Verandermanagement. Een integrale aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandermanagement. Een integrale aanpak"

Transcriptie

1 Verandermanagement. Een integrale aanpak

2 Inleiding verandermanagement Verandermanagement is het effectief sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische wijzigingen. Elementen: interne veranderingen als gevolg van veelal externe ontwikkelingen; betreft meestal de gehele organisatie; managementvaardigheden in begeleiding; projectmatige of procesmatige aanpak; gericht op het verbeteren van de effectiviteit (klantgerichtheid) en/of efficiëntieverhoging (de doelmatigheid van processen). 2

3 Veranderen; sterktes versus kansen (Externe) Kansen (Interne) Sterktes Hoofdvraag 1 (extern gericht) Stellen de sterktes de organisatie in staat de kansen op korte termijn effectief op te pakken? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe flexibel is de organisatie op korte termijn? 3

4 Veranderen; Zwakten versus Kansen (Externe) Kansen (Interne) Zwaktes Hoofdvraag 1 (intern gericht) Verhinderen de zwaktes de organisatie om de kansen op termijn effectief op te pakken? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is de verandercapaciteit/het innovatievermogen van de organisatie op korte termijn? 4

5 Veranderen; Sterkten versus Bedreigingen (Externe) Bedreigingen (Interne) Sterktes Hoofdvraag 1 (extern gericht) Stellen de sterktes de organisatie in staat om de bedreigingen op korte termijn zelfstandig op te vangen? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het weerstandsvermogen van de organisatie op korte termijn? (Hoe zit het met bijvoorbeeld de financiële reserves van de organisatie?) 5

6 Veranderen; Zwakten versus Bedreigingen (Externe) Bedreigingen (Interne) Zwaktes Hoofdvraag 1 (intern gericht) Verhinderen de zwaktes de organisatie om de bedreigingen te weren? Vecht de onderneming tegen zijn ondergang? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het saneringsvermogen van de organisatie op korte termijn? (In geval van ongewijzigd beleid verdwijnt de organisatie!) 6

7 Veranderstrategie en interventies IST-situatie Interne organisatie SOLL-situatie Marketing Afnemers & markten Strategie en vaststellen doelstellingen Organisatiestructuur Organisatiecultuur Vaststellen veranderstrategie en interventies Interne processen en innovatief vermogen Veranderaanpak Veranderplan Financiën Kritische succesfactoren (KSF) Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie-indicatoren(PI), normen, verbeteracties 7

8 Verbeteren of vernieuwen? Er zijn twee hoofdvormen van organisatieverandering te onderkennen: 1. Organisatieverbetering. Bij organisatieverbetering horen de woorden iedereen, voortdurend en geleidelijk. Bij verbeteren willen betrokkenen morgen het weer beter doen, ook al ging het vandaag goed. 2. Organisatievernieuwing. Bij organisatievernieuwing horen woorden als schoksgewijs, tijdelijk en revolutionair. Hierbij willen betrokkenen eerst anders, dan beter. 8

9 Verbeteren of vernieuwen? Verbeteren Vernieuwen To improve Synergie bevorderen Preventief Incrementeel, geleidelijk Voortdurend, overal, allen Eerste orde oplossingen Meer van hetzelfde Het kan altijd anders To innovate Transformeren Curatief Schoksgewijs, opeens Even, plaatselijk, enkelen Tweede orde oplossingen Niet beter, maar anders Zo kan het niet langer 9

10 Gepland versus ontwikkelingsgericht De indeling van veranderingen op de wijze waarop de verandering ontstaat: 1. Geplande verandering is op een bewuste wijze sturing geven aan veranderingen op het niveau van de organisatie, de groep en/of individueel niveau. 2. Organisatieontwikkeling betreft het continu werken aan verbeteringen van de gehele organisatie of onderdelen daarvan. 10

11 Gepland versus ontwikkelingsgericht Geplande verandering Gericht op marktvraag Medewerkers ter realisatie van doelen Managers gebruiken positie bij sturing van veranderingen Consultants kennisdeskundigen Organisatie als bron gebreken Economische prestatienormen Aansturing top-down Oplossingsgerichte aanpak Verandering met stabiele eindsituatie Veranderproces: planning Organisatieontwikkeling Doelgericht sociaal systeem Mensen als creatieve personen Managers gebruiken overredingskracht, samenwerking Consultants als procesbegeleider Organisatie als bron ervaring Kwaliteit van arbeid Uitvoeren bottom-up Probleemgerichte aanpak Continue verandering Emergente verandering 11

12 Geplande verandering of ontwikkelingsgericht veranderen? De keuze is situationeel bepaald en afhankelijk van factoren zoals: Wat is de aanleiding voor de verandering? Hoeveel tijd hebben we? Welke verandering past het best bij het type organisatie, de cultuur van de organisatie, het innovatievermogen, enzovoort? Welke verandering past het best bij de leiderschapsstijl en de mate van delegatie binnen de organisatie? Op welk niveau (organisatie, groep, individu) zijn veranderingen/verbeteringen noodzakelijk? Welke ervaringen heeft de organisatie met veranderprocessen en zijn deze succesvol geweest? 12

13 Componenten van veranderen Ruim vijftig jaar verandermanagement hebben componenten ( bouwstenen ) opgeleverd voor succesvol veranderen. Deze componenten zijn: externe omstandigheden zoals externe druk en noodzaak; organisatiemodellen voor het veranderen van de functionele onderdelen van een organisatie; gedrag van mensen, met onder andere het realiseren van veranderbereidheid (het willen), het omgaan met weerstand en het bevorderen van actieve participatie; het sturingsvermogen van veranderingen; verandercapaciteit (het vermogen om te veranderen: het kunnen); veranderstrategieën; interventiemethoden. 13

14 Drie componenten van verandering Sturingsvermogen management Verander-capaciteit organisatie Organisatieverandering Veranderbereidheid betrokkenen 14

15 Sturingsvermogen Met sturingsvermogen wordt bedoeld: De motivatie, de betrokkenheid bij de verbetering. Verantwoordelijkheden durven accepteren en nemen. In staat zijn verbeteringen, organisatieveranderingen te initiëren en te begeleiden (al dan niet ondersteund door staffunctionarissen). 15

16 Veranderingsbereidheid en verandercapaciteit Veranderbereidheid: waarneembare bereidheid van medewerkers om mee te werken aan veranderingen. Verandercapaciteit: het vermogen van een organisatie, of een deel daarvan, om zich aan te passen, gegeven de competenties die in de organisatie aanwezig zijn. Verandergezindheid: een actieve, anticiperende en zelfaanpassende instelling. 16

17 Veranderbereidheid (1) Het gaat hier om de acceptatie van de verandering bij betrokkenen. Hoe kijken betrokkenen tegen de voorgestelde innovaties aan, zien zij die (voor zichzelf en voor de organisatie of afdeling) als een kans of als een bedreiging? Met welke consequenties worden betrokkenen geconfronteerd? Hoe zit het met de weerstand tegen verandering bij de betrokkenen; welke consequenties heeft dat voor de snelheid van innovaties/implementaties? 17

18 Veranderbereidheid (2) De belangrijkste factoren die veranderbereidheid bevorderen zijn: vertrouwen vooraf; gewenningstijd; een goede voorbereiding; goede contacten tussen managers en medewerkers; bijsturingsmogelijkheden tijdens de rit; één verandering tegelijkertijd; duidelijke uitspraken over werkgelegenheidseffecten; de aanwezigheid van duidelijke doelstellingen; de aanwezigheid van offensieve ondernemingsstrategieën, een homogene cultuur, een duidelijke structuur en decentralisatie. 18

19 Veranderbereidheid (3) Factoren die veranderbereidheid in negatieve zin beïnvloeden zijn: het deel uitmaken van een grotere organisatie; heterogeniteit in de kwaliteit en de aard van het management; interacties met partijen uit de omgeving van de organisatie; de aanwezigheid van cultuurkloven, bijv. tussen staf en lijn, tussen top en werkvloer, tussen generaties van werknemers, etc; een te lange onzekerheid over het al dan niet doorgaan van een proces; complexe organisatiestructuren; het wekken van hoge verwachtingen. 19

20 Aandachtspunten bij verandering STRUCTUUR EN BESTURING Strategie Leiderschapsstijl Structuur Cultuur Systemen Medewerkers PRODUCTEN EN PROCESSEN Effectiviteit Efficiëntie Flexibiliteit Rentabiliteit Kwaliteit Innovatie SAMENWERKING Initiatief & actie Ambitie Openheid Respect Vitaliteit Synergie COMPETENTIES Kennis Vaardigheden Probleem oplossen Creativiteit Lerend vermogen Reflectie Feedback 20

21 Elementen van een verandering De elementen van een geplande verandering zijn: Historie (oorzaak, noodzaak, aanleiding, diagnose) Actoren (betrokkenen, rollen, partijen, sociale dimensie) Communicatie (interactie, culturele aspecten) Fasen (stappen, volgorde, acties, inhoudelijke aspecten) Sturing (coördinatie, begeleiding) Uitkomsten (doelen, resultaten, richting, verbetering, innovatie). 21

22 Oorzaken van verandering De oorzaken van een verandering kunnen liggen in: veranderingen in de algemene omgeving; veranderingen in de markt en concurrentieverhoudingen; veranderingen van de organisatie zelf; eerdere ervaringen met veranderingen in de organisatie (veranderproces en resultaat). Oorzaken worden meestal door middel van een diagnose in kaart gebracht. 22

23 Aanleiding van verandering De aanleiding van de verandering kan men beschouwen als de directe aanzet. De oorzaken zijn per definitie niet voldoende om een verandering op de agenda' te krijgen. Het is kennelijk noodzakelijk dat er een aanleiding is om veranderingen onmiskenbaar te maken. Het kan zijn dat er personen zijn binnen de organisatie (de directe betrokkenen) die de organisatie en/of de resultaten ervan als ongewenst ervaren. Maar het is ook mogelijk dat stakeholders deze rol vervullen. 23

24 Veranderstrategie Veranderstrategie is een doelgerichte beleidsmatige aanpak in het uitvoeren van organisatieveranderingen, gebruikmakend van interventies en daarbij zo min mogelijk weerstand veroorzaken. 24

25 Klassieke veranderstrategieën Uitgangspunten Gebruik maken van (centrale) macht om organisatieveranderingen af te dwingen. (de machts-/dwangstrategie) De organisatiemedewerker is een rationeel denkend en handelend wezen en is daarom bereid een handelswijze te volgen wanneer men hem overtuigd heeft dat het gedrag in het eigen belang is. (de overtuigingsstrategie) Organisatieverandering gaat het best bij verandering van normen en waarden van betrokkenen. (houdingsstrategie) 25

26 Planned change; Kurt Lewin (1951) Kern Planmatige aanpak organisatieverandering en het verlagen van drempels ten aanzien van verandering bij betrokkenen. Fase 1: Unfreeze Huidig (werk-)gedrag afleren en rijp maken voor verandering Fase 2. Moving / change Verandering van mentaliteit, houding en gedrag Fase 3. Refreeze Institutionaliseren van veranderen; beklijven nieuw evenwicht 26

27 Organizational Development (OD) Kern Het incrementeel (stapje voor stapje) veranderen van alle functioneringsaspecten van de organisatie gericht op het vergroten van de effectiviteit van de organisatie gebruikmakend van inzichten uit de gedragswetenschappen. Aandachtspunten De kritische succesfactoren van de organisatie, met name innovatie, organisatiecultuur, visie en ondernemerschap Begeleiden van individueel en groepsgedrag; Coachende opstelling van manager/organisatie adviseur als procesbegeleider 27

28 Organizational Transformation (OT) Kern Integrale en vaak fundamentele en snelle organisatieverandering (vooral structuur en processen) Aandachtspunten Een zorgvuldige organisatiediagnose/probleemidentificatie Bepalen van de doelen en veranderingen Reductie van weerstand tegen verandering Effectieve implementatiestrategie en (veelal) projectmatige uitvoering 28

29 Confrontatie OD en OT Stroming Visie Aansturing Instrumenten Tijdsduur OD Verbeteren Het geleidelijk, fasegewijs ontwikkelen van de organisatie Minder directief, meer bottom up Teambuilding, coaching, Problem solving, werken aan commitment Langdurig ontwikkelingsproces OT Vernieuwen Het fundamenteel en snel aanpassen van de organisatie Directief, centrale regie Herontwerpen van structuren en processen Relatief kort transformatieproces Omgaan met weerstand Houdingsstrategie Machts-/dwangstrategie 29

30 Overzicht van veranderstrategieën Auteur(s) Veranderstrategie Divers Organizational Transformation Organizational Development Weick & Quinn (1999) Episodic/planned change Continuous/emergent change Beer & Nohria (2000) Theorie E Theorie O Boonstra (2000) Ontwerpen Ontwikkelen Chin & Benne (1970) Van der Zee (1995) Machts-dwang Empirisch-rationeel Ruil/beloning Normatiefreëducatief Directief Diffusie Interactie Ontwikkeling Berenschot; Ten Have (1999) Huy (2001) Interveniëren Transformeren Implementeren Vernieuwen Commanding Engineering Teaching Socializing Reitsma (2003) Directief Tell sell Onderhandelend Ontwikkelend De Caluwé & Vermaak (2002) Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk Boonstra (2004) Doorduwen Verhuizen Onderhandelen Trekken Ontdekken 30

31 Veranderkwadranten van Berenschot The Change Factory, de verandergroep van Berenschot, onderzocht verandertrajecten bij een elftal grote Nederlandse organisaties. Berenschot hanteert de indeling: Koude en warme veranderingen Koude en warme organisaties Gebruikmakend van deze vierdeling heeft The Change Factory, Bureau Berenschot, 1999 een viertal veranderstrategieën (veranderkwadranten) geformuleerd. 31

32 Koude en warme veranderingen Een koude verandering is een organisatieverandering die geboren wordt vanuit urgentie en vanuit een vaak zeer ongunstige uitgangssituatie. Voorbeelden zijn: we gaan bijna failliet, we lopen mijlenver achter op onze concurrenten of de waardering door klanten is enorm afgenomen. Bij warme veranderingen is er eigenlijk helemaal geen sprake van een noodzaak of dwingende reden. De motivatie voor een warme verandering wordt vaak geboren vanuit de eigen ambitie van de organisatie. 32

33 Koude en warme organisaties Een koude organisatie is een organisatie die onder andere gekenmerkt wordt door een zakelijk en resultaatgericht karakter met vastgestelde doelen. Ondanks wellicht een negatieve lading, is de typering koud in deze context allerminst als slecht of slechter dan warm bedoeld. Binnen warme organisaties worden zaken als samenwerking, gemeenschappelijkheid en sociale interactie gewaardeerd. Interne betrokkenheid is hier de drijvende kracht en de organisatie wordt meer gedreven door bijvoorbeeld autonomie en zelfsturing dan door sturing van het management. 33

34 Veranderstrategieën volgens Berenschot Koude verandering Koude organisatie Reactief veranderen: Interveniëren Cijfers, bedrijfsprocessen, structuur en systemen (harde kant van de organisatie. Warme organisatie Interactief veranderen: Transformeren Team, probleemoplossend vermogen en autonome motivering van spelers. Werken met bijv. BSC op verschillende niveaus. Warme verandering Actief veranderen: Implementeren Visie topmanagement vertaald naar systemen Sturing en procedures Zakelijke houding Pro-actief veranderen: Vernieuwen Vernieuwen is strategie 34

35 Situationele kenmerken per kwadrant Koude organisatie Zakelijk en resultaatgericht Sturing door management Warme organisatie Interne betrokkenheid Zelfsturing en autonomie Koude verandering Urgentie en ongunstige uitgangssituatie Nijpende situatie oplossen Reactief veranderen: Crisis, tijdsdruk Betrokkenheid op basis van regels en doelen Rapid intervention force Urgentie snelle verandering: Gelegenheidsverandering Veranderingsvermogen aanwezig Samen problemen oplossen Warme verandering Regelmatige verandering Gemeenschappelijkheid, gericht op innovatie Actief veranderen: Geen urgente noodzaak tot verandering Topmanagement: organisatie presteert suboptimaal (OD) Tijdig actief veranderen: Lerende organisatie Initiatieven stimuleren Samenwerken 35

36 Veranderkleuren van de Caluwé en Vermaak Er zijn vijf clusters van theorieën over veranderen. Verschillen in clusters hebben te maken met de wijze van communiceren, de onderlinge interactie. In één cluster verloopt de communicatie over veranderen vrij moeiteloos: mensen begrijpen elkaar en men zit vaak op één lijn. Als mensen van verschillende clusters met elkaar praten, dan verloopt de communicatie heel erg stroef. Dat komt omdat men fundamenteel verschillende concepten hanteert met betrekking tot veranderen. 36

37 Veranderkleuren van de Caluwé en Vermaak 1. Geeldruk denken is gebaseerd op socio-politieke opvattingen over organisaties, waarbij belangen, conflicten en macht een belangrijke rol spelen. 2. Blauwdruk denken is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen. Projectmatig werken is een opvallende representant hiervan. 37

38 Veranderkleuren van de Caluwé en Vermaak 3. Rooddruk denken. Mensen veranderen onder invloed van lok- en strafmiddelen. Het moet aantrekkelijk en aangenaam worden gemaakt om te veranderen. 4. Groendruk denken. Mensen veranderen vindt plaats door ze te motiveren om te leren (bewust onbekwaam te maken). 5. Witdruk denken. In dit denken vindt verandering veelal autonoom plaats. Mensen en organisaties veranderen zelf en voortdurend. 38

39 Het managen van veranderingen John P. Kotter (1990), A force for change; how leadership differs from management, onderscheidt een achttal fasen in het veranderproces: 1. Urgentiebesef vestigen 2. De leidende coalitie vormen 3. Een visie en strategie ontwikkelen 4. De veranderingsvisie communiceren 5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren 6. Korte termijnsuccessen genereren 7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur 39

40 Weerstand R. Lippitt (1958) definieert weerstand als: 'any force directed away from the change objective'. In zijn visie bestaat in ieder veranderingsproces een tegenstelling tussen: 'change forces', veranderkrachten 'resistance forces', weerstandskrachten 40

41 Weerstand G. Zaltman (1977) definieert weerstand tegen verandering als: 'iedere actie die zich tegen de verandering keert en dient om de status quo te handhaven'. G. Zaltman en R.B. Duncan (1977) schetsen mogelijke oorzaken van weerstand op individueel niveau en ontwikkelen een weerstandsmodel. 41

42 Weerstandsuitingen op drie niveaus Weerstandsuitingen Openlijk Heimelijk Individu Groep Organisatie - demotivatie - bedekt onderpresteren - ontbreken commitment - verplaatsingen - sabotage activiteiten - ander disfunctioneel gedrag - directe groepsweerstand - geplande groepsweerstand - openlijk onderpresteren - inter-groepsconflict - extreem in-groep conformisme - actief nastreven eigen doelen - stakingen - inter-organisationele weerstand door industriële acties 42

43 Het weerstandsstrategiemodel (1) iedereen tegen enkeling tegen Faciliteren tijd ontwijken ondersteunen overtuigen informeren onderhandelen afdwingen 43

44 Het weerstandsstrategiemodel (2) 1. Ontwijken Manager wacht op externe factoren; heeft geen idee van mogelijke weerstanden 2. Faciliteren Gedurende veranderingsproces worden voorwaarden geschapen waardoor verandering gemakkelijker gaat Manager is gespreksleider; zicht krijgen op weerstanden 3. Informeren Informatie geven over ontwikkelingen, aangeven alternatieven en consequenties Deze stijl past bij een hoog opgeleid, rationeel en zakelijk ingesteld team 44

45 Het weerstandsstrategiemodel (3) 4. Ondersteunen/educatie Teams worden verplicht opgeleid / begeleid / gecoacht Stijl is effectief bij team met onzekere (werk-)situatie 5. Onderhandelen Team gaat niet voetstoots mee, maar medewerking is wel noodzakelijk à onderhandelen 6. Overtuigen Beroep doen op ratio m.b.v. argumenten en logica 7. Macht, dwang of pressie Verandering opleggen; tijdelijk autoritair leiderschap met behulp van intimidatie, eisen stellen, domineren Onder druk zetten door tijdslimiet en consequenties 45

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten Jaap Boonstra Inleiding Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van

Nadere informatie

Wat is de beste veranderaanpak?

Wat is de beste veranderaanpak? Wat is de beste veranderaanpak? Elsbeth Reitsma, Paul Jansen, Edu van der Werf en Hester van den Steenhoven Of het nu gaat om het invoeren van een Enterprise Resource Planning-systeem, het herontwerpen

Nadere informatie

23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering

23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering 23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering Cultuurverandering in een gemeentelijke organisatie Maurits Jan Vink en Anushka Derks Verandering van organisatiecultuur komt tot

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Lopen over water. Rede

Lopen over water. Rede JAAP J. BOONSTRA Lopen over water Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van Veranderingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Implementatie van ICT binnen SoCM Jaap Jansen 10 januari 2008 Research fellow kenniskring elearning

Implementatie van ICT binnen SoCM Jaap Jansen 10 januari 2008 Research fellow kenniskring elearning Implementatie van ICT binnen SoCM Jaap Jansen 10 januari 2008 Research fellow kenniskring elearning 1. Inleiding Het lectoraat elearning doet onderzoek naar elearning en Blended Learning, waarbij de verbindende

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Deel 1

DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Deel 1 Deel 1 Succesvol veranderen van organisaties Prof. dr. Jaap Boonstra DE VERANDER MANAGEMENT BOX Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement INHOUD 1. Introductie 2. Waarom veranderen lastig

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie