzoek bevond de verandering zich in de refreezing fase, waarbij de eigenlijke verandering al voorbij was en het vooral zaak was voor de medewerkers om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Dit inleidende hoofdstuk gaf al een eerste blik op de verschillende vormen en fases van een organisatorische verandering. Ook blijkt uit dit hoofdstuk dat de medewerkers een bepalende factor voor het slagen van organisatorische veranderingen. In het volgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de houding van de medewerker tijdens zo een organisatorische verandering. 3

12 2 Houding van de medewerker tegenover veranderingen 2.1 Algemeen Er zijn veel factoren die ertoe kunnen leiden dat een organisatorische verandering faalt, maar de weerstand van de medewerkers blijkt toch één van de meest cruciale factoren te zijn (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Hoewel organisatorische veranderingen vaak gepaard gaan met veranderingen in de structuur, hiërarchie of technologie ligt individuele verandering steeds aan de basis van het succes van organisatorische veranderingen, er is immers geen sprake van organisatorische verandering als de individuen van de organisatie niet veranderen (Devos, Buelens, & Bouckenooghe, 2010; Ertürk, 2008). Uit onderzoek blijkt dat van de 70 procent falende veranderingsprojecten 33 tot 50 procent te wijten is aan 'problemen met de medewerkers', hun weigerachtige houding zorgt voor falende veranderingsopzetten (Kavanagh, 2006). De reacties van de medewerkers op organisatorische veranderingen kunnen we opdelen in vier fases, in de eerste fase overheerst ongeloof en ontkenning, vervolgens treedt er woede en wraak op, die in de volgende fase wordt omgezet in een depressie, tot slot volgt er in de meeste gevallen aanvaarding (Kavanagh, 2006). Helaas volgt er in de laatste fase vaak weerstand in plaats van aanvaarding. Organisatorische veranderingen zijn immers een bron van stress, onzekerheid en frustratie voor vele medewerkers en leidt daarom ook vaak tot negatieve gedrags- en psychologische uitkomsten, zo zullen medewerkers minder productief zijn en een lagere jobtevredenheid hebben (Martin, Jones, & Callan, 2005; Miller, Johnson, & Grau, 1994; Judge, Thoresen, Pucik, & Welbourne, 1999; Kavanagh, 2006). Deze negatieve gevolgen voor medewerkers zullen nog sterker zijn als het gaat om een culturele verandering (Kavanagh, 2006). Openheid tegenover verandering is dus essentieel om tot een succesvolle geplande verandering te komen (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Ook in dit onderzoek is de rol van de medewerker niet te onderschatten aangezien à individuen de overstap moesten maken van hogeschool naar universiteit, was een mogelijke weerstand niet uit te sluiten. 2.2 Bereidheid van de medewerker Vooraleer de openheid of weerstand van een medewerker tegenover veranderingen besproken wordt, moet er eerst aandacht besteed worden aan een ander begrip namelijk bereidheid of 'readiness' voor veranderingen. Armenakis en collega s (1993) maken in hun onderzoek een duidelijk onderscheid tussen bereidheid voor verandering en openheid of weerstand tegenover verandering. Of een medewerker bereid is om te veranderen wordt aangetoond door zijn houding die beïnvloed wordt door zijn gedachten over enerzijds het al dan niet nodig zijn van de verandering en anderzijds over het in staat zijn van de onderneming om de verandering succesvol door te voeren (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993). Oreg (2006) koppelt dit begrip aan de eerste fase, de unfreezing-fase, van Lewin's model dat eerder besproken werd. Een eerste mechanisme om bereidheid voor veranderingen te bewerkstelligen in een organisatie is de boodschap over de verandering. Deze boodschap moet twee zaken bevatten, enerzijds moet duidelijk gemaakt worden aan de medewerkers dat de verandering nodig is, hiervoor kan de onderneming huidige resultaten vergelijken met gewenste resultaten (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; Kotter, 1995; Garvin & Roberto, 2005; Kim & Mauborgne, 2003). Anderzijds moeten de medewerkers overtuigd worden 4

13 dat ze capaciteiten hebben om deze verandering tot een succes te doen leiden, dus de taak van de managers bestaat er in om hen vertrouwen te geven (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993). Managers moeten zich er van bewust zijn dat organisatorische bereidheid voor veranderingen continu beïnvloed wordt door de individuele bereidheid via de dynamiek van sociale informatieverwerking (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993). Hiermee wordt bedoeld dat als één individu niet bereid is om te veranderen en hier openlijk over praat met zijn collega s, dan zal de bereidheid van de collega s beïnvloed worden door die ene individu. Het begrip bereidheid voor veranderingen wordt aanzien als de voorloper van de openheid of weerstand tegenover veranderingen (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993). Een medewerker die bereid is om te veranderen zal naar alle waarschijnlijkheid ook open staan voor veranderingen, terwijl een medewerker die niet bereid is om te veranderen sneller weerstand zal bieden. 2.3 Weerstand en openheid Een medewerker kan op twee manieren reageren op veranderingen: ofwel aanvaard hij de verandering en staat hij er voor open, in de literatuur beschreven als 'openness to change', ofwel biedt hij weerstand tegen de verandering, in de literatuur beschreven als 'resistance to change'. Natuurlijk is openheid de gewenste houding vanuit de organisatie, omdat deze leidt tot een succesvolle verandering (Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, 2004), maar toch heeft iedere onderneming wel medewerkers die negatief staan ten aanzien van veranderingen. In de meeste gevallen gaat het om medewerkers die schrik hebben om hun job te verliezen of om medewerkers die schrik hebben om een nieuwe vaardigheid te moeten aanleren, maar in sommige gevallen blijken zelfs de meest betrouwbare, slimme en bekwame medewerkers niet in staat om zich aan te passen aan veranderingen (Kegan & Lahey, 2001). Chawla en Kelloway (2004) definieerden weerstand tegenover veranderingen als an adherence to any attitudes or behaviours that thwart organizational change goals (Chawla & Kelloway, 2004, p. 485). De weerstand of openheid van medewerkers bestaat uit drie componenten. De eerste component, of beter de affectieve component, toont aan hoe de medewerkers zich voelen bij de verandering en de gevolgen van de verandering (Chawla & Kelloway, 2004; Miller, Johnson, & Grau, 1994; Wanberg & Banas, 2000). Deze component wijst op een psychologische afwijzing of aanvaarding van de nood aan verandering (Chawla & Kelloway, 2004). Zo kan een medewerker zich verheugen op de verandering, maar ook kan hij of zij angstig of onzeker zijn (Oreg, 2006). De tweede component, of beter de gedragscomponent, geeft weer hoe medewerkers actie ondernemen tegen de verandering (Chawla & Kelloway, 2004; Oreg, 2006). Zo kunnen de tegenstanders minder werken, klagen, of zelfs de organisatie verlaten (Oreg, 2006). Voorstanders daarentegen zullen een ondersteunend gedrag vertonen (Miller, Johnson, & Grau, 1994; Wanberg & Banas, 2000). De derde en laatste component, of beter de cognitieve component, geeft weer hoe de medewerkers denken over de verandering aan de hand van de kennis die ze hebben (Oreg, 2006; Vakola, Tsaousis, & Nikolaou, 2004). Een medewerker die de voordelen van de verandering kent, zal sneller geneigd zijn om een open houding te vertonen tegenover de verandering dan een medewerker die geen weet heeft over de voor- en nadelen (Oreg, 2006). Vanzelfsprekend zijn de drie componenten afhankelijk van elkaar, zo zullen de medewerkers hun gevoelens en gedragingen met betrekking tot de verandering een vertaling zijn van de kennis die zij hebben over de verandering (Oreg, 2006). 5

14 Devos en collega s (2010) geven aan dat er drie factoren zijn die de openheid of weerstand tegenover veranderingen kunnen beïnvloeden, zo spreken zij over inhouds-, context- en procesfactoren. De inhoudsfactor omvat het type van verandering, zo kan een verandering bestaan uit het invoeren van een nieuwe technologie, systeem of structuur, maar het kan ook gaan om een culturele verandering. Wat de inhoudsfactor betreft maken Devos en collega s (2010) een onderscheid tussen eerste-orde veranderingen en tweede-orde veranderingen. Eerste-orde veranderingen refereren naar minder drastische veranderingen op kleine schaal die vooral zorgen voor continuïteit en efficiëntie, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuw afdelingshoofd of een fysieke verplaatsing van een afdeling naar een ander gebouw. Tweede-orde veranderingen daarentegen zijn meer radicaal en revolutionair, deze soort veranderingen zetten de gehele organisatie in beweging, fusies en overnames zijn hiervan voorbeelden (Devos, Buelens, & Bouckenooghe, 2010). Devos en collega s (2010) bewezen dat veranderingen die gepaard gaan met een groot verlies aan jobs meer weerstand te verduren krijgen dan veranderingen die minder jobs kosten. Of anders gezegd: medewerkers zullen meer open staan voor eerste-order veranderingen dan tweede-ordeveranderingen. De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten van Vlaanderen kunnen we aanzien als eerste-order verandering en zou dus normaal gezien op niet al te veel weerstand mogen stuiten, maar het onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De contextfactor heeft betrekking op de cultuur en het klimaat in de organisatie. Zo zal inconsistent leiderschap leiden tot meer weerstand, dan een sterk en open leiderschap. Uit de literatuur blijkt dat vooral vertrouwen in het management en in de supervisor een belangrijke contextvariabele is om openheid te verklaren (Devos, Buelens, & Bouckenooghe, 2010; Martin, Jones, & Callan, 2005). De procesfactor heeft betrekking op hoe de verandering geïmplementeerd is in de organisatie. Bij de implementatie is het vooral belangrijk om de onzekerheid bij de medewerkers weg te nemen (Devos, Buelens, & Bouckenooghe, 2010). Uit de literatuur blijkt dat participatie en communicatie daarvoor de beste hulpmiddelen zijn. In dit onderzoek focussen we ons enkel op communicatie als hulpmiddel om onzekerheid te verminderen. Kegan en Lahey (2001) voegen nog een vierde factor toe die de openheid of weerstand kan beïnvloeden namelijk 'de concurrerende verplichting'. Dit is een ongewilde, onbewuste verplichting die in conflict staat met de vastgelegde verplichtingen van een medewerker. Zo zal een goede projectleider minder productief werken, omdat hij onbewust schrik heeft voor steeds moeilijkere opdrachten die zullen komen als hij succesvol is bij huidige opdrachten. De schrik voor steeds moeilijkere opdrachten is in dit geval in concurrentie met de vastgelegde verplichting om productief te werken (Kegan & Lahey, 2001). Algemeen wordt de oorzaak van weerstand of openheid tegenover veranderingen gelegd bij de medewerkers van de organisatie (Chawla & Kelloway, 2004; Oreg, 2006; Kegan & Lahey, 2001), maar Ford en collega s (2008) zien het anders. Zij beschouwen de houding tegenover veranderingen niet als een objectieve realiteit die geobserveerd wordt door onpartijdige managers, integendeel, Ford en collega s (2008) beweren dat managers zelf bijdragen aan wat zij noemen de houding tegenover veranderingen. De schuld voor weerstand ligt als het ware niet enkel bij de medewerkers, maar ook bij hen die de verandering doorvoeren, de managers. Deze bewering komt voort uit 3 veronderstellingen. Ten eerste veronderstellen 6

15 Ford en collega's (2008) dat weerstand tegenover veranderingen een zelfvervullend concept is, doordat managers niet in staat zijn om objectief te oordelen over de reacties van de medewerkers. Daarnaast stellen ze vast dat managers zelf bijdragen aan het concept 'weerstand tegenover veranderingen' door de acties die ze ondernemen of juist niet ondernemen, zo kan het zijn dat een gebrek aan vertrouwen tussen manager en medewerker, waar de manager zelf ook invloed op kan uitoefenen, aan de basis ligt van de weerstand tegenover de verandering en niet de verandering zelf. Tot slot veronderstellen Ford en collega s (2008) dat de weerstand van een medewerker ook positief gebruikt kan worden, maar doordat managers weerstand als iets slecht aanzien, missen ze de mogelijkheid om weerstand te gebruiken om veranderingen succesvol te implementeren (Ford, Ford, & D'Amelio, 2008). Om de openheid of weerstand van medewerkers tegenover veranderingen te meten, maken enkele onderzoekers een opdeling tussen verschillende subvariabelen. Zo beweren Martin en collega s (2005) dat openheid en weerstand bestaat uit drie variabelen namelijk (1) de gepercipieerde stress van medewerkers tijdens de verandering, (2) de gepercipieerde controle over de verandering en (3) het gevoel dat medewerkers de capaciteiten hebben om de veranderingen de baas te kunnen. Miller en collega s (1994) en Wanberg en Banas (2000) maakten daarentegen een opdeling tussen enerzijds de wil om de verandering te aanvaarden en anderzijds het positieve of negatieve gevoel dat medewerkers hebben bij de verandering. 2.4 Veranderingsgeoriënteerde OCB Naast het begrip bereidheid voor veranderingen wordt er in de literatuur nog een ander concept besproken dat de houding van de medewerker tegenover veranderingen reflecteert namelijk veranderingsgeoriënteerde Organisational Citizinship Behaviour (OCB). Daar waar bereidheid aanschouwd werd als de voorloper van openheid of weerstand kan dit concept aanzien worden als een uiting van openheid tegenover veranderingen (Seppälä, Lipponen, Bardi, & Pirttilä-Backman, 2012). Choi (2007) definieert dit concept als "constructive efforts by individuals to identify and implement changes with respect to work methods, policies, and procedures to improve the situation and performance (Choi, 2007, p. 469)". Dit concept valt enigszins te onderscheiden van weerstand en openheid tegenover veranderingen, daar waar weerstand of openheid eerder een reactie is op de verandering, komt veranderingsgeoriënteerde OCB eerder tot stand door eigen initiatief als gevolg van openheid tegenover verandering (Seppälä, Lipponen, Bardi, & Pirttilä-Backman, 2012; Choi, 2007). 2.5 Context en persoonlijkheid Algemeen wordt de houding van medewerkers bestudeerd vanuit twee verschillende theorieën of perspectieven (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Enerzijds spreken we over het Job Characteristics Model (JCM), anderzijds over het Social Information Processing Model (SIP) (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Beide theorieën werden oorspronkelijk ontwikkeld om de houding van een medewerker ten aanzien van zijn job in kaart te brengen, maar ze zijn ook toepasbaar op veranderingen. De JCM-theorie stelt vast dat de houding van een medewerker bepaald wordt door de overeenkomstigheid van zijn persoonlijke noden met de jobkenmerken (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Zo zal een medewerker met een grote vraag voor meer autonomie een positieve houding vertonen bij een reorganisatie die ervoor zorgt dat hij meer autonomie krijgt in zijn job (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Vertaald naar change management, bekenent dit dat een medewerker een positieve houding zal hebben als zijn persoonlijke noden overeenkomen met de kenmerken van de verandering. De SIP-theorie daarentegen beweert dat de houding van een medewerker 7

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

De relatie tussen coachend leidinggeven en commitment: de rol van psychologische empowerment als mediator

De relatie tussen coachend leidinggeven en commitment: de rol van psychologische empowerment als mediator UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De relatie tussen coachend leidinggeven en commitment: de rol van psychologische empowerment als mediator Een kwantitatief onderzoek

Nadere informatie

Leiderschap bij Verandering. Publieke versie

Leiderschap bij Verandering. Publieke versie Leiderschap bij Verandering Publieke versie Leiderschap bij Verandering over veranderbereidheid, betrokkenheid en emotie drs. Ron van der Kolk afstudeerscriptie ter verkrijging van de graad Master of

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie?

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie? Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Mental Coachen Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel

Nadere informatie

What makes them tick?

What makes them tick? What makes them tick? Een onderzoek naar verandering in extra inzet en affectieve betrokkenheid ten gevolge van herinrichting van werk [Afbeelding verwijderd] Peggy Simon juli 2013 Masterthesis Strategisch

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 De invloed van individueel-verschil variabelen op customer experience Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen job satisfaction en commitment en de invloed van vertrouwen en verticale communicatie hierop

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente

Ellen van de Maat - 0133043. 23 februari 2007 Masterthese Arbeids- en Organisatiepsychologie Universiteit Twente Integraal Personeelsbeleid (IPB) op roc s: De relatie tussen self-efficacy en locus of control enerzijds en de attitude van medewerkers ten aanzien van IPB anderzijds. Ellen van de Maat - 0133043 23 februari

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009-2010 ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS EEN ONDERZOEK NAAR ONLINE MARKETING EN IMC IN DE CONSULTANCY SECTOR Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance?

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Een onderzoek naar de invloed van de stijl van leidinggeven van een directe of indirecte supervisor op de betrokkenheid van

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen

In de ban van de communicatie. Over controllers en communicatieproblemen In de ban van de communicatie Over controllers en communicatieproblemen Eindscriptie van Remco Foppen in het kader van de Postdoctorale Controllersopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mei 2005

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Een onderzoek naar leiderschap van middenmanagers in het beroepsonderwijs Auteur Eric Pippel Donkerstraat 6 4063 CZ Heesselt Studentnummer 836405213

Nadere informatie

Analyse van de invloed van verschillende leiderschapsstijlen op de ondernemingsresultaten. Greet Quintyn

Analyse van de invloed van verschillende leiderschapsstijlen op de ondernemingsresultaten. Greet Quintyn Analyse van de invloed van verschillende leiderschapsstijlen op de ondernemingsresultaten. Greet Quintyn Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar

Nadere informatie