Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh."

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt (de 5e druk van) een bijzonder liedboekje: al de liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor onze eigen kinderen om te memoriseren, maar uiteraard kunnen ook "grote mensen" hier veel plezier aan beleven. Tenzij anders aangegeven is steeds de NBG-vertaling (1951) gebruikt. Deze bundel is een moment-opname, want nog regelmatig komen er D.V. nieuwe liedjes bij. De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op onze website: De meeste teksten zijn eenvoudig te leren, andere zijn complexer qua tekst of melodie. Een aantal langere teksten zijn bewust in 2 delen geschreven, zodat die ook in 2 delen aangeleerd kunnen worden. De uitdaging is steeds geweest om de tekst ongewijzigd te laten, maar voor u als gebruiker, staat het natuurlijk vrij om moeilijke woorden te vervangen door eenvoudige. Teksten worden al heel anders door woorden als b.v. "gij" en "uw" door "jij" en "jouw" te vervangen. Mijn grootste wens is dat Gods Woord mag gaan leven in uw hart en dat we als christenen zingend door het leven mogen gaan. Per slot horen ook liederen bij onze geestelijke bagage. De heilige Geest zal u helpen om ze te binnen te brengen, juist ook op momenten dat we het nodig hebben (Joh.14:26). Mag de Here u rijkelijk zegenen. Bedankt Wij hebben zelf al de eerste zegen ontvangen, niet alleen in onze kinderen Hanneke, Petra en Daniël (bedankt voor jullie enthousiasme en inspiratie), maar ook door het intensief bezig zijn met de teksten. Veel van de liedjes hebben zo hun eigen verhaal voor ons. Zo is bv. mijn eerste lied, Psalm 40, gemaakt omdat de tekst zo treffend mijn eigen geschiedenis weergaf. En ik heb mogen ervaren dat de Here werkelijk een nieuw lied in mijn mond heeft gegeven. Een ander bijzonder lied voor mij is Jesaja 12, die ik al hernia-lied heb gedoopt. Dit lied heb ik grijs gezongen onder het lopen van vele pijnlijke rondjes. Ik wist dat ik, net als Petrus op het water omhoog moest zien naar de God van mijn heil, die mij kracht geeft en mij vreugdewater geeft. Ook in de pijn, en Hij heeft dat gedaan! Hierbij wil ik ook graag mijn vrouw Edith bedanken voor haar jarenlange liefde en ondersteuning om door te (kunnen) gaan. En onze vriend Sjoerd van Veen, die een aantal liedjes in zijn klas heeft aangeleerd, en ons met veel enthousiasme heeft aangemoedigd om vooral iets met deze liedjes te doen. Bedankt! Het resultaat heeft u nu in uw handen.

2 Inhoudsopgave 1 Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al 2 Mt. 24:42 Waakt dan want gij weet niet 3 Jes. 40:31 Maar wie de HERE verwachten 4 1 Joh. 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen 5 1 Joh. 1:9 Indien wij onze zonden belijden 6 2 Cor. 9:7 God heeft de blijmoedige gever lief 7 Fmon 3 Genade zij u 8 Op. 22:12 Zie, Ik kom spoedig 9 Joh. 1:29 Zie het Lam Gods 10 Ef. 2:8-10 Want door genade zijt gij behouden 11 Gal. 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn 12 Joh. 21:17 Here, Gij weet alles 13 Rom. 11:36 Want uit Hem en door Hem 14 Rom. 15:13 De God nu der hope 15 Joh. 6:29 Dit is het werk Gods 16 Ps. 28:7 De HERE is mijn kracht en mijn schild 17 Ps. 50:15 Roep mij aan ten dage der benauwdheid 18 Jes. 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten 19 Dan. 11:32 Het volk dat zijn God kent 20 Jer. 31:3 Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde 21 Ps. 16:8 Ik stel mij de HERE bestendig 22 Ps. 16:11 Gij maakt mij het pad des levens bekend 23 2 Cor. 5:17 Zo is dan wie in Christus is 24 Luc.18:16-17 Laat de kinderen tot Mij komen 25 Rom. 5:8 God echter bewijst zijn liefde 26 Ps. 34:9 Smaakt en ziet, dat de HERE goed is 27 Spr. 3:7 Wees niet wijs in eigen ogen 28 Dan. 6:27-28 Want Hij is de levende God 29 Dt. 6:4-5 Hoor, Israel: de HERE is onze God 30 Ps. 139:23-24 Doorgrond mij, o God 31 1 Joh. 2:1,2 En als iemand gezondigd heeft 32 Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld 33 Mic. 7:7-8 Maar ik zal uitzien naar de HERE 34 Ps. 13:6 Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid 35 Luc. 11:13 Hoeveel te meer zal je hemelse Vader 36 Jes. 64:5 Gij komt hem tegemoet 37 Joh. 14:23 Indien iemand Mij liefheeft 38 Rom. 8:28 Wij weten nu dat God alle dingen 39 Ps. 4:9 In vrede zal ik mij te ruste begeven 40 Jes. 40:8 Het gras verdort, de bloem valt af 41 Ps. 95:1 Komt, laat ons jubelen voor de HERE 42 Dt. 5:33 Heel de weg, die de HERE 43 Rom.3:23-24 Want allen hebben gezondigd 44 Ps. 97:11-12 Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid 45 Joh. 6:68-69 Here, tot wie zullen wij heengaan? 46 Ps. 56:4-5 Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U 47 Ps. 37:3-6 Vertrouw op de HERE en doe het goede 48 Joh.13:34-35 Een nieuw gebod geef Ik u 49 Luc. 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen 50 1 Joh. 4:18,16 Er is in de liefde geen vrees 51 Spr. 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren 52 Ef. 4:32 Weest jegens elkander vriendelijk 53 Ps. 55:23 Werp uw bekommernis op de HERE

3 54 Ps. 9:11 Daarom vertrouwen op U 55 Joh. 8:12 Ik ben het licht der wereld 56 Jes. 43:1 Vrees niet, want Ik heb u verlost 57 Jes. 48:17 Ik ben de HERE, uw God, die u leert 58 1 Joh. 2:17 De wereld gaat voorbij 59 1 Joh.3:21-22 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt 60 Rom. 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof 61 2 Pet. 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte 62 Jes. 25:9 Zie, deze is onze God 63 Luc.9:23-24 Indien iemand achter Mij wil komen 64 Ps. 25:4-5 HERE, maak mij uw wegen bekend 65 Spr. 4:18 Het pad der rechtvaardigen 66 Col. 1:13-14 Hij heeft ons verlost uit de macht 67 Mt.28:18-20 Mij is gegeven alle macht 68 Heb. 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk 69 Jes. 53:6 Wij allen dwaalden als schapen 70 1 Joh. 1:5-7 God is licht en in Hem 71 Op. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop 72 Joël 2:13 Scheurt uw hart en niet uw klederen 73 Mic. 6:8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens 74 Ps. 5:12-13 Maar verheugen zullen zich allen 75 Jer. 17:7 Gezegend is de man die op de HERE 76 1 Joh.5:11-12 God heeft ons eeuwig leven gegeven 77 Fil. 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd 78 Heb. 13:6 Wij kunnen met vertrouwen zeggen 79 Joh. 12:26 Indien iemand Mij wil dienen 80 1 Joh. 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods 81 1 Joh. 5:14 En dit is de vrijmoedigheid 82 Op. 4:11 Gij, onze Here en God, zijt waardig 83 Jes. 26:4-5 Standvastige zin bewaart Gij 84 Joh. 15:5 Ik ben de wijnstok 85 Hd. 16:31 Stel uw vertrouwen in de Here Jezus 86 Rom. 10:11 Al wie op Hem zijn geloof bouwt 87 Ef. 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing 88 1 Joh. 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben 89 Ps. 105:1-5 Looft de HERE, roept zijn naam aan 90 Sef. 3:17 De HERE, uw God, is in uw midden 91 Spr. 3:3-4 Dat liefde en trouw u niet verlaten 92 Spr. 9:10 De vreze des HEREN is het begin 93 Dt. 33:27 De eeuwige God is u een woning 94 Ps.18: Gij toch doet mijn lamp 95 Joh. 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden 96 Joh. 17:3 Dit nu is het eeuwige leven 97 Mc. 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen 98 1 Joh. 3:23 En dit is zijn gebod: dat wij geloven 99 Dt.32:6,11-12 Is Hij niet uw Vader 100 Ps. 40:1-5 Vurig verwachte ik de HERE 101 Hooglied Mijn geliefde is afgedaald 102 Rom.8:31-32 Als God vóór ons is 103 Fil. 3:20 Wij zijn burgers van een rijk 104 Dt. 32:3-4 Ik zal de naam des HEREN uitroepen 105 Ps. 61: 3-4 Omdat mijn hart bezwijkt Tim.1:7-8 Want God heeft ons niet gegeven 107 Rom. 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad

4 109 Ps. 139:17-18 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten 110 Joh.14:26 De Trooster, de heilige Geest 111 Ps. 86:11 Leer mij, HERE, uw weg 112 Zach.14:9 En de HERE zal koning worden Tim.1:12 Want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen 114 Fil.4:6-7 Weest in geen ding bezorgd Cor.6:19-20 Of weet gij niet, dat uw lichaam 116 Spr.29:25 Vrees voor mensen spant een strik 117 Dt.4:39 Weet daarom heden en neemt 118 Ps.86:6-7 O HERE, neem mijn gebed ter ore 119 Luc.1:37 Want geen woord, dat van God komt 120 Heb.4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid 121 Gal.5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde 122 Heb.7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden 123 Joh.10:9 Ik ben de deur 124 Ef.5:17 Weest daarom niet onverstandig 125 Ps.119:9-11 Waarmede zal de jongeling zijn pad 126 Ps.42:9 Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid 127 Ps.138:3,5-6 Ten dage dat ik riep 128 Fil.2:14-15 Doet alles zonder mopperen 129 Jes.55:6 Zoekt de HERE terwijl Hij Zich laat vinden 130 Nah.1:7 De HERE is goed, een sterkte ten dage 131 Col. 3:17 En al wat u doet, in woord of in werk 132 Jes.43:2-3 Wanneer gij door het water trekt 133 Joh.14:27 Vrede laat Ik u 134 Jes. 12:2-3 Zie, God is mijn heil 135 Jes.41:10 Vrees niet, want Ik ben met u 136 Jer.6:16 Gaat staan aan de wegen en ziet 137 Ps.17:15 Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht 138 Ps.91:2 U bent mijn schuilplaats, mijn vesting 139 Joh.1:12-13 Maar allen die Hem hebben aangenomen 140 Jes.30:15 Door bekering en rust Cor.1:9 God is getrouw 142 Judas Hem nu die machtig is Cor.1:30 Maar uit Hem is het 144 Ps.68:5 Zingt God, psalmzingt Zijn naam 145 Ps.145:8-9 Genadig en barmhartig is de HERE 146 Joh. 8:12 Ik ben het licht van de wereld 147 Hos. 12:7 Gij dan, keer tot uw God terug 148 Ps. 5:2-4 Hoor mijn woorden HEER 149 Jes. 50:10 Wie onder u vreest de HERE 150 Ps. 26:2-3 Toets mij, HERE, en beproef mij 151 Ps. 32:7 Bij U ben ik veilig 152 Ps. 5:8-9 Ik mag door Uw grote liefde 153 Ps. 73:25-26 Wie buiten U heb ik in de hemel? 154 Ps. 141:1-2 HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp 155 Ps. 141:3-4 Zet een wacht voor mijn mond, HEER

5 Inhoud op Beginregel 86 Al wie op Hem zijn geloof bouwt 102 Als God vóór ons is 1 Behoed uw hart boven al 151 Bij U ben ik veilig 122 Daarom kan Hij ook volkomen behouden 54 Daarom vertrouwen op U 91 Dat liefde en trouw u niet verlaten 93 De eeuwige God is u een woning 14 De God nu der hope 130 De HERE is goed, een sterkte ten dage 16 De HERE is mijn kracht en mijn schild 90 De HERE, uw God, is in uw midden 107 De liefde doet de naaste geen kwaad 51 De naam des HEREN is een sterke toren 126 Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid 110 De Trooster, de heilige Geest 92 De vreze des HEREN is het begin 58 De wereld gaat voorbij 15 Dit is het werk Gods 96 Dit nu is het eeuwige leven 128 Doet alles zonder mopperen 140 Door bekering en rust 30 Doorgrond mij, o God 48 Een nieuw gebod geef Ik u 131 En al wat u doet, in woord of in werk 31 En als iemand gezondigd heeft 112 En de HERE zal koning worden 81 En dit is de vrijmoedigheid 98 En dit is zijn gebod: dat wij geloven 87 En in Hem hebben wij de verlossing 50 Er is in de liefde geen vrees 136 Gaat staan aan de wegen en ziet 59 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt 7 Genade zij u 145 Genadig en barmhartig is de HERE 75 Gezegend is de man die op de HERE 147 Gij dan, keer tot uw God terug 36 Gij komt hem tegemoet 22 Gij maakt mij het pad des levens bekend 94 Gij toch doet mijn lamp 82 Gij, onze Here en God, zijt waardig 25 God echter bewijst zijn liefde 6 God heeft de blijmoedige gever lief 76 God heeft ons eeuwig leven gegeven 141 God is getrouw 70 God is licht en in Hem 42 Heel de weg, die de HERE 142 Hem nu die machtig is 154 HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp 12 Here, Gij weet alles 64 HERE, maak mij uw wegen bekend 45 Here, tot wie zullen wij heengaan? 40 Het gras verdort, de bloem valt af

6 44 Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid 65 Het pad der rechtvaardigen 19 Het volk dat zijn God kent 80 Hieraan onderkent gij de Geest Gods 77 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd 66 Hij heeft ons verlost uit de macht 73 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens 109 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten 35 Hoeveel te meer zal je hemelse Vader 29 Hoor, Israel: de HERE is onze God 148 Hoor mijn woorden HEER 123 Ik ben de deur 57 Ik ben de HERE, uw God, die u leert 84 Ik ben de wijnstok 55 Ik ben het licht der wereld 146 Ik ben het licht van de wereld 34 Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid 20 Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde 152 Ik mag door Uw grote liefde 21 Ik stel mij de HERE bestendig 104 Ik zal de naam des HEREN uitroepen 39 In vrede zal ik mij te ruste begeven 63 Indien iemand achter Mij wil komen 37 Indien iemand Mij liefheeft 79 Indien iemand Mij wil dienen 5 Indien wij onze zonden belijden 99 Is Hij niet uw Vader 88 Kinderkens, laten wij liefhebben 18 Komt toch en laat ons tezamen richten 41 Komt, laat ons jubelen voor de HERE 24 Laat de kinderen tot Mij komen 120 Laten wij daarom met vrijmoedigheid 111 Leer mij, HERE, uw weg 89 Looft de HERE, roept zijn naam aan 139 Maar allen die Hem hebben aangenomen 121 Maar de vrucht van de Geest is liefde 137 Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen 33 Maar ik zal uitzien naar de HERE 4 Maar indien wij in het licht wandelen 143 Maar uit Hem is het 74 Maar verheugen zullen zich allen 3 Maar wie de HERE verwachten 67 Mij is gegeven alle macht 101 Mijn geliefde is afgedaald 115 Of weet gij niet, dat uw lichaam 118 O HERE, neem mijn gebed ter ore 105 Omdat mijn hart bezwijkt 11 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn 17 Roep mij aan ten dage der benauwdheid 72 Scheurt uw hart en niet uw klederen 26 Smaakt en ziet, dat de HERE goed is 83 Standvastige zin bewaart Gij 85 Stel uw vertrouwen in de Here Jezus 127 Ten dage dat ik riep

7 150 Toets mij, HERE, en beproef mij 95 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden 138 U bent mijn schuilplaats, mijn vesting 47 Vertrouw op de HERE en doe het goede 133 Vrede laat Ik u 135 Vrees niet, want Ik ben met u 56 Vrees niet, want Ik heb u verlost 116 Vrees voor mensen spant een strik 100 Vurig verwachte ik de HERE 2 Waakt dan want gij weet niet 125 Waarmede zal de jongeling zijn pad 132 Wanneer gij door het water trekt 43 Want allen hebben gezondigd 32 Want alzo lief heeft God de wereld 49 Want de Zoon des mensen is gekomen 119 Want geen woord, dat van God komt 10 Want door genade zijt gij behouden 106 Want God heeft ons niet gegeven 28 Want Hij is de levende God 113 Want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen 97 Want ook de Zoon des mensen is niet 13 Want uit Hem en door Hem 27 Wees niet wijs in eigen ogen 124 Weest daarom niet onverstandig 114 Weest in geen ding bezorgd 52 Weest jegens elkander vriendelijk 117 Weet daarom heden en neemt 53 Werp uw bekommernis op de HERE 153 Wie buiten U heb ik in de hemel? 149 Wie onder u vreest de HERE 69 Wij allen dwaalden als schapen 60 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof 78 Wij kunnen met vertrouwen zeggen 61 Wij verwachten echter naar zijn belofte 38 Wij weten nu dat God alle dingen 103 Wij zijn burgers van een rijk 155 Zet een wacht voor mijn mond, HEER 134 Zie, God is mijn heil 9 Zie het Lam Gods 62 Zie, deze is onze God 8 Zie, Ik kom spoedig 71 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop 144 Zingt God, psalmzingt Zijn naam 129 Zoekt de HERE terwijl Hij Zich laat vinden 23 Zo is dan wie in Christus is 108 Zo is er dan nu geen veroordeling 68 Zonder geloof is het onmogelijk

8 Inhoud op Tekstverwijzing 117 Dt. 4: Jes. 12: Rom. 3: Dt. 5:32 62 Jes. 25:9 60 Rom. 5:1 29 Dt. 6: Jes. 26: Rom. 5:8 104 Dt. 32: Jes.30: Rom. 8: Dt. 32:6b, Jes. 40:31 38 Rom. 8:28 93 Dt. 33:27 40 Jes. 40:8 102 Rom. 8: Ps. 4:9 135 Jes.41:10 86 Rom. 10: Ps. 5: Jes. 43:1 13 Rom. 11: Ps. 5: Jes. 43: Rom. 13:10 74 Ps. 5: Jes. 48:17 14 Rom. 15:13 54 Ps. 9: Jes. 50: Cor. 1:9 34 Ps. 13:6 69 Jes. 53: Cor. 1:30 22 Ps. 16: Jes. 55: Cor. 6: Ps. 16:8 36 Jes. 64: Cor. 5: Ps. 17: Jer. 6: Cor. 9:7 94 Ps. 18: Jer. 17:7 11 Gal. 5:1 64 Ps. 25: Jer. 31:3 121 Gal. 5: Ps. 26: Dan. 6:27b Ef. 1:7 16 Ps. 28:7 19 Dan. 11:32 10 Ef. 2: Ps. 32:7 147 Hos. 12:7 52 Ef. 4:32 26 Ps. 34:9 72 Joël 2: Ef. 5:17 47 Ps. 37: Mic. 6:8 77 Fil. 1:6 100 Ps. 40: Mic. 7: Fil. 2: Ps. 42:9 130 Nah.1:7 103 Fil. 3:20 17 Ps. 50:15 90 Sef. 3: Fil. 4: Ps. 55: Zach. 14:9 66 Col. 1: Ps. 56:4-5 2 Mt. 24: Col. 3: Ps. 61: Mt. 28: Tim. 1: Ps. 68:5 97 Mc. 10: Tim. 1: Ps. 73: Luc. 1:37 7 Fmon Ps. 86: Luc. 9: Heb. 7: Ps. 86:11 35 Luc. 11:13 68 Heb. 11:6 138 Ps.91:2 24 Luc. 18: Heb. 13:6 41 Ps. 95:1 49 Luc. 19: Heb. 4:16 44 Ps. 97: Joh. 1: Joh. 1: Ps. 105:1-5 9 Joh. 1: Joh. 1:7 125 Ps. 119: Joh. 3: Joh. 1:9 127 Ps. 138:3, Joh. 6: Joh. 2:1,2 109 Ps. 139: Joh. 6: Joh. 2:17 30 Ps. 139: Joh. 8: Joh. 3: Ps. 141: Joh. 8: Joh. 3: Ps. 141: Joh. 10: Joh. 3: Ps. 145: Joh. 12: Joh. 4:18,16 91 Spr. 3: Joh. 13: Joh. 4:2 27 Spr. 3:7 37 Joh. 14: Joh. 5: Spr. 4: Joh. 14: Joh. 5:14 1 Spr. 4: Joh. 14: Pet. 3:13 92 Spr. 9:10 84 Joh. 15:5 142 Judas Spr. 18:10 95 Joh. 16:24 71 Op. 3: Spr. 29:25 96 Joh. 17:3 82 Op. 4: Hooglied 12 Joh. 21:17 8 Op. 22:12 18 Jes. 1:18 85 Hd. 16:31

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Ik genees hen weer en schenk hun een onvermoed duurzaam geluk.

Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Ik genees hen weer en schenk hun een onvermoed duurzaam geluk. Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is verrezen Lc 24, 5-6 Hij make u talrijk, de Heer, talrijk uzelf en uw kinderen. Ps 115, 14 Leer mij, Heer, te onderscheiden Uw wegen, de paden te zien die Gij

Nadere informatie

Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Ik genees hen weer en schenk hun een onvermoed duurzaam geluk.

Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Ik genees hen weer en schenk hun een onvermoed duurzaam geluk. Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is verrezen Lc 24, 5-6 Hij make u talrijk, de Heer, talrijk uzelf en uw kinderen. Ps 115, 14 Leer mij, Heer, te onderscheiden Uw wegen, de paden te zien die Gij

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Handelingen 2 vers 37 t/m 47 Lied 160 vers 1 en 2 Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 31 vers 11, 12 en 17 Psalm 139 vers 1, 2 en 3 (Nieuwe

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 21 Psalm 97 vers 1 en 6 (Nieuwe Berijming) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Psalm 143 vers 2, 10 en 11 Psalm

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem 1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 10Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Jakobus 1 vers 1 t/m 11 Lied 466 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 134 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 27 vers 5 en 7 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 33 Lied 41 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 99 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 33 vers 1 Psalm 33 vers 6 Lied 444 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Een stukje hemel op aarde

Een stukje hemel op aarde Een stukje hemel op aarde Hudson Taylor (1832-1905) Want de liefde van Christus dringt ons (2 Kor. 5:14) Graf van Johannes te Efeze Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en

Nadere informatie

Liturgie Welkom

Liturgie Welkom Liturgie 28-05-2017 Welkom Zingen: Ps. 108:1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust 1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Heere groot. Mijn lied begroet

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Vruchtdragen. Maar hoe?

Vruchtdragen. Maar hoe? Vruchtdragen. Maar hoe? Joh 15:1-17 Jan Fokker - Traject24-12 april 2015 Bijbelgedeelte: Joh 15: 1-17 1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt

Nadere informatie

Geloof, een zaak van het hart

Geloof, een zaak van het hart Geloof, een zaak van het hart # Geloof, een zaak van het hart Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Pr 4:23) Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW

Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW Welkom Inleiding Onderwijs Heidelbergse Catechismus Leerdienst: Zijn eigendom Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Antwoord: Dat

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Wat moeten wij nog doen onder de genade

Wat moeten wij nog doen onder de genade Wat moeten wij nog doen onder de genade 1 Johannes 3: 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Liturgie 12 maart 2017 Biddag

Liturgie 12 maart 2017 Biddag Liturgie 12 maart 2017 Biddag Voor arbeid die ik doe, Wilt U de krachten geven Voor alles wat ik zaai, Wilt U de groeikracht geven Voor woorden die ik spreek, Wilt U de harten openen. Dat k vruchtbaar

Nadere informatie

Lezen : Prediker 4:17-5:6 Tekst : Het 7e gebod

Lezen : Prediker 4:17-5:6 Tekst : Het 7e gebod Lezen : Prediker 4:17-5:6 Tekst : Het 7e gebod Lied 434 : 1, 2 en 3 Psalm 27 : 4a en 5b Lied 8a (2013) Lied 341 : 1, 2 en 3 Psalm 105 : 5 Gezang 160 : 1 en 2 (NG 81) Votum en groet Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Joh.17

3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Joh.17 Een honderdtal mensen werden eens uitgenodigd voor een avond met de Bijbel, slechts de mensen die zoekend waren naar een echte waarheid of zijn gekomen. Begrijpelijk ook want vele mensen geloven niet,

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Orde voor de huiszegen

Orde voor de huiszegen begroeting door de bewoners opening voor de huiszegen Gezegend u, die hier bent samengekomen, in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de

Nadere informatie

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22 1 Zondag: De vrucht van de Geest is liefde Wij snakken naar liefde en naar geborgenheid. We willen gekend en begrepen worden. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij kent ons. Hij weet

Nadere informatie

Sta in je kracht neem van het levende water dat geboden wordt levenskracht gegeven uit liefde die opricht om in je kracht te staan.

Sta in je kracht neem van het levende water dat geboden wordt levenskracht gegeven uit liefde die opricht om in je kracht te staan. Bloemstuk: In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Eredienst uur Voorganger: G. Oosterhuis

Eredienst uur Voorganger: G. Oosterhuis Eredienst 25-5-2017 10.00 uur Voorganger: G. Oosterhuis Liturgie Votum / zegengroet NLB 675 : 1 en 2 Gezang 149 Gebed Schriftlezing 1: Johannes 6 : 48-69 Psalm 24 : 2 en 5 Schriftlezing 2: Johannes 13:

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Filip Hogendoorn & Bertine Pater

Filip Hogendoorn & Bertine Pater Orde voor de trouwdienst van Filip Hogendoorn & Bertine Pater Op 14 maart 2014 om 14.30 uur In de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Ds. Jaap Hansum Ouderling : Mw. Tiny de Koning Organist : Mw. Ina

Nadere informatie

Gebedsdienst bij een gedenkdag

Gebedsdienst bij een gedenkdag Gebedsdienst bij een gedenkdag bemoediging openingsvers Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015 Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof Kortrijk, 25 februari 2015 Je bestemming Schema Hoe ziet ons leven nu eruit? Wat is de prediking van Jezus De zegen van het Nieuwe Verbond Veranderingen van het

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015

Zondag 12 april 2015 Zondag 12 april 2015 Lichtlied: 637:1 en 4 4. Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur; o vlam van Pasen, steek ons aan de Heer is waarlijk opgestaan! 1 Welkom Bemoediging en

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Grondwet van het Koninkrijk

Grondwet van het Koninkrijk Grondwet van het Koninkrijk Matteüs 22: 34-40 Traject24, 14 februari 2016 Bijbelgedeelte: Matt 22:35-40 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 'Meester, wat is het grootste

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Bijbelverzen. Bijbelteksten. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. (Deuteronomium 33:27; NBG vertaling 1951)

Bijbelverzen. Bijbelteksten. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. (Deuteronomium 33:27; NBG vertaling 1951) Bijbelverzen De volgende bijbelverzen zijn geschikt om bovenaan het overlijdens-bericht te plaatsen. Ook vinden we daar vaak regels uit de berijmde psalmen of uit de gezangen. Bijbelteksten De eeuwige

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

De hemelse Vader is geduldig mild Hij zoekt Zichzelf niet. De hemelse Vader rekent het kwade niet toe

De hemelse Vader is geduldig mild Hij zoekt Zichzelf niet. De hemelse Vader rekent het kwade niet toe De hemelse Vader is geduldig mild Hij zoekt Zichzelf niet De hemelse Vader rekent het kwade niet toe De hemelse Vader is niet verheugd over ongerechtigheid maar verheugt Zich samen met de waarheid De hemelse

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21 Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 :

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezing: Psalm 67 Lied 276 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 1 en 9 (Nieuwe Psalmberijming) Lied

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Psalm 117d Laudate omnes gentes (in beurtzang (4x): allen, vrouwen, mannen, allen) Verblijdt

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus

Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur. wijkgemeente Markus Orde van dienst zondag 25 september 2016 Grote Kerk 9.30 uur wijkgemeente Markus Voorganger: ds.h.l.versluis Organist: Simon Marbus 2 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 97 : 1 en 6 1.Groot

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Liturgie Welkom en mededelingen

Liturgie Welkom en mededelingen Liturgie 14-05-2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 336 Groot is Uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Liturgie 8 januari 2017

Liturgie 8 januari 2017 Liturgie 8 januari 2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 276 Heer, ontferm U over ons Kom en heel ons land. Reinig met uw vuur. Raak ons nu aan. Wij buigen neer en roepen tot U, Heer. O, Heer ontferm U

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is!

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is! les 22 Rechtvaardiging door het geloof. Is er een mens die kan stellen dat hij zonder zonde is? 1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

1 februari uur JH Smit. Liturgie bij Leerdienst Het doel van God. Votum: gezongen Groet Amen: gezongen. LvdK 434, (LB 868) Gebed.

1 februari uur JH Smit. Liturgie bij Leerdienst Het doel van God. Votum: gezongen Groet Amen: gezongen. LvdK 434, (LB 868) Gebed. 1 februari 17.00 uur JH Smit Liturgie bij Leerdienst Het doel van God Votum: gezongen Groet LvdK 434, 1.2.5 (LB 868) Gebed Woord Startvragen (zie ppt) Preek (Schriftlezingen in preek: o Deut. 8,7-9 en

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Grootletterliturgie morgendienst Opwekking - Opwekking 733 Tienduizend redenen

Grootletterliturgie morgendienst Opwekking - Opwekking 733 Tienduizend redenen Grootletterliturgie morgendienst 28-05-2017 Opwekking - Opwekking 733 Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

De kern van het christelijke geloof

De kern van het christelijke geloof De kern van het christelijke geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Douwe Mollema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Weest in geen ding bezorgd. * Groningen, 1 juli 1929 Zuidhorn 8 mei 2016

Douwe Mollema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Weest in geen ding bezorgd. * Groningen, 1 juli 1929 Zuidhorn 8 mei 2016 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Weest in geen ding bezorgd Douwe Mollema * Groningen, 1 juli 1929 Zuidhorn 8 mei 2016 Sinds 8 april 2015 weduwnaar van Riemke Mollema-Wester Vrijdag, 13 mei

Nadere informatie

April Lieve allemaal,

April Lieve allemaal, April. 2013 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden

Nadere informatie