Kruis hieronder aan of het om een volledig nieuw opleidingsonderdeel gaat of over een wijziging/toevoeging/ van een bestaand opleidingsonderdeel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kruis hieronder aan of het om een volledig nieuw opleidingsonderdeel gaat of over een wijziging/toevoeging/ van een bestaand opleidingsonderdeel."

Transcriptie

1 Gebruik dit formulier voor de omschrijving (syllabus) van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden. Gebruik dit formulier niet voor geleende opleidingsonderdelen (zie 6. omschrijving van de geleende opleidingsonderdelen en onderwijsleeractiviteiten). Gebruik voor elke tweede en volgende onderwijsleeractiviteit het formulier 4 en voor elke bijkomende evaluatieactiviteit het formulier Omschrijving van de opleidingsonderdelen Kruis hieronder aan of het om een volledig nieuw opleidingsonderdeel gaat of over een wijziging/toevoeging/ van een bestaand opleidingsonderdeel. Volledig NIEUW opo Bestaand opo (vb. opsplitsing in verschillende ola s, aanpassing studiepunten, ) Nummer bestaand opo: Tot welke groep binnen de opleiding behoort dit opleidingsonderdeel? Stam onderwijs- en opleidingskunde. Tabel voor opleidingsonderdelen onder verantwoordelijkheid van de eigen POC Bachelor pedagogische wetenschappen (invullen a.u.b.) * voor elk eigen opleidingsonderdeel tabel invullen Te preciseren elementen A. Identificatie-informatie 3A1 Titel opleidingsonderdeel Projectonderwijs arbeidspedagogiek Vertaling titel Learning project on Labour pedagogics opleidingsonderdeel 3A2 Uitsluiting voor Ja examencontract 3A3 Aantal studiepunten 10 3A4 Verantwoording Nederlands onderwijstaal, indien deze taal anders is dan de taal van de opleiding 3A5 Verantwoording jaarvak, indien van toepassing nvt 1

2 3A6 3A7 Opleidingsfase waarin het opleidingsonderdeel geprogrammeerd wordt Frequentie van programmering 1ste fase 2de fase 3de fase 4de fase Jaarlijks Tweejaarlijks (+ startdatum) Driejaarlijks (+startdatum) B. Samenstelling van het opleidingsonderdeel 3B1 Niveau van het Verdiepend / Basic Inleidend / Introductory opleidingsonderdeel Verdiepend / Basic Gespecialiseerd / Advanced 3B2 Doelstellingen van het Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om. opleidingsonderdeel opleidingskundige en arbeidspedagogische problemen en uitdagingen die maatschappelijk en wetenschappelijk relevant zijn te onderkennen, interpreteren en op te lossen. een organisatie-analyse als systematische kennismaking met een organisatie op een van de sociaal-/ arbeidspedagogische werkvelden uit te voeren. samen te werken in een taakgerichte groep, waarbinnen alle deelnemers een optimale bijdrage leveren aan het gezamenlijk resultaat in een gedeelde verantwoordelijkheid. projectmatig te werken en met name het zelfstandig bepalen van doelstellingen en werkwijzen t.a.v. een arbeidspedagogische actie of product, en het evalueren en bijsturen ervan met inbegrip van een degelijke rapportage. kennis en inzicht te hebben in zowel methodologische als theoretische benaderingen inzake onderzoek over arbeid in profit en social-profit organisaties, jeugdwerk en volwasseneneducatie, loopbanen en HRM; Students are able to: -analyse, interpret and solve corporate training and labour pedagogical problems -perform an organisational analysis within the field of social and labour pedagogy -collaborate in team, where all students deliver an optimal contribution with shared responsibility - work effectively in project based manner -have knowledge of and insight in methodological and and theoretical approaches related to research into labour pedagogy in profit, social profit, youth work, adult education, HRM and career learning. 3B3 Begintermen (doorlopende tekst: wat moet een student kennen en kunnen?) Basisinzichten in educatie en levenslang en levensbreed leren, een kritische houding en wetenschappelijke interesse, zin voor initiatief, planmatig werken en samenwerken in groep. Basic knowlege and insights into learning and lifelong learning, a critical attitude and scientific interest, initiative, interest in working and learning in small project teams 3B4 Volgtijdelijkheids- Opleidingsonderdelen noodzakelijk voor het volgen van dit opo Voortgangsvereiste (in studiepunten) 2

3 voorwaarden (a.d.h.v. ECTS-nummers, dus geen doorlopende tekst) (bij meerdere opo s ook EN/OF aangeven a.u.b.) (ook aangeven of het om een STRENGE volgtijdelijkheid, SOEPELE volgtijdelijkheid of GELIJKtijdigheid gaat) (na hoeveel verworven [i.e. behaalde of getolereerde] studiepunten binnen de opleiding kan men het opo opnemen) Je mag dit opleidingsonderdeel enkel opnemen als je nog maximaal 72 studiepunten moet verwerven om het diploma te behalen. 3B5 3B6 3B7 Inhoud opleidingsonderdeel (indien de inhoud van het opo wordt gespecifieerd, moet deze wel overeenkomen met de inhoud van de verschillende ola s) Alle onderwijsleeractiviteiten + studiepunten (moet niet ingevuld worden als er slechts één ola is) De aard van het studiemateriaal zie onderwijsleeractiviteit Projectonderwijs arbeidspedagogiek 10 Handboek / Text book Artikels en literatuur / Articles and literature Cursustekst / Syllabus Presentatiesoftware / Slides Handleiding / Manual Voorbeeldmateriaal / Examples and samples Multimedia / Multimedia Toledo / E-platform Op het www 4. Omschrijving van de onderwijsleeractiviteiten Kruis hieronder aan of het om een volledig nieuwe onderwijsleeractiviteit gaat of over een wijziging/toevoeging/ van een bestaande onderwijsleeractiviteit. Volledig NIEUWE ola Bestaande ola Nummer bestaande ola: 3

4 Tabel voor onderwijsleeractiviteiten onder verantwoordelijkheid van de eigen POC * voor elke eigen onderwijsleeractiviteit tabel invullen Te preciseren elementen A. Identificatie-informatie 4A1 Titel onderwijsleeractiviteit Projectonderwijs arbeidspedagogiek Vertaling titel onderwijsleeractiviteit B. Plaats binnen het opleidingsonderdeel 4B1 Aantal studiepunten 10 4B2 Periode van programmering 1e semester 1ste semester 2de semester Jaarvak 4B3 Onderwijstaal Nederlands 4B4 Onderwijswerklast (wordt berekend vanuit het standpunt van de student: het aantal uren feitelijk contact tussen een student of een 32 begeleidingsuren/contacturen of eventueel uitgedrukt in dagen (indien > 999 u): dagen groep van studenten en één of meer leden van een didactisch team) C. Inhoudelijke en methodische kenmerken 4C1 Doelstellingen (enkel in te vullen indien de onderwijsleeractiviteiten duidelijk te onderscheiden doelen nastreven, m.a.w. indien ze verschillen van de doelstellingen van het opleidingsonderdeel) 4C2 Inhoud Jaarlijks wordt het engagement aangegaan om een bestaande problematiek in een profit of social profit organisatie te analyseren, te onderzoeken en een oplossingsvoorstel te formuleren. Samen met een praktijkorganisatie wordt relevante onderzoeksliteratuur bestudeerd, de praktijk geanalyseerd en op creatieve wijze worden een pedagogische actie, een product, of presentaties en discussiefora uitgevoerd. Een professional die door de organisatie wordt aangeduid krijgt voldoende ruimte/mogelijkheden om de projectgroep bij te staan en deel te nemen aan de projectvergaderingen. De aangeboden inhouden bestrijken een selectie van volgende arbeidspedagogische problematieken: - De rol van werkplekleren in organisaties: vormen van werkplekleren, netwerkleren, voor en nadelen van werkplekleren, theoretische achtergronden 4

5 - Transfer van training naar de werkplek: tranferbevorderende maatregelen, modellen van Kirkpatrick en Holton, kritieken van Tornapol e.a. - Transitie school arbeidsmarkt: aansluitingsproblematiek en onderzoek - Loopbaanleren en loopbaanbegeleiding - Leerparticipatie en leerintentie tijdens de loopbaan: onderzoek naar leerintentie van kortgeschoolden, van high potentials, etc. - Leernetwerken (leerpatronen) en leren in netwerken: leernetwerktheorie en onderzoek rond social networks en leren in organisaties, regio s, etc. - Relatie arbeidsgerelateerd leren en organisatieveranderingsprocessen: change management theorieen (Kotter, Kanter) - Leren van competenties en arbeidsmarkt: competentiegericht leren en assessment - HRD: Professional training en development; HRD beleid, personal development plans, factoren/ onderzoek naar effecten van HRD - HRD en leadership: effecten van leadership op leren en arbeid (Burke, Zaccarro) - HRM, Competence management en competentiegericht leren: modellen voor functiegericht en competence management - Training en development: toepassing van effective training o.b.v. Blanchart & Thacker. Er wordt gewerkt rond drie centrale opdrachten: Organisatieanalyse. De projectgroep bezoekt de organisatie en maakt gebruik van diverse bronnen zoals internet en interviews in de organisatie om een grondige organisatieanalyse te maken. Dit is de basis voor het begrijpen van de organisatiestructuur en het inzicht verwerven in de gegeven problematiek. Probleemanalyse: Vanuit bestaande theorie en onderzoek wordt de organisatie nader bekeken en richt de projectgroep zich zowel op een theoretisch verdieping (internationale literatuur op bovenstaande thema s) als het scherp krijgen van de concrete praktijk. Presentatie en debat. De projectgroep zoekt tevens naar eigentijdse manieren (bijv. via een website, blog, studiedag, meeting, debat, ) om het opgeleverde product aan de organisatie en de buitenwereld te presenteren en hierover een discussie te voeren (bvb. met werknemers, HRD professionals, studenten, docenten/onderzoekers, beleidsmensen etc.). Each year organisations engage in common projects with students. Student groups analyse the organisation and study relevant research literature. Based on this they solve the problem that is proposed by the organisation. A scientific final report on the project is written by the project team and a pedogogical action, product or presentation is performed. A professional who is employed in that organisation will support the project team and will attend project meetings. The content of the projects relate to a selection of the following themes within labour pedagogy: - The role of workplace learning and network learning in organisations. - Transfer of training towards the workplace: models of Kirkpatrick and Holton, etc. - Transition school labour market - Career learning and career guidance - Learning participation and learning intention during a career - Networks, learning patterns, and learning in networks (leerpatronen) - Relation career learning and organisational change processes / change management theories (Kotter, Kanter) - Learning of competences and labor market: competence based learning and assessment - HRD: Professional training en development - HRD and leadership: effects of leadership on learning and labour leren (Burke, Zaccarro) - HRM, Competence management en competence based learning - Training and development: effective training (Blanchart & Thacker). 5

6 4C3 Studiemateriaal (titels van boeken, cursussen, etc.) Handboek Toledo Wetenschappelijke artikelen en literatuur 4C4 4C5 Beschrijving leeractiviteit (omschrijving van hoe de lessen er praktisch uitzien) Werkvorm Handbook Toledo Scientific articles and literature Centraal staat een onderzoeksproces dat in dialoog en samenwerking tussen een projectgroep, een docent en een professional tot ontwikkeling komt en het werken in een projectgroep. Teamwerk maakt integraal deel uit van projectonderwijs. Het functioneren van de groep, de bijdrage van elke student als ook de samenwerking met een organisatie/praktijk zal regelmatig mee voorwerp zijn van reflectie. Elke projectgroep bestaat uit ongeveer 6 a 8 studenten van de 3de bachelor Opleidingskunde. De projectgroep functioneert als een werk/studiegroep die wekelijks samenkomt, hiertoe zelf een agenda opstelt en eventueel andere partners uitnodigt voor deze bijeenkomsten. Studenten leveren voor de verwezenlijking van hun project inspanningen van ruim 1,5 dagen in de week. Een stafmedewerker Opleidingskunde (docent of assistent) en een professional van de organisatie waarmee samengewerkt wordt zijn mede partners in het project. Ze engageren zich om mee het project uit te stippelen, tussentijdse verslagen te lezen, regelmatig aanwezig te zijn op de wekelijks overlegmoment en inspirerende suggesties te doen inzake literatuur en vernieuwende praktijken. Tevens is het belangrijk dat de praktijkwerker ook als brug optreedt tussen projectgroep en organisatie. Teamwork is central in this project based learning. Each team is consisted of 6 to 8 students. Each team works autonomously and students do performs weekly efforts equivalent to 1,5 days. One professor and a professional employee of an organisation do engage in the learning process and are available for feedback, follow-up, etc. Probleemgestuurd en projectmatig werk Bachelorproef Opdrachten Begeleidingssessies Practica Colleges Probleemgestuurd en Excursie projectmatig werk Masterproef Seminaries Oefenzittingen Stage 5. Omschrijving van de evaluatieactiviteiten 6

7 Te preciseren elementen A. Inhoud 5A1 Evaluatievorm: modaliteit Mondeling (met schriftelijke voorbereiding) / Oral (with written preparation Schriftelijk / Written 5A2 Evaluatievorm: tijdstip Permanente evaluatie Tijdens de examenperiode Partiële examens met afrondend examen Permanente evaluatie Evaluatie buiten gewone examenperiode 5A3 Evaluatievorm: soort Gesloten boek / Closed book Open boek / Open book Take-home / Take home Paper / Paper Verslag / Report Presentatie / Presentation Oefening met beoordeling/ Quotated exercises Medewerking tijdens contactmomenten / Cooperation Zelfevaluatie - peerassessment / Self assessment - Peer assessment Portfolio 5A4 Toelichting Groepsgewijze en individuele beoordeling van de leerresultaten op basis van (1) het eindrapport en (2) op basis van een omstandige proces- en productevaluatie en eindpresentatie van het projectwerk, onder leiding van de stafcoach en de verantwoordelijke titularis.het tussentijds en het eindrapport dienen te worden ingeleverd uiterlijk op de vervaldata die in de conceptnota Projectonderwijs zijn bepaald. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan dan krijgen alle studenten van de projectgroep een "niet afgelegd" als eindresultaat. Voldoet een student niet aan deze aanwezigheids- en groepsverplichtingen dan krijgt de student als examenresultaat "niet afgelegd".gelet op de noodzaak van de actieve deelname aan een projectmatig- en groepsproces en de collectieve opdrachten van planning, interventies in een organisatie en het gezamenlijk reflecteren en rapporteren, is een tweede examenkans in hetzelfde academiejaar uitgesloten. Group and individual assessment of learning results based upon (1) the final project report (2) process and productevaluation and presentation of the results. 5A5 Beoordelingsstructuur Primaire/eenvoudige beoordelingsstructuur (1 resultaat) Geslaagd/niet geslaagd Complexe/uitgebreide beoordelingsstructuur (deelpunten) Toelichting: 7

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

A1. ALGEMEEN MANAGEMENT

A1. ALGEMEEN MANAGEMENT A1. ALGEMEEN MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries Minorregeling Minor Transmedia storytelling Fontys Academy for Creative Industries Inhoudsopgave 1 Minor Transmedia storytelling 4 1.1 Het productieproces is leading 4 2 Inhoud minor 6 2.1 Opzet en programma

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation Masterthesis DE VOLGENDE STAP De taalcoördinator als inhoudelijk leider Klarinske de Roos Master Learning & Innovation Voorwoord In 2012 rondde ik de opleiding voor taalcoördinatoren af. Een studie waar

Nadere informatie

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 Hoe wilt u zich verder ontwikkelen? ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN VOOR WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL VU Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 2 Voorwoord Om wetenschappers te ondersteunen

Nadere informatie