dom sax xml en Databanken webservices DOM en SAX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dom sax xml en Databanken webservices DOM en SAX"

Transcriptie

1 <cursus> <hoofdstuk> <deel>dom</deel> <deel>sax</deel> <deel>xml en Databanken</deel> <deel>webservices</deel> </hoofdstuk> </cursus> p 1 DOM en SAX XML API DOM - Document Object Model SAX - Simple API for XML p 2 1

2 DOM en SAX De XML Parser Leest en interpreteert XML documenten en geeft de data daarna door aan een applicatie 2 soorten Non validating parsers : controleren enkel of XML document wellformed is Validating parsers : controleren naast well-formedness ook of document valid is (conform DTD of schema) Parser kan ook een stylesheet toepassen De door de parser gegenereerde code wordt vervolgens door de applicatie aangesproken via een API : DOM of SAX p 3 DOM p 4 2

3 DOM DOM Definieert Tree-gebaseerde API Bouwt een boomvoorstelling van XML document in het geheugen Biedt klassen en methodes aan om via code door de boom te navigeren en bewerkingen uit te voeren. Platform en taal onafhankelijke API Adhv DOM Toegang tot de inhoud van een document Wijzigen van de inhoud van een document Creatie van nieuwe documenten in het geheugen Gebruik Manipulatie van boom Random Access tot boom W3C DOM level 2 :http://www.w3.org/dom/ p 5 DOM Tree based API XML Document: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <competition> <results> <name>john Smith</name> <name>derek Warwick</name> <name>mik Douglas</name> </results> <photos> <img src="img1.gif"/> <img src="img2.gif"/> </photos> </competition> DOM Tree Structure: competition results name name name John Smith D. Warwick M. Douglas photos img img XML Document is boomstructuur, die bestaat uit nodes. Er zijn verschillende types van nodes : elementen, attributen, text inhoud, p 6 3

4 DOM DOM en JavaScript/VBScript aan de client side met Microsoft ActiveX Voor meer info zie De verschillende objecten van het DOM Het document object : Root element in de node tree Properties» documentelement : retourneert root element» doctype : retourneert DTD of schema voor document Methodes» createattribute(attributename)» createcomment(text)» createelement(tagname)» createtextnode(text)» getelementbytagname(tagname) : retourneert nodelist van de nodes met die tagname (in document volgorde), samen met hun kindnodes p 7 DOM Het node object elke node in de boom Properties» NodeName(), NodeValue(), NodeType(): naam tag, inhoud, type van de node.» childnodes() : nodelist met alle kind nodes van die node» firstchild(), LastChild() : eerste en laatste kind van node» NextSibling(), PreviousSibling(),... : volgende, vorige node op hetzelfde niveau» ParentNode() : parentnode» Attributes : retourneert een NameNodeMap met alle attributen» Xml : geeft element + kinderen terug Methodes» appendchild(newchild) : achteraan toevoegen van child» clonenode(boolean): retourneert een exacte clone van node. Indien boolean = true, bevat clone ook alle kinderen van die node» haschildnodes() : true als node kinderen heeft» insertbefore(newnode, refnode) : voegt een nieuwe node toe voor een bestaande node refnode» removechild(nodename) : verwijdert node» replacechild(newnode, oldnode) : vervangt oldnode door newnode p 8 4

5 DOM Node Types nodetype nodename nodevalue 1 element tagname null 2 attribute name value 3 text #text inhoud node 4 CDATASection #cdatasection inhoud node 5 entity reference entity reference name null 6 entity entity name null 7 processing instruction target inhoud node 8 comment #comment text 9 document #document fragment null 10 document type doctype name null 11 document fragment #document fragment null 12 notation notation naam null Het nodelist object : Lijst van nodes Properties» item(index) : een specifieke node (index start vanaf 0)» length : aantal nodes in lijst p 9 DOM Het element object : Element nodes in document Properties» Tagname : retourneert of stelt naam van node in Methodes» GetAttribute(name) : retourneert waarde van opgegeven attribuut» SetAttribute(name, value) : stelt waarde in van attribuut» getelementbytagname(tagname) : retourneert nodelist van de kindnodes met die tagname (in document volgorde) p 10 5

6 DOM XML inlezen in HTML (dom1.html) <html><head><title>xml document</title></head> <body> Een XML document in de parser<p> <script language="vbscript"> 'creatie van instantie van de parser set xmldoc=createobject("microsoft.xmldom") 'laden van xml document in geheugen xmldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") 'tonen van de inhoud van het volledige document document.write (xmldoc.xml) </script> </body></html> p 11 DOM Parsing en laden document Methode Load : creëert de boomstructuur en parst het document in memory parseerror object : foutenboodschap van Microsoft XML parser errorcode : long integer errorcode reason : string met foutmelding line : long integer met lijnnummer die fout veroorzaakt linepos : long integer met positie op lijn srctext : string met de lijn die fout veroorzaakt heeft url : url van geladen document... if xmldoc.parseerror.errorcode then document.write xmldoc.parseerror.errorcode & " : & xmldoc.parseerror.reason else document.write (xmldoc.xml) end if... p 12 6

7 DOM Doorlopen van de boom alle nodes (dom2.html) <html><head><title>xml document</title> <script language="vbscript"> sub outputnode(thenode) for each node in thenode.childnodes document.write("node name is <b>" & node.nodename & "</b>, ") document.write("node type is " & node.nodetype & ", ") document.write("node value is <i>" & node.nodevalue & "</i><br/>") if node.haschildnodes then outputnode(node) next end sub </script> </head><body>een XML document in de parser<p> <script language="vbscript"> set xmldoc=createobject("microsoft.xmldom") xmldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") outputnode(xmldoc.documentelement) </script></body></html> p 13 DOM Resultaat : Doorlopen van alle nodes (dom2.html) p 14 7

8 DOM Gegevens selectief inlezen (dom3.html) <html><head><title>xml document</title> <script language="javascript" for="window" event="onload"> var xmldoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM") xmldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") titel.innertext= xmldoc.getelementsbytagname("titel").item(0).text auteur.innertext=xmldoc.getelementsbytagname("auteur").item(0).text beschrijving.innertext=xmldoc.getelementsbytagname("beschrijving").item(0).text </script> </head><body>ophalen van de gegevens van 1 boek<p> <b>titel: </b><span id="titel"></span><br> <b>auteur: </b><span id="auteur"></span> <hr><b>beschrijving: </b><span id="beschrijving"></span><hr> </body></html> p 15 DOM Creatie van een XML document (dom4.html) <html><head><title>xml</title> <script language="vbscript"> set xmldoc=createobject("microsoft.xmldom") set onode = xmldoc.createelement("boekenlijst") set otext = xmldoc.createtextnode("rootnode voor boekenlijst document") xmldoc.appendchild(onode) onode.appendchild(otext) Document.write(xmlDoc.xml) </script> </head><body></body></html> p 16 8

9 DOM Transformaties adhv XSLT in de browser (dom5.html) <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:output method="html" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <HTML><BODY> <TABLE BORDER="2"> <TR><TH>Titel</TH><TH>Uitgever</TH></TR> <xsl:apply-templates select="/boekenlijst/boek"> <xsl:sort select="titel"/> </xsl:apply-templates> </TABLE> </BODY></HTML> </xsl:template> <xsl:template match="/boekenlijst/boek"> <tr> <TD><xsl:value-of select="titel"/></td> <TD><xsl:value-of select="uitgever"/></td> </tr> </xsl:template> </xsl:stylesheet> p 17 DOM <html><head><title>xml document</title> <script language="vbscript"> Sub opnaam() set xmldoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") set xsldoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xmldoc.async="false" xsldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") xsldoc.load("boekenlijstoptitel.xsl") infotabel.innerhtml = xmldoc.transformnode(xsldoc) End Sub idem voor OpUitgever </script> </head> <body> <input type="button" value="op titel" onclick="opnaam"> <input type="button" value="op uitgever" onclick="opuitgever"> <p> <div id="infotabel"></div> </body> </html> p 18 9

10 DOM DOM en JAVA Verschillende beschikbare implementaties: Xerces-J Java API for XML Processing (JAXP) JDOM (wijkt af van de spec!) Docuverse domsdk... Simpel te gebruiken: XML parser genereert DOM boom = verzameling Java objecten die men kan doorlopen p 19 DOM DOM en VB.NET Namespace : System.XML XmlDocument : W3C DOM model XmlTextReader en XmlTextWriter : snelle, non-cached, forward only toegang tot xml document (combinatie van DOM en SAX) XmlValidatingReader : validatie van xml document met DTD, Schema XmlDataDocument : idem XmlDocument maar uitgebreid om data via een Dataset te accepteren XPathNavigator : cursor-based API voor navigatie door document XslTransform : API voor transformatie document... In ASP.NET bestaat een <asp:xml> voor het tonen van de XML data Zie map voorbeeldenxml p 20 10

11 DOM Laden XML document Private Sub BtnLoadXML_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnloadxml.click Dim MyXMLDocument As System.Xml.XmlDocument If txtfile.text <> "" Then MyXMLDocument = New System.Xml.XmlDocument() MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) MessageBox.Show(MyXMLDocument.InnerXml) MessageBox.Show(MyXMLDocument.InnerText) End If End Sub p 21 DOM Xpath : selectie van 1 node Private Sub btnxpath_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnxpath.click Dim MyXMLDocument As System.Xml.XmlDocument MyXMLDocument = New System.Xml.XmlDocument() MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) Dim MyNode As System.Xml.XmlNode MyNode = MyXMLDocument.SelectSingleNode("/boekenlijst/boek/titel") MessageBox.Show(MyNode.OuterXml) MessageBox.Show(MyNode.InnerXml) End Sub Idem voor lezen van attribuut MyXpath = innerhtml : toont inhoud attribuut; outerhtml toont naam en inhoud attribuut p 22 11

12 DOM Xpath : selectie van nodelist Private Sub btnnodelist_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnnodelist.click Dim MyXMLDocument As System.Xml.XmlDocument MyXMLDocument = New System.Xml.XmlDocument() MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) Dim MyXpath As String MyXpath = "/boekenlijst/boek" Dim MyNodeList As System.Xml.XmlNodeList MyNodeList = MyXMLDocument.SelectNodes(MyXpath) MessageBox.Show(MyNodeList.Count) Dim x As Integer For x = 0 To MyNodeList.Count - 1 MessageBox.Show(MyNodeList.Item(x).InnerXml) Next End Sub p 23 DOM Updaten van elementen (idem voor attribuut) Private Sub btnupdate_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnupdate.click Dim MyXMLDocument As New System.Xml.XmlDocument MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) Dim MyXpath As String = "/boekenlijst/boek[2]/titel" Dim MyNode, MyTextNode, MyNewNode, MyParentNode As System.Xml.XmlNode Dim MyNodeList As System.Xml.XmlNodeList MyNode = MyXMLDocument.SelectSingleNode(MyXpath) MyNode.InnerText = "XML in VB.NET MyNewNode = MyXMLDocument.CreateElement("auteur") MyTextNode = MyXMLDocument.CreateTextNode("Deitel") MyParentNode = MyNode.ParentNode MyParentNode.InsertAfter(MyNewNode, MyNode) MyNewNode.AppendChild(MyTextNode) MessageBox.Show(MyXMLDocument.InnerXml) MyXMLDocument.Save(txtFile.Text.Substring(0, txtfile.text.length - 4) & "1.xml") End Sub p 24 12

13 DOM Dataset Creatie van XML document en Schema van gegevens uit 1 of meerdere tabellen uit een relationele database Beschikt ook over de methodes WriteXml : wegschrijven van XML representatie dataset in tekstbestand WriteXmlSchema : idem voor schema ReadXml : laden van XML file in Dataset ReadXmlSchema : laden van bijhorend XML schema GetXML : string met XML representatie dataset GetXMLSchema : string met XML representatie schema dataset p 25 DOM Private Sub btndataset_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btndataset.click Dim odsxml As New DataSet() odsxml.readxml(txtfile.text) MessageBox.Show(oDsXml.GetXml) Try Dim strconn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & _ Application.StartupPath & "\boekenlijst.mdb;" Dim oconn As New OleDbConnection(strConn) Dim oda As New OleDbDataAdapter("select * from boeken", oconn) Dim ods As New DataSet() oda.missingschemaaction() = MissingSchemaAction.AddWithKey oda.fill(ods, "boeken") MessageBox.Show("XML : " & vbcrlf & ods.getxml) MessageBox.Show("Schema : " & vbcrlf & ods.getxmlschema) Catch ex As OleDbException MessageBox.Show(ex.Message) End Try End Sub p 26 13

14 SAX SAX Event-gebaseerd : leest document sequentieel en genereert events Eigenschappen van het document worden als events aan de applicatie doorgegeven. De applicatie kan het document verwerken aan de hand van overeenkomstige event handlers Huidige standaard : SAX2 Performanter dan DOM. Ideaal voor grote documenten SAX home page: p 27 SAX p 28 14

15 Event based API XML Document: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <competition> <results> <name>john Smith</name> <name>derek Warwick</name> <name>mik Douglas</name> </results> <photos> <img src="img1.gif"/> <img src="img2.gif"/> </photos> </competition> SAX Start document Start element: competition Start element : results Start element : name Text : John Smith End element : naam Start element : name Text : Derek Warwick End element : naam Start element : name Text : Mik Douglas End element : naam End element : results Start element : photos Start element : img Attribute (src= img1.gif ) End element : img Start element : img Attribute (src= img2.gif ) End element : img End element : photos End element : competition p 29 SAX SAX en.net XMLReader: abstracte klasse Afgeleide klasses XMLTextReader XMLNodeReader XMLValidatingReader p 30 15

16 SAX SAX2 en Java 2 Java Packages Org.xml.sax : bevat de belangrijkste interfaces Org.xml.sax.helpers : extra functionaliteit. => Zie JavaDoc op p 31 XML en Databanken Type XML documenten nologie/xml1.asp p 32 16

17 XML en Databanken Opslag in relationele databanken EXD : enabled XML db Een documentgerichte benadering Document wordt integraal opgeslaan als LOB (Large Object) in een tabel Voordelen Document blijft ongewijzigd (decompositie van document niet nodig) Nadelen Beperkte zoekmogelijkheden Onmogelijk document rechtstreeks te manipuleren. Moet via programmatuur Gebruik Documenten met statische inhoud Vb : brieven,... p 33 XML en Databanken Een gegevensgerichte benadering Gegevens in document worden verspreid opgeslaan in de verschillende relationele tabellen Middleware zorgt voor de conversie van XML code naar relationele tabellen en omgekeerd Voordelen Elementen kan je manipuleren adhv SQL : updates, zoeken,... Nadelen Document moet telkens opnieuw gedecomposeerd of samengesteld worden Gebruik XML is transportformaat tussen applicaties Documenten met vast omlijnde structuur, waarvan elements op laagste niveau enkel PCDATA of attributen (geen mixed content) bevatten Vb : productcatalogi, facturen p 34 17

18 XML en Databanken XML en Access Gebruikt tabel based mapping &CTT=6&Origin=EC <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dataroot> <EMPLOYEES> <LASTNAME type="client">davolio</lastname> </EMPLOYEES> <ADDRESS> <HOME>123 Anywhere Avenue</HOME> </ADDRESS> XML Object type Example Access Assignment </dataroot> XML declaration <?xml version="1.0"?> None, ignored Document element <dataroot> None. ignored Data element <EMPLOYEES> Table Name Data element <LASTNAME> Field in EMPLOYEES table Data value Davolio Field value Attribute type="client" None, ignored Data element <ADDRESS> Table Name Data element <HOME> Field in ADDRESS table Data value 123 Anywhere Avenue Field value p 35 XML en SQL SERVER 2000 XML en Databanken De XML technologie zit voornamelijk in ADO.NET Je kan XML uit database extraheren : Voeg FOR XML keywords toe aan SELECT statement SELECT * FROM WIJN FOR XML AUTO p 36 18

19 XML en Databanken Als elementen SELECT * FROM wijn FOR XML AUTO, ELEMENTS En verder : for expliciet, for raw p 37 XML en Databanken XML en Oracle 9i Data kan opgeslaan worden gebruik makend van LOB of van de objectrelationele features Is de meest XML aware relational db Query talen SQL/XML XQuery p 38 19

20 XML en Databanken Voorbeeld van SQL/XML select xmlelement("emp", 'Employee ', xmlelement( "name", e.efname ' ' e.ename), from scott.emp e; <emp>john Smith</emp> <emp>bob Martin</emp> p 39 XML en Databanken Voorbeeld van Xquery <results> <boek authorcount= 2"> <auteur>helmut Vanhaegen</auteur> <auteur>helmut Kraus</auteur> </ boek> <boek authorcount= 1"> <auteur>hohann-christian Hanke</auteur> </boek> </results> <results> { for $boek in //boek let $auteurs := $boek/auteur return <boek authorcount={ count($auteurs) }> { for $auteur in $auteurs return <auteur>{ $auteur/text() }</auteur> } </boek> } </results> p 40 20

21 XML en Databanken Native XML Database (NXD) Voorbeelden Ipedo XML Database NeoCore XMS Software AG Taminio XML Server X-Hive De opslagstructuur sluit volledig aan op de hiërarchische structuur van een XML-document Versnelde toegang tot documenten : indexen,... Het Database Schema is hier niet gebaseerd op tabellen maar op een DTD Data is toegankelijk voor andere applicaties zonder Middleware laag via Xpath, DOM en Xquery p 41 XML en Databanken p 42 21

22 XML en Databanken Positionering van XML databases p 43 Web Services Webservices maken het applicaties mogelijk om met elkaar te communiceren via het internet, onafhankelijk van de taal waarin ze ontwikkeld zijn en het platform waarop ze draaien. Webservices werken met standaard protocollen Visie : application centric WWW p 44 22

23 Web Services The Web Services Stack UDDI Service Discovery Service Publication WSDL SOAP http, ftp, MQ, IIOP, etc. Service Description XML Based Messaging Network p 45 Web Services SOAP (Simple Object Access Protocol) Een manier voor een programma draaiend onder een bepaalde besturingssysteem om te communiceren met een programma onder hetzelfde of een ander besturingssysteem gebruikt makend van het http-protocol en XML als de mechanismen voor informatie uitwisseling. Definieert een op XML gebaseerd berichtenformaat W3C standaard : zie en p 46 23

24 Web Services SOAP Envelope SOAP Header SOAP Body Function Name Parameter Parameter Web encoding HTTP decoding Service p 47 Web Services Order Book POST /Store.asmx HTTP/ <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="..."> <soap:body> <OrderBook xmlns="..."> <BookID>1234</BookID> <Payment>...</Payment> <Shipping>...</Shipping> </OrderBook> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK... <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="..."> <soap:body> <OrderBookResponse xmlns="..."> <OrderID>abcd</OrderID> </OrderBookResponse> </soap:body> </soap:envelope> Web Service p 48 24

25 Web Services <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/xmlschema"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:dogooglesearch xmlns:ns1="urn:googlesearch" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <key xsi:type="xsd:string"> </key> <q xsi:type="xsd:string">shrdlu winograd maclisp teletype</q> <start xsi:type="xsd:int">0</start> <maxresults xsi:type="xsd:int">10</maxresults> <filter xsi:type="xsd:boolean">true</filter> <restrict xsi:type="xsd:string"></restrict> <safesearch xsi:type="xsd:boolean">false</safesearch> <lr xsi:type="xsd:string"></lr> <ie xsi:type="xsd:string">latin1</ie> <oe xsi:type="xsd:string">latin1</oe> </ns1:dogooglesearch> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> SOAP Request GoogleSearch Voorbeeld p 49 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/xmlschema"> Web Services <SOAP-ENV:Body> <ns1:dogooglesearchresponse xmlns:ns1="urn:googlesearch" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <return xsi:type="ns1:googlesearchresult"> <documentfiltering xsi:type="xsd:boolean">false</documentfiltering> <estimatedtotalresultscount xsi:type="xsd:int">3</estimatedtotalresultscount> <directorycategories xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="ns2:array" ns2:arraytype="ns1:directorycategory[0]"/> <searchtime xsi:type="xsd:double"> </searchtime> <resultelements xmlns:ns3="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="ns3:array" ns3:arraytype="ns1:resultelement[3]"> <item xsi:type="ns1:resultelement"> <cachedsize xsi:type="xsd:string">12k</cachedsize> <hostname xsi:type="xsd:string"/> <snippet xsi:type="xsd:string"> <b>...</b> on a simple dialog;</snippet> <directorycategory xsi:type="ns1:directorycategory"> <specialencoding xsi:type="xsd:string"/><fullviewablename xsi:type="xsd:string"/> </directorycategory> <relatedinformationpresent xsi:type="xsd:boolean">true</relatedinformationpresent> <directorytitle xsi:type="xsd:string"/> <summary xsi:type="xsd:string"/> <URL xsi:type="xsd:string">http://hci.stanford.edu/cs147/examples/shrdlu/</url> <title xsi:type="xsd:string"><b>shrdlu</b></title> </item> <item>...</item> <endindex xsi:type="xsd:int">3</endindex> <searchtips xsi:type="xsd:string"/> <searchcomments xsi:type="xsd:string"/> <startindex xsi:type="xsd:int">1</startindex> <estimateisexact xsi:type="xsd:boolean">true</estimateisexact> <searchquery xsi:type="xsd:string">shrdlu winograd maclisp teletype</searchquery> </return> </ns1:dogooglesearchresponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Voorbeeld SOAP Respons GoogleSearch p 50 25

26 Web Services WSDL (Web Service Description Language) Is een W3C specificatie. Zie XML document die volgende beschrijft : Hoe een webservice wordt gebruikt De locatie van de webservice De aard van de berichtenuitwisseling : definieert welke methoden de Web Service ondersteunt, en hoe de consumer deze dient te gebruiken p 51 Web Services Naam Beschrijving type Type beschrijving, bevat de definities van de data types die in het WSDL document worden gebruikt. Bijvoorbeeld de precieze naam, het type waarde en of een veld verplicht is of niet voor het SOAP bericht. message Abstracte definitie van de data die in een bepaald bericht moeten komen. De gespecificeerde types uit Type worden hiervoor gebruikt, in dit gedeelte wordt gespecificeerd welke types er in een bepaald bericht (aanvraag, antwoord, error, etc.) mogen voorkomen operation Bewerking of abstracte beschrijving van een actie. Er worden dus een aantal berichten zoals gedefinieerd bij Message gegeven die naar dit eindpunt of deze eindpunten gestuurd kunnen worden, of anders gezegd: door deze eindpunten ondersteund worden. porttype Verzameling van operations s die door een of meerdere eindpunten worden ondersteund. binding Een concrete protocol en data formaat specificatie voor een bepaald Port Type. Hierin staat de scriptnaam van het aan te roepen script en de methode, bijvoorbeeld via een POST of GET request waarop dit script benaderd moet worden. service Verzameling gerelateerde port s. p 52 26

27 p 53 Web Services UDDI (Universal Description, Discovery, & Integration) Web based register waar Web Service developers hun web services kunnen adverteren en opzoeken White pages: bedrijfsnaam, adres en contact informatie Yellow pages: met classificaties van bedrijven, producten en diensten Green pages: met de webservices die een bedrijf aanbiedt Zie Voorbeelden : p 54 27

28 Web Services Demo : aanspreken Google WebService zie map VoorbeeldGoogleWebService p 55 Web Services Demo : Een eenvoudige webservice Creatie webservice WebService Language="VB" Class="TestService"%> Imports System Imports System.Web.Services Public Class TestService: Inherits WebService <WebMethod()> Public Function TestFunction (vinput as Boolean) As String If (vinput = TRUE) Then TestFunction = "It is the truth..." Else TestFunction = "False!False!False" End if End Function <WebMethod()> Public Function add( a as integer, b as integer) as string add = cstr(a+b) End function End Class p 56 28

29 Web Services Testen van de service Open service in browser (vb. p 57 Web Services Het WSDL contract Contract met de buitenwereld Klik de hyperlink Service Description of rechtstreeks via URL p 58 29

30 Web Services Aanroepen service via SOAP Kan ook via GET-POST (maar beperkter qua functionaliteit) p 59 On the web XML en databases Web services Google s webservice API : Aanmaken van applicatie die gebruik maakt van google webservice : asp p 60 30

31 XML en Databanken Middleware voor mapping XML data naar relationele tabellen Template-driven mapping Template bevat Select statements, door middleware herkend en uitgevoerd. <?xml version="1.0"?> <FlightInfo> <Introduction>The following flights have available seats:</introduction> <SelectStmt>SELECT Airline, FltNumber, Depart, Arrive FROM Flights</SelectStmt> <Flight> <Airline>$Airline</Airline> <FltNumber>$FltNumber</FltNumber> <Depart>$Depart</Depart> <Arrive>$Arrive</Arrive> </Flight> <Conclusion>We hope one of these meets your needs</conclusion> </FlightInfo> <?xml version="1.0"?> <FlightInfo> <Introduction>The following flights have available seats:</introduction> <Flights> <Flight> <Airline>ACME</Airline> <FltNumber>123</FltNumber> <Depart> :43</Depart> <Arrive> :00</Arrive> </Flight>... </Flights> <Conclusion>We hope one of these meets your needs.</conclusion> </FlightInfo> p 61 XML en Databanken Model-driven mapping 1 op 1 verband tussen onderdelen van document en de database structuur. <database> <table> <row> <column1>...</column1>... </row> </table> </database> p 62 31

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

XML-Databases. Editie 10 jaargang 2002-2003. Daniël Artois

XML-Databases. Editie 10 jaargang 2002-2003. Daniël Artois VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN Editie 10 jaargang 2002-2003 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. WAT IS XML?...5 1.1. DE STRUCTUUR VAN EEN XML-DOCUMENT...5 1.1.1. Tags...5 1.1.2. Elementen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION

DE TOEKOMST VAN ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION DE TOEKOMST VAN ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION INTEROPERABILITEIT VAN J2EE EN.NET WEB SERVICES DELFT,AUGUSTUS 2002 9203624 Mark Dumay 9281354 Remco Groeneweg Technische Universiteit Delft Faculteit

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

excat OpenGIS CSW server en client

excat OpenGIS CSW server en client ONGERUBRICEERD Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR Managementsamenvatting excat OpenGIS CSW server en client Handleiding Binnen de Ruimte voor Geoinformatie (RGI)

Nadere informatie

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie.

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie. TEW1, SEM2: SV BELEIDSINFORMATICA (LEMAHIEU) EXAMEN: 15+5 meerkeuzevragen voor 10 punten en 6 punten voor invuloefeningen Eiffel. INTRODUCTIE ICT = informatie- en Communicatie Technologie. IT = informatietechnologie

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Delphi OplossingsCourant

Delphi OplossingsCourant Delphi OplossingsCourant Vol. 5. No. 1. Een gratis kwartaalpublicatie van Bob Swart Training & Consultancy (ebob42) - http://www.ebob42.com Helmond, 6 januari 2003, Een paar dagen later dan gepland, maar

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Het.NET framework in vogelvlucht

Het.NET framework in vogelvlucht Het.NET framework in vogelvlucht De basis voor.net applicaties Danny Greefhorst Het.NET framework is de basis voor het.net platform en bestaat zowel uit een ontwikkel- als een runtime-omgeving. De ontwikkelomgeving

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Service Data Objects. Wat is SDO? Dynamic data API

Service Data Objects. Wat is SDO? Dynamic data API Service Data Objects Het is tegenwoordig misschien moeilijk voor te stellen maar er zijn nog steeds situaties waarbij je geen netwerk verbinding hebt. Hier ben ik de afgelopen tijd meerdere malen tegenaan

Nadere informatie

Wat betekent XML voor software engineers?

Wat betekent XML voor software engineers? Wat betekent XML voor software engineers? Danny Greefhorst, Reinier Balt Inleiding Het zal u niet ontgaan zijn: XML is een hype. Overal in de vakbladen en op conferenties is XML het terugkerende thema

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte Departement Bedrijfsinformatie MOBILE CRM Stage dossier Dwight Kerkhove Pieter Van Hamme Bedrijf: ESC bvba Toegepaste Informatica Stagementor: Benny Van Hyfte Stagebegeleider: Johan Van Schoor Academiejaar

Nadere informatie

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV TU Delft Bachelorproject IN3405 dbquery Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV Supervisor: Gerd GROSS Faculteit: EWI August 17, 2012 Voorwoord Om een bachelor Technische

Nadere informatie

Inleiding tot XML en aanverwante specificaties

Inleiding tot XML en aanverwante specificaties Inleiding tot XML en aanverwante specificaties Kris Luyten Universiteit Hasselt (http://www.luc.ac.be) Expertisecentrum Digitale Media (http://www.edm.luc.ac.be) kris.luyten@luc.ac.be Chris Vandervelpen

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp door

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Designing a Dynamic Development Environment for Web Design Auteur: Toon G.Y. Macharis

Designing a Dynamic Development Environment for Web Design Auteur: Toon G.Y. Macharis Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. Jan M. Van Campenhout Designing a Dynamic Development Environment for Web Design

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens Info-books HO39 Toegepaste Informatica Deel 39 : Scripttalen: Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit die opgesteld zijn voor leerlingen van alle onderwijsniveaus,

Nadere informatie

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie...

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie... Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject 2001-2002 Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave: 1 Inleiding:... 4 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het

Nadere informatie

Implementatie van een HTTP-server mbv sockets

Implementatie van een HTTP-server mbv sockets Implementatie van een HTTP-server mbv sockets Computernetwerken deel 2 2008-2009 Een socket is het eindpunt van een netwerkverbinding. Als tussen twee computers een TCP-verbinding wordt opgezet, kunnen

Nadere informatie

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2013-14 Student Debergh Jens Thema Voorspelling verspreiding mariene diersoorten

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie