Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen"

Transcriptie

1 1 Reglement Reducties openbaar vervoer voor grote gezinnen juni 1999 Algemene principes De reductie voor grote gezinnen wordt verleend door de NMBS, de MIVB/STIB, de SRWT/TEC en de VVM/DE LIJN op vertoon van de reductiekaart. Ouders en kinderen ouder dan 12 jaar hebben recht op het 50 %-tarief. Tot de dag vóór hun 12 e verjaardag hebben kinderen recht op het 75 %-tarief. 1. De reductiekaart voor grote gezinnen wordt uitgereikt aan de ouders en aan hun kinderen ten laste jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag) van: a) Belgische gezinnen met minstens 3 in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar; b) gezinnen met de nationaliteit van een E.U.-lidstaat die in België verblijven of waarvan tenminste één der ouders er werkt, indien deze gezinnen minstens 3 in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar hebben; c) gezinnen met de nationaliteit van een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa ondertekend heeft, indien deze gezinnen in België verblijven en minstens 3 in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar hebben; d) gezinnen met de nationaliteit van een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa niet ondertekend heeft, indien deze gezinnen minstens één jaar in België verblijven en minstens 3 in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar hebben. 2. De ouders van de onder 1, a) vermelde gezinnen die ooit minstens 3 in leven zijnde eigen kinderen jonger dan 25 jaar hebben gehad, hebben levenslang recht op een reductiekaart. Die regel geldt eveneens voor de ouders van de onder 1, b) vermelde gezinnen, zolang zij in België verblijven of werken. Die regel geldt eveneens voor de ouders van de onder 1, c) vermelde gezinnen, zolang zij in België verblijven. 3. Indien de onder 1, a), b) en c) vermelde gezinnen geen 3 kinderen meer hebben die aan de gestelde voorwaarden voldoen, behouden de kinderen ten laste tot de leeftijd van 25 jaar het recht op een reductiekaart. 4. Indien de onder 1, d) vermelde gezinnen geen 3 kinderen jonger dan 25 jaar meer ten laste hebben, vervalt het recht op een reductiekaart zowel voor de ouders als voor de kinderen. 5. Uit de ouderlijke macht ontzette ouders hebben geen recht meer op een reductiekaart. 6. Bij de uitreiking van de reductiekaarten is per aanvraag een maakloon verschuldigd, waarvan het bedrag in de NMBS-tarieven voorzien is.

2 2 Deze bepalingen treden in werking op 1 april Reglementaire bepalingen 1. Principes 1.1 Belgische gezinnen De reductiekaart wordt uitgereikt aan ouders en aan kinderen ten laste en jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag) van gezinnen met minstens drie samen in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar Ouders die ooit tenminste drie samen in leven zijnde eigen (d.w.z. uit het huwelijk gesproten, wettelijk geadopteerde, erkende of door afstamming van ambtswege of bij vonnis verkregen) kinderen jonger dan 25 jaar gehad hebben, behouden levenslang het recht op een reductiekaart Indien een gezin geen drie kinderen jonger dan 25 jaar meer heeft, behouden de nog ten laste zijnde kinderen tot de leeftijd van 25 jaar het recht op een reductiekaart. 1.2 Buitenlandse gezinnen met de nationaliteit van een E.U.-lidstaat De E.U.-lidstaten zijn, benevens België: Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden De reductiekaart wordt uitgereikt aan de in België verblijvende ouders en ten laste zijnde kinderen jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag) van gezinnen met minstens drie samen in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar. De kaart wordt onder dezelfde voorwaarden uitgereikt aan de gezinsleden waarvan tenminste één der ouders in België werkt Ouders die ooit minstens drie samen in leven zijnde eigen (d.w.z. uit het huwelijk gesproten, wettelijk geadopteerde, erkende of door afstamming van ambtswege of bij vonnis verkregen) kinderen jonger dan 25 jaar hebben gehad, behouden zolang zij in België verblijven of zolang tenminste één van hen in België werkt, elk afzonderlijk het recht op een reductiekaart Indien een gezin geen drie kinderen jonger dan 25 jaar meer heeft, behouden de nog ten laste zijnde kinderen, tot de leeftijd van 25 jaar en zolang zij in België verblijven, het recht op een reductiekaart Onder in België verblijven wordt verstaan: luidens een door het gemeentebestuur afgegeven attest er zijn hoofdverblijfplaats hebben.

3 3 Onder in België werken wordt verstaan dat men in België een bezoldigd hoofd- of nevenberoep als werknemer of zelfstandige uitoefent, wat door een inschrijvingsnummer bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) moet gestaafd worden. 1.3 Gezinnen met de nationaliteit van een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa ondertekend heeft Benevens de E.U-lidstaten hebben volgende landen het Sociaal Handvest van de Raad van Europa ondertekend: Cyprus, IJsland, Malta, Noorwegen, Turkije en Zwitserland De reductiekaart wordt uitgereikt aan de in België verblijvende ouders en aan de ten laste zijnde kinderen jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag) van gezinnen met minstens drie samen in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar Ouders die ooit minstens drie samen in leven zijnde eigen (d.w.z. uit het huwelijk gesproten, wettelijk geadopteerde, erkende of door afstamming van ambtswege of bij vonnis verkregen) kinderen jonger dan 25 jaar hebben gehad, behouden, zolang zij in België verblijven, elk afzonderlijk het recht op een reductiekaart Indien een gezin geen drie kinderen jonger dan 25 jaar meer heeft, behouden de nog ten laste zijnde kinderen, tot de leeftijd van 25 jaar en zolang zij in België verblijven, het recht op een reductiekaart Onder in België verblijven wordt verstaan: luidens een door het gemeentebestuur afgegeven attest er zijn hoofdverblijfplaats hebben. 1.4 Gezinnen met de nationaliteit van een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa niet ondertekend heeft De reductiekaart wordt uitgereikt aan de ouders en aan hun ten laste zijnde kinderen jonger dan 25 jaar (d.w.z. rechtgevend op kinderbijslag) van gezinnen die: - minstens één jaar in België verblijven; - gelijktijdig minstens drie in België verblijvende kinderen, jonger dan 25 jaar, ten laste hebben Onder in België verblijven wordt verstaan: luidens een door het gemeentebestuur afgegeven attest er zijn hoofdverblijfplaats hebben. Onder gezinnen die minstens één jaar in België verblijven wordt verstaan: minstens één jaar in de bevolkingsregisters ingeschreven gezinnen, bestaande uit ofwel: - echtgenoot en echtgenote zonder kinderen; - echtgenoot en echtgenote met één of twee kinderen; - echtgenoot met één of twee kinderen;

4 4 - echtgenote met één of twee kinderen De reductiekaart mag uitgereikt worden aan minstens één jaar in België verblijvende gezinnen vanaf het ogenblik dat het gezin gelijktijdig tenminste 3 in België verblijvende kinderen jonger dan 25 jaar ten laste heeft Indien een man terzelfder tijd met verschillende vrouwen gehuwd is, kan alleen de echtgenote uit zijn eerste huwelijk op een reductiekaart aanspraak maken Indien de onder gestelde voorwaarden niet meer vervuld zijn, verliezen al de gezinsleden het recht op een reductiekaart. 1.5 Gemeenschappelijke bepalingen Per aanvraag is een maakloon verschuldigd, bepaald in de NMBS-tarieven De reductie voor grote gezinnen wordt verleend op vertoon van de voorgeschreven reductiekaart Ouders en kinderen ouder dan 12 jaar hebben recht op het 50 %-tarief. Tot de dag vóór hun 12 e verjaardag hebben kinderen recht op het 75 %-tarief Voor het jaar waarin een kind 25 jaar wordt, mag nog een kaart van dat jaar worden uitgereikt, op voorwaarde dat ze vóór die verjaardag aangevraagd is. Een kaart van het volgende jaar mag geenszins worden uitgereikt. 2. Bijzondere toestanden Er kunnen zich bijzondere toestanden voordoen, waardoor het recht op de reductiekaarten voorwaardelijk wordt verleend of ingetrokken. Voor de hierna vermelde gevallen moet steeds rekening gehouden worden met de nationaliteit van de gezinsleden, vooral indien het niet-belgische gezinsleden betreft. Voor deze laatste is de toekenning van de reductiekaarten in hoofdzaak afhankelijk van het feit dat zij in België moeten verblijven. Ouders met de nationaliteit van een land buiten de E.U. hebben slechts tijdelijk recht op een reductiekaart. Voor Belgische ouders of deze met de nationaliteit van een andere E.U.- lidstaat, die recht hebben op een jaarlijkse kaart, mag in principe worden aangenomen dat zij er aanspraak blijven op maken, zolang één van de kinderen rechthebbende is. 2.1 Hertrouwen van weduwnaar of weduwe Twee gevallen kunnen zich voordoen: - het nieuwe gezin had vóór 1 januari 1975 drie of meer in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar: alle gezinsleden krijgen een reductiekaart onder de normale voorwaarden (de ouders levenslang zonder dat er met het aantal eigen kinderen wordt rekening gehouden);

5 5 Voorbeeld - het nieuwe gezin heeft na 31 december 1974 drie of meer in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar: de kinderen krijgen een kaart onder de normale voorwaarden. De vader of moeder met ten minste 3 eigen kinderen krijgt (of behoudt) levenslang de kaart. De andere partij (echtgenoot of echtgenote) die geen 3 eigen kinderen heeft, krijgt een jaarkaart zolang één van de kinderen rechthebbend is. Een uittreksel uit de overlijdensakte(n) moet bij het aanvraagformulier gevoegd worden. Een weduwnaar met twee kinderen hertrouwt met een ongehuwde vrouw of met een weduwe zonder kinderen. In dit nieuwe gezin is vóór 1 januari 1975 een kind geboren. De vader en de moeder hebben levenslang recht op de reductiekaart. Indien het derde kind na 31 december 1974 geboren is krijgt alleen de vader (met 3 eigen kinderen) levenslang het recht op de kaart; de moeder (met slechts één eigen kind) krijgt een jaarkaart. 2.2 Gescheiden ouders De ouders behouden levenslang het recht op de kaart. De kinderen krijgen de kaart onder de normale voorwaarden (d.w.z. ten laste van de ouders en jonger dan 25 jaar). 2.3 Hertrouwen van gescheiden persoon Na het nieuwe huwelijk tellen de aan één van de partijen toevertrouwde kinderen niet meer mee om het levenslange recht op een kaart van de tegenpartij te bepalen. Alleen de gerechtelijke uitspraak of de notariële akte in verband met het hoederecht van de kinderen komen in aanmerking. Bij het aanvraagformulier moet bijgevolg een uittreksel uit de gerechtelijke uitspraak of uit de notariële akte gevoegd zijn. Bij gebrek aan een gerechtelijke uitspraak of een notariële akte nopens het hoederecht van de kinderen, of ingeval van co-ouderschap vastgelegd bij gerechtelijke uitspraak of notariële akte, worden de kinderen beschouwd als ten laste van de ouder bij wie ze wonen. Een attest van verblijf, afgeleverd door het gemeentebestuur, moet de aanvraag vergezellen. Als het nieuwe gezin bij het huwelijk of nadien ten minste 3 kinderen heeft die aan de gestelde voorwaarden voldoen, hebben de kinderen onder de gewone voorwaarden recht op een reductiekaart. Naargelang van het aantal eigen kinderen hebben de ouders recht op een jaarkaart of een kaart voor het leven. Voorbeeld Een gescheiden vrouw met 2 aan haar toegewezen kinderen, huwt een gescheiden man met 1 aan hem toegewezen kind: alle gezinsleden krijgen een jaarkaart.

6 6 Bij de geboorte van een eerste kind in het nieuwe gezin krijgt de moeder levenslang recht op een kaart, aangezien zij thans 3 eigen kinderen heeft. Bij de geboorte van een tweede kind krijgt de vader levenslang recht op een kaart, aangezien ook hij nu drie eigen kinderen heeft. 2.4 Feitelijk gescheiden ouders De ouders en de kinderen behouden onder de normale voorwaarden het recht op de kaart. Indien de ouders niet in dezelfde gemeente wonen, kan het soms nodig zijn twee verschillende aanvragen (één per gemeentebestuur) te laten invullen om de volledige samenstelling van het gezin te staven. Beide aanvragen moeten zorgvuldig aan elkaar gehecht worden. Het maakloon is hier evenwel slechts éénmaal verschuldigd. 2.5 Samenwonenden Er mogen geen kaarten uitgereikt worden, behalve in de bij punt 2.7 voorziene gevallen. 2.6 Wezen Wezen van vader of moeder behouden het recht op een kaart, onder de voorwaarden bepaald voor andere kinderen. 2.7 Afstamming van ambtswege of bij vonnis Bij afstamming van ambtswege of bij vonnis buiten het huwelijk, krijgen de ongehuwde vader of moeder met minstens 3 kinderen, die de gestelde voorwaarden vervullen, levenslang het recht op de kaart. De kinderen krijgen de kaart onder de gewone voorwaarden. Indien de kinderen de familienaam dragen van de vader die de kaarten aanvraagt, moet het formulier de naam, de afstamming, de burgerlijke stand, de geboortedatum en gebeurlijk het adres van ieder kind vermelden. Indien de kinderen niet de familienaam dragen van de aanvrager of indien een kaart voor beide ouders wordt aangevraagd, moet het formulier de naam, de afstamming, de burgerlijke stand, de geboortedatum en gebeurlijk het adres van ieder kind vermelden. Bovendien moet tevens de naam van de verwekker, wiens naam het kind niet draagt, worden aangegeven. Deze aangifte moet door het gemeentebestuur worden gelegaliseerd. 2.8 Huwelijk van een ongehuwde moeder Het recht op een tijdelijke kaart wordt aan het nieuwe gezin verleend, zodra de vereiste voorwaarden vervuld zijn. Om het levenslange recht op de kaart van de vader en/of de moeder vast te stellen, tellen alleen de eigen kinderen. 2.9 Ontzetting uit de ouderlijke macht Uit de ouderlijke macht ontzette personen verliezen het recht op de reductiekaart voor de duur van de ontzetting. De kinderen behouden het recht op de reductiekaart.

7 Pleegkinderen of wettelijk geadopteerde kinderen Pleegkinderen Kinderen die door een officiële instantie (vrederechter, kinderrechter, jeugdrechter, Procureur des Konings of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) in een gezin geplaatst zijn, geven recht op een tijdelijke jaarkaart voor henzelf, de pleegouders en hun eigen kinderen ten laste, zolang het aldus gevormde gezin de vereiste voorwaarden vervult. De kinderen dragen niet de naam van de persoon die ze heeft opgenomen. Een attest van de betrokken instantie moet bij het aanvraagformulier gevoegd worden. Instellingen en onthaalgezinnen, die beroepshalve geplaatste kinderen opvoeden (d.w.z. minstens 5 kinderen uit verschillende gezinnen waarvan de opvoedingskosten door het Ministerie van Justitie gedragen worden), hebben geen recht op een reductiekaart Wettelijk geadopteerde kinderen Die kinderen krijgen de naam van de adoptant. Zij worden als eigen kinderen beschouwd en komen in aanmerking om het recht op de reductiekaart voor alle gezinsleden te bepalen. Het geadopteerde kind krijgt niet automatisch de nationaliteit van de adoptant Niet bij naam in het bevolkingsregister ingeschreven kinderen Kinderen die slechts korte tijd geleefd hebben en niet bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen mee om het recht op de reductiekaart van de ouders en de andere kinderen te bepalen. Een attest van de geneesheer die de bevalling heeft gedaan en van het gemeentebestuur moet bij het aanvraagformulier gevoegd worden Door het Ministerie van Sociale Voorzorg als werkonbekwaam erkende kinderen Tijdens de duur van de werkonbekwaamheid, erkend vóór hun 25 e verjaardag, worden deze kinderen als jonger dan 25 jaar en ten laste beschouwd. Tot hun 21 e verjaardag geven ze recht op kinderbijslag. Nadien moet een attest van het Ministerie van Sociale Voorzorg voorgelegd worden, waaruit blijkt dat ze volledig werkonbekwaam zijn of dat hen een invaliditeit van meer dan 66 % toegekend is. Definitief als werkonbekwaam erkende kinderen behouden levenslang het recht op de reductiekaart. Het betreffende attest moet slechts één maal verstrekt worden. Voorbeeld Een gezin bestaat uit de vader, de moeder en de volgende kinderen: - 1 e kind, 27 jaar en volledig werkonbekwaam erkend; - 2 e kind, 19 jaar;

8 8-3 e kind, 1 jaar. Indien het oudste kind niet werkonbekwaam was geweest, zou er geen enkele kaart mogen worden uitgereikt (het gezin heeft nooit gelijktijdig 3 in leven zijnde kinderen jonger dan 25 jaar gehad), maar toch krijgen de ouders levenslang recht op de reductiekaart. Alle kinderen kunnen onder de gewone voorwaarden op de reductiekaart aanspraak maken In het buitenland verblijvende Belgische gezinnen De aanvragen, vergezeld van een uittreksel uit de bevolkingsregisters met de samenstelling van het gezin, mogen op ongezegeld papier ingediend worden. Het uittreksel uit de bevolkingsregisters moet opgemaakt worden hetzij door een bevoegd Belgisch ambtenaar ter plaatse (consulair agent, militaire overheid voor militairen in het buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken), hetzij door de gemeentelijke overheid van de verblijfplaats V.N.-vluchtelingen Het recht op een tijdelijke kaart wordt verleend aan de in de Belgische bevolkingsregisters ingeschreven ouders en hun kinderen jonger dan 25 jaar. Indien een gezin geen 3 kinderen meer telt die aan de vereiste voorwaarden voldoen, behouden de nog ten laste zijnde kinderen tot hun 25 e verjaardag het recht op een tijdelijke reductiekaart. De ouders behouden het recht op een tijdelijke kaart, zolang één van de kinderen er aanspraak kan op maken. Bij de eerste aanvraag moet een fotokopie gevoegd worden van het speciaal identiteitsbewijs dat door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen aan het gezin afgegeven is. Bij een aanvraag om vernieuwing moet het gezin alleen nog dit identiteitsbewijs voorleggen opdat men zou kunnen nagaan of het nog verder op de reductiekaarten aanspraak kan maken Gezinnen met gemengde nationaliteit Indien gezinsleden van nationaliteit verschillen moet, in het bijzonder voor buitenlandse gezinsleden, voor de toekenning en het behoud van de reductiekaart aan ouders en kinderen een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wel- en niet-onderdanen van een E.U.- lidstaat. 3 Geldigheidsduur van de kaarten - tariefcode 3.1 De kaarten, geldig voor 5 jaar, vermelden de prijscode 040 en geldig tot , geldig tot , enz.

9 9 3.2 De kaarten, geldig voor 1 jaar, vermelden de prijscode 041 en geldig tot , geldig tot , enz. Gezinsleden die in de loop van het jaar het recht op de reductie verliezen, mogen de kaart nog behouden tot 31 december van het lopende geldigheidsjaar. 3.3 Van zodra de titularis zijn kaart ontvangen en ondertekend heeft, kan hij ze gebruiken. 4 Kaarten voor kinderen jonger dan 6 jaar Indien hij of zij dat wenselijk acht, mag het gezinshoofd een reductiekaart vragen voor zijn of haar kinderen jonger dan 6 jaar om hen toe te laten een eigen plaats in het voertuig te bezetten. 5 Aanvragen 5.1 De reductiekaarten moeten aan de hand van een voorgeschreven formulier, dat alle vereiste informatie bevat, aangevraagd worden. De behandeling zal gebeuren volgens een interne procedure, eigen aan elke uitgifte-instantie. Een model van het formulier moet voorgelegd worden aan het Federale Ministerie bevoegd voor Vervoer. De indiening mag gebeuren: - vanaf 1 juli voor de kaarten geldig voor 5 jaar; - vanaf 1 november voor de kaarten geldig voor 1 jaar Het gezinshoofd moet steeds: - het vak met de samenstelling van het gezin invullen en ondertekenen; - het doen legaliseren door het gemeentebestuur van zijn of haar woonplaats (handtekening van de burgemeester of zijn afgevaardigde, gewettigd met een gemeentestempel) en eventueel in bijlage de documenten (vb. het trouwboekje, de samenstelling van het gezin, ) of kopies daarvan voegen voorzien van de benodigde informatie Kinderen worden, zolang ze schoolplichtig zijn (tot 18 jaar), als ten laste beschouwd Het vak betreffende de kinderbijslag moet ingevuld en ondertekend worden door de kinderbijslagkas. Dit organisme baseert zich op het vak betreffende de samenstelling van het gezin, waarin het gezinshoofd in voorkomend geval in volgorde, te beginnen met de oudste, de namen van de kinderen ten laste vermeldt, de voornaam van de personen voor wie hij kinderbijslag ontvangt omcirkelt en de rij met een streep afsluit. Aangezien personen verbonden aan de diensten van de E.U. geen kinderbijslag ontvangen, wordt een attest van de E.U. aanvaard waarop de samenstelling van het gezin en het aantal kinderen ten last vermeld staan.

10 Aanvragen, die door de kinderbijslagkas en/of het gemeentebestuur gelegaliseerd zijn, worden na verloop van 2 maanden te rekenen vanaf de aanvraagdatum, niet meer in aanmerking genomen. 5.3 Gezinnen met de nationaliteit van een land dat het Europees Sociaal Handvest ondertekend heeft, mogen de gegevens betreffende de samenstelling van het gezin vervangen door een uittreksel uit het bevolkingsregister, opgesteld door de bevoegde buitenlandse dienst, vergezeld van een attest van verblijf in België (zie punt 1.2.5) 6 Aanneming van de aanvragen De uitgifte-instantie ziet na of het formulier degelijk ingevuld is en of de eventueel vereiste bewijsstukken aanwezig zijn. 7 Opmaken en overhandigen van de reductiekaarten De uitgever van de kaart wijst de belanghebbende op het feit dat de kaarten op de voorziene plaats moeten ondertekend worden. De kaart is persoonlijk en niet-overdraagbaar. 8 Vernieuwing van de kaarten 8.1 Jaarkaarten Er dient gehandeld zoals bepaald bij 5. Aanvragen 8.2 Vijfjaarkaarten Voor de ouders zonder kinderen ten laste volstaat het eens en voor altijd een door het gemeentebestuur gelegaliseerd formulier in te dienen. Voor de vernieuwing achteraf moeten de belanghebbende enkel hun identiteitskaart en hun huidige kaarten tonen. De aanvrager moet het maakloon vereffenen. Indien de oude kaarten niet kunnen voorgelegd worden of uitgegeven zijn door een andere erkende uitgifte-instantie (zie art. 12), moeten de belanghebbenden een nieuw door het gemeentebestuur gelegaliseerd formulier indienen, met bijvoeging in voorkomend geval van de vereiste bewijsstukken. 9 Vervanging van verloren of beschadigde kaarten Ingeval een reductiekaart verloren of beschadigd is, moet het gezinshoofd of de houder de uitreiker van de kaart daarvan verwittigen. 10 Beslissing

11 11 In alle andere gevallen, niet voorzien in het reglement, en in laatste instantie bij een eventueel geschil moet de dienst Spoorvervoer van het Bestuur te Land van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur geraadpleegd worden die de uiteindelijke beslissing zal treffen. 11 Controle De uitgifte-instantie moet er over waken dat de dossiers betreffende de reductiekaarten goed opgevolgd worden. Zij zijn gehouden alle daarop betrekking hebbende stukken te laten zien op verzoek van de bovengenoemde Dienst of een afgevaardigde in hun kantoor te ontvangen.

Reglement voor de toekenning van een tariefkorting bij de N.M.B.S. voor de leden van de grote gezinnen

Reglement voor de toekenning van een tariefkorting bij de N.M.B.S. voor de leden van de grote gezinnen Service aan de leden Kortingskaarten FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Reglement voor de toekenning van een tariefkorting bij de N.M.B.S. voor de leden van de grote gezinnen

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

KORTINGSKAART GROTE GEZINNEN & BILJET GROTE GEZINNEN Korting voor gezinnen met minstens 3 kinderen

KORTINGSKAART GROTE GEZINNEN & BILJET GROTE GEZINNEN Korting voor gezinnen met minstens 3 kinderen KORTINGS & Korting voor gezinnen met minstens 3 kinderen Korting: Tarief 50 %* 1e klas 2e klas enkele reis heen en terug WAAR GEBRUIKEN? Voor een reis tussen twee Belgische stations of stopplaatsen De

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Open van 8.30 tot 16.30 uur

Open van 8.30 tot 16.30 uur Terug te sturen naar volgend adres : bureau FAMIFED - _- Open van 8.30 tot 16.30 uur Afzender FAMIFED B- _- Aanvraag om kinderbijslag voor grensarbeiders contact telefoon fax dossiernummer - Met dit formulier

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Aanvraag om een adoptiepremie

Aanvraag om een adoptiepremie Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD

AANVRAAG OM KRAAMGELD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Dossiernummer: AANVRAAG OM KRAAMGELD voor werknemers Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT CONTASSUR Société Naamloze Anonyme Vennootschap WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT 1 WAT IS EEN BEGUNSTIGDE? De begunstigde bij overlijden

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon dossiernummer 087/56.93.88 Met

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Veranderen van naam of voornaam VERANDEREN VAN NAAM OF VOORNAAM Een persoon mag van naam en/of voornaam

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model AA Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer: Wanneer een formulier Aanvraag

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG voor werknemers Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?? Wanneer een formulier

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/025 BERAADSLAGING NR 08/076 VAN 2 DECEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet werknemer.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd.

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd. Vragen van KBF ontvangen per mail 1 Wanneer een gezin ingeschreven staat volgens de KSZ op een adres met de melding Gemeenschappen. Dat veronderstelt dat het gezin niet op een gewoon adres verblijft, maar

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie