Moovly. User Guide. October Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moovly. User Guide. October 2014. Discover all our features and learn how to create videos with Moovly. Moovly.com"

Transcriptie

1 Moovly User Guide October 2014 Discover all our features and learn how to create videos with Moovly Moovly.com

2 1. Van&start&gaan&met&Moovly&...& MoovlyEditorOverzicht Jeeersteanimatiemaken Jemoovsbeheren Gedetailleerd&overzicht&van&de&Moovly&Editor&...& Organisatievandetool Debibliotheek DeStage HetPropertiesGpaneel HetHelpvenster DePersonalLibrary DeTimeline Inhoud&samenstellen&op&de&Stage&...& ObjectenopdeStagetoevoegenenmanipuleren Tekstobjectentoevoegenenmanipuleren Objectenknippen,kopiërenenplakken Meerdereobjectenselecteren Objectenuitlijnen HetkleurenpaneelofColorPanel Werkenmetobjectlagen Inhoud&animeren&...& Dealgemenetimingvanobjectenregelen StandaardanimatieGeffectentoepassenenbewerken Handanimatiestoevoegenenbewerken ObjectGspecifiekeanimatieGeffectentoepassenenbewerken DeMove&Zoomanimatie EenpresentatieGvideomaken Jeanimatieafspelen Anderetijdlijnopties Werken&met&scènes&...& Watzijnscènes? Scènesverwijderenentoevoegen Objectenenscènesknippen,kopiërenenplakkenopdeTijdlijn Tijdinvoegenofverwijderen:delengtevaneenscènevergrotenofverkleinen Objectenverplaatsennaareenanderescène Slidescreëren Je&inhoud&publishen,&delen&en&downloaden&...& Jevideodelen Jevideodownloaden Jevideopublishen...24

3 Kanttekening Dit document is geen finale versie van de Moovly Handleiding. Moovly blijft zich verder ontwikkelen en dagelijks komen er nieuwe features bij, worden foutjesgerepareerdenwordendeinterfaceendewebsiteverbeterd.omdater dagelijks updates zijn kunnen de how to s en de screenshots, gebruikt in dit document,lichtjesverschillenvanderealiteit.ditdocumentwordtregelmatig geüpdatetomdelaatsteveranderingenaanhetplatformweertegeven. MochtjevragenofsuggestieshebbenomMoovlyteverbeteren,aarzelnietom onstecontacterenviadefeedback&supportknopoponzewebsite. 3

4 1. Van&start&gaan&met&Moovly& 1.1. Moovly&Editor&Overzicht& Moovlyiseen zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig platform. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de verschillende componenten van het platform. DeMoovlyeditorbestaatuitvolgendeonderdelen: 1. De Objectbibliotheek: Deze bibliotheek bevat grafische objecten die georganiseerd zijn volgens stijl: afbeeldingen, cartoons, producten, situaties, Deze objecten kunnen worden geanimeerd met ofwel standaard animaties (Fade, Fly, draw, ), hand animaties (Shift hand, Drag hand, Hand drawing, ) of objectgspecifieke animaties, zoals een draaiendewereldbol,eentikkendeklok,pratendemensen, Naast grafische objecten kunnen er ook tekstelementen op de Stage geplaatstwordenomjeverhaalteondersteunen. 2. DeStage:ditishetdoekwaaropjedeinhoudvanjevideosamenstelt.Je kandeobjectenuitdebibliotheekslepennaarditgebiedenzeeenpositie en grootte geven, ze onder een bepaalde hoek zetten en andere eigenschappenaanzetoekennen. 3. DeTimelineoftijdlijn:Hierkanjedetimingregelenvanelkobjectalsook de animaties die er op toegepast worden (o.a. wanneer het object moet 4

5 verschijnen of verdwijnen, hoelang de animaties moeten duren, ). Op dezemanierkanjegemakkelijkgeluidenenanimatiessynchroniseren. Naast deze 3 gebieden bevat de Moovly editor ook een venster waar de eigenschappenvandestageendeobjectenaangepastkunnenworden.zokanje hierdekleurenenteksteigenschappenveranderen.daarnaastbevindtzichhier ookeenvenstermettipsentricksdiebetrekkinghebbentotdeactiesdiejeop datmomentonderneemt Je&eerste&animatie&maken& Je kan Moovly gebruiken om geanimeerde video s, presentaties, egcards, infographicsenanderegeanimeerdecontenttecreëren.omdezeverschillende vormenvananimatieinéénwoordtevatten,noemenweze Moovs.EenMoov kan dus een geanimeerde video zijn maar ook een geanimeerde infographic of presentatie. HetcreërenvaneenMooviszeereenvoudig.Indezehandleidingleggenweelke stapindetailuit,maarhieronderisalvasteenkortoverzicht: 1. Zoekindebibliotheeknaareenobjectdatjewilgebruikeninjefilmpje. 2. SleephetgekozenobjectvanuitdebibliotheeknaardeStage 3. Pashetobjectaanvolgenswens:geefheteenpositie,eenanderegrootte of hoek. Verander de kleur, achtergrond of de objectgspecifieke eigenschappeninhetvensterinderechterbovenhoek. 4. Daarnakanjeookdetimingvanjeobjectaanpassen:elkobjectheeftzijn eigenbalkjeopdetijdslijnwaarmeejedetimingkanregelen. a. Sleephetgrijzebalkjenaarlinksofrechtsomhetverschijnenen verdwijnenvanhetobjectteregelen. b. Versleep de randen van het grijze balkje naar binnen of naar buitenomhetobjectlangerofminderlangtetonen. c. Voordenaamvanhetobjectopdetijdslijnstaatereenpijltje.Klik op het pijltje om de verschillende animaties te zien die toegepast zijnophetobject.klikop ChooseAnimation omeenanimatieaan hetobjecttoetewijzen.pasdetimingvandeanimatieaandoorde bolletjesteverschuivennaarlinksofrechts.jekanookdeanimatie inzijngeheelverschuiven. 5. Voeg tekst toe door op het T icoontje te klikken boven de Stage. Je cursor verandert hierdoor in een T. Klik op de Stage waar je het tekstobject wil plaatsen. Voer je tekst in en pas de eigenschappen (lettertype, grootte, kleur) aan in het venster in de rechter bovenhoek. Ook voor de tekstobjecten kan je de timing en animatie regelen op de tijdlijn. 6. Je kan geluiden uploaden of je stem opnemen door te klikken op het bijpassendeicoontje onderaan in de bibliotheek. Voor het uploaden van geluiden selecteer je een document van op je computer. Wanneer het 5

6 geluidsobject toegevoegd is aan je filmpje kan je ook hier de timing regelendoorhetbijhorendebalkjenaarlinksofrechtsteslepen. 7. Voeg andere objecten toe aan je filmpje en synchroniseer ze met het geluidtotjefilmpjeklaaris. 8. Wanneer je klaar bent met het bewerken van je filmpje klik je op het Opslaan icoontje boven de Stage. Sluit daarna het venster en bevestig datjedepaginawilverlaten Je&moovs&beheren& Elkemoovdiejemaaktverschijntopje MyMoovs pagina 1.Wanneerjemetje muisoverdemoovbeweegt,krijgjevolgendeoptiestezien: Details:Klikopdezeknopomjemoovtebekijken,tedelen,exporterenen detitelenbeschrijvingtewijzigen Edit:Klikopdezeknopomjemoovtebewerkenendeinhoudtewijzigen Prullenmand:Klikopdezeknopomjemoovteverwijderen 1 Wanneerditniethetgevalisnahetsluitenvandeeditorherlaadjebestde pagina. 6

7 2. Gedetailleerd&overzicht&van&de&Moovly&Editor& 2.1. Organisatie&van&de&tool& Wanneer je de Moovly Editor opent, worden de afmetingen aangepast aan de grootte van de browser. De relatieve afmetingen van de verschillende velden wordenaangepastwanneerdebrowservergrootofverkleindwordt. Jekanookhandmatigdegroottevanelkgebiedaanpassen:versleepdegrenzen vandebibliotheek,destage,detijdlijnofdeanderepanelenomderuimtedieze innemenaantepassen De&bibliotheek& Alle objecten worden onderverdeeld in verschillende bibliotheken( libraries ). Dezekanjeterugvindenaandelinkerkantvandeeditor.Elkobjectkannaarde Stagegesleeptwordenomjevideosamentestellen. Afhankelijkvandelicentiediejehebt,hebje toegang tot 2 à 4 verschillende standaardbibliotheken die elk een verschillende stijl hebben. Om één of meer bibliotheken te selecteren, vink je het vakje voordebibliothekendiejewilgebruikenaan enklikjeop Close. Je kan gemakkelijk bladeren door de bibliotheken of objecten zoeken via het zoekveld.jekanookzelfobjectentoevoegen 7

8 aandebibliotheek.dezeobjectenkomendanterechtinjepersonallibrary,dus je persoonlijke bibliotheek (die zich onderaan de bibliotheek bevindt). Zie 2.6 voormeerinformatieoverdepersonallibrary De&Stage& De Stage is de plaats waar je de inhoud van je filmpje samenstelt, het is het podium of het doek voor je creatie. Je kan de eigenschappen van de Stage aanpassen en de animatieginstellingen configureren in het venster rechts bovenaan. Dit venster verschijnt wanneer je klikt op een leeg gebiedopofbuitendestage. De eigenschappen die je kan regelen zijn de volgende: De afmetingen (dimensions) van de Stage: je kan animaties maken in verschillende afmetingen: voor gebruik op computers, smartphones, tvg schermen, websites, Je kan deze afmetingen ook zelf instellen of de afmetingen van een reeds gemaakte moov aanpassen. Om een ander formaatintestellenvoorjeanimatiegebruikjehetdropdownmenuom een gepredefinieerde vorm of resolutie te kiezen of voer je zelf de gewenste resolutie in door de breedte en hoogte in te geven in de daarvoorbestemdevelden.bevestigdooropenterteklikken. DekleurvandeStage:WijzigdekleurvandeStagedoorophetkleurvak teklikkenendegewenstekleurteselecterenofintevoeren.letop:deze kleur zal dienen als achtergrond voor de hele animatie. Als je wil schakelen tussen achtergronden of achtergrondkleuren gebruik je de achtergrondobjectendiestandaardindebibliothekenstaan. Video/presentatiemodus:gebruikhetdropdownmenuomteswitchen tussendevideomodusendepresentatiemodus.houerrekeningmeedat je de animatie niet kan downloaden als video wanneer je de presentatie modusselecteert.omdatdeinhoudinteractiefismoetjezedownloaden alsflash. Automatisch opslaan (Autosave): Deze optie is standaard wanneer je een nieuw project begint. Elke 30 seconden wordt je werk automatisch opgeslagen op de Moovly servers. Zorg ervoor dat je je werk handmatig opslaatmetbehulpvandeknop Opslaan indebovensteblauwebalkals jedeautosaveoptieafvinkt. JekanookinofuitzoomenopdeStagemetbehulpvandevergrootglazeninde rechter bovenhoek of door de schuifregelaar naar links of rechts te slepen. Daarnaast kan je ook de Stage in zijn geheel verplaatsen door op het handje te 8

9 klikken boven de Stage. Klik daarna op de Stage en versleep hem naar de gewenstepositie.klikophetpijltjeomterugnaardebewerkingsmodustegaan Het&PropertiesOpaneel& Het PropertiesGpaneel is de plaats waar je de eigenschappen van objecten, animaties, tekst alsook de algemene instellingen van je animatiefilmpje kan aanpassen. Het paneel is contextgevoelig: de opties passenzichaanaanhetitemofveldwaaropjegeklikt hebt. De eigenschappen van objecten hangen af van het object zelf en kunnen dus verschillen van object tot object Het&Helpvenster& OokhetHelpvensteriscontextgevoeligentoontje tips die relevant zijn voor het object of het gebied waaropjegeklikthebt De&Personal&Library& Naastdestandaardbibliothekenbeschikjeookovereenpersoonlijkebibliotheek waarnaarjedevolgendeitemskanuploaden: Geluidsfragmenten,muziekenstemopnames Afbeeldingen,zoalsfoto s,scansofscreenshots Videoclips,afhankelijkvanjelicentie Om objecten te uploaden gebruik je de icoontjes onderaan je persoonlijke bibliotheek. Klik op het bijpassende icoontje en selecteer het bestand op je computer. Je kan daarnaast ook je stem opnemen in Moovlyzelfdoorteklikkenophetmicrofoontje. Opmerking:+ Zorg+ ervoor+ dat+ je+ de+ regels+ naleeft+ rond+ de+ eigendomsrechten+ van+ de+ media+ die+ je+ uploadt+ voor+ gebruik+ in+ je+ animatie.+ Lees+ onze+ Algemene+ Voorwaarden+voor+meer+informatie.+ + ZodrajeeenobjecthebtgeüploadkanjehetnaardeStageslepenenhetop dezelfdemaniergebruikenalsdestandaardobjecten: 9

10 Je kan het formaat aanpassen, het object draaien, er basis animatieg effectenoptoepassenenhuntimingregelen. Wanneer je geluid toevoegt aan je animatie wordt dit niet visueel weergegeven op de Stage maar enkel op de tijdlijn: daar kan je de timingvanhetgeluidaanpassen De&Timeline&& De Timeline of tijdlijn is waar je de timing van de gebruikte objecten kan aanpassen. Wanneer je een object op de Stage selecteert, krijgt het overeenkomstigeveldopdetijdlijnopeenblauwekleur. Hetgrijzebalkjegeeftdeglobaletimingweervanhetobject.PeranimatieGeffect dat je toevoegt aan het object, wordt er een extra subgtijdlijn toegevoegd voor datspecifiekeeffect.jekandezesubgtijdlijnenverbergendoorophetpijltjelinks vandenaamvanhetobjectteklikken. De lijnen op de tijdlijn geven ook de lagen en volgorde van de objecten weer: wanneer twee objecten elkaar overlappen op de Stage zal het object met een hogereplaatsopdetijdlijnvoorhetandereobjectstaan. De thumbnails zijn miniatuurversies van de inhoud van je animatie en worden automatischgegenereerd.dezeminiaturenzijneenonderdeelvandescenesdie je gebruikt. Standaard wordt je inhoud in één scène gezet. Je kan extra scènes toevoegen (en verwijderen) om de inhoud van de animatie beter te kunnen beheren.jekandezescènesknippen,kopiërenenplakkenopanderemomenten opdetijdlijn.ziehoofdstuk5voormeerinformatieoverhetwerkenmetscenes. Wanneer je objecten een bepaalde timing gegeven hebt,kanjejeanimatiebekijkendoorteklikkenopde Playknop.Omsnelvooruitofachteruitdoortespoelen klikjeopdefastgforwardg of rewindgknoppen.jekan 10

11 ook ing of uitzoomen op de tijdlijn door de schuifbalk onder de Play knopnaar linksofrechtsteverschuiven. & 11

12 3. Inhoud&samenstellen&op&de&Stage& 3.1. Objecten&op&de&Stage&toevoegen&en&manipuleren& Om een object uit de bibliotheek toe te voegen aan je animatie sleep je het gewensteobjectnaardestageenzetjehetindegewenstepositie.daarnakanje de grootte en draaiing van het object regelen met het omsluitende kader. Gebruik het Eigenschappen paneel om andere eigenschappen zoals kleur, spiegelingofobjectgspecifiekeeigenschappenaantepassen Tekstobjecten&toevoegen&en&manipuleren& Tekst wordt ook als een object beschouwd en heeft soortgelijkeeigenschappenalsdegrafischeobjecten.om tekst toe te voegen klik je op het T icoontje boven de Stage.DecursorverandertdanineenT.Vervolgensklik jeopdeplaatsopdestagewaarjedetekstwilplaatsen. Voer de tekst in door het overtypen van de woorden TypeHere. Je kan de eigenschappen van de tekst aanpassen in het venster rechtsboven. Daar kan je o.a. het lettertype, de grootte,deuitlijningendetekstgenachtergrondkleurveranderen Objecten&knippen,&kopiëren&en&plakken& OmeenkopietemakenvaneenobjectopdeStage,selecteer jehetobjectenklikjeophet Copy icoontjebovendestage. Omeenobjectteknippenselecteerjehet Cut icoontjeenom eenobjectteplakkenopdestageklikjeophet Paste icoontje.wanneerjeeen object kopieert en plakt op de stage zal de kopie boven het oorspronkelijke objectstaan,verplaatsdaaromdekopienaareennieuweplaatsomhetorigineel tezien. Jekanookgebruikmakenvandestandaardsneltoetsenomobjectentekopiëren, knippen en plakken: gebruik de ControlGtoets (MacGgebruikers: gebruik de CommandGtoets):CtrlGX,CtrlGCenCtrlGV. 12

13 3.4. Meerdere&objecten&selecteren& OmeenobjectopdeStageteselecteren,klikjegewoonophetobject.Wanneerje meerdanéénobjectwilselecteren,houjedeshiftgtoetsingedruktterwijljeop deobjectenklikt.kliknogmaalsopeenobjectomhettedegselecteren. Wanneer je meer dan één object geselecteerd hebt, kan je ze als groep verplaatsen, vergroten, verkleinen, knippen en kopiëren Objecten&uitlijnen& Om twee of meer objecten op elkaar af te stemmen, selecteer je eerst de objecten. Vervolgens klik je op het uitlijngicoontjerechtsbovenenkiesjeeenuitlijngoptie. Let op: bij het uitlijnen van objecten worden enkel de omsluitende kaders uitgelijnd. Bij sommige objecten komendezeomsluitendekadersnietvisueelovereenmet de randen van het object zelf. Dit is vaak omdat er extra ruimte is voorzien voor de animatiegeffecten van het object.indatgevalishetbeteromdeobjectenhandmatig uittelijnen Het&kleurenpaneel&of&Color&Panel& Afhankelijk van de stijl en het type object is er een kleurenpaneel beschikbaar die je toelaat de kleur van het object te veranderen. Met het kleurenpaneel kan je gelijk welke kleur kiezen en worden de recentste kleurkeuzes opgeslagen. Je kan ook een kleur van een gebruikt object selecteren met de Color Picker in de linker bovenhoek van het kleurenpaneel. Als je de exacte code van een kleur weet kanjedezecodeookinvoeren. 13

14 3.7. Werken&met&objectlagen& WanneertweeobjectenelkaaroverlappenopdeStagekanjezelfbeslissenwelk object er op de voorgrond geplaatst moet worden. Om dit te doen maak je gebruikvandetijdlijn. De lijnen op de tijdlijn vertegenwoordigen de verschillende objectlagen: wanneertweeobjecten elkaar overlappen op de Stage, zal één van de objecten zich hoger op de tijdlijn bevinden als het andere. Dit object bevindt zich op de voorgrond. Om de volgorde van de lagen te wijzigen, sleep je de naam van het object naar bovenof naar beneden in de tijdlijn. Je kan een laag ook tussen twee andere objectenplaatsen. 14

15 4. Inhoud&animeren&& 4.1. De&algemene&timing&van&objecten&regelen& ZodrajeeenobjectopdeStagehebtgeplaatst,verschijntereenovereenkomstige lijn in de tijdlijn. Binnen die lijn of laag wordt de aanwezigheid van het object voorgesteld door een grijs balkje: wanneer je de klikt zal het object zichtbaar zijn zolang de tijdlijnindicator (de verticale rode lijn) afspeelt binnen de grenzenvanditbalkje. Je kan het grijze balkje horizontaal verplaatsen en langer of korter maken door de randenteverslepennaarlinksofrechts. Bij het verslepen van een van de randen van de grijze balk,verspringtdezerandstandardnaareenankerpunt in de buurt: de rode tijdlijn of de randen van andere objectbalkjes. Om dit snappen uit of in te schakelen kan je de Snap 4.2. Standaard&animatieOeffecten&toepassen&en&bewerken& Om een aan je objecttoetevoegenklikjedeop de kleine pijl net voor de objectnaam:ditopentdeanimatie optiesvanhetobject. Klik Choose Animation om de lijst met mogelijke animaties te openen. Standaard die voor elk object beschikbaar zijn, zijn bv. Fade, Pop, Fly of Wipe. Sommige effecten doen objecten verschijnen,anderedoenzeverdwijnen. Kies een en pas zijn tijd aan doorhetovereenkomstiglijnstukjenaarlinks of rechts te slepen. Voor sommige effecten kan je ook de snelheid van de animatie aanpassen door de kleine randbolletjesnaarlinksofrechtsteslepen. 15

16 4.3. Handanimaties&toevoegen&en&bewerken& brengtofweghaalt.voorbeeldenvandergelijkehandanimatieszijn: DragHandIn/Out PresentHandIn/Out ShiftHandIn/Out HandPush(beschikbaarindeMarketplace) HandTick(beschikbaarindeMarketplace) HandSwipe(beschikbaarindeMarketplace) HandPresent(beschikbaarindeMarketplace) Selecteer een effect en pas de timing ervan aandoorhetnaarlinksofrechts teslepen. Objecten inde Doodle Marker Style hebben een bijkomende handanimatie: het objectkandooreenhandgetekendworden.diteffectheet Hand&Drawing.Kies het effect uit de lijst en pas de timing ervan aan door het naar links of rechts te slepen.jekandaarnaastookdesnelheidvanhettekenenaanpassendoordekleine randbolletjesnaarlinksofrechtsteslepen ObjectOspecifieke&animatieOeffecten&toepassen&en&bewerken& vandergelijkeobjectenenhunspecifiekeanimaties: Objecten met draaiende& delen: bv. wielen van een auto, een draaiende wereldbol,eenwindmolen 16

17 Personen: sommigefigurenhebben specifieke zoals praten, wandelen,lopen Open& en& dicht: sommige objecten, zoals een doos, een laptop, een venster kunnenopenofdichtgaan. Wanneer een object een specifiek heeft, zal dit verschijnen in het animatiemenu.selecteerditeffectenpaszijntimingaandoorhetovereenkomstig lijnstukjenaarlinksofrechtsteslepen De&Move&&&Zoom&animatie& Met deze animatie kan je inzoomen en uitzoomen op een object, het laten roterenofeencombinatievandezeacties. Om de Move & Zoom animatie op eenobjecttoetepassen,selecteerje deze animatie in de lijst. De bedoeling is dat je object beweegt (en/of er op ingezoomd wordt) vanaf het huidige moment op de tijdlijntotaaneenanderpuntopde tijdlijn.sleepdaaromderodetijdlijn indicator(deverticalelijn)naareen nieuwe tijdstand. Neem daarna het object en zet het in de nieuwe positie, pas de grootte aan of roteer het indien gewenst.speeldaarnadeanimatieafenpasaanindiennodig. Let$ op:$ Wanneer$ je$ het$ object$ waarop$ de$ Move$ &$ Zoom$ animatie$ is$ toegepast$ versleept$ op$ de$ stage$ komt$ er$ op$ die$ plaats$ een$ tussenstop$ in$ de$ animatie.$ Het$ object$zal$in$dat$geval$ook$langs$die$tussenpositie$passeren$bij$het$afspelen$van$de$ animatie.$ Om$ deze$ tussenpositie$ te$ verwijderen$ selecteer$ je$ het$ overeenkomstige$ bolletje$op$de$tijdlijn$en$gebruik$je$de$delete$knop$op$je$toetsenbord.$$ 4.6. Een&presentatieOvideo&maken& Je kan een geanimeerde video gebruiken als presentatie en omgekeerd. Om je video om te zetten in een presentatie vink je Presentation Mode aan in het venster met de animatieginstellingen in de rechter bovenhoekvandeeditor. Eenmaal in de presentatie modus, kan je stop markers zetten op de tijdlijn. Dit zijnkleineindicatorendievlakbovendetijdlijnverschijnen.dezestopmarkers geven aan waar de presentatie automatisch zal stoppen bij het afspelen ervan. Opdezemanierkanjedevoortgangvanjepresentatiezelfcontroleren. 17

18 Omeenstoptoetevoegenaan je presentatie, zet je de rode tijdlijn indicator waar je de stop wil invoegen en klik je op hetstopmarkericoontjerechts vandeplayknop.omeenstop marker te verwijderen klik je op de stop marker en gebruik jededeleteofbackspacetoets opjetoetsenbord. Wanneer je presentatie klaar is en je ze afspeelt op groot scherm, kan je de voortgangervancontrolerenmetbehulpvandepijltjestoetsen,despatiebalkof demuis,netzoalsbijnormalepresentaties Je&animatie&afspelen& Indeeditorkanjeopelkmomentopdeafspeelknopklikkenomeenvoorbeeld vanjeanimatietebekijken.jekanookdespatiebalkgebruikenomdeanimatiete doenafspelenofpauzeren. Klik op de fastgforward en rewind knoppen om je animatie vooruit of terug te spoelen. Dubbelklik op de fastgforward of rewind knoppen om direct naar het eindeofhetbeginvandeanimatietegaan. JekanjeanimatielatenafspelenineenlusdoorteklikkenophetLoopicoontje. DiticoontjewordtblauwwanneerdeLoopingeschakeldis.Kliknogmaalsophet icoontjeomdeloopuitteschakelen Andere&tijdlijn&opties& Denaamvaneenobjectwijzigen:Dubbelklikhetobjectopdetijdlijnen voereennieuwenaamin. InBenuitzoomenopdetijdlijn:omjetimingtefineGtunenenjeobjecten te synchroniseren kan je ing en uitzoomen op de tijdlijn met behulp van devergrootglaasjesrechtsonderdeafspeelknoppen.jekanhiervoorook deschuifbalkonderdeafspeelknoppenverschuivennaarlinksofrechts. Lock layers: Je kan objecten vastpinnen op de tijdlijn om onbedoelde aanpassingen(zoals verandering in timing en positie) te vermijden. Klik op het hangslot icoontje naast de naam van het object op de tijdlijn om een object vast te pinnen. Klik nogmaals op het hangslot icoontje als je alsnogdepositieoftimingvanhetobjectwilveranderen. 18

19 5. Werken&met&scènes& 5.1. Wat&zijn&scènes?& Eenscèneiseendeelvanjevideo.Somsishethandigommeerstructuuraante brengenenjeinhoudonderteverdeleninverschillendescènes.ditkanjehelpen in het creatieproces van je video. Daarnaast geeft het ook een aantal extra mogelijkhedenopdetijdlijntijdenshetbewerkenvanjevideo. Opdetijdlijnwordteenscèneweergegevenalseenverzamelingvanminiaturen. Deze miniaturen zijn weergaves van de inhoud van je video en worden automatischgegenereerd. Alsjemetscèneswerkt,kanjegemakkelijkomgaanmetdeinhoudvanjevideo: jekanscènesknippen,kopiërenenplakkenopandereplaatseninjevideo,extra tijdinvoegenoflegescènesverwijderen, 5.2. Scènes&verwijderen&en&toevoegen& Bij het maken van een video wordt de inhoud standaard in één scène georganiseerd. De lengte van een scène wordt automatisch aangepast aan de timing van de elementen die deel uitmaken van de scène. Je kan de lengte van een scène ook handmatig aanpassen door de rand van de overeenkomstige thumbnailbarnaarlinkofrechtsteslepen. Omeenscènetoetevoegenofteverwijderenklikjeopéénvandeicoontjesdie verschijnenwanneerjeoverdethumbnailbarbeweegt:klikophetplusicoontje omeenscènetoetevoegenenophetvuilbakjeom degeselecteerdescèneteverwijderen. Je kan een bestaande scène ook in twee splitsen: Selecteer de scène die je wil splitsen, gebruik de rechtermuisknopenselecteer SplitScene Objecten&en&scènes&knippen,&kopiëren&en&plakken&op&de&Tijdlijn& 19

20 Een object kan, samen met animaties die er op toegepast zijn, geknipt, gekopieerd en geplakt worden op een andere locatie op de Tijdlijn. Om dit te doen,selecteerjehetobject(ofwelopdetijdlijnofwelopdestage)enklikjeop het knip of kopieer icoontje boven de Stage (of gebruik de shortcuts CtrlGX of CtrlGC).Omhetobjectteplakken,verplaatsjedetijdlijnindicatoreerstnaareen nieuwe locatie en klik je op het plak icoontje boven de stage (of gebruik je de shortcutctrlgv). Jekanookeenvolledigescèneknippenofkopiëren:selecteerdescènediejewil knippenofkopiërenopdethumbnailbarenklikophetknipofkopieericoontje bovendestage.verplaatsdaarnadetijdlijnindicatornaareennieuwelocatieen klikophetplakicoontje.(jekanhiervoorookshortcutsgebruiken.)alsjemeer danéénscènehebtkanjeeensceneookverslepennaareennieuwelocatie(voor ofnaeenanderescène). Wanneerjeeenscènekniptofkopieert,zullenalleobjecten(enhunanimaties) die volledig deel uitmaken van die scène mee geknipt of gekopieerd worden. Objectendiedeeluitmakenvanmeerdanéénscène(bv.Geluidsfragmentenen achtergrondobjecten)zullennietgekniptofgekopieerdwordendoordezeactie enzullendushunpositiebehouden Tijd&invoegen&of&verwijderen:&de&lengte&van&een&scène&vergroten&of& verkleinen&& Wanneerjegebruikmaakvanmeerdanéénscènekanjetijdinvoegenvooreen anderescène.ditdoejedoorderandvandescènenaarrechtsteslepen.omeen scèneintekortensleepjederandvandezescènenaarlinks. Dezeactiezorgtervoor dat objecten in de volgende scène(s) mee bewegen naar links of rechts. Hierdoor moet jehuntimingnietmeer aanpassenwanneerjetijdinvoegtofverwijdertinbv.hetmiddenvanjevideo. Let$ op:$ Objecten$ die$ deel$ uitmaken$ van$ meer$ dan$ één$ scene$ zullen$ hun$ positie$ behouden$door$deze$actie.$ $ $ 5.5. Objecten&verplaatsen&naar&een&andere&scène& Omeenobjectnaareenanderescèneteverplaatsen,selecteerjehetgrijzebalkje datjeobjectvoorsteltopdetijdlijnenversleepjehetnaarlinksofrechtstotje degewenstepositiebereikthebt. 20

21 5.6. Slides&creëren&& AlsjeMoovlywilgebruikenomeenpresentatietemakenkanjeslidescreëren metbehulpvaneenreeksscèneszoalsinpowerpointofkeynote: Zorgervoordatjevideoinpresentatiemodusstaat(zie4.6.) Maakeenaantallegescènesaan(selecteerdeeerstescèneenklikophet plusicoontjeomeenscènetoetevoegengzie5.2) Voegobjectentoenaanjescènes(tekst,objecten,geluid, ) Zorg ervoor dat je inhoud gestructureerd is en pas de timing aan indien nodig(versleepderandenvanobjectenen/ofscènesnaarlinksofrechts) VoeganimatieGeffectentoewaargewenst In presentatie modus worden er automatisch stop markeringen toegevoegd aan het einde van elke scène. Je kan gemakkelijk stop markeringentoevoegenofverwijderenomjeslideshowtelatenpauzeren opbepaaldemomenten Versleepscènesnaarlinksofrechtsalsjedevolgordevanjeinhoudwil aanpassen 21

22 6. Je&inhoud&publishen,&delen&en&downloaden&& WanneerjeklaarbentmethetbewerkenvanjevideoklikjeophetSaveicoontje bovendestage(ookwanneerdeautosaveaangevinktis,ishetaangewezennog eensmanueelopteslaanzodatookdelaatsteaanpassingenbewaardworden.). SluitdeEditorenbevestigdatjedepaginawilverlaten. OpjedashboardofMyMoovspaginavindjeeenminiatuurvanjeprojectterug. (Wanneerditniethetgevalisbijeennieuwprojectherlaadjebestdepagina.) Wanneerjeoverdezeminiatuurbeweegt,krijgjedrieoptiestezien:Details,Edit ofdelete. Klikophetvuilbakjeomjevideote verwijderenvanjedashboard 2. KlikopdeEditknopomjevideotebewerken KlikopdeDetailsknopomnaardedetail paginavanjevideotegaan. Wanneerjeop Details kliktwordjegeleidnaarde viewmode vanjevideo. Vanuitdezemoduskanjejevideobekijken,delen,exporterenenpublishennaar verschillendesocialenetwerksites. 2 Jekaneenverwijderdevideosteedsherstellen(endaarnaverderbewerken) doordezestappentevolgen: ScrollnaarbenedenopjeMyMoovspagina Klikophetpijltjenaast TrashCan Selecteerdevideodiejewilherstellenenklikop Restore 22

23 IndeViewmoduskanjenaasthetbekijken,delenendownloadenook eenkopiemakenvanjevideo, detitelvanjevideoendeomschrijvingervanaanpassenen eenthumbnailkiezendiegebruiktzalwordenalsjejevideopubliceertin demoovlyusergallery Je&video&delen& Omjevideotedelenmeteen anderemoovlygebruikerklik jeopdeshareknop.daarna voorjehetegmailadresvande persoonwaarmeejejevideo wildelenin. Jekandezepersoonookeen bepaaldrechtgeven:jekan ervoorzorgendathij/zijde videokanbekijken(view), kopiëren(copy)ofsamenmet joubewerken(edit). Let$op:$Zorg$ervoor$dat$je$niet$met$twee$personen$of$meer$op$hetzelfde$moment$een$ video$bewerkt.$er$kan$steeds$maar$één$persoon$aan$het$project$werken,$anders$ worden$de$aanpassingen$overschreven.$ $ 6.2. Je&video&downloaden& Jekanjevideodownloadenopjecomputerdoor opdedownloadknopteklikken.daarnawordje naareenpaginageleidomdedownloadkwaliteitte bepalen(sdofhd).jekrijgterookdeoptieomhet Moovlylogoendeoutroteverwijderen. Jevideowordtdaarnagerenderd(klaargemaakt). 23

24 JeontvangteeneGmailvanonswanneerjevideoklaarisomtedownloaden. Let$op:$Naargelang$je$licentie$zijn$er$bepaalde$kosten$verbonden$aan$de$keuzes$die$ je$daar$maakt.$$$ 6.3. Je&video&publishen& Jekanjevideorechtstreekspublishennaar YouTube,FacebookendeMoovlyUser Gallery. KlikopdePublishknopenhoujeYouTube offacebookaccountindegaten.jekrijgtvan onsenkeleenegmailwanneerjejevideo publishtnaardemoovlyusergallery. 24

25 Moovly.com All rights reserved

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Copyright 2010 profotonet. Alle rechten voorbehouden. Profotonet Rietbaan 17 2908 LP Capelle aan den IJssel E-mail: info@profotonet.nl Telefoon:

Nadere informatie

Basisopleiding ActivInspire

Basisopleiding ActivInspire Basisopleiding ActivInspire 1. INLEIDING 1.1 Hardware 1.2 Kalibreren 1.3 Software ActivInspire 1.4 Structuur van de software 1.4.1 De menubalk 1.4.2 Het hoofdgereedschapspalet (hoofdwerkbalk) 1.4.3 Overzichtenbalk

Nadere informatie

FLASH MX lessen. Het begin

FLASH MX lessen. Het begin FLASH MX lessen Het begin VOORWOORD Beste leerling/student, Dit lesmateriaal is samengesteld uit verschillende bronnen van internet. De sites die hieronder vermeld staan kun je raadplegen als je meer informatie

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

Training voor Redacteuren

Training voor Redacteuren Training voor Redacteuren Bewerkt door Ing. Hans A. Olthoff, Meer informatie: Ing. Hans A. Olthoff alternet Internet B.V. Langesteijn 124 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht T (078) 635 1200

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008

Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008 Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008 1. We gaan werken met Magix Video 2008+ Blz. 1 2. Experimenteren met het Demo filmpje. Blz. 10 3. Titels, tekst en ondertitels. Blz. 16 4. Geluid! Bld 20 5.

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

Leren werken met. Scribus. Een introductie in het werken met desktop publishing software.

Leren werken met. Scribus. Een introductie in het werken met desktop publishing software. Leren werken met Scribus Een introductie in het werken met desktop publishing software. LEREN WERKEN MET SCRIBUS Deze uitgave is grotendeels gebaseerd op de bestaande 'Handleiding voor Scribus', in pdf

Nadere informatie

Prowise Presenter / Connect

Prowise Presenter / Connect handleiding Prowise Presenter / Connect simpel uitgebreid internetbased merk/type digitaal bord/touchscreen onafhankelijk Giel van Santvoort april 2014 Versie 4.0-3 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is een

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh Handleiding PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh I PrintShop Mail is een Software-Product van: Atlas Software BV Daltonstraat 42-44 3846 BX Harderwijk Tel. +31 (0)341-426700

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Foto s bewerken en delen met behulp van PICASA

Foto s bewerken en delen met behulp van PICASA & Wat met onze digitale foto s? Foto s bewerken en delen met behulp van PICASA Uitgave 12-2010 Samenstelling: Paul Derycke Handleiding Picasa 3 1 Installeren van het programma 3 1.1 Picasa downloaden en

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

for SMART Board users

for SMART Board users Notebook software training Notebook software training voor SMART Board gebruikers for SMART Board users Level 2 Level2 Learner workbook Learner workbook 1 2 Trainer informatie Naam Telefoon E-mail 2008

Nadere informatie