VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011"

Transcriptie

1 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN Zitting van 12 januari 2011 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER, HUGO SIMOENS, ANDRE VAN GOETHEM, JO PIERSON (vanaf punt 2), stemgerechtigde leden, EDDY ELYN, lid met raadgevende stem; MARTINE VANBEVER, GILBERTE MULS, schepenen;. Afwezig: MARINA STAS, KOENRAAD VAN COPPENOLLE, JULES GODTS, ALFONS CREUWELS, raadsleden; ERWIN DEPRE, secretaris. FREDDY VRANCKX, burgemeester, PAUL HUGAERTS, schepen verontschuldigd. * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij verwelkomt de aanwezigen. DAGORDE 1. Algemene zaken goedkeuring verslag van de commissies d.d. 07/12/ Algemene zaken - Duurzaamheid - Dossier 'ethisch beleggen' 3. Financiële zaken: Interne budgetwijziging dienstjaar kennisneming beslissing schepencollege 28 december Algemene zaken - OCMW Lubbeek Besluit en verslag - rekeningen Algemene zaken - OCMW Lubbeek - jaarrekening Algemene zaken - OCMW Lubbeek - budgetwijziging 2010/1. 7. Algemene zaken - OCMW Lubbeek - Meerjarenplanning Algemene zaken - OCMW Lubbeek Beleidsnota en Budget ******* 1. ALGEMENE ZAKEN GOEDKEURING VERSLAG VAN DE COMMISSIE 07/12/2010 Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 2. ALGEMENE ZAKEN DUURZAAMHEID - DOSSIER 'ETHISCH BELEGGEN' Voorzitter: Het is de bedoeling om dit dossier verder te bespreken als vervolg op de infosessie die in oktober 2010 heeft plaats gevonden. Dhr Luc Weyn, deskundige bij vzw Netwerk Vlaanderen en Guido Van De Weyer, gemeenteontvanger zullen nadere uitleg geven bij de bespreking van dit punt. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 1

2 Schepen Martine Vanbever verontschuldigt de afwezigheid van de huisbankier Dexia en stelt voor om de toelichting over de beleggingsproducten op de volgende commissievergadering verder te zetten. Luc Weyn van VZW Netwerk Vlaanderen licht toe: Duurzaam sparen en beleggen toegepast op de gemeente betekent dat de gemeente haar reservegeld toevertrouwt aan een duurzame bank die het geld belegt in bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen, met respect voor mens (vb voor arbeidsrechten, mensenrechten) en milieu (vb geen vervuiling van grondwater). De gemeente dient uit te zoeken of de bank te kennen geeft wat met het gemeenschapsgeld gebeurt. Op dit vlak is het aangewezen om een gesprek te hebben met deze bankier of andere aanbieders op de markt. De website van de Vzw biedt een overzicht van de grootste spelers en hun duurzame producten op financiële markt. Naast het duurzaam sparen heeft men de mogelijkheid om duurzaam te beleggen (direct/indirect) via het intekenen op effecten, kopen van aandelen van organisaties of beleggen in kleinschalige, sociologische- en ecologische producten. Commissielid Jo Pierson komt ter zitting (19.44 u). Gemeenteontvanger Guido Van De Weyer: Beleggen is pas aan de orde vanaf t ogenblik dat geweten is dat men over voldoende liquiditeiten beschikt Momenteel heeft de gemeente 2 spaarboekjes. Voorbeeld: op dit ogenblik is er 7 miljoen euro beschikbaar, maar op 31/3 is er een groot deel nodig voor de betaling van wedden en leningslasten. Dus op de moment dat men wenst te beleggen kan het bedrag reeds verminderd zijn. Daarnaast zit je met het gegeven dat Dexia de gebruikelijke huisbankier is. De gemeenteontvanger kan maximum op een termijn van 1 jaar beleggen. Indien de belegging langer dan 1 jaar dient gebeuren heeft hij de toestemming van de gemeenteraad nodig. Hij benadrukt dat hij daarbij de zekerheid dient te krijgen dat hij het belegde kapitaal (gemeenschapsgeld) zal terugkrijgen en dat de financiële instellingen hem kunnen garanderen wat met dit geld zal gebeuren. Commissielid Eddy Elynwil met volgend citaat meegeven dat men uiterst voorzichtig moet omspringen met het geld van de gemeenschap: Dexia blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen en dat betekent dat ook de steden en gemeenten met blutsen en builen uit de voortwoekerende eurocrisis zullen komen. De impact van de recente Europese schuldcrisis zou wel eens zwaardere gevolgen voor Dexia kunnen hebben dan eerst verwacht. Dit werd recent nogf bevestigd door het IMF, The Wall street Journal, The Guardian en de kredietbeoordelaar Fitch. Ze richten vooral de aandacht op de grote risico's die Dexia dreigt te lopen door eventuele schuldherschikkingen in financieel kwetsbare landen in Oost- en Zuid-Europa. Dexia blijkt immers over een grote stapel staatspapier uit deze landen te beschikken. Uit een onthullend OESO-rapport blijkt dat Dexia, samen met KBC voor ruim 38 miljard staatsobligaties bezit in de PIIGS-landen ( Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje).Zonder rekening te houden met de grote Dexia-filialen in Spanje en Italië. De OESO-experts becijferden dat bij een nieuwe schuldherschikking in deze landen beide Belgische banken afschrijvingen ter waarde van minimaal 5 miljard euro riskeren. Het Franse economische magazine Challenges becijferde zelfs dat Dexia 13,7 miljard euro zou nodig hebben. In een dergelijk rampscenario zal de overheid opnieuw Dexia ter hulp moeten komen...waardoor de Gemeentelijke Holding opnieuw garanties zal moeten geven waardoor de gemeenten opnieuw met een kapitaalsverhoging zullen moeten instemmen waardoor de gemeenten opnieuw de dupe zullen worden van de Dexia-speculanten. Raadslid Alfons Creuwelsvraagt naar het investeringsrisico bij aankoop van aandelen in ECO-power. Luc Weyn geeft mee dat het financieel risico groter is bij rechtstreeks investeren. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 2

3 Hij benadrukt dat je bij het krekelsparen en hettriodossparen het engagement krijgt dat je geld geïnvesteerd wordt in projecten met sociale-, ethische- en milieuaspecten. De opbrengsten zijn niet minder als bij traditionele spaarproducten. Bij Triodos heb je ook de mogelijkheid om op korte termijn te beleggen. Commissielid Jo Pierson vraagt zich af of er geen stilstaand bedrag aan gelden is dat kan aangewend worden voor het beleggen. Commissielid Kris Degreef merkt op dat volgens hem ethisch beleggen een utopie is. Raadslid Marina Stas komt ter zitting (20.15 u). Luc Weyn haalt nog andere voorbeelden van verantwoorde beleggingen aan, oa. het pensioenfonds voor de Senaat en het pensioen voor gemeentepersoneel (2 e pensioenpijler). Raadslid Koenraad Van Coppenollebrengt aan dat men bv 0,7% tax zou kunnen opleggen op de gemeentelijke inkomsten voor de aanleg van een reservefonds (investeringsfonds) met het oog op duurzaam investeren. De gemeenteontvanger sluit mogelijkheid tot aanleg van een dergelijk investeringsfonds niet uit. Schepen Martine Vanbever besluit dat de bespreking tot doel heeft de raadsleden aan te zetten tot nadenken over Wat ethisch beleggen kan betekenen voor de gemeente 3. FINANCIËLE ZAKEN: INTERNE BUDGETWIJZIGING DIENSTJAAR KENNISNEMING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE 28 DECEMBER 2010 Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt medegedeeld dat het schepencollege in zitting van 28 december 2010 een interne budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 heeft goedgekeurd. Een interne budgetwijziging van de gewone dienst is een kredietaanpassing aan de uitgaven- of ontvangstenkredieten waarbij het totaal van deze kredieten met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele code niet wijzigt. Deze wijziging wordt gedaan om te vermijden dat bepaalde kredieten ongebruikt blijven, daar waar er toch reeds vastleggingen gebeurd zijn en waardoor bepaalde facturen of vorderingen niet tijdig zouden betaald worden. Van het voorstel wordt kennis genomen. 4. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK BESLUIT EN VERSLAG - REKENINGEN Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het besluit d.d. 19/11/2010 van de provinciegouverneur houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 en 2008 van het OCMW alsook het verslag van de externe auditcommissie. Van het voorstel wordt kennis genomen. 5. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - JAARREKENING Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van het OCMW Lubbeek. Deze rekening heeft een positief saldo op de gemeentelijke dotatie van , 22 EUR. Van het voorstel wordt kennis genomen. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 3

4 6. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - BUDGETWIJZIGING 2010/1. Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2010/1 van het OCMW Lubbeek. De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op EUR. Van het voorstel wordt het kennis genomen. 7. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - MEERJARENPLANNING Voorzitter: Aan de commissie wordt gevraagd om advies te verlenen om de meerjarenplanning van het OCMW Lubbeek goed te keuren. De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks bepaald op EUR. Mevr. Betty Depret, voorzitter OCMW en dhr Eddy Hendrickx,secretarisOCMWzijn aanwezig bij de bespreking van dit punt. Mevr. Betty Depretleidt in dat de MJP werd opgesteld op basis van het budget 2011 en in feite de beide documenten gelijktijdig werden opgemaakt. Ze vraagt om de OCMWsecretaris voor nadere toelichting te laten geven. De OCMW-secretaris licht vooreerst toe dat de werkelijke kost van het OCMW voor de gemeente sinds een aantal jaren constant rond 1.5 miljoen euro schommelt. Enkel in 2008 was dit nominatief meer, maar dat was het gevolg van een eenmalige afschrijving van meer dan euro als oninvorderbaar geworden steunen. De werking van het OCMW wordt vooral gestuurd vanuit de prioriteiten van het LSB-plan, dat uiteraard ook een grote invloed heeft op de doelstellingen. Bij het begin van deze legislatuur waren er twee grote prioriteiten : de steun aan de ouder wordende bevolking om hen toe te laten langer thuis te blijven wonen en de opvang van de op dat ogenblik massaal toestromende kandidaat politiekvluchtelingen. Dit laatste is de facto op dit ogenblik volledig verdwenen uit de werking van het OCMW (wat niet betekent dat het probleem niet plotsklaps kan terug opduiken). Voor de eerste prioriteit is er werk gemaakt van een enorme uitbouw (quasi verdubbeling) van de thuisdiensten, met name van de dienst gezinszorg en de poetsdiensten. In 2010 is hieromtrent de zeer belangrijke beslissing genomen om te voldoen aan de normen van het nieuwe woonzorgdecreet. Dit betekende op de eerste plaats een verdere uitbreiding van de dienst gezinszorg tot een continue bezetting van 10 FTE s. Voor deze uitbreiding is het zeer onzeker of er de eerste jaren subsidies kunnen verkregen worden van de hogere overheid. Daarom werd geopteerd voor de generatie van eigen middelen door omschakeling van de volledige poetsdienst naar dienstencheques (met daaraan verbonden de arbeidsrechtelijke omschakeling van het betrokken personeel naar contractuele tewerkstelling zonder gescostatuut). De gemiddelde kost voor de Lubbeekse cliënten daalde door deze ingreep bovendien heel licht van 5,5 euro tot 5, 25 euro. Bovendien werd steun gegeven aan de cliënten die dit niet konden dragen, waardoor hun feitelijke kost terug op het oude niveau kwam. Daarnaast werd een systeem van lokale mantelzorgpremie ingesteld, dat een aantal keren bijgesteld (versoepeld) werd en nu stilaan zijn kruissnelheid bereikt. Tot slot is het beleid van de OCMW-raad inzake terugvorderbaarheid van steunen meer in de richting van niet-terugvorderbaarheid gegaan; aan de sociale dienst is gevraagd de toekomstige mogelijkheden van de cliënten met de nodige voorzichtigheid, sommigen zullen het pessimisme noemen, in te schatten. De OCMW-secretaris wijst erop dat het OCMW voor een zeer groot deel van zijn traditionele werking moet inspelen op een niet voorspelbare input. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 4

5 Het nieuwe personeelskader dat begin 2011 uitvoerbaar wordt, moet toelaten deze noden ernstig aan te pakken. De werking van het OCMW in de volgende jaren van de legislatuur zal erop gericht zijn deze lijnen te versterken. Voor 2011, traditioneel het laatste jaar van de legislatuur waar echt nieuwe initiatieven die het budget bezwaren, mogen getroffen worden, worden twee belangrijke zaken naar voor geschoven : 1. De oprichting van een LOI (lokaal opvanginitiatief) voor minderjarige niet-begeleide vreemdelingen. Dit wordt administratief veruitwendigd door een nieuw activiteitencentrum in het budget. Startvoorwaarde is echter dat op korte termijn een geschikte huisvesting gevonden wordt, wat niet eenvoudig zal zijn. 2. Nieuwe serviceflats : Iedereen is overtuigd van de noodzaak, minstens het nut van bijkomende flats. Er werd een stedenbouwkundig attest nr 2 verkregen voor de bouw van nieuwe appartementen op de huidige site. Omdat er slechts een zeer provisoire schatting voorhanden is, en om te voldoen aan de vernieuwde voorwaarden van een erkenning, werd in het budget 2011 een investeringskrediet ingeschreven voor een haalbaarheidsstudie. Deze studie moet zekerheid geven over de werkelijke mogelijkheid en de kost van bouw en exploitatie. Op basis hiervan kan dan de erkenning gevraagd worden, wat een financiële minkostbetekent door BTW-vermindering. Tegelijk heeft het overlegcomité het moreel engagement aangegaan zodra als het realistisch karakter van de nieuwbouw zeker is, een overeenstemmend budget voor de bouw in te schrijven. Commissielid Ann De Martelaer wenst de doelstellingen van het OCMW meer gedetailleerd weergegeven te zien in de meerjarenplanning en de beleidsnota. Als vb de samenwerking tussen de Gemeente en het OCMW of de samenwerking met de lokale actoren. Ter concretisering van deze doelstellingen kunnen een aantal acties ingeschreven worden. In casu verwijst zij naar de MJP van de gemeente. De OCMW-secretaris wijst erop dat dit eigenlijk een voorafname is van de nieuwe beleidsinstrumenten zoals die pas vanaf 2014 zullen van toepassing zijn. Commissielid Ann De Martelaer gaat ermee akkoord dat deze doelstellingen moeilijk in cijfers te vatten zijn, maar wenst toch te weten wat bepaalde intenties in concreto inhouden. Vanuit het OCMW wordt erop gewezen dat huidige tekst de tekst is die door de OCMW-raad werd goedgekeurd, en als dusdanig een eindproduct is dat in deze vorm aan de gemeenteraad (en de Vlaamse overheid) wordt voorgelegd. Commissielid Ann De Martelaer meent dat ze het plan in deze vorm niet kan goedkeuren omdat het geen ijkpunten bevat waarvan ze achteraf de realisatie kan beoordelen. Raadslid Koeraad Van Coppenpolle bedankt de OCMW-voorzitster en secretaris voor de toelichting. Hij betreurt dat het college niet voltallig aanwezig was bij de behandeling van dit punt. Schepen Gilberte Mulsverontschuldigt met redenen de afwezige mandatarissen. Het voorstel wordt gunstig geadviseerd met 6 ja-stemmen, 1 neen-stem en 4 onthoudingen. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 5

6 8. ALGEMENE ZAKEN OCMW LUBBEEK BELEIDSNOTA EN BUDGET Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de beleidsnota en het budget 2011 van OCMW Lubbeek. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op EUR zoals voorzien in de meerjarenplanning. Dit punt werd samen besproken met de meerjarenplanning en wordt gunstig geadviseerd. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Namens de commissie: Erwin Depré secretaris Paul Duerinckx voorzitter Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 6

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 10 november 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 17/04/2007 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter LEEN VERRECK, IVAN VANDERZEYPEN, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, RINA RABOUW, ANN DE MARTELAER,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES Zitting van 12 augustus 2008 Aanwezig: Kris Degreef: voorzitter Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Verreck, Pierre Otzer, Jules Godts, Koenraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 29/09/2010 LUBBEEK Aanwezig : Ann De Martelaer,voorzitter Freddy Vranckx, burgemeester Martine Vanbever,

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG. Zitting van 12 mei 2009

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG. Zitting van 12 mei 2009 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG Zitting van 12 mei 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES. Zitting 9 november 2010

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES. Zitting 9 november 2010 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES Zitting 9 november 2010 AANWEZIG: KRIS DEGREEF voorzitter MARINA STAS, STEPHANIE DE NÉEFF, TINA DE WINDT, CYRIEL SWEVERS, GILBERTE MULS (T.V.V.

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 13 oktober 2009

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 13 oktober 2009 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 13 oktober 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, TINA DE WINDT, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER, HUGO SIMOENS,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

VOORWERP : Grondgebiedszaken: Stedenbouw: reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels

VOORWERP : Grondgebiedszaken: Stedenbouw: reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 28/01/2009 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 11 maart 2009

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 11 maart 2009 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 11 maart 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN. Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Datum : 1-10-2008

GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN. Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Datum : 1-10-2008 GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek Datum : 1-10-2008 De leden van de commissie die niet kunnen aanwezig zijn hebben de mogelijkheid zich te laten vervangen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad van 18/12/2008

Gemeenteraad van 18/12/2008 Gemeenteraad van 18/12/2008 Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 april 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 januari 2010 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisname van het goedkeuringsbesluit en de opmerkingen

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

Gemeenteraad van 31/01/2007

Gemeenteraad van 31/01/2007 Gemeenteraad van 31/01/2007 Aanwezig: Freddy Vranckx, voorzitter, Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 30/06/2010 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries. Zitting van 15 september 2009

Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig: Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries Kris Degreef - voorzitter Zitting van 15 september 2009 Stephanie de Néeff, Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Sempels-Verreck, Pierre

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERSLAG OCMW-RAAD 27 OKTOBER 2015

VERSLAG OCMW-RAAD 27 OKTOBER 2015 VERSLAG OCMW-RAAD 27 OKTOBER 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Sven Luyck, Sis Luyckx, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem, Piet Wijgaerts en Pierrette Putzeys,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Busselen Annie, Dr. De Roo Ludo, Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Vandebroeck

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx,voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Gemeenteraad van 25/11/2009

Gemeenteraad van 25/11/2009 Gemeenteraad van 25/11/2009 Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever,, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle,,, André

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri, Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen Tom, Vermeijen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 15 Onderwerp Personeel. Maaltijdcheques. Vaststelling van de

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie