Draaiboek om personeel te werven via externe personeelsmobiliteit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek om personeel te werven via externe personeelsmobiliteit."

Transcriptie

1 Draaiboek om personeel te werven via externe personeelsmobiliteit.

2 Inleiding Stap 1 : Inschrijven in de rechtspositieregeling Stap 2 : Keuze voor de vervulling van de vacante betrekking Stap 3 : Bekendmaking van de vacature Stap 4 : Sollicitanten toelaten tot de selectieprocedure Stap 5 : De selectieprocedure Stap 6 : De wervingsreserve Stap 7 : De aanstelling via contract of benoeming (op proef) Stap 8 : Vaststelling weddeschaal en anciënniteiten Stap 9 : Bepaling ziektekrediet en status ziekte Stap 10 : Bepaling jaarlijkse vakantie/feestdagen Stap 11 : Wat met loopbaanonderbreking? Stap 12 : Gunstige versus ongunstige proeftijd Bijlage I : Verduidelijkingstabel procedures Bijlage II : Minimale voorwaardentabel Pagina 2

3 Externe personeelsmobiliteit (EPM) bestaat uit twee verschillende procedures. Enerzijds is er de mogelijkheid om de reeds bestaande procedures van interne mobiliteit en van bevordering, ook open te stellen voor personeelsleden van andere overheden die tot hetzelfde werkingsgebied behoren. Deze regeling noemen we territoriale mobiliteit. Anderzijds is er een nieuwe bijkomende procedure, naast de reeds bestaande (aanwerving, bevordering, ), waarbij men zich richt tot ervaren personeelsleden van andere lokale of provinciale overheden en/of van de diensten van de Vlaamse overheid, die zich in een gelijkwaardige graad bevinden. Deze regeling noemen we extraterritoriale mobiliteit. Dit draaiboek is een praktische leidraad voor personeelsdiensten die gebruik willen maken van de mogelijkheden van territoriale of extraterritoriale mobiliteit. Het gidst je in 12 stappen doorheen de hele procedure en de administratieve afhandeling van de indiensttreding. We wensen je veel leesplezier en succes met je wervingsacties. Met dank aan : Els Cornelis (stadsbestuur Leuven), Nathalie Goossens (stadsbestuur Antwerpen), en Christine Vissenaekens (stadsbestuur Mechelen). Pagina 3

4 Alvorens van de regeling kan worden gebruik gemaakt, moet ze uiteraard eerst worden ingeschreven in de lokale rechtspositieregeling. Bij het inschrijven van externe personeelsmobiliteit in de plaatselijke rechtspositieregeling moet de raad een aantal keuzes maken: 1) Welke regelingen neemt het bestuur op in de rechtspositieregeling? Enkel de territoriale; enkel de extraterritoriale; of beiden? 2) Hoe wordt de beoogde arbeidsmarkt afgebakend? 3) Voor welke betrekkingen kan de aanstellende overheid van deze procedures gebruikmaken? 4) Wordt er een proefperiode voorzien; en zo ja, wat is de duur ervan? Het staat het bestuur vrij om enkel de territoriale mobiliteit in te schrijven in de rechtspositieregeling, en daarbij zelfs eventueel nog verder te specifiëren of enkel interne mobiliteit of enkel bevordering, of beiden worden bedoeld. Het bestuur kan er eveneens voor opteren om enkel maar de extraterritoriale mobiliteit te voorzien. En uiteraard kan er ook voor gekozen worden om beide regelingen samen in te schrijven. De raad bepaalt ook autonoom de reikwijdte van het toepassingsgebied. Tot welk personeel van welke besturen wenst men zich te richten? Dat kan maximaal of net vrij afgebakend verlopen. Er kan eveneens voor worden geopteerd om een bepaald segment af te bakenen. Alleen bestendige betrekkingen komen in aanmerking, en zijn de zgn. decretale graden zijn uitgesloten van het toepassingsgebied. Pagina 4

5 Desgewenst kan de raad via de rechtspositieregeling ook vooraf bepalen voor welke betrekkingen de aanstellende overheid van deze procedures kan gebruik maken en voor welke niet. De raad is vrij om al dan niet een proeftijd op te leggen, maar als in een proeftijd wordt voorzien, mag die maximaal drie maanden bedragen. Ook dit is een keuze die de raad op dit moment moet maken. Tips Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt op haar website een modelbeslissing ter beschikking. Hierin zijn de verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. Het document Externe personeelsmobiliteit in vraag en antwoord, dat eveneens op de website van ABB beschikbaar is, geeft extra toelichting aangaande de diverse keuzemogelijkheden. Pagina 5

6 Wanneer een betrekking vacant wordt, heeft de aanstellende overheid op haar beurt opnieuw een aantal keuzemogelijkheden: 1) Wordt effectief gebruik gemaakt van territoriale en/of extraterritoriale mobiliteit of niet? 2) Worden ze al dan niet gecombineerd met andere procedures? 3) Wordt de reikwijdte verder verfijnd of niet? 4) Welke ervaring wordt vereist? 5) Welke selectietechnieken worden gekozen? Eens ingeschreven in de rechtspositieregeling, heeft de aanstellende overheid bij een effectieve vacature, telkens de vrije keuze om deze procedures al dan niet te gebruiken. Het staat de aanstellende overheid ook vrij om al dan niet ook andere procedures te combineren. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de behoefte aan (sectorspecifieke) ervaring, de snelheid van de procedure, en het gewenste aantal te bereiken kandidaten. Per selectieprocedure kan de aanstellende overheid de reikwijdte van de externe mobiliteit, binnen de grenzen die opgenomen werden in de eigen Pagina 6

7 rechtspositieregeling (zie stap 1), nog verder verfijnen naar het type bestuur, bijvoorbeeld: - bij territoriale mobiliteit kan de aanstellende overheid ervoor kiezen om de procedure open te stellen voor het personeel van het eigen ocmw en AGB, OF alleen voor personeel van het ocmw of het personeel van het AGB; - bij extraterritoriale mobiliteit kan de aanstellende overheid uit de in de rechtspositieregeling vermelde besturen een keuze maken. (alleen OCMW s, alleen gemeenten, AGB s, alleen provinciale besturen, alleen DVO, ). Het is niet mogelijk om de reikwijdte van een vacature territoriaal af te bakenen (bv. alleen de provincie Antwerpen, alleen de gemeentebesturen Mechelen en Lier, ). Gelijkwaardigheid van graad betekent nog niet gelijkwaardigheid van inhoud, competenties of verantwoordelijkheden. Bij een procedure van extraterritoriale mobiliteit wordt de vereiste van een gelijkwaardige graad aangevuld met een ervaringsvereiste, die zowel inhoudelijk als naar aantal jaren uitgedrukt wordt (bijv. 4 jaar leidinggevende ervaring). Het is namelijk de bedoeling om kandidaten gericht aan te spreken. Het komt de aanstellende overheid toe deze ervaringsvereiste te omschrijven. Net zoals bij alle andere procedures, kiest de aanstellende overheid ook hier de selectietechnieken, die zullen worden aangewend. Tips Het meest efficiënt is de combinatie van die procedures, waarbij het aantal te doorlopen selectiestappen gelijk is, met het oog op de vergelijkbaarheid van de scores en aan te leggen wervingsreserve. Als een korte en een lange selectieprocedure worden gecombineerd, is het niet mogelijk om de scores op de verschillende selectieonderdelen met elkaar te vergelijken en onderling te rangschikken, zonder het gewicht van de verschillende delen van beide selectieprocedures te wijzigen. Het is dus moeilijk om tot één vergelijkende wervingsreserve Pagina 7

8 te komen. In dat geval kunnen niet-vergelijkende scores en een niet-vergelijkende wervingsreserve een oplossing bieden. Idealiter worden dus alleen procedures met vergelijkbare selectiestappen met elkaar gecombineerd. Om snel en goedkoop ervaren kandidaten aan te trekken, is een combinatie van extraterritoriale mobiliteit met interne mobiliteit, het meest efficiënt. De aanstellende overheid kan er eveneens voor kiezen om een aanwervingsprocedure of procedure van territoriale mobiliteit of bevordering gezamenlijk te organiseren met een entiteit binnen het eigen werkingsgebied. Hieraan kan al dan niet een gemeenschappelijke wervingsreserve gekoppeld worden. Het document Externe personeelsmobiliteit in vraag en antwoord, dat eveneens op de website van ABB beschikbaar is, geeft extra toelichting over gepaste selectietechnieken voor de toepassing van de extraterritoriale personeelsmobiliteit. Pagina 8

9 De vacature moet worden bekendgemaakt volgens de bepalingen in de plaatselijke rechtspositieregeling van het bestuur. Dat wil zeggen dat de bekendmaking van de vacature gebeurt op de manier zoals vermeld in de rechtspositieregeling van de besturen die de vacature zullen verspreiden. Het bestuur dat de vacature heeft, doet dit uiteraard conform haar regels. De andere overheden binnen hetzelfde werkingsgebied zullen dit eveneens intern moeten bekendmaken, maar dan conform hun eigen regels. De publicatie op de website van Jobpunt Vlaanderen is verplicht wanneer je gebruik maakt van de extraterritoriale mobiliteit. In het vacaturebericht wordt duidelijk aangegeven aan welke voorwaarden sollicitanten moeten voldoen om in aanmerking te komen, en of er al dan niet een wervingsreserve wordt aangelegd. Volgende punten (+ zie voorwaardentabel in bijlage II) zijn belangrijk in geval van extraterritoriale mobiliteit: - Statutaire of contractuele functie. Sollicitanten die voor de functie solliciteren, komen definitief terecht in het statuut van de vacature, m.a.w. er is geen garantie op behoud van het eigen statuut bij de nieuwe werkgever. Wie komt in aanmerking? Alle statutaire en contractuele personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die een volledige selectieprocedure doorliepen, kunnen zich kandidaat stellen. - Gelijkwaardigheid van graad. Pagina 9

10 o Alleen personeelsleden met een gelijkwaardige graad komen in aanmerking voor de vacature. De graden die gelijkwaardig zijn, worden best vermeld in het vacaturebericht. - Vereiste ervaring. Deze wordt bij de openverklaring bepaald door de aanstellende overheid. - Gunstig evaluatieresultaat. Het laatste evaluatieresultaat van de kandidaat moet gunstig zijn. - Vereist diploma. In principe moet dit alleen vermeld worden als de functie een specifiek diploma vereist door hogere regelgeving, of ingeval van een beschermd beroep, of als het bestuur dat zelf essentieel acht voor de functie (bv. preventieadviseur, stedenbouwkundige, boekhouder, ). - Uittreksel uit het strafregister Dat kan nagekeken worden op het moment van de aanstelling, al kan het zijn dat sommige besturen misschien accepteren dat de toets in het verleden gebeurde door het bestuur van herkomst. - Kennis van het Nederlands Dat werd in principe al nagekeken door de werkgever van herkomst, naar aanleiding van de eerdere aanstelling. Alleen de werknemers van een van de overheden uit het Vlaamse Gewest waarop de regeling van extraterritoriale mobiliteit van toepassing is, kunnen zich kandidaat stellen via deze weg. Met andere woorden, een Nederlandstalige werknemer van het stadsbestuur Luik kan niet kandideren via extraterritoriale mobiliteit. Tips Voor de territoriale mobiliteit gelden sowieso dezelfde voorwaarden als deze die voor de eigen personeelsleden gelden bij interne mobiliteit/bevordering. Het biedt een voordeel om een kopie van het volledige evaluatieverslag bij de kandidaat zelf op te vragen. Daarnaast is het ook aan te raden dat de kandidaat de huidige functiebeschrijving bezorgt. Op die manier kunnen de competenties van de functie en van de functiehouder vergeleken worden met die van de vacature. Zo kan gemakkelijker worden nagegaan of de kandidaat aan de voorwaarden voldoet. De gelijkwaardige graden tussen de lokale besturen en de diensten van de Vlaamse overheid werden opgenomen in een concordantietabel, die beschikbaar is op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Pagina 10

11 De voorwaarden die opgenomen werden in de bekendmaking van de vacature moeten getoetst worden en de nodige documenten moeten gecheckt worden. Tips indien een contractueel personeelslid zich kandidaat stelt, dan bij voorkeur eveneens het bewijs van de doorlopen selectie voor de huidige functie opvragen. kopie diploma (indien vereist). Kan sowieso opgevraagd worden voor administratieve afhandeling van o.a. Capelo uittreksel uit het strafregister : eventueel moet ook nagekeken worden of de activiteit valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen zie Model 2 (in toepassing van art van het Wetboek van Strafvordering)) Pagina 11

12 Het voordeel van territoriale/extraterritoriale mobiliteit, voor zowel de kandidaten als de werkgever, is de beperking van de selectieprocedure tot de toetsing van de functiespecifieke kennis en vaardigheden. Het gaat immers over ervaren kandidaten. Daardoor zal de doorlooptijd van de procedure doorgaans korter zijn en zal de kostprijs wellicht lager liggen. Bij de vaststelling van de selectieproeven moet goed worden nagedacht over wat wel en niet getest wordt, m.a.w. wat als functiespecifiek wordt beschouwd. Dat zal verschillen naargelang het type functie (bijv. leidinggevende of expert) en naargelang er al dan niet procedures gecombineerd worden. Pagina 12

13 De laureaten van de selectieprocedure, ook bij combinatie van verschillende procedures met dezelfde doorlooptijd, worden opgenomen in dezelfde wervingsreserve. Afhankelijk van de bepaling die hierover in de eigen rechtspositieregeling is opgenomen, is de wervingsreserve al dan niet vergelijkend. Pagina 13

14 Of een benoeming op proef gebeurt bij invulling van een statutaire vacature n.a.v. territoriale/extraterritoriale mobiliteit, hangt af van wat voorzien werd in de rechtspositieregeling (zie Stap 1). Voor de invulling van een contractuele vacature geldt sowieso steeds de arbeidsovereenkomstenwetgeving. Waar kan, verdient het aanbeveling (omwille van de gelijke behandeling) om de contractuele proeftijd even lang te maken als de statutaire proeftijd. Als de nieuwe werkgever na een procedure van extraterritoriale mobiliteit geen proeftijd heeft voorzien in de lokale rechtspositieregeling, dan gebeurt de benoeming onmiddellijk bij de aanstelling. De nieuwe werkgever bezorgt na een procedure van extraterritoriale mobiliteit een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de vorige werkgever van het personeelslid. Tips Het is ook aan te raden om bij de vorige werkgever, de correctheid van het doorgegeven aanstellingsdocument en van de evaluatiegegevens af te toetsen. Pagina 14

15 De regeling geformuleerd in de lokale rechtspositieregeling van het ontvangend bestuur is bepalend. Bij de aanstelling worden de schaalanciënniteit en de geldelijke anciënniteit vastgesteld. Gezien de overstap gebeurt tussen 2 overheden, wordt de overheidservaring volledig meegenomen in beide anciënniteiten. Indien de ervaring van de betrokken kandidaat ook bestaat uit eerder gevalideerde privé-ervaring, zal de validatie van de schaalanciënniteit en geldelijke anciënniteit in de vacante functie afhangen van wat voorzien is in het statuut van de ontvangende overheid. De zo bepaalde geldelijke en schaalanciënniteit wordt vervolgens toegepast op de schalen die gelinkt zijn aan de graad waarin de vacature werd opengesteld. Het is dus mogelijk dat de kandidaat uiteindelijk aangesteld wordt in een schaal die uitkomt op een hogere of lagere verloning dan voorheen. Belangrijk is dat dit duidelijk meegegeven wordt aan de laureaten om teleurstellingen te voorkomen, bijvoorbeeld door een simulatie te voorzien nog voor de procedure start. Deelname aan een procedure via extraterritoriale mobiliteit betekent dus géén garantie op dezelfde brutowedde. Dat geldt trouwens niet alleen voor de salarisschalen, maar ook voor de andere voordelen: maaltijdcheques, aantal vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, vergoeding onregelmatige prestaties,. Het totale pakket moet immers afgewogen worden. Pagina 15

16 De ziektekredietregeling van het ontvangend bestuur is van toepassing. Voor de lokale en provinciale overheden zijn dit 21 ziektekredietdagen/jaar. Personeelsleden van de DVO die overstappen naar een lokaal/provinciaal bestuur, krijgen 21 ziektekredietdagen vermenigvuldigd met het aantal jaren dienstactiviteit en verminderd met het aantal reeds opgenomen ziektedagen. In de 21 dagen/jaar-regeling valt het personeelslid op 60% wachtwedde zodra het ziektekrediet is uitgeput. Deze bepalingen gelden zowel voor de territoriale als de extraterritoriale mobiliteit. Pagina 16

17 De verlofregeling van het ontvangende bestuur is bepalend. In het verleden kon de overstap van een publieke regeling naar een privéregeling leiden tot situaties waarbij de betrokkene amper vakantie kreeg. Dit euvel werd verholpen door invoering van de Europese vakantieregeling en het systeem van jeugdvakantie. Deze bepalingen gelden zowel voor de territoriale als de extraterritoriale mobiliteit. Pagina 17

18 Bij de overgang van de ene juridische werkgever naar de andere moet een lopende loopbaanvermindering stopgezet worden. Die vereiste wordt niet alleen opgelegd door de RVA. Vaak staat ook in de lokale rechtspositieregeling dat loopbaanvermindering pas wordt toegestaan na afloop van de proeftijd of na x-aantal jaren dienstanciënniteit (bv. bij ouderschapsverlof) en/of worden bepaalde prestatiebreuken (bv. 19/38) niet toegestaan in bepaalde niveaus/functies (vaak niveau A of leidinggevende functies). Ook daarover moet de werkgever de kandidaten duidelijk en correct informeren. Het personeelslid dat bij de oorspronkelijke werkgever genoot van de eindeloopbaanregeling, moet goed geïnformeerd worden over het al dan niet opnieuw kunnen aanvragen van dit stelsel bij de nieuwe werkgever. We verwijzen hiervoor naar de overgangsbepalingen en naar de nieuwe voorwaarden (55+) vanaf 1/09/2012. Deze bepalingen gelden zowel voor de territoriale als de extraterritoriale mobiliteit. Pagina 18

19 Als de proeftijd gunstig wordt afgesloten, wordt ofwel het contract van onbepaalde duur verder gezet, ofwel de op proef benoemde vast aangesteld. In beide gevallen moet een eedaflegging plaatsvinden voor het einde van de proeftijd. De proeftijd kan alleen verlengd worden als de raad die optie heeft vastgesteld in de lokale rechtspositieregeling (zie stap 1). Een opschorting van de proeftijd kan zich wel voordoen naar aanleiding van bepaalde afwezigheden (cfr. de lokale rechtspositieregeling voor op proef benoemde personeelsleden en cfr. de arbeidsovereenkomstenwet voor contractuele personeelsleden). Als de proeftijd niet gunstig wordt afgesloten, wordt het betrokken personeelslid ontslagen. Deze bepalingen gelden zowel voor de territoriale als de extraterritoriale mobiliteit. Pagina 19

20 Mobiliteit Intern - zelfde graad of eventueel een andere graad van dezelfde rang - personeelsleden eigen organisatie Territoriaal - zie interne mobiliteit - uitbreiding met personeelsleden van dezelfde graad of andere graad van dezelfde rang van entiteit(en) binnen het eigen werkingsgebied Extraterritoriaal - externe personeelsleden van dezelfde graad of vergelijkbaar van entiteit(en) buiten het eigen werkingsgebied - al dan niet samen met de interen en/of territoriale mobiliteit Bevordering - lagere graad - personeelsleden eigen organisatie - zie interne bevordering - uitbreiding met personeelsleden van een lagere graad van entiteit(en) binnen het eigen werkingsgebied / Aanwerving: iedereen die aan de voorwaarden voldoet mag deelnemen. Pagina 20

21 Statuut volgens vacature nieuwe werkgever Deelname mogelijk voor statutaire en contractuele personeelsleden + contract onbepaalde duur + in dienst zijn getreden na volwaardige selectieprocedure Territoriale interne mobiliteit Extraterritoriale mobiliteit Territoriale bevordering x x x x x x Gelijkwaardigheid van graad Gelijkwaardigheid van graad van de vacature Gelijkwaardigheid van graad van de vacature Gelijkwaardigheid van graad die toegang geeft voor bevordering tot de graad van de vacature Vereiste ervaring in een gelijkwaardige graad Kan bij openverklaring opgelegd worden door aanstellende overheid Moet bij openverklaring opgelegd worden door aanstellende overheid Kan bij openverklaring bepaald worden door aanstellende overheid Laatste evaluatieresultaat moet gunstig zijn X x x Diplomavoorwaarden moet als een specifiek diploma vereist is moet als een specifiek diploma vereist is moet als een specifiek diploma vereist is Uittreksel uit het strafblad Kennis van het Nederlands x x x X (is in principe OK) x (is in principe OK) X (is in principe OK) Pagina 21

Eindverslag nr. 2011/1

Eindverslag nr. 2011/1 Samenwerkingsovereenkomst van 29 februari 2008 tussen de Vlaamse regering, de vertegenwoordigers van de lokale overheden als werkgevers en de representatieve vakorganisaties, art.10 en Huishoudelijk reglement,

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015)

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) GEMEENTEBESTUUR BREDENE Centrumplein 1 8450 Bredene tel. 059/33.91.91 fax 059/33.00.36 Email: gemeentebestuur@bredene.be INHOUDSTABEL Titel

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden Aan de heer Theo Janssens Voorzitter VVSG (afdeling OCMW s) Paviljoenstraat 9 1030 BRUSSEL Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financien en Personeel Boudewijnlaan

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal B1 op weddetrap 8:

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal B1 op weddetrap 8: Boekhouder Info aan de kandidaten Kenmerken van de functie Salaris functie: boekhouder graad: deskundige niveau: B rang: Bv salarisschaal: B1/B3 tewerkstellingsbreuk: voltijds (38/38) statuut: contractueel

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN De Universiteit Gent biedt haar personeelsleden twee menu's aan die volledig willekeurig worden geserveerd. We vatten alvast kort de belangrijkste kenmerken samen van

Nadere informatie

SELECTIE VOOR PLANOLOOG (m/v)

SELECTIE VOOR PLANOLOOG (m/v) SELECTIE VOOR PLANOLOOG (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving van de functie

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VACATURE

INFORMATIEFOLDER VACATURE INFORMATIEFOLDER VACATURE Sportfunctionaris contractuele aanwerving ter vervanging van gedeeltelijke loopbaanvermindering deeltijdse opdracht 2/5 of twee dagen per week niveau B 1) Functiebeschrijving:

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

SELECTIE VOOR ICT-CONSULENT (m/v)

SELECTIE VOOR ICT-CONSULENT (m/v) SELECTIE VOOR ICT-CONSULENT (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving van de

Nadere informatie

SELECTIE VOOR INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (m/v)

SELECTIE VOOR INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (m/v) SELECTIE VOOR INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

Een loopbaanplan voor jong en oud

Een loopbaanplan voor jong en oud Een loopbaanplan voor jong en oud Voorbij het juridisch kader Brussel, 31 maart 2011 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1 Loopbaanbeleid Niet reduceren tot juridische discussies Kaderen

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8:

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8: Assistent wegenis Info aan de kandidaten Kenmerken van de functie Salaris functie: assistent wegenis graad: technisch assistent niveau: D rang: Dv salarisschaal: D1/D3 tewerkstellingsbreuk: voltijds (40/40)

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel De bevordering, de interne personeelsmobiliteit, het opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie Een vacante betrekking in de gemeenteadministratie

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie De organisatie van de

Nadere informatie

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK Aanwerving van (m/v) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK 19/38 e contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies van bepaalde en onbepaalde duur) AANWERVINGSVOORWAARDEN:

Nadere informatie

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8:

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8: Assistent schoonmaak bij gemeente en OCMW Info aan de kandidaten Kenmerken van de functie Salaris functie: schoonmaker of schoonmaakster graad: technisch assistent niveau: D rang: Dv salarisschaal: D1/D3

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Poetshulp poetsdienst aan huis Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van technisch medewerker cultuurcentrum (niveau C) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van medewerker (C1), functie

Nadere informatie

SELECTIE VOOR TECHNISCH DESKUNDIGE MOBILITEIT (m/v)

SELECTIE VOOR TECHNISCH DESKUNDIGE MOBILITEIT (m/v) SELECTIE VOOR TECHNISCH DESKUNDIGE MOBILITEIT (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsprocedure?

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 18 augustus 2017 Aanhef: Aan de kandidaten (extern) Betreft: Werving en selectie bekendmaking van een vacature BALIE- ASSISTENT ZWEMBAD (m/v/x) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen

Nadere informatie

SELECTIE VOOR Deskundige communicatie (m/v)

SELECTIE VOOR Deskundige communicatie (m/v) SELECTIE VOOR Deskundige communicatie (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

Externe Personeelsmobiliteit

Externe Personeelsmobiliteit Dossier Externe Personeelsmobiliteit Coördinatie en redactie Anit Vervoort en Ludo Steenwinckel, met dank aan de leden van de projectgroep externe personeelsmobiliteit INLEIDING Aandacht voor externe personeelsmobiliteit

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Administratief medewerker voor de personeelsdienst

Administratief medewerker voor de personeelsdienst Het gemeentebestuur en het OCMW van Zwijndrecht werven aan: Administratief medewerker voor de personeelsdienst 1 deeltijds (4/5 de ) administratief medewerker voor de personeelsdienst van het gemeentebestuur

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure?

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 8 juli 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking HANDHAVINGSAMBTENAAR (m/v) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

SELECTIE VOOR Industrieel ingenieur (m/v) bij dienst Mobiliteit

SELECTIE VOOR Industrieel ingenieur (m/v) bij dienst Mobiliteit SELECTIE VOOR Industrieel ingenieur (m/v) bij dienst Mobiliteit Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Aanleggen van een contractuele reserve. Schoonma(a)k(st)er (E1-E3) m/v. 1. Inhoud

Aanleggen van een contractuele reserve. Schoonma(a)k(st)er (E1-E3) m/v. 1. Inhoud Aanleggen van een contractuele reserve Schoonma(a)k(st)er (E1-E3) m/v INLICHTINGENBROCHURE Het stadsbestuur Eeklo legt een reserve aan voor de functie van schoonma(a)k(st)er (E1- E3). Op korte termijn

Nadere informatie

SELECTIE VOOR GIS-OPERATOR (m/v)

SELECTIE VOOR GIS-OPERATOR (m/v) SELECTIE VOOR GIS-OPERATOR (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving van de functie

Nadere informatie

Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken, met name chauffeur van een gemeentelijk voertuig.

Hoofddoel functie: je zal als vakman werkzaam zijn bij de dienst openbare werken, met name chauffeur van een gemeentelijk voertuig. Aanwerving van (m/v) TECHNISCH ASSISTENT MAGAZIJN CHAUFFEUR voltijds contractuele aanwerving van onbepaalde duur salarisschaal D1-D3 met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Dit overzicht heeft als doel een duidelijk beeld te scheppen van de voorwaarden en bepalingen die gelden voor de personeelsleden met een

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie

SELECTIE VOOR SERVICEDESKMEDEWERKER APPLICATIES (m/v)

SELECTIE VOOR SERVICEDESKMEDEWERKER APPLICATIES (m/v) SELECTIE VOOR SERVICEDESKMEDEWERKER APPLICATIES (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2

Nadere informatie

SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER Europese en internationale samenwerking (m/v)

SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER Europese en internationale samenwerking (m/v) SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER Europese en internationale samenwerking (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats

Nadere informatie

contractueel dienstverband vervangingsovereenkomst 19 u./week of 38 u./week wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar)

contractueel dienstverband vervangingsovereenkomst 19 u./week of 38 u./week wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Afdeling Interne Zaken Dienst Personeel en Organisatie INFORMATIEBUNDEL AANWERVINGSPROCEDURE Bibliotheekassistent (C1-C3) (m/v) o o o o DIENST BIBLIOTHEEK contractueel dienstverband vervangingsovereenkomst

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Administratief medewerker Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Coördinator Argos vzw (38/38)

Coördinator Argos vzw (38/38) 1. Publicatie Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de openstelling in contractueel verband

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Adviseur secretarie en algemene zaken (A1a-A3a) (m/v)

Adviseur secretarie en algemene zaken (A1a-A3a) (m/v) Afdeling Interne Zaken Dienst Personeel en Organisatie INFORMATIEBUNDEL AANWERVINGSPROCEDURE Adviseur secretarie en algemene zaken (A1a-A3a) (m/v) - voltijds - arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (1 jaar)

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN. Functiebeschrijving. Functiebenaming. Technisch deskundige openbare werken Niveau B (B1-B2-B3)

INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN. Functiebeschrijving. Functiebenaming. Technisch deskundige openbare werken Niveau B (B1-B2-B3) INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch deskundige openbare werken Niveau B (B1-B2-B3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER MONDIAAL BELEID (m/v)

SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER MONDIAAL BELEID (m/v) SELECTIE VOOR BELEIDSMEDEWERKER MONDIAAL BELEID (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIE VOOR INSTRUCTEUR (m/v)

SELECTIE VOOR INSTRUCTEUR (m/v) SELECTIE VOOR INSTRUCTEUR (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving van de functie

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum);

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op (datum); Versie vergadering comité C1 van 28 juni 2010 Bijlage bij protocol 2010/1 van 19 juli 2010 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

SELECTIE VOOR FINANCIEEL DESKUNDIGE (m/v)

SELECTIE VOOR FINANCIEEL DESKUNDIGE (m/v) SELECTIE VOOR FINANCIEEL DESKUNDIGE (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE BIBLIOTHEEKASSISTENT Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief medewerker bibliotheekassistent Niveau C (C1-C2-C3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: de aanwerving In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie waarin de rechten en plichten

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

SELECTIE VOOR WACHTER BOUWKUNDE (m/v)

SELECTIE VOOR WACHTER BOUWKUNDE (m/v) SELECTIE VOOR WACHTER BOUWKUNDE (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving van

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Wachtebeke Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Afdeling I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze rechtspositieregeling is van

Nadere informatie

De functie is gewaardeerd op het niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld.

De functie is gewaardeerd op het niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld. AANLEG WERVINGSRESERVE TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK NIVEAU E GRAAD E1-E3 1. STATUUT De functie van technisch beambte is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

SELECTIE VOOR consulent facilitair beheer (m/v)

SELECTIE VOOR consulent facilitair beheer (m/v) SELECTIE VOOR consulent facilitair beheer (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIE ARBEIDER GROEN NIVEAU D

SELECTIE ARBEIDER GROEN NIVEAU D SELECTIE ARBEIDER GROEN NIVEAU D 1. STATUUT De functie van arbeider groen (niveau D) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar waaruit een kandidaat

Nadere informatie

SELECTIE VOOR INGENIEUR TECHNIEKEN (m/v)

SELECTIE VOOR INGENIEUR TECHNIEKEN (m/v) SELECTIE VOOR INGENIEUR TECHNIEKEN (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

SELECTIE VOOR CONSERVATOR CAERMERSKLOOSTER (m/v)

SELECTIE VOOR CONSERVATOR CAERMERSKLOOSTER (m/v) SELECTIE VOOR CONSERVATOR CAERMERSKLOOSTER (m/v) Overzicht Dit document bevat volgende onderwerpen: onderwerp pagina Waarom deze selectieprocedure? 2 Functiecontext en plaats van tewerkstelling 2 Omschrijving

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie