<deel>dom</deel> <deel>sax</deel> <deel>xml en Databanken</deel> <deel>webservices</deel> DOM en SAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "<deel>dom</deel> <deel>sax</deel> <deel>xml en Databanken</deel> <deel>webservices</deel> DOM en SAX"

Transcriptie

1 <cursus> <hoofdstuk> <deel>dom</deel> <deel>sax</deel> <deel>xml en Databanken</deel> <deel>webservices</deel> </hoofdstuk> </cursus> p 1 DOM en SAX XML API DOM - Document Object Model SAX - Simple API for XML p 2 1

2 DOM en SAX De XML Parser Leest en interpreteert XML documenten en geeft de data daarna door aan een applicatie 2 soorten Non validating parsers : controleren enkel of XML document wellformed is Validating parsers : controleren naast well-formedness ook of document valid is (conform DTD of schema) Parser kan ook een stylesheet toepassen De door de parser gegenereerde code wordt vervolgens door de applicatie aangesproken via een API : DOM of SAX p 3 DOM p 4 2

3 DOM DOM Definieert Tree-gebaseerde API Bouwt een boomvoorstelling van XML document in het geheugen Biedt klassen en methodes aan om via code door de boom te navigeren en bewerkingen uit te voeren. Platform en taal onafhankelijke API Adhv DOM Toegang tot de inhoud van een document Wijzigen van de inhoud van een document Creatie van nieuwe documenten in het geheugen Gebruik Manipulatie van boom Random Access tot boom W3C DOM level 2 : p 5 DOM Tree based API XML Document: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <competition> <results> <name>john Smith</name> <name>derek Warwick</name> <name>mik Douglas</name> </results> <photos> <img src="img1.gif"/> <img src="img2.gif"/> </photos> </competition> DOM Tree Structure: competition results name name name John Smith D. Warwick M. Douglas photos img img XML Document is boomstructuur, die bestaat uit nodes. Er zijn verschillende types van nodes : elementen, attributen, text inhoud, p 6 3

4 DOM DOM en JavaScript/VBScript aan de client side met Microsoft ActiveX Voor meer info zie De verschillende objecten van het DOM Het document object : Root element in de node tree Properties» documentelement : retourneert root element» doctype : retourneert DTD of schema voor document Methodes» createattribute(attributename)» createcomment(text)» createelement(tagname)» createtextnode(text)» getelementbytagname(tagname) : retourneert nodelist van de nodes met die tagname (in document volgorde), samen met hun kindnodes p 7 DOM Het node object elke node in de boom Properties» NodeName(), NodeValue(), NodeType(): naam tag, inhoud, type van de node.» childnodes() : nodelist met alle kind nodes van die node» firstchild(), LastChild() : eerste en laatste kind van node» NextSibling(), PreviousSibling(),... : volgende, vorige node op hetzelfde niveau» ParentNode() : parentnode» Attributes : retourneert een NameNodeMap met alle attributen» Xml : geeft element + kinderen terug Methodes» appendchild(newchild) : achteraan toevoegen van child» clonenode(boolean): retourneert een exacte clone van node. Indien boolean = true, bevat clone ook alle kinderen van die node» haschildnodes() : true als node kinderen heeft» insertbefore(newnode, refnode) : voegt een nieuwe node toe voor een bestaande node refnode» removechild(nodename) : verwijdert node» replacechild(newnode, oldnode) : vervangt oldnode door newnode p 8 4

5 DOM Node Types nodetype nodename nodevalue 1 element tagname null 2 attribute name value 3 text #text inhoud node 4 CDATASection #cdatasection inhoud node 5 entity reference entity reference name null 6 entity entity name null 7 processing instruction target inhoud node 8 comment #comment text 9 document #document fragment null 10 document type doctype name null 11 document fragment #document fragment null 12 notation notation naam null Het nodelist object : Lijst van nodes Properties» item(index) : een specifieke node (index start vanaf 0)» length : aantal nodes in lijst p 9 DOM Het element object : Element nodes in document Properties» Tagname : retourneert of stelt naam van node in Methodes» GetAttribute(name) : retourneert waarde van opgegeven attribuut» SetAttribute(name, value) : stelt waarde in van attribuut» getelementbytagname(tagname) : retourneert nodelist van de kindnodes met die tagname (in document volgorde) p 10 5

6 DOM XML inlezen in HTML (dom1.html) <html><head><title>xml document</title></head> <body> Een XML document in de parser<p> <script language="vbscript"> 'creatie van instantie van de parser set xmldoc=createobject("microsoft.xmldom") 'laden van xml document in geheugen xmldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") 'tonen van de inhoud van het volledige document document.write (xmldoc.xml) </script> </body></html> p 11 DOM Parsing en laden document Methode Load : creëert de boomstructuur en parst het document in memory parseerror object : foutenboodschap van Microsoft XML parser errorcode : long integer errorcode reason : string met foutmelding line : long integer met lijnnummer die fout veroorzaakt linepos : long integer met positie op lijn srctext : string met de lijn die fout veroorzaakt heeft url : url van geladen document... if xmldoc.parseerror.errorcode then document.write xmldoc.parseerror.errorcode & " : & xmldoc.parseerror.reason else document.write (xmldoc.xml) end if... p 12 6

7 DOM Doorlopen van de boom alle nodes (dom2.html) <html><head><title>xml document</title> <script language="vbscript"> sub outputnode(thenode) for each node in thenode.childnodes document.write("node name is <b>" & node.nodename & "</b>, ") document.write("node type is " & node.nodetype & ", ") document.write("node value is <i>" & node.nodevalue & "</i><br/>") if node.haschildnodes then outputnode(node) next end sub </script> </head><body>een XML document in de parser<p> <script language="vbscript"> set xmldoc=createobject("microsoft.xmldom") xmldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") outputnode(xmldoc.documentelement) </script></body></html> p 13 DOM Resultaat : Doorlopen van alle nodes (dom2.html) p 14 7

8 DOM Gegevens selectief inlezen (dom3.html) <html><head><title>xml document</title> <script language="javascript" for="window" event="onload"> var xmldoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM") xmldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") titel.innertext= xmldoc.getelementsbytagname("titel").item(0).text auteur.innertext=xmldoc.getelementsbytagname("auteur").item(0).text beschrijving.innertext=xmldoc.getelementsbytagname("beschrijving").item(0).text </script> </head><body>ophalen van de gegevens van 1 boek<p> <b>titel: </b><span id="titel"></span><br> <b>auteur: </b><span id="auteur"></span> <hr><b>beschrijving: </b><span id="beschrijving"></span><hr> </body></html> p 15 DOM Creatie van een XML document (dom4.html) <html><head><title>xml</title> <script language="vbscript"> set xmldoc=createobject("microsoft.xmldom") set onode = xmldoc.createelement("boekenlijst") set otext = xmldoc.createtextnode("rootnode voor boekenlijst document") xmldoc.appendchild(onode) onode.appendchild(otext) Document.write(xmlDoc.xml) </script> </head><body></body></html> p 16 8

9 DOM Transformaties adhv XSLT in de browser (dom5.html) <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" <xsl:output method="html" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <HTML><BODY> <TABLE BORDER="2"> <TR><TH>Titel</TH><TH>Uitgever</TH></TR> <xsl:apply-templates select="/boekenlijst/boek"> <xsl:sort select="titel"/> </xsl:apply-templates> </TABLE> </BODY></HTML> </xsl:template> <xsl:template match="/boekenlijst/boek"> <tr> <TD><xsl:value-of select="titel"/></td> <TD><xsl:value-of select="uitgever"/></td> </tr> </xsl:template> </xsl:stylesheet> p 17 DOM <html><head><title>xml document</title> <script language="vbscript"> Sub opnaam() set xmldoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") set xsldoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") xmldoc.async="false" xsldoc.async="false" xmldoc.load("boekenlijst.xml") xsldoc.load("boekenlijstoptitel.xsl") infotabel.innerhtml = xmldoc.transformnode(xsldoc) End Sub idem voor OpUitgever </script> </head> <body> <input type="button" value="op titel" onclick="opnaam"> <input type="button" value="op uitgever" onclick="opuitgever"> <p> <div id="infotabel"></div> </body> </html> p 18 9

10 DOM DOM en JAVA Verschillende beschikbare implementaties: Xerces-J Java API for XML Processing (JAXP) JDOM (wijkt af van de spec!) Docuverse domsdk... Simpel te gebruiken: XML parser genereert DOM boom = verzameling Java objecten die men kan doorlopen p 19 DOM DOM en VB.NET Namespace : System.XML XmlDocument : W3C DOM model XmlTextReader en XmlTextWriter : snelle, non-cached, forward only toegang tot xml document (combinatie van DOM en SAX) XmlValidatingReader : validatie van xml document met DTD, Schema XmlDataDocument : idem XmlDocument maar uitgebreid om data via een Dataset te accepteren XPathNavigator : cursor-based API voor navigatie door document XslTransform : API voor transformatie document... In ASP.NET bestaat een <asp:xml> voor het tonen van de XML data Zie map voorbeeldenxml p 20 10

11 DOM Laden XML document Private Sub BtnLoadXML_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnloadxml.click Dim MyXMLDocument As System.Xml.XmlDocument If txtfile.text <> "" Then MyXMLDocument = New System.Xml.XmlDocument() MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) MessageBox.Show(MyXMLDocument.InnerXml) MessageBox.Show(MyXMLDocument.InnerText) End If End Sub p 21 DOM Xpath : selectie van 1 node Private Sub btnxpath_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnxpath.click Dim MyXMLDocument As System.Xml.XmlDocument MyXMLDocument = New System.Xml.XmlDocument() MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) Dim MyNode As System.Xml.XmlNode MyNode = MyXMLDocument.SelectSingleNode("/boekenlijst/boek/titel") MessageBox.Show(MyNode.OuterXml) MessageBox.Show(MyNode.InnerXml) End Sub Idem voor lezen van attribuut MyXpath = innerhtml : toont inhoud attribuut; outerhtml toont naam en inhoud attribuut p 22 11

12 DOM Xpath : selectie van nodelist Private Sub btnnodelist_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnnodelist.click Dim MyXMLDocument As System.Xml.XmlDocument MyXMLDocument = New System.Xml.XmlDocument() MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) Dim MyXpath As String MyXpath = "/boekenlijst/boek" Dim MyNodeList As System.Xml.XmlNodeList MyNodeList = MyXMLDocument.SelectNodes(MyXpath) MessageBox.Show(MyNodeList.Count) Dim x As Integer For x = 0 To MyNodeList.Count - 1 MessageBox.Show(MyNodeList.Item(x).InnerXml) Next End Sub p 23 DOM Updaten van elementen (idem voor attribuut) Private Sub btnupdate_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnupdate.click Dim MyXMLDocument As New System.Xml.XmlDocument MyXMLDocument.Load(txtFile.Text) Dim MyXpath As String = "/boekenlijst/boek[2]/titel" Dim MyNode, MyTextNode, MyNewNode, MyParentNode As System.Xml.XmlNode Dim MyNodeList As System.Xml.XmlNodeList MyNode = MyXMLDocument.SelectSingleNode(MyXpath) MyNode.InnerText = "XML in VB.NET MyNewNode = MyXMLDocument.CreateElement("auteur") MyTextNode = MyXMLDocument.CreateTextNode("Deitel") MyParentNode = MyNode.ParentNode MyParentNode.InsertAfter(MyNewNode, MyNode) MyNewNode.AppendChild(MyTextNode) MessageBox.Show(MyXMLDocument.InnerXml) MyXMLDocument.Save(txtFile.Text.Substring(0, txtfile.text.length - 4) & "1.xml") End Sub p 24 12

13 DOM Dataset Creatie van XML document en Schema van gegevens uit 1 of meerdere tabellen uit een relationele database Beschikt ook over de methodes WriteXml : wegschrijven van XML representatie dataset in tekstbestand WriteXmlSchema : idem voor schema ReadXml : laden van XML file in Dataset ReadXmlSchema : laden van bijhorend XML schema GetXML : string met XML representatie dataset GetXMLSchema : string met XML representatie schema dataset p 25 DOM Private Sub btndataset_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btndataset.click Dim odsxml As New DataSet() odsxml.readxml(txtfile.text) MessageBox.Show(oDsXml.GetXml) Try Dim strconn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & _ Application.StartupPath & "\boekenlijst.mdb;" Dim oconn As New OleDbConnection(strConn) Dim oda As New OleDbDataAdapter("select * from boeken", oconn) Dim ods As New DataSet() oda.missingschemaaction() = MissingSchemaAction.AddWithKey oda.fill(ods, "boeken") MessageBox.Show("XML : " & vbcrlf & ods.getxml) MessageBox.Show("Schema : " & vbcrlf & ods.getxmlschema) Catch ex As OleDbException MessageBox.Show(ex.Message) End Try End Sub p 26 13

14 SAX SAX Event-gebaseerd : leest document sequentieel en genereert events Eigenschappen van het document worden als events aan de applicatie doorgegeven. De applicatie kan het document verwerken aan de hand van overeenkomstige event handlers Huidige standaard : SAX2 Performanter dan DOM. Ideaal voor grote documenten SAX home page: p 27 SAX p 28 14

15 Event based API XML Document: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <competition> <results> <name>john Smith</name> <name>derek Warwick</name> <name>mik Douglas</name> </results> <photos> <img src="img1.gif"/> <img src="img2.gif"/> </photos> </competition> SAX Start document Start element: competition Start element : results Start element : name Text : John Smith End element : naam Start element : name Text : Derek Warwick End element : naam Start element : name Text : Mik Douglas End element : naam End element : results Start element : photos Start element : img Attribute (src= img1.gif ) End element : img Start element : img Attribute (src= img2.gif ) End element : img End element : photos End element : competition p 29 SAX SAX en.net XMLReader: abstracte klasse Afgeleide klasses XMLTextReader XMLNodeReader XMLValidatingReader p 30 15

16 SAX SAX2 en Java 2 Java Packages Org.xml.sax : bevat de belangrijkste interfaces Org.xml.sax.helpers : extra functionaliteit. => Zie JavaDoc op p 31 XML en Databanken Type XML documenten nologie/xml1.asp p 32 16

17 XML en Databanken Opslag in relationele databanken EXD : enabled XML db Een documentgerichte benadering Document wordt integraal opgeslaan als LOB (Large Object) in een tabel Voordelen Document blijft ongewijzigd (decompositie van document niet nodig) Nadelen Beperkte zoekmogelijkheden Onmogelijk document rechtstreeks te manipuleren. Moet via programmatuur Gebruik Documenten met statische inhoud Vb : brieven,... p 33 XML en Databanken Een gegevensgerichte benadering Gegevens in document worden verspreid opgeslaan in de verschillende relationele tabellen Middleware zorgt voor de conversie van XML code naar relationele tabellen en omgekeerd Voordelen Elementen kan je manipuleren adhv SQL : updates, zoeken,... Nadelen Document moet telkens opnieuw gedecomposeerd of samengesteld worden Gebruik XML is transportformaat tussen applicaties Documenten met vast omlijnde structuur, waarvan elements op laagste niveau enkel PCDATA of attributen (geen mixed content) bevatten Vb : productcatalogi, facturen p 34 17

18 XML en Databanken XML en Access Gebruikt tabel based mapping &CTT=6&Origin=EC <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dataroot> <EMPLOYEES> <LASTNAME type="client">davolio</lastname> </EMPLOYEES> <ADDRESS> <HOME>123 Anywhere Avenue</HOME> </ADDRESS> XML Object type Example Access Assignment </dataroot> XML declaration <?xml version="1.0"?> None, ignored Document element <dataroot> None. ignored Data element <EMPLOYEES> Table Name Data element <LASTNAME> Field in EMPLOYEES table Data value Davolio Field value Attribute type="client" None, ignored Data element <ADDRESS> Table Name Data element <HOME> Field in ADDRESS table Data value 123 Anywhere Avenue Field value p 35 XML en SQL SERVER 2000 XML en Databanken De XML technologie zit voornamelijk in ADO.NET Je kan XML uit database extraheren : Voeg FOR XML keywords toe aan SELECT statement SELECT * FROM WIJN FOR XML AUTO p 36 18

19 XML en Databanken Als elementen SELECT * FROM wijn FOR XML AUTO, ELEMENTS En verder : for expliciet, for raw p 37 XML en Databanken XML en Oracle 9i Data kan opgeslaan worden gebruik makend van LOB of van de objectrelationele features Is de meest XML aware relational db Query talen SQL/XML XQuery p 38 19

20 XML en Databanken Voorbeeld van SQL/XML select xmlelement("emp", 'Employee ', xmlelement( "name", e.efname ' ' e.ename), from scott.emp e; <emp>john Smith</emp> <emp>bob Martin</emp> p 39 XML en Databanken Voorbeeld van Xquery <results> <boek authorcount= 2"> <auteur>helmut Vanhaegen</auteur> <auteur>helmut Kraus</auteur> </ boek> <boek authorcount= 1"> <auteur>hohann-christian Hanke</auteur> </boek> </results> <results> { for $boek in //boek let $auteurs := $boek/auteur return <boek authorcount={ count($auteurs) }> { for $auteur in $auteurs return <auteur>{ $auteur/text() }</auteur> } </boek> } </results> p 40 20

21 XML en Databanken Native XML Database (NXD) Voorbeelden Ipedo XML Database NeoCore XMS Software AG Taminio XML Server X-Hive De opslagstructuur sluit volledig aan op de hiërarchische structuur van een XML-document Versnelde toegang tot documenten : indexen,... Het Database Schema is hier niet gebaseerd op tabellen maar op een DTD Data is toegankelijk voor andere applicaties zonder Middleware laag via Xpath, DOM en Xquery p 41 XML en Databanken p 42 21

22 XML en Databanken Positionering van XML databases p 43 Web Services Webservices maken het applicaties mogelijk om met elkaar te communiceren via het internet, onafhankelijk van de taal waarin ze ontwikkeld zijn en het platform waarop ze draaien. Webservices werken met standaard protocollen Visie : application centric WWW p 44 22

23 Web Services The Web Services Stack UDDI Service Discovery Service Publication WSDL SOAP http, ftp, MQ, IIOP, etc. Service Description XML Based Messaging Network p 45 Web Services SOAP (Simple Object Access Protocol) Een manier voor een programma draaiend onder een bepaalde besturingssysteem om te communiceren met een programma onder hetzelfde of een ander besturingssysteem gebruikt makend van het http-protocol en XML als de mechanismen voor informatie uitwisseling. Definieert een op XML gebaseerd berichtenformaat W3C standaard : zie en p 46 23

24 Web Services SOAP Envelope SOAP Header SOAP Body Function Name Parameter Parameter Web encoding HTTP decoding Service p 47 Web Services Order Book POST /Store.asmx HTTP/ <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="..."> <soap:body> <OrderBook xmlns="..."> <BookID>1234</BookID> <Payment>...</Payment> <Shipping>...</Shipping> </OrderBook> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK... <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="..."> <soap:body> <OrderBookResponse xmlns="..."> <OrderID>abcd</OrderID> </OrderBookResponse> </soap:body> </soap:envelope> Web Service p 48 24

25 Web Services <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <SOAP-ENV:Body> <ns1:dogooglesearch xmlns:ns1="urn:googlesearch" SOAP-ENV:encodingStyle=" <key xsi:type="xsd:string"> </key> <q xsi:type="xsd:string">shrdlu winograd maclisp teletype</q> <start xsi:type="xsd:int">0</start> <maxresults xsi:type="xsd:int">10</maxresults> <filter xsi:type="xsd:boolean">true</filter> <restrict xsi:type="xsd:string"></restrict> <safesearch xsi:type="xsd:boolean">false</safesearch> <lr xsi:type="xsd:string"></lr> <ie xsi:type="xsd:string">latin1</ie> <oe xsi:type="xsd:string">latin1</oe> </ns1:dogooglesearch> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> SOAP Request GoogleSearch Voorbeeld p 49 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" Web Services <SOAP-ENV:Body> <ns1:dogooglesearchresponse xmlns:ns1="urn:googlesearch" SOAP-ENV:encodingStyle=" <return xsi:type="ns1:googlesearchresult"> <documentfiltering xsi:type="xsd:boolean">false</documentfiltering> <estimatedtotalresultscount xsi:type="xsd:int">3</estimatedtotalresultscount> <directorycategories xmlns:ns2=" xsi:type="ns2:array" ns2:arraytype="ns1:directorycategory[0]"/> <searchtime xsi:type="xsd:double"> </searchtime> <resultelements xmlns:ns3=" xsi:type="ns3:array" ns3:arraytype="ns1:resultelement[3]"> <item xsi:type="ns1:resultelement"> <cachedsize xsi:type="xsd:string">12k</cachedsize> <hostname xsi:type="xsd:string"/> <snippet xsi:type="xsd:string"> <b>...</b> on a simple dialog;</snippet> <directorycategory xsi:type="ns1:directorycategory"> <specialencoding xsi:type="xsd:string"/><fullviewablename xsi:type="xsd:string"/> </directorycategory> <relatedinformationpresent xsi:type="xsd:boolean">true</relatedinformationpresent> <directorytitle xsi:type="xsd:string"/> <summary xsi:type="xsd:string"/> <URL xsi:type="xsd:string"> <title xsi:type="xsd:string"><b>shrdlu</b></title> </item> <item>...</item> <endindex xsi:type="xsd:int">3</endindex> <searchtips xsi:type="xsd:string"/> <searchcomments xsi:type="xsd:string"/> <startindex xsi:type="xsd:int">1</startindex> <estimateisexact xsi:type="xsd:boolean">true</estimateisexact> <searchquery xsi:type="xsd:string">shrdlu winograd maclisp teletype</searchquery> </return> </ns1:dogooglesearchresponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Voorbeeld SOAP Respons GoogleSearch p 50 25

26 Web Services WSDL (Web Service Description Language) Is een W3C specificatie. Zie XML document die volgende beschrijft : Hoe een webservice wordt gebruikt De locatie van de webservice De aard van de berichtenuitwisseling : definieert welke methoden de Web Service ondersteunt, en hoe de consumer deze dient te gebruiken p 51 Web Services Naam Beschrijving type Type beschrijving, bevat de definities van de data types die in het WSDL document worden gebruikt. Bijvoorbeeld de precieze naam, het type waarde en of een veld verplicht is of niet voor het SOAP bericht. message Abstracte definitie van de data die in een bepaald bericht moeten komen. De gespecificeerde types uit Type worden hiervoor gebruikt, in dit gedeelte wordt gespecificeerd welke types er in een bepaald bericht (aanvraag, antwoord, error, etc.) mogen voorkomen operation Bewerking of abstracte beschrijving van een actie. Er worden dus een aantal berichten zoals gedefinieerd bij Message gegeven die naar dit eindpunt of deze eindpunten gestuurd kunnen worden, of anders gezegd: door deze eindpunten ondersteund worden. porttype Verzameling van operations s die door een of meerdere eindpunten worden ondersteund. binding Een concrete protocol en data formaat specificatie voor een bepaald Port Type. Hierin staat de scriptnaam van het aan te roepen script en de methode, bijvoorbeeld via een POST of GET request waarop dit script benaderd moet worden. service Verzameling gerelateerde port s. p 52 26

27 p 53 Web Services UDDI (Universal Description, Discovery, & Integration) Web based register waar Web Service developers hun web services kunnen adverteren en opzoeken White pages: bedrijfsnaam, adres en contact informatie Yellow pages: met classificaties van bedrijven, producten en diensten Green pages: met de webservices die een bedrijf aanbiedt Zie Voorbeelden : p 54 27

28 Web Services Demo : aanspreken Google WebService zie map VoorbeeldGoogleWebService p 55 Web Services Demo : Een eenvoudige webservice Creatie webservice WebService Language="VB" Class="TestService"%> Imports System Imports System.Web.Services Public Class TestService: Inherits WebService <WebMethod()> Public Function TestFunction (vinput as Boolean) As String If (vinput = TRUE) Then TestFunction = "It is the truth..." Else TestFunction = "False!False!False" End if End Function <WebMethod()> Public Function add( a as integer, b as integer) as string add = cstr(a+b) End function End Class p 56 28

29 Web Services Testen van de service Open service in browser (vb. p 57 Web Services Het WSDL contract Contract met de buitenwereld Klik de hyperlink Service Description of rechtstreeks via URL p 58 29

30 Web Services Aanroepen service via SOAP Kan ook via GET-POST (maar beperkter qua functionaliteit) p 59 On the web XML en databases Web services Google s webservice API : Aanmaken van applicatie die gebruik maakt van google webservice : asp p 60 30

31 XML en Databanken Middleware voor mapping XML data naar relationele tabellen Template-driven mapping Template bevat Select statements, door middleware herkend en uitgevoerd. <?xml version="1.0"?> <FlightInfo> <Introduction>The following flights have available seats:</introduction> <SelectStmt>SELECT Airline, FltNumber, Depart, Arrive FROM Flights</SelectStmt> <Flight> <Airline>$Airline</Airline> <FltNumber>$FltNumber</FltNumber> <Depart>$Depart</Depart> <Arrive>$Arrive</Arrive> </Flight> <Conclusion>We hope one of these meets your needs</conclusion> </FlightInfo> <?xml version="1.0"?> <FlightInfo> <Introduction>The following flights have available seats:</introduction> <Flights> <Flight> <Airline>ACME</Airline> <FltNumber>123</FltNumber> <Depart> :43</Depart> <Arrive> :00</Arrive> </Flight>... </Flights> <Conclusion>We hope one of these meets your needs.</conclusion> </FlightInfo> p 61 XML en Databanken Model-driven mapping 1 op 1 verband tussen onderdelen van document en de database structuur. <database> <table> <row> <column1>...</column1>... </row> </table> </database> p 62 31

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: - XSL-FO Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Zelftest XML Concepten

Zelftest XML Concepten Zelftest XML Concepten Document: n1035test.fm 18/02/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING Om een idee te hebben van wat we verwachten als voorkennis

Nadere informatie

Adlib Gebruikersdag 2012. adlibxml/xslt in de praktijk Breukelen 2 mei 2013 Solino de Baay s.debaay@adlibsoft.com

Adlib Gebruikersdag 2012. adlibxml/xslt in de praktijk Breukelen 2 mei 2013 Solino de Baay s.debaay@adlibsoft.com Adlib Gebruikersdag 2012 adlibxml/xslt in de praktijk Breukelen 2 mei 2013 Solino de Baay s.debaay@adlibsoft.com Programma XML en adlibxml Transformeren XSL Elementen Functies Xpath De praktijk 2 XML XML

Nadere informatie

XML & XSLT voor DMO. Datamodellering 2008. Een XML datamodel. conceptueel model logisch / fysiek model: platform afhankelijk

XML & XSLT voor DMO. Datamodellering 2008. Een XML datamodel. conceptueel model logisch / fysiek model: platform afhankelijk XML & XSLT voor DMO Datamodellering 2008 1/24 Een XML datamodel Datamodelleren conceptueel model logisch / fysiek model: platform afhankelijk Logisch-fysieke model voor XML-platform = XML schema, b.v.:

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 35: XML - XSL HO35. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 35: XML - XSL HO35. Jos Gils Erik Goossens Info-books HO35 Toegepaste Informatica Deel 35: XML - XSL Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 5 Het Document Object Model 5.1 Probleemstelling Wanneer je de inhoud van een document en de presentatie uiteen

Nadere informatie

Technische afspraken Ketenregister

Technische afspraken Ketenregister Copyright 2014 Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Datum: 02-03-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Wijzigingsblad Versie Auteur(s) Wijzigingen 1.0 BKD Initiële versie 1.1 BKD Aanvullingen wijzigingen 2014-2015

Nadere informatie

XML Introductie.

XML Introductie. XML Introductie joost.vennekens@denayer.wenk.be http://telescript.denayer.wenk.be/~jve extenstible Markup Language Aanbrengen van extra informatie in tekst Betekenis van de tekst beschrijven Uitbreidbaar:

Nadere informatie

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal Implementatie AssurePay ASP.NET ideal Implementatie AssurePay ASP.NET 2 van 11 Inhoudsopgave Microsoft ASP.NET... 3 Classic ASP... 9 Implementatie AssurePay ASP.NET 3 van 11 Microsoft ASP.NET Implementeren

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

XML. Alle tekortkomingen op een rijtje! (en een paar pluspunten...) Marc de Graauw http://www.marcdegraauw.com/

XML. Alle tekortkomingen op een rijtje! (en een paar pluspunten...) Marc de Graauw http://www.marcdegraauw.com/ XML Alle tekortkomingen op een rijtje! (en een paar pluspunten...) De geschiedenis van XML SGML Standard Generalized Markup Language IBM: back to the sixties... Markup: structuur, niet processing HTML:

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

XML Introductie. joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost

XML Introductie. joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost XML Introductie joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost extensible Markup Language Aanbrengen van extra informatie in tekst Betekenis van de tekst beschrijven Uitbreidbaar: afhankelijk

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Navigatie is een belangrijk onderdeel van elke website. Er

Navigatie is een belangrijk onderdeel van elke website. Er Ben Bastiaensen is leerkracht informatica aan KTA de Merodelei Turnhout SiteMapProvider uitbreiden B R E I D D E N AV I G AT I O N C O N T RO L S U I T De SiteMapProvider in ASP.NET levert een krachtige

Nadere informatie

Handleiding Publicatie Module Enquête Systeem

Handleiding Publicatie Module Enquête Systeem Handleiding Publicatie Module Enquête Systeem Inhoud 1. Inleiding... 3 SOAP... 3 Functieomschrijvingen... 3 ASP... 3 JSP... 3 soapui... 3 Trouble shooting... 3 2. SOAP... 4 3. Functie omschrijvingen...

Nadere informatie

Nieuws & RSS in DotNetNuke

Nieuws & RSS in DotNetNuke Nieuws & RSS in DotNetNuke Intro terminologie DNN content modules Feed modules Voorbeelden Nieuws op je website Doelen Publiceren unieke eigen content (bijv. overheid) Agregatie van nieuws rondom een thema

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

Stappenplannen MailPlus SOAP API

Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API oktober 2009 Introductie Dit document bevat stappenplannen welke u als technische gebruiker van MailPlus op weg kunnen helpen met de koppeling

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

AJAX (XMLHttpRequest)

AJAX (XMLHttpRequest) AJAX (XMLHttpRequest) Ajax is hot. De meesten die met webdesign bezig zijn hebben er wel al van gehoord, veronderstel ik. Voor diegenen die er nog niet van hoorden, of nog niet mee werkten volgt hier een

Nadere informatie

Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice

Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice handleiding voor de programmeur Auteur: Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging Aat van den Heuvel

Nadere informatie

Exercise assistant on-line

Exercise assistant on-line Exercise assistant on-line Onderwerpen - Introductie Exercise Assistant - On-line volgens MVC principe - Problemen bij MVC principe - Mogelijke oplossing - Richtingen onderzoek - Mogelijkheid tot meedoen

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

XML & XSLT voor DMO. Een XML datamodel. Van ERD naar XML schema. XML en XSLT DMO Datamodellering 2008

XML & XSLT voor DMO. Een XML datamodel. Van ERD naar XML schema. XML en XSLT DMO Datamodellering 2008 XML & XSLT voor DMO Datamodellering 2008 1/24 Een XML datamodel Datamodelleren conceptueel model logisch / fysiek model: platform afhankelijk Logisch-fysieke model voor XML-platform = XML schema, b.v.:

Nadere informatie

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag ArcGIS Mobile ADF Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag Agenda Wat is de Mobile ADF? Architectuur Demo Wat is de mobile ADF? Ontwikkeltoolkit voor mobiele (Smart Client)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Het.Net Framework................................ 8 1.1.1 Het.Net Ontwikkelingsmodel....................... 8 1.1.2 Compilatie en Uitvoering in.net.....................

Nadere informatie

Web Application Security Hacking Your Way In! Peter Schuler & Julien Rentrop

Web Application Security Hacking Your Way In! Peter Schuler & Julien Rentrop Web Application Security Hacking Your Way In! Peter Schuler & Julien Rentrop 1 Agenda Injection Cross Site Scripting Session Hijacking Cross Site Request Forgery #1 OWASP #2 top 10 #3 #5 Bezoek www.owasp.org

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

Introductie en even voorstellen

Introductie en even voorstellen Introductie en even voorstellen Onlangs is PHP5 uitgekomen. PHP5 is een grote stap voorwaards voor iedereen die met deze populaire programmeertaal werkt. In deze presentatie bekijken we de belangrijkste

Nadere informatie

Service Data Objects. Wat is SDO? Dynamic data API

Service Data Objects. Wat is SDO? Dynamic data API Service Data Objects Het is tegenwoordig misschien moeilijk voor te stellen maar er zijn nog steeds situaties waarbij je geen netwerk verbinding hebt. Hier ben ik de afgelopen tijd meerdere malen tegenaan

Nadere informatie

Zelftest XML Basis. Document: n1006test.fm 25/01/2017. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Zelftest XML Basis. Document: n1006test.fm 25/01/2017. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Zelftest XML Basis Document: n1006test.fm 25/01/2017 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INLEIDING m een idee te hebben van wat we verwachten als voorkennis

Nadere informatie

Automatisch Testen. Customer Business Lunch. 6 november 2014. Netherlands Germany Switzerland Serbia

Automatisch Testen. Customer Business Lunch. 6 november 2014. Netherlands Germany Switzerland Serbia Automatisch Testen Netherlands Germany Switzerland Serbia Customer Business Lunch 6 november 2014 3 Vraag? Doen wij al aan automatisch testen? 4 Agenda Automatisch testen Waarom? Mogelijkheden Demo Conclusie

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lekker snel XML met SQL (.nl)

Lekker snel XML met SQL (.nl) Lekker snel met SQL (.nl In steeds meer opdrachten kom je als requirement tegen. Omdat het lekker makkelijk is of omdat de interface die je moet aanspreken het vereist. Dit is zeker het geval wanneer je

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen.

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen. Indexers in C#.Net In deze tutorial ga ik het hebben over indexers. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een ArrayList object, kan je de gegevens uit deze collectie opvragen als ware het een array. // ArrayList

Nadere informatie

Project Software Engineering XML parser: Parsen van een xml CD catalogus

Project Software Engineering XML parser: Parsen van een xml CD catalogus Project Software Engineering XML parser: Parsen van een xml CD catalogus Brent van Bladel brent.vanbladel@uantwerpen.be February 16, 2017 XML (Extensible Markup Language) is een taal waarmee we op een

Nadere informatie

Interactie: Document Object Model en JavaScript. Hoorcollege Webdesign 7 23 mei 2014 Christof van Nimwegen

Interactie: Document Object Model en JavaScript. Hoorcollege Webdesign 7 23 mei 2014 Christof van Nimwegen Interactie: Document Object Model en JavaScript Hoorcollege Webdesign 7 23 mei 2014 Christof van Nimwegen JavaScript WWW was geheel statisch, interactie was alleen volgen van link Javascript maakt interactie

Nadere informatie

Eindtoets XML: Theorie en toepassingen

Eindtoets XML: Theorie en toepassingen Eindtoets XML: Theorie en toepassingen Deze eindtoets geeft een indruk, niet meer en niet minder, van mogelijke tentamenvragen. De spreiding over verschillende onderwerpen zal nooit bij elk tentamen hetzelfde

Nadere informatie

XSL = XSLT + XSL-FO + XPath

XSL = XSLT + XSL-FO + XPath Hoofdstuk 5 : XSLT 1. XSL Inleiding 2. XSLT Inleiding 3. Verwijzen naar XSLT in XML 4. XSLT document 5. XSLT elementen 6. XSLT Oefeningen 7. XSLT Data Types 8. XSLT Elementen(vervolg) 9. XSLT : XML to

Nadere informatie

XMLType DEV. Native XML datatype in de database

XMLType DEV. Native XML datatype in de database XMLType Native XML datatype in de database Dit is het tweede artikel in een reeks van artikelen over de XML ondersteuning in de Oracle database. In deze reeks introduceert Erwin Groenendal in detail, en

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen

Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen Inleiding Dit praatje gaat over Elasticsearch. De onderwerpen die aan bod komen: Wat is Elasticsearch?

Nadere informatie

Middleware SOAP. Webservices mbv XML

Middleware SOAP. Webservices mbv XML Middleware SOAP Webservices mbv XML Middleware specialisatiethema Rob Juurlink IID7 2003 / 2004 VOORWOORD In deze middleware opdracht wordt gebruik gemaakt van de op XML 1 gebaseerde Remote Procedure Call,

Nadere informatie

XML Web Services of.net Remoting? W ANNEER GEBRUIK JE WELKE TECHNOLOGIE VOOR DE AANROEP VAN REMOTE SERVICES

XML Web Services of.net Remoting? W ANNEER GEBRUIK JE WELKE TECHNOLOGIE VOOR DE AANROEP VAN REMOTE SERVICES Anko Duizer is trainer en consultant bij Class-A te Woerden http://www.class-a-.nl XML Web Services of.net Remoting? W ANNEER GEBRUIK JE WELKE TECHNOLOGIE VOOR DE AANROEP VAN REMOTE SERVICES In dit artikel

Nadere informatie

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario 1 Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario Wouter Luijten wouterluijten@creetion.com 2 Introductie Tijdens de implementatie van een proces heeft u vaak te maken met een veelvoud aan services.

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4

Inhoud. Revisiehistorie... 3. Inleiding... 4 Inhoud Revisiehistorie... 3 Inleiding... 4 1. Omgevingen... 5 1.1. Test/acceptatie-omgeving... 5 1.2. Productie-omgeving... 5 1.3. Methodes... 5 1.3.1. DataRequest... 5 1.3.2. StandaardDataRequest... 6

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Dit kan gebruikt worden in zowel een ASP.NET web applicatie als een desktop applicatie.

Dit kan gebruikt worden in zowel een ASP.NET web applicatie als een desktop applicatie. Introductie Dit artikel laat zien hoe je een Image in een C# applicatie kan opslaan in een database en het kan ophalen uit de database om het te laten zien. Voor de database gebruiken we MS SQL maar voor

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

EAN XForms. Een demo XML communicatie voor het MKB

EAN XForms. Een demo XML communicatie voor het MKB EAN XForms Een demo XML communicatie voor het MKB Colofon Datum : Maart 2002 Versie : 1.0 Verandering : - Project referentie: TI referentie : Bedrijfsreferentie : - URL : - Toegangsrechten : Status :

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen ASP

Katholieke Hogeschool Kempen ASP Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica ASP www.projectchatroom.be Yorkim Parmentier 3TI4 Andy Geluykens 3TI4 Academiejaar

Nadere informatie

Het ontwikkelen van XML-tools

Het ontwikkelen van XML-tools Het ontwikkelen van XML-tools Johan Jeuring Abstract XML wordt in veel situaties gebruikt, en voor dat gebruik worden talloze tools gebouwd. Er zijn verschillende manieren om XML-tools te ontwikkelen,

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Een gelinkte lijst in C#

Een gelinkte lijst in C# Een gelinkte lijst in C# In deze tutorial ga demonstreren hoe je een gelinkte lijst kan opstellen in C#. We gaan een klasse schrijven, die een gelijkaardige functionaliteit heeft als een ArrayList, namelijk

Nadere informatie

Java Programma structuur

Java Programma structuur Java Programma structuur public class Bla // div. statements public static void main(string argv[]) // meer spul Voortgezet Prog. voor KI, week 4:11 november 2002 1 Lijsten Voorbeelden 2, 3, 5, 7, 13 Jan,

Nadere informatie

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website?

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Beste website-bezoeker, Omdat ik al heel wat vragen kreeg over het gedeelte zonne-energie op mijn website, heb ik besloten om de werkwijze die ik gevolgd

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

ContentQueryWebpart en custom XSLT. Alles wat je moet weten over het CQW

ContentQueryWebpart en custom XSLT. Alles wat je moet weten over het CQW ContentQueryWebpart en custom XSLT Alles wat je moet weten over het CQW 1 Contents Voorkennis... 3 Het CQW volgens Microsoft... 3 Algemene werking van het CQW... 3 Het werken met slots... 4 DataMappings...

Nadere informatie

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc)

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) Productfiche RoadByte eid Framework Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) RoadByte BVBA stelt het RoadByte eid Framework product voor. Dit framework

Nadere informatie

VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6

VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6 Een van de krachtigste elementen binnen Visual Basic 2003 vind ik wel de mogelijkheid om objecten te overerven; ook wel inheritance genoemd. U kunt niet alleen uw eigen classes en business objecten overerven,

Nadere informatie

ASP.NET Test 2009-2010. Jan Van Ryckeghem

ASP.NET Test 2009-2010. Jan Van Ryckeghem ASP.NET Test 2009-2010 Jan Van Ryckeghem Inhoud Exceptionhandling H4... 3 Try Catch slide 25... 3 Error pagina slide 29... 3 Error.aspx... 3 Error.aspx.cs... 4 Web.config... 4 Logbestand aanmaken... 4

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT ORBIS SOFTWARE PRESENTEERT DE WEBINAR TASKCENTRE INTEGREERT TECHNISCH PRESENTATOR: GERARD KLOKGIETERS, ORBIS SOFTWARE VRIJDAG 27 JANUARI 2017 AANVANG: 11:00UUR TASKCENTRE INTEGREERT ALGEMENE INTRODUCTIE

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

Som Van Twee Getallen

Som Van Twee Getallen Public Class frmsomvantweegetallen Som Van Twee Getallen Private Sub btnberekensom_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnberekensom.click 'Declareer de variabelen '-----------------------

Nadere informatie

Gegevenskoppeling BoekenRoute

Gegevenskoppeling BoekenRoute Gegevenskoppeling BoekenRoute 1. Inleiding Dit document beschrijft de koppeling van de gegevens op BoekenRoute met de website van een uitgever. Veel uitgevers die deelnemen aan BoekenRoute, hebben uiteraard

Nadere informatie

MVC BASICS 2. Kevin Picalausa

MVC BASICS 2. Kevin Picalausa MVC BASICS 2 Kevin Picalausa 1 Forms 2 Action en Method Action Vertelt de Browser naar waar de form data (informatie) door te zenden. URL kan relatief of absoluut zijn. Method De manier waarop de form

Nadere informatie

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C LinuxFocus article number 304 http://linuxfocus.org De MySQL C API door Özcan Güngör Over de auteur: Ik gebruik Linux sinds 1997. Vrijheid, flexibiliteit en opensource. Dat

Nadere informatie

Smartsite ixperion Faceted Search

Smartsite ixperion Faceted Search dinsdag 26 oktober 2010 Smartsite ixperion Faceted Search Marc Derksen Uitgangspunten 2 woensdag 27 oktober 2010 Wat is Faceted Search? Nieuwe krachtige zoekomgeving voor Smartsite ixperion Zoekexpressies

Nadere informatie

Programming Content Management Server 2002

Programming Content Management Server 2002 Met behulp van Content Management Server 2002 (CMS) kun je eenvoudig te onderhouden websites bouwen en beheren. De business driver van CMS is het gebruiksvriendelijk beheer van een website, in het bijzonder

Nadere informatie

Documenten in en uit Apex

Documenten in en uit Apex Documenten in en uit Apex Hoe om te gaan met documenten en Oracle Apex Dick Dral, Detora Even voorstellen Oracle sinds 1988 (Ministerie van LNV) HTML sinds 1995 Oracle Webtoolkit sinds 1998 Apex sinds

Nadere informatie

Verslag Vergadering 15 10/04/08

Verslag Vergadering 15 10/04/08 Verslag Vergadering 15 10/04/08 Software engineering: Groep 1 Titularis: Dirk Vermeir Begeleiders: Eline Philips 14 april 2008 Document geschiedenis Versie Datum Autheur Commentaar 0.1 14/04/2008 Nicolas

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

APEX en JasperReports

APEX en JasperReports APEX en JasperReports een Dream Team! Spreker(s) : Datum : E-mail : Vincent Deelen 28 mei 2013 vincent.deelen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline APEX en rapporten Oracle BI publisher

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

ODS: Open Directory service. Wat is ODS?

ODS: Open Directory service. Wat is ODS? Wat is ODS? Wat is ODS? Geïntegreerde Meta-directorie voor OpenScape Office LX/MX/HX voor het zoeken van contacten in verschillende databasen en directories. Toegang verlenen naar verschillende directories.

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

Javascript deel 3. Document Object Model Objecten

Javascript deel 3. Document Object Model Objecten Javascript deel 3 Document Object Model Objecten Document Object Model (DOM) Doel: via javascript willen we graag heel flexibel de htmlpagina kunnen aanpassen. HTML DOM is een standaard waarmee we html-elementen

Nadere informatie

Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger

Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger Installatiehandleiding Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010 Versie 1.0.1 Seneca 2010 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Geoboer. Interface Specificatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geoboer Interface Specificatie Versie 1.2 Assen, 20-09-2013 Opgesteld door: Rene Buruma Functioneel Applicatie Beheerder Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Linked Data: stap voor stap, deel 3bis Table of Contents

Linked Data: stap voor stap, deel 3bis Table of Contents Linked Data: stap voor stap, deel 3bis Table of Contents Linked Data: stap voor stap, deel 3bis...1 Inleiding...2 Van triples naar concrete syntax...2 N-Triples...2 Turtle...3 RDF/XML...5 Van syntax naar

Nadere informatie