SAMENSPEL MULTI CULTUREEL FILMPROJECT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSPEL MULTI CULTUREEL FILMPROJECT"

Transcriptie

1

2 SAMENSPEL Nederland is een dichtbevolkt land met een zeer diverse samenleving. Ons land heeft door de instroom van mensen een gevarieerd en kleurrijk gezicht. Maar helaas levert dit ook frictie op. De verschillende sociale en culturele groepen binnen de gemeenschap worstelen met wederzijds onbegrip. Ze verwachten weinig met elkaar gemeen te hebben en kampen met spanningen, waardoor zij voornamelijk sociaal contact opzoeken binnen hun eigen kring. Oudere bewoners hebben moeite met de jeugd, of er zijn problemen tussen verschillende scholen of jongerengroepen. Dit resulteert in gesloten attitudes en gebrekkig contact met andere bevolkingsgroepen; vooroordelen of zelfs hostiliteiten tegenover elkaar zijn het gevolg. Hierdoor lopen de spanningen alleen maar hoger op. De noodzaak om bruggen te slaan tussen de verschillende culturen en sociale lagen van de bevolking lijkt nu actueler en urgenter dan ooit. Culturele en sociale expressie zijn creatieve en stimulerende inspiratiebronnen in het integratiedebat dat volop in de samenleving speelt. Gezamenlijke deelname van verschillende bevolkingsgroepen aan een cultureel evenement blijkt een positieve uitwerking te hebben. Samenwerken en met anderen een creatieve prestatie leveren waarin men kennismaakt met elkaar en met de culturele verschillen. MULTI CULTUREEL FILMPROJECT - Waarom benaderen wij u met ons voorstel? SAMENSPEL is in de breedste zin van het concept een multicultureel mediaproject, dat dient om de sociale cohesie te bevorderen binnen uw gemeente of stedelijke vernieuwingsgebied, daar waar wrijving en segregatie tot spanningen en overlast leiden. Onze doelstelling hierbij is om groeperingen, die elkaar niet of alleen op een negatieve manier tegenkomen, kennis met elkaar te laten maken, of elkaar van een andere kant te leren kennen. In deze brochure willen wij u kennis laten maken met ons projectvoorstel SAMENSPEL. Stapsgewijs presenteren wij u het scenario. Wij laten u zien hoe het project toepasbaar is in uw gemeente of instelling en op wat voor wijze u daar baat bij kunt hebben. We verwijzen naar de voorbeelden van al uitgevoerde projecten in 2005 / 2006: een speelfilmconcept in Maastricht en een documentaire in Lelystad.

3 Met deze brochure bieden wij u aan om in uw gemeente een culturele manifestatie te organiseren, die fungeert als een sociale brug. Het multiculturele evenement is een veelomvattend communicatiemiddel en zal altijd op de plaatselijke omstandigheid worden toegepast. SAMENSPEL betreft de vervaardiging van een videofilm die zich afspeelt in de buurt, waarin de multiculturele buurtbewoners of anderszins de doelgroep zelf de hoofdrollen spelen, misschien wel bij mensen thuis, of bij een plaatselijke vereniging, op straat bij een plaatselijk monument, in een restaurant, bij de brandweer, in het winkelcentrum, bij de sportvereniging, in een haven, of in een park. In een kennismakingsgesprek oriënteren wij ons op de aspecten van uw beoogde doelstelling. We bespreken ook direct in hoeverre er mogelijkheden zijn van ketensamenwerking. Zoals gemeente-buurt-school. In de vervolggesprekken met de projectcoördinatie van de gemeente, de buurt, of de school wordt het culturele filmevenement in een toegepast concept ontworpen. Aan de hand van gesprekken over wat er speelt en de beoogde doelstellingen maken we een plan op maat. Door middel van research ontwikkelen we een uitgangspunt voor het scenario en bezoeken we de buurten of wijken, waar de contacten tussen verschillende groepen niet soepel verlopen, of waar andere multiculturele thematieken spelen. Het doel van SAMENSPEL is integratie en emancipatie te bevorderen. Bij het SAMENSPEL project speelt het proces een belangrijke rol. Het samenspel van de vele partijen en de toegepaste vorm maken het concept van SAMENSPEL tot een heel specifiek evenement met een heel veelzijdig rendement. De video of DVD die iedere deelnemer mee naar huis krijgt geeft nog een meerwaarde, waardoor iedereen die er niet bij kon zijn ook nog deelgenoot wordt. Als je samen in een film gespeeld hebt, is het onmogelijk elkaar daarna niet te groeten op straat. Onderdeel onderwijsprogramma Een mediaproject als SAMENSPEL biedt vóór, tijdens en na de realisatie talloze mogelijkheden. Het project kan onderdeel zijn van een groter traject. Wij kunnen u ook ondersteunen bij een integrale aanpak. Hierbij kan het bijvoorbeeld onderdeel worden van een specifiek ontwikkeld onderwijsprogramma. Communicatieplan Met het mediaproject kan de gemeente zich duidelijk profileren op het gebied van stedelijke vernieuwing of sociale integratie. De communicatie over dit project kan een belangrijke bijdrage leveren aan het draagvlak van beleid. Om u hierbij te ondersteunen kunnen wij het project opleveren met een communicatieplan, dat exact aangeeft op welke wijze het project gebruikt kan worden voor public relations en free publicity. Interactief? De productie is zowel lineair te bekijken als interactief te sturen, zodat er steeds ingespeeld kan worden op de gebruiksmomenten. (Zelf kijken, lange presentatie, korte presentatie, etc.) Dit verhoogt de gebruiksmogelijkheden bij presentaties en onderwijsprogramma s. Verder maken we de productie ook geschikt om via het internet of een intranet te bekijken. Daarnaast zijn wij gaarne bereid om onze vaardigheden aan te bieden voor een gemeentelijke promotie- of voorlichtingsfilm in algemene zin.

4 CLINIQUE KOEKOEKSNEST Om een idee te geven van hoe het SAMENSPEL project in de praktijk werkt, doen we kort verslag van een filmevenement dat in 2005 is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht. Het scenario voor de film werd geschreven en de filmrollen werden gespeeld, door allochtone en autochtone jongeren van het Multicultureel Kenniscentrum Trajekt, in Maastricht. Iedere deelnemer kon een stukje verhaal verzinnen, die na een tiental creatieve ontmoetingen met de regisseur uiteindelijk werden samengevoegd tot één spannende verhaallijn. Clinique Koekoeksnest Max, de hoofdpersoon is een jongeman, die wordt bezocht door collectanten van allerlei goede doelen. Hij geeft trouw aan elke collecte, maar op een dag wordt het hem te veel. Hij raakt overspannen en wordt opgenomen in Clinique Koekoeknest. In deze multiculturele psychiatrische inrichting ontmoet hij een bonte verzameling gekken en dwazen, die allen de hedendaagse maatschappij niet kunnen verdragen. Max raakt met hen bevriend en samen verzinnen ze een plan. Tussen de teken- en de muziektherapie beramen ze een ontsnapping. Zal het ze lukken om de psychiater, de hoofdzuster en de bodyguard om de tuin te leiden? Om bekendheid voor de film in Maastricht te winnen, hebben we contact met de schrijvende pers gezocht. De Ster en De Limburger publiceerden een artikel over onze voornemens en deden een oproep voor medewerkers. TV Maastricht zond een programma uit over de opzet van deze SAMENSPEL-FILM. Met audities, groeiende contacten, verwijzingen van mensen, verenigingen en instanties uit de culturele sector hebben wij in korte tijd zoveel mogelijk ondersteunende partijen geïnformeerd over de filmplannen. Wie deed er mee? Een basisgroep van 15 allochtone en autochtone jongeren werd verrassend aangevuld met bereidwillige en capabele amateur-spelers uit vele toneelverenigingen, o.a. Accent, Limmel, De Vriendenkring, Papaver, Toneelgroep Maastricht 1946 en Alles is Drama. Door de brede publiciteit kwamen er deelnemers uit allerlei geledingen en waren alle leeftijdsgroepen, culturen en nationaliteiten vertegenwoordigd. Aan het project deden uiteindelijk meer dan tachtig mensen mee. De première in aanwezigheid van de wethouder was voor de deelnemers en de vele belangstellenden een groot succes. De film zal in het voorjaar van 2006 worden uitgezonden door TV Maastricht. De gemeente gebruikt de film in het onderwijs en jongerencentra. Op verzoek kunnen wij u een DVD van de film toezenden.

5 OUDERBETROKKENHEID Deze film brengt de problematiek rondom Ouderbetrokkenheid van voornamelijk allochtone ouders in Lelystad in beeld, door zowel leerkrachten, ouders en scholieren te portretteren en te interviewen. In mei 2004 heeft er een onderzoek plaatsgevonden in het kader van het Lelystadse Preventiebeleid. Aanleiding was de signalering van problemen in de communicatie tussen allochtone ouders en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek Ouderbetrokkenheid en Communicatie op de VO Scholen, uitgevoerd onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse ouders, blijkt dat zowel vanuit ouders als vanuit de scholen het signaal wordt gegeven dat er behoefte is aan meer ouderbetrokkenheid. Voornamelijk de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt als een belangrijk moment beschouwd, waarop de betrokkenheid van (allochtone) ouders van essentieel belang is en verbeterd dient te worden. De film inventariseert de visie en het beleid op drie Openbare Basisscholen: De Lepelaar, De Zandbank en De Vuurtoren en op Scholengemeenschap voor het Voortgezet Onderwijs, De Arcus. De leerkrachten en (allochtone) ouders buigen zich openhartig over de gebrekkige communicatie. Behandeld worden de vele aspecten van Ouderbetrokkenheid, de problematiek van zogenaamde oudkomers, taalachterstand, ongelezen briefjes en slecht bezochte informatieavonden. OUDERDEBATTEN Op initiatief van Zig Zag Film hebben ouders op deze scholen debatten georganiseerd over de drempels en de noodzaak van ouderbetrokkenheid. Met deze levendig verfilmde groepsdiscussies willen wij in samenspel met alle betrokkenen nieuwe inzichten ontdekken die de ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen. De uiteindelijke documentaire dient als brainstorm en voorlichtingsfilm om de verstandhoudingen tussen ouders en docenten te verbeteren. De film is verlevendigd met aanschouwelijke animaties. Het filmproject OUDERBETROKKENHEID is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Lelystad en ondersteund door de Stichting Thuiskopie Fonds. De film is maart 2006 in première gegaan en zal gebruikt worden op ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten op de betrokken scholen in de gemeente Lelystad. De film heeft een totale speelduur van 68 minuten, maar is op de DVD in zes toegankelijke hoofdstukken te bekijken. De onderhoudende voorlichting over Ouderbetrokkenheid maakt de film ook algemeen geschikt voor beleidsmakers, leerkrachten en ouders. Op verzoek kunnen wij u een DVD van de film toezenden.

6 PERSPECTIEF Zig Zag Film gaat in 2006 in de Arnhemse wijk Klarendal een documentaire maken met ontspoorde multiculturele, veelal minderjarige jongeren (14-22 jaar) die het jongerencentrum de Mix gebruikten als uitvalbasis voor criminele activiteiten. Een grote groep jongeren werd gearresteerd, sommige van hen zijn alweer vrij, anderen komen binnenkort terug in de wijk. Hoe kun je voorkomen dat ze weer in crimineel gedrag vervallen? Deze reïntegrerende jongeren zullen in samenwerking met een regisseur hun eigen film maken over hun maatschappelijke perspectief. Ze denken en schrijven mee aan het scenario en geven daarmee expressie aan hun ideeën, gevoelens en frustraties. De jongeren worden geïnterviewd door de filmmaker en door elkaar. Wat zijn de toekomstplannen van deze jongeren? Door te communiceren over hun eigen problemen en oplossingen, worden ze aangemoedigd daadwerkelijk maatschappelijke initiatieven en perspectieven te ontwikkelen. Door de jongeren gedurende langere tijd te volgen, zal de film diepergaand verslag doen van hun maatschappelijke ontwikkelingen. We zullen een intensief vertrouwen met de betrokkenen opbouwen, zodat we ook de families van de jongeren kunnen portretteren. De achterban van deze probleemjongeren is als bakermaat immers net zoveel aandacht waard. Maar de documentaire wil niet alleen het probleem constateren, we willen de jongeren motiveren om constructief naar hun leven te kijken. Gedurende de realisering van de film zullen we hen bijvoorbeeld begeleiding bij sollicitaties aanbieden. Als rode draad in de film zal een groepje jongeren stimuleren plannen uit te werken om een eigen bedrijfje op te richten. We volgen ze vanaf het moment dat ze formulieren invullen en adviezen inwinnen bij de Kamer van Koophandel tot de aanschaf en het beschilderen van een oude bestelbus, hun eerste bedrijfswagen. Veel van de jongeren houden zich intensief bezig met muziek en hebben hun eigen rap-groepje. De documentaire zal verlevendigd worden door in het filmconcept een videoclip op te nemen, gebaseerd op de muziek en thematiek van de jongeren zelf. Daarnaast kunnen we een excursie organiseren naar hun voetbalclub Vitesse. Deze ontmoeting met hun idolen moet duidelijk maken dat je hard moet werken om je doel te bereiken. Doel van het project: Naast de totstandkoming van een authentiek maatschappelijk filmportret zal het realiseren van hun eigen film het zelfbewustzijn en het zelfrespect van de jongeren vergroten, waardoor achterstand wordt overwonnen. Boven alles zal de boodschap en de toon van de film duidelijk moeten maken dat jongeren door eigen initiatieven, scholing en emancipatie, maatschappelijke perspectieven kunnen ontwikkelen. De film heeft een positieve voorbeeldfunctie voor derden en kan door belangenorganisaties ingezet worden als middel om jeugdcriminaliteit en schooluitval te voorkomen. Het project wordt op dit moment ondersteund door de volgende organisaties: De Gemeente Arnhem (Dienst Samenlevingsbeleid), Wijkcentrum Klarendal, Stichting Thuiskopie Fonds, Ministerie van Justitie, Dullertsstichting, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, Stichting Sint Nicolaï Broederschap, Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. Andere fondsen zijn nog in behandeling. Realisering mei - september 2006 Première december 2006 Landelijke distributie

7 THE UTRECHT STORY Voor de SAMENSPEL -film die wij voor de gemeente Utrecht ontwikkelen, laten wij ons inspireren door de filmmusical: WEST SIDE STORY. In deze klassieker uit de filmgeschiedenis worden discriminatie en verbroedering behandeld in een muzikale vorm met wervelende dans-choreografieën. Daarnaast zal het scenario voor het project ook worden geïnspireerd door andere multiculturele speelfilms. Het is ons streven een eigentijdse bewerking van de musical te maken. Sociale en etnische conflicten worden overwonnen en voormalige tegenstanders worden door middel van speelse multiculturele integratie bij elkaar gebracht. De jongeren zullen door de realisatie van hun eigen film winnen aan zelfreflectie en eigenwaarde. Naast deze maatschappelijke emancipatie zullen zij een belangrijke kennismaking en toenadering ondergaan met andere bevolkingsgroepen. Het doel is de verbetering van relaties en omgang tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon. Ons researchteam bezoekt in samenspraak met belangenvertegenwoordigers, buurthuizen, scholen, verenigingen en sportclubs om daar kennismakingsavonden en audities te organiseren voor jongeren van verschillende etnische afkomst. De benaderde Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse jongeren worden geïnterviewd over wederzijdse vooroordelen en discriminatie. Deze research wordt een onderdeel van het filmscenario en is een inspiratiebron voor de scènes en de dialogen. Omdat de film gebruik gaat maken van een grote cast krijgen veel jongeren de kans om aan een echte speelfilm mee te doen. Gedurende de voorbereidingen van de film krijgen de jongeren workshops; zang, dans en acteren aangeboden. Tevens zal een deel van de jongeren als cameraploeg de ontwikkeling van en rondom de film vastleggen in een zogenaamde Making of. In samenspraak met de betrokken scholen zal de deelname aan de film worden geïntegreerd in CKV lessen, of worden gestimuleerd als buitenschoolse activiteit. De collectieve realisering van een swingende, geëngageerde speelfilm met landelijke uitstraling en de feestelijke première zal grote groepen allochtone en autochtone jongeren met elkaar in contact brengen. SAMENSPEL is derhalve geen folkloristisch project, maar tracht op grondige en structurele wijze integratie te bevorderen. Voor dit project zullen wij een intensieve samenwerking aangaan met de Culturele Manifestatie VREDE VAN UTRECHT. (www.devredevanutrecht.nl) De film zal worden gerealiseerd in nauwe samenspraak met de gemeente Utrecht (Dienst Minderhedenbeleid en de afdeling Jeugdzaken), diverse scholengemeenschappen, jongerencentra, relevante (allochtone) belangenvertegenwoordigers, plaatselijke buurt- en sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, buurtregisseurs, de politie (afdeling jeugd en preventie), Academie voor Expressie, Hogeschool voor de Kunsten en natuurlijk vele lokale muziek- theater- en dansgroepen, etc. Realisering: januari - mei 2007 Première: december 2007 Landelijke distributie: 2008

8 Hoe werken wij? In overleg en in samenspraak met de gemeente of instelling en betrokken bestuurders ontwikkelen we een verhaal, een scenario specifiek toegepast op de situatie in de buurt of doelgroep. We gaan naar de bewuste buurt om research te plegen. Onder de bewoners gaan we op zoek naar deelnemers en maken met hen het definitieve filmplan. Dat kan de vorm krijgen van een buurt-soap, een klassiek drama, of een multiculturele musical. Naast het gespeelde verhaal, kunnen de deelnemers ook zelf op stap gaan en werken met de camera. Zij gaan bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek en maken een interview en een kort documentaireachtig portretje van de andere deelnemer, dat ook opgenomen wordt in de uiteindelijke film. Kosten Wij werken met een kleine professionele crew: camera, licht, geluid en regie, omdat wij het belangrijk vinden dat de medewerkers trots zijn op de professionele videofilm die zij zelf gemaakt hebben. We organiseren het hele filmproject, de werving van deelnemers, de uitvoering en aankleding van het evenement, tot de première. We ontwikkelen publiciteit rond het project, door de pers in te schakelen. Iedere deelnemer krijgt een DVD, of een videoband als aandenken. De vervaardiging van een website en andere nevenactiviteiten behoren tot de mogelijkheden. Het project kan groot- en kleinschalig worden uitgevoerd. Het kan zich afspelen op één dag, in een weekend, een week, of gedurende langere tijd. Duidelijke afspraken over de kostenraming worden gemaakt in de overlegfase, gebaseerd op de omvang van het project. Het project is altijd op maat gemaakt. Voor dit mediaproject kunnen gemeenten in aanmerking komen voor de subsidie regeling van het Europees Sociaal Fonds. Hiertoe kan zowel Zig Zag Film b.v. als de bemiddeling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewend. Over Zig Zag Film b.v. Wij hebben ervaring opgedaan met filmprojecten die zich afspeelden op sociale knelpunten, zowel educatief als communicatief. We hebben meerdere gedramatiseerde films gemaakt om aandacht te vragen voor gedragspatronen bij jongeren. Tevens hebben we ruime ervaring met opdrachtfilms en voorlichtingfilms, zowel voor de overheid (o.a.voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Verenigde Naties, de Rijks Psychologische Dienst) en voor het bedrijfsleven. Joost Ranzijn heeft vele jaren ervaring in speelfilms, korte films, theaterregistraties, televisieseries, commercials, instructievideo s en opdrachtfilms. Hij heeft gewerkt als producent, regisseur en scenarioschrijver. Ook doceerde hij aan o.a. de Filmacademie en was workshopleider Making Movies in het VMBO onderwijs. ZIG ZAG FILM B.V. * Zwanenburgwal 134 * 1011 JH AMSTERDAM T: * F: * E: W W W. Z I G Z A G F I L M. N L

9 Overzicht van werkzaamheden : DIVERSE KORTE FILMS: WAAROM NIET (Ciné Q prijs) STORM IN DE STOPERA MAN IN DE WAR (diverse malen internationaal bekroond) DENK AAN MIJ (nationaal en internationaal bekroond) 1986: JOOST RANZIJN ONTVANGT AANMOEDIGINGSPRIJS AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST DIVERSE THEATER- EN CABARET REGISTRATIES: ONS LOWIETJE HEEFT EEN ENGEL GEZIEN van FRISSE JONGENS MEDIO MEI (Musical in de Tweede Kamer) door HAUSER ORKATER LAAT MIJ MAAR EVEN van BRIGITTE KAANDORP LA DONNA & MADAME CURRIE SHOW DIK TROM door theatergroep WEDERZIJDS ( 2002 ) BIOSCOOPFILM: HAN de WIT TELEVISIESERIES: GEZUSTERS KOKKEL (23 AFLEVERINGEN KRO) UIT DE SCHOOL GEKLAPT (12 AFLEVERINGEN NCRV) TELEVISIEPROGRAMMA'S: COMMERCIALS: EEN NIEUWE JAS (Liedjesprogramma Annie M.G. Schmidt) WAT DOE JIJ NOU? (Quiz programma met Theo van Gogh) RAVOTTA BIZARRA SKETCHES SERIE, met o.a. Adelheid Roosen, Jack Spijkerman PILOT TAXI TELEVISIE COMMERCIAL CAMPAGNE NATIONALE NEDERLANDEN 14 commercials met bekende en onbekende Nederlanders. (Karin Bloemen, Lois Lane, Hans Dorrestijn, Montezuma Revenge, Jenny Arean, Edwin Rutten, Jan Rot, Maarten van Roozendaal ) Tevens BIOSCOOPCOMMERCIAL NATIONALE NEDERLANDEN 90 seconden met Slagerij van Kampen en twee zangeressen, gelegenheidscombinatie. 5 COMMERCIALS voor VERSTEGEN KRUIDEN 2 COMMERCIALS voor HET ZILVEREN KRUIS DE CENTRALE (Met cameraman Out of Africa ) DIVERSE OPDRACHTFILMS: BOUWEN OP JE GEZONDHEID voor FNV. BACKBONE OF BALANCE (orthomanipulatie) AKZO ORGANON, WHEN QUALITY COUNTS WAF ( korte bioscoopfilm ter promotie voor een schone stad ) IBM RIJKS PSYCHOLOGISCHE DIENST ZIT JIJ ONDER DE PLAK (Het Ivoren kruis) MODAM INTERAKTIEF VERENIGDE NATIES (Joegoslavië Tribunaal) 2002 DIVERSEN: VANAF 1996 SCENARIO'S MASTERCLASS voor Europese film regisseurs door NIKITA MIKHALKOV DOCENT FILMACADEMIE & WORKSHOPS DECOUPAGE MET KO VAN DEN BOSCH van theatergroep Alex d Electrique (bioscoopfilm) MET TITUS TIEL GROENESTEGE (korte film) MET JANE WALTMAN (bioscoopfilm DE VANDALIST ) MET 6 FILMACADEMIESTUDENTEN (12-delige TV serie) MET MERLIJN PASSIER (documentaire) THEATER/ FILM THEATRAAL- MUZIKAAL- FILMPROGRAMMA Voor DE PARADE "HET PANORAMA van ROTTERDAM" met speelfilm KETELBINKIE LIVE begeleid door o.a. Maarten van Roozendaal, Felix Strategier, Pierre van Duyl 2000 HET PANORAMA van AVONTUUR & SENTIMENT 2000 TELEFILM VROEGER BESTAAT NIET MEER (75 MIN.) uitzending 2001 & SCENARIO & PROJECTEN VOOR NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM Met JANE WALTMAN Speelfilmscenario DE GIDSEN Met RENE WINDIG & EDDIE DE JONG HEINZ the Movie animatiefilm OPRICHTING ZIG ZAG ANIMATION LIFE LAUNDRY Reality- serie voor RTL 4 (REGIE) 2003 / 2004 In ontwikkeling NECROPOLIS, klei-animatie voor Filmfonds Animatie 2005 CINEMA SENTIMENTALE in voorbereiding verfilming van 12 smartlappen in opdracht van de VPRO

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken ICT en sociale cohesie in buurten en wijken Colofon ISBN 90-77389-07-5 NUR 752 Uitgave: Kenniscentrum Grote Steden Social Quality Matters Laan van Nieuw Oost Indië 300 Postbus 90750 2509 LT Den Haag telefoon:

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) M.m.v. Elena

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie