Het kwartaal in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwartaal in een notendop"

Transcriptie

1 Het kwartaal in een notendop Aan het begin van het kwartaal waarschuwde de BIS (Bank for Interna onal Se lements) voor financiële onevenwich gheden. Zij wees met name op de gevaren van een (te) ruim monetair beleid. De bank was van mening, dat de posi eve stemming op de financiële markten niet in lijn zou zijn met de ontwikkelingen binnen de reële economie. Toch werd, mede door de gema gde kredietgroei, een breed gespreide overwaardering niet door iedereen onderschreven. De verwach- ng is dan ook dat er zich, zeker op de korte termijn, geen noemenswaardige financiële risico s zullen voordoen. De wereldeconomie trekt langzaam maar zeker aan. De economische cijfers die jdens de verslagperiode werden gepresenteerd, zagen er over het algemeen goed uit. Met name in de Verenigde Staten is de economische groei overtuigend te noemen. Naarmate het kwartaal verstreek, ontwikkelde de Amerikaanse economie zich meer en meer posi ef. Minder overtuigend verging het binnen de Eurozone, maar de ontwikkelingen waren aanvankelijk toch nog redelijk te noemen. Over het tweede kwartaal waren de cijfers minder guns g, maar deskundigen verwachten dat de Europese economie door de gepresenteerde cijfers zwakker oogt dan de werkelijkheid misschien doet vermoeden. Er werd dan ook aangenomen, dat de zwakke economische groei binnen de Eurozone gedurende de zomermaanden, van jdelijke aard zou zijn. Hoewel wij deze mening delen, laten recente economische cijfers nog steeds een wisselend beeld zien. In Azië schijnen de grootste problemen onder controle te zijn. Zo lijkt Japan weinig moeite te hebben met de BTW-verhoging en slaagde China erin om de groei en de export te stabiliseren. Een wereldwijde toename van bedrijfsinvesteringen leverde hier een posi eve bijdrage aan. In de meeste Azia sche economieën werd bovendien in de maand juli een toename van het ondernemersvertrouwen gemeten. Hoewel er wereldwijd sprake is van een aantrekkende economische groei, nemen de poli eke spanningen in de wereld tegelijker jd toe. Als gevolg hiervan vond er in augustus een correc e plaats op de aandelenbeurzen. Indien de wereldleiders er in slagen om de spanningen niet te hoog op te laten lopen, zullen de gevolgen voor de wereldeconomie naar verwach ng beperkt blijven. SEQUOIA NIEUWSBRIEF Oktober 2014, NR. 4 Copyright 2014, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 De rente Onlangs verlaagde de ECB (Europese Centrale Bank) de rentetarieven voor de tweede keer in korte jd. Misschien is het goed om eens s l te staan bij het begrip rente, vooral nu de rentestand zich op een historisch dieptepunt bevindt. Wat zijn de func es van rente, is een hoge rente al jd guns ger en wat zijn de renteverwach ngen? Rente is voor spaarders een bekend begrip. Het is de vergoeding die zij van hun bank ontvangen voor het ter beschikking stellen van spaargeld. Daarnaast is rente de prijs die moet worden betaald voor het lenen van geld. Zo moet een consument rente betalen aan de bank als hij bijvoorbeeld geld leent voor de aankoop van een huis. Ook als er sprake is van een krediet of een persoonlijke lening, wordt er rente in rekening gebracht. Maar rente func oneert niet alleen als een vergoeding voor het over en weer ter beschikking stellen van geld. Het is tevens een belangrijk instrument voor een Centrale Bank om invloed uit te oefenen op de economische ontwikkeling. Binnen de eurozone berust deze verantwoordelijkheid bij de ECB. De belangrijkste taak van de ECB is het beteugelen van de infla e. Het rente-instrument is hierbij een zeer doeltreffend middel. Gewone banken kunnen bij de ECB een geldlening afsluiten waarover zij rente moeten betalen. Deze rente is meestal gebaseerd op de herfinancieringsrente. Door deze herfinancieringsrente nu te verhogen of te verlagen, wordt de prijs van geld voor commerciële banken respec evelijk duurder dan wel goedkoper. Deze banken kunnen vervolgens aan hun cliënten ook een hogere of lagere rente in rekening brengen. Het rente-instrument kan dus door de ECB worden gehanteerd om de marktrente en daarmee de infla e te beïnvloeden. Op 4 september 2014 werd de herfinancieringsrente, die door de ECB doorgaans één keer per maand wordt vastgesteld, onverwachts verlaagd tot een historisch dieptepunt van 0,05%. Dit houdt dus in, dat banken bijna gra s geld kunnen lenen! Wat betekent dit nu in de prak jk? De herfinancieringsrente van de ECB is het belangrijkste referen ekader voor de variabele hypotheekrente. Banken hebben door de recente rentedaling de mogelijkheid, om de variabele hypotheekrente en de hypotheekrente met een loop jd van één jaar vast te verlagen. De kans dat dit daadwerkelijk op grote schaal zal gebeuren is echter klein, omdat er maar weinig concurren e is. Toch zou deze ontwikkeling de huizenmarkt een extra impuls kunnen geven. Zowel de huizenprijzen als de prijzen van hypothecaire geldleningen bevinden zich immers op een bijzonder laag niveau! Spaarders zien de spaarrente vaak s jgen als er sprake is van een hoge infla e. Dit lijkt op het eerste oog heel aantrekkelijk, maar zodra er een verrekening met het infla epercentage hee plaatsgevonden, blijken de kaarten uiteindelijk geheel anders te liggen. Wat dan overblij is de reële rente, ofwel de spaarrente minus het infla epercentage. Op het moment hebben we te maken met een laag infla epercentage. Maar omdat de spaarrente zich eveneens op een historisch laag niveau bevindt, is de reële rente voor veel spaarders ontoereikend om daarmee de verschuldigde vermogensrendementsheffing te kunnen betalen. Zij gaan er dus per saldo op achteruit! De vooruitzichten voor spaarders zijn voorlopig weinig hoopgevend. Omdat de economische groei in Europa niet echt doorzet én omdat de infla e op een laag niveau staat, is ook het renteniveau laag. Pas als deze beide componenten een verbetering laten zien, zal dit een aanzet kunnen geven voor een renteverhoging. Maar de president van de ECB, Mario Draghi, hee onlangs de verwach ng uitgesproken, dat we hier het komend jaar nog niet op hoeven te rekenen.

3 Terwijl banken over het algemeen niet zo snel zullen zijn met het naar beneden bijstellen van de kortlopende en de variabele hypotheekrente, vergoeden zij nog steeds een rela ef hoge rente voor spaargeld. De daling van de spaarrentes is namelijk achtergebleven bij de daling van de marktrentes. Dit hee tot gevolg, dat spaarders, zeker voor de lange termijn, serieus rekening moeten houden met een verdere rentedaling. Wellicht verklaart deze voor hen teleurstellende ontwikkeling een toenemende belangstelling in de beleggingsdienstverlening. Kennismaking met Jolanda de Waal; een nieuw gezicht bij Sequoia Vermogensbeheer Mijn naam is Jolanda de Waal. Ik ben vij ig jaren jong, getrouwd en moeder van twee dochters van veer en en zeven en jaar. Samen met mijn gezin woon ik al vele jaren in Duiven. Sinds 15 april van dit jaar ben ik in dienst van Sequoia Vermogensbeheer in Oosterbeek. Daarvoor heb ik der- en jaar met veel plezier gewerkt bij Deloi e, als direc esecretaresse van de registeraccountants. Na de geboorte van onze kinderen ben ik gestopt met werken, zodat ik hen kon zien opgroeien. Kort nadat onze jongste dochter naar de basisschool ging, besloot ik om weer te gaan werken. Na een aantal jdelijke banen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij S ch ng Kinderopvang De Kangoeroe in Duiven, waar ik de rol van senior plaatsingsmedewerkster vervulde. Het bedrijfsbureau van De Kangoeroe kwam na de overname door kinderopvang Humanitas echter te vervallen, waardoor ik mezelf weer opnieuw moest oriënteren op de arbeidsmarkt. Toen ik zag dat er een mooie func e vrijkwam bij Sequoia Vermogensbeheer, besloot ik om hier direct op te reageren. De func e sloot voor mijn gevoel perfect aan bij mijn jarenlange ervaring als direc esecretaresse bij Deloi e en al snel voelde ik mezelf helemaal thuis bij Sequoia. Vooral de persoonlijke benadering van onze cliënten spreekt mij erg aan. Juist daarin verwacht ik dan ook een posi eve bijdrage te kunnen leveren. Dus schroom niet als u denkt dat ik u kan helpen. U kunt met al uw administra eve vragen bij mij terecht! Met vriendelijke groet, Jolanda de Waal

4 Column van Jan Egbert Riksen FFP en Robert Willems FFP, financieel planners, Riksen & Willems Financiële Adviseurs te Oosterbeek Als u wilt weten waar u uitkomt, dan moet u weten waar u staat, nu en later. Waar gaat het om? Het helder krijgen van uw doelstellingen en wensen, zowel voor de korte als lange termijn. In de prak jk merken we echter dat lang niet al jd alle doelstellingen helder zijn. Veelal zijn er ook onbesproken doelstellingen. We denken aan iets, maar doen er nog niets mee of het komt later wel. En de vraag is dan natuurlijk of de besproken en onbesproken, dus vaak zwevende, doelen haalbaar zijn? Financieel plan Een financieel plan is een geïntegreerd plan waarin uw inkomensgegevens en aanwezige vermogensbestanddelen worden meegenomen. Hierdoor ontstaat een totaal overzicht van uw huidige uitgaven en toekoms ge geplande uitgaven (doelen). Ter verduidelijking enkele voorbeelden : Gaat u, bijvoorbeeld als 50-jarige, vermogen overhevelen naar kinderen of goede doelen terwijl u niet zeker weet of er voldoende inkomsten resteren om te kunnen blijven leven, ook in het geval u 90 jaar oud wordt? Wilt u uw kinderen helpen bij de aanschaf van een eigen woning? Gezien alle regelgeving wordt het steeds las ger voor jonge mensen een eigen woning te kopen zonder te beschikken over, eigen middelen. Moet en wilt u geld reserveren voor mogelijke zorg voor later of vertrouwt u op de goede bedoelingen rondom de geboden zorg in Nederland? U kunt de krant niet openslaan of u leest over alle bezuinigingen rondom de gezondheidzorg. (Denk aan alle wijzigingen in 2015 van de AWBZ in WLZ, WMO en zorgverzekeraars) Of wenst u later te verblijven in een par culiere zorginstelling met bijbehorende kosten? Wat betekent infla e voor u op (lange) termijn? Hoe ontwikkelen de pensioenen en de AOW zich de komende jd? Of wat kosten kinderen die uitwonend zijn en studeren per jaar? Laat u de kinderen geld lenen voor de studie of wenst u dat de kinderen schuldenvrij (sociaal leenstelsel) de studie kunnen afronden? Wat zijn de gevolgen van de beperkingen rondom hypotheekrente a rek binnen de inkomsten-belas ng en beperking fiscale a rek in jaren?al over 15 jaar (2031) is de rente van veel hypothecaire leningen voor de eigen woning niet meer fiscaal a rekbaar. Of als u een hypothecaire lening binnen uw holding hee, is er dan voldoende kapitaal om bijvoorbeeld verplich ngen na te komen (denk aan bijvoorbeeld pensioen uitkeringen of stamrecht) daar waar uw geld vast zit in uw woning? Als u een bedrijf hee, wat zou de reële waarde kunnen zijn bij verkoop? Denkt u, voor zover nog niet aanwezig, aan aanschaf van een tweede woning? Wat zijn dan vaste terugkerende kosten? Welke rendementen op uw vermogen hee u nodig om de benoemde doelen te bereiken? En wat zijn de financiële gevolgen als u arbeidsongeschikt zou worden? Vele vragen dus en vele antwoorden zijn nodig om te komen tot inzicht nu en later. Kortom: wilt u nadenken en (maar nooit defini eve) keuzes maken of past u de struisvogelpoli ek toe?

5 Opstellen financieel plan : Voor velen is het nu g om een financieel plan te laten opstellen door een erkend financieel planner (MFP of FFP) om op overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in zijn/haar eigen posi e, nu en later. Dit begint in de prak jk met een uitgebreide inventarisa e en het verzamelen van informa e van aanwezige voorzieningen om te kunnen komen tot een geïntegreerd plan. Belangrijkste van een plan is uw doelstellingen helder te krijgen. Vaak wordt u geconfronteerd met vragen waarover nog geen mening is gevormd. Bovendien kunnen meningen en visies in de loop der jd wijzigen. Voortschrijdend inzicht speelt daarbij een grote rol. In de prak jk zal een planner een concept plan opstellen. De taak van een financieel planner is om u te helpen uw gewenste levenss jl te iden ficeren. Dit concept plan zal met u worden besproken en worden aangepast aan de hand van de resultaten van dit gesprek, een levenss jl is immers voor iedereen anders. Wat een financieel planner doet, hee weinig tot niets te maken met financiële producten. Dat is slechts gereedschap in een kist die gebruikt wordt om de klus (doelen) te klaren. Soms hee u helemaal geen gereedschap nodig, maar dat doet niets af aan de waarde van het financieel plan. Onderhoud : Het is de taak van de financieel planner uw doelen con nue te bewaken en te updaten. A ankelijk van uw posi e, uw behoe e, de wijzigingen in uw persoonlijke situa e, behaalde rendementen op uw vermogen, inkomsten uit arbeid en wijzigingen op we elijk en fiscaal gebied en uw voortschrijdend inzicht. U behoudt dan al jd inzicht in uw gehele financiële huishouding en u weet wat uw besteedbaar inkomen is nu en later. Dat gee u gemoedsrust en het inzicht of de gestelde doelen gehaald worden of bijgesteld dienen te worden. In de prak jk is eens per drie jaar toereikend om dit onderhoud te laten uitvoeren, maar er zijn ook rela es die het plezierig vinden jaarlijks aan tafel te gaan. Die keuze kunt en dient u uiteraard zelf te maken. Kosten Een gecer ficeerd financieel planner levert diensten. Het is een specifieke beroepsgroep. Hier wordt dus transparant betaald voor het verlenen van een aantoonbare dienst. De jd, die een planner nodig hee om te komen tot een plan, hangt af van de complexiteit van uw persoonlijke situa e. Het beste is, vaak kan dat vrijblijvend, een gesprek aan te gaan met een gecer ficeerde planner. Via de site kunt u een planner vinden bij u in de buurt. Ook is het goed om te informeren wie goede ervaringen hee opgedaan met een planner. Wij adviseren u wel in zee te gaan met een ona ankelijk planner, die niet is verbonden aan een bank of verzekeraar om zeker te zijn van een objec ef plan en advies. En dus ook ona ankelijk van het mogelijke gereedschap dat nodig is om doelen te verwezenlijken. U kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld een RABO planner u geen spaarrekening of deposito zou adviseren van een andere bank dan de RABO bank. En het zal u niet ontgaan zijn dat buiten de bekende grootbanken in Nederland aanzienlijk hogere rentepercentages worden geboden voor het stallen van uw spaargeld. Jan Egbert Riksen en Robert Willems Gecer ficeerde Financieel Planners bij Riksen & Willems Financiële Adviseurs T

6 Fundshare Sequoia Quantum Sa s Fund Toelich ng bij de performance De koersontwikkelingen in het derde kwartaal waren posi ef voor het Fundshare Sequoia Quantum Sa s Fund, het ne o rendement over de verslagperiode kwam uit op 6,99%. Hierdoor kwam het rendement van het lopende kalenderjaar op 11,97%. Zeer posi eve bijdragen hadden wij wederom uit de ICT sector. Tevens hee het Amerikaanse Amgen, een biotechnology onderneming, met een bijdrage van ruim 27% zeer goed bijgedragen in het afgelopen kwartaal. De valutaresultaten van onze beleggingen hebben in de verslagperiode een posi eve bijdrage geleverd. Onze wens, namelijk een sterkere USD ten opzichte van de Euro, is uitgekomen waardoor het fonds verder geprofiteerd hee van de beleggingen in USD. Binnen het fonds is de ingeze e strategie om te beleggen in mid/small cap bedrijven naast large caps doorgezet in het derde kwartaal. We zijn op dit moment binnen het fonds 30% liquide. Eind september hebben we het belang in Apple volledig afgebouwd

7 Vrijdag 19 september kreeg het Chinese internethandelsbedrijf Alibaba een beursnotering bij de New York Stock Exchange op Wall Street en kon er in Alibaba gehandeld worden. De beursgang van Alibaba was de grootste beursgang van de Verenigde Staten en één van de grootste ter wereld. Net als bij recente beursgangen van Amerikaanse internetbedrijven, zoals Facebook en Twi er, was de belangstelling enorm. De uitgi eprijs van een aandeel werd bepaald op $ 68, de uiteindelijke eerste handelsprijs bedroeg $ 92,70. Het idee achter het bedrijf was oorspronkelijk om kleine Chinese bedrijven te helpen om hun producten te verkopen aan consumenten op grote afstand. Chinese boeren zouden zo de kans krijgen om het pla elandsbestaan te ontvluchten door bijvoorbeeld leren tassen te verkopen. In China loopt 80% van alle online aankopen via handelsplaatsen van Alibaba. Van elke en pakjes die in China worden bezorgd, zijn er zes verkocht via Alibaba-sites. Het bedrijf hee een jaarwinst van bijna 6 miljard USD. Binnen de Alibaba Group is een aantal ondernemingen te onderscheiden. De grootste zijn Taobao, Tmall.com en Alibaba.com. Taobao is te vergelijken met ebay. Het grote verschil is echter dat bij Taobao alleen maar kleine ondernemingen hun producten aanbieden, terwijl dit bij ebay par culieren zijn (net als bij Marktplaats). Taobao verdient geld met het verkopen van adverten eruimte op zijn website, en door gebruikers te laten betalen om hoger te verschijnen in zijn ranglijsten. Tmall.com is te vergelijken met Taobao. Het grote verschil is dat op Tmall.com grote bedrijven (Nike, Apple etc.) hun producten aanbieden, terwijl dit bij Taobao enkel kleine bedrijven zijn. Maar waarmee het bedrijf zich echt onderscheidt ten opzichte van westerse internet-bedrijven, is Alibaba.com. Alibaba.com is 's wereld grootste online pla orm voor transac es tussen bedrijven, en er is prak sch alles te koop, vaak voor zeer lage prijzen. Maar het bedrijf wil meer. Alibaba hee inmiddels een eigen betaaldienst, Alipay, een eigen chatdienst, een muziekdienst en zelfs een eigen mediabedrijf: Alibaba Pictures. Ook een expansie naar Amerika en Europa is een op e. Dit jaar star e het bedrijf al een Amerikaans handelspla orm: 11 Main. Oprichter Jack Ma hee in aanloop naar de beursgang duidelijk gemaakt dat zijn bedrijf lang wil overleven en niet voor snelle winsten gaat kiezen. "Ik heb verschillende keren gezegd dat we klanten op de eerste plaats ze en, werknemers op de tweede, aandeelhouders op de derde", aldus topman Ma. De naam Alibaba is bedacht door de oprichter Jack Ma. Hij was op zoek naar een makkelijke naam die niemand verkeerd spelt. Hij vroeg de serveerster in een koffiebar wat de naam Alibaba haar zei. 'Sesam open u,' antwoordde ze. Ma ging de straat op en vroeg der g voorbijgangers naar de naam Alibaba. Ze gaven allemaal hetzelfde antwoord en Ma legde de naam direct vast. So easy to spell, and globally known. Dus... gemakkelijk te spellen, en wereldwijd bekend. Alibaba opens sesame for small- to medium-sized companies. Alibaba opent haar poorten voor kleine tot middelgrote bedrijven. We also registered the name "Alimama", in case someone wants to marry us!"

8 Copyright 2014, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen

Nadere informatie

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

How to beat the monkey

How to beat the monkey SCHOLENSTRIJD.NL Lesmateriaal How to beat the monkey Verantwoording: 2015 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), IEX Mediagroep. Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014 2014 Beursgang Alibaba Dit rapport verstrekt diverse inzichten over Alibaba. Kom erachter of het verstandig is om Alibaba aandelen te kopen en of het winstgevend kan zijn om mee te doen met de Alibaba

Nadere informatie