PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel 2009-2011."

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl Provinciale Staten PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 'pt>/ t ZGG(j /1&J. 2* : "5 MRT 2009 a.d. RABO Zwolle Inlichtingen bij Mw. ir. M.P.Muller telefoon M.P. Muller Routing Bijl.: Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel Datum SCenmerk 2009/ Pagma 1 Uw brief Bijlage: - Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel, geplaatst op het SIS, kenmerk PS/2009/107. Bijlage is op te vragen via mmi. vd. nl kenmerk In 2Q01 startte de provlncie Overijssel het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel erfgoed Overijssel. Een programma met een looptijd tot en met Bij de evaluatie van dat programme werd geconcludeerd dat de doelstellingen voor een belangrijk deel waren gerealiseerd, maar dat de periode van drie jaren toch te kort was om de uitvoering van projecten te realiseren. Provinciale Staten namen daarop bij de behandeling van de begroting 2004 de motie Van Dalfsen- Morskate (nr. 40) aan, waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd om met voorstellen te komen voor verlenging en intensivering van het stimuleringsprogramma met drie jaar en de verbreding met agrarisch erfgoed. Dit is gebeurd in het Werkprogramma , dat medio 2007 is geevalueerd. Op ;12 September 2007 (kenmerk PS/2007/503) heeft u met instemming kennisgenomen van de resultaten van deze evaluatie. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen die uit deze evaluatie naar voren kwamen, waren: het opstellen en ten dele ook de uitvoering van transformatieplannen heeft veelvuldig plaatsgevonden. Daarmee werd de identiteit versterkt, industrieel en agrarisch erfgoed behouden en ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bevorderd; de publiciteit via boek, website en TV brachten het belang van re-animatie van erfgoed bij een breed publiek over het voetlicht; cultuurtoerisme speelde in op het industriele verleden van Overijssel. diverse voormalige industriecornplexen bleken goede broedplaatsen te zijn voor innovatieve ontwikkelingen van kunst en economie. Gezien de positieve resultaten van de programmaperiode werd met het Coalitie-akkoord "vertrouwen, verbinden en versnellen" besloten tot een voortzetting van het Stimuleringsprogramma. Het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed zal worden opgenomen als een zelfstandig subprogramma onder het programma Ruimtelijke Kwaliteit. Sijiagen 1 Datum verzending 05. MRT provincse verijssel

2 Het programma Ruimtelijke Kwaliteit zal onderdeel worden van de uitvoeringsagenda van de concept- Omgevingsvisie. Het nieuwe Werkprogramma voor de periode is thans opgesteld. Wij sturen het u hierbij ter kennisneming toe. In dit programma zal het accent vooral komen te liggen op het: verder aanjagen, subsidieren en begeleiden van transformatieplannen op gebied van industrieel en agrarisch erfgoed, waarbij externe deskundigheid zal worden ingeschakeld ter advisering van de provincie en waarbij meer aandacht wordt besteed aan gebiedsgerichte benadering waarvoor het erfgoed als vliegwiel kan fungeren; presenteren en daarmee delen van "best practises"; ontwikkelen van diverse producties ter inspiratie; verwerven en delen van kennis, zowel nationaal als internationaal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het SIS waarin onder nummer PS/2009/107 het Werkprogramma is in te zien. Datum Kenmerk 2009/ Pagina 2 Wij stellen u voor het Werkprogramma in het kader van het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel voor kennisgeving aan te nemen. Gedeputeerde Staten van Uw kenmerk voorzitter, secretaris, verijssel

3 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed Werkprogramma Februari 2009 RWB-RP ir. M.P. Müller bns Februari 2009 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 1

4 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum Februari 2009 Auteur ir.m.p. Müller bns Oplage 50 Fotografie/Illustraties Project/kenmerk Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed Inlichtingen bij mw. ir. M.P. Müller (Monique) RWB-RP Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl In samenwerking met 2 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

5 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 5 2 Relatie beleidsvisies en Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. 6 3 Stand van zaken en opdracht 7 4 Overzicht activiteiten Stimuleringsprogramma Bijzondere aspecten bij het industrieel erfgoed Bijzondere aspecten bij het agrarisch erfgoed Taakverdeling activiteiten periode Tijd en fasering Wat doen we in Programmamanagement en organisatie 14 6 Financiële strategie Interne financiering Rijksbijdrage Europese bijdrage Overzicht Doelen Inspanningen Middelen Kostentoedeling 20 7 Communicatie 21 Bijlage bij hoofdstuk 4 25 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 3

6 Huizen in de binnenstad Die huizen in de binnenstad, waarvan je eens de sleutel had. Elk wonen voel je als voorgoed, totdat je toch verhuizen moet. Je naambord bij een andere bel en na wat weken went het wel. Je treft je oude huizen aan en kunt er niet naar binnen gaan. Ze staan er nog precies als toen hun huiselijke plicht te doen. Ondanks de reuma in hun hout worden ze heel erg langzaam oud en halen 't jaar 3000 wel als 't goed blijft gaan met Stadsherstel. Die huizen in de binnenstad, waarvan je eens een sleutel had, waar nu een ander slaapt en eet, die nog van geen verhuizen weet uit: 'Ik had als kind een huis en haard', Willem Wilmink. 4 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

7 1 Managementsamenvatting Aanleiding Op 15 augustus 2008 jl. is de stuurgroep voor het programma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed voor het eerst in 1,5 jaar bijeengekomen in Deventer. Toen is de afspraak gemaakt dat bij de nieuwe stuurgroep zitting van 19 november a.s. er een concept plan van aanpak (PVA) ligt voor de programmaperiode van 2009 tot en met Stand van zaken Belangrijke input voor het nieuwe programma zijn de aanbevelingen vanuit de evaluatie van voor industrieel en agrarisch erfgoed, constateringen in het veld, de omgevingsvisie en het programma ruimtelijke kwaliteit in wording, input vanuit PO, stuurgroep, programmagroep en belanghebbenden. Het plan van aanpak wordt gecombineerd met een nieuw communicatieplan gericht op een verbeterde inzet van communicatiemiddelen en een overzicht van de stand van zaken van de verschillende transformatieplannen. Tevens blijven de aspecten gericht op het industrieel en agrarisch erfgoed zichtbaar. Kaders voor het plan van aanpak de Omgevingsvisie biedt het kader (een afstemming heeft hierin plaats gevonden) het ankeren van het stimuleringsprogramma aan en met het programma Ruimtelijke Kwaliteit als paraplu onderkenning van de elementen van voorkantsturing en integrale benadering bij de verschillende transformatieplannen in het voorgaande en lopende programma Missie Missie voor de nieuwe programmaperiode is gericht op continuïteit, kansen benutten als vliegwielen en schaalvergroting en bewustwording (via kennisdelen, -ontwikkelen en borgen). Hoofdlijn programma : continueren van de stimulering van de transformatieplannen voor industrieel en agrarisch erfgoed, het programmabudget en het uitvoeringsbudget (vangnet); meenemen van de aanbevelingen uit de evaluatie en de programmagroep; ankeren van het stimuleringsprogramma aan het programma ruimtelijke kwaliteit als zelfstandig subprogramma; opschalen van het programma op basis van eerder opgedane ervaringen; zoeken naar 1+1 = 3 door de integrale benadering verder te vergroten en verbinding te zoeken met andere programma s; dynamisch karakter van het programma door jaarlijkse herijking. Financiering Programma Ruimtelijke Kwaliteit financiert het subsidiebudget transformatie plannen en het programmabudget, samen Het uitvoeringsbudget van zal net als in 2008 gedekt moeten worden uit het budget voor Restauratie en revitalisering uit de Dynamische Investering Agenda opgenomen onder product cultureel erfgoed ( ) voor de begroting van Overwegingen bij het PVA: De Omgevingsvisie en het programma Ruimtelijke Kwaliteit zijn kaderstellend maar nog niet vastgesteld De aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de evaluatie hebben een plek gekregen in het programma in de (programma)aanpak, producten dan wel activiteiten De ervenconsulent heeft een programmaoverstijgend karakter en zal gedekt worden uit programma ruimtelijke kwaliteit In een eerdere evaluatie is gesteld geen extra categorieën naast industrieel en agrarisch erfgoed toe te voegen aan het programma 15 december vindt er een terugkoppeling plaats richting de programmagroep Planningstreven is dat PVA begin 2009 naar GS gaat voor vaststelling Voor 2009 een nieuwe aanvraag doen bij GS voor het uitvoeringsbudget van ,-- vanuit het budget voor Restauratie en revitalisering uit de Dynamische Investerings Agenda opgenomen onder product cultureel erfgoed ( ) in de begroting (vangnet). Activiteiten voor 2009 Producten Kennisontwikkeling en deling: hulpboek opdrachtgeverschap op basis van ervaringen in het veld, brochures inspiratieboek, excursie, studiereis, website en levende bibliotheek, symposium, input vanuit het ervenconsulentschap, normeringenboek op basis van het stimuleringsprogramma (op te starten) Stimulering: transformatieplannen industrieel erfgoed, transformatieplannen agrarisch erfgoed, vangnet via het uitvoeringsbudget Extra: studieproject/prijsvraag bestaande parels van Overijssel, eerste buitenlandse verkenning/samenwerking/uitwisseling, jaarlijkse evaluatie en herijking programma Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 5

8 2 Relatie beleidsvisies en Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. Voor de periode heeft de Provincie Overijssel een coalitieakkoord gesloten. In dit coalitieakkoord is een aantal ambities opgenomen. Deze zijn onder verdeeld in een zevental hoofdprogramma s, waaronder het Programma Kwaliteit van de Leefomgeving. Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving is een van de belangrijkste uitdagingen voor de provincie voor de komende jaren. Een van de belangrijkste ambities voor de provincie is dat Overijssel als een vitale samenleving tot ontplooiing komt in een mooi landschap. De afgelopen jaren is deze weg al ingeslagen en de komende jaren zal hier nog een schepje bovenop worden gedaan. Naast deze ambitie zijn er ook wat veranderingen in gang gezet die de provincie instrumenten in handen geeft om krachtiger aan te sturen op deze ambitie. Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 jl. zal de sturing op de ruimtelijke inrichting van Overijssel sterk veranderen. Deze nieuwe sturingsfilosofie wordt momenteel doorvertaald in de Omgevingsvisie. Het is een integrale beleidsvisie op de ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van Overijssel in de vorm van een kaartbeeld en een beschrijving van de gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen. Een van de accenten van de Omgevingsvisie wordt gevormd door de inzet op het versterken van de Ruimtelijke Kwaliteit in Overijssel via gebiedskenmerken en een gebiedscatalogus. De afgelopen jaren is op dit gebied al veel gedaan en gebeurd, zoals het oprichting en continueren van het Atelier Ruimtelijke Kwaliteit, het opstarten van masterclasses voor kennisontwikkeling, het Actieprogramma Cultuur en Ruimte, en het stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. Belangrijke taakstellingen van de Programmabegroting van 2008 voor het Programma Kwaliteit van de Leefomgeving is dat er een (nieuw) programma Ruimtelijke Kwaliteit wordt voorbereid èn dat de aandacht gericht blijft op de Re-animatie van industrieel en agrarisch erfgoed binnen Overijssel. Momenteel wordt het programma Ruimtelijke Kwaliteit voor de komende jaren voorbereid. Hierin zal het accent op kennisontwikkeling worden gecontinueerd, maar tegelijkertijd een verdiepingsslag plaatsvinden gericht op voorkantsturing en realisatie. Het is de bedoeling dat het programma Ruimtelijke Kwaliteit de paraplu wordt waaronder alle ruimtelijke kwaliteitsprojecten en samenhangende activiteiten in groter verband worden geplaatst. Het wordt een samenhangende verzameling van ruimtelijke kwaliteitsactiviteiten en projecten, die op een gezamenlijke en gecoördineerde wijze worden gemanaged, zodat voordelen worden bereikt die anders niet mogelijk waren. Het geheel is meer dan de som der delen. Belangrijke speerpunten binnen dit programma kunnen ondermeer zijn: a. het inzetten op de bestaande parels binnen Overijssel, behoud door ontwikkeling b. inzetten op de nieuwe parels binnen Overijssel c. kennisontwikkeling en verspreiding d. ruimte voor experimenten en nieuwe impulsen. Als paraplu ankert het programma Ruimtelijke Kwaliteit vanuit de Omgevingsvisie ook het Stimuleringsprogramma Re-animatie Agrarisch en Industrieel Erfgoed. Het Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed is hierbinnen één van de zelfstandige subprogramma s, waarbij het accent ligt op het behoud door ontwikkeling naast de overige speerpunten. 6 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

9 3 Stand van zaken en opdracht Het programma is van start gegaan in 2001 en bestaat uit twee belangrijke peilers, namelijk het industriële en het agrarische erfgoed binnen Overijssel. Als centaal thema is gekozen voor behoud door ontwikkeling. In de door Provinciale Staten aanvaarde motie van de Statenleden Van Dalfsen en Morskate stelden beide Statenleden voor het stimuleringsprogramma voor uitsluitend industrieel erfgoed, te verbreden met agrarisch erfgoed. Het programma werd tevens met drie jaar verlengd. Reden was om de al bereikte positieve ervaringen verder uit te bouwen. Vooral de lange duur van de transformatieprocessen veroorzaakte dat deze tot het moment van de motie nog nauwelijks hadden geleid tot een concrete uitvoering. In het voorjaar van 2007 werd het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed geëvalueerd. Het jaar 2007 gold als een overgangsjaar: afhechting van periode en toewerken naar nieuwe programmaperiode. In de zomer van dat jaar nam GS en vervolgens PS met instemming kennis van de resultaten van de evaluatie. GS besloot dat de resultaten van deze evaluatie moesten worden betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor de nieuwe programmaperiode Tijdens de evaluatie werd al duidelijk dat de provincie zich zou blijven inzetten voor behoud en versterking van het industrieel en agrarisch erfgoed in Overijssel (zie Coalitie-akkoord van Provincie Overijssel). Tijdens en na de evaluatie is blijvend ingezet op de accenten die golden voor de programmaperiode Dit betekende: aanjagen/begeleiden (w.o. subsidiëren van) transformatieplannen voor agrarisch en industrieel erfgoed. In de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van het Evaluatierapport werd vermeld dat het programma vooralsnog niet zou moeten worden uitgebreid met nieuwe categorieën, zoals militair en religieus erfgoed. Een opvatting die door de stuurgroep werd gedeeld. Nu oogsten van wat op industrieel en agrarisch is gezaaid, en versnippering tegengaan. Aandacht voor herbestemming van agrarisch erfgoed blijkt booming en is langzamerhand uitgegroeid tot de belangrijkste pijler van het stimuleringsprogramma. Het programma is voortgezet, waarbij sinds de zomer van transformatieplannen agrarisch erfgoed gesubsidieerd. Op dit moment zijn er 12 subsidie aanvragen voor een transformatieplan in het kader van agrarisch erfgoed in voorbereiding. Voor industrieel erfgoed zijn in deze periode 4 projecten gehonoreerd, 2 subsidieaanvragen zijn onlangs bij provincie ingediend en worden gehonoreerd, en 4 zijn er in voorbereiding. Er zijn ook andere activiteiten uitgevoerd die het Overijsselse erfgoed op de kaart hebben gezet: in opdracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en Monumenten (RACM) en provincie Overijssel heeft Het Oversticht samen met Hebly Theunissen Architecten een onderzoek uitgevoerd naar het opzetten van een methodiek om cultuurhistorische waarden op na-oorlogse bedrijventerreinen in kaart te brengen. Deze methodiek kan behulpzaam kan zijn bij het revitaliseren van deze bedrijventerreinen. Voor dit project is aansluiting gezocht met het provinciale programma Vitale Bedrijventerreinen. Een projectgroep waarin opdrachtgevers en nemers zitting hadden heeft het onderzoek begeleid. Zeer onlangs is het opgeleverd. De wijze waarop dit wordt geïmplementeerd wordt momenteel bekeken. Begin dit jaar, op 31 januari 2008, werd de bijeenkomst Het erf op koers gehouden, voor gemeenten, eigenaren, ontwerpers, adviseurs, partnerorganisaties. Hier is het Inspiratieboek Traditie en Vernieuwing gelanceerd. Het bevat voorbeelden van geslaagde transformaties van agrarisch erfgoed in Overijssel en betreft een deelproject van het totale Boerenervenproject, dat is opgezet voor het uitvoeren van agrarisch erfgoed binnen het totale Stimuleringsprogramma. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 18 november 2008 de Ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin wordt een vernieuwde toon gezet bij de inrichting van de leefomgeving. Het vooraf helder neerzetten van de hoofdlijnen voor de inrichting van de provincie speel hierin de hoofdrol. Het motto is centraal wat moet en decentraal wat kan. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over het provinciale belang bij verschillende onderwerpen. De provincie richt zich voor wat betreft de sturing niet meer op de strekkende vierkante of kubieke meter, maar op de kwaliteiten van een gebied. Hiermee wordt het kader geschapen voor het programma Ruimtelijke Kwaliteit en dus ook voor het Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 7

10 Gedurende de afgelopen programmaperiode is gebleken dat veel winst is behaald bij de transformatieprojecten door voorkantsturing en integrale benadering. Concreet betekent dit dat alle partijen die betekenis (kunnen) hebben voor de diverse ontwikkelprojecten vanaf het begin betrokken zijn en deel hebben aan de verschillende projecten. Missie nieuwe programmaperiode In de nieuwe programmaperiode is de missie gericht betrouwbaarheid, kansen benutten en bewustwording, dat wil zeggen: Het zijn van een betrouwbare partner in het stimuleringsprogramma door het continueren van de eerder gestelde doelen voor zowel het industrieel als het agrarisch erfgoed (continuïteit) Het benutten van kansen en schaalvergroting om zo het industriële erfgoed te benutten als vliegwielen en indien mogelijk als incubators te laten dienen voor gebiedsontwikkeling dan wel herstructurering (ankeren) Bewustwording door het verspreiden, uit te dragen en zichtbaar maken van de kennis (kennisontwikkeling, -deling, -borging) die is opgedaan op basis van de ervaring bij de verschillende transformaties. Het gaat hier om zowel inhoudelijke als procesmatige kennis. Hiermee ontstaat vanuit dit stimuleringsprogramma een bouwsteen voor kennisdeling niet alleen gericht op de eigen organisatie, maar ook op externe partijen en partners (kennisvijver). We willen bereiken (basisdoelen) dat: een bijdrage wordt geleverd aan de identiteit c.q. uitstraling en ruimtelijke kwaliteiten van Overijsselse regio s, steden, landschappen en dorpen, evenals de afzonderlijke bedrijven door vernieuwing van industrieel en agrarisch erfgoed het economisch belang van stad en land wordt versterkt als gevolg van het feit dat deze eigen identiteit een grotere herkenbaarheid betekent en wervingskracht bezit. Innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd. Vernieuwing van industrieel erfgoed vergt namelijk een grote mate van creativiteit. De specifieke opgaven verbinden diverse werkvelden/specialismen met elkaar Duurzaamheid wordt bevorderd door hergebruik van gebouwen, terreinen en grondstoffen Het inzicht in cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten bij zowel een breed publiek als bij bestuurders en (agrarische) ondernemers wordt vergroot. Cultuurtoerisme wordt versterkt door vernieuwing van het industrieel en agrarisch erfgoed, o.a. in de vorm van themaroutes en netwerken van pleisterplaatsen van agrarisch en industrieel erfgoed Hoe willen we dat bereiken Er zijn twee invalshoeken die bepalend zijn voor het stimuleringsprogramma. De Omgevingsvisie is een van de kaders die dient als leidraad. Het programma Ruimtelijke Kwaliteit de paraplu voor de focus van het programma binnen de versterking van de kwaliteit van Leefomgeving binnen Overijssel. Continueren De positieve effecten van het programma van de afgelopen programmaperiode worden voortgezet door het continueren van de transformatieplannen van zowel het industrieel als het agrarisch erfgoed. Meenemen aanbevelingen Verder worden deze effecten versterkt door de aanbevelingen uit de programma evaluatie van mee te nemen, zoals: Het geven van meer bekendheid aan het stimuleringsprogramma via diverse communicatiemiddelen en activiteiten Meer differentiatie in de financiële ondersteuning objecten in een zo groot mogelijke omgeving plaatsen (schaalvergroting en integrale benadering) Meer soepelheid hanteren ten aanzien van de normen van vervangende woningbouw (evt. mee te nemen in verordeningen) bij het agrarisch erfgoed indien dit bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en samenhang De rug recht houden ter voorkoming van verstening en aantasting van het open landschap Verbetering afstemming met en tussen diverse provinciale instrumenten en regelingen tav agrarische bebouwing (=> inventarisatie maken!) Ook initiatiefnemers buiten reconstructiegebieden gebruik laten maken van het 8 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

11 stimuleringsprogramma Inzetten op goed opdrachtgeverschap (richting gemeenten en andere partners en belanghebbenden) Onderzoeken van de mogelijkheid van een education permanente tav agrarisch erfgoed Verbreding naar mogelijkheden voor internationale samenwerking en kennisdeling Creëren van een vangnet voor interessante ontwikkelingen binnen de doelstelling maar buiten oorspronkelijk programma. Ankeren Het ankeren van het Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed aan het programma Ruimtelijke Kwaliteit als zelfstandig subprogramma. Het Stimuleringsprogramma heeft de afgelopen jaren een ruime ervaring opgedaan op het gebied van voorkantsturing en integrale benadering. Deze kennis en aanpak sluit aan bij het kader en sturingsfilosofie van de Omgevingsvisie en past onder de paraplu van het vorm te geven programma Ruimtelijke Kwaliteit. Opschalen Het toepassen van schaalvergroting van het programma op basis van eerder opgedane ervaringen. Belangrijke kansen doen zich voor bij met name het industrieel erfgoed om te dienen als vliegwiel voor herontwikkeling waarbij behoud door ontwikkeling voorop staat. Zoeken naar 1+1=3 Het bundelen van krachten en verder vergroten van de integrale benadering door nog meer verbinding te zoeken met andere programma s. Dynamisch karakter Jaarlijks zal het programma worden geëvalueerd en herijkt om zo goed te kunnen inspelen op de actualiteit. Het programma krijgt daarmee meer dynamiek. Transformatie voormalige Gieterij Stork naar Community College in Hart van Zuid te Hengelo. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 9

12 4 Overzicht activiteiten Stimuleringsprogramma Welke inhoudelijke activiteiten en projecten denken we op te gaan pakken in de periode van 2009 t/m 2011? (voor een uitgebreider overzicht zie paragraaf 6.4) De activiteiten in de periode 2009 tot en met 2011 richten zijn onder te verdelen in de hoofdmoten: - Kennisontwikkeling, - deling en - bewustwording - Stimulering - IJkmomenten - Communicatie en beeld - Extra evenementen - Tussenresultaten. Kennisontwikkeling, -Deling en - Bewustwording Pragmatisch handboek als ervaring/inspiratie, selectie grotere stimuleringskandidaten, monitorsysteem, boek (goed) opdrachtgeverschap vanuit praktijk (diverse jaarlijkse delen), onderzoek education permanente, werkschriften, opzet brochures obv stimuleringsprogramma thema s, basisopbouw Kennisbank/Kweekvijver, 1 e studieproject/prijsvraag/wedstrijd parels van Overijssel, netwerken; Stimulering Proactief panden inventariseren, locatiebezoeken particuliere aanvragers/initiatiefnemers, subsidieverstrekking transformatieplannen, begeleiden en monitoren transformatieplannen; IJkmomenten Tussentijdse evaluatie, Markering april 2009 ivm Omgevingsvisietraject, verfijnen ervaringen agrarisch erfgoed, verfijnen ervaringen industrieel erfgoed; Communicatie en beeld Communicatieplan en promotieactiviteiten gekoppeld aan de diverse producten/brochures/projecten en folders en een prijsvraag; Extra evenementen (experimenten) Werkschriften, brochures en folders obv thema stimuleringsprogramma, inspiratie vanuit het buitenland, buitenlandse verkenning/samenwerking, onderzoek education permanente, onderzoek Industrieel erfgoed en cultuurtoerisme, symposium kennisontwikkeling RK Thema bestaande parels van Overijssel, kennisbank basis: De Levende Bibliotheek ; Producten Programmaplan , Communicatieplan, Programmaopdracht , Uitvoeringsprogramma, Evaluaties, Handboek, Brochures (en bijbehorende brochures en folders), Symposium, Loketservice, Themabrochures en folders, Themawerkschriften, Verslag/inventarisatie Education permanente, Vergelijkingsboek buitenlandse ervaringen, Studiereis, Werkbezoeken, Excursies, Transformatieplannen industrieel erfgoed,transformatieplannen agrarisch erfgoed, Cultuurhistorisch kansenboek naoorlogse bedrijventerreinen; Tussenresultaten Programmaplan, communicatieplan, pilotproject toerisme, pilotproject internationale kennisuitwisseling, pilotproject gebiedsgerichte benadering, themaboeken aanpak/benadering agrarisch erfgoed, basisplan ervenlocet, tussentijdse evaluatie 2010, fondsenplan, kennisbank (aanbod met vraag matchen), onderwijspakket gericht op gemeenten/scholen (onbekend maakt onbemind), informatiebrochures (hulpboek goed opdrachtgeverschap etc.), pragmatisch handboek ahv ervaringen; Afhankelijkheden werkzaamheden er ontstaat meer ruimte wanneer er meer budgetten kunnen worden aangeboord handboek in relatie met inventarisatie subsidiemogelijkheden/regelingen provincie Deelprojecten (lopen parallel) Individuele transformatieplannen Excursies Pilotprojecten 10 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

13 4.1 Bijzondere aspecten bij het industrieel erfgoed Feit is dat bij de transformatie van industrieel erfgoed een lange looptijd heeft en daarmee de resultaten in het veld niet direct zichtbaar zijn. Wel is gebleken dat er belangrijke kansen zich voordoen bij met name het industrieel erfgoed. Voorstel is om deze kansen dan ook te gaan benutten in de komende programmaperiode door schaalvergroting toe te passen richting gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar kansen om de transformaties mede te gaan gebruiken als incubators of vliegwielen voor deze gebiedsontwikkelingen. 4.2 Bijzondere aspecten bij het agrarisch erfgoed Op 1 juni 2006 werd voor een periode van 2 jaar door Het Oversticht in samenwerking met provincie en gemeenten een ervenconsulent aangesteld. Deze bood in de afgelopen periode inhoudelijke expertise en onafhankelijk advies over: de kwaliteit van de erflocatie de transformatie- c.q. nieuwbouwopgave mogelijke oplossingsrichtingen Na deze periode zou de meerwaarde van het ervenconsulentschap moeten zijn bewezen, waarbij de gedachte was dat de gemeenten zelf de diensten van het ervenconsulentschap aan hun inwoners zouden moeten kunnen bieden. Op basis van een groeiend aantal adviezen en vragen vanuit het veld blijkt na deze 2 jaar dat het ervenconsulentschap in meer dan alleen de behoefte voorziet. Het fungeert als katalysator door het aandragen van oplossingsrichtingen en concrete adviezen voor erftransformaties. Verder is er een grotere vraag naar kennisontwikkeling vanuit de gemeenten mede doordat de vragen gedurende het traject complexer zijn geworden dan voorheen was voorzien. Duidelijk is gebleken, dat het belang van advisering en stimulering aan de voorkant van het proces groot is. Het ervenconsulentschap heeft hierdoor een belangrijke bijdrage geleverd aan de borging van de ruimtelijke kwaliteiten van gebouw, erf en landschap. Niet in de laatste plaats door de rol die de ervenconsulent vervult in het kader van het Stimuleringsprogramma Re-animatie agrarisch erfgoed. De ervenconsulent adviseert de provincie over transformatieplannen agrarisch erfgoed en geldt in die hoedanigheid vaak als vooruitgeschoven post, waardoor deze transformatie-opgaven in een vroegtijdig stadium gematcht worden met het stimuleringsprogramma. Transformaties in het landelijk gebied zullen blijvend plaatsvinden mede op basis van gemeentelijk en provinciaal beleid (PMJP) en de toegenomen belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit. De verwachting is dan ook dat de behoefte van gemeenten en particulieren aan onafhankelijke expertise en advisering blijft bestaan. Gemeenten hebben ook zelf aangegeven deze bestaande constructie van een externe en onafhankelijk gepositioneerde ervenconsulent te willen continueren. Het ervenconsulentschap is één van de kansrijke instrumenten die bij kan dragen in het delen van kennis. Vooralsnog is dit een ontwikkeling die gefinancierd zal worden vanuit het programma ruimtelijke kwaliteit. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 11

14 4.3 Taakverdeling activiteiten periode Activiteit (zie ook 3. activiteiten) verantwoordelijkheid Uitvoering activiteit Advisering activiteit Goedkeuringactiviteit PM Budget PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/ OG Procesactiviteiten PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/ OG Afstemmen PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/ OG Kennisontwikkeling en deling PL/OG/BAC PL/PT/BAC/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG Stimuleringsprogramma (transformatieplannen) PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG IJkmomenten/tussentijdse evaluatie PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Communicatie en beeld/promotie/website PL/OG/BAC PL/PT/BAC/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG Extra evenementen/producten PL/OG PL/PT/BAC/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG Brochures en folders PL/OG PL/PT/BAC/HO VNG/derden Symposium PL/OG PL/PT/BAC/HO VNG/derden Levende bibliotheek industrieel en agrarisch erfgoed PL/OG PL/PT/BAC/HO VNG/derden PG/Denktank/ Derden-architect/BAC PG/Denktank/ Derden-architect/BAC PG/Denktank/ Derden-architect/BAC Stuurgroep/OG Stuurgroep/OG Stuurgroep/OG Buitenlandse verkenning/samenwerking/inspiratie PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Erventeam ervenconsulentschap PL/OG PL/PT/HO PG/Denktank Stuurgroep/OG Onderzoek PL/OG derden Website PL/OG derden programmaplan PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG communicatieplan PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG programmaopdracht PL/OG PL/PT PG/Denktank OG plan van aanpak/uitvoeringsprogramma PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Studiereis PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Werkbezoeken PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Excursies PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Cultuurhistorisch kansenboek naoorlogse bedrijventerreinen PL/OG PL/PT PG/Denktank Stuurgroep/OG Pilotproject toerisme PL/OG PL/PT/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG Pilotproject internationale kennisontwikkeling PL/OG PL/PT/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG Pilotproject verbreding agrarisch erfgoed PL/OG PL/PT/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG Handboek opdrachtgeverschap bij agrarisch en industrieel erfgoed PL/OG PL/PT/HO/derden PG/Denktank Stuurgroep/OG basisplan ervenlocet (onder te brengen bij programma ruimtelijke kwaliteit) PL/OG PL/PT/ PG/Denktank Stuurgroep/OG Kennisbank opstarten PL/OG PL/PT/BAC/HO PG/Denktank Stuurgroep/OG PL=programmaleider; PG= programmagroep; PT=programmateam/werkgroep; OG= opdrachtgever; HO=Het Oversticht; derden=uitbesteden 4.4 Tijd en fasering De geplande startdatum van het programma is januari 2009 en de geplande einddatum is Bij het programma hoort een overzicht van de betrokkenen en een capaciteitsplanning. Deze overzichten zijn de vinden in de bijlagen. Een indicatief planningsoverzicht is opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 2 voor de periode 2009 tot en met 2011 (concept). De geplande startdatum van het programma is januari 2009 en de geplande einddatum is december Processtappen Tussentijdse Evaluatie tot en met 2008 als opmaat programmaplan Nieuw programmaplan vast te stellen in december 2008/februari Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

15 Tussentijdse evaluatie programma in 2010 Impuls tbv nieuw collegeprogramma 2012 t/m Eindevaluatie Effectuering programma vanaf januari 2009 Continueren en evalueren van ingezette gevallen (2008 t/m 2011) Nieuw communicatietraject vanaf 2009 Pilots: Toerisme 2009, Internationalisering 2009 (Hamburg/Münster) Onderzoek subsidiemogelijkheden Europees. Verfijning: Ervenloket. 4.5 Wat doen we in 2009 Producten Kennisontwikkeling en deling hulpboek opdrachtgeverschap op basis van ervaringen in het veld brochures inspiratieboek excursie, studiereis website en levende bibliotheek, symposium normeringenboek op basis van het stimuleringsprogramma (op te starten) Stimulering transformatieplannen industrieel erfgoed transformatieplannen agrarisch erfgoed vangnet via het uitvoeringsbudget Extra studieproject/prijsvraag bestaande parels van Overijssel eerste buitenlandse verkenning/samenwerking/uitwisseling jaarlijkse evaluatie en herijking programma Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 13

16 5 Programmamanagement en organisatie De organisatiestructuur met rapportagelijnen ziet er schematisch als in het onderstaande schema. Opdrachtgever bestuurlijk Opdrachtgever ambtelijk stuurgroep programmaleider programmagroep denktank programmateam Werkgroep 1 Werkgroep 2 Werkgroep 3 Werkgroep etc. Binnen het stimuleringsprogramma wordt de al bestaande hoofdopzet van de verschillende sturingsgroepen gecontinueerd. De werkgroepen zijn gekoppeld aan de verschillende projecten en activiteiten. De samenstelling van de verschillende groepen is in principe als volgt: Bestuurlijk opdrachtgever: Theo Rietkerk Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu (voorzitter) Ambtelijk opdrachtgever: Jolande Scholten (RWB) Programmaleider: Monique Müller Stuurgroep: Theo Rietkerk: Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu (voorzitter) Dick Buursink: Gedeputeerde Culturele infrastructuur, Monumentenbeleid, GSB provincie Overijssel (vice-voorzitter) Monique Müller: Programmaleider Ruimtelijke Kwaliteit provincie Overijssel Yvonne Hermus: Medewerker Beleidsuitvoering/beleidsmedewerker RWBRP Jeroen Jansen: Directeur Oversticht Gerard van Houweninge: Oud-directeur Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij Cees Brekelmans: Voorzitter VNG Overijssel Peter Nijhof: coördinator industrieel erfgoed Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Bas Keijzer: adviseur Ter Steege Albert Jan Peters: directeur De Bijvanck Consultancy Hennie ten Hag: Directeur Ten Hag Groep Jannie Lamberts: voorzitter LTO-Noord Overijssel Liesbeth Cremers: directeur Overijssels Particulier Grondbezit Programmagroep: Yvonne Hermus, Monique Müller(RWBRP), Dirk Baalman (Oversticht), Rolf Willemsen (VNG), Marrit Klompe (LNL), Mandy Schuitemaker (ZC), beleidsmedewerker EMT (nog in te vullen), Katja Pronk en Bonnie van der Meer (BAC, ad hoc), Anneke Coops (ervenconsulent, ad hoc). Programmateam: Yvonne Hermus (RWBRP), Dirk Baalman (Oversticht), Monique Müller (RWBRP) Maaike van der Beld (RWBRP-ad hoc). Programmasecretaris: Yvonne Hermus (RWBRP), Programmaondersteuning: Maaike van der Beld (RWBRP). Werkgroep: nader te bepalen, afhankelijk van activiteit. 14 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

17 Daarnaast is er nog een aantal andere partijen die betrokken zijn bij het stimuleringsprogramma die niet altijd in een rollengroep zijn ondergebracht, maar wel van belang zijn voor de voortgang van het programma. Zoals onder meer: Overige actoren/stakeholders intern: Teamleiders: stellen capaciteit beschikbaar ten behoeve van het programma (menskracht, uren, kennis, kunde, budget) Medewerkers: dragen bij in de versterking van de ruimtelijke kwaliteit op de onderdelen waar het programma zich afwisselend op richt. Communicatieadviseur: schuift ad hoc aan bij de programmagroep, draagt zorg voor en adviseert bij open communicatie extern en intern. Overige actoren/stakeholders extern: Atelier Overijssel: kennisontwikkeling en onafhankelijke inspirator Het Oversticht: kennisontwikkeling en onafhankelijk adviseur Gemeenten: partner en klant in specifieke herontwikkelingen gericht op versterking ruimtelijke kwaliteit Markt: partner en klant in specifieke herontwikkelingen gericht op versterking ruimteijke kwaliteit Particulier: partner en klant in specifieke herontwikkeling gericht op versterking ruimtelijke kwaliteit + medezeggenschap Het programma Ruimtelijke Kwaliteit is een paraplu waaronder alle ruimtelijke kwaliteitsprojecten en samenhangende activiteiten in groter verband worden geplaatst. Het is een samenhangende verzameling van ruimtelijke kwaliteitsactiviteiten en projecten, die op een gezamenlijke en gecoördineerde wijze worden gemanaged, zodat voordelen worden bereikt die anders niet mogelijk waren. Het geheel is meer dan de som der delen. Tezamen met de Omgevingsvisie vormt het een kader voor het stimuleringsprogramma. Het is de taak van de programmamanager/leider om overzicht te hebben van de lopende projecten, waar nodig of kansrijk nieuwe projecten te initiëren, onderlinge afstemming tussen projecten te bevorderen, te adviseren over prioritering van projecten en toe te zien dat de doelen ambities vanuit het collegeakkoord tav de verbetering van de Leefomgeving tbv versterking van de Ruimtelijke Kwaliteit zoveel mogelijk worden gerealiseerd in de verschillende projecten. Tevens is de programmamanager verantwoordelijk voor de integrale ruimtelijke kwaliteitslobby naar andere overheden, fondsen en organisaties. De programmaleider is intern en extern aanspreekpunt voor het Stimuleringsprogramma industrieel en agrarisch erfgoed. In de bijlage staat een overzicht met de verschillende rollen, activiteiten en verantwoordelijkheden, en een opzet voor vergaderfrequentie. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 15

18 6 Financiële strategie 6.1 Interne financiering Het Stimuleringprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed wordt grotendeels vanuit het Programma Ruimtelijke Kwaliteit gefinancierd. Daarnaast zijn er de transformatieplannen die volgens een subsidieregeling worden gefinancierd op basis van cofinanciering van de aanvragers voor de transformatieplannen. Totaal stimuleringsprogramma: Jaarlijks beschikbaar: Subsidieplafond transformatieplannen : Programmabudget : Uitvoeringsbudget : Totaal beschikbaar periode 2009 : Rijksbijdrage In 2009 zal nader worden bekeken in hoeverre er mogelijkheden zijn voor extra bijdragen aan het stimuleringsprogramma. 6.3 Europese bijdrage In 2009 zal nader worden bekijken in hoeverre er mogelijkheden zijn voor extra bijdragen aan het stimuleringsprogramma. 6.4 Overzicht Doelen Inspanningen Middelen 2009 Doel Activiteit/ Inspanning Effect Budgetraming Middel Wie Stimuleren transformatieplannen Kennisdelen - Verbreding kennis over industrieel en agrarisch erfgoed - Behoud industrieel en agrarisch erfgoed door ontwikkeling - Opbouw van een kennisbank - Promotiemateriaa l - Draagvlak - Voorkantsturing in de praktijk tbv industrieel en agrarisch erfgoed, voor plannen buiten regelingen RWB Website Kennisdelen, Bewustwording, Kennisontwikkeling --,-- BAC 16 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

19 - Verbreding kennis over industrieel en agrarisch erfgoed - Behoud industrieel en agrarisch erfgoed door ontwikkeling - Opbouw van een kennisbank - Promotiemateriaa l - Draagvlak - Voorkantsturing in de praktijk Ervenconsulent Kennisontwikkeling Stimuleren behoud van - Verbreding kennis over industrieel en agrarisch erfgoed - Behoud industrieel en agrarisch erfgoed door ontwikkeling - Opbouw van een kennisbank - Promotiemateriaa l - Draagvlak - Voorkantsturing in de praktijk ,-- Oversticht Supervisor Overzicht transformatieplannen Relatie vitale bedrijvighied Kennisontwikkeling - Verbreding kennis over industrieel en agrarisch erfgoed - Behoud industrieel en agrarisch erfgoed door ontwikkeling - Opbouw van een kennisbank - Promotiemateriaa l - Draagvlak Voorkantsturing in de praktijk Kennisdelen, Bewustwording, Kennisontwikkeling - Verbreding kennis over industrieel en agrarisch erfgoed - Opbouw van een kennisbank - Promotiemateriaa l - Draagvlak Stimuleren aandacht van en effect ,-- Oversticht --,-- RWB --,-- RWB Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 17

20 industrieel erfgoed op gebiedsontwikkelingsp rocessen bij Vitale bedrijventerreinen - Verbreding kennis over industrieel erfgoed - Behoud industrieel erfgoed door ontwikkeling - Voorkantsturing in de praktijk Education permanente 2 daagse STUDIEREIS ST en PG Kennisdelen, binding - Draagvlak Verbreding kennis over industrieel en agrarisch erfgoed - Behoud industrieel en agrarisch erfgoed door ontwikkeling - Opbouw van een kennisbank , ,-- RWB Evaluatieplan Kennis-ontwikkeling ,-- RWB Symposium Kennis ,-- - RWB Ontwikkeling ,-- Draagvlak - Verbreding kennis over industrieel erfgoed - Behoud industrieel erfgoed door ontwikkeling Voorkantsturing in de praktijk Communicatieplan Kennisdelen --,-- Programmaplan Kennisdelen --,-- Opdrachtgeverschap Hulpboek opdrachtgeverschap Kennisdelen, ervaringen op basis van proces rondom transformatieplannen wat werkt wel en wat werkt niet ,-- extern Normeringsboek Stimuleringsprogramma Kennisdelen, op basis van opgedane ervaringen inzicht geven in normeringen/inhoud in plannen wat werkt wel en wat werkt niet , ,-- extern Levende bibliotheek Kennisdelen, best practises beeldend zichtbaar maken wat ,-- BAC 18 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

Bijlagen: -Het werkprogramma te raadplegen via het Stateninformatiesysteem SIS kenmerk PS/2004/1356.

Bijlagen: -Het werkprogramma te raadplegen via het Stateninformatiesysteem SIS kenmerk PS/2004/1356. Provinciale Staten www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/4385 14 12 2004

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Embargo tot woensdagmiddag 12 maart 14.00 uur Onderwerp Landschappen van Allure: sbesluit tweede tender. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincje.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel VAN Reg.nr.

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/2734

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG Landinrichtingscommissie Rijssen De heer H. van verbeeke Lentzinckserve 6 441 KE NIJVERDAL Luttenbergstraat Postbus 1008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma S T A T E N V O O R S T E L Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2004MEC001940i Portefeuillehouder : J.van Bergen Titel : Cultuurprogramma

Nadere informatie

Omgeving bodemsanering Olasfa

Omgeving bodemsanering Olasfa Omgeving bodemsanering Olasfa Communicatieplan 2016 NM R. Knippels februari 2016 Colofon Uitgave Zaak 3165559 Datum februari 2016 Auteur R. Knippels Project/kenmerk Bodemsanering Olasfa fase 2 (2016/0064912)

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 b 1 Provinciale Staten van Fryslân www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Programmaleiders Externe Veiligheid (PLEV) PZH/019/170415/N004 September 2015 Hans

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010 Welkom Begeleidingsgroep Brabant aan Zee 14 december 2010 Parkontwikkeling met de Drie Rijken Programmamanagement: Vier specialiteiten binnen 1 team Per Rijk een programmamanager Achter de schermen eenheid

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad

Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad 2010-2015 Januari 2010 Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad 2010-2015 Januari 2010 Agenda 2010-2015 Zwolle Kampen Netwerkstad 3 Inleiding In 2010 wanneer ZKN haar eerste decennium

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling Mededeling Onderwerp Mededeling vaststelling ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk gebied Flevoland 2017-2019 Kern mededeling: Op 9 november 2016 zijn de inhoudelijke en financiële kaders

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken.

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Versie: definitief/18-05-2017 Aanleiding De rijksoverheid heeft een landelijk verbod voor alle asbestdaken aangekondigd. Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken

Nadere informatie

Aan de slag met de. Omgevingsvisie

Aan de slag met de. Omgevingsvisie Aan de slag met de Omgevingsvisie Deze factsheet neemt u mee bij de start van het omgevingsplan en laat zien welke ervaringen zijn opgedaan met het opstellen van Omgevingsvisies. Omgevingsvisie Met de

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke ambitie:

Onze gemeenschappelijke ambitie: 1 Concept-versie versnellingsafspraken vanuit de provinciale opgaven voor de regio Hart van Brabant d.d. 15 november Document ten behoeve van dialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten van Noord

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

wij presenteren u kijk 1

wij presenteren u kijk 1 wij presenteren u... 18-4-2016 kijk 1 OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Impact Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 14 april 2016 18-4-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoe past OGW in

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie