Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen"

Transcriptie

1 Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd : uur Aanwezig : H. Alting R. Norg D.E. de Roon, secretaris J.E.C. Spithoven, voorzitter T.H. te Pas, penningmeester H.M.A. Willemse Gasten : N.W. Dijkhuizen ) directeur PfP Mr. R.J.M. ten Berge ) voorzitter Bestuur PfP 44 leden van de VG PfP Notuliste : mw. J.M. Bruens-van Rijn ) PfP 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom met name de heren Ten Berge en Dijkhuizen. De heer Ten Berge is voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds Productschappen en de heer Dijkhuizen directeur. Het bestuur is na de 1 e algemene ledenvergadering aan de slag gegaan met de nodige ondersteuning van het pensioenfonds. Er moest bij het Pensioenfonds een statutenwijziging plaatsvinden om het mogelijk te maken het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden (VG) één zetel in het Bestuur en één zetel in de Raad van Toezicht te geven. Dit is inmiddels doorgevoerd. De heer Willemse treed als bestuurslid op namens de VG in het bestuur van het Pensioenfonds. De heer Alting treed namens de VG op als zijnde lid van de Raad van Toezicht. Wij hebben hiermee een uitstekende vertegenwoordiging. De heer Willemse kent de ingewikkelde materie van de pensioenen. Hij is gezien zowel bij werkgevers als werknemers en op deze manier is onze inbreng optimaal gewaarborgd. De heer Alting is met zijn accountantsachtergrond de juiste man in de Raad van Toezicht. Hij wil het naadje van de kous weten, eigen aan accountants, en rust niet voor hij volledig op de hoogte is. De voorzitter meldt dat de heer Dijkhuizen een toelichting zal geven op het jaarverslag. De financiële situatie van ons Pensioenfonds is uitermate gezond. In de 1

2 krant lezen we bijna dagelijks heel andere berichten over pensioenfondsen. De dekkingsgraad is op dit moment 180%, dit is een riante positie. Het Pensioenfonds behoort tot de top 25 van de circa 1000 in Nederland werkzame pensioenfondsen. Het bestuur heeft in een brief aan het bestuur van het Pensioenfonds zijn wensen kenbaar gemaakt. De wensen zijn: a. een welvaartsvast pensioen aan de gepensioneerden dan wel een regeling die zekerheid geeft voor de komende 5 jaar; b. het inbouwen in de pensioenregeling van de jaarlijkse tegemoetkoming in de ziektekosten alsmede van de gratificatie; c. ook voor de fsp (flexibel spaarpensioen)-mensen een jaarlijkse tegemoetkoming in de ziektekosten en een gratificatie. Op dit moment is de ALM-studie betreffende de situatie van het Pensioenfonds bijna afgerond. Het Pensioenfonds staat welwillend tegenover onze wensen. Volgende maand zullen er waarschijnlijk een aantal beslissingen worden genomen. 2. Verslag van de 1 e algemene ledenvergadering d.d. 20 oktober 2000 De heer Jansen (vroeger werkzaam bij het Productschap Akkerbouw) mist in de notulen een opmerking van de heer Versol over reiskostenvergoeding van de bestuursleden. De vergoeding, f 35,- verblijfskosten en f 0,60 per kilometer, betreft bestuursvergaderingen; deze regeling is vastgelegd in de statuten en de vergadering is ermee akkoord gegaan. De heer Janze (vroeger werkzaam bij het Productschap Pluimvee) informeert naar aanleiding van pagina 4, de vraag van de heer Hofman, betreffende het bezien van de verhouding tussen actieven en gepensioneerden inzake de verdeling van het surplus. De heer Jansen vraagt zich af of dit een onderdeel is van de ALM-studie die zojuist is genoemd. De heer Spithoven stelt voor dat de heer Dijkhuizen dit punt meeneemt in zijn uiteenzetting. De opmerking van de heer Roos met betrekking tot zijn naam zal worden verwerkt in de notulen. De heer Lucas merkt op dat wordt geadviseerd lid te worden van de ANBO of CSO. Spreker wil weten of het bestuur hier nog op terugkomt. De heer Willemse merkt op dat aansluiting bij voornoemde instellingen zou betekenen dat ook de vakbonden erbij betrokken zouden moeten worden. De ANBO heeft regelmatig bijeenkomsten waarbij nieuwtjes en ideeën worden uitgewisseld. De voorzitter meldt dat het bestuur overleg heeft gepleegd en tot de conclusie is gekomen dat er onvoldoende argumenten waren om zich aan te sluiten. De heer Winkel meldt dat hij zelf lid is van de Nederlandse bond van pensioenbelangen en dat deze bond zich onlangs heeft aangesloten bij een overkoepelend orgaan. Dit lijkt hem beter om bij aan te sluiten dan bij een van de ouderenbonden. 2

3 De voorzitter zegt prioriteit te geven aan de belangenbehartiging van de leden bij het eigen Pensioenfonds. De heer Winkel vindt dat er een beleidsplan gemaakt moet worden. De notulen worden vervolgens goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De heer De Roon meldt dat een aantal leden bericht van verhindering hebben gezonden. Dit zijn: de dames Barendrecht-van Oosterhout, Bausch-Polak, Bertschvan Dongen, Glotzbach-Velkers en Van der Knaap-Dupuis, en de heren Bom, Houtman, Lübke, Machielsen, Muller, Olthuis, Oorsprong, Poldervaart, Rennings, De Rooij, Verhoeven, Wiek en Wolsing. Verder zijn er geen ingekomen stukken. 4. Benoeming bestuurslid Mevrouw Van der Kleij heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Daar er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld wordt zij bij acclamatie benoemd. Zij hoopt een goede bijdrage te leveren. Hierna wordt eerst punt 8 van de agenda behandeld. 5. Begroting 2002 De voorzitter zegt dat er één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering zal zijn. Het zal dus ook niet mogelijk zijn tussentijds verslag uit te brengen. De heer Lucas zegt het financieel verslag van 2000 gemist te hebben en vraagt zich af op hij nog in de kascommissie zit. De heer Te Pas zegt dat gekozen is voor een verlenging van het verenigingsjaar, het financieel verslag over de periode 2000/2001 volgt nog. De heer Buwalda vraagt zich af welke kosten er komen voor de Vereniging. De heer Norg zegt dat de kosten van oprichting voor rekening van het Pensioenfonds komen. Er wordt in de zaal gedacht dat mevrouw Van der Kleij ook lid was van de kascommissie. De voorzitter antwoordt dat er een half jaar geleden een brief is uitgegaan hierover en dat aan de heren Lucas en Arissen is meegedeeld dat mevrouw Van der Kleij is teruggetreden uit de kascommissie. De kascommissie zal nog een jaar functioneren. Hij wil verder nog weten of iedereen het eens is met de nieuwe contributie van 5,00 en of iedereen het eens is met de begroting. Besloten wordt hiermee akkoord te gaan. 6. Dispensatie artikel 20 lid 2 van de Statuten De voorzitter vraagt aan de vergadering om dispensatie voor dit artikel. 3

4 De heer Van der Marck zegt hierop dat hij zich afvraagt waarom de vergadering in het najaar plaatsvindt. Hij wil weten wanneer het verenigingsjaar eindigt. Hij vindt het beter om de vergadering in het voorjaar te houden, omdat dan sneller kan worden ingespeeld op iets dat verkeerd gaat. De heer Willemse zegt dat het jaarverslag van het Pensioenfonds pas in mei/juni wordt vastgesteld eerder kun je er niets over zeggen (in drukvorm eind augustus beschikbaar). Dit wetende gaat de vergadering akkoord. 7. Wijzigingsvoorstellen Statuten De voorzitter vertelt dat er enkele kanttekeningen zijn gemaakt bij de statuten. Die zijn besproken bij het bestuur en de jurist van het Pensioenfonds heeft er ook nog naar gekeken. De voorstellen die het bestuur doet zijn vermeld in de bijlage 7a. Hij wil dit even doorlopen. De heer Buwalda vraagt zich af of het zinvol is om alle wijzigingen stuk voor stuk door te nemen. Hij kan zich zelf goed verenigen met de voorstellen van het bestuur. Hij wil nog wel opmerken dat betreffende art. 12 het voorstel om van lid leden te maken niet mogelijk is. Misschien kan in de toekomst wel uitbreiding plaatsvinden in de vertegenwoordiging. Mevrouw Agina vraagt zich af hoe gehandeld wordt bij ontbinding van de Vereniging. Wat wordt er gedaan met een overschot en wat gebeurt er als er een tekort is. Wie betaalt dit? Moet dit niet in de statuten worden opgenomen? De heer Ten Berge zegt hierop dat in een Vereniging de leden aansprakelijk zijn. De heer Buwalda geeft aan dat dit niet zal gebeuren. De heer Ten Berge legt uit dat het pensioenfonds het grootste deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Als er een te groot nadelig saldo ontstaat zal er een gesprek volgen met het bestuur van de vereniging. De heer Winkel vindt met betrekking tot artikel 9 dat hij het wel nodig vindt om eventueel ontslag met redenen de omkleden. De heer Willemse zegt dat vermeld wordt dat een definitie niet algemeen te geven is. Dit moet per gebeurtenis bekeken worden. Er zijn altijd dingen waar niet op geanticipeerd is. De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij akkoord gaan met alle door het bestuur gedane voorstellen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 8. Toelichting op het Jaarverslag 2000 Pensioenfonds Productschappen De heer Dijkhuizen, directeur van het Pensioenfonds, geeft een toelichting op het jaarverslag van Hij meldt onder andere dat het aantal gepensioneerden in de afgelopen 5 jaar behoorlijk is afgenomen, van 2100 naar Deze tendens zal zich nog enkele jaren voortzetten. Er is al sinds 12 jaar geen premie meer betaald. Daarnaast worden bedragen beschikbaar gesteld aan actieven en werkgevers. Ook voor de gepensioneerden zijn er extraatjes. Er is een flinke daling van het dekkingspercentage opgetreden. Voorlopig is er geen reden aan te nemen dat het pensioenfonds in de problemen zal komen. De eerste fase van de ALM-studie is afgerond (zie ook bijgaande kopieën van de getoonde sheets). 4

5 In de Raad van Toezicht zitten 11 actieven en 1 persoon uit het bestuur van de Vereniging, te weten de heer Alting. De heer Buwalda vindt dat als er maatregelen moeten worden genomen eerst de uitkeringen aan werkgevers en de premiekortingen omlaag moeten en dan pas mag er aan de waardevastheid van de pensioenen worden getornd. In de statuten staat dat de waardevastheid van de pensioenen wordt nagestreefd. De heer Dijkhuizen antwoordt dat waardevastheid inderdaad de allerhoogste prioriteit heeft. De heer Buwalda zegt dat gezien de situatie van dit jaar, op termijn bijzondere beleidsmaatregelen moeten worden genomen. Hij vraagt zich af of het beleid op langere termijn moet worden ontwikkeld, of dat dit niet nodig is. De heer Dijkhuizen zegt dat deze situatie geen bijzondere gevolgen heeft anders dan passend in de studie. Tegen de achtergrond van een 20-jaars ontwikkeling wil het bestuur een beleid ontwikkelen voor de komende 5 jaar. De heer Buwalda merkt nog op dat hij graag zou zien dat ook de gepensioneerden mee genieten van de overwaarde in het Pensioenfonds en niet alleen de actieven in de vorm van premievrij pensioen. Hij wil graag op korte termijn zien dat er iets wordt gedaan voor diegenen die altijd, of toch bijna altijd, premie hebben betaald. Spreker zou het verstandig vinden om een studie te maken over een rechtvaardig evenwicht tussen gepensioneerden en actieven. De heer Dijkhuizen meldt dat in de brief aan de gepensioneerden dit aspect al naar voren is gebracht. Er moet een zodanig tempo van afbouw worden gekozen dat voorzieningen ook aan de juiste personen toekomen. De voorziening van de gepensioneerden is op dit moment nog groter dan de voorziening van de actieven. De heer Heinemann ziet in het jaarverslag dat de dekkingsgraad gedaald is van 215% naar 180%. De algemene economische situatie is dit jaar 33% verslechterd dus is dit resultaat zeker niet slecht. De 4 grootste beleggingen genoemd in het jaarverslag zijn naar zijn mening allemaal 1e klas fondsen. Hij vraagt zich af of dit de enige beleggingen zijn of dat er ook in de zogenaamde nieuwe economie is belegd? Er is 40% in aandelen belegd en de dekkingsgraad is verminderd, is deze daling uitsluitend te wijten aan de daling van de aandelen en zo ja,.aan welke soort aandelen? De daling op obligaties en onroerend goed is de afgelopen tijd niet zo groot geweest. De heer Dijkhuizen antwoordt dat de daling van 215% naar 180% zich al 2 jaar eerder heeft ingezet. In 2000 van 215% naar 201% en dit jaar tot op de dag van vandaag van 201% naar 180%. Naar aanleiding van de opmerking over de 4 fondsen: die zitten in de portefeuille van de flexibele spaarpensioenen, dit is voor de actieven van belang die hier met hun eigen geld beleggen. Het bestuur stelt de beleggingsmix vast. Een deel van de beleggingen loopt via de beleggingsfondsen. Dit jaar is de markt +/- 28% gedaald. De heer Van Leeuwen vraagt zich af of het Pensioenfonds ook belegt in opkomende landen. Het lijkt hem beter om dit op dit moment even niet te doen. De heer Dijkhuizen geeft nog een korte toelichting op een aantal punten uit het jaarverslag. Hij vertelt nog dat in 2000 het een en ander is uitgekeerd aan de gepensioneerden. Een ieder is in de gelegenheid geweest om het jaarverslag bij de ingang mee te nemen. 5

6 Hij vertelt ook nog het een en ander over de verlies- en winstrekening. Het resultaat is in 2000 helaas negatief geweest. De heer Dijkhuizen vertelt dat opnemen van de beleggingsresultaten in de jaarrekening verplicht is. Hij vertelt dat de omvang van de aandelenportefeuille +/- 2 weken geleden 37% was. In het beleggingsplan staat dat de aandelenportefeuille zich mag bevinden tussen 35 en 50%. Verder geeft de heer Dijkhuizen nog een uiteenzetting over de concrete cijfers op dit moment. De heer Heinemann vraagt zich af of het pensioenfonds iets doet om de vrije vlucht van aandelen te beperken. Er kunnen bijvoorbeeld putopties worden aangeschaft. Dit is ook wel riskant maar kan het verlies toch wel beperken. De heer Dijkhuizen zegt hierop dat wel de mogelijkheid bestaat om in opties transacties uit te voeren, maar de afgelopen 4 tot 5 jaar is dit bewust niet gebeurd. Het is een risico en moeilijk beheersbaar. De heer Winkel vraagt zich af of het pensioenfonds zich ook bezig houdt met deposito s. Hij zou ook graag onderscheid maken in beleggingen bij overheidsinstellingen en bij bedrijven. De heer Dijkhuizen verduidelijkt dat er kasgeld is op de lopende bankrekening, dit is geen groot bedrag. Verder is er een rekening met enkele miljoenen, omdat er iedere maand pensioenen moeten worden uitgekeerd. Deze rekening wordt elke dag doorgeboekt naar een doorlopende depositorekening. Hierna vertelt de heer Dijkhuizen nog een en ander over de actuele situatie. Per 1 januari a.s. komt er één pensioenregeling voor de actieven werkzaam in de gehele PBO-sector. Dit houdt echter niet in dat beide pensioenfondsen worden samengevoegd. De vermogens worden evenmin samengevoegd. Er zal een overgangsregeling worden getroffen. Het Pensioenfonds gaat per 19 december a.s. verhuizen naar een ander pand. Zij zal dan samen met 5 andere pensioenfondsen in één gebouw gehuisvest worden. Veel uitvoerende zaken zullen dan gezamenlijk gebeuren. De heer Buwalda merkt nog op dat er toch gelet moet worden op het feit dat op het ogenblik geen premie wordt betaald door actieven. Hij vindt dat er een splitsing moet worden gemaakt, omdat de gepensioneerden wel altijd premie hebben betaald en eventuele extraatjes dus aan gepensioneerden toe moeten komen. De dekkingsgraad mag echter niet in gevaar komen. Hij dringt aan op een studie hierover en biedt zich aan om hier bij te helpen. De voorzitter zegt hierop dat er al een ALM-studie gaande is. Hierin worden zaken uit de brief van de Vereniging Gepensioneerden ook meegenomen. Ook de heren Willemse en Alting zijn hierin actief. Er wordt gelet op de opmerking van de heer Buwalda welke wordt ondersteund door de Hoogland. De heer Lucas mist het doel waarvoor hij lid is. Waar staat de Vereniging voor? Hij wil in de volgende vergadering graag een beleidsplan zien. Raadpleeg de leden! De voorzitter is eigenlijk teleurgesteld over deze opmerking. Hij vindt dat er in één jaar al vele stappen gezet zijn en duidelijke voorstellen aan het bestuur zijn voorgelegd. De heer Buwalda wil graag beleidsuitgangspunten op papier, waarover dan discussie mogelijk is. Spreker zou graag een kwartaalrapportage ontvangen met essentiële informatie. Het voorstel van de heer Buwalda wordt ondersteunt door door de heren Ros en Van Leeuwen. De voorzitter vindt wat regelmatiger informatie ook een goede suggestie. 6

7 De heer Lucas zegt hierop dat hij geen motie van wantrouwen wil indienen, maar ook hij zou graag beleid op papier zien. De heer Norg deelt mede dat de ALM-studie nog dit jaar klaar komt. De voorstellen van de vereniging zijn in de berekening meegenomen. Het effect van die berekeningen is dat de dekkingsgraad dan met 3% daalt. De voorzitter zegt in het bestuur te zullen bekijken of er een commissie nodig is hiervoor. De heer Dijkhuizen zegt dat volgend jaar de besluiten zullen gaan gelden. De voorstellen van het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden zullen dan ook worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld afspraken 5 jaar vast zetten. De voorzitter zegt dat de voorstellen van het bestuur zeker aandacht krijgt. De heer Elskamp wil graag weten welke voorstellen dit zijn. De voorzitter deelt mee dat de voorstellen zijn gedaan in een brief aan het bestuur van het Pensioenfonds. De heer Elskamp had graag op papier gehad welke voorstellen dit zijn. Nu staan wij voor een voldongen feit. De voorzitter zal alle suggesties en voorstellen graag meenemen. 9. Wat verder ter tafel komt Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerking met betrekking tot dit agendapunt. 10. Rondvraag - De heer Ros zou heel graag het verslag van deze vergadering eerder ontvangen dan over een jaar. Hij kan zich anders niet meer goed herinneren wat een jaar geleden gezegd en besloten is. De heer De Roon zegt dat de kosten van het aan 700 leden toesturen van een verslag al gauw f 3.000,- tot f 4.000,- gaat kosten, deze kosten kan de Vereniging zich niet veroorloven. De heer Ros stelt voor om alleen degenen die aanwezig waren het verslag alvast toe te sturen. De voorzitter zegt dat hij dit met het bestuur moet overleggen. Die kosten zijn mogelijk wel te overzien. Mevrouw Van der Kleij vindt dat het niet correct is om het verslag te sturen aan alleen degenen die vandaag aanwezig waren. Je kunt niet ongezien beweren dat mensen die niet aanwezig waren niet zouden willen komen, maar misschien kunnen ze wel niet of niet meer. Je kunt geen uitzonderingen gaan maken. - Mevrouw Aghina zou graag zien dat het bestuur naamkaartjes draagt volgend jaar. Ze vraagt zich af of er meer mensen zijn die na een jaar toch moeite hebben of nog te weten wie wie is. Dit wordt genoteerd. - De heer Heinemann ziet in het jaarverslag dat het aantal gepensioneerden gedaald zijn terwijl de uitgekeerde bedragen hetzelfde zijn gebleven. Hij vraagt zich af of hij hieruit mag concluderen dat de pensioenen met 20% gestegen zijn? De heer Alting zegt dat dit rekenkundig zeker zo zal zijn. Het speelt echter ook een rol dat de laatst gepensioneerden een hogere grondslag hebben. De heer Heinemann vraagt zich ook af of het pensioenfonds ook rekening houdt met de toekomstige stijging van de gemiddelde leeftijd. De voorzitter zegt dat hier zeker wel rekening mee gehouden wordt. 7

8 - Eén der aanwezigen wil graag nog even zeggen dat hij de ochtend zeer onderhoudend en leerzaam vond en wil graag adviseren om het eenvoudig te houden en zonder al te veel administratief gedoe. 11. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en zegt dat allen gebruik kunnen maken van een lunch beneden in de hal en sluit vervolgens de vergadering om uur. Namens het bestuur, Secretaris Voorzitter 8

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 3 Datum : dinsdag 22 oktober 2002 Plaats : NH Zoetermeer Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 1 Opening door Voorzitter AGENDA ALV 12 APRIL 2012 2 Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 Vaststellen agenda 2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 3 Secretariële zaken 3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Plaats: DRU-complex, Hutteweg 24 te Ulft Tijdstip: vrijdag 10-3-2017, 10.30-13.00 uur, incl. lunch en overleg met college/raad. Agenda voor de Bestuursvergadering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Concept van de vergadering van de deelnemersraad en het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw op 11 december 2012 te Rijswijk

Concept van de vergadering van de deelnemersraad en het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw op 11 december 2012 te Rijswijk Concept NOTULEN van de vergadering van de deelnemersraad en het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw op te Rijswijk ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

PMT transparant in kosten pensioen

PMT transparant in kosten pensioen PMT transparant in kosten pensioen PMT is het pensioenfonds van de sector Metaal en Techniek. De werkgevers en werknemers in de bedrijfstak besturen het fonds. Als bedrijfstakpensioenfonds is PMT not-for-profit,

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Geachte heer, mevrouw, Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds en de

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2015 te Maarssen. Het bestuur van de VvP-BNPF, afwezig met kennisgeving Hr. D.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2015 te Maarssen. Het bestuur van de VvP-BNPF, afwezig met kennisgeving Hr. D. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2015 te Maarssen Datum: 9 september 2015 Aanvang: Aanwezig: Blokland Aanwezige leden: Afmeldingen: 13.05 uur Het bestuur van de VvP-BNPF, afwezig

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group van toepassing.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond.

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond. (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond N o t u l e n De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Reglement verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Artikel 1. Begripsbepalingen Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen van september 2013 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

b. De secretaris zorgt voor het bijhouden van de leden- en donateurlijst.

b. De secretaris zorgt voor het bijhouden van de leden- en donateurlijst. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. B E S T U U R. Artikel 1: a. De leiding van de Vogelwacht Bolsward e.o., hierna te noemen Vogelwacht, is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur, overeenkomstig

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie