TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen,"

Transcriptie

1 TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. Het reglement voor den telegraafdienst is vastgesteld b_ Stbl no. 67 en gewijzigd bij Stbl no. 487, 1908 no. ~ 1909 nos. 842 en 4FB nos. 202 er. 401, 1912 nos. 222 en 586, 1918 no. 605,1916no. 94,1917 no. 720,1919 no. 92,1920 No. 237 en 910, 1921 No. 7. Aanleg telegraafen teiefoongeieidingen. Geheimhouding, Algemeene bepalingen. Op het grondgebied van Nederlandsch-Indië worden, seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en voor het verkeer opengesteld, dan door of met vergunning van de Regeering. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen, die uitsluitend over den eigendom van een persoon of van eene bijzondere onderneming loopen en alleen ten nutte en gebruike van den eigenaar dienen. Deze uitzondering Is evenwel niet van toepassing op telegrafen en telefonen, waarbij de toestellen op de eindpunten niet onderling door draden of geleidingen zijn verbonden. (Zie Stbl no. 257 laatstelijk gewijzigd bij Stbl no. 719). Den ambtenaren, beambten en andere personen, met den telegraaf- of telefoondienst belast, is elke mededeeling omtrent telegrammen, anders dan aan bevoegde personen, verboden. Ook mogen zij middellijk noch onmiddellijk, anders dan in hunne bediening, nieuwstijdingen aam dagbladen bezorgen, of met de redactie dier bladen, tenzij met uitdrukkelijke vergunning van den Directeur van Gouvernements bedrijven, in eenige betrekking staan. Toegang De toegang tot de seinkamers is aan het publiek. ontzegd. Overkomst van telegrammen. De goede overkomst der telegrammen in het algemeen 0f binnen een bepaalden tijd wordt niet gewaarborgd, Denzena^ei.Vian aj een telegram wordt geen. toezegging.

2 ALGEMEENE BEPALIXGEX. 137 gedaan omtrent den tijd, waarop het zijne bestemming zal bereiken. Het gouvernement en de particuliere ielegraafondernemingen vergoeden geen schade, veroorzaakt door het verminken, vertragen of het verloren gaan van een telegram. Indien in bijzondere gevallen het openstellen van kantoren op andere dan de aangewezen diensturen in het belang van 'slands dienst of van bijzondere personen wenschelijk is, wordt daarvan tijdig kennis gegeven of daartoe het verzoek gedaan aan het Hoofd van den post-, telegraaf- en telefoondienst, met opgave van de kantoren, waarvan en den tijd, waarop de openstelling gewenscht wordt. Een aanvraag om openstelling geschiedt bij betaald diensttelegram met vooruitbetaald antwoord en tegen voldoening van een bedrag van f 5. voor elk kantoor, dat bij de overbrenging moet medewerken, en voor elk uur of gedeelte daarvan, dat die kantoren buiten den officiëelen, in bijlage A aangegeven diensttijd geopend moeten blijven. Wordt het aangekondigde telegram niet binnen den opgegeven tijd aangeboden, dan worden de kantoren weder gesloten, zonder dat de belanghebbende eenige aanspraak op terugbetaling van kosten kan maken. Hij kan echter binnen den opgegeven tijd het verzoek doen om de openstelling te verlengen en betaalt in dit geval weder f 5. per uur of gedeelte van een uur voor elk kantoor, dat geopend moet blijven. Op de telegraat- en hulptelegraafkantoren bestaat gelegenheid tot het schrijven van telegrammen. Het noodige schrijfgereedschap en blanco telegramformulieren zijn daar ten dienste van het publiek beschikbaar. Telegrammen kunnen worden aangenomen bij alle voor het publiek verkeer opengestelde: a. Gouvernements telegraaf-, bij- en hulptelegraafkantoren; b. telegraafkantoren der Staatsspoorwegen; c. telefoonkantoren van het Binnenlandsch Bestuur: d. radiostations aan boord van schepen; Opensteia'j'fnsttud 11 Sohrijfgereeds.chaP van'het publiek. Aannemen /rammen

3 138 TELEGBAAFDIEXST. e. radiostations aan boord van de schepen der K. P. M. en Gouvernements Marine, liggende op plaatsen. welke niet aan het telegraafnet. zijn aangesloten: f. telegraafkantoren der Dcli Spoorweg Maatschappij; f7. telegraafkantoren der Nederlandsen-Indische Spoorweg Maatschappij; li. telefoonkantoren der Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij; i. telefoonkantoren der Madoera Stoomtram Maatschappij: alsmede bij: ;'. het telegraafkantoor der Bataafsche Petroleum Maatschappij te Boela. Regeeringstelegrammen worden alleen bij de sub a t/m ƒ en j genoemde kantoren aangenomen. Op plaatsen, waar geen telegraaf- of hulptelegraafkantoren, doch wel post- of hulppostkantoren zijn gevestigd, verleenen deze kantoren hunne tusschenkomst om de telegrammen aan te nemen en per eerstvertrekkende post aan het naaste telegraaf-, hulptelegraaf- of telefoonkantoor te zenden. De namen der telegraaf-, hulptelegraaf- en telefoonkantoren, die voor het publiek verkeer zijn opengesteld, die der post- en bijkantoren van den gouvernements post- en telegraafdienst, zoomede de uren, waarop zij voor den dienst zijn opengesteld, zijn in 'de bijlage A vermeld: de hierin gevolgde schrijfwijze moet worden gebezigd adressen voor het aanduiden van telegrammen. der kantoornamen in de Beperken- In het verkeer met de kantoren van de Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij en de Madoera Stoomtram Maat- d «n öm-" 1' trent de aanneming -rn'mmen schappij worden alleen voor Nederl.-Indië bestemde en in de Nederlandsche of Maleische taal in verstaanbare zinnen gestelde telegrammen aangenomen. In het verkeer met de kantoren van het Binnenlandsch Bestuur mogen echter de binnenlandsche telegrammen, behalve in de Nederlandsche en Maleische taal (waarbij getallen in letters moeten zijn geschreven), op risico van de afzenders gesteld zijn in andere talen, waarvan de letters door de gebruikelijke seinteekens kunnen worden overgebracht, alsmede in overeengekomen taal en in geheimschrift, terwijl in dit geval eventueel

4 ALGEMEENE BEPALINGEN. 139 daarin voorkomende getallen niet in letters geschreven behoeven te zijn. Het telegraafkantoor der Bataafsche Petroleum Maatschappij te Boela, de kantoren van het Binnenlandse!. Bestuur en die der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij zijn mede niet voor het buitenlandsch verkeer opengesteld. De bijlage P geeft een overzicht van de talen, waarin -de telegrammen mogen worden gesteld en de bijzondere aanwijzingen, welke mogen worden gebezigd in het binnen- en buitenlandsch verkeer en in dat over de lijnen van de Staatsspoorwegen, het Binnenlandsch Bestuur en de bijzondere ondernemingen. De telegrammen gericht aan een telegraafagentschap, Weigering dat de telegrammen verder zendt en klaarblijkelijk is of aanhouteiefranv opgericht met het doel de telegrammen van derden te onttrekken aan de betaling van de volle kosten, welke, men. zonder de tusschenkomst van dat agentschap, voor de overbrenging tusschen het kantoor van afzending en dat van eindbestemming zouden zijn verschuldigd, worden geweigerd. Bijzondere telegrammen, waarvan de inhoud of overseining gevaarlijk schijnt voor de veiligheid van den Staat, of in strijd wordt geacht met de wetten des Lands, de openbare orde of de goede zeden, worden niet overgeseind of. zoo dit reeds heeft plaats gehad, door het kantoor van bestemming aangehouden. Omtrent de al of niet-rechtmatigheid der aanhouding of stuiting van de bestelling van deze telegrammen, wordt beslist door den hoogsten ter plaatse aanwezigen burgerlijken overheidspersoon, van wiens beslissing hooger beroep op den Gouverneur-Generaal is toegelaten. Aan den afzender wordt alleen kennis gegeven van de niet-overseining, aanhouding of stuiting van de bestelling van zijn telegram, indien de betrokken autoriteit heeft beslist, dat een en ander rechtmatig is geschied. Een telegram mag teruggegeven worden, wanneer het Teruggave overseinen nog niet is begonnen en de persoon, die het vau teletelegram terugvordert, bewijst de afzender of diens gemachtigde te zijn. De kosten worden dan terugbetaald Srammenonder inhouding van 12 1/. cent (bij de Semarang-Joana Stoomtram Mij., de Ned.-Indische Spoorweg Mij. en de

5 140 TELEGRAAFDIENST. Schorsing ttfe n raaf "dienst, Madoera Stoomtram Mij. onder inhouding van f 0.25),. tenzij het telegram wordt teruggenomen wegens storing na de aanbieding ontstaan, in welk geval de volle kosten worden terugbetaald. Onder gelijke inhouding geschiedt terugbetaling, wanneer een telegram niet vóór een door den afzender schriftelijk opgegeven tijdstip kan worden verzonden. Is de overseining door het kantoor van afzending nog niet afgeloopen, dan kan de afzender, mits schriftelijk, vorderen, dat zij gestaakt en het telegram ter zijde gelegd wordt. Indien het telegram reeds geheel overgeseind is, kan de intrekking door een betaald diensttelegram aan het kantoor van bestemming worden beproefd. De afzender moet behalve de kosten van het betaalde diensttelegram, naar zijne verkiezing, een antwoord per telegraaf of per post betalen. Het kantoor van bestemming geeft van den uitslag bericht per telegraaf, indien voor een telegrafisch antwoord is betaald; anders geschiedt de kennisgeving per gewonen gefrankeerden brief. Heeft de bestelling reeds plaats gehad, dan wordt van het verzoek om intrekking van het telegram aan den geadresseerde bericht gezonden, tenzij de afzender in het vorenbedoeld betaald diensttelegram het tegendeel heeft verzocht. Mocht een telegram, waarvan telegrafisch intrekking is verzocht, op een tusschenliggend kantoor worden aangehouden, dan worden de kosten zoowel van het oorspronkelijk telegram als van het betaalde diensttelegram, houdende het verzoek tot intrekking en het vooruitbetaalde antwoord daarop, teruggegeven, na aftrek van den prijs voor den reeds doorloopen afstand. De Regeening behoudt zich het recht voor, den tele- K:aa^dienst, als Zij dit noodig oordeelt, voor onbepaalden t^d. hetzij geheel, hetzij alleen langs bepaalde lijnen en voor bepaalde soorten van telegrammen te schorsen. Ook de buitenlandsche telegraafadministratiën en maatschappijen hebben deze bevoegdheid. Wanneer een telegram tengevolge der schorsing is aangehouden, wordt van die aanhouding aan den afzender kennis gegeven, tenzij die mededeeling met het oog op de veiligheid van den Staat niet wenschelijk wordt

6 ALGEMEENE BEPALINGEN. 141 geacht, dan wel door de betrokken Administratiën en maatschappijen achterwege wordt gelaten. De minuten, en voor zoover zij gehouden worden, Bewaring ook de afschriften der binnen- en buitenlandsche telegrammen worden ten minste 10 maanden, te rekenen van telegrammen. van den eersien dag der maand, welke op die van de aanbieding volgt, bewaard; ten aanzien van de minuten en afschriften van de radlogrammen is deze termijn op 15 maanden gesteld. Aan den afzender of den geadresseerde of aan hunne Afschriften van gemachtigden worden op hun verzoek, binnen den in de vorige zinsnede genoemden termijn, deugdelijk verklaarde afschriften uitgereikt der telegrammen door hen aangeboden of ontvangen, mits de noodige inlichtingen worden gegeven om het telegram te vinden en wat de ontvangen telegrammen betreft voor zoover daarvan een doorschrift in het bezit van den telegraafdienst is. Voor elk afschrift van niet meer dan honderd geschatte woorden, en bij langere telegrammen, voor elke honderd geschatte woorden en het overschot, wordt 25 cent geheven. Indien van een per telefoon aangeboden telegram binnen 24 uren na de aanbieding bij het betrokken kantoor om een afschrift wordt gevraagd, bedragen de kosten van dat afschrift 12_ cent voor elk honderdtal geschatte woorden en voor het overschot. Dit afschrift wordt per post, of op andere wijze toegezonden en kan ook afgehaald worden- gekomen, dan bij verzending per post mogelijk zou zijn geweest, of dat eene vertraging heeft ondergaan: 1. van 24 uren in het verkeer op Java en Madoera, zoomede in het verkeer met vreemde landen, waarmede Nederlandsch-lndië in rechitstreeksche telegrafische verbinding staat; 2. van driemaal 24 uren in het verkeer op de overige eilanden in Nederlandsch-lndië, tusschen die eilanden onderling en niet Java en Madoera, zoomede Terugbetaling heeft plaats: a. van de volle kosten van elk telegram, dat tengevolge van dienstfeilen niet ter bestemming is gekomen; b. van de volle kosten van elk telegram, dat, later is aan- Terugbetaling der 1 grammen.

7 142 TELEGRAAFDIENST. in het verkeer met andere dan de onder 1 bedoelde vreemde landen. De termijnen van 24 uren en van driemaal 24 uren worden voor buitenlandsche regeeririystelegrammen, dringende binnen! andsche regeeriugsen andere telegrammen, alsmede voor betaalde diensttelegrammen tot de helft teruggebracht. De sluitingsduur van de kantoren, de tijd, benoodigd voor de bezorging van een telegram per bode of estafette, alsmede de tijd gebruikt voor het overbrengen van kustseintelegrammen en radiogrammen van of naar schepen en de duur van het verblijf van deze telegrammen bij een semaphoor kuststation of aan boord van een schip, wordt niet als vertraging in rekening gebracht; e. van de volle kosten van elk telegram met collationneering betaald, in de overbrenging waarvan foutenzijn gemaakt, en van elk telegram in verstaanbare taal zonder collationneering, dat ten gevolge van onjuiste overbrenging zijn doel heeft gemist, tenzij de belanghebbende in het een en het ander geval per betaald diensttelegram, verbetering heeft gekregen; d. van de volle kosten van elk telegram, dat na de aanneming in de bestelling is gestuit of aangehouden, ingeval de inhoud daarvan gevaarlijk schijnt voor de veiligheid van den Staat of in strijd wordt geacht met de wetten des Lands, de openbare orde of de goedezeden, dan wel indien de telegraafdienst geheel of ten deele voor alle dan wel een bepaalde soort van telegrammen wordt geschorst; e. van de kosten van elke bijzondere behandeling van een telegram, voortvloeiende uit de bijzondere aanwijzing =Z)=, =RP=, =XP=, =To=, enz., wanneer die bijzondere behandeling niet is uitgevoerd of niet tot het beoogde doel heeft geleid, alsmede de voor het gebruik van de bijzondere aanwijzing in het telegram betaalde kosten; f. van de kosten van een of meer onovergeseinde woorden, zoodra die kosten in het binnenlandsch verkeer 25 cent of meer en in het buitenlandsch verkeer 50 cent of meer bedragen, tenzij de belanghebbende bij betaald die_9tte_egram verbetering heeft verkregen; g. van de kosten van een telegram, verminderd met de-

8 ALGEMEENE BEPALINGEN. 143 kosten van den reeds per telegraaf doorloopen afstand, wanneer het telegram tengevolge van storing in de telegrafische gemeenschap, per post of op andere wijze naar de plaats van bestemming is doorgezonden. De eventueele kosten voor de wijze van verzending, anders dan per telegraaf, komen echter in mindering van bet terug te betalen bedrag. Bij gedeeltelijke terugbetaling der kosten van een telegram met afschriften wordt voor elk afschrift, als hoedanig het telegram wordt meegeteld, een evenredig deel terugbetaald. In de gevallen, hiervoren bedoeld sub 0, b, c, ƒ en g, en ingeval een telegram wegens ingevallen storing wordt teruggenomen, wordt de terugbetaling alleen toegestaan van de seinkosten der telegrammen zelve, die hunne bestemming niet hebben bereikt of die teruggevorderd, vertraagd of verminkt zijn, daaronder begrepen de onbenutte nevenkosten, doch niet van de tengevolge van de niet-uitreiking, de vertraging, dan wel de verminking verzonden of nutteloos geworden telegrammen. Indien de fouten, welke aan den telegraafdienst geweten moeten worden, zijn hersteld door het afzenden binnen de sub b bedoelde termijnen, van betaalde diensttelegramme_, betreft de terugbetaling slechts de kosten van deze diensttelegrammen. Geene terugbetaling wordt gedaan ten behoeve van de telegrammen, waarop deze betaalde diensttelegrammen betrekking hebben. De voor herhalingstelegrammen geheven kosten worden Terugbetaling dei- zonder voorafgaande machtiging van het Hoofd van den post-, telegraaf- en telefoondienst, door den Chef van semkosten- het post- en telegraafkantoor ter plaatse terugbetaald, hahngs- indien uit het 'antwoord blijkt, dat de woorden, waarvan telegram- de herhaling is gevraagd, verminkt zijm men- Blijkt echter dat enkele woorden juist, andere onjuist zijn overgebracht, dan wondt de reglementaire prijs van elk juist overgebracht woord ingehouden. Nochtans kunnen de kosten van een herhalingstelegram ten volle worden terugbetaald, indien geheel ten genoegen van de telegraafadministratie kan worden aangetoond, dat door de verminking van enkele woorden in het betrekkelijk telegram de zin. van het geheele bericht onverstaanbaar is geworden.

9 144 TELEGRAAFDIENST. Terugbetaling der by storing! Aanvragen om taling van seinkosten, Geiene terugbetaling heeft plaats, indien de onjuiste overbrenging hare oorzaak vindt in de aanbieding van het telegram aan het kantoor van afzending door middel van V CU '_.'_ de telefoon. U_X_._ -1-. Evenmin geschiedt terugbetaling als de hierbij bedoelde herhalingstelegrammen rechtstreeks tusschen den afzender en den geadresseerde zijn gewisseld. Indien ten gevolge van storing in het binnenlandsch verkeer de telegrammen niet naar hunne bestemming kunnen worden doorgeseind, wordt hiervan aan de afzenders kennis gegeven. Deze kunnen dan door tusschenkomst van het kantoor van afzending bij kostelooze dienstnota hunne telegrammen doen intrekken, voor zoover dit nog mogelijk is. Bij intrekking van een vertraagd telegram wordt den afzenders het volle bedrag der seinkosten terugbetaald, indien het telegram inmiddels nog niiet is uitgereikt, doch heeft geen terugbetaling van seinkosten plaats, als liet telegram besteld is, alvorens aan het verzoek om intrekking voldaan is kunnen worden. Aanvragen om terugbetaling van telegramkost.n moeten tinnen vijf maanden, te rekenen van den dag der aanbieding van het telegram, onder overlegging van bewijsstukken door tusschenkomst van den Chef van hel post- en telegraafkantoor ter plaatse, aan het Hoofd van den post-, telegraaf- en telefoondienst worden ingediend. Geschiedt de aanvrage op grand van vertraging of van niet-bezorginig, dan moet zij vergezeld gaan van eene schriftelijke verklaring van het kantoor van bestemming of van den geadresseerde, terwijl in geval van verminking of weglating van woorden bij de aanvrage om terugbetaling het aan den geadresseerde uitgereikte telegramblad moet overgelegd worden. De aanvragen om terugbetaling kunnen ook bij de kantoren op de op blz. 21 bedoelde klachtebladen worden geschreven. Samenstelling van telegrammen. Volgorde. Bij de samenstelling van een telegram moet staande volgorde worden in acht genomen: de onder- de bijzondere aanwijzingen;

10 SAMENSTELLING VAN TELEGRAMMEN. 145 bet adres; de inhoud; de onderteekening. Elk te verzenden telegram moet duidelijk leesbaar gesteld zijn in latijnsche karakters, arabische cijfers, leesof andere teekens, welke door de bij den telegraafdienst in Nederlandsch-Indië in gebruik zijnde seinteekens kunnen worden overgebracht. Romeinsche cijfers worden als arabische cijfers overgebracht. Elke tusschenvoeging, verwijzing, uitschrapping, doorhaling of overschrijving moet door den afzender of diens gemachtigde gewaarmerkt zijn. De teekens, welke de telegraaf niet kan overbrengen en welke de afzender mitsdien door woorden moet omschrijven, worden voor zooveel woorden, als daartoe gebruikt zijn, berekend. Op zegel geschreven telegrammen worden boven het adres van de aanwijzing gezegeld" voorzien; deze aanwijzing wordt in de woordentelling begrepen en is alleen in het binnenlandsch verkeer toegelaten. De bijzondere aanwijzingen moeten steeds tusschen twee dubbele streepjes boven het adres worden geschreven, (b.v. =Antwoord betaald 10=). Zij kunnen ook in verkorten vorm worden gesteld (b.v. = RPlO =) en worden alsdan slechts voor eeu woord medegeteld. Schrijft men aan het hoofd van buitenlandsche telegrammen de aanwijzingen voluit, dan moeten zij iln het Fransch gesteld zijn. (Zie verder blzn. 175, 176 en 177 en bijlage P). Het adres van een bijzonder telegram behoort volledig «n duidelijk te zijn met vermelding, zoo mogelijk, van straat, buurt en huisnummer, of wel van het beroep van den geadresseerde of andere dergelijke aanduiding, in dier voege, dat de bestelling zonder zoeken of navragen kan plaats hebben. Bij meervoudige telegrammen moeten deze aanduidingen volgen na elk adres, tenzij zij op meerdere opeenvolgende adressen betrekking hebben, in welk geval zij na het laatste betrekkelijk adres worden vermeld. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS. Duidelijk schrift. op zegel gestelde; tel^> m' Rijzondere aanwijzingen. uitvoerig-»ioid der adresseq. 10

11 146 TELEGRAAFDIENST. Telegrammen, gericht aan personen, waarvan er zich meerdere van denzelfden naam ter plaatse var. bestemming bevinden en welker adressen geenerlei aanwijzing geven wie hunner bedoeld is, worden door het telegraafkantoor van bestemming onbestelbaar verklaard. Elk adres moet uit ten minste twee woorden bestaan, waarvan het eerste den geadresseerde en het tweede den naam van het telegraafkantoor van bestemming aanduidt. Indien de opening van een buitenlandsch kantoor nog niet is medegedeeld, alsmede indien door gelijknamigheid omtrent de juiste bestemming twijfel kan bestaan, is de afzender verplicht den naam van het land van bestemming of van het betrokken onderdeel daarvan, dan wei eenige andere aanwijzing, welke hij voldoende acht voor de juiste verzending van zijn telegram, aan het adres toe te voegen. De aanneming geschiedt alsdan op zijne verantwoordelijkheid. Wordt tegen de bedoelde toevoeging bezwaar gemaakt, dan wordt de aanneming van het telegram geweigerd. Indien het telegram geadresseerd is aan iemand woonachtig bij een ander persoon, moet de naam dezer laatste door eene der aanwijzingen: per adres", chez", aux soms de", c/o", of eene soortgelijke uitdrukking voorafgegaan worden. In het buitenlandsch verkeer moeten de aanwijzingen in het adres der telegrammen, welke noodig zijn om de aflevering van het telegram aan den geadresseerde te verzekeren, in het Fransch of in de taal van het land van bestemming worden gesteld. Telegrammen, gericht aan reizenden, alsmede aan passagiers van uit Tandjong-Priok of een andere haven vertrekkende mail- en K. P. M. booten, waarvan het vertrek kort op handen is, kunnen slechts op verantwoordelijkheid van de afzenders worden aangenomen. De gevolgen van een onvoldoend adres komen steeds voor rekening van den afzender. Latere aanvulling of verbetering van een onvolledig of gebrekkig adres, of van eene onvoldoende aanwijzing voor bezorging buiten den bestellingskring, geschiedt op verzoek en op kosten van den afzender door het kantoor van afzending bij een betaald diensttelegram aan het kantoor van bestemming.

12 SAMENSTELLING VAN TELEGRAMMEN. 147 Het adres kan in een overeengekomen of in verkorten vorm worden gesteld. De bevoegdheid, om zich telegrammen te doen overbrengen met adressen in overeengekomen vorm, kan nochtans alléén worden verkregen krachtens eene overeenkomst tusschen den geadresseerde en het kantoor van bestemming. Voor het gebruik van elk overeengekomen adres is een jaarlijksch recht van ƒ 60. verschuldigd, door den geadresseerde, die zich onder dat adres telegrammen doet seinen, bij vooruitbetaling te voldoen. Indien dus eene Maatschappij op verschillende plaatsen agentschappen heeft, welke zich telegrammen doen seinen onder een overeengekomen adres, is dit recht door elk dier agentschappen verschuldigd. Wenscht iemand slechts gedurende één of meer maanden, onverschillig welke, van een overeengekomen telegramadres gebruik te maken, dan is gedurende den duur der inschrijving een recht van ƒ 5. per kalendermaand verschuldigd. De Dcli Spoorweg Maatschappij heft hiervoor een jaarlijksch recht van twintig gulden, terwijl in telegrammen bestemd voor de kantoren van het Binnenlandsch Bestuur, de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, de Semarang Joana Stoomtram Maatschappij en de Madoera Stoomtram Maatschappij het gebruik van adressen in overeengekomen of verkorten vorm niet toegelaten is. Het overeengekomen adres voor het Hoofd van den post-, telegraaf- en telefoondienst is Postel. Van wege den telegraafdienst wordt een lijst van Ingeschreven telegramadressen uitgegeven en voor het publiek bij de post- en telegraafkantoren tegen den kostenden prijs verkrijgbaar gesteld. Overeensekon5ekon? e" a d_' e _.0 Een telegram kan geadresseerd zijn aan onderscheidene personen op dezelfde plaats of op verschillende plaatsen, welke door een zelfde telegraafkantoor bediend worden. Het is ook geoorloofd een telegram aan één zelfden geadresseerde te doen bezorgen aan verschillende woningen op dezelfde plaats of op verschillende plaatsen, welke door eenzelfde telegraafkantoor bediend worden. (Zie verder blz. 182). Meervoudig adres,

13 148 TELEGRAAFDIENST. Ondersclieiding f aal en De telegrammen kunnen gesteld worden in verstaanbare der telegrammen in geheim schritt. naar hun inboud. zij kunnen ook zonder iuhoud worden aangenomen. Telegrammen zonder inhoud. Verstaanbare taal. Geheim schrift, Telegrammen in verstaanbare taal kunnen in het binnenlandsch verkeer gesteld worden in elke taal, waarvan de letters door de voorgeschreven seinteekens kunnen worden overgebracht. (Zie blz. 138 Beperkende bepalingen"). In het buitenlandsch verkeer mogen de telegrammen In verstaanbare taal alleen woorden bevatten, welke tot een of meer der volgende 43 talen behooren: Albaneesch, Amharisch. Annamitisch (Quocngu), Arabisch, Armenisch, Bulgaarsch, Deensch, Engelsch, Estlandsch, Finsch, Fransch, Grieksch, Hebreeuwscb, Hongaarsch (Magyaarsch), Hoogduitsch, Italiaansch, Japansch, Kisuahilisch (Swahilisch), Kroatisch, Latijn, Lsttisch, Lithausch, Luxemburgsch, Madagascarsch, Maleisch, Nederlandsen, Noorsch, Ouölofs (Senegal), Perzisch, Poolsch, Portugeesch, Roemeensch, Russisch, Ruthenisch, Servisch, Siameesch, Slowénisch, Spaansch (Castiliaansch), Tsechischslowaaksch, Turksch, Vlaamsch, IJslandsch en Zweedsch. Zij moeten in de gebezigde taal een verstaanbaren zin uitmaken. Echter wordt het karakter van dit soort telegrammen niet veranderd door de aanwezigheid van handelsmerken, overeengekomen adressen, beurskoersen, van letters, welke de teekens van het Internationaal Seinboek in maritieme telegrammen voorstellen, en van verkorte uitdrukkingen van algemeen gebruik in gewone of handelstelegrammen, als fob, cif, caf, svp en dergelijke, waarvan de beoordeeling aan het kantoor van afzending wordt overgelaten. Het gebruik van geheim schrift wordt toegelaten in het binnenlandsch verkeer, (zie ook blz. 138 Beperkende bepalingen"), alsmede in het buitenlandsch verkeer, voor zoover dit niet is verboden door het land van bestemming.

14 SAMENSTELLING VAN TELEGRAMMEN. 149 De inhoud van telegrammen kan gedeeltelijk uit verstaanbare taal en gedeeltelijk uit geheim schrift bestaan. Als telegrammen in geheim schrift worden beschouwd de telegrammen, welke in overeengekomen taal of in cijferschrift gesteld zijn. De overeengekomen taal bestaat uit woorden, welke in eene andere dan hunne gewone beteekenis worden gebruikt. Deze woorden, hetzij zij werkelijk bestaan of kunstmatig gevormd zijn, moeten zijn samengesteld uit lettergrepen, die volgens het algemeen gebruik van eene der Duitsche, Engelsche, Spaansche, Fransche, Hollandsche, Italiaansche, Portugeesche of Latijnsche talen kunnen worden uitgesproken. De kunstmatig gevormde woorden mogen niet de van een klankteeken voorziene letters a, a, a, é, fi, ö, Ü bevatten. De woorden in overeengekomen taal mogen niet meer dan 10 letters volgens het morse-alphabet bevatten; de Hollandsche letter ij en de samenstellingen se, aa, ao, oe en ue worden voor 2 letters geteld. De samenstelling ch wordt in de kunstmatig gevormde woorden eveneens voor 2 letters geteld. Samenstellingen, welke niet aan bovenbedoelde voorwaarden beantwoorden, worden beschouwd als tot letterschrift met geheime beteekenis te behooren. Nochtans is de met het taalgebruik strijdige verandering of samenvoeging van woorden niet toegelaten. De woordenboeken, bestemd voor het gebruik bij de telegramwisseling in overeengekomen taal kunnen worden onderworpen aan de goedkeuring van de administratiën, die daartoe zijn aangewezen (de Fransche, Duitsche en Engelsche administratiën), ten einde aan de belanghebbenden de zekerheid te verschaffen, dat de daarin vermelde woorden voldoen aan de gestelde eischen. De codes kunnen daartoe door tusschenkomst van de Hoofden der post- en telegraafkantoren kosteloos aan het Hoofd van den post-, telegraaf- en telefoondienst worden opgezonden, onder bijvoeging van de kosten voor de doorzending aan de betrokken buitenlandsche telegraafadministratie. Een afschrift van de ter zake in de Javasche Courant bekend gemaakte voorschriften omtrent de opzending wordt op verzoek door het Hoofd van den post-, telegraafen telefoondienst kosteloos toegezonden. Voor goedgekeurde codes worden tweeërlei certificaten A en B afgegeven.

15 150 TELEGBAAFDIE.NSI. Het certificaat A wordt uitgereikt voor codes, waarvan de woorden ten aanzien van hunne uitspreekbaarheid geene aanleiding hebben gegeven tot bedenkingen, terwijl het certificaat B wordt toegekend aan codes, waarin een zeker aantal moeilijk uitspreekbare lettercombinaties voorkomen. Eene lijst van tot dusver goedgekeurde codes, waarvoor certificaten van goedkeuring zijn afgegeven, is opgenomen in de bijlage R. Tot het cijferschrift worden geacht te behooren: a. op zichzelf staande en groepen of reeksen van Arabische cijfers met eene geheime beteekenis, alsmede op zichzelf staande letters (met uitsluiting van de van een klankteeken voorziene letters a, a, a, é, n, ö en ü) en groepen of reeksen van letters met eene geheime beteekenis; b. woorden, namen, uitdrukkingen of samenvoegingen van letters, welke niet beantwoorden aan de eischen voor de verstaanbare of voor de overeengekomen taal gesteld. Het gemengd gebruik, in eenzelfde groep, van cijfers en letters met geheime beteekenis is verboden. Letters, verkortingen en seinteekens, welke in de algemeene handelscode, in handelsmerken en in maritieme tplegrammen voorkomen, worden niet geacht eene geheime beteekenis te bezitten (zie blz. 148). Gemengde Als gemengde telegrammen worden beschouwd telegrammen, waarvan de inhoud bestaat uit: teiegrammen' a. woorden in verstaanbare en woorden in overeengekomen taal; b. woorden in verstaanbare taal en uit cijferschrift; c. woorden in overeengekomen taal en uit cijferschrift; d. woorden in verstaanbare, uit woorden in overeengekomen taal en uit cijferschrift. Onderteekoning grammen ' Telegrammen zonder onderteekening, met een onderteekening in een overeenkomstig het gebruik verkorten vorm, met voornamen of naamcijfers, met aanduiding van een graad van bloedverwantschap of met namen van vereeniglngen, betrekkingen, instellingen, met een ingeschreven adres, en/,., onderteekend, zijn toegelaten. De afzender, c. g. aanbieder is verplicht zijn handteeke-

16 BEHANDELING VAN TELEGRAMMEN. 151 ning aan den voet van liet telegram te stellen, indien de onderteekening van het telegram geen handteekening is. Opdat bij de bezorging van eventueele mededeelingen omtrent het telegram, zooals ingeval van onbestelbaarverklaring enz., geen moeilijkheden worden ondervonden, behooren op het telegram dusdanige aanteekeningen te worden gesteld, dat de afzender steeds kan worden teruggevonden. Van den afzender van een bijzonder telegram kan worden gevorderd, dat hij zijne identiteit bewijst. Hij is van zijn kant bevoegd de verklaring der echtheid van zijne handteekening in het telegram op te nemen. Hij kan die verklaring doen overbrengen na de onderteekening, hetzij letterlijk, hetzij in dezen vorm: onderteekening bekrachtigd door (signature légalisée par ). Zij wordt niet aangenomen en overgeseind, tenzij de handteekening van den ambtenaar door wien de legalisatie geschiedde, bij het kantoor van afzending bekend of van het ambtszegel of den stempel van dien ambtenaar voorzien is. De bekrachtiging, zooals zij wordt overgeseind, wordt bij de berekening van het woordental medegeteld. Behandeling van telegrammen. De telegrammen worden onderscheiden in: a. regeeringstelegrammen; 6. kostelooze en betaalde diensttelegrammen; c. bijzondere telegrammen, die ten opzichte van de tariefstoepassing worden verdeeld in gewone telegrammen, waarvoor het volle tarief is verschuldigd, en in pers- en buitenlandsche uitgestclde telegrammen tegen verlaagd tarief, alsmede in radiotelegrammen. Onder Regeeringstelegrammen worden verstaan: a. in het binnenlandsch verkeer: de telegrammen, aangeboden door autoriteiten, die krachtens bijzondere bepalingen tot gebruik van de telegraaf voor 's Lands rekening bevoegd zijn; 6. in het buitenlandsch verkeer: de telegrammen van den Gouverneur-Generaal en van de diplomatieke en consulaire agenten der tot het internationaal telegraafverdrag van St. Petersburg van 1875 toegetreden landen op die telegrammen. benevens de antwoorden identiteitsbowijs. Verdeeling der telegrammen. Eegeeringsteles-'rammen-

17 152 TELEGBAAFDIENST. Deze telegrammen moeten voorzien zijn van het zegel of den stempel van de autoriteit, die ze verzendt. Het recht van een niet bevoegden persoon om een antwoord op een buitenlandsch regeeringstelegram als regeeringstelegram te verzenden wordt door overlegging van het oorspronkelijke regeeringstelegram gestaafd. De aanbieding van binnenlandsche regeeringstelegrammen, kan op tweeërlei wijze geschieden, in afrekening en tegen dadelijke betaling. Bepaalde autoriteiten kunnen regeeringstelegrammen niet anders dan tegen dadelijke betaling aanbieden, tenzij zij zich op de wijze als aangegeven op bladzijde 186 het recht hebben verzekerd om hunne telegrammen op crediet te verzenden. De aanbieding van binnenlandsche telegrammen in afrekening, alsmede van buitenlandsche regeeringstelegrammen, welke na verkregen machtiging van het Hoofd" van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in afrekening worden aangeboden, moet in duplo geschieden, waartoe bij de telegraafkantoren gratis formulieren verkrijgbaar zijn. Op deze formulieren, dan wel, bij niet gebruikmaking daarvan, aan den voet van de ter verzending aangeboden telegrammen, moet de afzender vermelden ten laste van welken tak van dienst of welke begrootingsafdeeling de seinkosten moeten worden gebracht. Ten aanzien van de aanbieding van regeeringstelegrammen per telefoon, raadplege men hetgeen hierover voorkomt op blz De aanbieding van regeeringstelegrammen tegen dadelijke betaling geschiedt in simplo. Instede van de vermelding van de begrootingsafdeeling ten laste waarvan de seinkosten moeten worden gebracht, verdient het aanbeveling in de voor die vermelding bestemde ruimte de aanteekening contant betaald" te stellen. Aangezien alleen antwoorden op buitenlandsche regeeringstelegrammen als zoodanig ook als regeeringstelegrammen worden beschouwd, moet, indien een tot verzenden van binnenlandsche regeeringstelegrammen bevoegde autoriteit aan eene andere autoriteit, aan een bijzonder persoon of aan een college of commissie, die de bedoelde bevoegdheid niet bezit, wenscht te telegrafeeren en een telegrafisch antwoord verlangd wordt, het te verzenden telegram worden voorzien van een der aanwijzingen

18 BEHANDELING VAN TELEGRAMMEN. 153 RPx" of RPDx" (zie blz. 175) al naar gelang het antwoord als gewoon dan wel als dringend telegram wordt verlangd. Als diensttelegrammen of dienstnota's worden alléén Diensttelegrammen, beschouwd de telegrammen, welke uitsluitend den telegraafdienst, en in het binnenlandsch verkeer ook den post- en telefoondienst betreffen. De afzender en de geadresseerde van elk telegram, waarvan de overseining reeds afgeloopen of begonnen is, dan wel hunne gemachtigden, kunnen binnen den voor de bewaring van de binnen-.en buitenlandsche telegrammen gestelden termijn (zie blz. 140) en na vaststelling, zoo noodig, van hunne hoedanigheid en identiteit, daaromtre.it per telegraaf inlichtingen vragen of geven. Zij betalen daarvoor: 1". den prijs van het telegram, dat de vraag of de inlichtingen bevat; 2". den prijs van een telegram voor het antwoord, indien dit per telegraaf wordt gevraagd. Met het oog p mogelijke verbetering, kunnen zij ook een verzonden of ontvangen telegram geheel of ten deele doen herhalen, hetzij door het kantoor van bestemming, voor zoover een afschrift in het bezit van den telegraafdienst is, hetzij door dat van afzending of door een tusschenliggend kantoor. Indien het betreft eene herhaling, gevraagd door deu geadresseerde, is deze gehouden voor elk te herhaled woord den reglementairen prijs te betalen; de minimum prijs, welke geheven wordt, bedraagt 25 cent. In dezen prijs zijn de kosten van het antwoord op het, herhalingstelegram begrepen. Herhalingstelegramman naar de kantoren van de Madoera Stoomtram Mij, de Semarang-Joana-Stoomtram Mij en de Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij zijn niet toegelaten, doch kunnen eventueel worden gericht aan de Gouvernements aansluitingskantoren. Voor herhalingstelegrammen, bestemd voor kantoren van de Dcli Spoorweg Maatschappij en voor bestuurstelefoonkantoren wordt slechts in rekening gebracht het tarief tot aan het Gouvernements aanslultingskantoor. De vorenbedoelde inlichtingen en mededeelingen betreffende de reeds overgeseinde telegrammen kunnen Betaalde dienstteie- Aanvul?" ïings- e_ berhaia_qs r

19 154 TELEGRAAFDIENST. eveneens per post, door tusscbenkomst van de kantoren worden gevraagd en gegeven; na de opzending naar Batavia van de betrekkelijke telegrammen wordt het verzoek daartoe door de kantoren aan het Hoofd van den Post- en Telegraafdienst, overgebracht. De overbrenging van een en ander geschiedt dan op den voet van een gefrankeerden aangeteekenden brief, op kosten van den verzoeker, die tevens de kosten van het antwoord, indien hij dit verlangt, heeft te voldoen. Deze kosten kunnen eveneens worden terugbetaald indien blijkt dat de afzending noodig was ten gevolge van eene dienstfeil. Bijzondere Bijzondere telegrammen zijn die, welke niet tot de te'2 m' regeerings- of diensttelegrammen behooren. IKadioteie Radiotelegrammen zijn berichten, welke gewisseld woren m6t scheepsstations door tusschenkomst van kust- grammen. stations voor draadlooze telegrafie. Alle radiotelegrammen moeten de aanwijzing Badio" dragen. Deze aanwijzing wordt door het kantoor van afzending in eene dienstaanwijzing omgezet en derhalve kosteloos overgebracht. Het adres van radiotelegrammen bestemd voor scheepsstations, moet zoo volledig mogelijk zijn. De volgende vorm is daarvoor verplichtend: a. naam van den geadresseerde, zoo noodig met aanvullende aanwijzingen; b. naam van het scheepsstation van bestemming, zooals zij voorkomt in de eerste kolom van de officieele naamlijst der scheepsstations van het Internationaal Bureel te Bern; c. naam van het kuststation. Hieronder volgt een voorbeeld voor de samenstelling van het adres: Mejuffrouw Jansen Onderwijzeres Bembrandt Sabangradlo. De kosten van radiotelegrammen worden als volgt berekend: le. Voor radiotelegrammen afkomstig van schepen en bestemd voor den vasten wal of omgekeerd: de taks van het schip, de taks van het kuststation, de taks voor de overbrenging langs de telegraaüijnen en de taks van elk station, dat zijn tusschenkomst heeft verleend.

20 BEHANDELING VAN TELEGRAMMEN. 155 Be. De taks van een radiotelegram afkomstig van een schip en bestemd voor een ander schip, waarvan de overbrenging plaats heeft door tusschenkomst van één of twee kuststations, wordt samengesteld als volgt: de scheepstaksen der beide scheepsstations, naar omstandigheden de taks van het kuststation of vade beide kuststations en eventueel de telegraaftaksen voor de overbrenging van het telegram van het eene kuststation naar het andere. Be. De taks van radiatelegrammen gewisseld tusschen schepen, zonder tusschenkomst van een kuststation, wordt samengesteld als volgt: de taksen der schepen van afzending en van bestemming, vermeerderd met de taksen van de scheepsstations, die hunne tusschenkomst verleenen. 4e. De kust- en scheepstaksen, verschuldigd aan de stations, die hun tusschenkomst verleenen, zijn gelijk aan de voor deze stations, als stations van afzendinz of bestemming vastgestelde taksen en worden voor elk station slechts eenmaal gelieven. se. De door een kuststation voor zijn tusschenkomst te heffen taks is gelijk aan de hoogste kusttaks, welke, in het rechtstreeksch verkeer met de twee schepen in kwestie, geheven zou worden. Ten hoogste mag van twee tussohenstations worden gebruik gemaakt. Het totaal bedrag der kosten wordt van den afzender geheven, met uitzondering van de bodekosten, indien gebruik wordt gemaakt van de aanwijzing Bode" (Expres). De bijlage Q. bevat een opgaaf van de voor het Nederlandsch-Indisch verkeer voornaamste kust- en scheepsstations. In radiotelegrammen bestemd voor schepen in zee, zijn alleen de volgende bijzondere aanwijzingen en daarnevens vermelde verkortingen toegelaten: a. Tot aan het kuststation van bestemming: Dringend D Kennisgeving van ontvang PC Dringende kennisgeving van ontvang PCD Kennisgeving van ontvang post PCP x dagen

21 156 TELEGRAAFDIENST. Dringende radioteiegrammen. Eadioteie. grammen met bericht van ontvang. Eadioteiegrammen zing x dagen, Eadioteiegrammen woordjetaaia. " &. Tot aan het scheepsstation van bestemming: Antwoord betaald fr. x RPfr.x Collationneering TC Openbestellen. Eigenhandig MP Dagbestelling. Nachtbestelling. x adressen TMx Alle adressen mededeelen CTA x retransmissies telegraaf x retransmissies post Post Zijn de radiotelegrammen bestemd voor schepen van vreemde nationaliteit of moeten zij gedeeltelijk langs de buitenlandsche lijnen worden verzonden, dan moeten deze aanwijzingen in de Fransche taal zijn gesteld of moet van de hierboven aangegeven verkortingen gebruik worden gemaakt. Tot nadere toelichting diene het volgende: Aan deze radiotelegrammen wordt met inachtnaming van (je bepalingen van het internationaal telegraafreglement aneen voorrang verleend op de lijnen van het telegraafnet. Uitsluitend wordt kennisgegeven van den datum en net uur waarop het radiotelegram door het.. kuststation x j 7 n aan net scheepsstation is overgesemd.., De afzender van een radiotelegram, bestemd voor een scheepsstation, kan het aantal dagen bepalen, gedurende hetwelk het radiotelegram door het kuststation ter beschikking van het schip moet worden gehouden. Hij schrijft dan voor het adres de bijzondere aanwijzing = x dagen =, welke aanwijzing het aantal dagen, met inbegrip van den dag van aanbieding, aangeeft. Bij deze bijzondere aanwijzing wordt niet aangeduid, voor hoeveel woorden men vooruit wenscht te betalen, doch over welk bedrag men den geadresseerde voor het antwoord wenscht te laten beschikken; de aanwijzing geschiedt in dezen vorm: Antwoord betaald fr. x" 'Rèponse payée fr. x) of Rpfrx". (x duidt het bedrag

22 BEHANDELING VAN TELEGRAMMEN. 157 in francs aan, waarover de geadresseerde kan beschikken). De aan boord van een schip afgegeven bon geeft den geadresseerde de bevoegdheid om van af dat schip een radiotelegram te verzenden, onverschillig met welke Bestemming, mits de kosten daarvoor niet hooger zijn dan het bedrag door den bon aangegeven. De afzender van een radiotelegram, afkomstig van den vasten wal en bestemd voor een schip kan verzoeken, dat zijn bericht wordt overgebracht door tusschenkomst van één of twee scheepsstations. Hij betaalt daarvoor de radiotelegraaf- en gewone telegraaftaksen en stort bovendien als waarborg, een door het kantoor van afzending te bepalen bedrag voor de transittaksen, ten behoeve van de scheepsstations, die hun tusschenkomst verleenen; bovendien moet hij, naar keuze, betalen, de taks van een telegram van 5 woorden of de frankeerkosten van een brief, ten einde het kuststation in staat te stellen aan het kantoor van oorsprong de inlichtingen te verstrekken moodig voor de verrekening van de gestorte waarborgsom. Het door tusschenkomst van andere scheepsstations over te seinen radiotelegram wordt voor risico van den afzender aangenomen en draagt boven het adres de in de woordentelling te begrijpen aanwijzing x retransmissions télógraplie" of x retransmissions lettre" (x geeft het aantal door den afzender verlangde tussohenstations aan), al naar gelang de afzender wenscht, dat de voor de verrekening der waarborgsom vereischte inlichtingen door het kuststation per telegraaf of per post worden verstrekt. Voor deze radiotelegrammen kan de tusschenkomst van andere stations niet worden ingeroepen. Het adres van deze radiotelegrammen moet als volgt zijn samengesteld: 1». de in de woordentelling te begrijpen aanwijzing poste" gevolgd door den naam van de haven, waar het radiotelegram ter post moet worden bezorgd; Radioteiegrammen Tnfit no aanwi J. zing x retransmis- graaf ofïc retransmissies p Radiotelegrammen kunnen door een kuststation naar een schip, of door een schip naar een ander schip worden overgeseind, met de bedoeling, dat die radiotelegrammen door dat schip van uit een der havens, die worden aangedaan, per post naar bun bestemming worden doorgezonden. Radiotele- «rammen aanwijzing post.

23 158 TELEGRAAFDIENST. Badiotelegrammen voorplaatsen, welke niet aan graainet zijn aangesloten. 2e. de naam en het volledig adres van den geadresseerde; 3e. de naam van het scheepsstation, dat het radiotelegram ter post moet bezorgen; 4«. in voorkomende gevallen de naam van het kuststation. Voorbeeld: =Poste Aden= Libourel consul francais Medina Johandewitt Sabangradio. De taks omvat, behalve de kosten voor de radiotelegrafische en gewone telegrafische overbrenging, een bedrag voor de frankeering van het radiotelegram gelijk aan dat, verschuldigd voor een brief van enkelvoudig gewicht. Voorts zijn naar het scheepsstation betaalde diensttelegrammen toegelaten, met uitzondering van die, waarin om inlichtingen of herhalingen wordt gevraagd. Op de lijnen van het Gouvernements telegraafnet zijn alle betaalde diensttelegrammen toegelaten. Bij de ter reede of aan de kade liggende schepen van de K. P. M. en van de Gouvernements Marine, welke voorzien zijn van eene inrichting voor draadlooze telegrafie, kunnen op plaatsen in Med.-Indië, welke niet aan het telegraafnet zijn aangesloten, radiotelegrammen woren aangeboden, bestemd voor een ander schip, dan wel voor eenige plaats binnen of buiten Ned.-IndiS. Omgekeerd kunnen radiotelegrammen door tusschenkomst van bovenbedoelde schepen naar de in de Ie alinea bedoelde plaatsen worden verzonden, om: a. ter plaatse aan de geadresseerden te worden afgeleverd; b. vanuit de plaats, welke door het schip wordt aangedaan, per post te worden doorgezonden. Het adres van de telegrammen, bedoeld onder a, moet bevatten: le. het volledig adres v/d geadresseerde. 2e. den naam van het scheepsstation. 3e., kuststation. bijvoorbeeld: Jansen Kema, Barentsz. Ambonradio.

24 BEHANDELING VAN TELEGRAMMEN. 159 In het geval bedoeld onder &, moet aan het adres bovendien de aanwijzing post" worden toegevoegd, gevolgd door den naam van de plaats, waar het telegram ter post moet worden bezorgd, bijvoorbeeld: =Post Posso= Fransen Toboli Roggeveen. Ambomradio. De telegrammen, geadresseerd aan personen, woonachtig op de plaats, welke door het schip wordt aangedaan, zullen indien de geadresseerde het telegram komt of doet afhalen, door den radlotelegrafist aan boord worden uitgereikt. Geschiedt dit niet, dan worden deze berichten aan het post- of hulppostkantoor afgegeven om in de eerstvolgende bestelling te worden opgenomen. Voor schepen, die de Tominibocht bevaren en de Sangir-eilanden aandoen, worden radiotelegrammen alleen verzonden via de kuststations Koepangradio of Ambonradio,. Voor de terugbetaling van de seinkosten van de telegrammen, welke wegens slechte gemeenschap als anderszins door het scheepsstation van aanneming niet kunnen worden doorgeseind, wordt door het Hoofdbestuur het noodige verricht. De kuststations geven van de langs radiografischen weg ontvangen meldingen en noodseinen per telegraaf bericht aan hen, die zich daartoe hebben aangemeld. Onder meldingen" worden verstaan: verkregen inlichtingen betreffende verlaten bevonden schepen en verzoeken van schepen om te worden gerapporteerd, c. g. met bijvoeging van de plaats waar het schip zich bevindt. Aanvragen van het publiek tot het ontvangen van radiografische zeetijdingen behooren te worden gericht aan het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst te "Weltevreden. Belanghebbenden buiten Nederlandsch- Indië gevestigd moeten een vertegenwoordiger binnen Nederlandsch-Indië aanwijzen, met wien de verrekening der telegrammen kan plaats hebben. De levering van de zeetijdingen geschiedt tegen heffing van den belanghebbende van een kusttaks van ƒ 3. Eadiografl?. c r]t! e zee" mgen.

25 160 TELEGRAAFDIENST. voor elke tijding, vermeerderd met de seinkosten van het samen te stellen draadbericht, berekend volgens liet daarop toepasselijke binnen- of buitenlandsche telegraaftarief al naar gelang de geadresseerde binnen of buiten Nederlandsch-Indië gevestigd is. Vooraf moet bij het kantoor waar de verrekening der telegramkosten zal geschieden een toereikende som als zekerheid worden gestort, welke waarborgsom ten name van den aanvrager op een postspaarbankboekje wordt ingeschreven. Heeft de aanvrager het recht zijn telegrammen op crediet aan te bieden (zie bladzijde 187), dan is het storten van een afzonderlijke waarborgsom voor te leveren zeetijdingen niet noodig. Kustseintelmen m" Kustseintelegrammen zijn berichten, welke met behulp van daartoe ingerichte seinposten van of naar schepen in zee worden overgebracht. Alle kustseintelegrammen moeten de aanwijzing Semaphore" dragen. Deze aanwijzing wordt kosteloos overgebracht. De kustsaintelegrammen moeten gesteld worden of in de taal van het land, waar de seinpost die ze overbrengt, is gevestigd, öf in de teekens van het Internationaal Seinboek. Voor de bemoeiingen van den kustseinpost is boven het gewone tarief 50 cent per telegram verschuldigd. De kosten worden voor de telegrammen naar schepen in zee van den afzender en voor de telegrammen van die schepen afkomstig, van den geadresseerde geheven. In Nederlandsch-Indië is slechts de Semaphore te Anjer voor de wisseling van telegrammen opengesteld. stadstelogrammen, bestemd voor op de plaats van aanbieding gevestigde Onder deze telegrammen zijn te verstaan telegrammen, lichamen of personen. De aanbieding kan plaats hebben bij alle voor het publiek verkeer opengestelde telegraaf-, hulptelegraaf- en bijkantoren van den gouvernements telegraafdienst en telegraafkantoren der Staatsspoorwegen (zie voor tarief bladz. 174 en bijlage A. blz. 3).

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit merken BES 1

Uitvoeringsbesluit merken BES 1 Uitvoeringsbesluit merken BES 1 HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze algemene maatregel van bestuur en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet merken BES;

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

VERDRAG BETREFFENDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERDRAG BETREFFENDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend; Verlangend in het Verdrag van 17 Juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering de door de ervaring

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161 54 (1960) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 161 A. TITEL Overeenkomst betreffende de wederzijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de verdediging van belang

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Telegraaf- en telefoonverordening

Telegraaf- en telefoonverordening 1. Telegraaf- en telefoonverordening Citeertitel: Telegraaf- en telefoonverordening Vindplaats : AB 1996 no. GT 2 Wijzigingen: AB 1997 33; 2002 60 ============================================= Artikel

Nadere informatie

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil.

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 446 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Uitvoeringsbesluit merken

Nadere informatie

=================================================== Raad van Beroep voor belastingzaken

=================================================== Raad van Beroep voor belastingzaken Intitulé : Landsverordening beroep in belastingzaken Citeertitel: Vindplaats : AB 2001 GT 12 Wijzigingen: AB 2004 no. 11 (inwtr. 12) == HOOFDSTUK 1 Raad van Beroep voor belastingzaken Artikel 1 1. Er is

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11 37 (1982) Nr. 2 TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 11 A, TITEL Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen, met bijlage;

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Landsverordening grensregeling Citeertitel: Landsverordening grensregeling Vindplaats : AB 1990 no. GT 23 Wijzigingen: Geen Artikel 1 1. Grensregeling wordt onderscheiden in: a. de geïsoleerde

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Overeenkomst van Madrid

Overeenkomst van Madrid Overeenkomst van Madrid Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken Artikel 1 (1) De landen, voor welke deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

1e exemplaarvoor de Nederlandse belastingautoriteit VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING

1e exemplaarvoor de Nederlandse belastingautoriteit VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING 1e exemplaarvoor de Nederlandse belastingautoriteit NAN VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE DIVIDENDBELASTING op grond van artikel 11, tweede lid van de Belastingregeling

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Regeling zendvoorwaarden radioamateurs

Regeling zendvoorwaarden radioamateurs 1. Regeling zendvoorwaarden radioamateurs MINISTERIELE BESCHIKKING van 3 november 1989, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep nr. RGL0668/03 Datum uitgifte: 2003-01-03 Uitgever: Blad 1 van 6 Vastgesteld door het Bestuur van Stichting IKOB te Barneveld op 3 januari 2003 (datum inwerkingtreding);

Nadere informatie

1e exemplaar voor de Nederlandse belastingautoriteit. Verzoek om gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting

1e exemplaar voor de Nederlandse belastingautoriteit. Verzoek om gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting 1e exemplaar voor de Nederlandse belastingautoriteit NAN Verzoek om gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op grond van artikel 11, tweede lid, van de Belastingregeling

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Verdrag van Den Haag

Verdrag van Den Haag Verdrag van Den Haag Overeenkomst van 's-gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de voltrekking van huwelijken en de erkenning van de geldigheid

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend de toegang tot de rechter in internationale gevallen te vergemakkelijken, Hebben

Nadere informatie

Kennisgeving, art 7c Wet op de kansspelen

Kennisgeving, art 7c Wet op de kansspelen Kennisgeving, art 7c Wet op de kansspelen Maastricht, datum :.... het bestuur van (naam vereniging) :.... naam voorzitter :.... burgerservicenummer (BSN) voorzitter :.... adres voorzitter :.... telefoon

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bovenwindse Eilanden te St. Maarten

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bovenwindse Eilanden te St. Maarten Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bovenwindse Eilanden te St. Maarten In te vullen door het Handelsregister. Jaarletter No. Opgaafnummer Dossiernummer.. Datumstempel Talonnummer..

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR DE BURGERLIJKE LUCHTVAART IN SURINAME. Inleidende bepalingen. Artikel 1.

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR DE BURGERLIJKE LUCHTVAART IN SURINAME. Inleidende bepalingen. Artikel 1. PUBLICATIE van 25 September 1935, waarbij word afgekondigd het Koninklijk besluit van den 4den juli 1935 (Staats blad no. 393), houdende vaststelling van algemeene bepalingen voor de burgerlijke luchtvaart

Nadere informatie

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten)

Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten) COOPERATIE SERVICEHUIS PARKEER- EN VERBLIJFSRECHTEN U.A. PANTHEON 2 7521 PR ENSCHEDE TELEFOON: 06 2012 7854 E-MAIL: INFO@SHPV.NL WWW.SHPV.NL KVK: 50 371 371 Geschillenreglement (Servicehuis Parkeer- en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Preambule 2 Definities 2 Algemene bepalingen 3 Bepaling betreffende minderjarigen 3 Bepaling betreffende vertegenwoordiging 3 Bepaling betreffende doel

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk heeft, Gelet op artikel 14 van de Statuten van de Stichting Beter Leven keurmerk,

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Splitsingsverordening

Splitsingsverordening Splitsingsverordening PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING/ONDERDEEL WONINGSPLITSING Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Vastgesteld bij raadsbesluit : 26 november 1993 (nr. 251) Gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie