Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK"

Transcriptie

1 HANDLEIDING BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE BAANBREKERS Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK - 1 -

2 INLEIDING MATERIALENOVERZICHT HANDLEIDING PER MIDDEL 1. O-METING 2. ANIMATIE 3. E-CARD 1 4. POSTER 1 5. BANNER 1 6. STICKERS 7. ANSICHTKAART 8. E-CARD 2 9. BANNER POSTER INFORMATIEBROCHURES 12. WORKSHOPS 13. WEGWIJZERS 14. POSTER VANZELFSPREKEND BOEKJE 16. EFFECTMETING BIJLAGEN 1. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: MANTELZORG EN WERK 2. TECHNISCHE BIJLAGE 3. LOGO S, KLEURCODES, LETTERTYPES EN PAPIERSOORTEN Lees de handleiding helemaal door voordat u de bewustwordingscampagne Baanbrekers in uw organisatie start. Timing en volgorde van middelen van een bewustwordingscampagne zijn belangrijk! Middelen volgen elkaar op en vullen elkaar aan. Voor een geslaagde campagne en een goed resultaat is het belangrijk de aangegeven volgorde en inzet van de middelen aan te houden

3 HANDLEIDING BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE BAANBREKERS! INLEIDING Één op de acht werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken voor een naaste. Veel werkende mantelzorgers vinden die combinatie zwaar. Sommigen raken overspannen, anderen besluiten minder te gaan werken of geven hun baan op. Terwijl uit onderzoek blijkt dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van mantelzorg veel goede oplossingen kan opleveren. Als leidinggevenden, directeuren, personeelsfunctionarissen, collega s en mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden in aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan mantelzorg en werk makkelijker gecombineerd worden. De campagne Baanbrekers is een interne campagne voor bedrijven en organisaties die de combinatie mantelzorg en werk binnen hun organisatie onder de aandacht willen brengen en verbeteren. In deze handleiding vindt u achtereenvolgens informatie over de opbouw van de campagne, de inzet van communicatiemiddelen en het beoogde effect van de campagne in uw organisatie. In bijlage 1 leest u meer over de maatschappelijke context en het waarom van de campagne Baanbrekers. In bijlage 2 en 3 vindt u technische instructies. Opbouw van de campagne De campagne Baanbrekers verloopt in drie fases, waarbij verschillende (communicatie)middelen in uw organisatie worden ingezet. U vindt hieronder om te beginnen een korte beschrijving van elke fase met de bijbehorende middelen en hun beoogde effect. Hiermee krijgt u een overzicht van de opbouw van de campagne. De doorlooptijd van de gehele campagne is 14 à 15 weken. Fase 1: Bekendheid De campagne begint met het introduceren van de term Baanbrekers op een wijze die niemand kan ontgaan. In een periode van twee weken worden uw medewerkers geconfronteerd met: een digitale animatie, een e-card, een banner, een poster en stickers die allemaal de term Baanbrekers introduceren. De bedoeling is om mensen te prikkelen en reacties los te maken als: Hè, wat is dit? Waar gaat dit over?. Een week later wordt die vraag beantwoord met een tweede e-card en een tweede banner die beiden naar de website: verwijzen waarop veel informatie te vinden is over het combineren van mantelzorg en werk. Na de eerste fase van circa vier weken is de belangstelling voor het thema werk en mantelzorg gewekt en bestaat er bewustzijn over dat veel (1 op de 8) werknemers mantelzorger zijn. Fase 2: Besef. Na het wekken van belangstelling presenteert de campagne in fase twee feiten en cijfers over mantelzorg door middel van informatiebrochures voor P&O medewerkers, OR leden en directieleden en worden beleidsmakers overtuigd van de (financiële) voordelen van een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. Ook bieden workshops en wegwijzers praktische handvaten aan leidinggevenden en baanbrekers om daadwerkelijk tot een mantelzorgvriendelijke organisatie te komen. Gebruik niet alleen communicatiemiddelen maar bevorder interactie over het onderwerp, zodat mensen elkaar kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dat vanaf deze fase mantelzorg in bestaande reguliere overlegsituaties (werk- of teamoverleg, functioneringsgesprekken) aandachtspunt wordt. Samen met een tweede poster en de tweede banner groeit in de tweede fase van vier weken het besef dat mantelzorg en werk een thema is dat iedereen binnen de organisatie aangaat, én dat iedereen vanuit zijn eigen rol en positie kan bijdragen aan een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur

4 Fase 3: Begrip en acceptatie. Na de feiten, cijfers en de praktische handvaten volgen in fase drie de persoonlijke verhalen. In het Vanzelfsprekend boekje vertellen directeuren, personeelsfunctionarissen en mantelzorgers over hoe zij in de praktijk met de combinatie mantelzorg en werk omgaan. Of door verhalen over eigen mantelzorgers in het personeelsblad of op internet. Door de persoonlijke invalshoek wordt begrip en acceptatie gekweekt en met poster 3 krijgen mantelzorgers een gezicht. Aan het einde van fase drie is er meer begrip en acceptatie van werkende mantelzorgers en is de campagne Baanbrekers ten einde. U voert tot slot de effectmeting uit om het effect van de campagne te meten. MATERIALENOVERZICHT Bij elke fase van de campagne hoort de inzet van verschillende materialen en middelen. Deze zijn zowel op cd-rom als op de website te vinden. Hieronder ziet u per fase van de campagne alle middelen. In de eerste kolom staat aangegeven wanneer u een middel inzet. (Om verwarring met de weken van een kalenderjaar te voorkomen zijn de weken niet genummerd maar voorzien van een letter). In de tweede kolom staan de middelen beschreven en in de derde kolom het doel van elk middel. Fase 1: bewustwordingscampagne Baanbrekers Week Middel Doel Week 0 O meting De 0 meting meet de mate van bekendheid van het begrip mantelzorg in uw organisatie. Week A Animatie Werknemers prikkelen en nieuwsgierig maken naar het begrip Baanbreker. Week B E-card 1 De term Baanbrekers op prikkelende wijze introduceren en verwijzen naar één vraag over Baanbrekers. Week B Poster 1 Opnieuw aandacht vestigen en vraagtekens oproepen omtrent de term Baanbrekers. Week B Banner 1 Aandacht vasthouden voor het begrip Baanbrekers. Week B Stickers De stickers op plaatsen waar medewerkers elkaar ontmoeten zorgen voor geruchtvorming (het koffiezet- of kopieerapparaat) maken het begrip Baanbrekers onontkoombaar: je ziet het écht overal. Week C of D Ansichtkaart Dit is een papieren alternatief voor de e-cards. Vergroten van bekendheid en bewustwording over Baanbrekers en verwijzen naar de website: Week C of D E-card 2 Meer informatie geven over mantelzorg en werk. Via een klik op de e-card 2 komen ontvangers op de site Week C of D Banner 2 Het thema onderstrepen en verduidelijken. Via een klik op de banner komen ontvangers op de site. Deze banner kan de rest van de campagne gebruikt worden. Fase 2: besef Week Middel Doel Week E of F Poster 2 Meer helderheid geven over het thema Baanbrekers en mantelzorg. Week E of F Week E of F Week E of F Informatiebrochure OR Informatiebrochure Directie Informatiebrochure P&O Feiten en cijfers voor de OR over mantelzorg presenteren, met als doel OR leden te motiveren en mantelzorg als onderdeel van personeelsbeleid aan de orde te stellen. Feiten en cijfers presenteren aan directies over mantelzorg met (financieel) onderbouwde argumenten voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Informatie voor P&O medewerkers over mantelzorg presenteren met nadruk op flexibele ondersteuningsmogelijkheid in aanvulling op (verlof)regelingen, en acceptatie van - 4 -

5 Week G of H Week G of H Week G of H Workshop leidinggevenden Workshop baanbrekers Wegwijzer de Baanbreker Wegwijzer voor leidinggevenden mantelzorgers door collega s. Deelnemers leren over feiten en cijfers over mantelzorg, het onderwerp bespreekbaar maken, werkende mantelzorgers ondersteunen. Deelnemers leren over prioriteiten stellen, nee leren zeggen, de juiste balans tussen werk-privé vinden, het onderwerp bespreekbaar maken binnen de organisatie en bij collega s. Tips en trucs geven aan werkende mantelzorgers. Tips en trucs geven aan leidinggevenden voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Fase 3: begrip en acceptatie Week Middel Doel Week I of J Poster 3 Samenvatten van de campagne met de zes gezichten van de campagne. Week K of L Vanzelfsprekend boekje Door middel van tien interviews waarin werknemers, leidinggevenden, personeelmanagers en directeuren openlijk over hun praktijkervaringen met mantelzorg praten, best practices presenteren. Week M of N Effectmeting Aan de hand van een vragenlijst de mate van bekendheid van mantelzorg in combinatie met werk in uw organisatie meten. HANDLEIDING PER MIDDEL Hier vindt u een korte beschrijving van elk middel en hoe u dat middel in de campagne kunt inzetten. Elke beschrijving begint met de locatie van het middel op de cd-rom. Daarna volgt de timing, een beschrijving van het middel en aanwijzingen of instructies over de inzet ervan. Voorafgaand aan de handleiding per middel wijzen wij u graag op de volgende zaken. Volgorde en effecten Het is belangrijk dat u bij de inzet van middelen de aangegeven volgorde aanhoudt en de instructies nauwkeurig opvolgt. Een bewustwordingscampagne kent een specifieke opbouw waarbij de middelen elkaar aanvullen en opvolgen en zo samen het beoogde effect bereiken wat de middelen afzonderlijk niet bereiken. Komt u er niet uit? Raadpleeg uw systeembeheerder, webmaster of publiciteitsafdeling als u er zelf niet uitkomt met de digitale middelen of het drukwerk. In bijlage 2 en 3 vindt u technische specificaties en instructies. Logo s, kleurcodes, lettertypes en papiersoorten Mocht u extra materialen willen (laten) maken in dezelfde stijl als de campagne dan heeft u daarvoor logo s, kleurcodes en lettertypes nodig. Logo s van de campagne vindt u op de cd-rom onder 3. Logo s. Hier vindt u diverse logo s in zowel hoge als lage resolutie. In bijlage 3 van deze handleiding vindt u meer informatie over logo s, gebruikte kleurcodes, lettertypes en papiersoorten in de campagne. Lage resolutie- en drukwerkbestanden Op de cd-rom in de mappen onder 2. Bewustwordingscampagne vindt u diverse pdfbestanden. Sommige bestanden eindigen op lores en anderen op drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie (low resolution). Bestanden met een lage - 5 -

6 resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren om de middelen te drukken of te printen. Dit zijn bestanden met een hoge resolutie. Tip vooraf Het is vooral in fase 1 de bedoeling dat de middelen reacties oproepen in de trant van: Wat is dit? Waar gaat dit over? Laat uw systeembeheerder daarom een apart adres aanmaken voor de bewustwordingscampagne, bijv. Gebruik dat adres als afzender van de campagne als u de digitale middelen verstuurt, zodat u niet alle reacties in uw eigen mailbox krijgt. 1. DE 0-METING Locatie op de cd-rom: 5. Onderzoek/digitale 0-meting De 0-meting is een vragenlijst die u uw medewerkers voorlegt om in te vullen. De lijst bevat negen vragen over bekendheid met het begrip mantelzorg, over collega s met mantelzorgtaken en in hoeverre mantelzorg bespreekbaar is in uw organisatie. U kunt de vragenlijst digitaal voorleggen (bijvoorbeeld als bijlage bij een mail of op het intranet) of als uitgeprint document. U kunt zelf desgewenst vragen aan de lijst toevoegen, vervangen of weglaten. De uitkomsten van de vragenlijst geven een beeld van de kennis van uw medewerkers over mantelzorg. Aan het einde van de bewustwordingscampagne kunt u door de resultaten van de 0-meting te vergelijken met die van de effectmeting het effect van de campagne vaststellen. 2. DE ANIMATIE Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/2. Animatie Timing: Week A vòòr e-card 1 Fase 1 van de bewustwordingscampagne begint met een animatie in de vorm van een puzzel die zichzelf oplost. Daarin zijn gezichten te zien die snel in elkaar overvloeien. De animatie eindigt met de vraag: Ben jij een baanbreker? De animatie prikkelt en maakt nieuwsgierig naar het begrip Baanbreker. Techniek De animatie is een filmpje met geluid. Op de cd-rom onder mapje 2. Bewustwordingscampagne/2. Animatie staat de animatie in twee verschillende formaten: mpeg en wmv (windows mediaplayer). Overleg met uw webmaster of systeembeheerder welk formaat op uw systeem het beste af te spelen is. Uw systeembeheerder kan ook beoordelen of op de computers van uw werknemers genoeg software geïnstalleerd is om de animatie af te kunnen spelen. Wanneer dat niet zo is kunt u de animatie beter niet gebruiken. In dat geval kunt u starten met e-card

7 Verspreiding De animatie kan op verschillende manieren worden ingezet: Zet het op uw website of server en stuur iedereen een link. Stuur het filmpje naar iedereen in de organisatie per mail. Zet het filmpje op uw intranet. Eigen foto? U kunt een animatie op maat laten maken door de animatie af te sluiten met een foto van bijvoorbeeld de directeur van uw organisatie. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact opnemen met 3. E-card 1 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 1/E-cardbaanbreker.html Timing: Week B, na de animatie samen met poster 1, stickers en banner 1 E-card 1 is een foto met een tekst die prikkelt en een tipje van de sluier oplicht. Als de ontvanger op de e-card klikt, komt deze uit bij een poll. Daar ziet hij/zij: ik denk dat een baanbreker iemand is die. Na het kiezen van een antwoord volgt de zin weet je het zeker?. Klikt de ontvanger op OK dan volgt de melding hou je mailbox in de gaten. Dit is een verwijzing naar de 2 e e-card die de week erop wordt verstuurd. Met opmaak: Lettertype: Verdana, Vet De e-card prikkelt en roept vragen op bij medewerkers. Verspreiding en Techniek Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/3.E-cards/E-card 1 staat het bestand ecardbaanbreker.html dat u moet gebruiken. Neem voor het verspreiden van e-cards contact op met de webmaster of technische afdeling binnen uw organisatie. In bijlage 2 vindt uw webmaster of systeembeheerder een technische instructie voor het verspreiden van de e-card. Test de e-card voordat u hem verstuurt. 4. Poster 1 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 1 Timing: Week B, na de animatie, samen met e-card 1, stickers en banner 1 De poster toont een foto van een persoon en introduceert het begrip Baanbrekers. De poster prikkelt en roept vraagtekens op bij medewerkers. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de posters laten drukken (oplage > 200) - 7 -

8 U kunt de poster digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker wat in uw situatie het beste is. Hang de posters op in uw organisatie. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 1 staan de documenten Baanbreker_poster1_lores en Baanbreker_poster1_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 5. Banner 1 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/ Banner 1 Timing: Week B, na de animatie, samen met e-card 1, stickers en poster 1 Op de banner is een foto van een persoon te zien. Daarnaast bevat de banner drie teksten die elkaar continu afwisselen: 1 op de 8 is baanbreker Baanbrekers! En jij? Doel van de banner is medewerkers te prikkelen en nieuwsgierig te maken en de aandacht voor het begrip Baanbrekers in uw organisatie vast te houden. Op de cd-rom in mapje 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/ Banner 1 vindt u de banner in zes verschillende formaten zodat er altijd een banner is die op uw webportal of intranet past. Verspreiding U kunt de banner op verschillende manier verspreiden: Plaats een banner op uw website. Plaats een banner op uw intranet. Plaats een banner in uw (zie bijlage 2 ). De 1 e banner verwijst niet naar een website. Neem voor de verspreiding of plaatsing van de banner contact op met uw webmaster of systeembeheerder. 6. Stickers Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/6. Stickers Timing: Week B, samen met e-card 1, banner 1 en poster

9 Er zijn zeven verschillende stickers met ludieke teksten als: ik rem voor Baanbrekers, de Baanbreker was je nét voor, Baanbreken dat doe je samen, ruim baan voor de Baanbreker etc De stickers zijn bedoeld om te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Door de stickers overal in uw organisatie te verspreiden wordt het begrip Baanbreker écht onontkoombaar en ontstaat geruchtvorming. Verspreiding De stickers kunnen in principe overal geplakt worden. Op kopieerapparaten, bureaus, memo s, nieuwsbrieven, het koffiezetapparaat en de archiefkasten. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/6. Stickers staan twee documenten: Baanbreker_stickervel_lores en Baanbreker_stickervel_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 7. Ansichtkaart (als alternatief voor de e-cards) Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/7. Ansichtkaart Timing: Week C of D, na poster 1 en banner 1 De ansichtkaart toont hetzelfde portret als de banner 1, geeft tekst en uitleg bij het begrip Baanbreker en verwijst voor meer informatie naar de website De ansichtkaart vergroot bekendheid van het begrip Baanbrekers en geeft meer informatie over werk en mantelzorg. U zet de ansichtkaart in als alternatief voor de e-cards (1 en 2) mochten niet al uw medewerkers via bereikbaar zijn. U kunt de ansichtkaart ook inzetten naast de 2 e e-card. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. U kunt de ansichtkaart laten drukken (oplage > 200) U kunt de ansichtkaart digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker wat in uw situatie het beste is. Verspreid de ansichtkaart via de postvakjes of de bureaus van uw medewerkers. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/7. Ansichtkaart staan twee documenten: Baanbreker_ansichtkaart_lores en Baanbreker_ansichtkaart_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als - 9 -

10 controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 8. E-card 2 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 2/ecardbaanbrekerFollowUp.html Timing: Week C of D, een week na e-card 1 en samen met banner 2 E-card 2 toont hetzelfde portret als e-card 1 maar geeft (iets) meer duidelijkheid en uitleg over het begrip baanbrekers. Bovendien: wie op de e-card klikt komt op de website: waarop medewerkers alles over mantelzorg en werk kunnen vinden. Doel van de tweede e-card is om de nieuwsgierigheid van medewerkers naar het begrip Baanbrekers (gedeeltelijk) in te lossen door meer informatie te geven. Verspreiding en Techniek Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 2 staat het bestand ecardbaanbrekerfollowup.html dat u moet gebruiken. Neem voor het verspreiden van e-cards contact op met de webmaster of technische afdeling binnen uw organisatie. In bijlage 2 vindt uw webmaster of systeembeheerder een technische instructie voor het verspreiden van de e-card. Test de e-card voordat u hem verstuurt. 9. Banner 2 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/Banner 2 Timing: Week C of D, samen met e-card 2 De tweede banner geeft tekst en uitleg bij het begrip Baanbrekers. Net als de eerste banner toont de tweede banner ook nu een portret met teksten die elkaar continu afwisselen en opvolgen: baanbrekers combineren werk en mantelzorg Baanbreker? Ja, en controller. Als de ontvanger op de banner klikt komt die op de website Doel van de tweede banner is om de nieuwsgierigheid van medewerkers naar het begrip Baanbrekers (gedeeltelijk) in te lossen door meer informatie te geven. Op de cd-rom in mapje 2. Bewustwordingscampagne/5. Banners/ Banner 2 vindt u de banner in zes verschillende formaten zodat er altijd een banner is die op uw webportal of intranet past

11 Verspreiding U kunt de banner op verschillende manier verspreiden: Plaats een banner op uw website. Plaats een banner op uw intranet. Plaats een banner in uw (zie voor instructies bijlage 2). Deze banner linkt naar: Tip: neem voor de verspreiding of plaatsing van de banners contact op met uw webmaster of systeembeheerder. 10. Poster 2 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 2 Timing: Week E of F, na e-card 2 samen met de informatiebrochures en vóór de workshops Poster 2 toont naast een portret meer tekst en uitleg over baanbrekers en verwijst naar de website Doel van de poster 2 is om de nieuwsgierigheid van medewerkers naar het begrip Baanbrekers (gedeeltelijk) in te lossen door meer informatie te geven. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de posters laten drukken (oplage > 200) U kunt de poster digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Hang de posters op in uw organisatie waarbij u poster 1 vervangt door poster 2. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 2 staan de documenten Baanbreker_poster2_lores en Baanbreker_poster2_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 11. Informatiebrochures Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/8. Informatiebrochures Timing: Week E of F samen met poster

12 Voor verschillende doelgroepen zijn verschillende informatiebrochures die op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken informatie over het thema mantelzorg en werk presenteren. Er zijn drie informatiebrochures: Voor de OR Voor P&O functionarissen Voor de directie Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de informatiebrochures laten drukken (oplage > 200) U kunt de informatiebrochures digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Deel de informatiebrochures (bijvoorbeeld tijdens een vergadering) uit aan de desbetreffende doelgroep en plan vervolgmomenten in bestaande overlegsituaties om de combinatie van werk en mantelzorg gezamenlijk te bespreken. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures staan drie mappen: Informatiebrochure directie, Informatiebrochure P&O, Informatiebrochure OR. Onder mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures/informatiebrochure Directie staan de bestanden: Baanbreker_directie_lores en Baanbreker_directie_drukklaar. Onder mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures/informatiebrochure OR staan de bestanden: Baanbreker_OR_lores en Baanbreker_OR_drukklaar. Onder mapje 2. bewustwordingscampagne/8. informatiebrochures/informatiebrochure P&O staan de bestanden: Baanbreker_PenO_lores en Baanbreker_PenO_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 12. Workshops Locatie op de cd-rom: 4. Workshops/ Timing: Week G of H, na de informatiebrochures, samen met de wegwijzers. Er zijn workshops voor leidinggevenden en mantelzorgers. Meer informatie over de workshops vindt u op de cd-rom in: 1. Handleiding project Op de cd-rom in het mapje 4. Workshops, staan 2 mappen: Workshop voor leidinggevenden en Workshop voor mantelzorgers. Voor beide workshops bestaat een handleiding met de inhoud en opbouw van de workshop alsmede tips en suggesties over

13 hoe u de workshop kunt geven. Voor de workshop leidinggevenden is tevens een powerpointpresentatie gemaakt die u van informatie voorziet die u tijdens de workshop kunt gebruiken. 13. Wegwijzers Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/9. Wegwijzers/ Timing: Week G of H, samen met de workshops. De wegwijzers presenteren praktische informatie, tips, aanbevelingen en handige adressen voor meer informatie. Zij bieden praktische handvaten om dat wat in de workshops besproken en geoefend is in de praktijk te gaan brengen. De wegwijzers zijn ook los van de workshops bruikbaar. Er zijn twee wegwijzers. Eén voor mantelzorgers en één voor leidinggevenden. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de wegwijzers laten drukken (oplage > 200) U kunt de wegwijzers laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Deel de wegwijzers uit aan het einde van de betreffende workshop. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. bewustwordingscampagne/9. wegwijzers/ staan twee mappen: Wegwijzer voor baanbrekers en Wegwijzer voor leidinggevenden. Onder 2. bewustwordingscampagne/9. wegwijzers/wegwijzer voor baanbrekers staan drie documenten: Baanbreker WW mz_lores en Baanbreker WW mz binnen_drukklaar (het binnenwerk van de brochure) en Baanbreker WW mz omslag_drukklaar (de omslag van de brochure). In het mapje 2. bewustwordingscampagne/9. wegwijzers/wegwijzer voor leidinggevenden staan twee documenten: Baanbreker WW leiding_lores en Baanbreker WW leiding_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 14. Poster 3 Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster

14 Timing: Week I of J, na de workshops en wegwijzers Op poster 3 zijn alle portretten uit de campagne samen op één poster te zien. Doel van poster 3 is om aan eind van de campagne Baanbrekers zichtbaar te maken dat heel veel mensen werk en mantelzorg combineren. Verspreiding U kunt afhankelijk van de grootte van uw organisatie voor verschillende mogelijkheden kiezen. Het drukklaar bestand op deze cd-rom is kleurgescheiden en opgemaakt in drukkwaliteit. U kunt de posters laten drukken (oplage > 200) U kunt de poster digitaal laten printen ( > 25 en < 200) Vraag bij de drukker na wat in uw situatie het best is Hang de posters op in uw organisatie waarbij u poster 2 vervangt door poster 3. Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/4. Posters/Poster 3 staan de documenten Baanbreker_poster3_lores en Baanbreker_poster3_drukklaar. Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand. Het lores document is voor de drukker een controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 15. Vanzelfsprekend boekje Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/10 Vanzelfsprekend boekje Timing: Week K of L, na poster 3 Het Vanzelfsprekend boekje bevat tien interviews waarin werknemers, leidinggevenden, personeelmanagers en directeuren openlijk over hun praktijkervaringen met mantelzorg praten. Het zijn best practices met praktische tips en suggesties, en voorbeelden over hoe men in organisaties met de combinatie mantelzorg en werk kan omgaan. Verspreiding Naar gelang uw budget kunt u kiezen één boekje per afdeling of één per medewerker te laten drukken. Het boekje kan dienen als een verzameling best practises voor alle beleidsmakers binnen uw organisatie maar ook ter inspiratie voor alle medewerkers (zowel mantelzorgers zelf als hun collega s). Lage resolutie en drukklaar bestanden Op de cd-rom in het mapje 2. Bewustwordingscampagne/10. Vanzelfsprekend boekje staan drie documenten: Vanzelfsprekend_lores, Vanzelfsprekend_binnenwerk_drukklaar (het binnenwerk van het boekje) en Vanzelfsprekend_omslag_drukklaar (de omslag van het boekje). Lores houdt in dat het een bestand is met een lage resolutie. Bestanden met een lage resolutie zijn niet geschikt voor drukwerk maar bedoelt voor verzending per of als

15 controledocument voor de drukker. Het drukklaar bestand kunt u bij de drukker aanleveren. Dit is een bestand met een hoge resolutie. Besluit u om een bestand te drukken of te printen, stuur dan altijd het lores bestand ook mee naar de drukker, samen met het drukwerkbestand als controledocument. Zo kunnen fouten bij het drukken worden voorkomen. 16. Effectmeting Locatie op de cd-rom: 5. Onderzoek/ digitale effectmeting De effectmeting is een vragenlijst die u uw medewerkers voorlegt aan het einde van de campagne. De lijst bevat vragen over bekendheid met het begrip baanbrekers, over mantelzorgtaken, over de campagne en in hoeverre mantelzorg bespreekbaar is in uw organisatie. Door de uitkomsten van de 0-meting en de effectmeting met elkaar te vergelijken kunt u het effect van de bewustwordingscampagne in uw organisatie meten. U kunt de vragenlijst digitaal voorleggen (bijvoorbeeld als bijlage bij een mail of op het intranet) of als uitgeprint document. U kunt zelf desgewenst vragen aan de lijst toevoegen, vervangen of weglaten. DISCLAIMER. De drukwerkbestanden in pdf zijn universeel en door iedereen te gebruiken. Drukkers werken echter met verschillende drukpersen en verschillende instellingen waardoor resultaten kunnen variëren. De drukklaar bestanden op deze cd-rom zijn professioneel en hebben hun functionaliteit bewezen bij de drukker bij het tot stand komen van deze campagne. Lever naast het drukwerkbestand altijd het lores bestand mee zodat de drukker het controledocument met het resultaat kan vergelijken of neem het middel uit de koffer als voorbeeld mee naar de drukker. Mediamaal/Mezzo/Qidos dragen geen verantwoordelijkheid voor het eindproduct van uw drukker en eventuele (extra) kosten kunnen niet op één van de genoemde organisaties verhaald worden

16 Bijlage 1 Achtergrond bij de campagne Baanbrekers Maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en in de zorgsector in het bijzonder maken vernieuwende en baanbrekende initiatieven nodig om mantelzorg en werk te combineren voor zowel mannen als vrouwen. Om dat mogelijk te maken moet de combinatie werk en mantelzorg vergemakkelijkt worden. Daarvoor is het essentieel dat organisaties mantelzorgvriendelijk worden. Dat gaat echter niet zomaar. Daar is kennis over mantelzorg, bewustwording en acceptatie voor nodig en om dat in organisaties te stimuleren heeft de bewustwordingscampagne Baanbrekers ontwikkeld. In het concept voor de bewustwordingscampagne Baanbrekers zijn vier elementen belangrijk: Het verbinden van identiteit en imago (het beeld van de mantelzorger). Het persoonlijk maken op alle niveaus (mantelzorg is vanzelfsprekend als het aan de orde komt). Mantelzorg dichtbij brengen, herkennen en erkennen Vernieuwen en verrassen. Mediamaal bedacht en ontwikkelde de campagne Baanbrekers ( De campagne zet werkende mantelzorgers bewust neer als positieve, krachtige Baanbrekers, sterk gemotiveerd in hun baan en af en toe uitbrekend om te zorgen. Baanbrekers maken een bewuste keuze voor de combinatie van werk en zorg. Het zijn mensen waar we trots op kunnen zijn. Centrale boodschap: campagne Baanbrekers De bewustwordingscampagne introduceert de term Baanbrekers voor mensen die werk en mantelzorg combineren. 1 op de 8 werknemers combineert werk en mantelzorg en daarom is van belang dat iedereen op de werkplek meewerkt om de combinatie mantelzorg en werk beter mogelijk te maken. Temeer omdat iedereen in de toekomst zelf ook mantelzorger kan worden. Pay-off van de campagne De campagne hanteert een krachtige pay-off, waarin het begrip baanbreker wordt gelanceerd als term voor iedereen die werk en mantelzorg combineert, in welke functie dan ook De pay-off wordt: [naam van functie]? Ja, én Baanbreker! Bijvoorbeeld: Directeur? Ja, én Baanbreker! De boodschap is: iedereen heeft, of kan ermee te maken krijgen. De pay-off kunt u in allerlei varianten inzetten Combineren van werk en mantelzorg kan alleen als iedereen meewerkt De centrale gedachte is dat de combinatie werk en mantelzorg alleen werkt als iedereen meewerkt. Alle doelgroepen binnen de organisatie spelen een even belangrijke rol voor het welslagen van een goede combinatie van werk en mantelzorg. De directeur voor beleid en commitment, de ondernemingsraad voor het collectief belang, de P&O functionaris voor de juiste informatie, de leidinggevende voor het signaleren en ondersteunen van de mantelzorger, de collega s voor begrip en steun en de mantelzorger om de eigen situatie bespreekbaar te maken. Voor alle doelgroepen zijn materialen gemaakt. In het onderstaande overzicht vindt u de materialen uit de campagne per doelgroep

17 DOELGROEP Fase 1: Bekendheid Fase 2: Besef Fase 3: Begrip en acceptatie MANTELZORGER Animatie Ansichtkaart / E-cards Workshop Mantelzorgers Wegwijzer Mantelzorgers Artikel in personeelsblad/intranet Banner 1 & 2 Van-zelf-spreken(d) boekje Artikelen in Poster 1 personeelsblad/intranet met praktijkverhalen Poster 2 Poster 3 COLLEGA S Animatie Ansichtkaart / E-cards Banner 1 & 2 Poster 1 Wegwijzer Mantelzorger Artikelen in personeelsblad/intranet Poster 2 Artikelen Personeelsblad Van-zelf-spreken(d) boekje met praktijkverhalen Poster 3 LEIDINGGEVENDE Animatie Ansichtkaart / E-cards Banner 1 & 2 Poster 1 P&O FUNCTIONARIS Animatie Ansichtkaart / E-cards Banner 1 & 2 Poster 1 Bijeenkomst leidinggevenden Workshop Leidinggevenden Wegwijzer Leidinggevende/ Artikelen in personeelsblad/intranet Poster 2 Informatiebrochure P&O Bijeenkomst P&O met leidinggevenden Workshop Leidinggevenden/P&O Wegwijzer leidinggevende/p&o Artikelen in personeelsblad/intranet Poster 2 Artikelen Personeelsblad Van-zelf-spreken(d) boekje met praktijkverhalen Poster 3 Van-zelf-spreken(d) boekje met praktijkverhalen Poster 3 DIRECTIE Animatie Ansichtkaart / E-cards Banner 1 & 2 Poster 1 Informatiebrochure directie Artikelen in personeelsblad/intranet Poster 2 Van-zelf-spreken(d) boekje met praktijkverhalen Poster 3 OR Animatie Ansichtkaart/ E-cards Banner 1 & 2 Poster 1 Informatiebrochure OR en mantelzorg Artikelen in personeelsblad/intranet Poster 2 Van-zelf-spreken(d) boekje met praktijkverhalen Poster

18 Bijlage 2 Technische instructie voor verspreiding van e-cards en banners. Links: Banner 1 en e-card 1 hebben geen link. E-card 2 en banner 2 verwijzen naar link Vooraf: u kunt onderstaande instructie ook gebruiken voor het versturen van banners via de mail. Lees daarbij ipv e-card, banner, en gebruik de bannerbestanden ipv het e- card bestand. Onderstaande instructie is geschreven met als uitgangspunt dat het versturen van de e- card of banner vanuit Windows XP, outlook 2003 plaatsvindt. Locatie Locatie op de cd-rom: 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 1/E-cardbaanbreker.html 2. Bewustwordingscampagne/3. E-cards/E-card 2/E-cardbaanbrekerFollowUp.html 1. Om een e-card te maken en te versturen, moet u allereerst zorgen dat het bestand ecardbaanbreker.html, in de map c:\documents and Settings\[naam]\Application Data\Microsoft\briefpapier staat. [naam] moet men daarbij uiteraard vervangen door de eigen gebruikersnaam binnen het netwerk. N.B.: Wanneer u de map Application Data niet ziet staan moet u zorgen dat verborgen bestanden ook zichtbaar zijn. Ga naar mapopties onder Extra in uw verkenner

19 Wanneer u hebt gekozen voor mapopties, gaat u naar tabblad weergave ; onderaan in het venstertje staat hoe u de verborgen bestanden kunt weergeven. 2. Vervolgens moet u de bestanden van de ondertekening en al eerder gekozen briefpapier (tijdelijk) uitschakelen. - Ga naar Extra, Opties en indeling - Kies bij de dropdown-menu s Handtekening voor nieuwe berichten en Handtekening voor beantwoorden en doorsturen <Geen>. - Kies in hetzelfde scherm bij Briefpapier en lettertypen in plaats van een eventueel bestaand briefpapier voor ecardbaanbreker - Zorg dat onder de instellingen conform figuur zijn ingesteld

20 - Men kan nu het venster sluiten door op OK te klikken. 3. Kies nu in Outlook voor Nieuw, om een nieuwe te gaan schrijven. In het e- mailvenster is nu automatisch de e-card opgenomen. 4. Voeg alle adressen van de abonnees in het bcc-veld van het nieuwe bericht. Door het in het bcc-veld te zetten ziet de ontvanger niet de adressen van de andere geadresseerden, dat is wel zo netjes. Wanneer het aantal ontvangers fors is, bijvoorbeeld meer dan 250 honderd adressen, dan is het verstandig het versturen op te delen in 2x de helft van het totaal. Zet in het aan of to -veld hetzelfde adres als de afzender en de e-card is klaar om te versturen. Loop alles nog eens na en klik op verzenden

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Versie oktober 2008 Handreiking Instellen van het KansPlus e-mailsjabloon (huisstijl) in Outlook

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

2. E-mail en tekstopmaak

2. E-mail en tekstopmaak 43 2. E-mail en tekstopmaak E-mail wordt steeds belangrijker in de communicatie tussen mensen. Bij het schrijven van een e-mail bent u bezig met tekstverwerken. In het e-mailprogramma Outlook Express kunt

Nadere informatie

Handleiding upc artbox

Handleiding upc artbox Handleiding upc artbox Doel artbox Artbox is een hulpmiddel voor het beheren van origineel artwork. Dit kunnen teksten, opgemaakte documenten, video, audio, banners, etc. zijn. Hoe werkt het Het begint

Nadere informatie

Handleiding Versie: maart 2008

Handleiding Versie: maart 2008 Handleiding Versie: maart 2008 Gebruikersnaam Wachtwoord : : Inhoud Inloggen Beheerscherm 3 Opties in het menu 3 Instellingen 4 Groepen 5 Toevoegen 6 Aanpassen 6 Verwijderen 7 Abonnees 8 Toevoegen 9 Aanpassen

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam

Mediacollege Amsterdam 1 x project Bedrijf X heeft een nieuw product ontworpen dat nog niet bestaat en nog niemand kent, en vraagt aan jou of jij er voor wilt zorgen dat zij naamsbekendheid krijgen. Met andere woorden, of jij

Nadere informatie

Mini Manuel imailingtool Met stappenplan

Mini Manuel imailingtool Met stappenplan Mini Manuel imailingtool Met stappenplan Het versturen van een nieuwsbrief met een standaard- template of actie-template In imailingtool hebben we prachtige standaard sjablonen beschikbaar! Voeg uw eigen

Nadere informatie

Handleiding Outlook 2007 december 2010

Handleiding Outlook 2007 december 2010 Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Centrum IT Handleiding Outlook 2007 december 2010 Deze handleiding beschrijft hoe u toegang verkrijgt tot Outlook en hoe u deze kunt configureren. 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl

Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl Handleiding Gmail in huisstijl met een automatische e-mail handtekening.. Als je je drukwerk, online profielen en alle visuele

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds en Stichting Instituut GAK Handleiding project Mantelzorg@work Voorwoord De handleiding Mantelzorg@work is bedoeld voor

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit:

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: Les 7 De app E-mail (de app heet nu Mail) Pagina 208-210 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: 3 Typ uw eigen e-mailadres in het vak achter (niet: onder) Aan. De

Nadere informatie

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken.

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Tekst opnemen uit e-mailbericht, document en website Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. Kopieer het gedeelte,

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

1. een e-mailadres aanmaken

1. een e-mailadres aanmaken e-mailen met Windows Live Hotmail 1. een e-mailadres aanmaken We gaan nu zelf een e-mail adres aanmaken. Dit moet je maar één keer doen. Daarna kan je altijd met datzelfde adres werken. We kiezen voor

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU)

OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU) OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU) INLEIDING In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw medewerkersmail kunt gebruiken door middel van Outlook Web App (OWA). Deze handleiding geeft uitleg over

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011

E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011 E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011 Via PaperJack kunt u beveiligd inloggen op een eigen stukje van deze internetportal. Hier kunnen aanvragen gedaan worden, orders en orderhistorie

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding. Vragenlijsten in ParnasSys

Handleiding. Vragenlijsten in ParnasSys Handleiding Vragenlijsten in ParnasSys 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Een vragenlijst uitzetten... 4 Een nieuwe vragenlijst maken... 4 4. Verschillende vraagtypen... 6 5. Beheer...

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Plaats de koppeling op de juiste locatie (zie 3.2) Activeer de outlook koppeling (zie 3.3)

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010 Papierloos, digitaal werken, efficiënt en slimmer werken? Hieronder tref je een aantal tips voor Outlook, waardoor je: minder of geen papier meer hoeft te printen omdat je het digitaal op de goede plek

Nadere informatie

1. Uw elektronische post

1. Uw elektronische post 13 1. Uw elektronische post Een van de handigste toepassingen van internet is de elektronische post: e-mail. Bij e-mail gebruikt u geen pen, papier, envelop of postzegel. U typt uw e-mailberichtje op de

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail)

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) outlook Express starten en afsluiten welke versie een bericht verzenden, ontvangen, openen en afdrukken een bericht beantwoorden

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Cursus ICT 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 1 Lieve D Helft Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Gmail Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Gmail April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

September 2013, versie 1.5. Aanleverspecificaties Digitale bestanden

September 2013, versie 1.5. Aanleverspecificaties Digitale bestanden Aanleverspecificaties Digitale bestanden Digitaal aanleveren bij Drukkerij Loor B.V. Bijgaand geven wij u wat tips en adviezen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij de aanlevering van digitale

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk Praktische gids E-mailgebruik op het werk 2 Gebruik van e-mail... 4 Wanneer gebruik je e-mail beter niet?... 4 Wanneer kun je e-mail wel gebruiken?... 4 Hoe maak je een e-mailbericht op?... 5 Hou het zakelijk

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Bulk E-mailing Intro Het kan wel eens voorkomen dat u meerdere contacten op de hoogte wilt stellen. Dat kan slechts

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Korte handleiding WeTransfer

Korte handleiding WeTransfer Korte handleiding WeTransfer Het versturen van grote bestanden of van veel bestanden per e-mail kan een probleem zijn. Veel mailboxen hebben immers maar een beperkte capaciteit. Je kunt dan het gratis

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Websubmission. PDF afdrukken doorsturen via het web

Websubmission. PDF afdrukken doorsturen via het web Websubmission PDF afdrukken doorsturen via het web informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 PDF A bestand aanmaken...

Nadere informatie

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Inhoud Omdat je appels met appels moet vergelijken..................... 3 Uw bestanden aanleveren................................... 4 Papier en profielen.........................................

Nadere informatie

Handleiding. self service adverteren in print.

Handleiding. self service adverteren in print. Handleiding self service adverteren in print. Met onze online tool maak je in drie simpele stappen een advertentie drukklaar. Gereed voor de krant van morgen. Kies een ontwerp. Bewerk de inhoud. En lever

Nadere informatie

http://login.microsoftonline.com

http://login.microsoftonline.com Surf naar http://login.microsoftonline.com Typ uw Office 365 gebruikersnaam in het vak onder Aanmelden met uw organisatieaccount OPGELET: Je gebruikersnaam bestaat uit voornaam.naam@avondschool.hogent.be

Nadere informatie

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Voorkom infiltratie met ongewenste programma s: Outlook Express. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 8 november 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW : NL 0658

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign EEN DOCUMENT DRUKKLAAR MAKEN A. Waar moet ik absoluut op letten? B. Hoe doe ik dit? 3. Een preflight pakket maken in Indesign 4. Drukklare PDF maken

Nadere informatie

Nodig uw relaties in vijf stappen per e-mail uit Snel, efficiënt en effectief Ga naar www.digitalerelatiekaart.nl

Nodig uw relaties in vijf stappen per e-mail uit Snel, efficiënt en effectief Ga naar www.digitalerelatiekaart.nl Nodig uw relaties in vijf stappen per e-mail uit Snel, efficiënt en effectief Ga naar www.digitalerelatiekaart.nl Bekroond met de E-mail Marketingaward 007 Verstuur binnen een half uur uw digitale relatiekaart

Nadere informatie

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk Drukwerk Drukraster snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk PDF afdrukken pre-flight koppelingen dtp kleuren Druk klaar aanleveren Druk klaar aanleveren betekend

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Bijenvereniging NBV

Handleiding Nederlandse Bijenvereniging NBV Handleiding Nederlandse Bijenvereniging NBV In deze handleiding maken wij u wegwijs op de site van de NBV. Stap voorstap laten wij u zien hoe u via deze site uw bestellingen kan maken. U bent aangelogd

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Een lege Inbox en rust in je hoofd Met onze tips om slimmer te werken met Microsoft Outlook Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Inhoud Veel plezier met deze tips... 3

Nadere informatie

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC 1. E-MAIL VERSTUREN Het opstellen en versturen van een E-mailbericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster.

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Ervaringen met Outlook Web App 365

Ervaringen met Outlook Web App 365 Ervaringen met Outlook Web App 365 Na de mailmigratie van de enkele werkstichtingen bereikten ons al vele vragen en opmerkingen betreffende de overgang naar Outlook365. Het is dan ook niet niks wat er

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm.

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm. Omslag opmaken in Word Open een nieuw bestand en ga naar Paginaindeling / Pagina instelling / Tab Marges. En geef de onderstaande waarden in: Boven: Onder: Binnenkant: Buitenkant: Rugmarge: Afdrukbestand:

Nadere informatie

SALISBURY BV Koninginneweg 62-3331 CG Zwijndrecht Tel.: (078) 620 00 00 Fax: (078) 619 74 75 internet: www.salisbury.nl e-mail: info@salisbury.

SALISBURY BV Koninginneweg 62-3331 CG Zwijndrecht Tel.: (078) 620 00 00 Fax: (078) 619 74 75 internet: www.salisbury.nl e-mail: info@salisbury. CD Artwork-pakket SALISBURY BV Koninginneweg 62-3331 CG Zwijndrecht Tel.: (078) 620 00 00 Fax: (078) 619 74 75 internet: www.salisbury.nl e-mail: info@salisbury.nl Een goed begin is het halve werk... Dit

Nadere informatie

Installatie Klankie (stand-alone) en quick start

Installatie Klankie (stand-alone) en quick start Installatie Klankie (stand-alone) en quick start Klankie 2010 werkt stand-alone op Windows XP, Windows Vista en Windows 7 Er is ook een Multi-user (netwerkversie) maar deze handleiding gaat alleen over

Nadere informatie

Basishandleiding WordPress

Basishandleiding WordPress Basishandleiding WordPress Website: http://www.uwsite.nl Back-end: http://www.uwsite.nl/wp-admin Gebruikersnaam: uwgebruikersnaam Wachtwoord: uwwachtwoord 0. Inloggen in het gebruikersgedeelte / het back-end

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie