In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten"

Transcriptie

1 Nieuwegein f~., \..--- '.,. I..._ ' 28-3 Aan de leden van de commissie ABZ Onderwerp: Strategienota treasury 27-2 Datum 18 december 27 Portefeuillehouder: B.J. Lubbinge Afdeling:~ Financiën Bijlagen: 5 (geheim) 1. Inleiding Hierbij treft u de tweede strategienota treasury 27 ter kennisname aan. De strategienota is een korte notitie van het college over de strategie van de treasuryfunctie. De bedoeling achter de strategienota Is om u inzicht te geven in het gevoerde en te voeren treasurybeleid. De kaders van het treasurybeleid staan in het financieringsstatuut. De richting geven wij gemotiveerd aan door middel van deze notitie. De indeling van de notitie is vastgelegd in het door ons vastgestelde financieringsstatuut en is identiek aan de voorgaande strategienota's. Deze strategienota heeft als peildatum 1 oktober 27. Ingevolge het treasurystatuut dient twee keer per jaar een strategienota te worden opgesteld, per 1 juni en 1 oktober. Gelet op het belang van de treasuryfunctie en de goede wisselwerking hierover tussen college en functionele commissie in de afgelopen jaren doen wij u de strategienota ter kennisname toekomen. 2. Analyse huidige positie In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten en -uitgaven. Omvang en samenstelling van de portefeuille De omvang van de portefeuille alsmede de rente-inkomsten vertonen in de regel een wisselend verloop, voornamelijk doordat Nieuwegein een dynamisch grondbedrijf heeft. De laatste jaren geeft een vrij constant beeld: behalve een Incidenteel overschot in de laatste maanden is er sinds 23 een negatieve cashflow. In de jaren daarvoor werd vooral belegd, met name op de langere termijn. Het tempo waarin deze beleggingen vrijvallen was niet hoog genoeg om deze negatieve kasstroom te kunnen opvangen. Omdat de bestaande beleggingen weinig liquide zijn en omdat de rente toch laag was, zijn sinds eind 24 gelden aangetrokken, vooral voor de langere termijn. Zodoende bestaat de portefeuille nu uit zowel aangetrokken als belegde gelden. Bij de vorige strategienota (per 1 juni 27) was de omvang van de portefeuille nog gestaag verder afgenomen, met 4,2 miljoen, maar sindsdien is er, tegen de verwachting in, per saldo incidenteel een positieve cashflow opgetreden en is de omvang van de portefeuille nagenoeg weer 1

2 op het niveau van 1 januari. Zodoende worden er nu weer even tijdelijk middelen belegd. Bij de vorige strategienota had het Grondbedrijf per saldo 4,1 mlljoen meer geïnvesteerd dan ontvangen, maar in de laatste periode is dit iets afgenomen, doordat meer is ontvangen (Biokhoeve 4,2 miljoen) dan uitgegeven (o.a. 1,7 miljoen Binnenstad en,9 miljoen Galecop). In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de omvang van de portefeuille belegde middelen en aangetrokken gelden is en de bijbehorende rentebaten en -lasten. Renteresultaat/oortefeuille belegde gelden {U/G} rente kortlopende leningen rente langlopende leningen totaal rentemlnkomsten totaal belegd op 31M mutatie In portefeuille U/G M Rendement portefeuille U/G,% 4,63% 4,37% 4,9% 4,18% aangetrokken gelden (/G) rente kortlopende geldleningen rente langlopende geldleningen totaal rente-uitgaven totaal aangetrokken op mutatie In portefeuille /G kosten portefeuille /G 2,2% 2,23% 3,39% 3,91% gesaldeerd totaal renteresultaat s.81,g4o totaal portefeuille Mutatie in nortefeuille totaal In deze tabel zijn in de kolom 27 alvast de rente-inkomsten en -uitgaven over het hele jaar, voor zover bekend, weergegeven. Renteresultaat Het rendement op de beleggingen staat al jaren onder druk door de relatief lage rentetarieven (in vergelijking met de hoogrentende leningen die begin en midden jaren negentig waren afgesloten). Daarnaast is de omvang van de portefeuille ook behoorlijk afgelopen. Onderstaand hebben we de renteresultaten uit de tabel grafisch weergegeven ~... ~.,.. ~" ~'>. ~" ~IQ ~'\ 1-r;;:j 1-r;;:j 1-r;;:j 1-r;;:j rç:i '1-r;:j 1-r;;:j Bbelaalde rente Dl renteresultaat gesaldeerd 2

3 28-3 De bovenste lijn geeft het rendement van de beleggingen weer; het onderste vlak het uiteindelijke renteresultaat. Overigens geeft dit bovenstaande renteresultaat nog geen compleet beeld voor dit jaar. Hierin zijn namelijk wel al voor zover bekend de rentebaten en -lasten van de lopende leningen voor de rest van het jaar meegenomen (omdat daarvan de rente immers exact bekend is). Maar eventuele nog te verwachten rentelasten of baten van dit kwartaal nog af te sluiten leningen of (korte termijn) beleggingen zijn nog niet verwerkt. De verwachting is echter dat de financiële gevolgen hiervan beperkt zullen zijn. Per saldo wordt nu een renteresultaat op directe beleggingen over 27 verwacht van ruim 1,8 miljoen. In de begroting 27 is, inclusief de wijziging bij de Voorjaarsnota, een direct beleggingsresultaat geraamd van nog geen 1,1 miljoen. Dit zou betekenen dat per saldo het directe beleggingsresultaat ca. 75. positiever uitvalt dan geraamd. Het positievere beleggingsresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitstel van investeringen. Door de stagnatie in de diverse bestemmingsplannen (Klooster, Binnenstad, Blokhoeve, Galecopperzoom) ligt het investeringsniveau tot nu toe veel en veellager dan oorspronkelijk geraamd voor dit jaar. Ook de overloop van al beschikbaar gestelde investeringskredieten naar volgende jaren is behoorlijk hoog. Het totale renteresultaat wordt echter niet alleen bepaald door het beleggingsresultaat (het resultaat op directe beleggingen) maar ook door de intern doorberekende rente van Investeringen. Van de reguliere investeringen en van de investeringen van het grondbedrijf wordt de rente doorberekend aan de programma's resp. het grondbedrijf. Door het achterblijven van die Investeringen wordt dus minder rente doorberekend wat dan weer een neerwaartse invloed op het renteresultaat heeft (en natuurlijk weer een voordeel op de programma's omdat daar de kapitaallasten lager zijn, per saldo is het budgettair voordelig als investeringen worden uitgesteld). Daarnaast zijn er echter een aantal investeringen gepland die door reserves worden gedekt. Wanneer deze investeringen niet worden uitgevoerd, valt de interne rentetoerekening niet lager uit (omdat aan reserves geen rente wordt toegerekend), terwijl er wel meer gelden belegd kunnen worden (of minder aangetrokken hoeven te worden). Per saldo ontstaat daardoor wel een positiever renteresultaat. Bij de Voorjaarsnota was reeds 25. bijgeraamd ais budgettair voordeel, bij de Najaarsnota wordt nog rekening gehouden met een budgettair voordeel van 75.. Renteresultaat versus portefeuilleomvang III!IIZI omvang portefeuille 3.. ~renteresultaat

4 Zoals uit deze grafiek blijkt zijn de rente-inkomsten op directe beleggingen de laatste paar jaar, als gevolg van de al geruime tijd lage rentetarieven, gestaag teruggelopen, zeker in relatie tot de omvang van de portefeuille. In de begroting 28 en het meerjarenperspectief is hier al rekening mee gehouden, de opbrengst beleggingen heeft een aflopende reeks. Verhouding in de portefeuille beleggingen Op het moment bevat de portefeuille beleggingen vooral (oorspronkelijk) langlopende geldleningen. De laatste jaren zijn er geen gelden meer lang belegd en alle langlopende beleggingen die zijn vrijgevallen zijn aangewend om de negatieve cashflow op te vangen. Ruim de helft van de resterende langlopende beleggingen zal de komende twee jaar vrijvallen. Gezien de-verwachte verdere negatieve cashflow is bij de beleggingsportefeuille de zorg voor de verhouding kort geld-lang geld en voor spreiding van de vervaldata (om de renterisico's bij het herbeleggen van vrijvallende gelden te spreiden in de tijd) voorlopig niet meer aan de orde. Verhouding in de portefeuille leningen ojg Daarnaast is er op dit moment voor 19 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken. Leningen met een korte looptijd zijn bij het huidige rentebeeld op zich nog wel goedkoper dan leningen met een langere looptijd. Maar met het oog op de in de nabije toekomst nog fiks toenemende negatieve cashflow en de lage stand van de lange rente is nu lang geld aangetrokken. Net als voorgaande keren is het meest recente portefeuillerapport, per de peildatum van 1 oktober 27, vertrouwelijk voor u bijgevoegd. Dit bevat een overzicht van de portefeuille korte en langlopende leningen u/g, de portefeuille korte en langlopende leningen o/g en de positie per partij. 3. Prognose ontwikkelingen op de financiële markten 3.1 Inleiding Uiteraard gaat het voorspellen van de ontwikkelingen op de financiële markten gepaard met een grote mate van onzekerheid maar als gemeente met een belang in marktontwikkelingen dienen we de prognoses toch nauwlettend te volgen. De prognose vormt feitelijk een weergave van wat marktspecialisten verwachten voor de komende periode. We zijn geïnteresseerd in de prognoses voor de korte termijnrente en de lange termijnrente en de verhouding tussen beide. We kijken daarbij enerzijds naar de ontwikkelingen van de afgelopen 1 jaar en anderzijds naar de prognoses die de financiële markten kenbaar maken. 3.2 Historisch overzicht yie/dcurvejrente/ooptijdenstructuur In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de renteontwikkelingen in het afgelopen decennium van de korte rente (de onderste lijn), de lange rente (de bovenste lijnen) en de verhouding tussen beide. Daaruit blijkt dat over de afgelopen periode de gemiddelde rente van 1-jaars staatsleningen 4,43% bedraagt en van driemaands 3,23%. De gemiddelde spread tussen de lange en korte rente bedraagt 1,2% over de afgelopen 1 jaar. 4

5 28-3 : ~is~otis~~ v~rlpop Rent~: ~O~j~ar~ (N~d~) ~ta~tj 1~-j~afs S.,Yap, 3-rn~arid* ~u~b~r ~- _. _-~ _-~ ----~ ~- _;_.l.~. _.._ ~- _. _-~ _-~.. ~-- --; ;.... :... -~ _....--: ~l~ov~)::~ 1 ~,,,,,,,,.: ~ _ ~-- i--;_.i... : j-. :s.:ooa%,::,,, i---~-: :- : :::: ::: ;:: :. *\-~.. ---~-.. #.,- ;.. t}j_: "T"ifT" 1 ::--r 1 -TTTi ; r ~ r1 -~ -y. :r~r.,.,..~'!' :~: :>...;..,.L..!...:J~.. J..;.. ~~~L:~~~- ~ ~ _, : : i i : : ;! ~m)d~e!~4.~2~ : : _ ti " {ir (_,, _ -~J U j,, J. ---"-- _; -~-.:.'-' --- "' '- i/~f\11-;,î,/l '""'"' : i ;.'if.:.'t':.::.::.:\?+. Î;fvi//:i '-F~ m.j ; -:~S:ID%> ~; I, ) - - \ - : G!om):ddel 443%: if"!.! :::::::::::.:::: ::i~~~:: f ;. -~- -~.';:.'-~-- ~-- i--, i i ;.. i--~--~-+--:- -~--~-- ~l:-r~. -~--; --~ -- i--~--~-+-- :_- -,A-- _:_ + -~---:--i-- i-!:~~': < ' ' ~- 1 : : - ' ::::::::::,'' ï- ~i:s; ;;; ;;;--'--~~~;~-'-"--r--'--'--;_;~:,.1:_,;_:, :~~~~~;'-~~~:- ~::.. _.q;z~.z.w&~:«:?«?(..j+;?j?.h:~ll; Op dit moment (7 december 27) bedraagt de lange rente ca. 4,6%.. terwijl de korte rente zich zelfs rond de 4,85% beweegt, zodat de korte rente nu even duurder is dan de lange. Overigens is dit laatste een tijdelijk effect, het zogenaamde "eindejaarseffect". Banken houden aan het eind van het jaar liefst zoveel mogelijk cash aan, zij proberen daarmee de financiële ratio's zo gunstig mogelijk in de boeken te krijgen op het jaareinde. Hierdoor neemt de handel in kort geld altijd af in de laatste twee weken van het jaar, maar dit jaar is deze trend al eerder begonnen, de afgelopen paar weken is de korte rente fors gestegen. 3.3 Marktprognoses Naast een historisch overzicht is het relevant wat specialisten uitspreken op grond van economische indicatoren en uitspraken en acties van de Europese Centrale Bank. De korte rente is sinds medio 25 al een aantal keren verhoogd door de ECB, oplopend van 2% tot momenteel 4%. De aanhoudende crisis op de financiële markten heeft sinds eind deze zomer voor de nodige onrust gezorgd. De ECB staat voor de keuze om enerzijds, gezien de oplopende Inflatie, de rente verder te verhogen en anderzijds, gezien een eventuele afkoeling van de economie, de rente te stabiliseren of te verlagen. Gezien de hoge inflatie (het recentste Europese inflatiecijfer bedraagt 3%, ruim boven de 2% norm, die de ECB hanteert) is een verlaging echter hoogst onwaarschijnlijk. Een renteverhoging wordt echter de eerste maanden ook niet door de specialisten verwacht. Maar wanneer de inflatie hoog blijft of zelfs nog verder oploopt, wordt toch weer een verhoging van de ECB verwacht. De kapitaalmarktrente (de zgn. lange rente) is de laatste tijd (sinds de vorige strategienota) juist weer wat gedaald. Door de minder positieve verwachtingen voor de economie worden er nauwelijks 5

6 veranderingen verwacht, pas in de loop van 28 wordt een lichte stijging voorspeld. In ieder geval is de spread tussen korte en lange rente zonder meer laag te noemen. 4. Liquiditeiten- en investeringsprognose Voor de komende tijd verwachten we nog steeds een negatieve kasstroom, gelet op de prognoses van het grondbedrijf (voor met name de Binnenstad (incl. parkeren, stadshuls en culturele voorzieningen), Het Klooster, en Galecopperzoom), de restantkredieten (o.a. IHPO, rioleringen) en de overige nog geplande investeringen, maar het tijdstip waarop de echt forse investeringen aanvangen is steeds opgeschoven. Door o.a. de hoogspanningsleidingen en fijnstofproblematiek loopt de uitvoering van de diverse plannen behoorlijke vertraging op. Door tijdige signalering van grote betalingen waren we tot een paar jaar geleden in principe in staat alle investeringen te betalen met eigen middelen. Slechts incidenteel werd in het verleden wel eens om rendementsredenen voorzien in tijdelijke tekorten via kasgeld. Sinds eind 24 is het totaalbedrag aan investeringen hoger dan er is vrijgevallen aan belegde middelen. Om rendementsredenen worden beleggingen niet vervroegd afgelost maar wordt er nu vooral geleend. Alleen worden soms incidenteel tijdelijke overschotten nog kort belegd. Ook de eerstkomende jaren zal er veel geleend moeten worden, de nu nog belegde middelen zijn niet toereikend om alle geplande investeringen te financieren. In de onderstaande tabel is dit weergegeven. cash-flow vs. beschikbare mlddelen c verwachte cashflow ra beschikbare mlddelen Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende jaren dus vooral geld zal moeten worden aangetrokken. Onderstaand is weergegeven hoe groot de jaarlijkse behoefte per saldo is. 6

7 28-3 financieringsbehoefte per jaar ~ ~ Uiteraard zijn het slechts prognoses, in de praktijk blijken we steeds weer te worden geconfronteerd met uitstel van investeringen, om allerlei redenen. Dit heeft tamelijk ingrijpende gevolgen in de financieringsbehoefte. De hier weergegeven prognoses zijn dan ook slechts een indicatie en geen keihard gegeven. Maar de algehele trend is wel duidelijk: de komende jaren worden investeringen gepleegd tot een niveau dat de beschikbare financieringsmiddelen ruim te boven gaat. De komende jaren zullen alle belegde middelen die vrijvallen aangewend worden voor de financlering van de geplande investeringen, terwijl daarbovenop de komende jaren per saldo een aanzienlijk bedrag permanent zal moeten worden aangetrokken. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven. financieringsbehoefte cumulatief Voorgenomen strategie In deze paragraaf gaan we in op de voorgenomen strategie, dat wil zeggen de voorgestane beleidsrichting. Gelet op het huidige renteontwikkelingen op zowel kapitaalmarkt als geldmarkt, de fluctuerende spread en de verwachte negatieve cashflow, blijft onze strategie als volgt: 7

8 Uitgaande van een fors negatieve cashflow in de komende tijd wordt binnen de kasgeldlimiet kostentechnisch zo optimaal mogelijk kasgeld in periodes tot maximaal één jaar aangetrokken, tenzij de lange rente lager of slechts een fractie hoger staat dan de korte rente;. Bij een verder oplopende rente wordt voor langere tijd (tot tien jaar) geld aangetrokken. Om rendementsredenen worden geen beleggingen verkocht, maar er wordt de eerste jaren niet meer langlopend herbelegd. Eventuele tijdelijke liquiditeitsoverschotten worden kort (maximaal een jaar) belegd. In de volgende paragraaf gaan wij hier nader op in. 6. Financierings- en beleggingsvoornemens Wij verwachten voor de komende jaren een negatieve kasstroom voor de gemeente als geheel. Vanaf ca. 212 zal dit naar het huidige beeld waarschijnlijk omslaan in een vooral positieve cashflow door met name de ontwikkelingen bij het grondbedrijf. In het financieringsstatuut (2.11) staat aangegeven dat "de financiering van de gemeentelijke investeringen zoveel mogelijk plaatsvindt met eigen middelen maar dat vanuit kostenoverwegingen tot andere afwegingen kan worden gekomen". In eerdere jaren is gekozen voor beleggingen die weinig liquide zijn, maar daarom wel een gunstiger rendement opleverden. Het is financieel voordeliger om deze beleggingen nu niet te gelde te maken, maar om in plaats daarvan leningen aan te trekken. Dit beleid wordt voortgezet. De wet Fido regelt de kasgeldlimiet (de toegestane hoeveelheid kort aangetrokken geld) en die bedraagt momenteel ruim 13,5 mln. Deze limiet is ingesteld om te voorkomen dat gemeenten te veel kort geld lenen waardoor bij een sterke stijging van de rente de rentelasten ineens explosief zouden toenemen; door deze limiet wordt het renterisico meer gespreid. Overigens kan deze limiet wel incidenteel overschreden worden, met toestemming van de provincie. Maar na uiterlijk een half jaar zal er dan toch geconsolideerd moeten worden (dat wil zeggen leningen afsluiten met een looptijd langer dan een jaar). Uit de laatste tabel in hoofdstuk 4 kan geconcludeerd worden dat de gemeente Nieuwegein het komende decennium ook per saldo een Jenende gemeente zal worden, de vrijval van eerder belegde middelen is niet afdoende om alle geplande investeringen te financieren. Daarnaast is de middelenbehoefte de komende tijd zo groot dat die niet alleen met kasgeld kan worden afgedekt., er zullen ook langlopende leningen (tot 1 jaar moeten worden aangetrokken). Na een paar heel stabiele jaren is de korte rente sinds twee jaar aan een gestage opmars bezig, terwijl ook de lange rente, met wat meer schommelingen, hoger ligt. Overigens is historisch gezien de lange rente nog steeds niet hoog te noemen. Momenteel is de rentecurve heel vlak (weinig prijsverschil tussen lange en korte rente) en incidenteel is er zelfs sprake van inversie (dat de korte rente hoger ligt dan de lange rente). Het lijkt daarom aantrekkelijk om op dit moment vooral lang te lenen maar in de praktijk blijken investeringen telkens op te schuiven. Omdat de komende tijd een aantal beleggingen vrijvallen wordt nu toch vooral kort geleend. Maar met een eventuele verdere stijging van de (korte en lange) rente in het verschiet is het echter ook een optie om nu toch geld voor de (middel)lange termijn aan te trekken. Ook omdat in de toekomst toch geconsolideerd zal moeten worden, gezien de omvang van de financieringsbehoefte zoals we die nu verwachten. 8

9 28-3 Het treasurycomité is op basis van deze nota bijeen geweest. Het verslag hiervan ligt ter inzage. 7. Financiële consequenties Zoals onder hoofdstuk 2 Renteresultaat al is aangegeven wordt er per saldo een positief beleggingsresultaat van ca. : 75. verwacht, maar het totale renteresultaat zal lager uitvallen, geschat wordt Dit Is verwerkt in de Najaarsnota Voorstel Wij stellen u voor deze strategienota treasury 27-2 voor kennisgeving aan te nemen. burgemeester en wethouders van Nieuwegein, de secretaris, de burgemeester, drs. P.C.M. van Elteren drs. C.M. de Vos 9

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Aandelenlease: niet bij rendement alleen

Aandelenlease: niet bij rendement alleen Aandelenlease: niet bij rendement alleen Autoriteit Financiële Markten 1 1 Inleiding Sinds het einde van de jaren tachtig is de markt voor aandelenlease sterk gegroeid. De gunstige ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie