Moovly. User Guide. October Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moovly. User Guide. October 2014. Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com"

Transcriptie

1 Moovly User Guide October 2014 Discover all our features and learn how to create videos with Moovly Moovly.com

2 1. Van&start&gaan&met&Moovly&...& MoovlyEditorOverzicht Jeeersteanimatiemaken Jemoovsbeheren Gedetailleerd&overzicht&van&de&Moovly&Editor&...& Organisatievandetool Debibliotheek DeStage HetPropertiesGpaneel HetHelpvenster DePersonalLibrary DeTimeline Inhoud&samenstellen&op&de&Stage&...& ObjectenopdeStagetoevoegenenmanipuleren Tekstobjectentoevoegenenmanipuleren Objectenknippen,kopiërenenplakken Meerdereobjectenselecteren Objectenuitlijnen HetkleurenpaneelofColorPanel Werkenmetobjectlagen Inhoud&animeren&...& Dealgemenetimingvanobjectenregelen StandaardanimatieGeffectentoepassenenbewerken Handanimatiestoevoegenenbewerken ObjectGspecifiekeanimatieGeffectentoepassenenbewerken DeMove&Zoomanimatie EenpresentatieGvideomaken Jeanimatieafspelen Anderetijdlijnopties Werken&met&scènes&...& Watzijnscènes? Scènesverwijderenentoevoegen Objectenenscènesknippen,kopiërenenplakkenopdeTijdlijn Tijdinvoegenofverwijderen:delengtevaneenscènevergrotenofverkleinen Objectenverplaatsennaareenanderescène Slidescreëren Je&inhoud&publishen,&delen&en&downloaden&...& Jevideodelen Jevideodownloaden Jevideopublishen...24

3 Kanttekening Dit document is geen finale versie van de Moovly Handleiding. Moovly blijft zich verder ontwikkelen en dagelijks komen er nieuwe features bij, worden foutjesgerepareerdenwordendeinterfaceendewebsiteverbeterd.omdater dagelijks updates zijn kunnen de how to s en de screenshots, gebruikt in dit document,lichtjesverschillenvanderealiteit.ditdocumentwordtregelmatig geüpdatetomdelaatsteveranderingenaanhetplatformweertegeven. MochtjevragenofsuggestieshebbenomMoovlyteverbeteren,aarzelnietom onstecontacterenviadefeedback&supportknopoponzewebsite. 3

4 1. Van&start&gaan&met&Moovly& 1.1. Moovly&Editor&Overzicht& Moovlyiseen zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig platform. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de verschillende componenten van het platform. DeMoovlyeditorbestaatuitvolgendeonderdelen: 1. De Objectbibliotheek: Deze bibliotheek bevat grafische objecten die georganiseerd zijn volgens stijl: afbeeldingen, cartoons, producten, situaties, Deze objecten kunnen worden geanimeerd met ofwel standaard animaties (Fade, Fly, draw, ), hand animaties (Shift hand, Drag hand, Hand drawing, ) of objectgspecifieke animaties, zoals een draaiendewereldbol,eentikkendeklok,pratendemensen, Naast grafische objecten kunnen er ook tekstelementen op de Stage geplaatstwordenomjeverhaalteondersteunen. 2. DeStage:ditishetdoekwaaropjedeinhoudvanjevideosamenstelt.Je kandeobjectenuitdebibliotheekslepennaarditgebiedenzeeenpositie en grootte geven, ze onder een bepaalde hoek zetten en andere eigenschappenaanzetoekennen. 3. DeTimelineoftijdlijn:Hierkanjedetimingregelenvanelkobjectalsook de animaties die er op toegepast worden (o.a. wanneer het object moet 4

5 verschijnen of verdwijnen, hoelang de animaties moeten duren, ). Op dezemanierkanjegemakkelijkgeluidenenanimatiessynchroniseren. Naast deze 3 gebieden bevat de Moovly editor ook een venster waar de eigenschappenvandestageendeobjectenaangepastkunnenworden.zokanje hierdekleurenenteksteigenschappenveranderen.daarnaastbevindtzichhier ookeenvenstermettipsentricksdiebetrekkinghebbentotdeactiesdiejeop datmomentonderneemt Je&eerste&animatie&maken& Je kan Moovly gebruiken om geanimeerde video s, presentaties, egcards, infographicsenanderegeanimeerdecontenttecreëren.omdezeverschillende vormenvananimatieinéénwoordtevatten,noemenweze Moovs.EenMoov kan dus een geanimeerde video zijn maar ook een geanimeerde infographic of presentatie. HetcreërenvaneenMooviszeereenvoudig.Indezehandleidingleggenweelke stapindetailuit,maarhieronderisalvasteenkortoverzicht: 1. Zoekindebibliotheeknaareenobjectdatjewilgebruikeninjefilmpje. 2. SleephetgekozenobjectvanuitdebibliotheeknaardeStage 3. Pashetobjectaanvolgenswens:geefheteenpositie,eenanderegrootte of hoek. Verander de kleur, achtergrond of de objectgspecifieke eigenschappeninhetvensterinderechterbovenhoek. 4. Daarnakanjeookdetimingvanjeobjectaanpassen:elkobjectheeftzijn eigenbalkjeopdetijdslijnwaarmeejedetimingkanregelen. a. Sleephetgrijzebalkjenaarlinksofrechtsomhetverschijnenen verdwijnenvanhetobjectteregelen. b. Versleep de randen van het grijze balkje naar binnen of naar buitenomhetobjectlangerofminderlangtetonen. c. Voordenaamvanhetobjectopdetijdslijnstaatereenpijltje.Klik op het pijltje om de verschillende animaties te zien die toegepast zijnophetobject.klikop ChooseAnimation omeenanimatieaan hetobjecttoetewijzen.pasdetimingvandeanimatieaandoorde bolletjesteverschuivennaarlinksofrechts.jekanookdeanimatie inzijngeheelverschuiven. 5. Voeg tekst toe door op het T icoontje te klikken boven de Stage. Je cursor verandert hierdoor in een T. Klik op de Stage waar je het tekstobject wil plaatsen. Voer je tekst in en pas de eigenschappen (lettertype, grootte, kleur) aan in het venster in de rechter bovenhoek. Ook voor de tekstobjecten kan je de timing en animatie regelen op de tijdlijn. 6. Je kan geluiden uploaden of je stem opnemen door te klikken op het bijpassendeicoontje onderaan in de bibliotheek. Voor het uploaden van geluiden selecteer je een document van op je computer. Wanneer het 5

6 geluidsobject toegevoegd is aan je filmpje kan je ook hier de timing regelendoorhetbijhorendebalkjenaarlinksofrechtsteslepen. 7. Voeg andere objecten toe aan je filmpje en synchroniseer ze met het geluidtotjefilmpjeklaaris. 8. Wanneer je klaar bent met het bewerken van je filmpje klik je op het Opslaan icoontje boven de Stage. Sluit daarna het venster en bevestig datjedepaginawilverlaten Je&moovs&beheren& Elkemoovdiejemaaktverschijntopje MyMoovs pagina 1.Wanneerjemetje muisoverdemoovbeweegt,krijgjevolgendeoptiestezien: Details:Klikopdezeknopomjemoovtebekijken,tedelen,exporterenen detitelenbeschrijvingtewijzigen Edit:Klikopdezeknopomjemoovtebewerkenendeinhoudtewijzigen Prullenmand:Klikopdezeknopomjemoovteverwijderen 1 Wanneerditniethetgevalisnahetsluitenvandeeditorherlaadjebestde pagina. 6

7 2. Gedetailleerd&overzicht&van&de&Moovly&Editor& 2.1. Organisatie&van&de&tool& Wanneer je de Moovly Editor opent, worden de afmetingen aangepast aan de grootte van de browser. De relatieve afmetingen van de verschillende velden wordenaangepastwanneerdebrowservergrootofverkleindwordt. Jekanookhandmatigdegroottevanelkgebiedaanpassen:versleepdegrenzen vandebibliotheek,destage,detijdlijnofdeanderepanelenomderuimtedieze innemenaantepassen De&bibliotheek& Alle objecten worden onderverdeeld in verschillende bibliotheken( libraries ). Dezekanjeterugvindenaandelinkerkantvandeeditor.Elkobjectkannaarde Stagegesleeptwordenomjevideosamentestellen. Afhankelijkvandelicentiediejehebt,hebje toegang tot 2 à 4 verschillende standaardbibliotheken die elk een verschillende stijl hebben. Om één of meer bibliotheken te selecteren, vink je het vakje voordebibliothekendiejewilgebruikenaan enklikjeop Close. Je kan gemakkelijk bladeren door de bibliotheken of objecten zoeken via het zoekveld.jekanookzelfobjectentoevoegen 7

8 aandebibliotheek.dezeobjectenkomendanterechtinjepersonallibrary,dus je persoonlijke bibliotheek (die zich onderaan de bibliotheek bevindt). Zie 2.6 voormeerinformatieoverdepersonallibrary De&Stage& De Stage is de plaats waar je de inhoud van je filmpje samenstelt, het is het podium of het doek voor je creatie. Je kan de eigenschappen van de Stage aanpassen en de animatieginstellingen configureren in het venster rechts bovenaan. Dit venster verschijnt wanneer je klikt op een leeg gebiedopofbuitendestage. De eigenschappen die je kan regelen zijn de volgende: De afmetingen (dimensions) van de Stage: je kan animaties maken in verschillende afmetingen: voor gebruik op computers, smartphones, tvg schermen, websites, Je kan deze afmetingen ook zelf instellen of de afmetingen van een reeds gemaakte moov aanpassen. Om een ander formaatintestellenvoorjeanimatiegebruikjehetdropdownmenuom een gepredefinieerde vorm of resolutie te kiezen of voer je zelf de gewenste resolutie in door de breedte en hoogte in te geven in de daarvoorbestemdevelden.bevestigdooropenterteklikken. DekleurvandeStage:WijzigdekleurvandeStagedoorophetkleurvak teklikkenendegewenstekleurteselecterenofintevoeren.letop:deze kleur zal dienen als achtergrond voor de hele animatie. Als je wil schakelen tussen achtergronden of achtergrondkleuren gebruik je de achtergrondobjectendiestandaardindebibliothekenstaan. Video/presentatiemodus:gebruikhetdropdownmenuomteswitchen tussendevideomodusendepresentatiemodus.houerrekeningmeedat je de animatie niet kan downloaden als video wanneer je de presentatie modusselecteert.omdatdeinhoudinteractiefismoetjezedownloaden alsflash. Automatisch opslaan (Autosave): Deze optie is standaard wanneer je een nieuw project begint. Elke 30 seconden wordt je werk automatisch opgeslagen op de Moovly servers. Zorg ervoor dat je je werk handmatig opslaatmetbehulpvandeknop Opslaan indebovensteblauwebalkals jedeautosaveoptieafvinkt. JekanookinofuitzoomenopdeStagemetbehulpvandevergrootglazeninde rechter bovenhoek of door de schuifregelaar naar links of rechts te slepen. Daarnaast kan je ook de Stage in zijn geheel verplaatsen door op het handje te 8

9 klikken boven de Stage. Klik daarna op de Stage en versleep hem naar de gewenstepositie.klikophetpijltjeomterugnaardebewerkingsmodustegaan Het&PropertiesOpaneel& Het PropertiesGpaneel is de plaats waar je de eigenschappen van objecten, animaties, tekst alsook de algemene instellingen van je animatiefilmpje kan aanpassen. Het paneel is contextgevoelig: de opties passenzichaanaanhetitemofveldwaaropjegeklikt hebt. De eigenschappen van objecten hangen af van het object zelf en kunnen dus verschillen van object tot object Het&Helpvenster& OokhetHelpvensteriscontextgevoeligentoontje tips die relevant zijn voor het object of het gebied waaropjegeklikthebt De&Personal&Library& Naastdestandaardbibliothekenbeschikjeookovereenpersoonlijkebibliotheek waarnaarjedevolgendeitemskanuploaden: Geluidsfragmenten,muziekenstemopnames Afbeeldingen,zoalsfoto s,scansofscreenshots Videoclips,afhankelijkvanjelicentie Om objecten te uploaden gebruik je de icoontjes onderaan je persoonlijke bibliotheek. Klik op het bijpassende icoontje en selecteer het bestand op je computer. Je kan daarnaast ook je stem opnemen in Moovlyzelfdoorteklikkenophetmicrofoontje. Opmerking:+ Zorg+ ervoor+ dat+ je+ de+ regels+ naleeft+ rond+ de+ eigendomsrechten+ van+ de+ media+ die+ je+ uploadt+ voor+ gebruik+ in+ je+ animatie.+ Lees+ onze+ Algemene+ Voorwaarden+voor+meer+informatie.+ + ZodrajeeenobjecthebtgeüploadkanjehetnaardeStageslepenenhetop dezelfdemaniergebruikenalsdestandaardobjecten: 9

10 Je kan het formaat aanpassen, het object draaien, er basis animatieg effectenoptoepassenenhuntimingregelen. Wanneer je geluid toevoegt aan je animatie wordt dit niet visueel weergegeven op de Stage maar enkel op de tijdlijn: daar kan je de timingvanhetgeluidaanpassen De&Timeline&& De Timeline of tijdlijn is waar je de timing van de gebruikte objecten kan aanpassen. Wanneer je een object op de Stage selecteert, krijgt het overeenkomstigeveldopdetijdlijnopeenblauwekleur. Hetgrijzebalkjegeeftdeglobaletimingweervanhetobject.PeranimatieGeffect dat je toevoegt aan het object, wordt er een extra subgtijdlijn toegevoegd voor datspecifiekeeffect.jekandezesubgtijdlijnenverbergendoorophetpijltjelinks vandenaamvanhetobjectteklikken. De lijnen op de tijdlijn geven ook de lagen en volgorde van de objecten weer: wanneer twee objecten elkaar overlappen op de Stage zal het object met een hogereplaatsopdetijdlijnvoorhetandereobjectstaan. De thumbnails zijn miniatuurversies van de inhoud van je animatie en worden automatischgegenereerd.dezeminiaturenzijneenonderdeelvandescenesdie je gebruikt. Standaard wordt je inhoud in één scène gezet. Je kan extra scènes toevoegen (en verwijderen) om de inhoud van de animatie beter te kunnen beheren.jekandezescènesknippen,kopiërenenplakkenopanderemomenten opdetijdlijn.ziehoofdstuk5voormeerinformatieoverhetwerkenmetscenes. Wanneer je objecten een bepaalde timing gegeven hebt,kanjejeanimatiebekijkendoorteklikkenopde Playknop.Omsnelvooruitofachteruitdoortespoelen klikjeopdefastgforwardg of rewindgknoppen.jekan 10

11 ook ing of uitzoomen op de tijdlijn door de schuifbalk onder de Play knopnaar linksofrechtsteverschuiven. & 11

12 3. Inhoud&samenstellen&op&de&Stage& 3.1. Objecten&op&de&Stage&toevoegen&en&manipuleren& Om een object uit de bibliotheek toe te voegen aan je animatie sleep je het gewensteobjectnaardestageenzetjehetindegewenstepositie.daarnakanje de grootte en draaiing van het object regelen met het omsluitende kader. Gebruik het Eigenschappen paneel om andere eigenschappen zoals kleur, spiegelingofobjectgspecifiekeeigenschappenaantepassen Tekstobjecten&toevoegen&en&manipuleren& Tekst wordt ook als een object beschouwd en heeft soortgelijkeeigenschappenalsdegrafischeobjecten.om tekst toe te voegen klik je op het T icoontje boven de Stage.DecursorverandertdanineenT.Vervolgensklik jeopdeplaatsopdestagewaarjedetekstwilplaatsen. Voer de tekst in door het overtypen van de woorden TypeHere. Je kan de eigenschappen van de tekst aanpassen in het venster rechtsboven. Daar kan je o.a. het lettertype, de grootte,deuitlijningendetekstgenachtergrondkleurveranderen Objecten&knippen,&kopiëren&en&plakken& OmeenkopietemakenvaneenobjectopdeStage,selecteer jehetobjectenklikjeophet Copy icoontjebovendestage. Omeenobjectteknippenselecteerjehet Cut icoontjeenom eenobjectteplakkenopdestageklikjeophet Paste icoontje.wanneerjeeen object kopieert en plakt op de stage zal de kopie boven het oorspronkelijke objectstaan,verplaatsdaaromdekopienaareennieuweplaatsomhetorigineel tezien. Jekanookgebruikmakenvandestandaardsneltoetsenomobjectentekopiëren, knippen en plakken: gebruik de ControlGtoets (MacGgebruikers: gebruik de CommandGtoets):CtrlGX,CtrlGCenCtrlGV. 12

13 3.4. Meerdere&objecten&selecteren& OmeenobjectopdeStageteselecteren,klikjegewoonophetobject.Wanneerje meerdanéénobjectwilselecteren,houjedeshiftgtoetsingedruktterwijljeop deobjectenklikt.kliknogmaalsopeenobjectomhettedegselecteren. Wanneer je meer dan één object geselecteerd hebt, kan je ze als groep verplaatsen, vergroten, verkleinen, knippen en kopiëren Objecten&uitlijnen& Om twee of meer objecten op elkaar af te stemmen, selecteer je eerst de objecten. Vervolgens klik je op het uitlijngicoontjerechtsbovenenkiesjeeenuitlijngoptie. Let op: bij het uitlijnen van objecten worden enkel de omsluitende kaders uitgelijnd. Bij sommige objecten komendezeomsluitendekadersnietvisueelovereenmet de randen van het object zelf. Dit is vaak omdat er extra ruimte is voorzien voor de animatiegeffecten van het object.indatgevalishetbeteromdeobjectenhandmatig uittelijnen Het&kleurenpaneel&of&Color&Panel& Afhankelijk van de stijl en het type object is er een kleurenpaneel beschikbaar die je toelaat de kleur van het object te veranderen. Met het kleurenpaneel kan je gelijk welke kleur kiezen en worden de recentste kleurkeuzes opgeslagen. Je kan ook een kleur van een gebruikt object selecteren met de Color Picker in de linker bovenhoek van het kleurenpaneel. Als je de exacte code van een kleur weet kanjedezecodeookinvoeren. 13

14 3.7. Werken&met&objectlagen& WanneertweeobjectenelkaaroverlappenopdeStagekanjezelfbeslissenwelk object er op de voorgrond geplaatst moet worden. Om dit te doen maak je gebruikvandetijdlijn. De lijnen op de tijdlijn vertegenwoordigen de verschillende objectlagen: wanneertweeobjecten elkaar overlappen op de Stage, zal één van de objecten zich hoger op de tijdlijn bevinden als het andere. Dit object bevindt zich op de voorgrond. Om de volgorde van de lagen te wijzigen, sleep je de naam van het object naar bovenof naar beneden in de tijdlijn. Je kan een laag ook tussen twee andere objectenplaatsen. 14

15 4. Inhoud&animeren&& 4.1. De&algemene&timing&van&objecten&regelen& ZodrajeeenobjectopdeStagehebtgeplaatst,verschijntereenovereenkomstige lijn in de tijdlijn. Binnen die lijn of laag wordt de aanwezigheid van het object voorgesteld door een grijs balkje: wanneer je de klikt zal het object zichtbaar zijn zolang de tijdlijnindicator (de verticale rode lijn) afspeelt binnen de grenzenvanditbalkje. Je kan het grijze balkje horizontaal verplaatsen en langer of korter maken door de randenteverslepennaarlinksofrechts. Bij het verslepen van een van de randen van de grijze balk,verspringtdezerandstandardnaareenankerpunt in de buurt: de rode tijdlijn of de randen van andere objectbalkjes. Om dit snappen uit of in te schakelen kan je de Snap 4.2. Standaard&animatieOeffecten&toepassen&en&bewerken& Om een aan je objecttoetevoegenklikjedeop de kleine pijl net voor de objectnaam:ditopentdeanimatie optiesvanhetobject. Klik Choose Animation om de lijst met mogelijke animaties te openen. Standaard die voor elk object beschikbaar zijn, zijn bv. Fade, Pop, Fly of Wipe. Sommige effecten doen objecten verschijnen,anderedoenzeverdwijnen. Kies een en pas zijn tijd aan doorhetovereenkomstiglijnstukjenaarlinks of rechts te slepen. Voor sommige effecten kan je ook de snelheid van de animatie aanpassen door de kleine randbolletjesnaarlinksofrechtsteslepen. 15

16 4.3. Handanimaties&toevoegen&en&bewerken& brengtofweghaalt.voorbeeldenvandergelijkehandanimatieszijn: DragHandIn/Out PresentHandIn/Out ShiftHandIn/Out HandPush(beschikbaarindeMarketplace) HandTick(beschikbaarindeMarketplace) HandSwipe(beschikbaarindeMarketplace) HandPresent(beschikbaarindeMarketplace) Selecteer een effect en pas de timing ervan aandoorhetnaarlinksofrechts teslepen. Objecten inde Doodle Marker Style hebben een bijkomende handanimatie: het objectkandooreenhandgetekendworden.diteffectheet Hand&Drawing.Kies het effect uit de lijst en pas de timing ervan aan door het naar links of rechts te slepen.jekandaarnaastookdesnelheidvanhettekenenaanpassendoordekleine randbolletjesnaarlinksofrechtsteslepen ObjectOspecifieke&animatieOeffecten&toepassen&en&bewerken& vandergelijkeobjectenenhunspecifiekeanimaties: Objecten met draaiende& delen: bv. wielen van een auto, een draaiende wereldbol,eenwindmolen 16

17 Personen: sommigefigurenhebben specifieke zoals praten, wandelen,lopen Open& en& dicht: sommige objecten, zoals een doos, een laptop, een venster kunnenopenofdichtgaan. Wanneer een object een specifiek heeft, zal dit verschijnen in het animatiemenu.selecteerditeffectenpaszijntimingaandoorhetovereenkomstig lijnstukjenaarlinksofrechtsteslepen De&Move&&&Zoom&animatie& Met deze animatie kan je inzoomen en uitzoomen op een object, het laten roterenofeencombinatievandezeacties. Om de Move & Zoom animatie op eenobjecttoetepassen,selecteerje deze animatie in de lijst. De bedoeling is dat je object beweegt (en/of er op ingezoomd wordt) vanaf het huidige moment op de tijdlijntotaaneenanderpuntopde tijdlijn.sleepdaaromderodetijdlijn indicator(deverticalelijn)naareen nieuwe tijdstand. Neem daarna het object en zet het in de nieuwe positie, pas de grootte aan of roteer het indien gewenst.speeldaarnadeanimatieafenpasaanindiennodig. Let$ op:$ Wanneer$ je$ het$ object$ waarop$ de$ Move$ &$ Zoom$ animatie$ is$ toegepast$ versleept$ op$ de$ stage$ komt$ er$ op$ die$ plaats$ een$ tussenstop$ in$ de$ animatie.$ Het$ object$zal$in$dat$geval$ook$langs$die$tussenpositie$passeren$bij$het$afspelen$van$de$ animatie.$ Om$ deze$ tussenpositie$ te$ verwijderen$ selecteer$ je$ het$ overeenkomstige$ bolletje$op$de$tijdlijn$en$gebruik$je$de$delete$knop$op$je$toetsenbord.$$ 4.6. Een&presentatieOvideo&maken& Je kan een geanimeerde video gebruiken als presentatie en omgekeerd. Om je video om te zetten in een presentatie vink je Presentation Mode aan in het venster met de animatieginstellingen in de rechter bovenhoekvandeeditor. Eenmaal in de presentatie modus, kan je stop markers zetten op de tijdlijn. Dit zijnkleineindicatorendievlakbovendetijdlijnverschijnen.dezestopmarkers geven aan waar de presentatie automatisch zal stoppen bij het afspelen ervan. Opdezemanierkanjedevoortgangvanjepresentatiezelfcontroleren. 17

18 Omeenstoptoetevoegenaan je presentatie, zet je de rode tijdlijn indicator waar je de stop wil invoegen en klik je op hetstopmarkericoontjerechts vandeplayknop.omeenstop marker te verwijderen klik je op de stop marker en gebruik jededeleteofbackspacetoets opjetoetsenbord. Wanneer je presentatie klaar is en je ze afspeelt op groot scherm, kan je de voortgangervancontrolerenmetbehulpvandepijltjestoetsen,despatiebalkof demuis,netzoalsbijnormalepresentaties Je&animatie&afspelen& Indeeditorkanjeopelkmomentopdeafspeelknopklikkenomeenvoorbeeld vanjeanimatietebekijken.jekanookdespatiebalkgebruikenomdeanimatiete doenafspelenofpauzeren. Klik op de fastgforward en rewind knoppen om je animatie vooruit of terug te spoelen. Dubbelklik op de fastgforward of rewind knoppen om direct naar het eindeofhetbeginvandeanimatietegaan. JekanjeanimatielatenafspelenineenlusdoorteklikkenophetLoopicoontje. DiticoontjewordtblauwwanneerdeLoopingeschakeldis.Kliknogmaalsophet icoontjeomdeloopuitteschakelen Andere&tijdlijn&opties& Denaamvaneenobjectwijzigen:Dubbelklikhetobjectopdetijdlijnen voereennieuwenaamin. InBenuitzoomenopdetijdlijn:omjetimingtefineGtunenenjeobjecten te synchroniseren kan je ing en uitzoomen op de tijdlijn met behulp van devergrootglaasjesrechtsonderdeafspeelknoppen.jekanhiervoorook deschuifbalkonderdeafspeelknoppenverschuivennaarlinksofrechts. Lock layers: Je kan objecten vastpinnen op de tijdlijn om onbedoelde aanpassingen(zoals verandering in timing en positie) te vermijden. Klik op het hangslot icoontje naast de naam van het object op de tijdlijn om een object vast te pinnen. Klik nogmaals op het hangslot icoontje als je alsnogdepositieoftimingvanhetobjectwilveranderen. 18

19 5. Werken&met&scènes& 5.1. Wat&zijn&scènes?& Eenscèneiseendeelvanjevideo.Somsishethandigommeerstructuuraante brengenenjeinhoudonderteverdeleninverschillendescènes.ditkanjehelpen in het creatieproces van je video. Daarnaast geeft het ook een aantal extra mogelijkhedenopdetijdlijntijdenshetbewerkenvanjevideo. Opdetijdlijnwordteenscèneweergegevenalseenverzamelingvanminiaturen. Deze miniaturen zijn weergaves van de inhoud van je video en worden automatischgegenereerd. Alsjemetscèneswerkt,kanjegemakkelijkomgaanmetdeinhoudvanjevideo: jekanscènesknippen,kopiërenenplakkenopandereplaatseninjevideo,extra tijdinvoegenoflegescènesverwijderen, 5.2. Scènes&verwijderen&en&toevoegen& Bij het maken van een video wordt de inhoud standaard in één scène georganiseerd. De lengte van een scène wordt automatisch aangepast aan de timing van de elementen die deel uitmaken van de scène. Je kan de lengte van een scène ook handmatig aanpassen door de rand van de overeenkomstige thumbnailbarnaarlinkofrechtsteslepen. Omeenscènetoetevoegenofteverwijderenklikjeopéénvandeicoontjesdie verschijnenwanneerjeoverdethumbnailbarbeweegt:klikophetplusicoontje omeenscènetoetevoegenenophetvuilbakjeom degeselecteerdescèneteverwijderen. Je kan een bestaande scène ook in twee splitsen: Selecteer de scène die je wil splitsen, gebruik de rechtermuisknopenselecteer SplitScene Objecten&en&scènes&knippen,&kopiëren&en&plakken&op&de&Tijdlijn& 19

20 Een object kan, samen met animaties die er op toegepast zijn, geknipt, gekopieerd en geplakt worden op een andere locatie op de Tijdlijn. Om dit te doen,selecteerjehetobject(ofwelopdetijdlijnofwelopdestage)enklikjeop het knip of kopieer icoontje boven de Stage (of gebruik de shortcuts CtrlGX of CtrlGC).Omhetobjectteplakken,verplaatsjedetijdlijnindicatoreerstnaareen nieuwe locatie en klik je op het plak icoontje boven de stage (of gebruik je de shortcutctrlgv). Jekanookeenvolledigescèneknippenofkopiëren:selecteerdescènediejewil knippenofkopiërenopdethumbnailbarenklikophetknipofkopieericoontje bovendestage.verplaatsdaarnadetijdlijnindicatornaareennieuwelocatieen klikophetplakicoontje.(jekanhiervoorookshortcutsgebruiken.)alsjemeer danéénscènehebtkanjeeensceneookverslepennaareennieuwelocatie(voor ofnaeenanderescène). Wanneerjeeenscènekniptofkopieert,zullenalleobjecten(enhunanimaties) die volledig deel uitmaken van die scène mee geknipt of gekopieerd worden. Objectendiedeeluitmakenvanmeerdanéénscène(bv.Geluidsfragmentenen achtergrondobjecten)zullennietgekniptofgekopieerdwordendoordezeactie enzullendushunpositiebehouden Tijd&invoegen&of&verwijderen:&de&lengte&van&een&scène&vergroten&of& verkleinen&& Wanneerjegebruikmaakvanmeerdanéénscènekanjetijdinvoegenvooreen anderescène.ditdoejedoorderandvandescènenaarrechtsteslepen.omeen scèneintekortensleepjederandvandezescènenaarlinks. Dezeactiezorgtervoor dat objecten in de volgende scène(s) mee bewegen naar links of rechts. Hierdoor moet jehuntimingnietmeer aanpassenwanneerjetijdinvoegtofverwijdertinbv.hetmiddenvanjevideo. Let$ op:$ Objecten$ die$ deel$ uitmaken$ van$ meer$ dan$ één$ scene$ zullen$ hun$ positie$ behouden$door$deze$actie.$ $ $ 5.5. Objecten&verplaatsen&naar&een&andere&scène& Omeenobjectnaareenanderescèneteverplaatsen,selecteerjehetgrijzebalkje datjeobjectvoorsteltopdetijdlijnenversleepjehetnaarlinksofrechtstotje degewenstepositiebereikthebt. 20

21 5.6. Slides&creëren&& AlsjeMoovlywilgebruikenomeenpresentatietemakenkanjeslidescreëren metbehulpvaneenreeksscèneszoalsinpowerpointofkeynote: Zorgervoordatjevideoinpresentatiemodusstaat(zie4.6.) Maakeenaantallegescènesaan(selecteerdeeerstescèneenklikophet plusicoontjeomeenscènetoetevoegengzie5.2) Voegobjectentoenaanjescènes(tekst,objecten,geluid, ) Zorg ervoor dat je inhoud gestructureerd is en pas de timing aan indien nodig(versleepderandenvanobjectenen/ofscènesnaarlinksofrechts) VoeganimatieGeffectentoewaargewenst In presentatie modus worden er automatisch stop markeringen toegevoegd aan het einde van elke scène. Je kan gemakkelijk stop markeringentoevoegenofverwijderenomjeslideshowtelatenpauzeren opbepaaldemomenten Versleepscènesnaarlinksofrechtsalsjedevolgordevanjeinhoudwil aanpassen 21

22 6. Je&inhoud&publishen,&delen&en&downloaden&& WanneerjeklaarbentmethetbewerkenvanjevideoklikjeophetSaveicoontje bovendestage(ookwanneerdeautosaveaangevinktis,ishetaangewezennog eensmanueelopteslaanzodatookdelaatsteaanpassingenbewaardworden.). SluitdeEditorenbevestigdatjedepaginawilverlaten. OpjedashboardofMyMoovspaginavindjeeenminiatuurvanjeprojectterug. (Wanneerditniethetgevalisbijeennieuwprojectherlaadjebestdepagina.) Wanneerjeoverdezeminiatuurbeweegt,krijgjedrieoptiestezien:Details,Edit ofdelete. Klikophetvuilbakjeomjevideote verwijderenvanjedashboard 2. KlikopdeEditknopomjevideotebewerken KlikopdeDetailsknopomnaardedetail paginavanjevideotegaan. Wanneerjeop Details kliktwordjegeleidnaarde viewmode vanjevideo. Vanuitdezemoduskanjejevideobekijken,delen,exporterenenpublishennaar verschillendesocialenetwerksites. 2 Jekaneenverwijderdevideosteedsherstellen(endaarnaverderbewerken) doordezestappentevolgen: ScrollnaarbenedenopjeMyMoovspagina Klikophetpijltjenaast TrashCan Selecteerdevideodiejewilherstellenenklikop Restore 22

23 IndeViewmoduskanjenaasthetbekijken,delenendownloadenook eenkopiemakenvanjevideo, detitelvanjevideoendeomschrijvingervanaanpassenen eenthumbnailkiezendiegebruiktzalwordenalsjejevideopubliceertin demoovlyusergallery Je&video&delen& Omjevideotedelenmeteen anderemoovlygebruikerklik jeopdeshareknop.daarna voorjehetegmailadresvande persoonwaarmeejejevideo wildelenin. Jekandezepersoonookeen bepaaldrechtgeven:jekan ervoorzorgendathij/zijde videokanbekijken(view), kopiëren(copy)ofsamenmet joubewerken(edit). Let$op:$Zorg$ervoor$dat$je$niet$met$twee$personen$of$meer$op$hetzelfde$moment$een$ video$bewerkt.$er$kan$steeds$maar$één$persoon$aan$het$project$werken,$anders$ worden$de$aanpassingen$overschreven.$ $ 6.2. Je&video&downloaden& Jekanjevideodownloadenopjecomputerdoor opdedownloadknopteklikken.daarnawordje naareenpaginageleidomdedownloadkwaliteitte bepalen(sdofhd).jekrijgterookdeoptieomhet Moovlylogoendeoutroteverwijderen. Jevideowordtdaarnagerenderd(klaargemaakt). 23

24 JeontvangteeneGmailvanonswanneerjevideoklaarisomtedownloaden. Let$op:$Naargelang$je$licentie$zijn$er$bepaalde$kosten$verbonden$aan$de$keuzes$die$ je$daar$maakt.$$$ 6.3. Je&video&publishen& Jekanjevideorechtstreekspublishennaar YouTube,FacebookendeMoovlyUser Gallery. KlikopdePublishknopenhoujeYouTube offacebookaccountindegaten.jekrijgtvan onsenkeleenegmailwanneerjejevideo publishtnaardemoovlyusergallery. 24

25 Moovly.com All rights reserved

User Guide. September Moovly.com. Discover all Moovly Features and learn how to create videos like a Pro!

User Guide. September Moovly.com. Discover all Moovly Features and learn how to create videos like a Pro! User Guide September 2015 Discover all Moovly Features and learn how to create videos like a Pro! Moovly.com 1. Aan de slag met Moovly... 5 Technische vereisten... 5 Moovly Editor Overzicht... 6 Je eerste

Nadere informatie

Stappenplan Moovly. Leren. - Klik daarna " + New Moov ".

Stappenplan Moovly. Leren. - Klik daarna  + New Moov . Stappenplan Moovly Leren Zo maak je een Moov die je later met gegevens gaat vullen. - Surf naar http://moovly.com/ - Klik rechts bovenin op de knop "Login". - Voer op het volgende scherm je e-mailadres

Nadere informatie

Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart

Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart In deze workshop leggen we uit hoe je een route-animatie maakt met twee routes, inclusief een object op een door ons gekozen kaart.

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Online videobewerking: 1. Offline vs. Online

Online videobewerking: 1. Offline vs. Online Online videobewerking: 1. Offline vs. Online... 1 2. WeVideo... 2 2.1. Inloggen... 2 2.2. Een nieuw project starten... 3 2.3. Media Importeren... 5 2.4. OPDRACHT... 7 2.5. Publiceren... 8 BIJLAGE: Videobestanden

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2010, H3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2010, H3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Afbeeldingen invoegen en verwijderen Je kunt een illustratie invoegen via het tabblad Invoegen, groep Afbeeldingen, knop Illustratie. Het taakvenster Illustraties komt in beeld.

Nadere informatie

Moovly is een tool waarmee het mogelijk is om fantastisch mooie animated video's te maken, door Moovly Moovs genoemd.

Moovly is een tool waarmee het mogelijk is om fantastisch mooie animated video's te maken, door Moovly Moovs genoemd. Beknopte -handleiding Moovly is een tool waarmee het mogelijk is om fantastisch mooie animated video's te maken, door Moovly Moovs genoemd. In Moovs kunnen worden opgenomen: teksten, afbeeldingen uit de

Nadere informatie

Windows Movie Maker opstarten: Start het programma op via Start > Alle programma s > Applicaties > Audio en video > Movie Maker.

Windows Movie Maker opstarten: Start het programma op via Start > Alle programma s > Applicaties > Audio en video > Movie Maker. Handleiding Movie Maker Maak een map aan op je G-schijf en zet daarin de bestanden die je gaat gebruiken. Let op: Filmbestanden zijn meestal erg groot. Als je niet genoeg ruimte hebt op je G-schijf (totaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database...

Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database... Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database... 9 Afbeelding toevoegen vanuit classroom... 11 Afbeelding

Nadere informatie

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Vorige keer hebben wij gesproken over het maken van een PowerPoint presentatie. Deze keer beginnen wij met de herhaling van de basis handelingen op de computer zoals: iets op je scherm aanwijzen iets op

Nadere informatie

Korte Film Individueel

Korte Film Individueel Korte Film Individueel Opdracht 2, Filmen en Monteren Maak een korte film van maximaal 60 seconden met twee personen met je smartphone of camera waarin je informatie geeft over het Koning Willem I College.

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Zwanenmeer. Tekening van de kunstenares Jacquie Lawson

Zwanenmeer. Tekening van de kunstenares Jacquie Lawson Zwanenmeer Achtergrond : Tekening van de kunstenares Jacquie Lawson Afbeeldingen : Via Google eens zoeken op zwaan of swan. De afbeeldingen bewerken om de achtergrondkleur te verwijderen want deze zwaantjes

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2) Afbeeldingen en multimedia Afbeeldingen Afbeeldingen toevoegen uit illustratie Men kan een afbeelding uit het taakvenster illustraties opnemen als men een dia-indeling

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t Windows Movie maker. Inhoud 1. Installeren van Windows Movie Maker... 1 2. Vooraf rekening mee houden... 3 3. Aan de slag... 3 3.1 De werkruimte... 3 3.2 Een nieuw project starten... 4 3.3 Aanpassen van

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Korte handleiding PassworD brand fusion Joke Zwaal 14 december 2011

Korte handleiding PassworD brand fusion Joke Zwaal 14 december 2011 Korte handleiding PassworD brand fusion Joke Zwaal 14 december 2011 Inhoudsopgave 1. Starten met prezi op het internet... 3 2. Tabbladen... 4 3. Een nieuwe prezi starten... 6 4. Onderdelen van het werkblad...

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van de schoolwebsite wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

ICT -idee 1. Zo maak je een mindmap met Popplet. Zo maak je een account. Zo log je in op Popplet. Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet.

ICT -idee 1. Zo maak je een mindmap met Popplet. Zo maak je een account. Zo log je in op Popplet. Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet. 1 Zo maak je een mindmap met Popplet. Met Popplet kunnen mindmaps gemaakt worden en gedachten snel in tekst en beeld worden omgezet. Popplet werkt snel, eenvoudig en efficiënt. Met Popplet maak je Popplets.

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker

Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker 1 Inleiding 2 2 Vereiste apparatuur 2 3 Stappenplan videobewerking 2 4 Windows Moviemaker 3 4.1 Indeling van het programma 3 4.2 Mogelijkheden op de tabbladen

Nadere informatie

Film monteren met Windows Live Moviemaker

Film monteren met Windows Live Moviemaker Film monteren met Windows Live Moviemaker Als je losse stukjes film (shots) hebt opgenomen is het nog niet klaar. Je moet die losse stukjes nog aan elkaar plakken tot één geheel: monteren. Hoe je dat doet

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

De Leerkrachtassistent bestaat uit twee onderdelen: het Digimenu en de Modellentool. Het programma opent in het Digimenu.

De Leerkrachtassistent bestaat uit twee onderdelen: het Digimenu en de Modellentool. Het programma opent in het Digimenu. Gebruikershandleiding Leerkrachtassistent Wizwijs De Leerkrachtassistent Wizwijs is software voor het digitale schoolbord. Met dit programma kunt u uw rekenlessen efficiënt organiseren en aantrekkelijker

Nadere informatie

EEN VIDEO INSLUITEN OF EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEO OPNEMEN IN UW PRESENTATIE

EEN VIDEO INSLUITEN OF EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEO OPNEMEN IN UW PRESENTATIE EEN VIDEO INSLUITEN OF EEN KOPPELING NAAR EEN VIDEO OPNEMEN IN UW PRESENTATIE In uw PowerPoint-presentatie kunt u een video insluiten of een koppeling naar een video opnemen. Wanneer u uw video insluit,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina 03. Inleiding Pagina 04. Tekst toevoegen Pagina 10. Afbeeldingen toevoegen Pagina 16. Pagina's veranderen

Inhoudsopgave Pagina 03. Inleiding Pagina 04. Tekst toevoegen Pagina 10. Afbeeldingen toevoegen Pagina 16. Pagina's veranderen Handleiding Inhoudsopgave. Pagina 03. Inleiding Pagina 04. Tekst toevoegen Pagina 10. Afbeeldingen toevoegen Pagina 16. Pagina's veranderen Inleiding. De vier artikelen in deze sectie zijn de onderdelen

Nadere informatie

Windows Media Player:

Windows Media Player: Windows Media Player: Afspelen: 1) Map openen van wat je wil afspelen (USB, harde schijf, SD-kaart, ) 2) Dubbelklik op gekozen film (als WMP als standaard staat ingesteld start dit automatisch op). OF

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Zo maak je een presentatie met Prezi.

Zo maak je een presentatie met Prezi. Zo maak je een presentatie met Prezi. Zo log je in op Prezi. 5. Surf naar http://prezi.com/ 6. Klik rechts bovenin op de knop Log in. 7. Voer op het volgende scherm het volgende E-mailadres en Password

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Starten 1. 2a Maken van een nieuw document 2. 2b Verder gaan met een opgeslagen document 3. 3 Mogelijkheden 4

Inhoud. 1 Starten 1. 2a Maken van een nieuw document 2. 2b Verder gaan met een opgeslagen document 3. 3 Mogelijkheden 4 Inhoud 1 Starten 1 2a Maken van een nieuw document 2 2b Verder gaan met een opgeslagen document 3 3 Mogelijkheden 4 3a Autoflow of handmatig inslepen 6 Handleiding Wanneer je deze handige tips doorneemt

Nadere informatie

Inhoud. Scherm_herziening.doc Blz. 1/19

Inhoud. Scherm_herziening.doc Blz. 1/19 Inhoud 1. VOORBEREIDING... 2 1.1. RASTERLIJNEN INSTELLEN... 2 1.2. GROEPEREN VAN OBJECTEN/AFBEELDINGEN... 2 2. OPMERKINGEN... 3 2.1. SELECTEREN VAN OBJECTEN/AFBEELDINGEN... 3 2.2. AFBEELDINGEN INVOEGEN...

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 1. Raster en hulplijnen Klik met rechter muisknop in een lege dia Klik in het afrolmenu op Raster en hulplijnen en stel onderstaande eigenschappen in 2.

Nadere informatie

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project.

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Vooraleer we beginnen met de software te gebruiken is het beter om alle programma s die we niet nodig hebben af

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Verschillen met PowerPoint 2007

Verschillen met PowerPoint 2007 1 Verschillen met PowerPoint 2007 In dit bestand krijg je een overzicht van de verschillen met versie 2007 van PowerPoint. Zie je in het boek iets wat op jouw computer niet kan, kijk dan hier om te zien

Nadere informatie

Welkom! Fijn dat je er bent.

Welkom! Fijn dat je er bent. Welkom! Fijn dat je er bent. Blurbs nieuwe tool voor het maken van boeken, BookWright, werd ontworpen om zo intuïtief mogelijk te zijn. Maar iedereen is uniek. En iedereen kan wel wat begeleiding gebruiken.

Nadere informatie

Audio en video. Oefening 4B

Audio en video. Oefening 4B Audio en video In deze oefening voeg je een videoen een audiobestand toe aan een aftiteling van een film. Voor audio en video zijn slechts enkele basisfuncties beschikbaar zoals 'start', 'stop' en 'herhaal'.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie?

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? 1) Je opent PowerPoint met dit icoontje. Je komt op dit scherm: Hier in deze balk zie je in het klein welke dia s je allemaal hebt. Je kan de volgorde ook veranderen

Nadere informatie

Maak een fotoverhaal

Maak een fotoverhaal Maak een fotoverhaal Uw foto s aaneensmeden tot een leuk filmpje. U doet het met Photo Story 3, een gratis programma van Microsoft. Hiermee maakt u in een handomdraai een prachtige multimediapresentatie

Nadere informatie

5. Een nieuw grijs blok onderaan plaatsen

5. Een nieuw grijs blok onderaan plaatsen 5. Een nieuw grijs blok onderaan plaatsen Onderstaande instructie is geschreven om een nieuwe grijze footer onder aan je site te maken. Deze footers kun je makkelijk gebruiken om mensen naar een bepaald

Nadere informatie

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008 1 Handleiding Pivot Stickfigure Animator Maak je eigen animated gifjes en laat je poppetje bewegen zoals jij wilt. Je kunt je Pivot invoegen in een mailtje, je website of laten verschijnen op je desktop.

Nadere informatie

OPDRACHT HOE LEER JIJ HET LIEFST? Maak je eigen film/trailer

OPDRACHT HOE LEER JIJ HET LIEFST? Maak je eigen film/trailer OPDRACHT HOE LEER JIJ HET LIEFST? Maak je eigen film/trailer In de proeverij heb je kennis gemaakt met drie verschillende aanbieders van digitale portfolio s. Met Bordfolio gaan we aan de slag d.m.v. het

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

4.1 Het creëren van inhoudselementen

4.1 Het creëren van inhoudselementen 4.1 Het creëren van inhoudselementen De inhoud van de pagina wordt gemaakt door gebruik van inhoudselementen. Je kunt een pagina maken door verschillende elementen in combinatie met elkaar te gebruiken.

Nadere informatie

IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING

IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD I. LOGIN IMPACTS SITES BEZOOM V2.1 GEBRUIKSAANWIJZING II. BEHEER UW WEBSITE 1. ONDERWERP A. Informatie B. Contactpersoon C. Links D. Footer E. Favicon 2. CMS A. Toevoegen (een pagina) B. SEO 3.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN 1. Open het programma Microsoft Office PowerPoint door op start te klikken. Klik op alle programma s, vervolgens klik je op

Nadere informatie

Klikpuzzel - PP 2007 & 2010

Klikpuzzel - PP 2007 & 2010 Klikpuzzel - PP 2007 & 2010 Voor PP 2010 : Volg alle punten die in het zwart staan. Deze gelden zowel voor PP 2007 als voor 2010. Enkel als er iets verschillend is voor PP 2010 zet ik dit het blauw. 1.

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Handleiding voor Envelop - PP 2007

Handleiding voor Envelop - PP 2007 Handleiding voor Envelop - PP 2007 TIP : Via Beeld het liniaal en rasterlijnen instellen om makkelijker te werken. Hieronder een screenshot van de uiteengetrokken envelop. Je ziet dat deze uit 5 gelijkbenige

Nadere informatie

Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007

Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007 Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007 1. Voorbereiding Alle foto s in de presentatie moeten in hetzelfde formaat (landschapformaat) en grootte zijn. Verklein dus eerst de foto s in een ander programma

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

PREZI (WWW.PREZI.COM)

PREZI (WWW.PREZI.COM) PREZI (WWW.PREZI.COM) INHOUD Wat is Prezi?... 2 Waar vind je Prezi?... 2 Aan de slag!... 3 Is het mogelijk om prezi offline te... 6 Pagina 1 van 6 WAT IS PREZI? Prezi is een online tool waarmee je dynamische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Online Boeken. Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010

Gebruikershandleiding Online Boeken. Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010 Gebruikershandleiding Online Boeken Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010 Inhoud Inleiding 3 Toegang 4 Flexreader 5 Werkbalk 1 6 Selecteren 6 Notitie 6 Snapshot 6 Gesproken notitie

Nadere informatie

Korte handleiding GoTalk NOW voor ipad

Korte handleiding GoTalk NOW voor ipad Korte handleiding GoTalk NOW voor ipad 1 2 3 4 5 6 Als je de app opent zie je 7 knoppen: 1. GoTalk now logo: Als je hierop klikt kan je van de ene naar de andere ipad bladen overzetten (binnen een Wifi-netwerk).

Nadere informatie

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm:

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm: FreeMind Starten FreeMind is een gratis programma om een mindmap te maken. Je kan Freemind gratis downloaden op je computer. Om FreeMind te downloaden surf je naar: http://freemind.nl.softonic.com/download.

Nadere informatie

2. Je eerste Prezi Klik op new Prezi. Je komt op volgend scherm uit:

2. Je eerste Prezi Klik op new Prezi. Je komt op volgend scherm uit: Prezi De basis Inleiding Prezi is een online programma om unieke en leuke presentaties te maken i.p.v. PowerPoint. Het biedt veel voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo kan je bijvoorbeeld switchen van

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen.

Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Handleiding van Auteur: dapunt Juli 2007 handleiding: Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken

Nadere informatie

... 2... 3... 7... 8... 9

... 2... 3... 7... 8... 9 ... 2... 2... 2... 3... 3... 7... 8... 9 Prezi is een presentatietool waarmee je eenvoudig online presentaties kunt maken. Een Prezipresentatie bestaat in feite uit één groot vel papier (canvas) waarop

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Handleiding Facebook Hulst Online

Handleiding Facebook Hulst Online Handleiding Facebook Hulst Online Door Elodie Kint en Willem Menting 1 Stijl Het doel van de Facebookpagina Hulst Online is om nieuwe bezoekers naar Hulst te trekken. Op de pagina willen we laten zien

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

GoTalk Now voor ipad. Korte Nederlandstalige handleiding. aangeboden door www.praatapps.nl

GoTalk Now voor ipad. Korte Nederlandstalige handleiding. aangeboden door www.praatapps.nl GoTalk Now voor ipad Korte Nederlandstalige handleiding aangeboden door www.praatapps.nl START 1 2 3 4 5 6 7 (naam) (naam) Als je de app opent zie je 7 knoppen: 1. GoTalk now logo: Als je hierop klikt

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Belangrijk!!! De 2 animaties "Samenvouwen" en "Uittrekken", die nodig zijn om het boek te maken, ontbreken in de versie PP 2010. Daarom is het nodig dat

Nadere informatie

Comic Life: Maak een fotostrip in de klas

Comic Life: Maak een fotostrip in de klas Comic Life: Maak een fotostrip in de klas Wat ga je doen? Je gaat een fotostrip maken met het programma Comic Life. Hiermee kun je gemakkelijk je eigen verhaal construeren. In het programma kun je per

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding Handleiding Inhoudsopgave Over deze handleiding 3 Het startscherm 4 Hoe werkt het 5 Upload media 6 Ontwerp een thema 8 Gebruik van de design editor 10 Plan je content 12 Over deze handleiding In deze handleiding

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het programma al op de

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-08-01 Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. Intro: Na het gebruik van de gereedschappen uit de vorige opdrachten, ga je de afmetingen

Nadere informatie

Stappenplan Moviemaker

Stappenplan Moviemaker Stappenplan Moviemaker 1. Benodigde bestanden: (download via netwerk) Dierengeluiden.mp4 Schattige hondjes.mp4 Speciaal talent.mp4 Coldplay.mp3 Einde.jpg 2 Bestanden openen in Moviemaker Open Windows Live

Nadere informatie

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot DIAVOORSTELLING Prof. W.Leirman We openen opnieuw Power Point, ofwel via Start > ofwel via Start >

Nadere informatie

Kerstkaart met kerstboom van sneeuwsterren - PowerPoint 2010

Kerstkaart met kerstboom van sneeuwsterren - PowerPoint 2010 Kerstkaart met kerstboom van sneeuwsterren - PowerPoint 2010 Omdat u het kaartje vlugger zou kunnen afwerken, heb ik in bijlage (pps "objecten") alle objecten al klaargemaakt die men nodig heeft. Het muziekbestand

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

Inleiding. 3.. Widget maken. 7... Widget publiceren. 8...Widget aanpassen. 9...Mini widget. 13...Banners

Inleiding. 3.. Widget maken. 7... Widget publiceren. 8...Widget aanpassen. 9...Mini widget. 13...Banners Handleiding Inleiding 3.. Widget maken 7... Widget publiceren 8...Widget aanpassen 9...Mini widget 13...Banners 2 2 Widget maken Als u ingelogd bent in uw account dan komt u terecht in een keuzemenu. Als

Nadere informatie

Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint

Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint #01:Voor we een presentatie kunnen maken moeten we eerst materiaal hebben, een idee (maak een presentatie over Breskens), Foto's hier

Nadere informatie

Dia, een programma voor het maken van diagrammen

Dia, een programma voor het maken van diagrammen LinuxFocus article number 344 http://linuxfocus.org Dia, een programma voor het maken van diagrammen door Katja Socher Over de auteur: Katja is de Duitse redacteur van LinuxFocus.

Nadere informatie

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Prezi een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: Basistechnieken. 3 1.1 Navigatie 3 1.2 Het menu.. 4 1.3 Tekst invoegen. 5 1.4

Nadere informatie

Handleiding Kerstpuzzel 2 - Photoshop + PowerPoint 2007 (2010)

Handleiding Kerstpuzzel 2 - Photoshop + PowerPoint 2007 (2010) Handleiding Kerstpuzzel 2 - Photoshop + PowerPoint 2007 (2010) Deze handleiding kan eveneens gevolgd worden voor PP 2010 want verschilt niet veel met 2007. De bestanden "Puzzle effects by Panos.atn" en

Nadere informatie