Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK"

Transcriptie

1 HANDLEIDING BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE BAANBREKERS Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK - 1 -

2 INLEIDING MATERIALENOVERZICHT HANDLEIDING PER MIDDEL 1. O-METING 2. ANIMATIE 3. E-CARD 1 4. POSTER 1 5. BANNER 1 6. STICKERS 7. ANSICHTKAART 8. E-CARD 2 9. BANNER POSTER INFORMATIEBROCHURES 12. WORKSHOPS 13. WEGWIJZERS 14. POSTER VANZELFSPREKEND BOEKJE 16. EFFECTMETING BIJLAGEN 1. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: MANTELZORG EN WERK 2. TECHNISCHE BIJLAGE 3. LOGO S, KLEURCODES, LETTERTYPES EN PAPIERSOORTEN Lees de handleiding helemaal door voordat u de bewustwordingscampagne Baanbrekers in uw organisatie start. Timing en volgorde van middelen van een bewustwordingscampagne zijn belangrijk! Middelen volgen elkaar op en vullen elkaar aan. Voor een geslaagde campagne en een goed resultaat is het belangrijk de aangegeven volgorde en inzet van de middelen aan te houden

3 HANDLEIDING BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE BAANBREKERS! INLEIDING Één op de acht werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken voor een naaste. Veel werkende mantelzorgers vinden die combinatie zwaar. Sommigen raken overspannen, anderen besluiten minder te gaan werken of geven hun baan op. Terwijl uit onderzoek blijkt dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van mantelzorg veel goede oplossingen kan opleveren. Als leidinggevenden, directeuren, personeelsfunctionarissen, collega s en mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden in aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan mantelzorg en werk makkelijker gecombineerd worden. De campagne Baanbrekers is een interne campagne voor bedrijven en organisaties die de combinatie mantelzorg en werk binnen hun organisatie onder de aandacht willen brengen en verbeteren. In deze handleiding vindt u achtereenvolgens informatie over de opbouw van de campagne, de inzet van communicatiemiddelen en het beoogde effect van de campagne in uw organisatie. In bijlage 1 leest u meer over de maatschappelijke context en het waarom van de campagne Baanbrekers. In bijlage 2 en 3 vindt u technische instructies. Opbouw van de campagne De campagne Baanbrekers verloopt in drie fases, waarbij verschillende (communicatie)middelen in uw organisatie worden ingezet. U vindt hieronder om te beginnen een korte beschrijving van elke fase met de bijbehorende middelen en hun beoogde effect. Hiermee krijgt u een overzicht van de opbouw van de campagne. De doorlooptijd van de gehele campagne is 14 à 15 weken. Fase 1: Bekendheid De campagne begint met het introduceren van de term Baanbrekers op een wijze die niemand kan ontgaan. In een periode van twee weken worden uw medewerkers geconfronteerd met: een digitale animatie, een e-card, een banner, een poster en stickers die allemaal de term Baanbrekers introduceren. De bedoeling is om mensen te prikkelen en reacties los te maken als: Hè, wat is dit? Waar gaat dit over?. Een week later wordt die vraag beantwoord met een tweede e-card en een tweede banner die beiden naar de website: verwijzen waarop veel informatie te vinden is over het combineren van mantelzorg en werk. Na de eerste fase van circa vier weken is de belangstelling voor het thema werk en mantelzorg gewekt en bestaat er bewustzijn over dat veel (1 op de 8) werknemers mantelzorger zijn. Fase 2: Besef. Na het wekken van belangstelling presenteert de campagne in fase twee feiten en cijfers over mantelzorg door middel van informatiebrochures voor P&O medewerkers, OR leden en directieleden en worden beleidsmakers overtuigd van de (financiële) voordelen van een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. Ook bieden workshops en wegwijzers praktische handvaten aan leidinggevenden en baanbrekers om daadwerkelijk tot een mantelzorgvriendelijke organisatie te komen. Gebruik niet alleen communicatiemiddelen maar bevorder interactie over het onderwerp, zodat mensen elkaar kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dat vanaf deze fase mantelzorg in bestaande reguliere overlegsituaties (werk- of teamoverleg, functioneringsgesprekken) aandachtspunt wordt. Samen met een tweede poster en de tweede banner groeit in de tweede fase van vier weken het besef dat mantelzorg en werk een thema is dat iedereen binnen de organisatie aangaat, én dat iedereen vanuit zijn eigen rol en positie kan bijdragen aan een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur

4 Fase 3: Begrip en acceptatie. Na de feiten, cijfers en de praktische handvaten volgen in fase drie de persoonlijke verhalen. In het Vanzelfsprekend boekje vertellen directeuren, personeelsfunctionarissen en mantelzorgers over hoe zij in de praktijk met de combinatie mantelzorg en werk omgaan. Of door verhalen over eigen mantelzorgers in het personeelsblad of op internet. Door de persoonlijke invalshoek wordt begrip en acceptatie gekweekt en met poster 3 krijgen mantelzorgers een gezicht. Aan het einde van fase drie is er meer begrip en acceptatie van werkende mantelzorgers en is de campagne Baanbrekers ten einde. U voert tot slot de effectmeting uit om het effect van de campagne te meten. MATERIALENOVERZICHT Bij elke fase van de campagne hoort de inzet van verschillende materialen en middelen. Deze zijn zowel op cd-rom als op de website te vinden. Hieronder ziet u per fase van de campagne alle middelen. In de eerste kolom staat aangegeven wanneer u een middel inzet. (Om verwarring met de weken van een kalenderjaar te voorkomen zijn de weken niet genummerd maar voorzien van een letter). In de tweede kolom staan de middelen beschreven en in de derde kolom het doel van elk middel. Fase 1: bewustwordingscampagne Baanbrekers Week Middel Doel Week 0 O meting De 0 meting meet de mate van bekendheid van het begrip mantelzorg in uw organisatie. Week A Animatie Werknemers prikkelen en nieuwsgierig maken naar het begrip Baanbreker. Week B E-card 1 De term Baanbrekers op prikkelende wijze introduceren en verwijzen naar één vraag over Baanbrekers. Week B Poster 1 Opnieuw aandacht vestigen en vraagtekens oproepen omtrent de term Baanbrekers. Week B Banner 1 Aandacht vasthouden voor het begrip Baanbrekers. Week B Stickers De stickers op plaatsen waar medewerkers elkaar ontmoeten zorgen voor geruchtvorming (het koffiezet- of kopieerapparaat) maken het begrip Baanbrekers onontkoombaar: je ziet het écht overal. Week C of D Ansichtkaart Dit is een papieren alternatief voor de e-cards. Vergroten van bekendheid en bewustwording over Baanbrekers en verwijzen naar de website: Week C of D E-card 2 Meer informatie geven over mantelzorg en werk. Via een klik op de e-card 2 komen ontvangers op de site Week C of D Banner 2 Het thema onderstrepen en verduidelijken. Via een klik op de banner komen ontvangers op de site. Deze banner kan de rest van de campagne gebruikt worden. Fase 2: besef Week Middel Doel Week E of F Poster 2 Meer helderheid geven over het thema Baanbrekers en mantelzorg. Week E of F Week E of F Week E of F Informatiebrochure OR Informatiebrochure Directie Informatiebrochure P&O Feiten en cijfers voor de OR over mantelzorg presenteren, met als doel OR leden te motiveren en mantelzorg als onderdeel van personeelsbeleid aan de orde te stellen. Feiten en cijfers presenteren aan directies over mantelzorg met (financieel) onderbouwde argumenten voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Informatie voor P&O medewerkers over mantelzorg presenteren met nadruk op flexibele ondersteuningsmogelijkheid in aanvulling op (verlof)regelingen, en acceptatie van - 4 -

5 Week G of H Week G of H Week G of H Workshop leidinggevenden Workshop baanbrekers Wegwijzer de Baanbreker Wegwijzer voor leidinggevenden mantelzorgers door collega s. Deelnemers leren over feiten en cijfers over mantelzorg, het onderwerp bespreekbaar maken, werkende mantelzorgers ondersteunen. Deelnemers leren over prioriteiten stellen, nee leren zeggen, de juiste balans tussen werk-privé vinden, het onderwerp bespreekbaar maken binnen de organisatie en bij collega s. Tips en trucs geven aan werkende mantelzorgers. Tips en trucs geven aan leidinggevenden voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Fase 3: begrip en acceptatie Week Middel Doel Week I of J Poster 3 Samenvatten van de campagne met de zes gezichten van de campagne. Week K of L Vanzelfsprekend boekje Door middel van tien interviews waarin werknemers, leidinggevenden, personeelmanagers en directeuren openlijk over hun praktijkervaringen met mantelzorg praten, best practices presenteren. Week M of N Effectmeting Aan de hand van een vragenlijst de mate van bekendheid van mantelzorg in combinatie met werk in uw organisatie meten. HANDLEIDING PER MIDDEL Hier vindt u een korte beschrijving van elk middel en hoe u dat middel in de campagne kunt inzetten. Elke beschrijving begint met de locatie van het middel op de cd-rom. Daarna volgt de timing, een beschrijving van het middel en aanwijzingen of instructies over de inzet ervan. Voorafgaand aan de handleiding per middel wijzen wij u graag op de volgende zaken. Volgorde en effecten Het is belangrijk dat u bij de inzet van middelen de aangegeven volgorde aanhoudt en de instructies nauwkeurig opvolgt. Een bewustwordingscampagne kent een specifieke opbouw waarbij de middelen elkaar aanvullen en opvolgen en zo samen het beoogde effect bereiken wat de middelen afzonderlijk niet bereiken. Komt u er niet uit? Raadpleeg uw systeembeheerder, webmaster of publiciteitsafdeling als u er zelf niet uitkomt met de digitale middelen of het drukwerk. In bijlage 2 en 3 vindt u technische specificaties en instructies. Logo s, kleurcodes, lettertypes en papiersoorten Mocht u extra materialen willen (laten) maken in dezelfde stijl als de campagne dan heeft u daarvoor logo s, kleurcodes en lettertypes nodig. Logo s van de campagne vindt u op de cd-rom onder 3. Logo s. Hier vindt u diverse logo s in zowel hoge als lage resolutie. In bijlage 3 van deze handleiding vindt u meer informatie over logo s, gebruikte kleurcodes, lettertypes en papiersoorten in de campagne. Lage resolutie- en drukwerkbestanden Op de cd-rom in de mappen onder 2. Bewustwordingscampagne vindt u diverse pdfbestanden. Sommige bestanden eindigen op lores en anderen op drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie (low resolution). Bestanden met een lage - 5 -

6 resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren om de middelen te drukken of te printen. Dit zijn bestanden met een hoge resolutie. Tip vooraf Het is vooral in fase 1 de bedoeling dat de middelen reacties oproepen in de trant van: Wat is dit? Waar gaat dit over? Laat uw systeembeheerder daarom een apart adres aanmaken voor de bewustwordingscampagne, bijv. Gebruik dat adres als afzender van de campagne als u de digitale middelen verstuurt, zodat u niet alle reacties in uw eigen mailbox krijgt. 1. DE 0-METING Locatie op de cd-rom: 5. Onderzoek/digitale 0-meting De 0-meting is een vragenlijst die u uw medewerkers voorlegt om in te vullen. De lijst bevat negen vragen over bekendheid met het begrip mantelzorg, over collega s met mantelzorgtaken en in hoeverre mantelzorg bespreekbaar is in uw organisatie. U kunt de vragenlijst digitaal voorleggen (bijvoorbeeld als bijlage bij een mail of op het intranet) of als uitgeprint document. U kunt zelf desgewenst vragen aan de lijst toevoegen, vervangen of weglaten. De uitkomsten van de vragenlijst geven een beeld van de kennis van uw medewerkers over mantelzorg. Aan het einde van de bewustwordingscampagne kunt u door de resultaten van de 0-meting te vergelijken met die van de effectmeting het effect van de campagne vaststellen. 2. DE ANIMATIE Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/2. Animatie Timing: Week A vòòr e-card 1 Fase 1 van de bewustwordingscampagne begint met een animatie in de vorm van een puzzel die zichzelf oplost. Daarin zijn gezichten te zien die snel in elkaar overvloeien. De animatie eindigt met de vraag: Ben jij een baanbreker? De animatie prikkelt en maakt nieuwsgierig naar het begrip Baanbreker. Techniek De animatie is een filmpje met geluid. Op de cd-rom onder mapje 2. Bewustwordingscampagne/2. Animatie staat de animatie in twee verschillende formaten: mpeg en wmv (windows mediaplayer). Overleg met uw webmaster of systeembeheerder welk formaat op uw systeem het beste af te spelen is. Uw systeembeheerder kan ook beoordelen of op de computers van uw werknemers genoeg software geïnstalleerd is om de animatie af te kunnen spelen. Wanneer dat niet zo is kunt u de animatie beter niet gebruiken. In dat geval kunt u starten met e-card

7 Verspreiding De animatie kan op verschillende manieren worden ingezet: Zet het op uw website of server en stuur iedereen een link. Stuur het filmpje naar iedereen in de organisatie per mail. Zet het filmpje op uw intranet. Eigen foto? U kunt een animatie op maat laten maken door de animatie af te sluiten met een foto van bijvoorbeeld de directeur van uw organisatie. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact opnemen met 3. E-card 1 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 1/E-cardbaanbreker.html Timing: Week B, na de animatie samen met poster 1, stickers en banner 1 E-card 1 is een foto met een tekst die prikkelt en een tipje van de sluier oplicht. Als de ontvanger op de e-card klikt, komt deze uit bij een poll. Daar ziet hij/zij: ik denk dat een baanbreker iemand is die. Na het kiezen van een antwoord volgt de zin weet je het zeker?. Klikt de ontvanger op OK dan volgt de melding hou je mailbox in de gaten. Dit is een verwijzing naar de 2 e e-card die de week erop wordt verstuurd. Met opmaak: Lettertype: Verdana, Vet De e-card prikkelt en roept vragen op bij medewerkers. Verspreiding en Techniek Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/3.E-cards/E-card 1 staat het bestand ecardbaanbreker.html dat u moet gebruiken. Neem voor het verspreiden van e-cards contact op met de webmaster of technische afdeling binnen uw organisatie. In bijlage 2 vindt uw webmaster of systeembeheerder een technische instructie voor het verspreiden van de e-card. Test de e-card voordat u hem verstuurt. 4. Poster 1 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 1 Timing: Week B, na de animatie, samen met e-card 1, stickers en banner 1 De poster toont een foto van een persoon en introduceert het begrip Baanbrekers. De poster prikkelt en roept vraagtekens op bij medewerkers. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de posters laten drukken (oplage > 200) - 7 -

8 U kunt de poster digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker wat in uw situatie het beste is. Hang de posters op in uw organisatie. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 1 staan de documenten Baanbreker_poster1_lores en Baanbreker_poster1_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 5. Banner 1 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/ Banner 1 Timing: Week B, na de animatie, samen met e-card 1, stickers en poster 1 Op de banner is een foto van een persoon te zien. Daarnaast bevat de banner drie teksten die elkaar continu afwisselen: 1 op de 8 is baanbreker Baanbrekers! En jij? Doel van de banner is medewerkers te prikkelen en nieuwsgierig te maken en de aandacht voor het begrip Baanbrekers in uw organisatie vast te houden. Op de cd-rom in mapje 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/ Banner 1 vindt u de banner in zes verschillende formaten zodat er altijd een banner is die op uw webportal of intranet past. Verspreiding U kunt de banner op verschillende manier verspreiden: Plaats een banner op uw website. Plaats een banner op uw intranet. Plaats een banner in uw (zie bijlage 2 ). De 1 e banner verwijst niet naar een website. Neem voor de verspreiding of plaatsing van de banner contact op met uw webmaster of systeembeheerder. 6. Stickers Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/6. Stickers Timing: Week B, samen met e-card 1, banner 1 en poster

9 Er zijn zeven verschillende stickers met ludieke teksten als: ik rem voor Baanbrekers, de Baanbreker was je nét voor, Baanbreken dat doe je samen, ruim baan voor de Baanbreker etc De stickers zijn bedoeld om te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Door de stickers overal in uw organisatie te verspreiden wordt het begrip Baanbreker écht onontkoombaar en ontstaat geruchtvorming. Verspreiding De stickers kunnen in principe overal geplakt worden. Op kopieerapparaten, bureaus, memo s, nieuwsbrieven, het koffiezetapparaat en de archiefkasten. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/6. Stickers staan twee documenten: Baanbreker_stickervel_lores en Baanbreker_stickervel_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 7. Ansichtkaart (als alternatief voor de e-cards) Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/7. Ansichtkaart Timing: Week C of D, na poster 1 en banner 1 De ansichtkaart toont hetzelfde portret als de banner 1, geeft tekst en uitleg bij het begrip Baanbreker en verwijst voor meer informatie naar de website De ansichtkaart vergroot bekendheid van het begrip Baanbrekers en geeft meer informatie over werk en mantelzorg. U zet de ansichtkaart in als alternatief voor de e-cards (1 en 2) mochten niet al uw medewerkers via bereikbaar zijn. U kunt de ansichtkaart ook inzetten naast de 2 e e-card. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. U kunt de ansichtkaart laten drukken (oplage > 200) U kunt de ansichtkaart digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker wat in uw situatie het beste is. Verspreid de ansichtkaart via de postvakjes of de bureaus van uw medewerkers. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/7. Ansichtkaart staan twee documenten: Baanbreker_ansichtkaart_lores en Baanbreker_ansichtkaart_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als - 9 -

10 controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 8. E-card 2 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 2/ecardbaanbrekerFollowUp.html Timing: Week C of D, een week na e-card 1 en samen met banner 2 E-card 2 toont hetzelfde portret als e-card 1 maar geeft (iets) meer duidelijkheid en uitleg over het begrip baanbrekers. Bovendien: wie op de e-card klikt komt op de website: waarop medewerkers alles over mantelzorg en werk kunnen vinden. Doel van de tweede e-card is om de nieuwsgierigheid van medewerkers naar het begrip Baanbrekers (gedeeltelijk) in te lossen door meer informatie te geven. Verspreiding en Techniek Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 2 staat het bestand ecardbaanbrekerfollowup.html dat u moet gebruiken. Neem voor het verspreiden van e-cards contact op met de webmaster of technische afdeling binnen uw organisatie. In bijlage 2 vindt uw webmaster of systeembeheerder een technische instructie voor het verspreiden van de e-card. Test de e-card voordat u hem verstuurt. 9. Banner 2 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/Banner 2 Timing: Week C of D, samen met e-card 2 De tweede banner geeft tekst en uitleg bij het begrip Baanbrekers. Net als de eerste banner toont de tweede banner ook nu een portret met teksten die elkaar continu afwisselen en opvolgen: baanbrekers combineren werk en mantelzorg Baanbreker? Ja, en controller. Als de ontvanger op de banner klikt komt die op de website Doel van de tweede banner is om de nieuwsgierigheid van medewerkers naar het begrip Baanbrekers (gedeeltelijk) in te lossen door meer informatie te geven. Op de cd-rom in mapje 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/ Banner 2 vindt u de banner in zes verschillende formaten zodat er altijd een banner is die op uw webportal of intranet past

11 Verspreiding U kunt de banner op verschillende manier verspreiden: Plaats een banner op uw website. Plaats een banner op uw intranet. Plaats een banner in uw (zie voor instructies bijlage 2). Deze banner linkt naar: Tip: neem voor de verspreiding of plaatsing van de banners contact op met uw webmaster of systeembeheerder. 10. Poster 2 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 2 Timing: Week E of F, na e-card 2 samen met de informatiebrochures en vóór de workshops Poster 2 toont naast een portret meer tekst en uitleg over baanbrekers en verwijst naar de website Doel van de poster 2 is om de nieuwsgierigheid van medewerkers naar het begrip Baanbrekers (gedeeltelijk) in te lossen door meer informatie te geven. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de posters laten drukken (oplage > 200) U kunt de poster digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Hang de posters op in uw organisatie waarbij u poster 1 vervangt door poster 2. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 2 staan de documenten Baanbreker_poster2_lores en Baanbreker_poster2_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 11. Informatiebrochures Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/8. Informatiebrochures Timing: Week E of F samen met poster

12 Voor verschillende doelgroepen zijn verschillende informatiebrochures die op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken informatie over het thema mantelzorg en werk presenteren. Er zijn drie informatiebrochures: Voor de OR Voor P&O functionarissen Voor de directie Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de informatiebrochures laten drukken (oplage > 200) U kunt de informatiebrochures digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Deel de informatiebrochures (bijvoorbeeld tijdens een vergadering) uit aan de desbetreffende doelgroep en plan vervolgmomenten in bestaande overlegsituaties om de combinatie van werk en mantelzorg gezamenlijk te bespreken. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures staan drie mappen: Informatiebrochure directie, Informatiebrochure P&O, Informatiebrochure OR. Onder mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures/informatiebrochure Directie staan de bestanden: Baanbreker_directie_lores en Baanbreker_directie_drukklaar. Onder mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures/informatiebrochure OR staan de bestanden: Baanbreker_OR_lores en Baanbreker_OR_drukklaar. Onder mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures/informatiebrochure P&O staan de bestanden: Baanbreker_PenO_lores en Baanbreker_PenO_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 12. Workshops Locatie op de cd-rom: 4. Workshops/ Timing: Week G of H, na de informatiebrochures, samen met de wegwijzers. Er zijn workshops voor leidinggevenden en mantelzorgers. Meer informatie over de workshops vindt u op de cd-rom in: 1. Handleiding project Op de cd-rom in het mapje 4. Workshops, staan 2 mappen: Workshop voor leidinggevenden en Workshop voor mantelzorgers. Voor beide workshops bestaat een handleiding met de inhoud en opbouw van de workshop alsmede tips en suggesties over

13 hoe u de workshop kunt geven. Voor de workshop leidinggevenden is tevens een powerpointpresentatie gemaakt die u van informatie voorziet die u tijdens de workshop kunt gebruiken. 13. Wegwijzers Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/9. Wegwijzers/ Timing: Week G of H, samen met de workshops. De wegwijzers presenteren praktische informatie, tips, aanbevelingen en handige adressen voor meer informatie. Zij bieden praktische handvaten om dat wat in de workshops besproken en geoefend is in de praktijk te gaan brengen. De wegwijzers zijn ook los van de workshops bruikbaar. Er zijn twee wegwijzers. Eén voor mantelzorgers en één voor leidinggevenden. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de wegwijzers laten drukken (oplage > 200) U kunt de wegwijzers laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Deel de wegwijzers uit aan het einde van de betreffende workshop. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. bewustwordingscampagne/9. wegwijzers/ staan twee mappen: Wegwijzer voor baanbrekers en Wegwijzer voor leidinggevenden. Onder 2. bewustwordingscampagne/9. wegwijzers/wegwijzer voor baanbrekers staan drie documenten: Baanbreker WW mz_lores en Baanbreker WW mz binnen_drukklaar (het binnenwerk van de brochure) en Baanbreker WW mz omslag_drukklaar (de omslag van de brochure). In het mapje 2. bewustwordingscampagne/9. wegwijzers/wegwijzer voor leidinggevenden staan twee documenten: Baanbreker WW leiding_lores en Baanbreker WW leiding_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 14. Poster 3 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster

14 Timing: Week I of J, na de workshops en wegwijzers Op poster 3 zijn alle portretten uit de campagne samen op één poster te zien. Doel van poster 3 is om aan eind van de campagne Baanbrekers zichtbaar te maken dat heel veel mensen werk en mantelzorg combineren. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de posters laten drukken (oplage > 200) U kunt de poster digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Hang de posters op in uw organisatie waarbij u poster 2 vervangt door poster 3. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 3 staan de documenten Baanbreker_poster3_lores en Baanbreker_poster3_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 15. Vanzelfsprekend boekje Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/10 Vanzelfsprekend boekje Timing: Week K of L, na poster 3 Het Vanzelfsprekend boekje bevat tien interviews waarin werknemers, leidinggevenden, personeelmanagers en directeuren openlijk over hun praktijkervaringen met mantelzorg praten. Het zijn best practices met praktische tips en suggesties, en voorbeelden over hoe men in organisaties met de combinatie mantelzorg en werk kan omgaan. Verspreiding Naar gelang uw budget kunt u kiezen één boekje per afdeling of één per medewerker te laten drukken. Het boekje kan dienen als een verzameling best practises voor alle beleidsmakers binnen uw organisatie maar ook ter inspiratie voor alle medewerkers (zowel mantelzorgers zelf als hun collega s). Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/10. Vanzelfsprekend boekje staan drie documenten: Vanzelfsprekend_lores, Vanzelfsprekend_binnenwerk_drukklaar (het binnenwerk van het boekje) en Vanzelfsprekend_omslag_drukklaar (de omslag van het boekje). Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007 Inhoudsopgave 1 OUTLOOK 2007... 3 1.1 Onderdelen van Outlook... 3 1.2 Outlook algemeen... 3 Leesbevestiging instellen... 3 1.3 Sneltoetsen... 5 Algemeen gebruik sneltoetsen... 5

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen.

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen. Transcriptie Welkom bij de online training. Stap 1: Vooroordelen Misschien heb jij ze niet, maar bij veel mensen speelt er iets wat ze tegenhoudt om aan een ebook te beginnen. De vier meest voorkomende

Nadere informatie

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail)

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) outlook Express starten en afsluiten welke versie een bericht verzenden, ontvangen, openen en afdrukken een bericht beantwoorden

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Moderators Versie 3.1

Moderators Versie 3.1 webportal Handleiding voor Moderators Versie 3.1 Auteur: drs.ing. J.A. de Pree, Datum: 21 juni 2011 Versie: 3.1 Build: 11 Contactinformatie: De Pree e-consult Oosthavenstraat 2 4486 AR Colijnsplaat Algemeen:

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie