Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen"

Transcriptie

1 Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd : uur Aanwezig : H. Alting R. Norg D.E. de Roon, secretaris J.E.C. Spithoven, voorzitter T.H. te Pas, penningmeester H.M.A. Willemse Gasten : N.W. Dijkhuizen ) directeur PfP Mr. R.J.M. ten Berge ) voorzitter Bestuur PfP 44 leden van de VG PfP Notuliste : mw. J.M. Bruens-van Rijn ) PfP 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom met name de heren Ten Berge en Dijkhuizen. De heer Ten Berge is voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds Productschappen en de heer Dijkhuizen directeur. Het bestuur is na de 1 e algemene ledenvergadering aan de slag gegaan met de nodige ondersteuning van het pensioenfonds. Er moest bij het Pensioenfonds een statutenwijziging plaatsvinden om het mogelijk te maken het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden (VG) één zetel in het Bestuur en één zetel in de Raad van Toezicht te geven. Dit is inmiddels doorgevoerd. De heer Willemse treed als bestuurslid op namens de VG in het bestuur van het Pensioenfonds. De heer Alting treed namens de VG op als zijnde lid van de Raad van Toezicht. Wij hebben hiermee een uitstekende vertegenwoordiging. De heer Willemse kent de ingewikkelde materie van de pensioenen. Hij is gezien zowel bij werkgevers als werknemers en op deze manier is onze inbreng optimaal gewaarborgd. De heer Alting is met zijn accountantsachtergrond de juiste man in de Raad van Toezicht. Hij wil het naadje van de kous weten, eigen aan accountants, en rust niet voor hij volledig op de hoogte is. De voorzitter meldt dat de heer Dijkhuizen een toelichting zal geven op het jaarverslag. De financiële situatie van ons Pensioenfonds is uitermate gezond. In de 1

2 krant lezen we bijna dagelijks heel andere berichten over pensioenfondsen. De dekkingsgraad is op dit moment 180%, dit is een riante positie. Het Pensioenfonds behoort tot de top 25 van de circa 1000 in Nederland werkzame pensioenfondsen. Het bestuur heeft in een brief aan het bestuur van het Pensioenfonds zijn wensen kenbaar gemaakt. De wensen zijn: a. een welvaartsvast pensioen aan de gepensioneerden dan wel een regeling die zekerheid geeft voor de komende 5 jaar; b. het inbouwen in de pensioenregeling van de jaarlijkse tegemoetkoming in de ziektekosten alsmede van de gratificatie; c. ook voor de fsp (flexibel spaarpensioen)-mensen een jaarlijkse tegemoetkoming in de ziektekosten en een gratificatie. Op dit moment is de ALM-studie betreffende de situatie van het Pensioenfonds bijna afgerond. Het Pensioenfonds staat welwillend tegenover onze wensen. Volgende maand zullen er waarschijnlijk een aantal beslissingen worden genomen. 2. Verslag van de 1 e algemene ledenvergadering d.d. 20 oktober 2000 De heer Jansen (vroeger werkzaam bij het Productschap Akkerbouw) mist in de notulen een opmerking van de heer Versol over reiskostenvergoeding van de bestuursleden. De vergoeding, f 35,- verblijfskosten en f 0,60 per kilometer, betreft bestuursvergaderingen; deze regeling is vastgelegd in de statuten en de vergadering is ermee akkoord gegaan. De heer Janze (vroeger werkzaam bij het Productschap Pluimvee) informeert naar aanleiding van pagina 4, de vraag van de heer Hofman, betreffende het bezien van de verhouding tussen actieven en gepensioneerden inzake de verdeling van het surplus. De heer Jansen vraagt zich af of dit een onderdeel is van de ALM-studie die zojuist is genoemd. De heer Spithoven stelt voor dat de heer Dijkhuizen dit punt meeneemt in zijn uiteenzetting. De opmerking van de heer Roos met betrekking tot zijn naam zal worden verwerkt in de notulen. De heer Lucas merkt op dat wordt geadviseerd lid te worden van de ANBO of CSO. Spreker wil weten of het bestuur hier nog op terugkomt. De heer Willemse merkt op dat aansluiting bij voornoemde instellingen zou betekenen dat ook de vakbonden erbij betrokken zouden moeten worden. De ANBO heeft regelmatig bijeenkomsten waarbij nieuwtjes en ideeën worden uitgewisseld. De voorzitter meldt dat het bestuur overleg heeft gepleegd en tot de conclusie is gekomen dat er onvoldoende argumenten waren om zich aan te sluiten. De heer Winkel meldt dat hij zelf lid is van de Nederlandse bond van pensioenbelangen en dat deze bond zich onlangs heeft aangesloten bij een overkoepelend orgaan. Dit lijkt hem beter om bij aan te sluiten dan bij een van de ouderenbonden. 2

3 De voorzitter zegt prioriteit te geven aan de belangenbehartiging van de leden bij het eigen Pensioenfonds. De heer Winkel vindt dat er een beleidsplan gemaakt moet worden. De notulen worden vervolgens goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De heer De Roon meldt dat een aantal leden bericht van verhindering hebben gezonden. Dit zijn: de dames Barendrecht-van Oosterhout, Bausch-Polak, Bertschvan Dongen, Glotzbach-Velkers en Van der Knaap-Dupuis, en de heren Bom, Houtman, Lübke, Machielsen, Muller, Olthuis, Oorsprong, Poldervaart, Rennings, De Rooij, Verhoeven, Wiek en Wolsing. Verder zijn er geen ingekomen stukken. 4. Benoeming bestuurslid Mevrouw Van der Kleij heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Daar er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld wordt zij bij acclamatie benoemd. Zij hoopt een goede bijdrage te leveren. Hierna wordt eerst punt 8 van de agenda behandeld. 5. Begroting 2002 De voorzitter zegt dat er één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering zal zijn. Het zal dus ook niet mogelijk zijn tussentijds verslag uit te brengen. De heer Lucas zegt het financieel verslag van 2000 gemist te hebben en vraagt zich af op hij nog in de kascommissie zit. De heer Te Pas zegt dat gekozen is voor een verlenging van het verenigingsjaar, het financieel verslag over de periode 2000/2001 volgt nog. De heer Buwalda vraagt zich af welke kosten er komen voor de Vereniging. De heer Norg zegt dat de kosten van oprichting voor rekening van het Pensioenfonds komen. Er wordt in de zaal gedacht dat mevrouw Van der Kleij ook lid was van de kascommissie. De voorzitter antwoordt dat er een half jaar geleden een brief is uitgegaan hierover en dat aan de heren Lucas en Arissen is meegedeeld dat mevrouw Van der Kleij is teruggetreden uit de kascommissie. De kascommissie zal nog een jaar functioneren. Hij wil verder nog weten of iedereen het eens is met de nieuwe contributie van 5,00 en of iedereen het eens is met de begroting. Besloten wordt hiermee akkoord te gaan. 6. Dispensatie artikel 20 lid 2 van de Statuten De voorzitter vraagt aan de vergadering om dispensatie voor dit artikel. 3

4 De heer Van der Marck zegt hierop dat hij zich afvraagt waarom de vergadering in het najaar plaatsvindt. Hij wil weten wanneer het verenigingsjaar eindigt. Hij vindt het beter om de vergadering in het voorjaar te houden, omdat dan sneller kan worden ingespeeld op iets dat verkeerd gaat. De heer Willemse zegt dat het jaarverslag van het Pensioenfonds pas in mei/juni wordt vastgesteld eerder kun je er niets over zeggen (in drukvorm eind augustus beschikbaar). Dit wetende gaat de vergadering akkoord. 7. Wijzigingsvoorstellen Statuten De voorzitter vertelt dat er enkele kanttekeningen zijn gemaakt bij de statuten. Die zijn besproken bij het bestuur en de jurist van het Pensioenfonds heeft er ook nog naar gekeken. De voorstellen die het bestuur doet zijn vermeld in de bijlage 7a. Hij wil dit even doorlopen. De heer Buwalda vraagt zich af of het zinvol is om alle wijzigingen stuk voor stuk door te nemen. Hij kan zich zelf goed verenigen met de voorstellen van het bestuur. Hij wil nog wel opmerken dat betreffende art. 12 het voorstel om van lid leden te maken niet mogelijk is. Misschien kan in de toekomst wel uitbreiding plaatsvinden in de vertegenwoordiging. Mevrouw Agina vraagt zich af hoe gehandeld wordt bij ontbinding van de Vereniging. Wat wordt er gedaan met een overschot en wat gebeurt er als er een tekort is. Wie betaalt dit? Moet dit niet in de statuten worden opgenomen? De heer Ten Berge zegt hierop dat in een Vereniging de leden aansprakelijk zijn. De heer Buwalda geeft aan dat dit niet zal gebeuren. De heer Ten Berge legt uit dat het pensioenfonds het grootste deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Als er een te groot nadelig saldo ontstaat zal er een gesprek volgen met het bestuur van de vereniging. De heer Winkel vindt met betrekking tot artikel 9 dat hij het wel nodig vindt om eventueel ontslag met redenen de omkleden. De heer Willemse zegt dat vermeld wordt dat een definitie niet algemeen te geven is. Dit moet per gebeurtenis bekeken worden. Er zijn altijd dingen waar niet op geanticipeerd is. De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij akkoord gaan met alle door het bestuur gedane voorstellen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 8. Toelichting op het Jaarverslag 2000 Pensioenfonds Productschappen De heer Dijkhuizen, directeur van het Pensioenfonds, geeft een toelichting op het jaarverslag van Hij meldt onder andere dat het aantal gepensioneerden in de afgelopen 5 jaar behoorlijk is afgenomen, van 2100 naar Deze tendens zal zich nog enkele jaren voortzetten. Er is al sinds 12 jaar geen premie meer betaald. Daarnaast worden bedragen beschikbaar gesteld aan actieven en werkgevers. Ook voor de gepensioneerden zijn er extraatjes. Er is een flinke daling van het dekkingspercentage opgetreden. Voorlopig is er geen reden aan te nemen dat het pensioenfonds in de problemen zal komen. De eerste fase van de ALM-studie is afgerond (zie ook bijgaande kopieën van de getoonde sheets). 4

5 In de Raad van Toezicht zitten 11 actieven en 1 persoon uit het bestuur van de Vereniging, te weten de heer Alting. De heer Buwalda vindt dat als er maatregelen moeten worden genomen eerst de uitkeringen aan werkgevers en de premiekortingen omlaag moeten en dan pas mag er aan de waardevastheid van de pensioenen worden getornd. In de statuten staat dat de waardevastheid van de pensioenen wordt nagestreefd. De heer Dijkhuizen antwoordt dat waardevastheid inderdaad de allerhoogste prioriteit heeft. De heer Buwalda zegt dat gezien de situatie van dit jaar, op termijn bijzondere beleidsmaatregelen moeten worden genomen. Hij vraagt zich af of het beleid op langere termijn moet worden ontwikkeld, of dat dit niet nodig is. De heer Dijkhuizen zegt dat deze situatie geen bijzondere gevolgen heeft anders dan passend in de studie. Tegen de achtergrond van een 20-jaars ontwikkeling wil het bestuur een beleid ontwikkelen voor de komende 5 jaar. De heer Buwalda merkt nog op dat hij graag zou zien dat ook de gepensioneerden mee genieten van de overwaarde in het Pensioenfonds en niet alleen de actieven in de vorm van premievrij pensioen. Hij wil graag op korte termijn zien dat er iets wordt gedaan voor diegenen die altijd, of toch bijna altijd, premie hebben betaald. Spreker zou het verstandig vinden om een studie te maken over een rechtvaardig evenwicht tussen gepensioneerden en actieven. De heer Dijkhuizen meldt dat in de brief aan de gepensioneerden dit aspect al naar voren is gebracht. Er moet een zodanig tempo van afbouw worden gekozen dat voorzieningen ook aan de juiste personen toekomen. De voorziening van de gepensioneerden is op dit moment nog groter dan de voorziening van de actieven. De heer Heinemann ziet in het jaarverslag dat de dekkingsgraad gedaald is van 215% naar 180%. De algemene economische situatie is dit jaar 33% verslechterd dus is dit resultaat zeker niet slecht. De 4 grootste beleggingen genoemd in het jaarverslag zijn naar zijn mening allemaal 1e klas fondsen. Hij vraagt zich af of dit de enige beleggingen zijn of dat er ook in de zogenaamde nieuwe economie is belegd? Er is 40% in aandelen belegd en de dekkingsgraad is verminderd, is deze daling uitsluitend te wijten aan de daling van de aandelen en zo ja,.aan welke soort aandelen? De daling op obligaties en onroerend goed is de afgelopen tijd niet zo groot geweest. De heer Dijkhuizen antwoordt dat de daling van 215% naar 180% zich al 2 jaar eerder heeft ingezet. In 2000 van 215% naar 201% en dit jaar tot op de dag van vandaag van 201% naar 180%. Naar aanleiding van de opmerking over de 4 fondsen: die zitten in de portefeuille van de flexibele spaarpensioenen, dit is voor de actieven van belang die hier met hun eigen geld beleggen. Het bestuur stelt de beleggingsmix vast. Een deel van de beleggingen loopt via de beleggingsfondsen. Dit jaar is de markt +/- 28% gedaald. De heer Van Leeuwen vraagt zich af of het Pensioenfonds ook belegt in opkomende landen. Het lijkt hem beter om dit op dit moment even niet te doen. De heer Dijkhuizen geeft nog een korte toelichting op een aantal punten uit het jaarverslag. Hij vertelt nog dat in 2000 het een en ander is uitgekeerd aan de gepensioneerden. Een ieder is in de gelegenheid geweest om het jaarverslag bij de ingang mee te nemen. 5

6 Hij vertelt ook nog het een en ander over de verlies- en winstrekening. Het resultaat is in 2000 helaas negatief geweest. De heer Dijkhuizen vertelt dat opnemen van de beleggingsresultaten in de jaarrekening verplicht is. Hij vertelt dat de omvang van de aandelenportefeuille +/- 2 weken geleden 37% was. In het beleggingsplan staat dat de aandelenportefeuille zich mag bevinden tussen 35 en 50%. Verder geeft de heer Dijkhuizen nog een uiteenzetting over de concrete cijfers op dit moment. De heer Heinemann vraagt zich af of het pensioenfonds iets doet om de vrije vlucht van aandelen te beperken. Er kunnen bijvoorbeeld putopties worden aangeschaft. Dit is ook wel riskant maar kan het verlies toch wel beperken. De heer Dijkhuizen zegt hierop dat wel de mogelijkheid bestaat om in opties transacties uit te voeren, maar de afgelopen 4 tot 5 jaar is dit bewust niet gebeurd. Het is een risico en moeilijk beheersbaar. De heer Winkel vraagt zich af of het pensioenfonds zich ook bezig houdt met deposito s. Hij zou ook graag onderscheid maken in beleggingen bij overheidsinstellingen en bij bedrijven. De heer Dijkhuizen verduidelijkt dat er kasgeld is op de lopende bankrekening, dit is geen groot bedrag. Verder is er een rekening met enkele miljoenen, omdat er iedere maand pensioenen moeten worden uitgekeerd. Deze rekening wordt elke dag doorgeboekt naar een doorlopende depositorekening. Hierna vertelt de heer Dijkhuizen nog een en ander over de actuele situatie. Per 1 januari a.s. komt er één pensioenregeling voor de actieven werkzaam in de gehele PBO-sector. Dit houdt echter niet in dat beide pensioenfondsen worden samengevoegd. De vermogens worden evenmin samengevoegd. Er zal een overgangsregeling worden getroffen. Het Pensioenfonds gaat per 19 december a.s. verhuizen naar een ander pand. Zij zal dan samen met 5 andere pensioenfondsen in één gebouw gehuisvest worden. Veel uitvoerende zaken zullen dan gezamenlijk gebeuren. De heer Buwalda merkt nog op dat er toch gelet moet worden op het feit dat op het ogenblik geen premie wordt betaald door actieven. Hij vindt dat er een splitsing moet worden gemaakt, omdat de gepensioneerden wel altijd premie hebben betaald en eventuele extraatjes dus aan gepensioneerden toe moeten komen. De dekkingsgraad mag echter niet in gevaar komen. Hij dringt aan op een studie hierover en biedt zich aan om hier bij te helpen. De voorzitter zegt hierop dat er al een ALM-studie gaande is. Hierin worden zaken uit de brief van de Vereniging Gepensioneerden ook meegenomen. Ook de heren Willemse en Alting zijn hierin actief. Er wordt gelet op de opmerking van de heer Buwalda welke wordt ondersteund door de Hoogland. De heer Lucas mist het doel waarvoor hij lid is. Waar staat de Vereniging voor? Hij wil in de volgende vergadering graag een beleidsplan zien. Raadpleeg de leden! De voorzitter is eigenlijk teleurgesteld over deze opmerking. Hij vindt dat er in één jaar al vele stappen gezet zijn en duidelijke voorstellen aan het bestuur zijn voorgelegd. De heer Buwalda wil graag beleidsuitgangspunten op papier, waarover dan discussie mogelijk is. Spreker zou graag een kwartaalrapportage ontvangen met essentiële informatie. Het voorstel van de heer Buwalda wordt ondersteunt door door de heren Ros en Van Leeuwen. De voorzitter vindt wat regelmatiger informatie ook een goede suggestie. 6

7 De heer Lucas zegt hierop dat hij geen motie van wantrouwen wil indienen, maar ook hij zou graag beleid op papier zien. De heer Norg deelt mede dat de ALM-studie nog dit jaar klaar komt. De voorstellen van de vereniging zijn in de berekening meegenomen. Het effect van die berekeningen is dat de dekkingsgraad dan met 3% daalt. De voorzitter zegt in het bestuur te zullen bekijken of er een commissie nodig is hiervoor. De heer Dijkhuizen zegt dat volgend jaar de besluiten zullen gaan gelden. De voorstellen van het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden zullen dan ook worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld afspraken 5 jaar vast zetten. De voorzitter zegt dat de voorstellen van het bestuur zeker aandacht krijgt. De heer Elskamp wil graag weten welke voorstellen dit zijn. De voorzitter deelt mee dat de voorstellen zijn gedaan in een brief aan het bestuur van het Pensioenfonds. De heer Elskamp had graag op papier gehad welke voorstellen dit zijn. Nu staan wij voor een voldongen feit. De voorzitter zal alle suggesties en voorstellen graag meenemen. 9. Wat verder ter tafel komt Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerking met betrekking tot dit agendapunt. 10. Rondvraag - De heer Ros zou heel graag het verslag van deze vergadering eerder ontvangen dan over een jaar. Hij kan zich anders niet meer goed herinneren wat een jaar geleden gezegd en besloten is. De heer De Roon zegt dat de kosten van het aan 700 leden toesturen van een verslag al gauw f 3.000,- tot f 4.000,- gaat kosten, deze kosten kan de Vereniging zich niet veroorloven. De heer Ros stelt voor om alleen degenen die aanwezig waren het verslag alvast toe te sturen. De voorzitter zegt dat hij dit met het bestuur moet overleggen. Die kosten zijn mogelijk wel te overzien. Mevrouw Van der Kleij vindt dat het niet correct is om het verslag te sturen aan alleen degenen die vandaag aanwezig waren. Je kunt niet ongezien beweren dat mensen die niet aanwezig waren niet zouden willen komen, maar misschien kunnen ze wel niet of niet meer. Je kunt geen uitzonderingen gaan maken. - Mevrouw Aghina zou graag zien dat het bestuur naamkaartjes draagt volgend jaar. Ze vraagt zich af of er meer mensen zijn die na een jaar toch moeite hebben of nog te weten wie wie is. Dit wordt genoteerd. - De heer Heinemann ziet in het jaarverslag dat het aantal gepensioneerden gedaald zijn terwijl de uitgekeerde bedragen hetzelfde zijn gebleven. Hij vraagt zich af of hij hieruit mag concluderen dat de pensioenen met 20% gestegen zijn? De heer Alting zegt dat dit rekenkundig zeker zo zal zijn. Het speelt echter ook een rol dat de laatst gepensioneerden een hogere grondslag hebben. De heer Heinemann vraagt zich ook af of het pensioenfonds ook rekening houdt met de toekomstige stijging van de gemiddelde leeftijd. De voorzitter zegt dat hier zeker wel rekening mee gehouden wordt. 7

8 - Eén der aanwezigen wil graag nog even zeggen dat hij de ochtend zeer onderhoudend en leerzaam vond en wil graag adviseren om het eenvoudig te houden en zonder al te veel administratief gedoe. 11. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en zegt dat allen gebruik kunnen maken van een lunch beneden in de hal en sluit vervolgens de vergadering om uur. Namens het bestuur, Secretaris Voorzitter 8

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie