VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011"

Transcriptie

1 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN Zitting van 12 januari 2011 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER, HUGO SIMOENS, ANDRE VAN GOETHEM, JO PIERSON (vanaf punt 2), stemgerechtigde leden, EDDY ELYN, lid met raadgevende stem; MARTINE VANBEVER, GILBERTE MULS, schepenen;. Afwezig: MARINA STAS, KOENRAAD VAN COPPENOLLE, JULES GODTS, ALFONS CREUWELS, raadsleden; ERWIN DEPRE, secretaris. FREDDY VRANCKX, burgemeester, PAUL HUGAERTS, schepen verontschuldigd. * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij verwelkomt de aanwezigen. DAGORDE 1. Algemene zaken goedkeuring verslag van de commissies d.d. 07/12/ Algemene zaken - Duurzaamheid - Dossier 'ethisch beleggen' 3. Financiële zaken: Interne budgetwijziging dienstjaar kennisneming beslissing schepencollege 28 december Algemene zaken - OCMW Lubbeek Besluit en verslag - rekeningen Algemene zaken - OCMW Lubbeek - jaarrekening Algemene zaken - OCMW Lubbeek - budgetwijziging 2010/1. 7. Algemene zaken - OCMW Lubbeek - Meerjarenplanning Algemene zaken - OCMW Lubbeek Beleidsnota en Budget ******* 1. ALGEMENE ZAKEN GOEDKEURING VERSLAG VAN DE COMMISSIE 07/12/2010 Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 2. ALGEMENE ZAKEN DUURZAAMHEID - DOSSIER 'ETHISCH BELEGGEN' Voorzitter: Het is de bedoeling om dit dossier verder te bespreken als vervolg op de infosessie die in oktober 2010 heeft plaats gevonden. Dhr Luc Weyn, deskundige bij vzw Netwerk Vlaanderen en Guido Van De Weyer, gemeenteontvanger zullen nadere uitleg geven bij de bespreking van dit punt. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 1

2 Schepen Martine Vanbever verontschuldigt de afwezigheid van de huisbankier Dexia en stelt voor om de toelichting over de beleggingsproducten op de volgende commissievergadering verder te zetten. Luc Weyn van VZW Netwerk Vlaanderen licht toe: Duurzaam sparen en beleggen toegepast op de gemeente betekent dat de gemeente haar reservegeld toevertrouwt aan een duurzame bank die het geld belegt in bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen, met respect voor mens (vb voor arbeidsrechten, mensenrechten) en milieu (vb geen vervuiling van grondwater). De gemeente dient uit te zoeken of de bank te kennen geeft wat met het gemeenschapsgeld gebeurt. Op dit vlak is het aangewezen om een gesprek te hebben met deze bankier of andere aanbieders op de markt. De website van de Vzw biedt een overzicht van de grootste spelers en hun duurzame producten op financiële markt. Naast het duurzaam sparen heeft men de mogelijkheid om duurzaam te beleggen (direct/indirect) via het intekenen op effecten, kopen van aandelen van organisaties of beleggen in kleinschalige, sociologische- en ecologische producten. Commissielid Jo Pierson komt ter zitting (19.44 u). Gemeenteontvanger Guido Van De Weyer: Beleggen is pas aan de orde vanaf t ogenblik dat geweten is dat men over voldoende liquiditeiten beschikt Momenteel heeft de gemeente 2 spaarboekjes. Voorbeeld: op dit ogenblik is er 7 miljoen euro beschikbaar, maar op 31/3 is er een groot deel nodig voor de betaling van wedden en leningslasten. Dus op de moment dat men wenst te beleggen kan het bedrag reeds verminderd zijn. Daarnaast zit je met het gegeven dat Dexia de gebruikelijke huisbankier is. De gemeenteontvanger kan maximum op een termijn van 1 jaar beleggen. Indien de belegging langer dan 1 jaar dient gebeuren heeft hij de toestemming van de gemeenteraad nodig. Hij benadrukt dat hij daarbij de zekerheid dient te krijgen dat hij het belegde kapitaal (gemeenschapsgeld) zal terugkrijgen en dat de financiële instellingen hem kunnen garanderen wat met dit geld zal gebeuren. Commissielid Eddy Elynwil met volgend citaat meegeven dat men uiterst voorzichtig moet omspringen met het geld van de gemeenschap: Dexia blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen en dat betekent dat ook de steden en gemeenten met blutsen en builen uit de voortwoekerende eurocrisis zullen komen. De impact van de recente Europese schuldcrisis zou wel eens zwaardere gevolgen voor Dexia kunnen hebben dan eerst verwacht. Dit werd recent nogf bevestigd door het IMF, The Wall street Journal, The Guardian en de kredietbeoordelaar Fitch. Ze richten vooral de aandacht op de grote risico's die Dexia dreigt te lopen door eventuele schuldherschikkingen in financieel kwetsbare landen in Oost- en Zuid-Europa. Dexia blijkt immers over een grote stapel staatspapier uit deze landen te beschikken. Uit een onthullend OESO-rapport blijkt dat Dexia, samen met KBC voor ruim 38 miljard staatsobligaties bezit in de PIIGS-landen ( Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje).Zonder rekening te houden met de grote Dexia-filialen in Spanje en Italië. De OESO-experts becijferden dat bij een nieuwe schuldherschikking in deze landen beide Belgische banken afschrijvingen ter waarde van minimaal 5 miljard euro riskeren. Het Franse economische magazine Challenges becijferde zelfs dat Dexia 13,7 miljard euro zou nodig hebben. In een dergelijk rampscenario zal de overheid opnieuw Dexia ter hulp moeten komen...waardoor de Gemeentelijke Holding opnieuw garanties zal moeten geven waardoor de gemeenten opnieuw met een kapitaalsverhoging zullen moeten instemmen waardoor de gemeenten opnieuw de dupe zullen worden van de Dexia-speculanten. Raadslid Alfons Creuwelsvraagt naar het investeringsrisico bij aankoop van aandelen in ECO-power. Luc Weyn geeft mee dat het financieel risico groter is bij rechtstreeks investeren. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 2

3 Hij benadrukt dat je bij het krekelsparen en hettriodossparen het engagement krijgt dat je geld geïnvesteerd wordt in projecten met sociale-, ethische- en milieuaspecten. De opbrengsten zijn niet minder als bij traditionele spaarproducten. Bij Triodos heb je ook de mogelijkheid om op korte termijn te beleggen. Commissielid Jo Pierson vraagt zich af of er geen stilstaand bedrag aan gelden is dat kan aangewend worden voor het beleggen. Commissielid Kris Degreef merkt op dat volgens hem ethisch beleggen een utopie is. Raadslid Marina Stas komt ter zitting (20.15 u). Luc Weyn haalt nog andere voorbeelden van verantwoorde beleggingen aan, oa. het pensioenfonds voor de Senaat en het pensioen voor gemeentepersoneel (2 e pensioenpijler). Raadslid Koenraad Van Coppenollebrengt aan dat men bv 0,7% tax zou kunnen opleggen op de gemeentelijke inkomsten voor de aanleg van een reservefonds (investeringsfonds) met het oog op duurzaam investeren. De gemeenteontvanger sluit mogelijkheid tot aanleg van een dergelijk investeringsfonds niet uit. Schepen Martine Vanbever besluit dat de bespreking tot doel heeft de raadsleden aan te zetten tot nadenken over Wat ethisch beleggen kan betekenen voor de gemeente 3. FINANCIËLE ZAKEN: INTERNE BUDGETWIJZIGING DIENSTJAAR KENNISNEMING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE 28 DECEMBER 2010 Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt medegedeeld dat het schepencollege in zitting van 28 december 2010 een interne budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 heeft goedgekeurd. Een interne budgetwijziging van de gewone dienst is een kredietaanpassing aan de uitgaven- of ontvangstenkredieten waarbij het totaal van deze kredieten met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele code niet wijzigt. Deze wijziging wordt gedaan om te vermijden dat bepaalde kredieten ongebruikt blijven, daar waar er toch reeds vastleggingen gebeurd zijn en waardoor bepaalde facturen of vorderingen niet tijdig zouden betaald worden. Van het voorstel wordt kennis genomen. 4. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK BESLUIT EN VERSLAG - REKENINGEN Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het besluit d.d. 19/11/2010 van de provinciegouverneur houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 en 2008 van het OCMW alsook het verslag van de externe auditcommissie. Van het voorstel wordt kennis genomen. 5. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - JAARREKENING Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van het OCMW Lubbeek. Deze rekening heeft een positief saldo op de gemeentelijke dotatie van , 22 EUR. Van het voorstel wordt kennis genomen. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 3

4 6. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - BUDGETWIJZIGING 2010/1. Voorstel: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2010/1 van het OCMW Lubbeek. De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op EUR. Van het voorstel wordt het kennis genomen. 7. ALGEMENE ZAKEN - OCMW LUBBEEK - MEERJARENPLANNING Voorzitter: Aan de commissie wordt gevraagd om advies te verlenen om de meerjarenplanning van het OCMW Lubbeek goed te keuren. De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks bepaald op EUR. Mevr. Betty Depret, voorzitter OCMW en dhr Eddy Hendrickx,secretarisOCMWzijn aanwezig bij de bespreking van dit punt. Mevr. Betty Depretleidt in dat de MJP werd opgesteld op basis van het budget 2011 en in feite de beide documenten gelijktijdig werden opgemaakt. Ze vraagt om de OCMWsecretaris voor nadere toelichting te laten geven. De OCMW-secretaris licht vooreerst toe dat de werkelijke kost van het OCMW voor de gemeente sinds een aantal jaren constant rond 1.5 miljoen euro schommelt. Enkel in 2008 was dit nominatief meer, maar dat was het gevolg van een eenmalige afschrijving van meer dan euro als oninvorderbaar geworden steunen. De werking van het OCMW wordt vooral gestuurd vanuit de prioriteiten van het LSB-plan, dat uiteraard ook een grote invloed heeft op de doelstellingen. Bij het begin van deze legislatuur waren er twee grote prioriteiten : de steun aan de ouder wordende bevolking om hen toe te laten langer thuis te blijven wonen en de opvang van de op dat ogenblik massaal toestromende kandidaat politiekvluchtelingen. Dit laatste is de facto op dit ogenblik volledig verdwenen uit de werking van het OCMW (wat niet betekent dat het probleem niet plotsklaps kan terug opduiken). Voor de eerste prioriteit is er werk gemaakt van een enorme uitbouw (quasi verdubbeling) van de thuisdiensten, met name van de dienst gezinszorg en de poetsdiensten. In 2010 is hieromtrent de zeer belangrijke beslissing genomen om te voldoen aan de normen van het nieuwe woonzorgdecreet. Dit betekende op de eerste plaats een verdere uitbreiding van de dienst gezinszorg tot een continue bezetting van 10 FTE s. Voor deze uitbreiding is het zeer onzeker of er de eerste jaren subsidies kunnen verkregen worden van de hogere overheid. Daarom werd geopteerd voor de generatie van eigen middelen door omschakeling van de volledige poetsdienst naar dienstencheques (met daaraan verbonden de arbeidsrechtelijke omschakeling van het betrokken personeel naar contractuele tewerkstelling zonder gescostatuut). De gemiddelde kost voor de Lubbeekse cliënten daalde door deze ingreep bovendien heel licht van 5,5 euro tot 5, 25 euro. Bovendien werd steun gegeven aan de cliënten die dit niet konden dragen, waardoor hun feitelijke kost terug op het oude niveau kwam. Daarnaast werd een systeem van lokale mantelzorgpremie ingesteld, dat een aantal keren bijgesteld (versoepeld) werd en nu stilaan zijn kruissnelheid bereikt. Tot slot is het beleid van de OCMW-raad inzake terugvorderbaarheid van steunen meer in de richting van niet-terugvorderbaarheid gegaan; aan de sociale dienst is gevraagd de toekomstige mogelijkheden van de cliënten met de nodige voorzichtigheid, sommigen zullen het pessimisme noemen, in te schatten. De OCMW-secretaris wijst erop dat het OCMW voor een zeer groot deel van zijn traditionele werking moet inspelen op een niet voorspelbare input. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 4

5 Het nieuwe personeelskader dat begin 2011 uitvoerbaar wordt, moet toelaten deze noden ernstig aan te pakken. De werking van het OCMW in de volgende jaren van de legislatuur zal erop gericht zijn deze lijnen te versterken. Voor 2011, traditioneel het laatste jaar van de legislatuur waar echt nieuwe initiatieven die het budget bezwaren, mogen getroffen worden, worden twee belangrijke zaken naar voor geschoven : 1. De oprichting van een LOI (lokaal opvanginitiatief) voor minderjarige niet-begeleide vreemdelingen. Dit wordt administratief veruitwendigd door een nieuw activiteitencentrum in het budget. Startvoorwaarde is echter dat op korte termijn een geschikte huisvesting gevonden wordt, wat niet eenvoudig zal zijn. 2. Nieuwe serviceflats : Iedereen is overtuigd van de noodzaak, minstens het nut van bijkomende flats. Er werd een stedenbouwkundig attest nr 2 verkregen voor de bouw van nieuwe appartementen op de huidige site. Omdat er slechts een zeer provisoire schatting voorhanden is, en om te voldoen aan de vernieuwde voorwaarden van een erkenning, werd in het budget 2011 een investeringskrediet ingeschreven voor een haalbaarheidsstudie. Deze studie moet zekerheid geven over de werkelijke mogelijkheid en de kost van bouw en exploitatie. Op basis hiervan kan dan de erkenning gevraagd worden, wat een financiële minkostbetekent door BTW-vermindering. Tegelijk heeft het overlegcomité het moreel engagement aangegaan zodra als het realistisch karakter van de nieuwbouw zeker is, een overeenstemmend budget voor de bouw in te schrijven. Commissielid Ann De Martelaer wenst de doelstellingen van het OCMW meer gedetailleerd weergegeven te zien in de meerjarenplanning en de beleidsnota. Als vb de samenwerking tussen de Gemeente en het OCMW of de samenwerking met de lokale actoren. Ter concretisering van deze doelstellingen kunnen een aantal acties ingeschreven worden. In casu verwijst zij naar de MJP van de gemeente. De OCMW-secretaris wijst erop dat dit eigenlijk een voorafname is van de nieuwe beleidsinstrumenten zoals die pas vanaf 2014 zullen van toepassing zijn. Commissielid Ann De Martelaer gaat ermee akkoord dat deze doelstellingen moeilijk in cijfers te vatten zijn, maar wenst toch te weten wat bepaalde intenties in concreto inhouden. Vanuit het OCMW wordt erop gewezen dat huidige tekst de tekst is die door de OCMW-raad werd goedgekeurd, en als dusdanig een eindproduct is dat in deze vorm aan de gemeenteraad (en de Vlaamse overheid) wordt voorgelegd. Commissielid Ann De Martelaer meent dat ze het plan in deze vorm niet kan goedkeuren omdat het geen ijkpunten bevat waarvan ze achteraf de realisatie kan beoordelen. Raadslid Koeraad Van Coppenpolle bedankt de OCMW-voorzitster en secretaris voor de toelichting. Hij betreurt dat het college niet voltallig aanwezig was bij de behandeling van dit punt. Schepen Gilberte Mulsverontschuldigt met redenen de afwezige mandatarissen. Het voorstel wordt gunstig geadviseerd met 6 ja-stemmen, 1 neen-stem en 4 onthoudingen. Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 5

6 8. ALGEMENE ZAKEN OCMW LUBBEEK BELEIDSNOTA EN BUDGET Voorzitter: Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de beleidsnota en het budget 2011 van OCMW Lubbeek. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op EUR zoals voorzien in de meerjarenplanning. Dit punt werd samen besproken met de meerjarenplanning en wordt gunstig geadviseerd. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Namens de commissie: Erwin Depré secretaris Paul Duerinckx voorzitter Verslag commissie financiën en algemene zaken dd. 12/01/2011 6

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen;

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie