Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Examen: Microsoft Cursus: M10264

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Examen: 70-515 Microsoft Cursus: M10264"

Transcriptie

1 Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Examen: Microsoft Cursus: M10264 MVC.net is een door Microsoft geimplementeerde Design Pattern van Model View Controller. View is de User Interface Tier Een View is een visualisatie van het business object, gemaakt om een Action zoals: Index, Edit, Create, Delete, Detail, enz. te tonen. Uitgegenereerd in pure HTML, want de designer en niet de programmeur moet met CSS Cascading Style Sheet de Look en Feel aanpassen. Data naar de View kan meegegeven worden door de Controller aan de View MVC specifiek, met: - View(Business Object) - ViewData["message"] = "" voor extra informatie naast het Business Object - TempData["message"] = "" voor Postback informatie, zoals "Goed verwerkt" of Validatie fouten. De URL om de View te benaderen is standaard achter de Web Site Naam: - Controller Naam is Directory naam - Action Naam van de Controller is de View.aspx - Optioneel: de ID. (die bijvoorbeeld gedelete moet worden) In de global.asax valt de URL opbouw te wijzigen voor de gehele Web Site. De correlatie tussen de View en de Controller is puur op Naam. View Inhertis kan strong typed zijn voor een Entity Framework business object en moet met een IEnumerable<> uitgevoerd zijn voor een List. Een Partial View is een UserControl.ascx. In je view kun je de usercontrol opnemen met <%: Html.RenderPartial(""); %> <% is voor C# code <%: is voor <b>tekst</b> de : vervangt dan de ; op het einde <%= doet een bold tekst, en doet een HTML response.write <%# betekent binding 2 kanten op naar de control en weer terug naar de datasource de Shared directory in de Views directory is voor de Error.aspx en de Masterpage Site.Master. De shared directory heeft geen controller en wordt automatisch door de MVC doorzocht. Controller is de Business Logica Tier in de Controller staan de Actions: Index, Edit, Create, Delete, Detail, enz. [HTTPGet] is Default en is om informatie in de View te schrijven, [HTTPPost] moet boven de Action als er een wijziging uit de View verwerkt moet worden. Model is de representatie van de Data Tier Het Entity Framework is ORM Object Relational Mapping, een gegenereerde Object representatie van het Database datamodel LINQ is een SELECT op het Entity Framework - Insert is AddObject: het nieuw toevoegen aan een model - Update is ApplyCurrentValues: eerst het origineel ophalen in het model, daarna updaten - Delete is DeleteObject: eerst het origineel ophalen in het model,dan delete. Let op foreign key afhankelijkheden. 1

2 En daarna om te Committen SaveChanges(). Dit is alleen Committen vanuit geheugen. Dus voor alle duidelijkheid: voor de Commit moet je eerst weer een Select in het geheugen doen, dan pas een AddObject, ApplyCurrentValues of DeleteObject, en dan pas SaveChanges(); Omdat je elke keer weer een Select moet schrijven, maak je een Repository Class aan, een Helper, waarin je dit eenmalig maakt en continue aanroept. Je kunt een aparte Partial MetaData class maken om metadata toe te voegen aan de gegenereerde Objecten. Wel in dezelfde Namespace en partial met dezelfde Classname als de Business Object Class. Waarom een aparte partial class en geen aanpassing in het entity model? Als het entity model opnieuw gegenereerd wordt, vanuit het Entity Framework, bijvoorbeeld na database wijzigingen, dan is de metadata niet verloren, omdat in aparte Partial Class staat. Metadata kan zijn om: - extra calculated fields toe te voegen - een object representatie te coderen van 3e partij WCF services - extra metadata aan gegenereerde Object representatie van het Database datamodel toe te voegen. zoals: Display naam en properties, Required, Readonly en andere Business Logica van het Object. Discoverability Voor zoekmachines moet je makkelijk te indexeren URL's implementeren. De URL opbouw voor MVC kun je definieren in de Global.asax met routes.mappageroute(). - de volgorde van de Control\Action - of meegegeven ID's optioneel zijn - Custom argumenten, zoals: year/month/day - default waarden bij argumenten De volgorde van de gedefinieerde routes is belangrijk, want de laatste route moet alles accepteren, anders komt er een foutmelding. Als er te veel Controllers met bijbehorende Views komen, dan kun je Area's aanmaken. een Area is een extra groep directory boven de Controllers, Views en Shared directories. Die Area heeft dan ook een MapPageRoute() in de global.asax en wordt met AreaRegistration.RegisterAllAreas() ook geregistreerd als route. De routedefinities van de Area zelf staan in de <Areanaam>arearegistration.cs. Eventueel te gebruiken url data komt binnen via Page.RouteData.Values[] De directory structuur van de Area s is als volgt: Areas \ <Areanaam> Controllers Models Views <Areanaam>arearegistration.cs Het doel van Discoverability is om bovenaan te komen bij Search Engines. IIS 7.0 Extensions heeft de SEO Toolkit 1.0 (Search Engine Optimization) - daarmee kun je een website van buitenaf analyseren met Site Analisys Report - hoe vaak de website van opbouw verandert en met welke prioriteit van 0 tm 1 kun je wijzigen met Sitemaps and Sitemap Indexes. Dit wordt opgeslagen in de Sitemap.XML in de root van de web site. - je kunt web pagina's markeren als niet relevant en niet laten indexeren, met Robots Exclusion. Dit wordt opgeslagen in de Robot.txt in de root van de web site. Om het Menu te splitsen naar 1 aparte XML file en er Authorization Roles op te definieren maak je een Web.SiteMap met de menu definitie erin: <sitemap> met daarbinnen meerdere <sitemapnode> Je kunt hiernaar verwijzen vanuit bijvoorbeeld de masterpage: de Site.Master file. Je kunt namelijk meerdere masterpages hebben, die ook nog een hierarchie hebben. Bijvoorbeeld: Wereld, Europa, Nederland. Dit met de syntax: <asp:menu datasourceid= sitemapdatasource > <asp:sitemapdatasource> de sitemapdatasource vindt dan zelf op naam de Web.SiteMap. 2

3 Writing Server Side Code Voor productie web sites: New Project > ASP.net Web Application. dit ondersteund MVC.net en subdirectory namen in de web site worden automatisch verwerkt in de namespace namen van de classes. Voor voorbeelden te maken: New Website > ASP.net Website. Globalization en Localization. Globalization is het geschikt maken van de web site voor multi-languility. Localization is het ondersteunen van een specifieke taal. In de Design Time Editor kun je onder Tools > Generate Local Resource kiezen. Dan komt er een.aspx.resx XML file bij voor de.aspx file waarvoor je de Local Resource hebt gegenereerd, waarin de tekst staat. Je kunt meerdere.aspx.resx files maken voor verschillende talen:.aspx.nl-nl.resx en.aspx.en-us.resx. De Taalinstelling van de gebruiker komt mee met de browser in Culture en UICulture via de servervariabelen en currentthread en is vervolgens te beïnvloeden. De.resx files staan: - in de App_LocalResources per Page. - in de App_GlobalResources per WebSite. Beide werken vanuit de.aspx file met een ResourceKey. Alleen Controls krijgen een ResourceKey, niet de hardcoded teksten. Hardcoded teksten moet je vervangen door Localize en Literal Controls. Viewstate gaat naar de Client en wordt verpakt in een hidden input variabele om de data context te bewaren bij een RoundTrip. EnableViewState true/false zet de Viewstate aan en uit. Standaard is aan. EnableViewState kan op Controls en op de Page directive. Als EnableViewState op de page uitstaat, dan overschrijft dat alle ChildControls ook op uit. Bij EnableViewState=false is er ook geen data meer beschikbaar bij een RoundTrip. ViewstateMode enabled/disabled is er ook, maar dan overschrijft de Page directive de Child Controls niet, maar definieert de Default. met Session staat de data in memory op de Server en gaat niet mee naar de Client, en is per gebruiker Sessie. Beinvloeden van de Sessie kan met SessionStart en SessionEnd in de Global.asax. Hierin levert de Application aanpassen een concurrency probleem op. Doe dan eerst Application.Lock(), en aan het einde een Application.Unlock(). SessionState mode=sqlserver zet de Session data niet in het geheugen van de web server, maar in een SQL server. de database aanmaken kan via de command line tool met aspnet_regsql. SessionState mode=stateserver zet de Session data niet in het geheugen van de web server, maar in het geheugen van een andere dedicated memory web server. Bij enablesessionstate=false kun je de Sessie naar de Client niet gebruiken: er volgt dan een foutmelding. Application slaat de data op in web server memory en gaat ook niet naar de Client. en de context is niet per client, maar per application. Cache werkt net als Application, maar wordt geschoont en eventueel opnieuw gevuld, dit kan met: - dependencies, trigger als er iets verandert, bijvoorbeeld in een database tabel - absolute expiration, een einddatumtijd - sliding expiration, als een bepaalde tijd niet meer gebruikt is Application en Cache kun je beinvloeden met ApplicationStart en ApplicationEnd. ApplicationOnError is de laatste mogelijkheid tot error afhandeling van alle unhandled exceptions. Validation Controls zijn server side controls die javascript genereren op de Client. en Client side al de User Input Validatie doen. Vul de ControlToValidate property van de validationcontrol met de te controleren inputcontrol. 3

4 Data Management New Project > ADO.net Entity Data Model is ORM Object Relational Mapping op tables, views en stored procedures. Er komt een.edmx file bij waar het Entity Framework in staat. Pluralize en Singularize betekent Meervoud en Enkelvoud, oftewel de naamgeving van je business objecten neerzetten als: Persons en Person objecten. Linq: werkt op willekeurige collections, van het Entity Framework tot en met string[] arrays. Linq is querien op verzamelingen. Een voorbeeld is: var query = from C in contex.customers select new {c.customerid, c.firstname, c.lastname} waarbij: - var is geen variant, maar een type, hier mag later geen ander type in - new {} is een anonymous class van het 'a type. hoeft geen class file te hebben. - context is het Entity Framework Linq biedt ook functies, zoals: First(), Take(), Skip(), TakeWhile(), enz. Met een GridView toon je een lijst, eventueel met Paging en Sorting. DataSource = data en Databind() vullen de lijst. Je kunt LinqDataSource (Linq queries op tabellen en enitities) en EntityDatasource (op entities) gebruiken om te querien bovenop het Entity Framework om data te ontsluiten. Beide Datasources kun je binden aan de Gridview / Detailsview / Chart controls, enz. met object.dispose() verwijder je een object uit het geheugen met GC.Collect(); roep je de Garbage Collector aan om een rondje door alle objecten te maken. met een using blok dispose je het using object automatisch Lambda expressies (str => str.length == 8) zijn korte functies. de => pijl is karakteristiek. Asp.net dynamic data entities web application project type genereert een gehele website met alle controls, datasources op basis van het entity framework. Wat je zelf nog moet doen is: 1. een Entity Framework database als basis selecteren en een Entity model maken 2. de RegisterContext uncommenten in de global.asax 3. in de global.asax met ScaffordAllTables=true bijvoorbeeld alle tabellen selecteren Debugging, Testing en Refactoring debuggen kan met breakpoints, breakpoints kunnen allerlei configuraties hebben, zoals Conditions. breakpoints werken ook in javascript. debuggen kun je aan en uit zetten in de web.config met <compilation debug="true", voor productie dus uit. Sinds visual studio 2010 wordt debuggen van javascript ondersteund. code snippets zijn vaste blokjes aan code, waarmee je bijvoorbeeld met for tab tab een for loop code blok kan genereren. met refactoring kun je met CTRL. ook vast code blokken genereren: - een class genereren met file en al vanuit class instantiatie code - een method met in en out parameters genereren vanuit een method aanroep - de naam van 1 variabele veranderen door de gehele code, vanuit alleen de definitie van die variabele 4

5 Test driven development betekent eerst de tests maken, dan pas de code. Unittesten is het testen van een class met een test unit class [testclass]. De namespace is Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting. in VS2010 kan dit met Create Unittest. Deze functie maakt een testproject aan met een classtest behorende bij een class. met testmethoden met het [testmethod()] attribuut roep je dan de te testen class aan. hierbij definieer je de verwachte waarde en de te gebruiken te berekenen waarden. en die vergelijk je met de uitkomst met bijvoorbeeld Assert.IsEqual. Of dit klopt bepaald de test uitslag van deze testmethod. Loggen kan naar de Eventlog. Kijk eerst of de Eventlog.SourceExists voordat je een Eventlog.WriteEntry( ) doet. Bestaat de eventlog source nog niet maak hem dan aan met: Eventlog.CreateEventSource(); Hier moeten wel afdoende rechten voor zijn voor het account waaronder de Web Application draait, en genoeg machtigingen in de registry voor het wegschrijven. Security Authenticatie = membership provider Authorisatie = role provider De onderliggende database van deze 2 providers kun je genereren vanuit visual studio. Je kunt bijvoorbeeld met de login controls die standaard meegegenereerd worden in een MVC project via de account controller een gebruiker registreren. Deze maakt dan standaard een aspnetdb.mdf en.ldf aan in de App_Data directory inclusief de gebruiker die je zojuist geregistreerd hebt. In Sql server kan ook. Genereer dan het datamodel met aspnet_regsql.exe in je sql server database en verwijs hiernaar vanuit je web.config van je web applicatie. Alle asp.net Login controls werken dan op die database voor de membership provider. dit is enkel authenticatie. Forms authentication met deze controls is altijd met cookies en de events van die controls doen niet altijd wat je verwacht. Schrijf anders je eigen controls op de 2 providers hun programmeer model. Onder Project > asp.net configuration krijg je web admin schermen voor de security van je web site. Deze schrijft dan de instellingen weg naar de web.config en de membership en role provider database. Hier kun je onder de security tab rollen aanmaken + reeds geregistreerde gebruikers aan die rollen hangen. Deze rollen afdwingen in C# code kan: - Declarative boven bijvoorbeeld een functiemember: [authorize(roles= )] - Imperative in bijvoorbeeld een functiemember: this.user.isinrole( ); Ondersteund een web site meerdere bedrijven, dan moet het gehele eigen datamodel bedrijfsafhankelijk zijn. Daarnaast wil je deze koppelen met foreign keys met de membership en role provider database. Net zoals geslaagde betalingen en einddatum van abonnementen. 5

6 Master Pages Een master page deelt als je paginas in. een masterpage is niet apart te benaderen, alleen via een content.aspx pagina die naar hem verwijst. De masterpage site.master heeft een master directive, geen page. De masterpage heeft dan een html, head en body element, de content pages niet meer, deze worden bij runnen gemerged. Ook heeft de masterpage contentplaceholders, waarin later de content.aspx paginas komen. Alle geregistreerde css en javascript files in de masterpage zijn ook beschikbaar in alle onderliggende contentpages. Master pages kunnen genest zijn, er is dan ook een visual studio masterpage template en een nested masterpage template. Nested master pages worden gegenereerd met implementatie content blokken. Wil je dat de nested master page zelf ook het gedrag van een master page aanneemt, zet dan binnen de content blokken weer contentplaceholders. Je hebt in visual studio een webform.aspx template, deze genereert een.aspx pagina met alle html, head en body elementen. Ook heb je een webform usingmaster page.aspx template, deze genereert een.aspx pagina met contentplaceholders van je opgegeven masterpage. In een content.aspx pagina definieer je de masterpage in de page directive met masterpage="" In de content.aspx pagina bepaal je in welke contentplaceholder je content komt via een verwijzing met het contentplaceholderid. De mastertype directive, onder de page directive van de content.aspx pagina definieert een cast van de page.master property naar een specifieke masterpage. Je kunt ook zelf casten naar je specifieke masterpage. Met beide varianten zorg je ervoor dat de Page.Master wordt uitgerust met alle properties en methods die je zelf op de masterpage gemaakt hebt. In code wisselen van masterpage kan met page.masterpagefile = "volledig path + filename als string", maar kan niet in de page_load event, maar in de page_preinit event. load en init zijn te laat, dan is de content pagina al gemerged met de masterpage. Een style sheet beïnvloed centraal het gedrag van de style properties van meerdere pagina s. Een.CSS file definieert de look & feel van HTML tags (h1, h2), CSS format dan al deze elementen. Maar kan ook CSS classes aanmaken met bijvoorbeeld.okbutton Per control kun je dan de property CSSClass zetten op.okbutton Een. is per class definitie, CSS format dan alle elementen met deze class definitie. #txtresult voorzien van look en feel is per control, CSS format dan alleen deze control. De prioriteit van # per control gaat voor een. per classname en weer voor een html tag definitie. CSS files worden gecached in de browser, dus doe CTRL F5 om te refreshen, om wijzigingen te zien. Met rechtermuis Build Style... binnen de CSS file krijg je een handig Modify Style Window. Skin files zijn voor server side controls en kunnen meer gedrag beïnvloeden dan alleen style properties in tegenstelling tot style sheets. Een skinfile.skin komt in een eigen skinnaam directory in een specifieke Theme directory in de App_Themes directory van de website. In de skin file kun je de complete definitie van een OK en Cancel Button plaatsen. In de content.aspx paginas zet je in de page directive de Theme="specifieke theme directory" en er is maar 1 theme per page mogelijk. Er zijn 2 typen skin s: - named control skin: met de skinid voor 1 control. De skinid vervangt de id. - default skin per controltype: zonder id, zonder skinid, van toepassing op alle controls van dat Controltype 6

7 AJAX AJAX = Asynchrone Javascript And Xml ajax is niet de gehele pagina opnieuw opbouwen met html met server request response, maar alleen de data onderdelen updaten met XML of JSON De.Net server side control implementatie: - scriptmanager control definieren in de contentpagina.aspx om de.net javascript library te gebruiken - eronder een updatepanel met contenttemplate erin definieren. deze controls genereren client side javascript. - html refreshen is dan alleen binnen de updatepanel en niet de gehele pagina. dit kan met een submit click maar ook met een timer die polled. - er is geen WCF service nodig of.asmx web service - custom javascript meegeven kan ook binnen <script> tags. de javascript moet binnen de header staan. met een client side html input button onclick kun je dan deze custom javascript af laten gaan De javascript JSON implementatie: JSON betekent JavaScript Object Notation. Een JSON object is een efficientere XML data object format alle begin en close <tags> van html zijn bijvoorbeeld vervangen door :{} - De.asmx web service implementatie: * web service met [webmethod] * een webservice kan objecten teruggeven in JSON als er bovenop de class [scriptservice] gedefinieerd is EN de webservice door javascript wordt aangeroepen. - De WCF service implementatie: de ajax enabled WCF service met [servicecontract] en [operation contract] * voor een WCF service hoef je alleen data terug te geven met de JavascriptSerializer en de request en response format type op JSON te zetten. XML response wordt ook niet geaccepteerd door de aanroepende javascript. Aanroepen van een.asmx web service of WCF service kan door in de scriptmanager control een service reference aan te maken. en de service method aan te roepen in javascript. Let op javascript is asynchroon, dus definieer tevens een callback function (response) die de callback afvangt. daar kun je over de response waarden beschikken. De jquery library 1.4 komt in visual studio automatisch mee met het project type Web Application. deze library wordt gebruikt ter ondersteuning van client side javascripting Met JQuery kun je ook services aanroepen: met $.ajax({type: "POSt", url: "", data: request, succes: function(result)}); $ betekent jquery JQuery implementeert ook events, bijvoorbeeld: ajaxstart, ajaxcompleted en ajaxerror. De MVC implementatie: met jquery een Load aanroepen op een server side controller action aanroepen (zonder services en zonder asp.net controls). De server side method levert een MVC view op wat html is. De eigen implementatie: Met JQuery een Load aanroepen op een server side C# method aanroepen (zonder services en zonder asp.net controls). De server side method levert html op 7

8 Deployment Web site - copy web site tool: als ftp tool bestanden kopieren - Web setup project: MSI maken op basis van de web project output, alleen content - Publish Web in visual studio: builden en kopieren - Build Deployment Package: maakt een gecompileerde website in een.zip file in de obj directory Web application - Web setup project: MSI maken op basis van de web project output - Publish Web in visual studio: builden en kopieren hier kun je profielen en de web.debug.config en de web.release.config voor gebruiken - Build Deployment Package: maakt een gecompileerde website in een.zip file in de obj directory Silverlight Silverlight is de web implementatie van WPF Windows Presentation Foundation en werkt niet met de default.aspx, maar met de MainPage.XAML. Het pakket Expression Studio, met de Blend applicatie. Die saven op een geavanceerde manier XAML. XAML is de vervanging van HTML en is veel rijker aan desing mogelijkheden. Designers werken met Expression Blend, developers werken met Visual Studio 2010, beide werken samen met XAML. Silverlight is een plugin installatie in je browser op C# te kunnen programmeren client side. Als concurrent van Flash en Javascript. Database data ophalen moet met een Silverlight WCF service, omdat er ook geen roundtrips zijn. Silverlight heeft eigen project types. Een WPF browser application compiled in een.xbap file en een.exe. dit zijn losse files die meteen openen in je browser, zonder IIS. 8

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97

INHOUDSOPGAVE 3. 3.5 Het Boekenwinkeltje... 90 3.5.1 Registreer.aspx... 90 3.6 Opgaven... 97 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Het.Net Framework................................ 8 1.1.1 Het.Net Ontwikkelingsmodel....................... 8 1.1.2 Compilatie en Uitvoering in.net.....................

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

MVC BASICS 2. Kevin Picalausa

MVC BASICS 2. Kevin Picalausa MVC BASICS 2 Kevin Picalausa 1 Forms 2 Action en Method Action Vertelt de Browser naar waar de form data (informatie) door te zenden. URL kan relatief of absoluut zijn. Method De manier waarop de form

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

Programming Content Management Server 2002

Programming Content Management Server 2002 Met behulp van Content Management Server 2002 (CMS) kun je eenvoudig te onderhouden websites bouwen en beheren. De business driver van CMS is het gebruiksvriendelijk beheer van een website, in het bijzonder

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties Frans van Buul Inter Access 1 Frans van Buul frans.van.buul@interaccess.nl 2 De Uitdaging Rijke en veilige webapplicaties Een onveilig en

Nadere informatie

Stappenplannen MailPlus SOAP API

Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API oktober 2009 Introductie Dit document bevat stappenplannen welke u als technische gebruiker van MailPlus op weg kunnen helpen met de koppeling

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario 1 Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario Wouter Luijten wouterluijten@creetion.com 2 Introductie Tijdens de implementatie van een proces heeft u vaak te maken met een veelvoud aan services.

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen. Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen. Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen Versie 0.2 Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Adelia Studio Nieuw in versie 12

Adelia Studio Nieuw in versie 12 Adelia Studio Nieuw in versie 12 Web Services Ondersteuning voor complexe toegangsparameters van Web Services voor Visual- en Webprogramma s: gebruik van het type one-way (IN-ONLY); time-out management

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

Versie 0.6. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 13 augustus 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.6. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 13 augustus 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.6 Laatste wijziging: 13 augustus 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen Documentatie Onsweb Club plugin webservice voor KNKV verenigingen Versie 0.2 Laatste wijziging: 7 januari 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman, Michel Woudwijk Alle rechten in dit document

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

What s new in ASP.NET 4.0?

What s new in ASP.NET 4.0? Thema What s new in ASP.NET 4.0? NIEUWE IMPULS VOOR AL ZEER KRACHTIG FRAMEWORK Patrick Smits Met de komst van ASP.NET 4.0, in combinatie met Visual Studio 2010, zal Microsoft het al zeer krachtige ASP.NET

Nadere informatie

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling WAZUG BCC Veiling Concept Gestart als demo/research voor cloud-oplossing Een Afslagveiling Afslag variant Prijsdump variant Windows Azure CMS: Orchard Admin app: dynamic data Auction Manager Proces: worker

Nadere informatie

Adelia Studio Nieuw in versie 12

Adelia Studio Nieuw in versie 12 Adelia Studio Nieuw in versie 12 Web Services Ondersteuning voor complexe toegangsparameters van Web Services voor Visual- en Webprogramma s: gebruik van het type one-way (IN-ONLY); time-out management

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Angular Best Practices Door Alex en Chris van Beek

Angular Best Practices Door Alex en Chris van Beek Angular Best Practices Door Alex en Chris van Beek Over ons Enthousiastelingen Software Architecten bij Luminis Arnhem B.V. Gespecialiseerd in Microsoft technologie:.net, Azure en Windows Twitter: @Beekje

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

Een Data Driven toepassing op basis van Visual Objects en SQL Server

Een Data Driven toepassing op basis van Visual Objects en SQL Server Een Data Driven toepassing op basis van Visual Objects en SQL Server Door Bert Dingemans www.dla-architect.nl Inleiding In voorgaande artikelen heb ik een aantal onderwerpen belicht die ten grondslag liggen

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Met deze handleiding moet u in staat zijn om zelf een mobile applicatie te ontwikkelen voor offline gebruik met een filter.

Met deze handleiding moet u in staat zijn om zelf een mobile applicatie te ontwikkelen voor offline gebruik met een filter. Inleiding De toepassing Met deze handleiding moet u in staat zijn om zelf een mobile applicatie te ontwikkelen voor offline gebruik met een filter. Maak een Smart Device project aan. Voeg een nieuwe Windows

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Exercise assistant on-line

Exercise assistant on-line Exercise assistant on-line Onderwerpen - Introductie Exercise Assistant - On-line volgens MVC principe - Problemen bij MVC principe - Mogelijke oplossing - Richtingen onderzoek - Mogelijkheid tot meedoen

Nadere informatie

Formulieren en waarden posten naar een view

Formulieren en waarden posten naar een view Hoofdstuk 4 Formulieren en waarden posten naar een view Waarden posten naar een view in een Zend-project gaat heel anders dan dat je gewend bent. Om dit mechanisme te leren, kunnen we het beste een eenvoudige

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

SEO Plan 14/6/2017 Wouter Roozeboom DP41T

SEO Plan 14/6/2017 Wouter Roozeboom DP41T SEO Plan 14/6/2017 Wouter Roozeboom DP41T Inleiding Dit is het SEO plan voor de website http://wouterroozeboom.nl/ Op de website heb ik mijn bevindingen en ervaringen van Techno beschreven en zelfs wat

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen ASP

Katholieke Hogeschool Kempen ASP Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica ASP www.projectchatroom.be Yorkim Parmentier 3TI4 Andy Geluykens 3TI4 Academiejaar

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Git & RobotLib. Contents. De source is: ( )

Git & RobotLib. Contents. De source is: ( ) De source is: ssh://git_robotmc@robotmc.git.cloudforge.com/robotlib.git Git & RobotLib. (2016-01-07) Contents Inleiding... 2 Git Extensions installeren.... 2 Toegang tot de RobotLib repository.... 5 Genereer

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

DECADE FINANCIALS. met APEX klaar voor de toekomst. Zeist 25 03 2014

DECADE FINANCIALS. met APEX klaar voor de toekomst. Zeist 25 03 2014 DECADE FINANCIALS met APEX klaar voor de toekomst Zeist 25 03 2014 AGENDA Andre Geelen Team Manager Decade Decade introductie Sebastiaan Laponder Oracle Ontwikkelaar Decade 3 voor de migratie Gilbert Rattink

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

SMART-Microsoft Software Factory

SMART-Microsoft Software Factory Binnen Visual Studio 2005 heeft Microsoft de zogenaamde Tools geïntroduceerd. Met deze tools kan iedereen zijn eigen visuele Domein Specific Language () definiëren. Hierbij kunnen zowel de taalelementen

Nadere informatie

WebSite Director Gebruikersgids

WebSite Director Gebruikersgids WebSite Director Gebruikersgids CyberTeams, Inc. 104 South Main Street, Mt. Airy, MD 21771 301-829-6144! www.cyberteams.com CyberTeams and WebSite Director are registered trademarks of CyberTeams, Inc.

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

APEX en JasperReports

APEX en JasperReports APEX en JasperReports een Dream Team! Spreker(s) : Datum : E-mail : Vincent Deelen 28 mei 2013 vincent.deelen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline APEX en rapporten Oracle BI publisher

Nadere informatie

ASP.NET Test 2009-2010. Jan Van Ryckeghem

ASP.NET Test 2009-2010. Jan Van Ryckeghem ASP.NET Test 2009-2010 Jan Van Ryckeghem Inhoud Exceptionhandling H4... 3 Try Catch slide 25... 3 Error pagina slide 29... 3 Error.aspx... 3 Error.aspx.cs... 4 Web.config... 4 Logbestand aanmaken... 4

Nadere informatie

File Uploads met standaard ASP.NET

File Uploads met standaard ASP.NET File Uploads met standaard ASP.NET In deze tutorial gaan we een aspx pagina maken (met codebehind), waarmee je een bestand kan uploaden naar de webserver. Noot: de hier beschreven code gaat niet in op

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Roel GEBOORTEJAAR 1984 WOONREGIO Rotterdam/ Den Haag NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS ja WIE IS ROEL? Roel is een SharePoint ontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

ContentQueryWebpart en custom XSLT. Alles wat je moet weten over het CQW

ContentQueryWebpart en custom XSLT. Alles wat je moet weten over het CQW ContentQueryWebpart en custom XSLT Alles wat je moet weten over het CQW 1 Contents Voorkennis... 3 Het CQW volgens Microsoft... 3 Algemene werking van het CQW... 3 Het werken met slots... 4 DataMappings...

Nadere informatie

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time)

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time) Algemeen/General Gepubliceerd maar gewijzigd Published but changed Meer acties op geselecteerde content More actions on selected content Gepubliceerd en niet gewijzigd Published and not changed Terugdraaien

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken Handleiding JCreator Inhoud Een Workspace en een eerste project maken Een tweede project maken De editor van JCreator Aanpassen van de basis-directory Documentatie over klassen en methoden van de JDK Bestand

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

- Plan Zo kun je een. website bouwen!

- Plan Zo kun je een. website bouwen! - Plan Zo kun je een website bouwen! BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i1 1 8-7-2008 17:23:14 BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i2 2 8-7-2008 17:23:15 In dit boekje staat de uitgebreide versie van hoe je een

Nadere informatie

Webapplicatie-generatie NIOC 2013

Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Eddy Luursema, Misja Nabben, Arnoud van Bers Research Group Model Based Information Systems Presentation Introduction M-BIS Data intensive systems Requirements Generation

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Websitecursus deel 3 JavaScript

Websitecursus deel 3 JavaScript Websitecursus deel 3 JavaScript A Eskwadraat WebCie www@a-eskwadraat.nl 12 oktober 2015 Introductie Twee weken geleden HTML Vorige week CSS Deze week JavaScript Javascript JavaScript (ook wel JS) is een

Nadere informatie

SEO advies plan. Tim Pieters M41T

SEO advies plan. Tim Pieters M41T SEO advies plan Tim Pieters M41T Inhoudsopgave -Inleiding -Stand van zaken -Optimalisatie -Resultaten -Toekomstige aanbevelingen Inleiding De website die zal worden behandeld in dit SEO plan is www.tp-media.design.

Nadere informatie

Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner

Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner 1 Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner Welkom bij mijn presentatie over REST, OData en SharePoint 2010. 2 Voorstellen Als eerste wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Michaël Hompus

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

De plug-in is heel eenvoudig te installeren met een setup-programma. Waarna je een aantal menu opties in het tools menu er bij krijgt.

De plug-in is heel eenvoudig te installeren met een setup-programma. Waarna je een aantal menu opties in het tools menu er bij krijgt. Plsqldoc Genereer je documentatie Beeklaan 444 2562 BK Den Haag www.darwin-it.nl info@darwin-it.nl KvK 27283780 ING 65.35.40.663 Technical Architect Net als (vrijwel) elke ontwikkelaar vind ik het documenteren

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

WHITEPAPER MANUAL HOE STEL JE EEN WHITEPAPER IN?

WHITEPAPER MANUAL HOE STEL JE EEN WHITEPAPER IN? WHITEPAPER MANUAL Zet je magazine in als whitepaper. De bezoeker kan het magazine (alleen) openen door persoonlijke gegevens te verstrekken of door in te loggen met Facebook of Zo bouw jij een relevante

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT ORBIS SOFTWARE PRESENTEERT DE WEBINAR TASKCENTRE INTEGREERT TECHNISCH PRESENTATOR: GERARD KLOKGIETERS, ORBIS SOFTWARE VRIJDAG 27 JANUARI 2017 AANVANG: 11:00UUR TASKCENTRE INTEGREERT ALGEMENE INTRODUCTIE

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave door G. Van Soest Met Dreamweaver kan je zeer snel een website in elkaar bouwen; ook het onderhoud van een website is met Dreamweaver uiterst

Nadere informatie

SEO Plan e meting: Meta description, Meta Keywords, sitemap, robots.txt

SEO Plan e meting: Meta description, Meta Keywords, sitemap, robots.txt SEO Plan www.juliusnuijten.nl 1. Overzicht SEO plan 2. 1e meting: het beginpunt 3. 2e meting: Meta description, Meta Keywords, sitemap, robots.txt 4. 3e meting: google analytics script, social media shares

Nadere informatie

Iedere ontwikkelaar die met ASP.NET AJAX heeft gewerkt, is

Iedere ontwikkelaar die met ASP.NET AJAX heeft gewerkt, is Dennis van de Laar ASP.NET AJAX-control bouwen VO L L E D I G E V R I J H E I D E N C O N T RO L E OV E R D E A S Y N C H RO N E COMMUNICATIE VAN EEN WEBPAGINA De meeste.net-developers zijn bekend met

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Gijs-Jan Roepnaam: Gijs-Jan Regio: Gelderland Geboortedatum: 06-01-1983 Nationaliteit:

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. Handleiding DirectAdmin

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie