PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel 2009-2011."

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl Provinciale Staten PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 'pt>/ t ZGG(j /1&J. 2* : "5 MRT 2009 a.d. RABO Zwolle Inlichtingen bij Mw. ir. M.P.Muller telefoon M.P. Muller Routing Bijl.: Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel Datum SCenmerk 2009/ Pagma 1 Uw brief Bijlage: - Werkprogramma Stimulering Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel, geplaatst op het SIS, kenmerk PS/2009/107. Bijlage is op te vragen via mmi. vd. nl kenmerk In 2Q01 startte de provlncie Overijssel het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel erfgoed Overijssel. Een programma met een looptijd tot en met Bij de evaluatie van dat programme werd geconcludeerd dat de doelstellingen voor een belangrijk deel waren gerealiseerd, maar dat de periode van drie jaren toch te kort was om de uitvoering van projecten te realiseren. Provinciale Staten namen daarop bij de behandeling van de begroting 2004 de motie Van Dalfsen- Morskate (nr. 40) aan, waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd om met voorstellen te komen voor verlenging en intensivering van het stimuleringsprogramma met drie jaar en de verbreding met agrarisch erfgoed. Dit is gebeurd in het Werkprogramma , dat medio 2007 is geevalueerd. Op ;12 September 2007 (kenmerk PS/2007/503) heeft u met instemming kennisgenomen van de resultaten van deze evaluatie. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen die uit deze evaluatie naar voren kwamen, waren: het opstellen en ten dele ook de uitvoering van transformatieplannen heeft veelvuldig plaatsgevonden. Daarmee werd de identiteit versterkt, industrieel en agrarisch erfgoed behouden en ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bevorderd; de publiciteit via boek, website en TV brachten het belang van re-animatie van erfgoed bij een breed publiek over het voetlicht; cultuurtoerisme speelde in op het industriele verleden van Overijssel. diverse voormalige industriecornplexen bleken goede broedplaatsen te zijn voor innovatieve ontwikkelingen van kunst en economie. Gezien de positieve resultaten van de programmaperiode werd met het Coalitie-akkoord "vertrouwen, verbinden en versnellen" besloten tot een voortzetting van het Stimuleringsprogramma. Het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed zal worden opgenomen als een zelfstandig subprogramma onder het programma Ruimtelijke Kwaliteit. Sijiagen 1 Datum verzending 05. MRT provincse verijssel

2 Het programma Ruimtelijke Kwaliteit zal onderdeel worden van de uitvoeringsagenda van de concept- Omgevingsvisie. Het nieuwe Werkprogramma voor de periode is thans opgesteld. Wij sturen het u hierbij ter kennisneming toe. In dit programma zal het accent vooral komen te liggen op het: verder aanjagen, subsidieren en begeleiden van transformatieplannen op gebied van industrieel en agrarisch erfgoed, waarbij externe deskundigheid zal worden ingeschakeld ter advisering van de provincie en waarbij meer aandacht wordt besteed aan gebiedsgerichte benadering waarvoor het erfgoed als vliegwiel kan fungeren; presenteren en daarmee delen van "best practises"; ontwikkelen van diverse producties ter inspiratie; verwerven en delen van kennis, zowel nationaal als internationaal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het SIS waarin onder nummer PS/2009/107 het Werkprogramma is in te zien. Datum Kenmerk 2009/ Pagina 2 Wij stellen u voor het Werkprogramma in het kader van het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel voor kennisgeving aan te nemen. Gedeputeerde Staten van Uw kenmerk voorzitter, secretaris, verijssel

3 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed Werkprogramma Februari 2009 RWB-RP ir. M.P. Müller bns Februari 2009 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 1

4 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum Februari 2009 Auteur ir.m.p. Müller bns Oplage 50 Fotografie/Illustraties Project/kenmerk Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed Inlichtingen bij mw. ir. M.P. Müller (Monique) RWB-RP Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax provincie.overijssel.nl In samenwerking met 2 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

5 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 5 2 Relatie beleidsvisies en Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. 6 3 Stand van zaken en opdracht 7 4 Overzicht activiteiten Stimuleringsprogramma Bijzondere aspecten bij het industrieel erfgoed Bijzondere aspecten bij het agrarisch erfgoed Taakverdeling activiteiten periode Tijd en fasering Wat doen we in Programmamanagement en organisatie 14 6 Financiële strategie Interne financiering Rijksbijdrage Europese bijdrage Overzicht Doelen Inspanningen Middelen Kostentoedeling 20 7 Communicatie 21 Bijlage bij hoofdstuk 4 25 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 3

6 Huizen in de binnenstad Die huizen in de binnenstad, waarvan je eens de sleutel had. Elk wonen voel je als voorgoed, totdat je toch verhuizen moet. Je naambord bij een andere bel en na wat weken went het wel. Je treft je oude huizen aan en kunt er niet naar binnen gaan. Ze staan er nog precies als toen hun huiselijke plicht te doen. Ondanks de reuma in hun hout worden ze heel erg langzaam oud en halen 't jaar 3000 wel als 't goed blijft gaan met Stadsherstel. Die huizen in de binnenstad, waarvan je eens een sleutel had, waar nu een ander slaapt en eet, die nog van geen verhuizen weet uit: 'Ik had als kind een huis en haard', Willem Wilmink. 4 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

7 1 Managementsamenvatting Aanleiding Op 15 augustus 2008 jl. is de stuurgroep voor het programma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed voor het eerst in 1,5 jaar bijeengekomen in Deventer. Toen is de afspraak gemaakt dat bij de nieuwe stuurgroep zitting van 19 november a.s. er een concept plan van aanpak (PVA) ligt voor de programmaperiode van 2009 tot en met Stand van zaken Belangrijke input voor het nieuwe programma zijn de aanbevelingen vanuit de evaluatie van voor industrieel en agrarisch erfgoed, constateringen in het veld, de omgevingsvisie en het programma ruimtelijke kwaliteit in wording, input vanuit PO, stuurgroep, programmagroep en belanghebbenden. Het plan van aanpak wordt gecombineerd met een nieuw communicatieplan gericht op een verbeterde inzet van communicatiemiddelen en een overzicht van de stand van zaken van de verschillende transformatieplannen. Tevens blijven de aspecten gericht op het industrieel en agrarisch erfgoed zichtbaar. Kaders voor het plan van aanpak de Omgevingsvisie biedt het kader (een afstemming heeft hierin plaats gevonden) het ankeren van het stimuleringsprogramma aan en met het programma Ruimtelijke Kwaliteit als paraplu onderkenning van de elementen van voorkantsturing en integrale benadering bij de verschillende transformatieplannen in het voorgaande en lopende programma Missie Missie voor de nieuwe programmaperiode is gericht op continuïteit, kansen benutten als vliegwielen en schaalvergroting en bewustwording (via kennisdelen, -ontwikkelen en borgen). Hoofdlijn programma : continueren van de stimulering van de transformatieplannen voor industrieel en agrarisch erfgoed, het programmabudget en het uitvoeringsbudget (vangnet); meenemen van de aanbevelingen uit de evaluatie en de programmagroep; ankeren van het stimuleringsprogramma aan het programma ruimtelijke kwaliteit als zelfstandig subprogramma; opschalen van het programma op basis van eerder opgedane ervaringen; zoeken naar 1+1 = 3 door de integrale benadering verder te vergroten en verbinding te zoeken met andere programma s; dynamisch karakter van het programma door jaarlijkse herijking. Financiering Programma Ruimtelijke Kwaliteit financiert het subsidiebudget transformatie plannen en het programmabudget, samen Het uitvoeringsbudget van zal net als in 2008 gedekt moeten worden uit het budget voor Restauratie en revitalisering uit de Dynamische Investering Agenda opgenomen onder product cultureel erfgoed ( ) voor de begroting van Overwegingen bij het PVA: De Omgevingsvisie en het programma Ruimtelijke Kwaliteit zijn kaderstellend maar nog niet vastgesteld De aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de evaluatie hebben een plek gekregen in het programma in de (programma)aanpak, producten dan wel activiteiten De ervenconsulent heeft een programmaoverstijgend karakter en zal gedekt worden uit programma ruimtelijke kwaliteit In een eerdere evaluatie is gesteld geen extra categorieën naast industrieel en agrarisch erfgoed toe te voegen aan het programma 15 december vindt er een terugkoppeling plaats richting de programmagroep Planningstreven is dat PVA begin 2009 naar GS gaat voor vaststelling Voor 2009 een nieuwe aanvraag doen bij GS voor het uitvoeringsbudget van ,-- vanuit het budget voor Restauratie en revitalisering uit de Dynamische Investerings Agenda opgenomen onder product cultureel erfgoed ( ) in de begroting (vangnet). Activiteiten voor 2009 Producten Kennisontwikkeling en deling: hulpboek opdrachtgeverschap op basis van ervaringen in het veld, brochures inspiratieboek, excursie, studiereis, website en levende bibliotheek, symposium, input vanuit het ervenconsulentschap, normeringenboek op basis van het stimuleringsprogramma (op te starten) Stimulering: transformatieplannen industrieel erfgoed, transformatieplannen agrarisch erfgoed, vangnet via het uitvoeringsbudget Extra: studieproject/prijsvraag bestaande parels van Overijssel, eerste buitenlandse verkenning/samenwerking/uitwisseling, jaarlijkse evaluatie en herijking programma Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 5

8 2 Relatie beleidsvisies en Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. Voor de periode heeft de Provincie Overijssel een coalitieakkoord gesloten. In dit coalitieakkoord is een aantal ambities opgenomen. Deze zijn onder verdeeld in een zevental hoofdprogramma s, waaronder het Programma Kwaliteit van de Leefomgeving. Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving is een van de belangrijkste uitdagingen voor de provincie voor de komende jaren. Een van de belangrijkste ambities voor de provincie is dat Overijssel als een vitale samenleving tot ontplooiing komt in een mooi landschap. De afgelopen jaren is deze weg al ingeslagen en de komende jaren zal hier nog een schepje bovenop worden gedaan. Naast deze ambitie zijn er ook wat veranderingen in gang gezet die de provincie instrumenten in handen geeft om krachtiger aan te sturen op deze ambitie. Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 jl. zal de sturing op de ruimtelijke inrichting van Overijssel sterk veranderen. Deze nieuwe sturingsfilosofie wordt momenteel doorvertaald in de Omgevingsvisie. Het is een integrale beleidsvisie op de ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van Overijssel in de vorm van een kaartbeeld en een beschrijving van de gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen. Een van de accenten van de Omgevingsvisie wordt gevormd door de inzet op het versterken van de Ruimtelijke Kwaliteit in Overijssel via gebiedskenmerken en een gebiedscatalogus. De afgelopen jaren is op dit gebied al veel gedaan en gebeurd, zoals het oprichting en continueren van het Atelier Ruimtelijke Kwaliteit, het opstarten van masterclasses voor kennisontwikkeling, het Actieprogramma Cultuur en Ruimte, en het stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. Belangrijke taakstellingen van de Programmabegroting van 2008 voor het Programma Kwaliteit van de Leefomgeving is dat er een (nieuw) programma Ruimtelijke Kwaliteit wordt voorbereid èn dat de aandacht gericht blijft op de Re-animatie van industrieel en agrarisch erfgoed binnen Overijssel. Momenteel wordt het programma Ruimtelijke Kwaliteit voor de komende jaren voorbereid. Hierin zal het accent op kennisontwikkeling worden gecontinueerd, maar tegelijkertijd een verdiepingsslag plaatsvinden gericht op voorkantsturing en realisatie. Het is de bedoeling dat het programma Ruimtelijke Kwaliteit de paraplu wordt waaronder alle ruimtelijke kwaliteitsprojecten en samenhangende activiteiten in groter verband worden geplaatst. Het wordt een samenhangende verzameling van ruimtelijke kwaliteitsactiviteiten en projecten, die op een gezamenlijke en gecoördineerde wijze worden gemanaged, zodat voordelen worden bereikt die anders niet mogelijk waren. Het geheel is meer dan de som der delen. Belangrijke speerpunten binnen dit programma kunnen ondermeer zijn: a. het inzetten op de bestaande parels binnen Overijssel, behoud door ontwikkeling b. inzetten op de nieuwe parels binnen Overijssel c. kennisontwikkeling en verspreiding d. ruimte voor experimenten en nieuwe impulsen. Als paraplu ankert het programma Ruimtelijke Kwaliteit vanuit de Omgevingsvisie ook het Stimuleringsprogramma Re-animatie Agrarisch en Industrieel Erfgoed. Het Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed is hierbinnen één van de zelfstandige subprogramma s, waarbij het accent ligt op het behoud door ontwikkeling naast de overige speerpunten. 6 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

9 3 Stand van zaken en opdracht Het programma is van start gegaan in 2001 en bestaat uit twee belangrijke peilers, namelijk het industriële en het agrarische erfgoed binnen Overijssel. Als centaal thema is gekozen voor behoud door ontwikkeling. In de door Provinciale Staten aanvaarde motie van de Statenleden Van Dalfsen en Morskate stelden beide Statenleden voor het stimuleringsprogramma voor uitsluitend industrieel erfgoed, te verbreden met agrarisch erfgoed. Het programma werd tevens met drie jaar verlengd. Reden was om de al bereikte positieve ervaringen verder uit te bouwen. Vooral de lange duur van de transformatieprocessen veroorzaakte dat deze tot het moment van de motie nog nauwelijks hadden geleid tot een concrete uitvoering. In het voorjaar van 2007 werd het Stimuleringsprogramma Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed geëvalueerd. Het jaar 2007 gold als een overgangsjaar: afhechting van periode en toewerken naar nieuwe programmaperiode. In de zomer van dat jaar nam GS en vervolgens PS met instemming kennis van de resultaten van de evaluatie. GS besloot dat de resultaten van deze evaluatie moesten worden betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor de nieuwe programmaperiode Tijdens de evaluatie werd al duidelijk dat de provincie zich zou blijven inzetten voor behoud en versterking van het industrieel en agrarisch erfgoed in Overijssel (zie Coalitie-akkoord van Provincie Overijssel). Tijdens en na de evaluatie is blijvend ingezet op de accenten die golden voor de programmaperiode Dit betekende: aanjagen/begeleiden (w.o. subsidiëren van) transformatieplannen voor agrarisch en industrieel erfgoed. In de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van het Evaluatierapport werd vermeld dat het programma vooralsnog niet zou moeten worden uitgebreid met nieuwe categorieën, zoals militair en religieus erfgoed. Een opvatting die door de stuurgroep werd gedeeld. Nu oogsten van wat op industrieel en agrarisch is gezaaid, en versnippering tegengaan. Aandacht voor herbestemming van agrarisch erfgoed blijkt booming en is langzamerhand uitgegroeid tot de belangrijkste pijler van het stimuleringsprogramma. Het programma is voortgezet, waarbij sinds de zomer van transformatieplannen agrarisch erfgoed gesubsidieerd. Op dit moment zijn er 12 subsidie aanvragen voor een transformatieplan in het kader van agrarisch erfgoed in voorbereiding. Voor industrieel erfgoed zijn in deze periode 4 projecten gehonoreerd, 2 subsidieaanvragen zijn onlangs bij provincie ingediend en worden gehonoreerd, en 4 zijn er in voorbereiding. Er zijn ook andere activiteiten uitgevoerd die het Overijsselse erfgoed op de kaart hebben gezet: in opdracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en Monumenten (RACM) en provincie Overijssel heeft Het Oversticht samen met Hebly Theunissen Architecten een onderzoek uitgevoerd naar het opzetten van een methodiek om cultuurhistorische waarden op na-oorlogse bedrijventerreinen in kaart te brengen. Deze methodiek kan behulpzaam kan zijn bij het revitaliseren van deze bedrijventerreinen. Voor dit project is aansluiting gezocht met het provinciale programma Vitale Bedrijventerreinen. Een projectgroep waarin opdrachtgevers en nemers zitting hadden heeft het onderzoek begeleid. Zeer onlangs is het opgeleverd. De wijze waarop dit wordt geïmplementeerd wordt momenteel bekeken. Begin dit jaar, op 31 januari 2008, werd de bijeenkomst Het erf op koers gehouden, voor gemeenten, eigenaren, ontwerpers, adviseurs, partnerorganisaties. Hier is het Inspiratieboek Traditie en Vernieuwing gelanceerd. Het bevat voorbeelden van geslaagde transformaties van agrarisch erfgoed in Overijssel en betreft een deelproject van het totale Boerenervenproject, dat is opgezet voor het uitvoeren van agrarisch erfgoed binnen het totale Stimuleringsprogramma. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 18 november 2008 de Ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin wordt een vernieuwde toon gezet bij de inrichting van de leefomgeving. Het vooraf helder neerzetten van de hoofdlijnen voor de inrichting van de provincie speel hierin de hoofdrol. Het motto is centraal wat moet en decentraal wat kan. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over het provinciale belang bij verschillende onderwerpen. De provincie richt zich voor wat betreft de sturing niet meer op de strekkende vierkante of kubieke meter, maar op de kwaliteiten van een gebied. Hiermee wordt het kader geschapen voor het programma Ruimtelijke Kwaliteit en dus ook voor het Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 7

10 Gedurende de afgelopen programmaperiode is gebleken dat veel winst is behaald bij de transformatieprojecten door voorkantsturing en integrale benadering. Concreet betekent dit dat alle partijen die betekenis (kunnen) hebben voor de diverse ontwikkelprojecten vanaf het begin betrokken zijn en deel hebben aan de verschillende projecten. Missie nieuwe programmaperiode In de nieuwe programmaperiode is de missie gericht betrouwbaarheid, kansen benutten en bewustwording, dat wil zeggen: Het zijn van een betrouwbare partner in het stimuleringsprogramma door het continueren van de eerder gestelde doelen voor zowel het industrieel als het agrarisch erfgoed (continuïteit) Het benutten van kansen en schaalvergroting om zo het industriële erfgoed te benutten als vliegwielen en indien mogelijk als incubators te laten dienen voor gebiedsontwikkeling dan wel herstructurering (ankeren) Bewustwording door het verspreiden, uit te dragen en zichtbaar maken van de kennis (kennisontwikkeling, -deling, -borging) die is opgedaan op basis van de ervaring bij de verschillende transformaties. Het gaat hier om zowel inhoudelijke als procesmatige kennis. Hiermee ontstaat vanuit dit stimuleringsprogramma een bouwsteen voor kennisdeling niet alleen gericht op de eigen organisatie, maar ook op externe partijen en partners (kennisvijver). We willen bereiken (basisdoelen) dat: een bijdrage wordt geleverd aan de identiteit c.q. uitstraling en ruimtelijke kwaliteiten van Overijsselse regio s, steden, landschappen en dorpen, evenals de afzonderlijke bedrijven door vernieuwing van industrieel en agrarisch erfgoed het economisch belang van stad en land wordt versterkt als gevolg van het feit dat deze eigen identiteit een grotere herkenbaarheid betekent en wervingskracht bezit. Innovatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd. Vernieuwing van industrieel erfgoed vergt namelijk een grote mate van creativiteit. De specifieke opgaven verbinden diverse werkvelden/specialismen met elkaar Duurzaamheid wordt bevorderd door hergebruik van gebouwen, terreinen en grondstoffen Het inzicht in cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten bij zowel een breed publiek als bij bestuurders en (agrarische) ondernemers wordt vergroot. Cultuurtoerisme wordt versterkt door vernieuwing van het industrieel en agrarisch erfgoed, o.a. in de vorm van themaroutes en netwerken van pleisterplaatsen van agrarisch en industrieel erfgoed Hoe willen we dat bereiken Er zijn twee invalshoeken die bepalend zijn voor het stimuleringsprogramma. De Omgevingsvisie is een van de kaders die dient als leidraad. Het programma Ruimtelijke Kwaliteit de paraplu voor de focus van het programma binnen de versterking van de kwaliteit van Leefomgeving binnen Overijssel. Continueren De positieve effecten van het programma van de afgelopen programmaperiode worden voortgezet door het continueren van de transformatieplannen van zowel het industrieel als het agrarisch erfgoed. Meenemen aanbevelingen Verder worden deze effecten versterkt door de aanbevelingen uit de programma evaluatie van mee te nemen, zoals: Het geven van meer bekendheid aan het stimuleringsprogramma via diverse communicatiemiddelen en activiteiten Meer differentiatie in de financiële ondersteuning objecten in een zo groot mogelijke omgeving plaatsen (schaalvergroting en integrale benadering) Meer soepelheid hanteren ten aanzien van de normen van vervangende woningbouw (evt. mee te nemen in verordeningen) bij het agrarisch erfgoed indien dit bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en samenhang De rug recht houden ter voorkoming van verstening en aantasting van het open landschap Verbetering afstemming met en tussen diverse provinciale instrumenten en regelingen tav agrarische bebouwing (=> inventarisatie maken!) Ook initiatiefnemers buiten reconstructiegebieden gebruik laten maken van het 8 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

11 stimuleringsprogramma Inzetten op goed opdrachtgeverschap (richting gemeenten en andere partners en belanghebbenden) Onderzoeken van de mogelijkheid van een education permanente tav agrarisch erfgoed Verbreding naar mogelijkheden voor internationale samenwerking en kennisdeling Creëren van een vangnet voor interessante ontwikkelingen binnen de doelstelling maar buiten oorspronkelijk programma. Ankeren Het ankeren van het Stimuleringsprogramma Industrieel en Agrarisch Erfgoed aan het programma Ruimtelijke Kwaliteit als zelfstandig subprogramma. Het Stimuleringsprogramma heeft de afgelopen jaren een ruime ervaring opgedaan op het gebied van voorkantsturing en integrale benadering. Deze kennis en aanpak sluit aan bij het kader en sturingsfilosofie van de Omgevingsvisie en past onder de paraplu van het vorm te geven programma Ruimtelijke Kwaliteit. Opschalen Het toepassen van schaalvergroting van het programma op basis van eerder opgedane ervaringen. Belangrijke kansen doen zich voor bij met name het industrieel erfgoed om te dienen als vliegwiel voor herontwikkeling waarbij behoud door ontwikkeling voorop staat. Zoeken naar 1+1=3 Het bundelen van krachten en verder vergroten van de integrale benadering door nog meer verbinding te zoeken met andere programma s. Dynamisch karakter Jaarlijks zal het programma worden geëvalueerd en herijkt om zo goed te kunnen inspelen op de actualiteit. Het programma krijgt daarmee meer dynamiek. Transformatie voormalige Gieterij Stork naar Community College in Hart van Zuid te Hengelo. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 9

12 4 Overzicht activiteiten Stimuleringsprogramma Welke inhoudelijke activiteiten en projecten denken we op te gaan pakken in de periode van 2009 t/m 2011? (voor een uitgebreider overzicht zie paragraaf 6.4) De activiteiten in de periode 2009 tot en met 2011 richten zijn onder te verdelen in de hoofdmoten: - Kennisontwikkeling, - deling en - bewustwording - Stimulering - IJkmomenten - Communicatie en beeld - Extra evenementen - Tussenresultaten. Kennisontwikkeling, -Deling en - Bewustwording Pragmatisch handboek als ervaring/inspiratie, selectie grotere stimuleringskandidaten, monitorsysteem, boek (goed) opdrachtgeverschap vanuit praktijk (diverse jaarlijkse delen), onderzoek education permanente, werkschriften, opzet brochures obv stimuleringsprogramma thema s, basisopbouw Kennisbank/Kweekvijver, 1 e studieproject/prijsvraag/wedstrijd parels van Overijssel, netwerken; Stimulering Proactief panden inventariseren, locatiebezoeken particuliere aanvragers/initiatiefnemers, subsidieverstrekking transformatieplannen, begeleiden en monitoren transformatieplannen; IJkmomenten Tussentijdse evaluatie, Markering april 2009 ivm Omgevingsvisietraject, verfijnen ervaringen agrarisch erfgoed, verfijnen ervaringen industrieel erfgoed; Communicatie en beeld Communicatieplan en promotieactiviteiten gekoppeld aan de diverse producten/brochures/projecten en folders en een prijsvraag; Extra evenementen (experimenten) Werkschriften, brochures en folders obv thema stimuleringsprogramma, inspiratie vanuit het buitenland, buitenlandse verkenning/samenwerking, onderzoek education permanente, onderzoek Industrieel erfgoed en cultuurtoerisme, symposium kennisontwikkeling RK Thema bestaande parels van Overijssel, kennisbank basis: De Levende Bibliotheek ; Producten Programmaplan , Communicatieplan, Programmaopdracht , Uitvoeringsprogramma, Evaluaties, Handboek, Brochures (en bijbehorende brochures en folders), Symposium, Loketservice, Themabrochures en folders, Themawerkschriften, Verslag/inventarisatie Education permanente, Vergelijkingsboek buitenlandse ervaringen, Studiereis, Werkbezoeken, Excursies, Transformatieplannen industrieel erfgoed,transformatieplannen agrarisch erfgoed, Cultuurhistorisch kansenboek naoorlogse bedrijventerreinen; Tussenresultaten Programmaplan, communicatieplan, pilotproject toerisme, pilotproject internationale kennisuitwisseling, pilotproject gebiedsgerichte benadering, themaboeken aanpak/benadering agrarisch erfgoed, basisplan ervenlocet, tussentijdse evaluatie 2010, fondsenplan, kennisbank (aanbod met vraag matchen), onderwijspakket gericht op gemeenten/scholen (onbekend maakt onbemind), informatiebrochures (hulpboek goed opdrachtgeverschap etc.), pragmatisch handboek ahv ervaringen; Afhankelijkheden werkzaamheden er ontstaat meer ruimte wanneer er meer budgetten kunnen worden aangeboord handboek in relatie met inventarisatie subsidiemogelijkheden/regelingen provincie Deelprojecten (lopen parallel) Individuele transformatieplannen Excursies Pilotprojecten 10 Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed

13 4.1 Bijzondere aspecten bij het industrieel erfgoed Feit is dat bij de transformatie van industrieel erfgoed een lange looptijd heeft en daarmee de resultaten in het veld niet direct zichtbaar zijn. Wel is gebleken dat er belangrijke kansen zich voordoen bij met name het industrieel erfgoed. Voorstel is om deze kansen dan ook te gaan benutten in de komende programmaperiode door schaalvergroting toe te passen richting gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar kansen om de transformaties mede te gaan gebruiken als incubators of vliegwielen voor deze gebiedsontwikkelingen. 4.2 Bijzondere aspecten bij het agrarisch erfgoed Op 1 juni 2006 werd voor een periode van 2 jaar door Het Oversticht in samenwerking met provincie en gemeenten een ervenconsulent aangesteld. Deze bood in de afgelopen periode inhoudelijke expertise en onafhankelijk advies over: de kwaliteit van de erflocatie de transformatie- c.q. nieuwbouwopgave mogelijke oplossingsrichtingen Na deze periode zou de meerwaarde van het ervenconsulentschap moeten zijn bewezen, waarbij de gedachte was dat de gemeenten zelf de diensten van het ervenconsulentschap aan hun inwoners zouden moeten kunnen bieden. Op basis van een groeiend aantal adviezen en vragen vanuit het veld blijkt na deze 2 jaar dat het ervenconsulentschap in meer dan alleen de behoefte voorziet. Het fungeert als katalysator door het aandragen van oplossingsrichtingen en concrete adviezen voor erftransformaties. Verder is er een grotere vraag naar kennisontwikkeling vanuit de gemeenten mede doordat de vragen gedurende het traject complexer zijn geworden dan voorheen was voorzien. Duidelijk is gebleken, dat het belang van advisering en stimulering aan de voorkant van het proces groot is. Het ervenconsulentschap heeft hierdoor een belangrijke bijdrage geleverd aan de borging van de ruimtelijke kwaliteiten van gebouw, erf en landschap. Niet in de laatste plaats door de rol die de ervenconsulent vervult in het kader van het Stimuleringsprogramma Re-animatie agrarisch erfgoed. De ervenconsulent adviseert de provincie over transformatieplannen agrarisch erfgoed en geldt in die hoedanigheid vaak als vooruitgeschoven post, waardoor deze transformatie-opgaven in een vroegtijdig stadium gematcht worden met het stimuleringsprogramma. Transformaties in het landelijk gebied zullen blijvend plaatsvinden mede op basis van gemeentelijk en provinciaal beleid (PMJP) en de toegenomen belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit. De verwachting is dan ook dat de behoefte van gemeenten en particulieren aan onafhankelijke expertise en advisering blijft bestaan. Gemeenten hebben ook zelf aangegeven deze bestaande constructie van een externe en onafhankelijk gepositioneerde ervenconsulent te willen continueren. Het ervenconsulentschap is één van de kansrijke instrumenten die bij kan dragen in het delen van kennis. Vooralsnog is dit een ontwikkeling die gefinancierd zal worden vanuit het programma ruimtelijke kwaliteit. Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed 11

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie