cursus PCBS De Fakkel Roerdompweg CL Apeldoorn Loudonstraat PH Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cursus 2010-2011 PCBS De Fakkel Roerdompweg 3 7331 CL Apeldoorn Loudonstraat 28 7331 PH Apeldoorn"

Transcriptie

1 jaarverslag cursus PCBS De Fakkel Roerdompweg CL Apeldoorn Loudonstraat PH Apeldoorn 1

2 Jaarverslag De Fakkel Ook in cursusjaar hebb we met plezier leerling mog ontvang h op e adequate wijze les gegev. Onze visie op het onderwijs is het lever van kwalitatief goed onderwijs aan alle kinder het bijbrg van waard norm ter ondersteuning bij het groei naar e plaats in de maatschappij. Hierbij hebb we reking gehoud met de mogelijkhed ontwikkeling van het kind als individu. Naast het ler, zijn samwerk sam spel minsts net zo belangrijk. Kinder moet norm waard ler begrijp met de daarbij behorde gedragsregels ler omgaan. E sfeer van wederzijds vertrouw, respect begrip moet de basis zijn, zodat kinder zich geborg veilig voel op school. Het motto van onze school is niet voor niets: E veilige school binn de grz van regels respect. In dit jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkeling gebeurtiss van dit afgelop schooljaar. Het jaarverslag is allereerst bestemd voor de raad van bestuur van PCBO, maar wordt ook ter informatie aangebod aan de medezeggschapsraad, ouderraad personeel van de school. Tevs ligt het voor ouders ter inzage op school. Het jaarverslag is opgebouwd rondom e aantal items: 1. Kwantitatieve gegevs 2. Personeel 3. Activiteit 4. Kwaliteitszorg 5. Evaluatie beleidsvoornems Kwantitatieve gegevs: A. Schoolgegevs: Naam: Prot. Chr. Basisschool De Fakkel Adres: Roerdompweg 3 (groep 1 t/m 6) Telefoon: Adres: Loudonstraat 28 (groep 7 8) Telefoon: Website: Dominatie: Protestants Christelijk Brinnummer: 17EQ Bevoegd gezag: De school ressorteert onder de Stichting PCBO, Jean Monnetpark 27 Postbus AH Apeldoorn 2

3 B. Leerling kgetall: Op 1 oktober 2010 bezocht? leerling onze school Totaal ? Het leerlingaantal is ook het afgelop schooljaar gestaag gegroeid. Zowel vanuit de nabije omgeving van de school als van verder verwijderde buurt word leerling aangemeld. De ouders meld zich voor e knismakingsgesprek via de het bekijk van de website, als door mond op mondreclame. 2. Personeel: Bij aanvang van de cursus werkt er 6 fulltime 18 parttime teamled in vast distverband. Zij war verantwoordelijk voor 15 groep. Door verschillde omstandighed is er e hoog ziekteverzuim is geweest. Het ziekteverzuim is in het schooljaar gesteg t.o.v. voorgaand jaar. In oktober 2010 werd opnieuw de directeur door ziekte uitgeschakeld. Dit ziekteverzuim heeft geleid tot het aftred van de directeur in deze functie. In mei 2011 heeft hij e taak als leerkracht gekreg binn de school. Vanaf november 2010 heeft e interim-directeur de tak van de directeur gedeeltelijk waargom. De unitleider bovbouw heeft de overige directietak waargom. Helaas hadd we dit schooljaar nog ge unitleider onderbouw. De directeur werd in zijn dagelijkse gang van zak ondersteund door e MT-team bestaande uit 1 unitleider 2 interne begeleidsters. Indi nodig schuift de I-coach bij het MT-overleg aan. De studiedag van het personeel stond dit jaar in het tek van de cursus Trdanalyse CITO bijekomst met de PO raad over het rekverbetertrject. Alle leerkracht gev de less in het kader van de Kanjertraining we mog ons nu officieel Kanjerschool noem. De 2 nieuw boemde leerkracht hebb de Kanjertraining sam met e andere school gevolgd. In het kader van het rekverbetertraject zijn er e aantal bijekomst geweest met het team. De Interne Begeleiders de directie hebb bijekomst gehad over de 1 Zorgroute. We hebb het mak van groepsoverzicht groepsplann toegespitst op het rekonderwijs. De werkgroep Rek had e tweeledige opdracht: het begeleid van het rekverbetertraject het begeleid van de keuze voor e nieuwe rekmethode. In de loop van het jaar is deze ambitie te hoog geblek is de keuze voor e nieuwe rekmethode doorgeschov naar het volgd schooljaar. E collega heeft de Middmanagemtopleiding gedaan bij SON. Zij is nu aangesteld als unitleider onderbouw. Wat betreft het functiebouwwerk zijn er 6 personeelsled boemd in e LB functie: de directeur, de unitleiders onderbouw bovbouw, de interne begeleiders onderbouw bovbouw de I-coach. De overige personeelsled hebb e LAfunctie. 3

4 Aan het eind van de cursus hebb we afscheid gom van twee leerkracht, die hun hele loopbaan doorgebracht hebb op de Fakkel. 3. Activiteit: We hebb dit jaar weer aan e groot aantal activiteit project meegedaan. We noem de belangrijkste: Van 4 t/m 13 oktober hebb we aandacht besteed aan de kinderboekweek, zowel vanuit de school als vanuit Brede school Zuid. Alle groep hebb deelgom aan less van het cultuurmu. Ctraal thema dit jaar was Beeldde vorming. Daarnaast zijn er diverse excursies geweest naar o.a.: 1. het Natuurhuis, 2. op bezoek bij de boer, 3. waterzuiveringsinstallatie 4. bezoek aan diverse musea Sam met de ouders hebb we e fijne Paasviering gehoud in de Heemgaard. We hebb natuurlijk meegedaan aan de schoolsporttoernooi: schoolkorfbal, schoolvoetbal, slagbal, atletiekdag veldloop. Dit jaar hebb we voor de groep 1 t/m 7 e schoolreis georganiseerd. Mede door het goede weer de vele hulpouders werd het e groot succes. Voor alle oudercontact verwijs ik u graag naar de schoolgids. Het pedagogisch bondgootschap lopd vuur is afgelop jaar weer e aantal ker bij elkaar geweest. Sam met de ouders kijk we naar wat we de leerling ouders nog meer kunn bied, Dit heeft o.a. geleid tot ouderavond over: - hoe maak ik mij kinder weerbaar - verandering bij pre-pubers - gezonde voeding 4. Kwaliteitszorg: We gebruik het leerlingvolgsysteem van CITO. Door de resultat van deze toets in te voer in de computer kunn we ieder kind individueel volg. Ook groepsoverzicht zijn mogelijk, zodat we kunn zi hoe e groep zich in de loop van de jar ontwikkelt. We kunn zo nog beter e kind of e groep volg in ontwikkeling bij taal, rek lez. De cursus Trdanalyse heeft leerkracht vaardig gemaakt in het analyser van de groeps individuele resultat het mak van individuele groepshandelingsplann n.a.v. de resultat. Ook dit jaar werd in groep 8 de Cito-eindtoets afgom. We scoord in februari 2011 e score van 536,1 dit is ruim bov het landelijk gemiddelde. We ontwikkel jaarplann om zowel de tussopbrgst als de eindopbrgst op e hoger niveau te brg. De tussopbrgst van taal lez gev e stijgde lijn te zi. Uitstroom groep 8: Havo /VWO= 16,21 % 4

5 VWO= 10,81 % VMBO /THEOR= 40,54 % VMBO (overig)= 16,21% HAVO= 16,21 % Evaluatie Beleidsvoornems: Verklaring van de teks in de titelbalk: Beleidsvoornems behord bij Aangepast Schoolwerkplan hst. 3 Onderwerp: Titel van het Beleidsvoornem Verkorte samvatting van de acties beschrev in hst.3, paragraaf 3.1 t/m 3.10 stand van zak op dit momt Doelstelling: Geeft de weer van de acties gepland op blz in de daarbij behorde Verbeterformat. De nummering van de onderwerp komt overe met de nummering op blz. 58 van het schoolplan. Termijn: De doel zijn in juli 2011 gehaald of word opnieuw ingeschaald. G = Gehaald GG = Gedeeltelijk Gehaald NG = Niet Gehaald 3. Waardering door externe partners onderwerp Participatie in ZAT Brede School actie Leiderschap: Ib-ers participatie ZAT Unitleider bovbouw Brede School De Ib-ers prester zonodig zorgleerling in ZAT zorg voor toelichting tijds het overleg De IB-ers bezoek voorlichtingsbijekomst van ZAT De Unitleider bovbouw neemt als bredeschoolcoördinator deel aan de Brede Schoolvergadering. doelstellin g Evaluatie Zij informeert/stimuleert het team coördineert de activiteit. Deelname aan het ZAT om snel adequaat actie te kunn ondernem contact te legg met hulpverlers Beleidsplan Brede School Zuid heeft als speerpunt: Taalontwikkeling taalstimulering Opvoedingsondersteuning Buitschoolse activiteit Bovstaande punt word jaarlijks getoetst op inhoud haalbaarheid. Jaarlijks G Tweemaal per jaar nem de IBers deel aan het ZAT overleg. Waar nodig brg zij probleemleerling in. De Brede School Zuid is de oudste succesvolste brede school gemeschap in Apeldoorn. Vanuit de Brede school is er e spreekuur voor opvoedingsvrag is er toch weer e minizorgteam opgericht. Elkaar regelmatig sprek helpt om elkaar te vind bij acute problem. In het afgelop jaar is geblek, dat er e vacuüm is tuss peuterspeelzaal/dagverblijf kleutergroep. De GGD zou daar e duidelijker rol kunn spel proactief op kunn tred. 5

6 Daar wordt binn het mini-zorgteam op ingezet. 4. Waardering door externe partners onderwerp Doorgaande lijn van kinderdagverblijv peuterspeelzal actie Leiderschap: directeur, Ib-er onderbouw, unitleider onderbouw, brede schoolcoördinator Middel: Brede School budget voor het onderdeel Taalverwerving Juli 2011 GG Evaluatie Meer overleg regel zorg voor e gestructureerde overdracht. Van ieder kind, dat bij ons instroomt, vrag we e rapport van de toeleverde peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Er vindt overleg plaats over de inhoud van de rapportage. Er is speciale aandacht voor kinder, die extra ondersteuning nodig hebb. Vanuit de Brede School e doorgaand aanbod realiser op taalverwerving. Er is e taalspelgroep op de Fakkel gerealiseerd met geld vanuit de Brede School. Dit blijft e onderdeel van ons beleidsplan wordt vanuit de IBer unitleider onderbouw aangestuurd. Vanuit de Stichting OOK is m pas begonn met e kindvolgsysteem. De eerste overdrachtformulier kom nu langzamerhand binn met nieuwe leerling. Vanuit Kinderdagverblijf Ukkie, waar wij de meeste kinder vandaan krijg, is m begonn met het kindvolgsysteem van Memelink. Vooralsnog kan er alle door de IBer op verzoek in het dossier gekek word. Dit is nog e punt van nader overleg. Vanuit de peuterspeelzal vindt alle e overdracht plaats, wanneer het e VVE kind betreft. Komd jaar gaan we ons verder richt op de warme overdracht de gestructureerde overdracht vanuit alle toeleverde instanties. Ook voor het schooljaar is er budget beschikbaar gesteld vanuit de Brede School om de taalondersteuning vorm te kunn gev. 5. Waardering door externe partners onderwerp Overleg met ontvangde schol voor voortgezet onderwijs actie Leiderschap: directeur i.o.m. leerkracht groep 8 Besprek van leerling i.v.m. overgang V.O. + voorlichting Terugkoppeling resultat van oud-leerling Trdanalyse van bovstaande resultat besprek. doelstellin Waarborg van e gefundeerde informatievoorziing t.a.v. overgang PO-VO. g Jaarlijks GG Voorlichting ouders dmv algeme ouderavond. Informatieverstrekking dmv 20 minutgesprek ouders mbt advies schoolkeuze. Onderwijskundig rapport opgesteld in hier bov goemd gesprek besprok met ouders, daarna opgestuurd naar VO. Iedere leerling in e gesprek met de brugklascoördinator (of iemand anders) van de VOschool doorgesprok. Bij ieder bezoekje van e school ontvang wij e lijst met cijfers van oud leerling. Vaak vrag we nog ev naar specifieke leerling of als er cijfers opvall. De lijst 6

7 mog we houd, maar word niet structureel bewaard. 7. Managemt van process onderwerp Verder invoer van Zelfstandig werk in de bovbouw Zelfstandig werk met dag weektak actie Leiderschap: directeur, unitleider bovbouw Middel: Nascholingsbudget Zie beleidsplan zelfstandig werk Met behulp van het borgingsdocumt uit het beleidsplan aan het einde van ieder schooljaar wordt gekek naar de stand van zak. In de bovbouwgroep is het werk met weektak helemaal ingevoerd. In de middbouw moet nog meer eheid kom in het werk met dagtak. Juli 2011 GG Het werk met dag- weektak is e vast onderdeel van het lesprogramma geword. We zijn nog steeds op zoek naar meer structurering in het werk met dagtak. In de groep 4 5 is vanaf januari gewerkt met e dagtaak. 8. Managemt van process onderwerp Invoer nieuwe versie Veilig Ler Lez actie Leiderschap: Unitleider onderbouw ib-er Middel: ge Regelmatig evaluer we nieuwe methode. Daarbij word ook de toetsresultat betrokk Leerkracht van groep 2 word betrokk bij de normering inschaling van de kinder in verschillde instapniveaus. Regelmatig de methode vordering van het lez in groep 3 evaluer. Jaarlijks G De leerkracht van groep 3 beheers volledig de leerlijn van het aanvankelijk lez. Zij mak op e gestructureerde wijze gebruik van de methode. De resultat in het CITO LVS lat e opgaande lijn in de scores E3. De leerling van groep 2 zijn einde schooljaar in e groepsoverzicht opgom, van waaruit begin nieuw schooljaar e groepsplan gemaakt kan word door de leerkracht van groep Managemt van process onderwerp Inzett van coöperatieve werkvorm gediffertieerde instructie actie Leiderschap: 1 directeur 2. Unitl. bovbouw (sam met de werkgroep coöperatief ler) Middel: nascholingsbudget Tijds klassbezoek jaargesprek wordt extra gelet op de wijze van instructie gev in de groep. De werkgroep komt maandelijks met e voorstel voor het inoef van e coöperatieve werkvorm. Optimaliser van coöperatief ler gediffertieerde instructie 7

8 In het schooljaar zal er bij de klassbezoek gericht gekek word naar het gebruik van het interactieve instructiemodel Jaarlijks GG Er hebb dit schooljaar ge klassbezoek plaatsgevond. Ook de werkgroep Coöperatief Ler is opgehev i.v.m. langdurig ziekteverzuim in het team. Het proces van inzett van coöperatieve werkvorm gebruikmak van gediffertieerde instructie heeft zich doorgezet binn het team behoort tot het handelingsrepertoire van de teamled. 11. Leiderschap: Strategie Beleid onderwerp Interne communicatie actie Leiderschap: directeur Middel: ge de directeur heeft het onderwerp interne communicatie als hoofddoel in zijn POP. Hij zal tijds de algeme personeelsvergadering dit onderwerp systematisch aan de orde stell. Bij signal van onduidelijke communicatie zal er word bezonn op e meer heldere communicatie over lopde zak. Dit beleidsplan dit steeds als richtlijn voor de doelstellin g pinnschoolse ontwikkeling. De interne berichtgeving zal steeds snel helder moet word ontvang door de medewerkers.(hiertoe di middel als: vergadering, werkoverleg, mailcontact inzage meedk in de jaar- verbeterplann) Jaarlijks G Er zijn voortdurde wisseling geweest binn de directie. Het niveau van berichtgeving is sterk verhoogd. De nieuwsbrief komt iedere eerste week van de maand uit, er vindt regelmatig per mail e teamupdate plaats, teamled zijn meer betrokk bij de uitvoering van beleidstak de berichtgeving rondom de verbouw verhuizing gaat m.b.v. de Bouwfakkel zo snel mogelijk naar de ouders, teamled de buurt. 12. Leiderschap: Strategie beleid onderwerp Inzet van ICT beleidsplan borging actie Leiderschap: I-coach Middel: formatie van 20 dagdel voor de I-coach De verdere uitvoering van de acties beschrev in het ict-plan voor cursus Zie ook beleidsonderwerp 16: het vergrot van ict-vaardighed. (het werk met digibord) De I-coach coacht begeleidt de leerkracht in het werk met computer digibord, zodat ze er in de toekomst zelfstandig optimaal gebruik van kunn mak. Eind cursus G De maatschappelijke ontwikkeling in het gebruik van digitale middel zijn ook binn de school voelbaar. Zowel leerkracht als leerling mak moeiteloos gebruik van de mogelijkhed van computer digibord. 13. Managemt van medewerkers onderwerp Borg gebruik pestprotocol 8

9 actie Leiderschap: werkgroep kanjertraining Middel: nascholingsbudget Het pestprotocol inwev in de werkwijze van de Kanjertraining. Het uitvoering gev aan ons mission statemt: E veilige school voor alle kinder binn de grz van regels respect. De werkgroep kanjertraining heeft hierbij e coördinerde rol Juli 2011 G De werkgroep Kanjertraining is gaande het schooljaar opgehev i.v.m. langdurige ziekte in het team. De Kanjertraining heeft plaatsgevond in alle groep de Kanjeraanpak wordt schoolbreed toegepast. In drie groep heeft e extra kanjercoaching plaatsgevond o.a. om de sociale samhang in de groep te versterk. In de praktijk is geblek, dat de Kanjeraanpak de noodzaak van e pestprotocol reduceert ongemerkt ingewev wordt in de badering van de leerling door de leerkracht. 14 Managemt van medewerkers onderwerp Verbetering inzet klassmanagemt actie Leiderschap: directeur unitleiders onder- bovbouw A Het aflegg van klassbezoek voer van POP- jaargesprekk. doelstellin g Het organiser van inhoudelijke bouwvergadering teamnascholing. Het inzett van goed klassmanagemt is de belangrijkste voorwaarde om te kom tot goed zelfstandig werk passd onderwijs. Jaarlijks GG Er hebb dit jaar ge klassbezoek. POP- jaargesprekk plaatsgevond. Het onderwerp klassmanagemt is uitvoerig aan de orde geweest bij de nascholing rondom het rekverbetertraject het invoer van groepsoverzicht groepsplann. Observatie laat zi, dat klassmanagemt voorla tijds de rekless sterk verbeterd is. 16. Managemt van medewerkers onderwerp ICT (digitale schoolbord) actie Leiderschap: I-coach Middel: ICT-geld formatie I-coach In de hele school werk met e digitaal schoolbord. De I-coach maakt in overleg met de directie keuzes over het tempo de manier van invoer installer van digitale schoolbord in de verschillde groep. Er is groot thousiasme binn het team over het gebruik van de digitale schoolbord daar kan gebruik van word gemaakt. De I-coach coacht begeleidt de leerkracht in het werk met het digibord, zodat ze er optimaal gebruik van kunn mak. Doorlopd G Het tempo van plaatsing van digibord is igszins vertraagd door de verbouwplann. Volgd schooljaar beschikk alle groep 3 t/m 8 over e digibord. 17. Managemt van middel onderwerp Toezicht op netheid gebouw 9

10 actie doelstellin g Leiderschap: directie/veiligheidscoördinator/unitleiders Netheid in de lokal bespreekbaar houd nalev vanuit de gedachte: goed voorbeeld, goede navolging; de verantwoordelijkheid ligt bij de directie overleg met schoonmaakbedrijf toezicht op naleving schoonmaakcontract: unitleider bovbouw De conciërge heeft hierbij e uitvoerde functie E veilige school voor iedere Het op orde houd van de binn- buitkant van het schoolgebouw will we bereik door het periodiek opruim onderhoud. Ook het ouderklusteam kan daar aan e bijdrage lever. Jaarlijks NG De schoonmaak blijft e bron van voortdurde zorg. Er ligt e groot verschil tuss de ws van de school de uitvoering door het schoonmaakbedrijf. De netheid in de lokal is beduidd toegom. Zowel het Op Huis in april als de naderde verbouwing verhuizing heeft e sterke impuls gegev aan de opruimingsgezindheid. Bezoekde ouders prijz de netheid in ons gebouw. De schoolomgeving blijft e voortdurde bron van ergernis. Na schooltijd wordt er veel rondgehang door de jeugd. Achtergelat flesjes andere zak zijn e gevaarlijke vieze herinnering aan hun verblijf. Er vindt regelmatig overleg plaats met de wijkagt, wijkraad buurt prevtie team. 19. Managemt van middel onderwerp Aanschaf ondersteunde material actie Leiderschap: directeur Managemtteam Middel: nascholingsgeld Om het rekonderwijs op e hoger plan te krijg, zull de leerkracht geschoold gemotiveerd moet word door: - bezoek van e rekconfertie - cursus trdanalyse (zie punt 27) - Klassbezoek van directie rekspecialist \IJsselgroep - Gebruik rekweb.nl - Inzet juiste didactische vaardighed (1 zorgroute) E gemotiveerd deskundig team om iedere leerling op zijn niveau de juiste rekvaardighed aan te ler. Sept 2010 t/m juni 2013 Ieder jaar volgt er e tuss GG Alle leerkracht hebb e rekconfertie bezocht. Uit de trdanalyse is geblek, dat in de middbouw winst behaald kon word door dagelijkse herhaling van basisvaardighed in de bovbouw door extra aandacht te bested aan proct breuk. De bezochte conferties slot hierop aan bereidd de leerkracht in workshops voor op het adequaat aanbied van deze leerstof. Er hebb ge klassconsultaties plaatsgevond. Het opbouw van de knis het inoef van het mak van groepsoverzicht groepsplann vanuit de 1-zorgroute heeft e langere doorlooptijd gehad dan verwacht. We hebb ondersteuning gehad vanuit de PO raad de IJsselgroep. De ondersteuning van de rekcoördinator hebb we als zinvol ervar (knisopbouwd, motiverd), maar de 10

11 bijekomst voor het team slot niet aan bij de verwachting het knisniveau van de leerkracht. De instructie door de IBers het concrete gepresteerde voorbeeld van de LIO stagiaires hebb wel veel succes gehad. Aan het eind van het schooljaar hebb alle leerkracht e groepsoverzicht met de onderwijsbehoeft van ieder kind gerealiseerd. Hierbij is uitgebreid gebruik gemaakt van de zelf van het CITO-LVS. Wij blijv van ming, dat ook pedagogische behoeft opgom moet word in het groepsoverzicht groepsplan. 20. Managemt van middel onderwerp Evaluatie van bekde borging van nieuwe method Invoering nieuwe rekmethode actie Leiderschap: MT rekcoördinator Middel: reservering leermethodiek Nascholingsgeld + begeleiding rekwerkgroep door IJsselgroep De rekwerkgroep komt met voorstell t.a.v. e nieuwe rekgroep, uitgaande van de nieuwe rekvisie daaruit voorvloeide didactiek De rekwerkgroep komt met voorstell tot het uit prober van twee of drie method Het totale team neemt e besluit t.a.v. de keuze. - De huidige methode is geëvalueerd. - De uitgangspunt voor e nieuwe methode zijn met het gehele team vastgesteld. - Twee of drie method word in de praktijk getoetst - Het team komt tot e keuze voor e nieuwe rekmethode mei NG De rekwerkgroep heeft onvoldode kunn functioner vanwege langdurige ziekte in het team in deze werkgroep. In april is rekwerkgroep gesplitst in e kleine commissie met e coördinerde taak t.a.v. de 1-zorgroute e kleine commissie, die zich gaat bezighoud met de alle activiteit, die moet leid tot e gefundeerde aanschaf van e nieuwe rekmethode. 25. Kwaliteitszorg onderwerp Plusleerling / actie Leiderschap: ib-er bovbouw ib-er onderbouw Middel: geld uit zorgbudget De huidige werkwijze wordt voortgezet. Praktisch moet er aanpassing kom, doordat we nu op twee verschillde locaties zitt. De groepsindeling zal daardoor verander. In cursus moet e plusgroep voor kleuters e definitieve vorm krijg. Plusbegeleiding moet e definitieve plaats hebb in de schoolorganisatie Juli 2010 G De plusgroep hebb het hele schooljaar hun bijekomst gehad. We hebb e plusgroepcoördinator aangesteld met goede organisatorische motiverde eigschapp. Zij heeft zich geschoold in de begeleiding aanpak van plusleerling. Onder haar hoede is er e betrokk, ervar kundige oudergroep ontstaan, die leiding 11

12 geeft aan e plusgroep. Er is ook e kleuterplusgroep gestart er is structureel aanbod van activiteit in de kleutergroep, gericht op meer- hoogbegaafde leerling. Drie leerling hebb het hele schooljaar de plusklas bezocht. 27. Kwaliteitszorg onderwerp Werk met trdanalyse CITO-LVS actie Leiderschap: directie, sam met ib-ers Middel: Nascholingsgeld Nascholing vanuit de IJsselgroep Het team volgt 13 oktober 24 november de cursus trdanalyse. De eerste aanzet is om e duidelijke analyse te mak van de rekresultat Na iedere toetsperiode e analyse mak van de ingevoerde gegevs, hieruit trds doelstellin g voortgang herkn, del met het team daarna passde maatregel nem. Het CITO leerlingvolgsysteem wordt ingezet als hulpmiddel om de voortgang van het leerproces vast te legg, de kwaliteit van de school te met e voortdurde kwaliteitsverbetering te bevorder. De leerkracht krijgt hierbij zelf e bepalde rol vanuit de visie van de 1 zorgroute. De leerkracht moet in staat zijn om zelf e groepshandelingsplan te mak. In eerste instantie krijgt hij/zij hierbij nog ondersteuning van de IJsselgroep /of ib-er. Na iedere CITO toetsperiode e trdanalyse mak Juli 2012 moet de leerkracht zelfstandig groepsplann kunn mak, uitgaande van de trdanalyses. G De cursus trdanalyse heeft e goede voedingsbodem gevond binn het team. Na iedere toetsperiode vindt er e plaats. Er heeft spontaan veel intervisie collegiale consultatie plaatsgevond. Iedere leerkracht heeft in juni 2011 e groepsplan rek gerealiseerd aan de hand van analyse van de CITO rekresultat. In het MT ontbrak de tijd om e uitgebreide schoolanalyse te mak. Wel hebb de IBers de unitleider bovbouw de resultat gemonitord waar mogelijk de leerkracht ondersteuning gebod bij het trekk van conclusies het inzett van acties. 25. Kwaliteitszorg onderwerp Onderwijsbewijsproject Ook e kleuter met e beperkt rektaalbegrip kan goed ler rek actie Leiderschap: Directeur, ib-er onderbouw Middel: geld vanuit universiteit Utrecht + begeleiding van E. Wassink Inzet groepsleerkracht E. Wassink (uitvoerder) E. Wassink start in januari 2011 met e remediërd programma voor rekzwakke kleuters. Het eerste jaar functioner wij als controlegroep, de daaropvolgde jar kunn wij de werkwijze in de eig school toepass. Het project onderzoekt hoe de ontwikkeling van voorbereidde rektaalvaardigheid gestimuleerd kan word. Hierbij zal e remediërd programma ontwikkeld word. Dit programma wordt op school getest uitgevoerd door E. Wassink. Van 1 januari 2011 t/m 1 juli 2012 G Wordt nog besprok 12

13 Strategie beleid onderwerp Passd onderwijs actie Leiderschap: Directie Middel: ge Het ontwikkel van e visie t.a.v. passd onderwijs. Het verkn van de mogelijkhed op de Fakkel binn het team de regio. Het onderzoek van de mogelijkhed binn WSNS de Stichting PCBO. Kom tot e samhangde visie t.a.v. Passd Onderwijs. Binn de school kom tot e sluitd aanbod voor alle leerling, die op onze school word toegelat. De gehele planperiode NG Strategie beleid onderwerp Verbouwing de Fakkel actie Leiderschap: Directie Middel: budget vanuit rijksbudget gemetelijk onderwijsbeleid. De verbouwplann voor de school kritisch volg waar nodig bijstell De komde twee jaar wordt de school verbouwd tot e 15 klassige school, waarin opgom mogelijkhed voor kinderopvang van 2-4 jarig voor-, na- tussschoolse opvang. Tevs heeft het gebouw e buurtfunctie is e uitvoeringsplaats van Brede Schoolactiviteit. De gehele planperiode G De voorbereidde activiteit zijn volgs tijdschema uitgevoerd. Er heeft in juni e externe interne verhuizing plaatsgevond. De aanbesteding heeft plaatsgevond, de gemete heeft toestemming verled financiën gereserveerd. De buurt de ouders zijn voldode geïnformeerd. Er is e bouwteam gevormd het eerste grote bouwoverleg vindt plaats op 17 augustus Managemt van medewerkers onderwerp Invoering plan voor burgerschap integratie actie Leiderschap: MT Middel: budget Brede School Bewustwording van het team dat burgerschap integratie samhangt met de volgde domein: - dagoping idtiteit - brede schoolactiviteit (zowel binn- als buitschools) - sociaal emotionele ontwikkeling - wereldoriënterde vakgebied Zie hiertoe de doel beschrev onder burgerschap integratie (katern A) De interculturele visie van onze school wordt, bij ontbrek van veel allochtone kinder op onze school, opnieuw onder de aandacht van leerling leerkracht gebracht. Einde cursus 2011 GG Er hebb gedurde het schooljaar verschillde activiteit plaatsgevond; zoals: bezoek aan de Vredes Express, Brede School activiteit in het gebouw in de buurt, Kanjertraining. Er is nog ge samhangde visie plan geformuleerd. 13

14 14

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling Beginsituatie / Actie / Tijdpad 1. Enquête leerlingen groep 8 : mening van de leerlingen over het onderwijs peilen. 2. Levensbeschouwelijke identiteit:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit 1. Handelingsgericht werken (HGW) Onderstaande doelen zijn gedeeltelijk behaald in het jaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 vindt een verdiepingsslag en verdere borging plaats. Leerkrachten stellen de onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

VERBETERPLAN Deel 3B

VERBETERPLAN Deel 3B VERBETERPLAN Deel 3B onderwerp: Verbeteren rekenonderwijs datum: augustus 2010 proceseigenaar: Rekenverbeterteam: Gerjanne Meedendorp (rekenspecialist), Chantal Sheehan (IB-er), Maike Sabajo (adjunctdirecteur)

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 JAARPLAN SCHOOLJAAR 2016-2017 1 INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 2. BURGERSCHAP 3 3. VEILIG LEREN LEZEN 4 4. TAAL EN SPELLING IN BEELD 4 5. ACTIEF OUDERSCHAP 5 6. ZIEN 6 7. ENGELS 6 8. ANALYSE / TRENDANALYSE

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Jaarverslag OBS De Dalk Klarenbeek

Jaarverslag OBS De Dalk Klarenbeek Jaarverslag 2016-2017 OBS De Dalk Klarenbeek Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 4 4. Doelen van het onderwijs 5 5. Opbrengsten van het onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie