Werkinstructies voor de verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ i.o. 1 Voorwoord. Versie: 1.1 d.d. : augustus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkinstructies voor de verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ i.o. 1 Voorwoord. Versie: 1.1 d.d. : augustus 2013"

Transcriptie

1 1 Voorwoord Voor u liggen de werkinstructies CQ-index voor de kortdurende ambulante GGZ en VZ. Deels bekend, deels nieuw, omdat u inmiddels gebruik kunt maken van de nieuw ontwikkelde verkorte CQi kortdurende ambulante GGZ en VZ i.o. Voor het JMV 2013 is de verkorte CQi kortdurende ambulante GGZ & VZ i.o. vereist. In deze werkinstructie treft u de mogelijkheden van aanlevering, waarbij u kunt kiezen uit twee mogelijkheden, te weten via de meetbureaus, danwel gekoppeld aan uw ROM cyclus. Beide mogelijkheden worden uitgebreid toegelicht. Het inbedden van de CQi i.o. is het ROM systeem verdient de voorkeur zowel om logistieke als inhoudelijke redenen. Voor instellingen is het belangrijk de hoofdstukken 1 tot en met 4 door te nemen. Voor meetbureaus zijn met name hoofdstuk 1, 2 3 en 5 relevant. Indien CQi i.o. wordt gemeld dan spreken we over de verkorte CQi kortdurende ambulante GGZ en VZ i.o. tenzij anders vermeld. 1

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 2. INLEIDING Informatie over de ontwikkeling van de CQI Kortdurende Ambulante GGZ &VZ Publieke verantwoording Voorwaarden aan meting met CQi i.o Accreditatie (in geval van uitvraag via steekproef) Meetverantwoording (in geval van uitvraag via steekproef) Wanneer mag van de CQI richtlijnen afgeweken worden? 6 3. ACHTERGRONDINFORMATIEOUDE EN NIEUWE VRAGENLIJST Hoe ziet de CQI GGZ & VZ eruit? Uit welke vragen bestaan de schalen in de CQI GGZ & VZ? 7 4. HET UITVOEREN VAN EEN METING MET DE CQI I.O. VIA DE ROM Voorbereiding cliëntenraadpleging Continue uitvraag via ROM Wijze van uitvraag Moment van uitvraag Datainvoer HET UITVOEREN VAN EEN REGULIERE (GEEN ROM) METING MET DE CQI I.O Hoe trek ik een steekproef bij een meting met de CQi i.o.? Selectie van cliënten Opstellen cliëntenbestand Opstellen populatiebestand Vastleggen kenmerken cliëntenbestand en populatiebestand Steekproeftrekking Controle representativiteit steekproeftrekking 14 2

3 5.2.6 Opstellen steekproefbestand Opleveren steekproefbestand en achtergrondbestand Hoe gaat de dataverzameling met de CQi i.o.? Hoe gaat de data-invoer bij de CQi i.o. in zijn werk? OPSCHONEN EN ANALYSEREN VAN DATA VAN EEN CQI METING MET DE CQI I.O Hoe gaat de opschoning van de gegevens bij de CQI GGZ & VZ in zijn werk? Opschoningstappen Controle Mensen verwijderen die ten onrechte zijn aangeschreven Verwijderen van respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord Markeren GGZ-aanbieders met onvoldoende respondenten Hoe zien de analyses bij een meting met de CQI GGZ & VZ eruit? Hoe ziet de case-mix adjustment eruit bij de CQI GGZ & VZ? Hoe zien de rapportages over een meting met de CQI GGZ & VZ eruit? Reguliere lijst BIJBEHORENDE DOCUMENTEN 20 3

4 2. Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Er bestaan twee versies van de CQI GGZ&VZ, de basis vragenlijst die uit 63 items bestaat en een verkorte vragenlijst (CQi i.o. genoemd in deze werkinstructie) die uit 19 items bestaat. Beide vragenlijsten kunnen worden gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast zijn de vragenlijsten bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders die kortdurende ambulante GGZ en VZ bieden. De CQi i.o. is opgenomen in de kernset prestatie indicatoren 2013 t.b.v. verantwoording JMV ( Voorheen kon met de basisvragenlijst CQI GGZ & VZ 9 indicatoren worden gemeten. Met de CQi i.o. worden 6 indicatoren gemeten. De verantwoordelijkheid voor het meten van de prestatie-indicatoren ligt bij de GGZ-aanbieders en het gebruik van de CQi i.o. daarmee ook. De uitkomsten van een cliëntenraadpleging met dit instrument kunnen voor GGZ-aanbieders waardevolle informatie opleveren voor het eigen kwaliteitsbeleid. Dit document beschrijft aanvullende richtlijnen voor onderzoek met de CQi i.o. en de (extra) vereisten om in aanmerking te komen voor publieke verantwoording (landelijke meting). De richtlijnen in deze werkinstructie vormen een aanvulling op het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen. 2.1 Informatie over de ontwikkeling van de CQI Kortdurende Ambulante GGZ &VZ De basisvragenlijst van de CQI Kortdurende Ambulante GGZ & VZ is ontwikkeld door het Trimbosinstituut. Door het Trimbos-instituut zijn over de ontwikkeling van de vragenlijst twee publicaties geschreven: het rapport over de psychometrische testfase van de CQI ambulante GGZ en het rapport over het discriminerend vermogen van de CQI Kortdurende Ambulante GGZ. SiRM heeft de ingekorte versie van de CQI GGZ & vz opgesteld. Verantwoording van de inkorting staat beschreven in het verantwoordingsdocument. Deze documenten kunt u downloaden op onze website, bij CQ-index > CQI Vragenlijsten. 2.2 Publieke verantwoording Voor verslagjaar 2013 en verder zijn GGZ-aanbieders verplicht om jaarlijks een cliëntenraadpleging uit te voeren met de CQi i.o. voor publieke verantwoording. Omdat het instrument op landelijke schaal wordt toegepast, en in potentie discriminerend vermogen lijkt te hebben, kunnen kwaliteitsverschillen tussen GGZ-aanbieders worden aangetoond. Dat is bruikbare informatie voor interne verbeteringen - de GGZ-aanbieder kan zien hoe zij presteert ten opzichte van andere GGZ-aanbieders, en waar dus de aandachtspunten liggen -, maar ook voor het opstellen van keuze-informatie voor consumenten, en voor verantwoording aan partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgverzekeraars. Met één vragenlijst kan zo informatie verzameld worden voor meerdere doelen. 4

5 Voor de landelijke meting dienen de resultaten van metingen met de CQI Kortdurende Ambulante GGZ & VZ te worden verzameld in een centrale database om met case-mix correctie de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders vergelijkbaar te maken. Vanaf 2013 zal Stichting Benchmark GGZ (SBG) een landelijke database gaan beheren voor de gegevens die verzameld zijn met de CQi i.o. Het doel van Stichting Benchmark GGZ is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten en cliëntervaringen. Hiervoor zijn zorgdomeinen en een minimale dataset geformuleerd. Met behulp van betrouwbare en valide meetinstrumenten wilt de SBG inzicht geven in het effect van behandeling en het zorgproces. De uitkomsten worden vergeleken met referentiegegevens. De SBG zal voor 2013 alle met de CQi i.o. verzamelde data gaan ontvangen. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden die hieronder uitgebreid worden beschreven. 1. Ofwel de instelling huurt een geaccrediteerd meetbureau in welke door middel van een steekproef de vragenlijst uitvraagt; 2. Ofwel de instelling programmeert de vragenlijst binnen het eigen ROM systeem. De vragenlijst en het codeboek moeten integraal worden overgenomen (Eis van het kwaliteitsinstituut). Wanneer u extra vragen wenst toe te voegen, dan zal dit in overleg met de SBG dienen te gebeuren. De zorgaanbieders melden de meting aan bij de SBG. Informatie hierover is te vinden op de website van de SBG. ( 2.3 Voorwaarden aan meting met CQi i.o. Om een meting met de CQi i.o. een CQi meting te mogen noemen moet de vragenlijst integraal zijn overgenomen (eventueel met toegevoegde vragen die zijn vastgesteld tussen SBG en GGZaanbieder). Wanneer de meting wordt uitgevoerd volgens de werkinstructies beschreven in dit document en de richtlijnen beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen dan mag dit expliciet vermeld worden. Vereisten/informatie landelijke meting Wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan mogen de gegevens ook aangeleverd worden bij de centrale database voor publieke verantwoording: 1) De instellingen hebben een contract met de SBG en leveren de ROM data succesvol aan bij dit instituut. (zie paragraaf 2.2); 2) De instellingen (in geval van uitvraag via ROM) of de meetorganisaties (in het geval van uitvraag via steekproef) melden de meting vooraf aan bij de SBG; 3) De instelling levert een minimum van 100 ingevulde vragenlijsten aan (in geval van uitvraag via ROM); 4) De meting wordt uitgevoerd door een CQI geaccrediteerd meetbureau. (in het geval van uitvraag via steekproef) 2.4 Accreditatie (in geval van uitvraag via steekproef) Wanneer een CQ meting is uitgevoerd door een CQI geaccrediteerd meetbureau kunnen de gegevens, indien de GGZ instelling hier toestemming voor geeft, door het meetbureau worden aangeleverd voor de landelijke database. Op de website van CIIO ( staat het meest 5

6 recente overzicht van meetbureaus die het CQI accreditaat hebben. GGZ-aanbieders zijn vrij in het benaderen en contracteren van een geaccrediteerde meetbureau van hun keuze. Voor de meting met de CQi i.o. dient een meetbureau minimaal het accreditaat te hebben voor scope A (Onderzoeksactiviteiten zonder vergelijkende analyses) en B (Schriftelijke dataverzameling. In geval van mixed mode dataverzameling is ook scope B-online (Online dataverzameling) verplicht. Bureaus die slechts voor één van deze twee scopes geaccrediteerd zijn, werken vaak met elkaar samen bij het uitvoeren van metingen. GGZ-aanbieders kunnen dus ook bij deze bureaus informeren naar de mogelijkheden voor onderzoek met de CQi i.o. Ter info: Instellingen die de vragenlijst binnen de eigen ROM systemen programmeren zijn niet verplicht hiervoor een geaccrediteerd meetbureau in te schakelen. Zij kunnen werken met hun eigen ROM leverancier zolang voldaan is aan de gestelde voorwaarden (hoofdstuk 3) Meetverantwoording (in geval van uitvraag via steekproef) Het bijhouden van een meetverantwoording is alleen vereist als de meting wordt uitgevoerd in het kader van een landelijke meting. Meer informatie over de meetverantwoording en de toepassing ervan is te vinden op op onze website, bij CQ-index > meten met de CQ-index. Ter info: Instellingen die de vragenlijst binnen de eigen ROM systemen programmeren hoeven géén aparte meetverantwoording af te leggen, deze zit verwerkt in de ROM systemen. 2.6 Wanneer mag van de CQI richtlijnen afgeweken worden? De richtlijnen zijn bedoeld om zoveel mogelijk tot standaardisatie te komen om landelijke vergelijkingen van ervaringen tussen zorgaanbieders mogelijk te maken. Als in de praktijk blijkt dat het om welke reden dan ook niet mogelijk is om bepaalde onderdelen van de richtlijnen te volgen, dan moet dit worden gemeld bij de organisatie die de landelijke database beheert, de TTP. Voor de GGZ kunt u daarvoor contact opnemen met SBG. Zij kunnen u advies over de te nemen stappen. Ook bij onduidelijkheden in de richtlijnen kunt u SBGGZ om advies worden gevraagd. Dat kan telefonisch ( ) of via 6

7 3. Achtergrondinformatieoude en nieuwe vragenlijst 3.1 Hoe ziet de CQI GGZ & VZ eruit? De basisvragenlijst van de CQI GGZ & VZ bestaat uit 63 items. Deze items meten de ervaringen van cliënten met de ambulante GGZ en verslavingszorg. De lijst begint met te vragen of de cliënt in de afgelopen vier maanden minimaal één behandelcontact heeft gehad met een therapeut, maatschappelijk werker, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psycholoog. Vervolgens komen verschillende thema s met betrekking tot de ervaringen met de zorg aan bod en wordt de respondenten gevraagd een algemeen oordeel te geven voor de zorg in de vorm van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen over de cliënt. De CQI ambulante GGZ is in het Nederlands beschikbaar. De CQi i.o. bestaat uit 19 items. Er is geen introductievraag of de cliënt een behandelcontact heeft gehad met een therapeut, maatschappelijk werker, psychiater etc. Verder worden er per thema een beperkt aantal vragen gesteld. Tot slot wordt de cliënt gevraagd een algemeen oordeel te geven in de vorm van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen. In de ROM-versie van de verkorte vragenlijst worden maar een beperkt aantal achtergrondvragen gesteld omdat uit de ROMvragenlijsten en of systemen deze informatie al wordt verkregen. De ambulante GGZ is in het Nederlands beschikbaar. 3.2 Uit welke vragen bestaan de schalen in de CQI GGZ & VZ? De CQI GGZ & VZ bevat 11 schalen/kwaliteitsdimensies. De schalen/kwaliteitsdimensies zijn: Schaal Itemnummers Basisvragenlijst Verkorte vragenlijst Bereikbaarheid van de behandelaar Informatie over de behandeling Informatie over medicatie Informatie over cliëntenrechten Keuzemogelijkheden Bejegening door de behandelaar Afstemming zorg door verschillende behandelaars Informatie-uitwisseling tussen behandelaars Vervulling hulpwensen Afronding behandeling Verandering in klachten en functioneren Over deze schalen kunnen schaalscores worden berekend zoals omschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 07 en WIS !!: Basisvragenlijst: De items 38 (moest u aan de andere zorgverleners alles opnieuw vertellen over uw klachten?) en 40 (geven uw behandelaars u tegenstrijdige informatie?) zijn negatief geformuleerd en moeten daarom eerst omgecodeerd worden voordat ze meegenomen kunnen worden in de schaalscore. De volgende hercodering moet plaatsvinden: 4=1, 3=2, 2=3 en 1=4. 7

8 De vragen van de schaal informatie-uitwisseling tussen behandelaars moeten eerst omgecodeerd worden naar nee/ja voordat de schaalscore berekend kan worden. Bij vraag 37 dienen daarom de antwoorden ja, eenmalig en ja, verschillende keren samengenomen te worden in ja (=2). Nee blijft code 1. Bij vraag 41 en 42 moet de antwoordcategorie weet ik niet omgezet worden in een missende waarde. (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Bij deelname aan de landelijke meting met de verkorte vragenlijst zijn geen aanpassingen aan het databestand nodig. In het Trimbos onderzoek met de CQI GGZ & VZ zijn statistisch significante verschillen tussen GGZ-aanbieders gevonden op de schalen: keuzemogelijkheden, vervulling hulpwensen, bejegening, informatie over cliëntenrechten en bereikbaarheid van de hulpverlener. De CQI GGZ & VZ kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in deze verschillen. In het SiRM onderzoek met de CQi i.o. laten verkennende analyses statistisch significante verschillen zien tussen GGZ-aanbieders op de schalen: vervulling hulpwensen, bejegening, informatie over de behandeling en bereikbaarheid van de hulpverlener. De schaal keuzemogelijkheden wordt in 2013 opnieuw getest, deze liet minder potentie zien dan de rest van de schalen. Omdat de pilot slechts een beperkt aantal instellingen betrof, is het van belang bij de landelijke meting het onderscheidend vermogen van alle uitgevraagde schalen in kaart te brengen. De GGZ & VZ kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in deze verschillen. 8

9 4. Het uitvoeren van een meting met de CQi i.o. via de ROM Het verdient de voorkeur om de CQi i.o. via het ROM systeem van de eigen instelling uit te vragen. Hier zijn een aantal voordelen mee te behalen: 1. Er wordt continu gemeten, waardoor de instelling de beschikking heeft over een continue informatiestroom 2. Deze methode zorgt ervoor dat er grotere aantallen cliënten worden geïncludeerd waardoor analyses mogelijk zijn op lager aggregatieniveau (bij de steekproef is de analyse eenheid het concern) 3. Minder kosten Hoe verloopt een CQI Meting via de ROM? 4.1 Voorbereiding cliëntenraadpleging De instelling dient de cliënten op de hoogte te brengen van de cliëntraadpleging via de ROM systemen. In tegenstelling tot de meeste vragenlijsten binnen de ROM systemen, is de CQi niet verplicht om in te vullen. Dit zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden. 4.2 Continue uitvraag via ROM De CQI GGZ dient opgestuurd te worden naar alle cliënten van de GGZaanbieder, welke vallen binnen een tweetal door de SBG gedefinieerde zorgdomeinen, namelijk: volwassenen kort of verslaving cure. Een omschrijving van deze zorgdomeinen is terug te vinden op Doordat in principe alle cliënten binnen de ROM systematiek worden benaderd zal het mogelijk zijn een goede representativiteitsanalyse te verrichten van de aangeleverde CQi metingen. De aanlevering naar de SBG kan maandelijks volgens de omschrijving van de minimale dataset. 4.3 Wijze van uitvraag Er zijn drie varianten mogelijk als het gaat om de wijze van uitvraag: 1. Anoniem (vertrouwelijk) de vragenlijst wordt anoniem uitgezet. In de inleidende tekst wordt duidelijk benoemd dat er geen terugkoppeling plaatsvindt naar de behandelaar; 2. Niet anoniem de vragenlijst wordt niet anoniem uitgezet. In de Inleidende tekst wordt duidelijk vermeld dat er een terugkoppeling plaatsvindt; 3. Keuze de cliënt mag zelf aangeven of optie 1 of 2 beter bij hem/haar past door een eerste screeningsvraag te stellen. Alle drie de varianten zijn mogelijk, zolang er maar geregistreerd wordt welke variant gebruikt wordt. GGZ Ingeest en VUmc hebben is onderzoek gedaan naar de invloed op de antwoorden wanneer men anoniem kan invullen of juist niet. Het rapport hiervan is terug te vinden op <link> Sterke voorkeur heeft de 3 e optie, omdat het de cliënt de keuze biedt of deze terugkoppeling naar de eigen behandelaar wenst of juist niet. Bij de klassieke CQi / uitvraag wordt de Dillman methode voorgeschreven. Wanneer men de CQi uitvraagt via de ROM, kan men aansluiten bij hetgeen gangbaar is binnen het eigen ROM systeem. Opmerking [apar11]: Graag link naar het onderzoek van GGZ Ingeest invoegen. 9

10 4.4 Moment van uitvraag De vragenlijst zal met de ROM eindmetingen worden meegenomen. Het moment van uitvraag is rond het einde van de behandeling/einde van het zorgtraject. Instellingen organiseren het uitvragen van de eindmeting allemaal op een eigen manier. Deze uitvraag sluit zich aan bij deze praktijk. Wel is gesteld dat er een minimum van 100 ingevulde vragenlijsten gehaald moet worden, anders is men genoodzaakt alsnog steekproeftrekking te doen. 4.5 Datainvoer De online verzamelde gegevens dienen direct opgeslagen te worden in een databestand. Voor dataaanlevering via de ROM gelden dezelfde voorschriften als voor de reguliere ROM aanleveringen. De data aangeleverd aan de SBG mogen geen gegevens over een natuurlijk persoon zoals naam, adres en woonplaats bevatten. Let op: SiRM heeft een codeboek opgesteld voor het invoeren van de gegevens alsmede richtlijnen voor het aanleveren van de gegevens. Het codeboek en de richtlijnen zijn te vinden op de website van de SBG: 10

11 5. Het uitvoeren van een reguliere (geen ROM) meting met de CQi i.o. Indien u geen contract met SBG heeft of indien u de CQi i.o. niet in uw ROM systeem wilt inpassen, dan is onderstaande instructie van toepassing. In dat geval gaat u met een geaccrediteerd meetbureau uw CQi i.o. data verzameling organiseren. 5.1 Hoe groot moet de steekproef zijn bij een meting met de CQi i.o. Als er sprake is van een meting bij één enkele GGZ-aanbieder, dan is het aantal voor betrouwbare analyses benodigde respondenten minimaal 100. Bij een verwachte respons van 30-35% moeten dan 300 cliënten van die GGZaanbieder worden aangeschreven. (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Als het doel van de meting is om de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders te vergelijken, dan dienen ook per GGZ-instelling 300 cliënten te worden aangeschreven. 5.2 Hoe trek ik een steekproef bij een meting met de CQi i.o.? Voor de steekproeftrekking gelden de algemene regels van steekproeftrekking zoals beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 02, WIS & en BIJ & In Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen BIJ staan de bestanden in het proces van steekproeftrekking vermeld.!!: Wegens de privacy-gevoeligheid van de cliëntgegevens dient de steekproeftrekking plaats te vinden ten kantore van de GGZ-aanbieder (dus variant 1 of 2 van de steekproefvarianten, zie het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen BIJ 02.03). Op de volgende pagina worden de stappen rondom de selectie van cliënten genoemd waarbij enkele stappen voor de CQI GGZ & VZ nader gespecificeerd zijn. 5.3 Selectie van cliënten Opstellen cliëntenbestand Gegevens die nodig zijn voor de het toepassen van de in- en exclusiecriteria zijn: geregistreerde DBCactiviteiten in de afgelopen 12 maanden, datum van DBC-activiteiten geregistreerd onder categorie 3, openingsdatum van het zorgtraject, sluitingsdatum van het zorgtraject, primaire diagnosecode, datum primaire diagnosecode en zorgtype. De 8-cijferige AGB-code van de GGZ-aanbieder kan worden gebruikt als identifier. De diagnosegroep en afdelingscode kunnen optioneel in het cliëntenbestand worden opgenomen Opstellen populatiebestand Uit het cliëntenbestand worden de cliënten geselecteerd die voldoen aan de inclusiecriteria van de steekproeftrekking. Het cliëntenbestand wordt opgesteld aan de hand van 2 stappen. Eerst de cliënten die de afgelopen 2 maanden al uitgeschreven zijn. Als nodig volgt stap 2 de cliënten die momenteel nog wel in behandeling zijn. Het gaat om cliënten die: 18 jaar of ouder zijn. Reken hiervoor vanaf de verzenddatum van de vragenlijst; o T.b.v stap 1: uitgeschreven zijn uit ambulante zorg in de afgelopen 2 maanden (reken vanaf de verzenddatum van de vragenlijst). Hiervoor kijkt u naar de DBC-activiteiten 11

12 die geregistreerd zijn voor de cliënt. Het gaat om alle cliënten waarbij in de afgelopen 12 maanden DBC-activiteiten in categorie 3 of 4 zijn geregistreerd; o T.b.v. stap 1: in de afgelopen vijf maanden (reken vanaf de verzenddatum van de vragenlijst) minimaal één behandelcontact gehad hebben. Dit is te zien aan de datum van de DBC-activiteiten die geregistreerd zijn in categorie 3; o T.b.v. stap 2: in ambulante zorg zijn (geweest) in de afgelopen 12 maanden (reken vanaf de verzenddatum van de vragenlijst). Hiervoor kijkt u naar de DBC-activiteiten die geregistreerd zijn voor de cliënt. Het gaat om alle cliënten waarbij in de afgelopen 12 maanden DBC-activiteiten in categorie 3 of 4 zijn geregistreerd; o T.b.v. stap 2: in de afgelopen drie maanden (reken vanaf de verzenddatum van de vragenlijst) minimaal één behandelcontact gehad hebben. Dit is te zien aan de datum van de DBC-activiteiten die geregistreerd zijn in categorie 3; korter dan twee jaar in zorg zijn bij deze zorgaanbieder, dat wil zeggen dat de openingsdatum van het zorgtraject 24 maanden of korter geleden is (gerekend vanaf de verzenddatum van de vragenlijst); de diagnosefase voorbij zijn. Dat wil zeggen dat er voor de cliënt een diagnosecode geregistreerd is. Dit zijn cliënten waarbij de datum van de primaire diagnose en de primaire diagnose zelf ingevuld zijn. De exclusiecriteria van de steekproef zijn als volgt: Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; Cliënten die een crisisopname hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Dit zijn cliënten waarbij DBC-activiteiten in categorie 8 zijn geregistreerd; Dove mensen. Dit zijn cliënten met de volgende diagnosecode: as ; Verstandelijk gehandicapten. Dit zijn cliënten met één van de volgende diagnosecode: as t/m as ; Cliënten met een juridische status zoals een rechtelijke machtiging of een juridische maatregel. Dit zijn de cliënten waar bij het veld zorgtype één van de volgende codes is ingevuld: 110 t/m 113, 116 t/m 120, 206 t/m 208 of 211 t/m 215. Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. In het populatiebestand kunnen optioneel de diagnosegroep en afdelingscode van de cliënt worden opgenomen. 12

13 5.2.3 Vastleggen kenmerken cliëntenbestand en populatiebestand Het meetbureau noteert in de Meetverantwoording uit hoeveel cliënten het cliëntenbestand bestaat en hoeveel cliënten om welke reden uitgesloten worden van de steekproef. Daarnaast noteert het meetbureau het aantal cliënten in het populatiebestand en de gemiddelde leeftijd (neem hiervoor de datum waarop de steekproef is getrokken) en het aantal mannen en vrouwen in deze groep. De GGZ-aanbieder geeft hiertoe indien van toepassing de benodigde informatie door aan het meetbureau Steekproeftrekking In het achtergrondbestand, welke enkel uit cliënten bestaat die in de steekproef voorkomen, kunnen optioneel ook de diagnosegroep en afdelingscode van de cliënt worden opgenomen. (extra) vereisten/informatie landelijke meting:!!: als in zijn geheel minder dan 30 cliënten overblijven om aan te kunnen schrijven, dan is de kans groot dat de gegevens van de GGZ-aanbieder niet meegenomen kunnen worden in de case-mix correctie. Alleen GGZ-aanbieders met meer dan 10 respondenten kunnen namelijk meegenomen worden in de case-mix correctie. Het is belangrijk om de GGZ-aanbieder in een vroeg stadium op dit risico te wijzen. De cliënten worden trapsgewijs geselecteerd tot dat er een totaalbestand van 300 cliënten ontstaat. Wanneer na stap 1 er 300 overblijven, is stap 2 niet meer vereist. Stap 1 Selecteer uit het cliëntenbestand de cliënten die de afgelopen 2 maanden zijn uitgeschreven. Deze cliënten zullen mits zij voldoen aan de exclusie criteria worden opgenomen in het cliëntenbestand. Zijn dit er 300, dan hoeft stap 2 niet meer doorlopen te worden. Stap 2 Selecteer aanvullend tot een populatiebestand van 300 uit de cliënten welke nog ingeschreven staan, op de volgende wijze: 1) Gebruik een functie in een administratieprogramma voor het random selecteren van de groep. In Excel werkt deze procedure bijvoorbeeld als volgt: Maak een extra kolom aan in het selectiebestand genaamd selectie en vul de cellen in deze kolom met de functie =ASELECT. Er verschijnen nu getallen tussen 0 en 1 in de cellen. Sorteer het bestand van groot naar klein op basis van de kolom selectie. Selecteer de eerste 300 cliënten in het bestand. 2) Zet de cliënten op volgorde van cliëntnummer. Deel het aantal cliënten door 300. De uitkomst van deze berekening (afgerond naar beneden op een heel getal) noemen we X. Vervolgens selecteert u iedere Xe cliënt (bijvoorbeeld iedere 3e cliënt als het selectiebestand bestaat uit 900 cliënten of iedere 10e cliënt als het selectiebestand bestaat uit 3000 cliënten). In de landelijke meting worden per GGZ-aanbieder maximaal 300 cliënten aangeschreven. Als er na stap 4 minder dan 300 cliënten zijn overgebleven dan worden alle overgebleven cliënten benaderd. Let op: als na stap 2 minder dan 30 cliënten overblijven, dan is de kans groot dat de gegevens van de instelling niet meegenomen kunnen worden in de case-mix correctie. Alleen instellingen met meer dan 10 respondenten kunnen namelijk meegenomen worden in de case-mix correctie. Het is 13

14 belangrijk om de GGZ-aanbieder in een vroeg stadium op dit risico te wijzen Controle representativiteit steekproeftrekking Deze stap resulteert in het zogenaamde achtergrondbestand. Dit bestand bestaat enkel uit cliënten die in de steekproef voorkomen en bevat de gegevens die nodig zijn voor de controle op representativiteit en voor de responsanalyses. Achtergrondbestand: - Uniek cliëntnummer - Geslacht - Geboortedatum - (Optioneel: Diagnosegroep) - (Optioneel: afdelingscode of ander onderscheid) Opstellen steekproefbestand De GGZ-aanbieder (variant 1) of het meetbureau in samenwerking met de GGZ-aanbieder (variant 2) stelt op basis van de cliëntnummers in het achtergrondbestand het steekproefbestand op. Het steekproefbestand bestaat enkel uit cliënten die zijn geselecteerd in de steekproef en bevat de communicatiegegevens die nodig zijn voor de dataverzameling. Steekproefbestand als cliënten per brief uitgenodigd worden voor deelname aan onderzoek: - Uniek cliëntnummer zoals vermeld in achtergrondbestand - Achternaam cliënt - Tussenvoegsels - Voorletters - Geslacht (o.a. voor aanschrijftitel) - Straat - Huisnummer - Huisnummertoevoeging - Postcode - Plaats - Buitenland (indien van toepassing) - 8-cijferig AGB-code van de GGZ-aanbieder Steekproefbestand als cliënten per uitgenodigd worden voor deelname aan onderzoek: - Uniek cliëntnummer zoals vermeld in achtergrondbestand - Achternaam cliënt - Tussenvoegsels - Voorletters - Geslacht (o.a. voor aanschrijftitel) - adres - 8-cijferig AGB-code van de GGZ-aanbieder 14

15 5.2.7 Opleveren steekproefbestand en achtergrondbestand Aan het einde van de steekproeftrekking dienen het steekproefbestand en het achtergrondbestand opgeleverd te worden bij het betrokken meetbureau. Verzending van de bestanden gebeurt conform het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen BIJ Het steekproefbestand wordt door de GGZ-aanbieder/meetbureau opgeleverd aan het meetbureau dat de dataverzameling verzorgt. Het achtergrondbestand wordt door de GGZ-aanbieder/meetbureau opgeleverd aan het meetbureau dat verantwoordelijk is voor de analyses. De opgemaakte (tussen)bestanden moeten op elk moment beveiligd worden opgeslagen conform het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen BIJ door zowel de GGZ-aanbieder als het meetbureau. 5.3 Hoe gaat de dataverzameling met de CQi i.o.? De CQi i.o. kan schriftelijk worden afgenomen. Ook is het toegestaan om een mixed mode dataverzameling uit te voeren. Volg hierbij de instructies in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQImetingen PRO 03.!!: Een belangrijke afwijking van het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen is dat bij de schriftelijke en mixed mode dataverzameling niet de Dillman methode wordt aangehouden. De laatste herinnering wordt bij de CQI GGZ & VZ niet verstuurd (ook niet bij de landelijke meting). Hiertoe is besloten omdat uit de pilot met de CQI GGZ & VZ is gebleken dat de laatste herinnering veel irritatie oproept bij de GGZ-cliënten met name door de privacy-gevoeligheid van de persoonsgegevens. De verzending dient plaats te vinden volgens het volgende schema (schriftelijk): Week 0: C4 envelop gevuld met begeleidend schrijven, vragenlijst en retourenvelop aan alle respondenten Week 1: A6 bedankkaart aan alle respondenten Week 4: C4 envelop gevuld met begeleidend schrijven, vragenlijst en retourenvelop aan non-respondenten of indien mixed mode dataverzameling plaatsvindt: Week 0: C4 envelop gevuld met begeleidend schrijven met inlogcodes en wachtwoord aan alle respondenten met het verzoek de vragenlijst op Internet in te vullen Week 1: C4 envelop met bedankkaart/brief met inlogcodes aan alle respondenten Week 4: C4 envelop gevuld met begeleidend schrijven met inlogcodes en wachtwoord, vragenlijst en retourenvelop aan non-respondenten!!: Het is in verband met de privacywetgeving heel belangrijk om de vragenlijsten te versturen namens de instelling, dat wil zeggen met een begeleidende brief (op briefpapier van de instelling) of van de instelling, waarbij de instelling de klant verzoekt om deelname. Het meetbureau treedt daarbij op als mailhouse dat een verzending uitvoert in opdracht van de instelling. De brief/ dient tevens ondertekend te worden door de cliëntenraad van de instelling (indien aanwezig). Bij schriftelijke dataverzameling en het versturen van een schriftelijke uitnodiging voor de online enquête dienen alle verzendingen (inclusief de bedankkaart) in een blanco envelop verstuurd te worden. Dit is omdat sommige GGZ-cliënten het niet op prijs stellen om herkenbaar post te ontvangen van de GGZaanbieder. 15

16 (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Het enquêtenummer wordt gebruikt om tijdens de dataverzameling bij te houden welke respondenten de vragenlijst hebben ingevuld of anderszins hebben gereageerd op de vragenlijst. Het enquêtenummer dient op elke vragenlijst en brief/ te staan en moet met de gegevens van de vragenlijst worden ingevoerd, zodat de resultaten uiteindelijk per GGZ-aanbieder kunnen worden geanalyseerd. Het nummer dient als volgt te worden samengesteld: positie 1-2: Code meetbureau. Dit is het nummer dat CIIO aan het meetbureau heeft toegewezen. positie 3-10: 8-cijferig AGB-code GGZ-aanbieder positie 11-12: Code versie vragenlijst (eerste vragenlijst: 01 of herinneringsvragenlijst: 02) positie 13-15: Uniek volgnummer cliënt. De volgnummers voor cliënten worden door de meetbureaus toegekend, onder de voorwaarde dat elke respondent per GGZ-aanbieder een uniek nummer krijgt. NB. dit is dus niet hetzelfde nummer als het unieke cliëntnummer uit de administratie van de GGZ-aanbieder. Bij mixed mode dataverzameling kent de medewerker van het meetbureau ook aan iedere cliënt in de steekproef een unieke inlogcode en wachtwoord toe. De inlogcode en wachtwoord hebben mensen nodig om de enquête op internet te kunnen invullen.!!: Om de respons te verhogen kan ervoor gekozen worden om in de begeleidende brief/ aan te geven dat de LPGGz betrokken is bij de landelijke meting en cliënten te wijzen op de mogelijkheid de hulp in te roepen van een cliëntenvertrouwenspersoon of de cliëntenraad. In het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen BIJ t/m BIJ zijn voorbeeldbrieven te vinden. 5.4 Hoe gaat de data-invoer bij de CQi i.o. in zijn werk? Bij schriftelijke dataverzameling vindt de data-invoer bij voorkeur plaats door middel van scannen. Gegevens die online worden verzameld dienen direct opgeslagen te worden in een databestand. Zie Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 05 voor de richtlijnen voor het verwerken van de gegevens. In Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS staat beschreven welke stappen uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit van de data-invoer te controleren en in Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS staat beschreven hoe databestanden op te leveren. (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Vragenlijsten die onbestelbaar retour komen en vragenlijsten van respondenten die zijn overleden of die hebben aangegeven dat ze niet willen of kunnen meewerken aan het onderzoek dienen niet in het databestand voor de centrale database ingevoerd te worden. Deze afmeldingen worden genoteerd op zogenaamde RIP-lijsten (zie het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 en WIS 03.01). 16

17 6. Opschonen en analyseren van data van een CQI meting met de CQi i.o. Ter info: het opschonen geldt voor de meetbureaus die zelf de terugkoppeling naar de GGZ aanbieder doen. Voor aanlevering aan de SBG hoeft er geen eerdere schoning gedaan te worden. Dit zal voor de gegevens uit 2013 door SiRM voor alle instellingen in een keer gedaan worden. Dat wil zeggen dat de ruwe data (respons en non respons) worden aangeleverd aan de SBG. 6.1 Hoe gaat de opschoning van de gegevens bij de CQI GGZ & VZ in zijn werk? (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Voor de landelijke meting wordt u verzocht data aan te leveren aan de SBG. Deze organisatie die de landelijke database beheert hanteert bepaalde eisen voor de opschoning van de databestanden. Houdt hier rekening mee. Graag de records markeren voor de opschoning en niet definitief verwijderen. Voor schoning en rapportage wordt u doorverwezen naar het codeboek van de CQi i.o. <LINK> 6.2 Opschoningstappen Controle 1.1 Check op kwaliteit van de data-invoer Na het invoeren van de vragenlijsten dient een controle plaats te vinden op de juistheid van informatie in het responsbestand. In het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 05 en WIS staan beschreven welke controles uitgevoerd moeten worden. 1.2 Verwijderen dubbel ingevoerde respondenten/vragenlijsten Het databestand moet worden ontdubbeld. Als een bepaalde persoon tweemaal in het databestand voorkomt (te zien aan het enquêtenummer), dan dient de vragenlijst die het minst compleet is ingevuld gemarkeerd te worden. Als beide vragenlijsten even goed zijn ingevuld, dan wordt de herinneringsvragenlijst (te herkennen aan de code 02) gemarkeerd Mensen verwijderen die ten onrechte zijn aangeschreven 2.1 Verwijderen van lijsten retour wegens overleden 2.2 Verwijderen van lijsten onbestelbaar retour Verwijderen van respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord Respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord moeten verwijderd worden. Bij de verkorte vragenlijst gaat het om respondenten die 9 of meer van de sleutelvragen niet hebben ingevuld. De GGZ bestaat uit 17 sleutelvragen: vraag 1 t/m

18 (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Verwijderen van respondenten bij wie één of meer van de variabelen voor casemix adjustment missing is De gegevens van een respondent kunnen alleen meegenomen worden in de case-mix correctie als alle case-mix variabelen bekend zijn. In de CQI GGZ & VZ wordt gevraagd naar de volgende case-mix variabelen: ervaren gezondheid (verkort: vraag 20), geslacht (verkort: vraag 18), leeftijd (verkort: vraag 19) en opleiding (verkort: vraag 21). Respondenten die één of meer van deze vragen niet ingevuld hebben, dienen verwijderd te worden. Ook respondenten die bij de vraag naar opleiding (verkort: vraag 21) anders, namelijk hebben aangevinkt moeten verwijderd worden, indien deze niet naar een andere categorie gehercodeerd kunnen worden Markeren GGZ-aanbieders met onvoldoende respondenten Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen is gesteld dat er minimaal tien respondenten per GGZ-aanbieder moeten zijn voordat de GGZ-aanbieder meegenomen kan worden in de case-mix correctie. Bij GGZ-aanbieders met minder dan 10 respondenten dienen alle respondenten te worden gemarkeerd. 6.3 Hoe zien de analyses bij een meting met de CQI GGZ & VZ eruit? Het analyseren van gegevens verzameld met de CQI GGZ & VZ bestaat uit een aantal stappen. De richtlijnen voor het uitvoeren van de responsanalyses staan beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS Het Handboek Eisen en Werkwijzen CQImetingen PRO 07 en WIS beschrijven hoe vervolgens per vraag en per indicator (ook wel schaal of kwaliteitsdimensie genoemd) CQI scores berekend kunnen worden. (extra) vereisten/informatie landelijke meting: Bij het vergelijken van GGZ-aanbieders moeten de richtlijnen beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS gevolgd worden. 6.4 Hoe ziet de case-mix adjustment eruit bij de CQI GGZ & VZ? In de vergelijkende analyses dient bij de CQI GGZ en VZ gecorrigeerd te worden voor de variabelen leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid en geslacht (de zogenaamde casemix adjusters). Bij de volgende vragen in de basis CQI GGZ&vz moet case-mix adjustment toegepast worden: 1 t/m 13, 16, 17. De overige vragen dienen niet gecorrigeerd te worden voor casemix adjusters. extra) vereisten/informatie landelijke meting: 18

19 Bij de landelijke meting worden GGZ-aanbieders vergeleken op de cliëntgebonden indicatoren. Eventueel kunnen andere resultaten worden vergeleken. Als bovenstaande losse items worden vergeleken, dient casemix correctie toegepast te worden. 6.5 Hoe zien de rapportages over een meting met de CQI GGZ & VZ eruit? De vorm van de rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door de achterliggende doelstelling bij de meting met de CQI GGZ & VZ. In Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS & WIS worden de richtlijnen en aanbevelingen voor drie soorten rapportages besproken: zorginkooprapportage voor verzekeraars, kwaliteitsrapportage voor zorgaanbieders en keuzeinformatie voor (toekomstige) zorggebruikers. Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS geeft meer informatie over de verschillende typen metingen en de bijbehorende vorm van rapporteren. Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per GGZ-aanbieder van minimaal 10 respondenten een ingevulde CQI GGZ & VZ beschikbaar en bruikbaar zijn. (extra) vereisten/informatie landelijke meting: In de landelijke meting worden per GGZ-aanbieder gecorrigeerde gemiddelden op indicatorniveau berekend. De GGZ-aanbieder kan zelf afspraken maken met het meetbureau over de wijze van terugkoppeling van overige resultaten. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat de resultaten die gerapporteerd worden door het meetbureau kunnen afwijken van de resultaten die voortkomen uit de landelijke meting. Centraal wordt een case-mix correctie uitgevoerd en hierbij worden wellicht andere beslissingen genomen over de opschoningprocedure. 6.6 Reguliere lijst Indien een zorgaanbieder nog gebruik maakt van de lange CQi lijst, dan kunt u de instructie 2012 hanteren (link) Opmerking [A2]: Deze moet dan wel ter beschikking blijven op de site, graag actuele link toevoegen!!) 19

20 7. Bijbehorende documenten Handboek E&W CQI-metingen WIS Onderzoeksplan Handboek E&W CQI-metingen PRO 02 Steekproeftrekken Handboek E&W CQI-metingen WIS Voorbereiden steekproeftrekking Handboek E&W CQI-metingen WIS Uitvoering steekproeftrekking Handboek E&W CQI-metingen BIJ Risico analyse steekproeftrekking Handboek E&W CQI-metingen BIJ Bestanden in een CQI-meting Handboek E&W CQI-metingen BIJ Varianten voor de steekproeftrekking Handboek E&W CQI-metingen WIS Steekproeftrekken bij continue meten Handboek E&W CQI-metingen PRO 03 Schriftelijke en/of online dataverzameling Handboek E&W CQI-metingen WIS Voorbereiding dataverzameling Handboek E&W CQI-metingen PRO 05 Data-invoer en oplevering van gegevens Handboek E&W CQI-metingen WIS Controle data-invoer Handboek E&W CQI-metingen WIS Opleveren van gegevens aan opdrachtgever Handboek E&W CQI-metingen PRO 06 Controle van data Handboek E&W CQI-metingen WIS Het opschonen van data bij schriftelijke dataverzameling Handboek E&W CQI-metingen BIJ Overzicht Opschoningsprocedure bij schriftelijke en of online dataverzameling Handboek E&W CQI-metingen WIS Responsanalyse Handboek E&W CQI-metingen PRO 07 Analyses Handboek E&W CQI-metingen WIS Berekening CQI schaalscores Handboek E&W CQI-metingen WIS Vergelijkende analyses en casemix adjustment Handboek E&W CQI-metingen WIS Algemene kenmerken CQI rapportage Handboek E&W CQI-metingen WIS Verschillende soorten rapportages Handboek E&W CQI-metingen WIS Typen metingen en vormen van openbaarmaking Document Veel gestelde vragen over CQI metingen in de GGZ-sector 20

Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ. Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ

Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ. Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ Werkinstructies voor de ambulante GGZ &VZ 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kortdurende ambulante GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden Werkinstructies voor het meten met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De geeft informatie over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Begeleid Zelfstandig geeft informatie over de kwaliteit van het begeleid zelfstandig wonen gezien vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Beschermd Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Beschermd Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Beschermd Wonen geeft informatie over de kwaliteit van het beschermd wonen gezien vanuit het perspectief van de cliënt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Klinische GGZ & VZ

Werkinstructies voor de CQI Klinische GGZ & VZ Werkinstructies voor de CQI Klinische GGZ &VZ 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Klinische GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde Werkinstructies voor de CQI 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI bedoeld? De CQI Eerstelijns verloskunde is bedoeld om de kwaliteit van eerstelijns verloskundige zorg (van verloskundigen èn van verloskundig

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG)

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG) Werkinstructies voor CQI Vertegenwoordigers van Bewoners van Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Vertegenwoordigers van Bewoners bedoeld? De CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Dialyse

Werkinstructies voor de CQI Dialyse Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen dialysecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Rughernia

Werkinstructies voor de CQI Rughernia Werkinstructie voor 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond rughernia te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Datum: 13-11 11-2013 Auteur: Nanne Bos Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Deze werkinstructie is afgeleid van de originele werkinstructie van het CKZ

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Palliatieve Zorg

Werkinstructies voor de CQI Palliatieve Zorg Werkinstructies voor de 1. Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Palliatieve Zorg is een vragenlijst bedoeld om de ervaren kwaliteit van de palliatieve zorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Stomazorg

Werkinstructies voor de CQI Stomazorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van stomazorg in ziekenhuizen te meten vanuit het perspectief van patiënten c.q. stomadragers. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Opvang

Werkinstructies voor de CQI Opvang Werkinstructies voor meting met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de zorg geboden door de opvang te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Met opvang wordt

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-IV)

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-IV) Werkinstructies voor de CQI voor Interviews met Bewoners van Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Interviews met Bewoners bedoeld? De CQI Interviews

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Versie: 2.0 Datum: Code: BIJ Eigenaar: KI. Bijlage Bestanden in een CQI-meting

Versie: 2.0 Datum: Code: BIJ Eigenaar: KI. Bijlage Bestanden in een CQI-meting Bijlage Bestanden in een CQI-meting Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: BIJ 02.02 Eigenaar: KI A. Bestanden in het proces van steekproeftrekking A1 t/m A9 B. Bestanden in het proces van dataverzameling

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch

CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch CQI GGZ & VZ Werkinstructie voor de verkorte CQI ambulant en klinisch Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009

Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009 Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009 Schoning van data, schaalanalyses en vergelijking van de instellingen NIVEL: J.C. Booij N.C. Zwijnenberg L. Koopman L.S. van der Hoek D. de Boer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument

Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument Handboek CQI metingen: richtlijnen en voorschriften voor metingen met een CQI meetinstrument Deel 1: Steekproeftrekking en dataverzameling Eindredactie: Herman Sixma Michelle Hendriks Dolf de Boer Diana

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal Werkinstructie Qualizorg GGz-portal versie 1.1 Zorgaanbieder 5 mei 2015 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Rapportages inzien... 4 Account wijzigen... 7 Inloggen Heeft uw GGZ-instelling CQI-gegevens laten aanleveren

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Stichting Benchmark GGZ

Stichting Benchmark GGZ Stichting Benchmark GGZ Beter worden door te leren van vergelijken - Hoe verzamelt GGZ uitkomst gegevens? - Hoe worden die teruggekoppeld? - Wat is er nodig om beter te worden? Gegevens Bazaar, 28 januari

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen. Hoofdstuk 1 Qualiview instellen en gebruiken Qualiview (voorheen Qualizorg) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van onder andere fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en vergelijkt met het

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Uitkomsten Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg IGHD november december 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Leven & Zorg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN Om te beoordelen of een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aan de criteria uit het Toetsingskader voldoet, heeft het Zorginstituut een vragenlijst opgesteld, in

Nadere informatie

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016

Voorwaarden CQ-index en EPD Fysiotherapie 2016 Inleiding meting klantervaringen (CQI) wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Om deze reden stimuleren wij zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 Agenda Over Qualizorg Sectoren en opdrachtgevers Procesomschrijving Wat gaat goed

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie