cursus PCBS De Fakkel Roerdompweg CL Apeldoorn Loudonstraat PH Apeldoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cursus 2010-2011 PCBS De Fakkel Roerdompweg 3 7331 CL Apeldoorn Loudonstraat 28 7331 PH Apeldoorn"

Transcriptie

1 jaarverslag cursus PCBS De Fakkel Roerdompweg CL Apeldoorn Loudonstraat PH Apeldoorn 1

2 Jaarverslag De Fakkel Ook in cursusjaar hebb we met plezier leerling mog ontvang h op e adequate wijze les gegev. Onze visie op het onderwijs is het lever van kwalitatief goed onderwijs aan alle kinder het bijbrg van waard norm ter ondersteuning bij het groei naar e plaats in de maatschappij. Hierbij hebb we reking gehoud met de mogelijkhed ontwikkeling van het kind als individu. Naast het ler, zijn samwerk sam spel minsts net zo belangrijk. Kinder moet norm waard ler begrijp met de daarbij behorde gedragsregels ler omgaan. E sfeer van wederzijds vertrouw, respect begrip moet de basis zijn, zodat kinder zich geborg veilig voel op school. Het motto van onze school is niet voor niets: E veilige school binn de grz van regels respect. In dit jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkeling gebeurtiss van dit afgelop schooljaar. Het jaarverslag is allereerst bestemd voor de raad van bestuur van PCBO, maar wordt ook ter informatie aangebod aan de medezeggschapsraad, ouderraad personeel van de school. Tevs ligt het voor ouders ter inzage op school. Het jaarverslag is opgebouwd rondom e aantal items: 1. Kwantitatieve gegevs 2. Personeel 3. Activiteit 4. Kwaliteitszorg 5. Evaluatie beleidsvoornems Kwantitatieve gegevs: A. Schoolgegevs: Naam: Prot. Chr. Basisschool De Fakkel Adres: Roerdompweg 3 (groep 1 t/m 6) Telefoon: Adres: Loudonstraat 28 (groep 7 8) Telefoon: Website: Dominatie: Protestants Christelijk Brinnummer: 17EQ Bevoegd gezag: De school ressorteert onder de Stichting PCBO, Jean Monnetpark 27 Postbus AH Apeldoorn 2

3 B. Leerling kgetall: Op 1 oktober 2010 bezocht? leerling onze school Totaal ? Het leerlingaantal is ook het afgelop schooljaar gestaag gegroeid. Zowel vanuit de nabije omgeving van de school als van verder verwijderde buurt word leerling aangemeld. De ouders meld zich voor e knismakingsgesprek via de het bekijk van de website, als door mond op mondreclame. 2. Personeel: Bij aanvang van de cursus werkt er 6 fulltime 18 parttime teamled in vast distverband. Zij war verantwoordelijk voor 15 groep. Door verschillde omstandighed is er e hoog ziekteverzuim is geweest. Het ziekteverzuim is in het schooljaar gesteg t.o.v. voorgaand jaar. In oktober 2010 werd opnieuw de directeur door ziekte uitgeschakeld. Dit ziekteverzuim heeft geleid tot het aftred van de directeur in deze functie. In mei 2011 heeft hij e taak als leerkracht gekreg binn de school. Vanaf november 2010 heeft e interim-directeur de tak van de directeur gedeeltelijk waargom. De unitleider bovbouw heeft de overige directietak waargom. Helaas hadd we dit schooljaar nog ge unitleider onderbouw. De directeur werd in zijn dagelijkse gang van zak ondersteund door e MT-team bestaande uit 1 unitleider 2 interne begeleidsters. Indi nodig schuift de I-coach bij het MT-overleg aan. De studiedag van het personeel stond dit jaar in het tek van de cursus Trdanalyse CITO bijekomst met de PO raad over het rekverbetertrject. Alle leerkracht gev de less in het kader van de Kanjertraining we mog ons nu officieel Kanjerschool noem. De 2 nieuw boemde leerkracht hebb de Kanjertraining sam met e andere school gevolgd. In het kader van het rekverbetertraject zijn er e aantal bijekomst geweest met het team. De Interne Begeleiders de directie hebb bijekomst gehad over de 1 Zorgroute. We hebb het mak van groepsoverzicht groepsplann toegespitst op het rekonderwijs. De werkgroep Rek had e tweeledige opdracht: het begeleid van het rekverbetertraject het begeleid van de keuze voor e nieuwe rekmethode. In de loop van het jaar is deze ambitie te hoog geblek is de keuze voor e nieuwe rekmethode doorgeschov naar het volgd schooljaar. E collega heeft de Middmanagemtopleiding gedaan bij SON. Zij is nu aangesteld als unitleider onderbouw. Wat betreft het functiebouwwerk zijn er 6 personeelsled boemd in e LB functie: de directeur, de unitleiders onderbouw bovbouw, de interne begeleiders onderbouw bovbouw de I-coach. De overige personeelsled hebb e LAfunctie. 3

4 Aan het eind van de cursus hebb we afscheid gom van twee leerkracht, die hun hele loopbaan doorgebracht hebb op de Fakkel. 3. Activiteit: We hebb dit jaar weer aan e groot aantal activiteit project meegedaan. We noem de belangrijkste: Van 4 t/m 13 oktober hebb we aandacht besteed aan de kinderboekweek, zowel vanuit de school als vanuit Brede school Zuid. Alle groep hebb deelgom aan less van het cultuurmu. Ctraal thema dit jaar was Beeldde vorming. Daarnaast zijn er diverse excursies geweest naar o.a.: 1. het Natuurhuis, 2. op bezoek bij de boer, 3. waterzuiveringsinstallatie 4. bezoek aan diverse musea Sam met de ouders hebb we e fijne Paasviering gehoud in de Heemgaard. We hebb natuurlijk meegedaan aan de schoolsporttoernooi: schoolkorfbal, schoolvoetbal, slagbal, atletiekdag veldloop. Dit jaar hebb we voor de groep 1 t/m 7 e schoolreis georganiseerd. Mede door het goede weer de vele hulpouders werd het e groot succes. Voor alle oudercontact verwijs ik u graag naar de schoolgids. Het pedagogisch bondgootschap lopd vuur is afgelop jaar weer e aantal ker bij elkaar geweest. Sam met de ouders kijk we naar wat we de leerling ouders nog meer kunn bied, Dit heeft o.a. geleid tot ouderavond over: - hoe maak ik mij kinder weerbaar - verandering bij pre-pubers - gezonde voeding 4. Kwaliteitszorg: We gebruik het leerlingvolgsysteem van CITO. Door de resultat van deze toets in te voer in de computer kunn we ieder kind individueel volg. Ook groepsoverzicht zijn mogelijk, zodat we kunn zi hoe e groep zich in de loop van de jar ontwikkelt. We kunn zo nog beter e kind of e groep volg in ontwikkeling bij taal, rek lez. De cursus Trdanalyse heeft leerkracht vaardig gemaakt in het analyser van de groeps individuele resultat het mak van individuele groepshandelingsplann n.a.v. de resultat. Ook dit jaar werd in groep 8 de Cito-eindtoets afgom. We scoord in februari 2011 e score van 536,1 dit is ruim bov het landelijk gemiddelde. We ontwikkel jaarplann om zowel de tussopbrgst als de eindopbrgst op e hoger niveau te brg. De tussopbrgst van taal lez gev e stijgde lijn te zi. Uitstroom groep 8: Havo /VWO= 16,21 % 4

5 VWO= 10,81 % VMBO /THEOR= 40,54 % VMBO (overig)= 16,21% HAVO= 16,21 % Evaluatie Beleidsvoornems: Verklaring van de teks in de titelbalk: Beleidsvoornems behord bij Aangepast Schoolwerkplan hst. 3 Onderwerp: Titel van het Beleidsvoornem Verkorte samvatting van de acties beschrev in hst.3, paragraaf 3.1 t/m 3.10 stand van zak op dit momt Doelstelling: Geeft de weer van de acties gepland op blz in de daarbij behorde Verbeterformat. De nummering van de onderwerp komt overe met de nummering op blz. 58 van het schoolplan. Termijn: De doel zijn in juli 2011 gehaald of word opnieuw ingeschaald. G = Gehaald GG = Gedeeltelijk Gehaald NG = Niet Gehaald 3. Waardering door externe partners onderwerp Participatie in ZAT Brede School actie Leiderschap: Ib-ers participatie ZAT Unitleider bovbouw Brede School De Ib-ers prester zonodig zorgleerling in ZAT zorg voor toelichting tijds het overleg De IB-ers bezoek voorlichtingsbijekomst van ZAT De Unitleider bovbouw neemt als bredeschoolcoördinator deel aan de Brede Schoolvergadering. doelstellin g Evaluatie Zij informeert/stimuleert het team coördineert de activiteit. Deelname aan het ZAT om snel adequaat actie te kunn ondernem contact te legg met hulpverlers Beleidsplan Brede School Zuid heeft als speerpunt: Taalontwikkeling taalstimulering Opvoedingsondersteuning Buitschoolse activiteit Bovstaande punt word jaarlijks getoetst op inhoud haalbaarheid. Jaarlijks G Tweemaal per jaar nem de IBers deel aan het ZAT overleg. Waar nodig brg zij probleemleerling in. De Brede School Zuid is de oudste succesvolste brede school gemeschap in Apeldoorn. Vanuit de Brede school is er e spreekuur voor opvoedingsvrag is er toch weer e minizorgteam opgericht. Elkaar regelmatig sprek helpt om elkaar te vind bij acute problem. In het afgelop jaar is geblek, dat er e vacuüm is tuss peuterspeelzaal/dagverblijf kleutergroep. De GGD zou daar e duidelijker rol kunn spel proactief op kunn tred. 5

6 Daar wordt binn het mini-zorgteam op ingezet. 4. Waardering door externe partners onderwerp Doorgaande lijn van kinderdagverblijv peuterspeelzal actie Leiderschap: directeur, Ib-er onderbouw, unitleider onderbouw, brede schoolcoördinator Middel: Brede School budget voor het onderdeel Taalverwerving Juli 2011 GG Evaluatie Meer overleg regel zorg voor e gestructureerde overdracht. Van ieder kind, dat bij ons instroomt, vrag we e rapport van de toeleverde peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Er vindt overleg plaats over de inhoud van de rapportage. Er is speciale aandacht voor kinder, die extra ondersteuning nodig hebb. Vanuit de Brede School e doorgaand aanbod realiser op taalverwerving. Er is e taalspelgroep op de Fakkel gerealiseerd met geld vanuit de Brede School. Dit blijft e onderdeel van ons beleidsplan wordt vanuit de IBer unitleider onderbouw aangestuurd. Vanuit de Stichting OOK is m pas begonn met e kindvolgsysteem. De eerste overdrachtformulier kom nu langzamerhand binn met nieuwe leerling. Vanuit Kinderdagverblijf Ukkie, waar wij de meeste kinder vandaan krijg, is m begonn met het kindvolgsysteem van Memelink. Vooralsnog kan er alle door de IBer op verzoek in het dossier gekek word. Dit is nog e punt van nader overleg. Vanuit de peuterspeelzal vindt alle e overdracht plaats, wanneer het e VVE kind betreft. Komd jaar gaan we ons verder richt op de warme overdracht de gestructureerde overdracht vanuit alle toeleverde instanties. Ook voor het schooljaar is er budget beschikbaar gesteld vanuit de Brede School om de taalondersteuning vorm te kunn gev. 5. Waardering door externe partners onderwerp Overleg met ontvangde schol voor voortgezet onderwijs actie Leiderschap: directeur i.o.m. leerkracht groep 8 Besprek van leerling i.v.m. overgang V.O. + voorlichting Terugkoppeling resultat van oud-leerling Trdanalyse van bovstaande resultat besprek. doelstellin Waarborg van e gefundeerde informatievoorziing t.a.v. overgang PO-VO. g Jaarlijks GG Voorlichting ouders dmv algeme ouderavond. Informatieverstrekking dmv 20 minutgesprek ouders mbt advies schoolkeuze. Onderwijskundig rapport opgesteld in hier bov goemd gesprek besprok met ouders, daarna opgestuurd naar VO. Iedere leerling in e gesprek met de brugklascoördinator (of iemand anders) van de VOschool doorgesprok. Bij ieder bezoekje van e school ontvang wij e lijst met cijfers van oud leerling. Vaak vrag we nog ev naar specifieke leerling of als er cijfers opvall. De lijst 6

7 mog we houd, maar word niet structureel bewaard. 7. Managemt van process onderwerp Verder invoer van Zelfstandig werk in de bovbouw Zelfstandig werk met dag weektak actie Leiderschap: directeur, unitleider bovbouw Middel: Nascholingsbudget Zie beleidsplan zelfstandig werk Met behulp van het borgingsdocumt uit het beleidsplan aan het einde van ieder schooljaar wordt gekek naar de stand van zak. In de bovbouwgroep is het werk met weektak helemaal ingevoerd. In de middbouw moet nog meer eheid kom in het werk met dagtak. Juli 2011 GG Het werk met dag- weektak is e vast onderdeel van het lesprogramma geword. We zijn nog steeds op zoek naar meer structurering in het werk met dagtak. In de groep 4 5 is vanaf januari gewerkt met e dagtaak. 8. Managemt van process onderwerp Invoer nieuwe versie Veilig Ler Lez actie Leiderschap: Unitleider onderbouw ib-er Middel: ge Regelmatig evaluer we nieuwe methode. Daarbij word ook de toetsresultat betrokk Leerkracht van groep 2 word betrokk bij de normering inschaling van de kinder in verschillde instapniveaus. Regelmatig de methode vordering van het lez in groep 3 evaluer. Jaarlijks G De leerkracht van groep 3 beheers volledig de leerlijn van het aanvankelijk lez. Zij mak op e gestructureerde wijze gebruik van de methode. De resultat in het CITO LVS lat e opgaande lijn in de scores E3. De leerling van groep 2 zijn einde schooljaar in e groepsoverzicht opgom, van waaruit begin nieuw schooljaar e groepsplan gemaakt kan word door de leerkracht van groep Managemt van process onderwerp Inzett van coöperatieve werkvorm gediffertieerde instructie actie Leiderschap: 1 directeur 2. Unitl. bovbouw (sam met de werkgroep coöperatief ler) Middel: nascholingsbudget Tijds klassbezoek jaargesprek wordt extra gelet op de wijze van instructie gev in de groep. De werkgroep komt maandelijks met e voorstel voor het inoef van e coöperatieve werkvorm. Optimaliser van coöperatief ler gediffertieerde instructie 7

8 In het schooljaar zal er bij de klassbezoek gericht gekek word naar het gebruik van het interactieve instructiemodel Jaarlijks GG Er hebb dit schooljaar ge klassbezoek plaatsgevond. Ook de werkgroep Coöperatief Ler is opgehev i.v.m. langdurig ziekteverzuim in het team. Het proces van inzett van coöperatieve werkvorm gebruikmak van gediffertieerde instructie heeft zich doorgezet binn het team behoort tot het handelingsrepertoire van de teamled. 11. Leiderschap: Strategie Beleid onderwerp Interne communicatie actie Leiderschap: directeur Middel: ge de directeur heeft het onderwerp interne communicatie als hoofddoel in zijn POP. Hij zal tijds de algeme personeelsvergadering dit onderwerp systematisch aan de orde stell. Bij signal van onduidelijke communicatie zal er word bezonn op e meer heldere communicatie over lopde zak. Dit beleidsplan dit steeds als richtlijn voor de doelstellin g pinnschoolse ontwikkeling. De interne berichtgeving zal steeds snel helder moet word ontvang door de medewerkers.(hiertoe di middel als: vergadering, werkoverleg, mailcontact inzage meedk in de jaar- verbeterplann) Jaarlijks G Er zijn voortdurde wisseling geweest binn de directie. Het niveau van berichtgeving is sterk verhoogd. De nieuwsbrief komt iedere eerste week van de maand uit, er vindt regelmatig per mail e teamupdate plaats, teamled zijn meer betrokk bij de uitvoering van beleidstak de berichtgeving rondom de verbouw verhuizing gaat m.b.v. de Bouwfakkel zo snel mogelijk naar de ouders, teamled de buurt. 12. Leiderschap: Strategie beleid onderwerp Inzet van ICT beleidsplan borging actie Leiderschap: I-coach Middel: formatie van 20 dagdel voor de I-coach De verdere uitvoering van de acties beschrev in het ict-plan voor cursus Zie ook beleidsonderwerp 16: het vergrot van ict-vaardighed. (het werk met digibord) De I-coach coacht begeleidt de leerkracht in het werk met computer digibord, zodat ze er in de toekomst zelfstandig optimaal gebruik van kunn mak. Eind cursus G De maatschappelijke ontwikkeling in het gebruik van digitale middel zijn ook binn de school voelbaar. Zowel leerkracht als leerling mak moeiteloos gebruik van de mogelijkhed van computer digibord. 13. Managemt van medewerkers onderwerp Borg gebruik pestprotocol 8

9 actie Leiderschap: werkgroep kanjertraining Middel: nascholingsbudget Het pestprotocol inwev in de werkwijze van de Kanjertraining. Het uitvoering gev aan ons mission statemt: E veilige school voor alle kinder binn de grz van regels respect. De werkgroep kanjertraining heeft hierbij e coördinerde rol Juli 2011 G De werkgroep Kanjertraining is gaande het schooljaar opgehev i.v.m. langdurige ziekte in het team. De Kanjertraining heeft plaatsgevond in alle groep de Kanjeraanpak wordt schoolbreed toegepast. In drie groep heeft e extra kanjercoaching plaatsgevond o.a. om de sociale samhang in de groep te versterk. In de praktijk is geblek, dat de Kanjeraanpak de noodzaak van e pestprotocol reduceert ongemerkt ingewev wordt in de badering van de leerling door de leerkracht. 14 Managemt van medewerkers onderwerp Verbetering inzet klassmanagemt actie Leiderschap: directeur unitleiders onder- bovbouw A Het aflegg van klassbezoek voer van POP- jaargesprekk. doelstellin g Het organiser van inhoudelijke bouwvergadering teamnascholing. Het inzett van goed klassmanagemt is de belangrijkste voorwaarde om te kom tot goed zelfstandig werk passd onderwijs. Jaarlijks GG Er hebb dit jaar ge klassbezoek. POP- jaargesprekk plaatsgevond. Het onderwerp klassmanagemt is uitvoerig aan de orde geweest bij de nascholing rondom het rekverbetertraject het invoer van groepsoverzicht groepsplann. Observatie laat zi, dat klassmanagemt voorla tijds de rekless sterk verbeterd is. 16. Managemt van medewerkers onderwerp ICT (digitale schoolbord) actie Leiderschap: I-coach Middel: ICT-geld formatie I-coach In de hele school werk met e digitaal schoolbord. De I-coach maakt in overleg met de directie keuzes over het tempo de manier van invoer installer van digitale schoolbord in de verschillde groep. Er is groot thousiasme binn het team over het gebruik van de digitale schoolbord daar kan gebruik van word gemaakt. De I-coach coacht begeleidt de leerkracht in het werk met het digibord, zodat ze er optimaal gebruik van kunn mak. Doorlopd G Het tempo van plaatsing van digibord is igszins vertraagd door de verbouwplann. Volgd schooljaar beschikk alle groep 3 t/m 8 over e digibord. 17. Managemt van middel onderwerp Toezicht op netheid gebouw 9

10 actie doelstellin g Leiderschap: directie/veiligheidscoördinator/unitleiders Netheid in de lokal bespreekbaar houd nalev vanuit de gedachte: goed voorbeeld, goede navolging; de verantwoordelijkheid ligt bij de directie overleg met schoonmaakbedrijf toezicht op naleving schoonmaakcontract: unitleider bovbouw De conciërge heeft hierbij e uitvoerde functie E veilige school voor iedere Het op orde houd van de binn- buitkant van het schoolgebouw will we bereik door het periodiek opruim onderhoud. Ook het ouderklusteam kan daar aan e bijdrage lever. Jaarlijks NG De schoonmaak blijft e bron van voortdurde zorg. Er ligt e groot verschil tuss de ws van de school de uitvoering door het schoonmaakbedrijf. De netheid in de lokal is beduidd toegom. Zowel het Op Huis in april als de naderde verbouwing verhuizing heeft e sterke impuls gegev aan de opruimingsgezindheid. Bezoekde ouders prijz de netheid in ons gebouw. De schoolomgeving blijft e voortdurde bron van ergernis. Na schooltijd wordt er veel rondgehang door de jeugd. Achtergelat flesjes andere zak zijn e gevaarlijke vieze herinnering aan hun verblijf. Er vindt regelmatig overleg plaats met de wijkagt, wijkraad buurt prevtie team. 19. Managemt van middel onderwerp Aanschaf ondersteunde material actie Leiderschap: directeur Managemtteam Middel: nascholingsgeld Om het rekonderwijs op e hoger plan te krijg, zull de leerkracht geschoold gemotiveerd moet word door: - bezoek van e rekconfertie - cursus trdanalyse (zie punt 27) - Klassbezoek van directie rekspecialist \IJsselgroep - Gebruik rekweb.nl - Inzet juiste didactische vaardighed (1 zorgroute) E gemotiveerd deskundig team om iedere leerling op zijn niveau de juiste rekvaardighed aan te ler. Sept 2010 t/m juni 2013 Ieder jaar volgt er e tuss GG Alle leerkracht hebb e rekconfertie bezocht. Uit de trdanalyse is geblek, dat in de middbouw winst behaald kon word door dagelijkse herhaling van basisvaardighed in de bovbouw door extra aandacht te bested aan proct breuk. De bezochte conferties slot hierop aan bereidd de leerkracht in workshops voor op het adequaat aanbied van deze leerstof. Er hebb ge klassconsultaties plaatsgevond. Het opbouw van de knis het inoef van het mak van groepsoverzicht groepsplann vanuit de 1-zorgroute heeft e langere doorlooptijd gehad dan verwacht. We hebb ondersteuning gehad vanuit de PO raad de IJsselgroep. De ondersteuning van de rekcoördinator hebb we als zinvol ervar (knisopbouwd, motiverd), maar de 10

11 bijekomst voor het team slot niet aan bij de verwachting het knisniveau van de leerkracht. De instructie door de IBers het concrete gepresteerde voorbeeld van de LIO stagiaires hebb wel veel succes gehad. Aan het eind van het schooljaar hebb alle leerkracht e groepsoverzicht met de onderwijsbehoeft van ieder kind gerealiseerd. Hierbij is uitgebreid gebruik gemaakt van de zelf van het CITO-LVS. Wij blijv van ming, dat ook pedagogische behoeft opgom moet word in het groepsoverzicht groepsplan. 20. Managemt van middel onderwerp Evaluatie van bekde borging van nieuwe method Invoering nieuwe rekmethode actie Leiderschap: MT rekcoördinator Middel: reservering leermethodiek Nascholingsgeld + begeleiding rekwerkgroep door IJsselgroep De rekwerkgroep komt met voorstell t.a.v. e nieuwe rekgroep, uitgaande van de nieuwe rekvisie daaruit voorvloeide didactiek De rekwerkgroep komt met voorstell tot het uit prober van twee of drie method Het totale team neemt e besluit t.a.v. de keuze. - De huidige methode is geëvalueerd. - De uitgangspunt voor e nieuwe methode zijn met het gehele team vastgesteld. - Twee of drie method word in de praktijk getoetst - Het team komt tot e keuze voor e nieuwe rekmethode mei NG De rekwerkgroep heeft onvoldode kunn functioner vanwege langdurige ziekte in het team in deze werkgroep. In april is rekwerkgroep gesplitst in e kleine commissie met e coördinerde taak t.a.v. de 1-zorgroute e kleine commissie, die zich gaat bezighoud met de alle activiteit, die moet leid tot e gefundeerde aanschaf van e nieuwe rekmethode. 25. Kwaliteitszorg onderwerp Plusleerling / actie Leiderschap: ib-er bovbouw ib-er onderbouw Middel: geld uit zorgbudget De huidige werkwijze wordt voortgezet. Praktisch moet er aanpassing kom, doordat we nu op twee verschillde locaties zitt. De groepsindeling zal daardoor verander. In cursus moet e plusgroep voor kleuters e definitieve vorm krijg. Plusbegeleiding moet e definitieve plaats hebb in de schoolorganisatie Juli 2010 G De plusgroep hebb het hele schooljaar hun bijekomst gehad. We hebb e plusgroepcoördinator aangesteld met goede organisatorische motiverde eigschapp. Zij heeft zich geschoold in de begeleiding aanpak van plusleerling. Onder haar hoede is er e betrokk, ervar kundige oudergroep ontstaan, die leiding 11

12 geeft aan e plusgroep. Er is ook e kleuterplusgroep gestart er is structureel aanbod van activiteit in de kleutergroep, gericht op meer- hoogbegaafde leerling. Drie leerling hebb het hele schooljaar de plusklas bezocht. 27. Kwaliteitszorg onderwerp Werk met trdanalyse CITO-LVS actie Leiderschap: directie, sam met ib-ers Middel: Nascholingsgeld Nascholing vanuit de IJsselgroep Het team volgt 13 oktober 24 november de cursus trdanalyse. De eerste aanzet is om e duidelijke analyse te mak van de rekresultat Na iedere toetsperiode e analyse mak van de ingevoerde gegevs, hieruit trds doelstellin g voortgang herkn, del met het team daarna passde maatregel nem. Het CITO leerlingvolgsysteem wordt ingezet als hulpmiddel om de voortgang van het leerproces vast te legg, de kwaliteit van de school te met e voortdurde kwaliteitsverbetering te bevorder. De leerkracht krijgt hierbij zelf e bepalde rol vanuit de visie van de 1 zorgroute. De leerkracht moet in staat zijn om zelf e groepshandelingsplan te mak. In eerste instantie krijgt hij/zij hierbij nog ondersteuning van de IJsselgroep /of ib-er. Na iedere CITO toetsperiode e trdanalyse mak Juli 2012 moet de leerkracht zelfstandig groepsplann kunn mak, uitgaande van de trdanalyses. G De cursus trdanalyse heeft e goede voedingsbodem gevond binn het team. Na iedere toetsperiode vindt er e plaats. Er heeft spontaan veel intervisie collegiale consultatie plaatsgevond. Iedere leerkracht heeft in juni 2011 e groepsplan rek gerealiseerd aan de hand van analyse van de CITO rekresultat. In het MT ontbrak de tijd om e uitgebreide schoolanalyse te mak. Wel hebb de IBers de unitleider bovbouw de resultat gemonitord waar mogelijk de leerkracht ondersteuning gebod bij het trekk van conclusies het inzett van acties. 25. Kwaliteitszorg onderwerp Onderwijsbewijsproject Ook e kleuter met e beperkt rektaalbegrip kan goed ler rek actie Leiderschap: Directeur, ib-er onderbouw Middel: geld vanuit universiteit Utrecht + begeleiding van E. Wassink Inzet groepsleerkracht E. Wassink (uitvoerder) E. Wassink start in januari 2011 met e remediërd programma voor rekzwakke kleuters. Het eerste jaar functioner wij als controlegroep, de daaropvolgde jar kunn wij de werkwijze in de eig school toepass. Het project onderzoekt hoe de ontwikkeling van voorbereidde rektaalvaardigheid gestimuleerd kan word. Hierbij zal e remediërd programma ontwikkeld word. Dit programma wordt op school getest uitgevoerd door E. Wassink. Van 1 januari 2011 t/m 1 juli 2012 G Wordt nog besprok 12

13 Strategie beleid onderwerp Passd onderwijs actie Leiderschap: Directie Middel: ge Het ontwikkel van e visie t.a.v. passd onderwijs. Het verkn van de mogelijkhed op de Fakkel binn het team de regio. Het onderzoek van de mogelijkhed binn WSNS de Stichting PCBO. Kom tot e samhangde visie t.a.v. Passd Onderwijs. Binn de school kom tot e sluitd aanbod voor alle leerling, die op onze school word toegelat. De gehele planperiode NG Strategie beleid onderwerp Verbouwing de Fakkel actie Leiderschap: Directie Middel: budget vanuit rijksbudget gemetelijk onderwijsbeleid. De verbouwplann voor de school kritisch volg waar nodig bijstell De komde twee jaar wordt de school verbouwd tot e 15 klassige school, waarin opgom mogelijkhed voor kinderopvang van 2-4 jarig voor-, na- tussschoolse opvang. Tevs heeft het gebouw e buurtfunctie is e uitvoeringsplaats van Brede Schoolactiviteit. De gehele planperiode G De voorbereidde activiteit zijn volgs tijdschema uitgevoerd. Er heeft in juni e externe interne verhuizing plaatsgevond. De aanbesteding heeft plaatsgevond, de gemete heeft toestemming verled financiën gereserveerd. De buurt de ouders zijn voldode geïnformeerd. Er is e bouwteam gevormd het eerste grote bouwoverleg vindt plaats op 17 augustus Managemt van medewerkers onderwerp Invoering plan voor burgerschap integratie actie Leiderschap: MT Middel: budget Brede School Bewustwording van het team dat burgerschap integratie samhangt met de volgde domein: - dagoping idtiteit - brede schoolactiviteit (zowel binn- als buitschools) - sociaal emotionele ontwikkeling - wereldoriënterde vakgebied Zie hiertoe de doel beschrev onder burgerschap integratie (katern A) De interculturele visie van onze school wordt, bij ontbrek van veel allochtone kinder op onze school, opnieuw onder de aandacht van leerling leerkracht gebracht. Einde cursus 2011 GG Er hebb gedurde het schooljaar verschillde activiteit plaatsgevond; zoals: bezoek aan de Vredes Express, Brede School activiteit in het gebouw in de buurt, Kanjertraining. Er is nog ge samhangde visie plan geformuleerd. 13

14 14

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie