Rapport D/2005/10106/019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport D/2005/10106/019"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Spoor HRM & Veranderingsmanagement VERANDERINGSMANAGEMENT IN DE FEDERALE OVERHEID CASESTUDIE VAN DE COPERNICUSHERVORMING Myriam PARYS Christophe PELGRIMS Prof. dr. Annie HONDEGHEM m.m.v. Prof. dr. em. Roger Depré dr. Jeroen Maesschalck Rapport D/2005/10106/019 Juli 2005

2

3 Spoor HRM & Veranderingsmanagement Woord vooraf 3 1 Inleiding 5 2 Een kader voor veranderingsmanagement Conceptueel model De context van het veranderingsproces De inhoud van de veranderingen Het proces van de veranderingen Checklist 15 3 Toepassing checklist op de copernicushervorming De context van het veranderingsproces De inhoud van de veranderingen Het proces van de veranderingen 27 4 Diagnose van het veranderingsproces Kwaliteit van het veranderingsproject Implementatie van het veranderingsproject Acceptatie van het veranderingsproject 61 5 Voorlopige conclusies en beleidsaanbevelingen 70 6 Bibliografie 73 7 Interviews 78 1

4 2

5 Spoor HRM & Veranderingsmanagement WOORD VOORAF Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen doet binnen het spoor HRM en veranderingsmanagement (deelproject management en organisatie) onderzoek naar de principes van succesvol veranderingsmanagement in de publieke sector, zowel nationaal als internationaal. Hiervoor hebben we een conceptueel model en een checklist ontwikkeld die we als leidraad gebruiken om cases te analyseren. Achtereenvolgens bestudeerden we reeds volgende cases: Beter Bestuurlijk Beleid, in het bijzonder de problematiek van coördinatie van beleid in een veranderende politiek-ambtelijke verhouding ( ); La Relève Canada, in het bijzonder de problematiek van leiderschap ( ); Modernising government, in het bijzonder de problematiek van de introductie van een nieuw HRM-beleid voor de Senior Civil Service (2003); Modernising government, in het bijzonder de problematiek van introductie van interne markten (2003). Onderzoek naar veranderingen in de publieke sector kan niet blind zijn voor recente veranderingen in de federale overheid, de zogenaamde Copernicushervorming. Uit een analyse van de Copernicushervorming kan de Vlaamse overheid kennis en ervaring putten die nuttig kunnen zijn in het optimaliseren van de eigen hervorming. Deze hervorming is bovendien ingebed in eenzelfde institutionele context, wat de kennisoverdracht naar de Vlaamse overheid vergemakkelijkt. Dit rapport kon enkel maar tot stand komen door de medewerking van verschillende personen. Langs deze weg willen we hen graag bedanken voor hun openhartigheid en vertrouwen tijdens de interviews. Daarnaast willen we ook graag de personen bedanken die feedback gaven op de draft versie van dit rapport. Dankzij deze commentaren konden we het rapport verbeteren. We houden er ook aan om de leden van de stuurgroep te bedanken voor hun belangstelling voor dit onderzoek. Tot slot willen we ook graag Annelies Decat bedanken voor haar hulp bij de eindredactie van deze tekst. 3

6 4

7 Spoor HRM & Veranderingsmanagement 1 INLEIDING De regering Verhofstadt gaf bij haar aantreden in 1999 het startschot voor de hervorming van de federale administratie. Nadat werkgroepen de startnota van de Minister van Ambtenarenzaken Van den Bossche ook wel de Bouillonnota genoemd (Luc Van den Bossche, 1999) hadden geconcretiseerd, stelden de premier en de minister van Ambtenarenzaken het project voor op 16 februari 2000 (X, 16/2/2000). Een dag later doopte De Standaard dit veranderingsproject het Copernicusproject omdat de persvoorstelling nagenoeg samenviel met de geboortedag van Nicolaus Copernicus (19 februari 1473) (Tegenbos, 17/2/2000). De Poolse astronoom Nicolaus Copernicus durfde namelijk als eerste beweren dat de zon niet rond de aarde draait, maar de aarde rond de zon. De administratie zal niet langer het centrum van het zonnestelsel uitmaken, maar wel de burger. De burger klant zou het epicentrum vormen voor de administratie. Het Copernicusproject bevatte vier pijlers : een nieuwe structuur, een nieuwe managementcultuur ; een nieuw personeelsbeleid ; een nieuwe werkwijze. (Auwers, 2002) 1. Men besliste om de beleidsdomeinen te hertekenen en hun structuren op elkaar af te stemmen. Daarnaast zouden op structureel vlak de ministeriële kabinetten afgeschaft worden, zodat de administratie meer verantwoordelijkheid zou krijgen. 2. De nieuwe managementcultuur bestond erin om topambtenaren onder een mandaatsysteem te plaatsen en hen meer autonomie en verantwoordelijkheid toe te kennen. 3. In het personeelsbeleid wilde men de nadruk leggen op de ontwikkeling van competenties en loopbaanperspectieven, in plaats van te focussen op anciënniteit en theoretische kennis. 4. De nieuwe werkwijzen zouden voordelen voor ambtenaren en burgers opleveren. De Business Process Re-engineering (BPR) diende te onderzoeken in welke mate bestaande en nieuwe middelen mensen, infrastructuur, systemen en bedrijfsprocessen - ingezet kunnen worden om een betere dienstverlening aan te bieden en een moderne professionele werkomgeving te bereiken. 5

8 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Aan de hand van het conceptueel model en de checklist voor de studie van veranderingen die we eerder ontwikkelden, zullen we het federale veranderingsproces analyseren. (Pelgrims, Steen & Hondeghem, 2003; Andriessen, Pelgrims & Steen, 2003) Voor ons onderzoek naar de Copernicushervorming interviewden we verschillende personen: ambtenaren, consultants, vakbondsvertegenwoordigers, politici, Velen wilden enkel ingaan op onze vraag indien we volledige discretie boden. Omwille van onze belofte van discretie zijn de verwijzingen naar de interviews anoniem. Voormalig minster Van den Bossche had er geen probleem mee dat we hem citeerden in ons rapport. Het onderzoek liep tot de start van de regering Verhofdstadt II. Hierin volgde Marie Arena, Luc Van den Bossche op als minister van Ambtenarenzaken. Later werd zij vervangen door Christian Dupont. Dit rapport begint met een beschrijving van de checklist voor de studie van veranderingen die vervolgens toegepast wordt op de Copernicushervorming. Vervolgens wordt aan de hand van proposities een diagnose van de veranderingen gemaakt. De diagnose gebeurt vanuit de formule (Maier, 1967) dat de effectiviteit van veranderingen gelijk is aan de kwaliteit van het project vermenigvuldigd met de implementatie van het project en de acceptatie van dit project (E=K*I*A). We eindigen met enkele beleidsaanbevelingen. 6

9 Spoor HRM & Veranderingsmanagement 2 EEN KADER VOOR VERANDERINGSMANAGEMENT Vooraleer we van start gaan met de casestudy dienen we eerst een conceptueel kader voor het onderzoek te ontwikkelen. Wanneer we de argumentering van Sels overnemen dan is een conceptueel schema voor het onderzoek onvermijdelijk. Vooral wanneer we rekening houden met de complexiteit van de materie is een houvast belangrijk. Een conceptueel kader laat toe om vanuit verschillende perspectieven, maar tegelijk ook op een gestructureerde en coherente wijze, informatie te verzamelen, verwerken en interpreteren (Sels, 1996). Naast een conceptueel kader is het voor het onderzoek van belang om precies te kunnen formuleren op welke vragen we een antwoord geven. Daarom worden aandachtspunten op een rijtje gezet die helpen bij de studie van het veranderingsmanagement. Dit zal gebeuren door het conceptueel model in een checklist te operationaliseren. 2.1 Conceptueel model Algemeen kunnen we verandering begrijpen als een overgang van een beginsituatie X naar een nieuwe situatie Y. Dit zal dan ook de basis vormen van ons conceptueel model. Aangezien verandering niet noodzakelijk het vooropgestelde resultaat bereikt, kan naast een situatie Y, een situatie Y ontstaan. Dit is niet noodzakelijk negatief, maar duidt op de dynamiek van het veranderingsproces. Figuur 1: voorstelling van veranderingen Situatie X Situatie Y Situatie Y Om de veranderingen inhoudelijk dieper te kunnen begrijpen zullen we het analysekader van Pettigrew gebruiken. Dit analysekader is geconstrueerd rond drie dimensies, eigen aan veranderingen, nl. inhoud, context en proces (Pettigrew, Ferlie, & McKee, 1992). De eerste dimensie kan men typeren als de inhoudelijke dimensie. Om op een degelijke manier zicht te krijgen op veranderingen, is het van belang om de inhoud ervan te begrijpen. 7

10 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen De tweede dimensie in het analysekader van Pettigrew is de context. Pettigrew maakt een onderscheid tussen de inner-context en de outer-context. De inner-context slaat op de ontvankelijkheid van organisaties voor veranderingen. Door naar de ervaringen uit het verleden te kijken, kan er veel geleerd worden over de wijze waarop veranderingen mogelijk zijn in een organisatie. Een andere interessante bijdrage van de inner-context is de aandacht die geschonken wordt aan eventuele succes- en faalfactoren van veranderingen in het verleden. De outer-context op zijn beurt geeft de mogelijkheid aan om rekening te houden met de historische, sociale, economische, culturele en politieke omgeving (Steen, 2001). Thus in studying change management Pettigrew argues we must combine a processual and historical view of organizations within a contextual viewpoint which makes an attempt to link, and to account for, the inner and outer contexts of change (Collins, 1999). De derde en laatste dimensie is het proces. In deze dimensie wordt in concreto ingegaan op de manier waarop het proces verloopt of zal verlopen. Het proces-deel kunnen we terugbrengen tot het analytisch beschrijven van het traject dat wordt afgelegd om van situatie X naar situatie Y (Y ) te gaan. We kunnen op basis van het voorgaande het conceptueel kader schematisch als volgt voorstellen. Figuur 2 : het conceptueel model van veranderingen Van context, inhoud en proces mogen we niet verwachten dat zij statisch naast elkaar bestaan. We gaan er van uit dat de drie dimensies elkaar wederzijds beïnvloeden. De pijlen binnen het conceptueel model duiden op de dynamiek tussen de dimensies die doorheen de verandering kan plaatsvinden. We zullen nu de drie dimensies van het model verder operationaliseren. 8

11 Spoor HRM & Veranderingsmanagement 2.2 De context van het veranderingsproces Om de context nader te bestuderen wordt het concept uitgespit in drie deelthema s, nl. de aanleiding, de voorgeschiedenis en de outer-context. Binnen de aanleiding komen elementen terug die we zowel kunnen onderbrengen bij de inner als bij de outer context. De voorgeschiedenis kunnen we begrijpen als de inner context De aanleiding Een eerste element dat we bij veranderingen in gedachten moeten houden, is de aanleiding. Alle veranderingen hebben ergens een bron of een herkomst. Om de andere fasen in het veranderingsproces volledig te kunnen begrijpen is het bijgevolg noodzakelijk om de aanleiding duidelijk te expliciteren. Doppler en Lauterburg waarschuwen voor het (mogelijke) bestaan van een hidden agenda (Doppler & Lauterburg, 1996). Hiermee duiden zij op mogelijke andere aanleidingen van het veranderingsproces dan diegene die naar buiten toe worden gecommuniceerd. Bij het bestuderen van veranderingsprocessen moet men hiervoor oog hebben. De aanleiding van veranderingen komt tot uiting in een aantal signalen. Om het proces van verandering te kunnen beheersen en te bestuderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in deze signalen. Stroh, Northcraft en Neale onderscheiden interne en externe krachten, die zich uiten in een aantal signalen (Stroh, Northcraft, &Neale, 2002). Interne krachten zijn signalen die vanuit de organisatie komen en wijzen op de nood tot verandering. Ze kunnen direct (bijvoorbeeld staking) of indirect (bijvoorbeeld absenteïsme) zijn. De externe krachten worden verder onderverdeeld in : sociale krachten, politieke krachten, technologie en markt. Externe sociale krachten zijn maatschappelijke elementen in de omgeving van de organisatie die invloed hebben op de werking van de organisatie. In de omgeving van organisaties spelen naast sociale ook politieke krachten een rol. Die signalen komen tot uiting in de vorm van politieke beslissingen die leiden tot veranderingen. De technologie en markt kunnen gevonden worden in de informatiseringsdruk en een eventuele verandering in de marktsituatie. De markt kent een toenemend belang binnen een overheidscontext door evoluties zoals vermarkting, publiek-private samenwerking en interne markten. Deze externe krachten zou men ook kunnen plaatsen binnen de outer-context. 9

12 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Voorgeschiedenis van de organisatie m.b.t. veranderingen. In het conceptueel model ligt de nadruk op de inner-context. Hierbij wordt de wijze waarop een organisatie ontvankelijk is voor veranderingen bestudeerd (Steen, 2001). Om de ontvankelijkheid van organisatie te begrijpen, is inzicht in de vroegere veranderingen belangrijk. Die kunnen wijzen op eventuele faal en succesfactoren. Bij het bestuderen van de voorgeschiedenis moeten we de nodige aandacht besteden aan de organisatiecultuur. Plannen die haaks staan op de organisatiecultuur doen de kans op implementatie dalen. Veranderingen willen invoeren die een nieuw soort denken vereisen, die een gedragspatroon en een handelwijze veronderstellen die tot dusver noch gebruikelijk noch beoogd waren en nog veel minder beloond en daarom ook niet aangeleerd werden is zoiets als de zee willen ploegen (Doppler & Lauterburg, 1996) De outer context Een laatste element is de outer-context. De outer-context laat toe om de historische, maatschappelijke, politieke en economische omgeving van de organisatie te betrekken bij het onderzoek naar veranderingen. Op deze manier kan men duiding geven aan de maatschappelijke inbedding van de organisatie. Wat op zijn beurt de mogelijkheid geeft om de potentiële druk vanuit de maatschappij te integreren in de veranderingen. De externe signalen die besproken werden bij de aanleiding kunnen bijgevolg ook binnen de outer-context hun plaats vinden. 2.3 De inhoud van de veranderingen Binnen de inhoud worden drie grote aspecten bekeken : soorten verandering, doel van de verandering en doelgroep Soort verandering Het moet duidelijk zijn op welke aspecten van de organisatie de verandering gefocust is. In de literatuur wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele veranderingen en culturele veranderingen (Kloosterboer, 1993). Structuur kan men typeren als alles wat formeel afgesproken of vastgelegd is. Cultuur wijst op de minder grijpbare kant van de 10

13 Spoor HRM & Veranderingsmanagement organisatie of zachte kant van de organisatie. Hier gaat het om de waarden, normen, gewoonten, verwachtingen en het gedrag van mensen in de organisatie (Kloosterboer, 1993). Daarnaast kan men ook argumenteren dat veranderingen op een combinatie van structurele en culturele elementen gebaseerd zijn. Naast het onderscheid cultureel-structureel kan ook worden nagegaan of de veranderingen radicaal gebeuren of eerder verder bouwen op vroegere veranderingen (incrementeel) Doel van de veranderingen Met dit opzet focussen we ons op de veranderingsvoorstellen as such. In eerste instantie is de eenheid van de veranderingen een belangrijke variabele. Is de hele organisatie betrokken in het veranderingsproces of richt het veranderingsproces zich op departementeel of afdelingsniveau? In tweede instantie moet het doel zelf geëxpliciteerd worden. Dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief gebeuren. Men zou kunnen stellen dat uit de doeleinden veranderingsprocessen hun reden van bestaan putten. Clarify the mission wordt als een van de lessen naar voren geschoven bij veranderingen binnen organisaties (Abramson & Lawrence, 2001). Achtereenvolgens kunnen we drie soorten doelstellingen onderscheiden in een veranderingsproces : oplossen (een bepaald probleem vereist een oplossing), effectueren (implementatie bevorderen door een draagvlak te creëren) en leren (leren uit de manier waarop men met problemen omgaat) (Open Universiteit, 1991). In de klassieke benadering staat vooral de eerste manier van veranderen centraal. Samen met de doelstellingen kan er bovendien een implementatiestrategie met een tijdschema ontwikkeld worden Doelgroep Tenslotte is het belangrijk om in het veranderingsproces de verschillende doelgroepen te onderscheiden. Het erkennen en herkennen van de doelgroep(en) kan vooral van belang zijn bij de implementatie van de veranderingen. 11

14 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen 2.4 Het proces van de veranderingen In het proces kunnen een aantal fasen onderscheiden worden, nl. plannings- en voorbereidingsfase; startfase; implementatiefase en tot slot de afronding en de evaluatiefase. Binnen de eerste drie fasen van het proces kunnen de betrokkenheid, communicatie, middelen en weerstand worden geconcretiseerd Planning en voorbereiding, start en implementatiefase Actoren Doppler en Lauterburg beklemtonen de eenvoudig te verstane boodschap : processen vinden plaats dankzij personen (Doppler & Lauterburg, 1996). Abramson en Lawrence stellen het belang van personen op de eerste plaats : The [ ] transformation initiatives all began with the appointment of the right person to the right job in the right organization at the right time (Abramson & Lawrence, 2001). Binnen elke fase van het veranderingsproces dienen bijgevolg de actoren onderzocht of in het oog gehouden te worden. Kotter wijst op het belang van een goede stuurgroep in het veranderingsproces (Kotter, 2000). Duck duidt op het creëren van een overgangsmanagementteam. Hiermee wijst hij op een tijdelijk team van leidinggevenden met als taak de processen van veranderingen te sturen (Duck, 2000). In lijn met het overgangsmanagementteam kunnen we de situatie van interne en externe adviseurs aanhalen. De vraag die zich hier stelt is in welke mate men beroep doet op (mogelijk) intern aanwezige expertise dan wel dat men de expertise inkoopt ( consulting ) (Open Universiteit, 1991) Betrokkenheid Betrokkenheid van de medewerkers in veranderingsprojecten wordt naar voren geschoven als een sleutelfactor tot het slagen ervan. Maier stelde dit bijvoorbeeld voor met zijn formule E = K x A (Maier, 1967). Effectiviteit (E) van een verandering hangt af van de kwaliteit van de oplossing (K) en de aanvaardbaarheid ervan door de betrokkenen (A) (Kloosterboer, 1993). 12

15 Spoor HRM & Veranderingsmanagement Mensen betrekken kan op verschillende manieren. Zo kunnen we in graduele zin spreken over: informeren, inspraak verlenen en medezeggenschap (Open Universiteit, 1991). Elk type betrokkenheid zou tevens een effect hebben op de sterkte en de duurzaamheid van de verandering, waarbij een hogere mate van betrokkenheid betere effecten zou hebben. Via betrokkenheid kan men echter niet alleen een draagvlak creëren, maar ook beroep doen op de competenties en de expertise van de eigen mensen in de organisatie (Kloosterboer, 1993) Communicatie Een zekere mate van betrokkenheid creëren kan via het informeren van de medewerkers. Communicatie is met andere woorden een essentieel aspect van verandering. Het communiceren van de plannen, doelstellingen, projectaanpak, verwachtingen, enz. creëert duidelijkheid bij de medewerkers en daardoor ook een draagvlak waardoor een gedeelde visie omtrent de gewenste situatie (Y) kan ontstaan (Kotter, 1996). Het nietcommuniceren kan ergernis, weerstand en onduidelijkheid opwekken en zal waarschijnlijk ook een verkeerde boodschap overbrengen ( men kan niet niet communiceren ) (Doppler & Lauterburg, 1996). Verschillende communicatiekanalen kunnen onderscheiden worden (nieuwsbrief, nota, vergadering, ), telkens met een eigen specificiteit. Het belang hiervan komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld aanbevelingen rond het opzetten van een heus communicatieplan binnen een veranderingsproject (Open Universiteit, 1991) of het aanstellen van een communicatiebegeleider (Doppler & Lauterburg, 1996). Van belang is dat er structuren en systemen op poten worden gezet om de communicatie in twee richtingen vlot en efficiënt te laten verlopen Middelen Hier zullen we twee aspecten aanhalen: financiën en methodieken. Het financiële aspect handelt over de budgetruimte voorzien voor het uitvoeren van het veranderingsproject. Zijn de kosten en investeringen begroot? Zijn er financiële middelen voorhanden om te investeren in de verandering? Methodieken handelen over de vraag welke instrumenten worden aangewend om de verandering te sturen en te implementeren. 13

16 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen Weerstand Bij veranderingen treedt onvermijdelijk weerstand op. Omgaan met deze weerstand lijkt dan ook noodzakelijk voor een goede verandering. De kunst is om vervolgens de losgemaakte energie op een constructieve manier te benutten ten gunste van de verandering (Kloosterboer, 1993). Om weerstand goed te begrijpen is het van belang de herkomst ervan te detecteren. Stroh, Northcraft en Neale geven vijf bronnen aan: de gewoonte, het gevaar voor verlies van macht, de angst voor het onbekende, de perceptie van de verdediging en het gebrek aan middelen (Stroh, Northcraft & Neale, 2002). Mensen ontwikkelen bepaalde gewoonten die kunnen leiden tot inertia. Zij proberen hun huidige positie te behouden en dit zorgt voor een zekere vorm van weerstand tegen veranderingen. In hun perceptie leveren veranderingen korte-termijn kosten. Een tweede vorm van weerstand tegenover veranderingen omschrijven we als het gevaar om macht te verliezen. Dit leidt tot weerstand bij diegenen die aan macht moeten inboeten ten voordele van anderen. Veranderingen leiden vaak tot onzekerheid over de toekomstige situatie. Onzekerheid bij individuen omtrent de eigen functie en positie in de toekomstige organisatie is een belangrijke weerstandsfactor bij veranderingen. Een andere vorm van weerstand vertrekt vanuit de perceptie van het defensieve. Iedereen heeft een persoonlijke bias. Op deze manier is het mogelijk dat men niet merkt dat veranderingen noodzakelijk zijn. De nood aan veranderingen doen inzien is bijgevolg een belangrijk aandachtspunt bij veranderingen. In laatste instantie geven Stroh, Northcraft en Neale ook het gebrek aan middelen aan als weerstand bij veranderingen. Het doorvoeren van veranderingen vraagt dikwijls heel wat middelen van de organisatie, in de vorm van investeringen, waardoor het gevaar van rode cijfers dreigt. Het streven om uit de rode cijfers te blijven levert bij managers weerstand op tegen veranderingen. Daarnaast kan binnen een overheidscontext de opmerking gemaakt worden dat een gebrek aan middelen juist een stimulans kan betekenen voor hervormingen (Pollitt & Bouckaert, 2000) De factoren uit het proces dat we hierboven beschreven, nl. een goede communicatie en het vergroten van het draagvlak en/of betrokkenheid, zijn cruciaal voor het omgaan met weerstand. 14

17 Spoor HRM & Veranderingsmanagement Afronding Verandering is gericht op het bereiken van een gewenste situatie (zoals gesteld in ons eerste fundament van het conceptueel kader). Daartoe heeft men doelen gesteld en acties ondernomen, vertrekkende vanuit de huidige situatie. Eenmaal de gewenste situatie bereikt is, is het essentieel dat deze geconsolideerd wordt. De nieuwe patronen (processen, structuren, ), dienen op één of andere manier weer vastgelegd te worden zodanig dat ze dagelijkse realiteit worden. Of, zoals Lewin het stelt, na de unfreeze- en de moving-fase, komt de refreeze-fase waarin verankering van de verandering aan de orde is (Open Universiteit, 1991) Evaluatie Naast verankering is de evaluatie van het veranderingsproject van groot belang, aangezien op die manier een licht geworpen wordt op het al of niet realiseren van de vooropgestelde veranderingsdoelstellingen. Bij de evaluatie van het veranderingsproject kan men een onderscheid maken tussen een objectieve manier enerzijds en een subjectieve anderzijds (Steen, 2001). In de objectieve evaluatie kan men bijvoorbeeld nagaan of de vooropgestelde instrumenten werden ingevoerd. Een subjectieve evaluatie ( percepties ) meet of de instrumenten in het veranderingsproces daadwerkelijk worden toegepast en of zij hun doel bereikten. In het onderzoek naar veranderingen is deze vorm van evaluatie cruciaal, omdat zij gebruikt wordt als maat voor de afhankelijke variabele in het veranderingsgebeuren. Wanneer men vanuit deze evaluatie duidelijk zicht heeft op het succes of falen van de veranderingen, kan vervolgens op een meer éénduidige wijze een analyse gebeuren naar succes- en faalfactoren. 2.5 Checklist Ter afronding brengen we de elementen uit de vorige paragrafen samen in een checklist. 15

18 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen CONTEXT Aanleiding Wat is de aanleiding voor de verandering? Signalen Welke signalen? (inter extern) Hoe werd dit duidelijk? Waar is de noodzaak ontstaan? Voorgeschiedenis Wat is de voorgeschiedenis van de organisatie i.v.m verandering? Waarom lukte/mislukte deze? Basisgegevens van de organisatie (personeelsbestand, structuren, cultuur; ) Outer context Wat is de maatschappelijke, economische context? Bestond er externe druk om te veranderen? INHOUD Soort Verandering Cultureel//Structureel//Combinatie Radicaal//Incrementeel Doel Wat verandert er? Eenheid van verandering Doelstellingen Duidelijk geformuleerd? Kwalitatief//Kwantitatief In hoeverre is de gewenste toestand gekend? Bestaat er een tijdschema? In welke mate is het project gestructureerd? Zijn er stappenplannen gedefinieerd? Doelgroep Is de doelgroep bekend? Welke doelgroepen worden onderscheiden? PROCES Planning en voorbereiding, start, implementatie Betrokken actoren? Werd er een draagvlak gecreëerd? Hoe ziet de betrokkenheid eruit? Informatie, inspraak, participatie Doel: Gebruik van expertise of creëren van draagvlak Communicatie Wat werd gecommuniceerd? 16

19 Spoor HRM & Veranderingsmanagement Middelen Weerstand Door Wie? Op welke manier? Periodiek? Aan wie? Financieel Welke weerstand bestond er? Van wie? Waartegen? Hoe werd dit opgelost? Afronding Institutionaliseren / consolideren veranderingsproject / duurzaamheid EVALUATIE Zijn de veranderingsdoelstellingen behaald? Objectief Subjectief FAAL- EN SUCCESFACTOREN BIJ VERANDERING 17

20 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek - bestuurlijke organisatie Vlaanderen 3 TOEPASSING CHECKLIST OP DE COPERNICUSHERVORMING Hieronder geven we aan de hand van de checklist een beschrijving van het veranderingsmanagement binnen de Copernicushervorming. 3.1 De context van het veranderingsproces In de context onderscheiden we de aanleiding, de voorgeschiedenis en de outer context van het veranderingsproject De aanleiding Maesschalck, Hondeghem en Pelgrims beschrijven de op- en neergang van de Nieuwe Politieke Cultuur in België. In hun artikel zien zij een rechtstreekse link tussen de NPCbeweging en de Copernicushervorming (Maesschalck, Hondeghem, & Pelgrims, 2002). De auteurs situeren de kiemen van NPC in het eerste burgermanifest van Guy Verhofstadt (Verhofstadt, z.d.), toenmalig voorzitter van de PVV. Hij fulmineert er tegen gesloten besluitvorming en tegen de "ondemocratische" invloed van de zuilen en allerlei andere belangengroepen op de politieke besluitvorming. De verkiezingen van 24 november 1991 gaan de geschiedenis in als Zwarte Zondag. De analyse van de uitslag die het vaakst gehanteerd werd was dat "dit signaal van de burger" wees op een "kloof tussen burger en politiek." Maar in de volgende jaren bleven de echte NPC-hervormingen uit. De Agusta-Dassault affaires rond illegale partijfinanciering voor de Vlaamse en Waalse socialistische partijen, domineerden de parlementsverkiezingen van mei Meteen kwam het thema van integriteit van politici opnieuw op de voorgrond. Er was sprake van een oude politieke cultuur die met deze schandalen moest worden begraven en vervangen door een Nieuwe Politieke Cultuur. Het Dutroux-schandaal dat in augustus 1996 uitbrak, bracht aanzienlijke inefficiënties bij politie en justitie aan het licht. Het ongenoegen bereikte zijn hoogtepunt na een omstreden arrest van het hoogste gerechtshof, het Hof van Cassatie. Het protest 18

21 Spoor HRM & Veranderingsmanagement culmineerde in "de Witte Mars" die op 20 oktober mensen in de straten van Brussel samenbracht. Maesschalck et al. spreken van een algemene sfeer van fundamenteel wantrouwen in de politieke, juridische en ambtelijke elite (Maesschalck, Hondeghem & Pelgrims, 2002). Het Dutroux-schandaal, de Witte Mars en de brede crisissfeer, leidden tot een heropflakkering van de NPC-kwestie. In de nasleep van de Witte Mars en nog enkele politieke schandalen nodigde kamervoorzitter Raymond Langendries de voorzitters van de democratische partijen uit voor gesprekken over "een versterking van de parlementaire democratie en een verbetering van de verhouding tussen burger en staat (Maesschalck, Hondeghem, & Pelgrims, 2002). De overleggroep Langendries richtte werkgroepen op, maar de werkzaamheden liepen niet van een leien dakje en de oogst NPC-voorstellen bleef schaars. Het resultaat van deze besprekingen bleek relatief mager, zeker in vergelijking met de geschapen verwachtingen. In de aanloop naar de verkiezingen van 1999 brak het dioxineschandaal uit. Kippen en eieren bevatten een te hoge dosis dioxine. Transformatorolie was door toedoen van veevoederbedrijf Verkest op een of andere manier in de voedselketen terecht gekomen. Onder de bevolking ontstond een psychose, omdat de overheid de voedselveiligheid niet kon bewaken. Na "de moeder aller verkiezingen" in 1999, vormden zich paars-groene regeringen op federaal en deelstatelijk niveau. De christen-democratische partijen, de Vlaamse CVP en de Franstalige PSC belandden voor het eerst sinds decennia in de oppositie. Er heerste een algemene "euforie van de verandering" in allerlei beleidsdomeinen (Maesschalck, Hondeghem & Pelgrims, 2002). Guy Verhofstadt ging de federale regering leiden, die de ambitie had van België "een modelstaat" te maken (Federale Regering, 7/7/1999). Het regeerakkoord van 7 juli 1999 verwees expliciet naar de tekortkomingen van de overheid: De jongste jaren heeft ons land ontegensprekelijk geleden onder betreurenswaardige gebeurtenissen die het vertrouwen van de bevolking in de instellingen danig hebben ondermijnd. De recente crisis die de voedingsmiddelensector, de ondernemingen, de landbouwers en alle consumenten trof, heeft eens te meer aangetoond dat de werking van de Staat ernstige tekortkomingen vertoont (Federale Regering, 7/7/1999). 19

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Meten om te weten Het opzetten van een monitoringbeleid

Nadere informatie

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie?

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie? Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Mental Coachen Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal

Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal SVR - Studie 2010 / 2 Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal Studiedienst van de Vlaamse Regering Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal Redactie:

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie