VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011"

Transcriptie

1 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN Zitting van 12 januari 2011 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER, HUGO SIMOENS, ANDRE VAN GOETHEM, JO PIERSON (vanaf punt 2), stemgerechtigde leden, EDDY ELYN, lid met raadgevende stem; MARTINE VANBEVER, GILBERTE MULS, schepenen;. Afwezig: MARINA STAS, KOENRAAD VAN COPPENOLLE, JULES GODTS, ALFONS CREUWELS, raadsleden; ERWIN DEPRE, secretaris. FREDDY VRANCKX, burgemeester, PAUL HUGAERTS, schepen verontschuldigd. * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij verwelkomt de aanwezigen. DAGORDE 1. Algemene zaken goedkeuring verslag van de commissies d.d. 07/12/ Algemene zaken - Duurzaamheid - Dossier 'ethisch beleggen' 3. Financiële zaken: Interne budgetwijziging dienstjaar kennisneming beslissing schepencollege 28 december Algemene zaken - OCMW Lubbeek Besluit en verslag - rekeningen Algemene zaken - OCMW Lubbeek - jaarrekening Algemene zaken - OCMW Lubbeek - budgetwijziging 2010/1. 7. Algemene zaken - OCMW Lubbeek - Meerjarenplanning Algemene zaken - OCMW Lubbeek Beleidsnota en Budget ******* 1. ALGEMENE ZAKEN GOEDKEURING VERSLAG VAN DE COMMISSIE 07/12/2010 Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 2. ALGEMENE ZAKEN DUURZAAMHEID - DOSSIER 'ETHISCH BELEGGEN' Voorzitter: Het is de bedoeling om dit dossier verder te bespreken als vervolg op de infosessie die in oktober 2010 heeft plaats gevonden. Dhr Luc Weyn, deskundige bij vzw Netwerk Vlaanderen en Guido Van De Weyer, gemeenteontvanger zullen nadere uitleg geven bij de bespreking van dit punt. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 1

2 Schepen Martine Vanbever verontschuldigt de afwezigheid van de huisbankier Dexia en stelt voor om de toelichting over de beleggingsproducten op de volgende commissievergadering verder te zetten. Luc Weyn van VZW Netwerk Vlaanderen licht toe: Duurzaam sparen en beleggen toegepast op de gemeente betekent dat de gemeente haar reservegeld toevertrouwt aan een duurzame bank die het geld belegt in bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen, met respect voor mens (vb voor arbeidsrechten, mensenrechten) en milieu (vb geen vervuiling van grondwater). De gemeente dient uit te zoeken of de bank te kennen geeft wat met het gemeenschapsgeld gebeurt. Op dit vlak is het aangewezen om een gesprek te hebben met deze bankier of andere aanbieders op de markt. De website van de Vzw biedt een overzicht van de grootste spelers en hun duurzame producten op financiële markt. Naast het duurzaam sparen heeft men de mogelijkheid om duurzaam te beleggen (direct/indirect) via het intekenen op effecten, kopen van aandelen van organisaties of beleggen in kleinschalige, sociologische- en ecologische producten. Commissielid Jo Pierson komt ter zitting (19.44 u). Gemeenteontvanger Guido Van De Weyer: Beleggen is pas aan de orde vanaf t ogenblik dat geweten is dat men over voldoende liquiditeiten beschikt Momenteel heeft de gemeente 2 spaarboekjes. Voorbeeld: op dit ogenblik is er 7 miljoen euro beschikbaar, maar op 31/3 is er een groot deel nodig voor de betaling van wedden en leningslasten. Dus op de moment dat men wenst te beleggen kan het bedrag reeds verminderd zijn. Daarnaast zit je met het gegeven dat Dexia de gebruikelijke huisbankier is. De gemeenteontvanger kan maximum op een termijn van 1 jaar beleggen. Indien de belegging langer dan 1 jaar dient gebeuren heeft hij de toestemming van de gemeenteraad nodig. Hij benadrukt dat hij daarbij de zekerheid dient te krijgen dat hij het belegde kapitaal (gemeenschapsgeld) zal terugkrijgen en dat de financiële instellingen hem kunnen garanderen wat met dit geld zal gebeuren. Commissielid Eddy Elynwil met volgend citaat meegeven dat men uiterst voorzichtig moet omspringen met het geld van de gemeenschap: Dexia blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen en dat betekent dat ook de steden en gemeenten met blutsen en builen uit de voortwoekerende eurocrisis zullen komen. De impact van de recente Europese schuldcrisis zou wel eens zwaardere gevolgen voor Dexia kunnen hebben dan eerst verwacht. Dit werd recent nogf bevestigd door het IMF, The Wall street Journal, The Guardian en de kredietbeoordelaar Fitch. Ze richten vooral de aandacht op de grote risico's die Dexia dreigt te lopen door eventuele schuldherschikkingen in financieel kwetsbare landen in Oost- en Zuid-Europa. Dexia blijkt immers over een grote stapel staatspapier uit deze landen te beschikken. Uit een onthullend OESO-rapport blijkt dat Dexia, samen met KBC voor ruim 38 miljard staatsobligaties bezit in de PIIGS-landen ( Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje).Zonder rekening te houden met de grote Dexia-filialen in Spanje en Italië. De OESO-experts becijferden dat bij een nieuwe schuldherschikking in deze landen beide Belgische banken afschrijvingen ter waarde van minimaal 5 miljard euro riskeren. Het Franse economische magazine Challenges becijferde zelfs dat Dexia 13,7 miljard euro zou nodig hebben. In een dergelijk rampscenario zal de overheid opnieuw Dexia ter hulp moeten komen...waardoor de Gemeentelijke Holding opnieuw garanties zal moeten geven waardoor de gemeenten opnieuw met een kapitaalsverhoging zullen moeten instemmen waardoor de gemeenten opnieuw de dupe zullen worden van de Dexia-speculanten. Raadslid Alfons Creuwelsvraagt naar het investeringsrisico bij aankoop van aandelen in ECO-power. Luc Weyn geeft mee dat het financieel risico groter is bij rechtstreeks investeren. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 2

3 Hij benadrukt dat je bij het krekelsparen en hettriodossparen het engagement krijgt dat je geld geïnvesteerd wordt in projecten met sociale-, ethische- en milieuaspecten. De opbrengsten zijn niet minder als bij traditionele spaarproducten. Bij Triodos heb je ook de mogelijkheid om op korte termijn te beleggen. Commissielid Jo Pierson vraagt zich af of er geen stilstaand bedrag aan gelden is dat kan aangewend worden voor het beleggen. Commissielid Kris Degreef merkt op dat volgens hem ethisch beleggen een utopie is. Raadslid Marina Stas komt ter zitting (20.15 u). Luc Weyn haalt nog andere voorbeelden van verantwoorde beleggingen aan, oa. het pensioenfonds voor de Senaat en het pensioen voor gemeentepersoneel (2 e pensioenpijler). Raadslid Koenraad Van Coppenollebrengt aan dat men bv 0,7% tax zou kunnen opleggen op de gemeentelijke inkomsten voor de aanleg van een reservefonds (investeringsfonds) met het oog op duurzaam investeren. De gemeenteontvanger sluit mogelijkheid tot aanleg van een dergelijk investeringsfonds niet uit. Schepen Martine Vanbever besluit dat de bespreking tot doel heeft de raadsleden aan te zetten tot nadenken over Wat ethisch beleggen kan betekenen voor de gemeente 3. FINANCIËLE ZAKEN: INTERNE BUDGETWIJZIGING DIENSTJAAR KENNISNEMING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE 28 DECEMBER 2010 Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt medegedeeld dat het schepencollege in zitting van 28 december 2010 een interne budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 heeft goedgekeurd. Een interne budgetwijziging van de gewone dienst is een kredietaanpassing aan de uitgaven- of ontvangstenkredieten waarbij het totaal van deze kredieten met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele code niet wijzigt. Deze wijziging wordt gedaan om te vermijden dat bepaalde kredieten ongebruikt blijven, daar waar er toch reeds vastleggingen gebeurd zijn en waardoor bepaalde facturen of vorderingen niet tijdig zouden betaald worden. Van het voorstel wordt kennis genomen. 4. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK BESLUIT EN VERSLAG - REKENINGEN Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het besluit d.d. 19/11/2010 van de provinciegouverneur houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 en 2008 van het OCMW alsook het verslag van de externe auditcommissie. Van het voorstel wordt kennis genomen. 5. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - JAARREKENING Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van het OCMW Lubbeek. Deze rekening heeft een positief saldo op de gemeentelijke dotatie van , 22 EUR. Van het voorstel wordt kennis genomen. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 3

4 6. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - BUDGETWIJZIGING 2010/1. Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2010/1 van het OCMW Lubbeek. De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op EUR. Van het voorstel wordt het kennis genomen. 7. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - MEERJARENPLANNING Voorzitter: Aan de commissie wordt gevraagd om advies te verlenen om de meerjarenplanning van het OCMW Lubbeek goed te keuren. De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks bepaald op EUR. Mevr. Betty Depret, voorzitter OCMW en dhr Eddy Hendrickx,secretarisOCMWzijn aanwezig bij de bespreking van dit punt. Mevr. Betty Depretleidt in dat de MJP werd opgesteld op basis van het budget 2011 en in feite de beide documenten gelijktijdig werden opgemaakt. Ze vraagt om de OCMWsecretaris voor nadere toelichting te laten geven. De OCMW-secretaris licht vooreerst toe dat de werkelijke kost van het OCMW voor de gemeente sinds een aantal jaren constant rond 1.5 miljoen euro schommelt. Enkel in 2008 was dit nominatief meer, maar dat was het gevolg van een eenmalige afschrijving van meer dan euro als oninvorderbaar geworden steunen. De werking van het OCMW wordt vooral gestuurd vanuit de prioriteiten van het LSB-plan, dat uiteraard ook een grote invloed heeft op de doelstellingen. Bij het begin van deze legislatuur waren er twee grote prioriteiten : de steun aan de ouder wordende bevolking om hen toe te laten langer thuis te blijven wonen en de opvang van de op dat ogenblik massaal toestromende kandidaat politiekvluchtelingen. Dit laatste is de facto op dit ogenblik volledig verdwenen uit de werking van het OCMW (wat niet betekent dat het probleem niet plotsklaps kan terug opduiken). Voor de eerste prioriteit is er werk gemaakt van een enorme uitbouw (quasi verdubbeling) van de thuisdiensten, met name van de dienst gezinszorg en de poetsdiensten. In 2010 is hieromtrent de zeer belangrijke beslissing genomen om te voldoen aan de normen van het nieuwe woonzorgdecreet. Dit betekende op de eerste plaats een verdere uitbreiding van de dienst gezinszorg tot een continue bezetting van 10 FTE s. Voor deze uitbreiding is het zeer onzeker of er de eerste jaren subsidies kunnen verkregen worden van de hogere overheid. Daarom werd geopteerd voor de generatie van eigen middelen door omschakeling van de volledige poetsdienst naar dienstencheques (met daaraan verbonden de arbeidsrechtelijke omschakeling van het betrokken personeel naar contractuele tewerkstelling zonder gescostatuut). De gemiddelde kost voor de Lubbeekse cliënten daalde door deze ingreep bovendien heel licht van 5,5 euro tot 5, 25 euro. Bovendien werd steun gegeven aan de cliënten die dit niet konden dragen, waardoor hun feitelijke kost terug op het oude niveau kwam. Daarnaast werd een systeem van lokale mantelzorgpremie ingesteld, dat een aantal keren bijgesteld (versoepeld) werd en nu stilaan zijn kruissnelheid bereikt. Tot slot is het beleid van de OCMW-raad inzake terugvorderbaarheid van steunen meer in de richting van niet-terugvorderbaarheid gegaan; aan de sociale dienst is gevraagd de toekomstige mogelijkheden van de cliënten met de nodige voorzichtigheid, sommigen zullen het pessimisme noemen, in te schatten. De OCMW-secretaris wijst erop dat het OCMW voor een zeer groot deel van zijn traditionele werking moet inspelen op een niet voorspelbare input. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 4

5 Het nieuwe personeelskader dat begin 2011 uitvoerbaar wordt, moet toelaten deze noden ernstig aan te pakken. De werking van het OCMW in de volgende jaren van de legislatuur zal erop gericht zijn deze lijnen te versterken. Voor 2011, traditioneel het laatste jaar van de legislatuur waar echt nieuwe initiatieven die het budget bezwaren, mogen getroffen worden, worden twee belangrijke zaken naar voor geschoven : 1. De oprichting van een LOI (lokaal opvanginitiatief) voor minderjarige niet-begeleide vreemdelingen. Dit wordt administratief veruitwendigd door een nieuw activiteitencentrum in het budget. Startvoorwaarde is echter dat op korte termijn een geschikte huisvesting gevonden wordt, wat niet eenvoudig zal zijn. 2. Nieuwe serviceflats : Iedereen is overtuigd van de noodzaak, minstens het nut van bijkomende flats. Er werd een stedenbouwkundig attest nr 2 verkregen voor de bouw van nieuwe appartementen op de huidige site. Omdat er slechts een zeer provisoire schatting voorhanden is, en om te voldoen aan de vernieuwde voorwaarden van een erkenning, werd in het budget 2011 een investeringskrediet ingeschreven voor een haalbaarheidsstudie. Deze studie moet zekerheid geven over de werkelijke mogelijkheid en de kost van bouw en exploitatie. Op basis hiervan kan dan de erkenning gevraagd worden, wat een financiële minkostbetekent door BTW-vermindering. Tegelijk heeft het overlegcomité het moreel engagement aangegaan zodra als het realistisch karakter van de nieuwbouw zeker is, een overeenstemmend budget voor de bouw in te schrijven. Commissielid Ann De Martelaer wenst de doelstellingen van het OCMW meer gedetailleerd weergegeven te zien in de meerjarenplanning en de beleidsnota. Als vb de samenwerking tussen de Gemeente en het OCMW of de samenwerking met de lokale actoren. Ter concretisering van deze doelstellingen kunnen een aantal acties ingeschreven worden. In casu verwijst zij naar de MJP van de gemeente. De OCMW-secretaris wijst erop dat dit eigenlijk een voorafname is van de nieuwe beleidsinstrumenten zoals die pas vanaf 2014 zullen van toepassing zijn. Commissielid Ann De Martelaer gaat ermee akkoord dat deze doelstellingen moeilijk in cijfers te vatten zijn, maar wenst toch te weten wat bepaalde intenties in concreto inhouden. Vanuit het OCMW wordt erop gewezen dat huidige tekst de tekst is die door de OCMW-raad werd goedgekeurd, en als dusdanig een eindproduct is dat in deze vorm aan de gemeenteraad (en de Vlaamse overheid) wordt voorgelegd. Commissielid Ann De Martelaer meent dat ze het plan in deze vorm niet kan goedkeuren omdat het geen ijkpunten bevat waarvan ze achteraf de realisatie kan beoordelen. Raadslid Koeraad Van Coppenpolle bedankt de OCMW-voorzitster en secretaris voor de toelichting. Hij betreurt dat het college niet voltallig aanwezig was bij de behandeling van dit punt. Schepen Gilberte Mulsverontschuldigt met redenen de afwezige mandatarissen. Het voorstel wordt gunstig geadviseerd met 6 ja-stemmen, 1 neen-stem en 4 onthoudingen. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 5

6 8. ALGEMENE ZAKEN OCMW LUBBEEK BELEIDSNOTA EN BUDGET Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de beleidsnota en het budget 2011 van OCMW Lubbeek. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op EUR zoals voorzien in de meerjarenplanning. Dit punt werd samen besproken met de meerjarenplanning en wordt gunstig geadviseerd. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Namens de commissie: Erwin Depré secretaris Paul Duerinckx voorzitter Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 6

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 10 november 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES Zitting van 12 augustus 2008 Aanwezig: Kris Degreef: voorzitter Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Verreck, Pierre Otzer, Jules Godts, Koenraad

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 29/09/2010 LUBBEEK Aanwezig : Ann De Martelaer,voorzitter Freddy Vranckx, burgemeester Martine Vanbever,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG. Zitting van 12 mei 2009

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG. Zitting van 12 mei 2009 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG Zitting van 12 mei 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES. Zitting 9 november 2010

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES. Zitting 9 november 2010 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES Zitting 9 november 2010 AANWEZIG: KRIS DEGREEF voorzitter MARINA STAS, STEPHANIE DE NÉEFF, TINA DE WINDT, CYRIEL SWEVERS, GILBERTE MULS (T.V.V.

Nadere informatie

VOORWERP : Grondgebiedszaken: Stedenbouw: reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels

VOORWERP : Grondgebiedszaken: Stedenbouw: reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 28/01/2009 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN. Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Datum : 1-10-2008

GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN. Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Datum : 1-10-2008 GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek Datum : 1-10-2008 De leden van de commissie die niet kunnen aanwezig zijn hebben de mogelijkheid zich te laten vervangen

Nadere informatie

Gemeenteraad van 18/12/2008

Gemeenteraad van 18/12/2008 Gemeenteraad van 18/12/2008 Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 april 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 januari 2010 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisname van het goedkeuringsbesluit en de opmerkingen

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries. Zitting van 15 september 2009

Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig: Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries Kris Degreef - voorzitter Zitting van 15 september 2009 Stephanie de Néeff, Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Sempels-Verreck, Pierre

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 30/06/2010 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

Gemeenteraad van 31/01/2007

Gemeenteraad van 31/01/2007 Gemeenteraad van 31/01/2007 Aanwezig: Freddy Vranckx, voorzitter, Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 15 december 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Busselen Annie, Dr. De Roo Ludo, Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Vandebroeck

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Gemeenteraad van 25/11/2009

Gemeenteraad van 25/11/2009 Gemeenteraad van 25/11/2009 Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever,, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle,,, André

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx,voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden,

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 15 Onderwerp Personeel. Maaltijdcheques. Vaststelling van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juni 2009

PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 22 juni 2009 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN DER MEEREN, Frederik DUERINCKX, Georges ONS, Dominique

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 16 december 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 28 april 2015om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri, Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen Tom, Vermeijen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

AR opvang eindeloopbaan: blijft behouden tov vorige MP: 2015 = 2,25 / 2016 = 2,50 / 2017 = 2,60 / 2018+2019 = 2,70

AR opvang eindeloopbaan: blijft behouden tov vorige MP: 2015 = 2,25 / 2016 = 2,50 / 2017 = 2,60 / 2018+2019 = 2,70 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3590 DIEPENBEEK Overleg strategische financiële cel Maandag 15 september 2014 raadzaal ocmw, Visserijstraat 10 Aanvang 14:00 uur Einde 16.30 uur Aanwezig:

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 3 Onderwerp Brandweer. Uitbrengen van gemotiveerd

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 25 oktober 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Lubbeek opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De GRIS gelooft

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Goedkeuring van de 2 de actualisatie van het meerjarenplan

Nadere informatie