Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Januari 2013 t/m december 2014

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Identiteit 4 2. Missie en doelstelling Missie Doelstelling 5 3. Organisatiestructuur Algemeen Bestuur Werkgroepen 6 4. Donateursbeleid 8 5. Financieel beleid Algemeen Besteding en beheer van eigen vermogen Werknemers Bestuursleden en vrijwilligers 9 6. Partners en partnerorganisatie Partners Partnerorganisaties Speerpunten 11 Nawoord 12 2

3 Voorwoord Ruim 20 jaar geleden bracht een aantal christelijke leiders het gedachtegoed van de Willow Creek Community Church naar Nederland. Deze Amerikaanse kerk ontwikkelde op geheel eigen wijze een concept van kerk zijn, waarbij de nadruk werd gelegd op het bereiken van rand- en buitenkerkelijke mensen met het evangelie van Jezus Christus. Deze kerk groeide al snel uit tot één van de eerste megakerken in Amerika. Door haar omvang en maatschappelijke rol ontstond er een goed geleid team van medewerkers. De oprichter en voorganger van deze kerk kreeg visie om met de door hen opgedane expertise op het gebied van leiderschap, anderen te dienen. Daarvoor werden topmensen uit het bedrijfsleven en de kerkelijke wereld ingeschakeld. Wereldwijd bleek er een geweldige behoefte te zijn aan deze kennis en zo werd de Willow Creek Association (WCA) opgericht. Jaarlijks organiseert zij de Global Leadership Summit (GLS). De toespraken van deze conferentie worden op video opgenomen en beschikbaar gemaakt voor landen over de hele wereld. Op dit moment vindt de GLS in meer dan 90 landen plaats, op meer dan 525 locaties. Het aantal deelnemers wereldwijd is gestegen naar bezoekers. Nederland is één van de deelnemende landen, en vanuit Stichting Willow Creek Nederland (WCN) wordt de Nederlandse editie georganiseerd. Dat gebeurt op twee plaatsen, Ede en Drachten. Het aantal deelnemers in Nederland bedraagt zo n bezoekers. WCN is een zogenoemde affiliate partner van de WCA en in die hoedanigheid wordt er meegedacht en gekeken naar de visie en de ontwikkeling van de Nederlandse tak. Naast het organiseren van de GLS is er een aantal nevenactiviteiten binnen de stichting met als doel kerken in ons land te helpen om zich gezond te ontwikkelen, zowel in geestelijke zin als in haar leiderschap. Deze activiteiten vinden door het hele jaar heen plaats. 3

4 1. Identiteit Stichting Willow Creek Nederland is een christelijke organisatie en vindt haar identiteit in de Bijbel. Zij onderschrijft de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie. A. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. B. De soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleindiging. C. Onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid. D. De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in wat zij verklaart. E. De universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling. F. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem. G. De lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwige leven, en van hen die verloren gaan ten oordeel. H. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en werken voor de Here Jezus Christus. I. Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen. 4

5 2. Missie en doelstelling 2.1 Missie De missie van de GLS is: Christelijke leiders van over de hele wereld jaarlijks te inspireren zich te ontwikkelen en zich te laten toerusten met visie en vaardigheden en gereedschap daarvoor. De Willow Creek Association is ervan overtuigd dat de lokale kerk de hoop voor de wereld is. Deze kerken kunnen echter pas hun omgeving positief beïnvloeden als haar leiders geïnspireerd, bemoedigd en toegerust zijn. Daarom heeft de organisatie het tot haar missie gemaakt deze leiders actief toe te rusten en te ondersteunen bij hun eigen ontwikkeling naar gezond leiderschap. Met als uitgangspunt daarvoor: wanneer een leider zich positief ontwikkelt en verbetert, is iedereen binnen de organisatie en daaromheen daarbij gebaat. Die toerusting vindt voor een belangrijk deel plaats door middel van de GLS, en door het jaar heen via diverse andere kanalen. Willow Creek Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie, met als speerpunten het toerusten van leiders in hun leiderschapsontwikkeling, visieoverdracht en praktische toepasbaarheid. 2.2 Doelstelling De doelstelling is: Gods volk te verenigen, wakker te schudden en uit te dagen, zowel lokaal als wereldwijd, met als doel de kerk te transformeren, zodat zij op alle gebieden van de samenleving relevant en een meerwaarde heeft vanuit de Bijbels opdracht uit Matteus 28 vers 19 t/m 20. Willow Creek Nederland geeft de doelstelling vorm door kerken en gemeenten, maar ook het bedrijfsleven en andere maatschappelijke instellingen in ons land te dienen met het ontwikkelen van principes rondom gezond leiderschap gebaseerd op Bijbelse principes. Daarnaast wil zij bijdragen aan de geestelijke groei van individuele kerkleden en wil zij volgende generaties helpen zich te ontwikkelen in hun persoonlijke relatie met de levende God. 5

6 3. Organisatiestructuur 3.1 Algemeen Zoals reeds vermeld, is Willow Creek Nederland een stichting met een bestuur. De organisatie heeft geen personeel in dienst, maar huurt dit in bij stichting Opwekkingslectuur. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de geleverde inspanning. Er wordt verder veel gebruikgemaakt van vrijwilligers, maar ook zij krijgen daarvoor geen vergoeding. Binnen de stichting is een aantal werkgroepen actief, te weten die voor de GLS, Reveal, Netwerk en Promiseland. 3.2 Bestuur Het bestuur bestaat uit zes personen. Henk Dik, voorzitter Stephen Haverkamp, penningmeester Joop Gankema, secretaris Marian Geeve, lid Jan van Langevelde, lid Gary Schwammlein, lid (leider Willow Creek Association) De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vast gelegd in de acte van oprichting. Eenmaal per jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een rooster; zij moeten opnieuw worden gekozen. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen, waarna hij of zij kan worden herkozen. 3.3 Werkgroepen GLS Deze werkgroep bereidt de jaarlijkse Global Leadership Summit voor. In dat kader reist een aantal werkgroepleden naar de GLS in Chicago om de conferentie mee te maken en het programma samen te stellen voor de Nederlandse summit. Vervolgens ontwikkelt de werkgroep een plan en zet de hele procedure in werking van vertaling en het geschikt maken voor het Nederlandse programma. De planning en administratie voor de Nederlandse GLS wordt vanuit Stichting Opwekkingslectuur verzorgd. Reveal De Reveal-werkgroep heeft als doel om gemeenten en kerken te helpen inzicht te krijgen in de geestelijke groei van hun individuele leden. Dit gebeurt door het afnemen van een enquête van alle leden die tot de betreffende geloofsgemeenschap behoren. Deze enquête is door Willow Creek Amerika ontwikkeld en inmiddels in tal van landen en kerken gebruikt. De centrale vraag daarbij is, waar je in jouw relatie met God staat. Deze eenvoudige maar indringende vraag kan het leven van een mens significant veranderen als hij daar inzicht in krijgt. Het Reveal-programma helpt kerkleiders die vraag aan hun leden te stellen; de werkgroep helpt bij het verwerken van de antwoorden en de begeleiding van het proces van opvolging. In dit proces is gaandeweg een aantal ontdekkingen gedaan: dat mensen die vastgelopen waren met behulp van de uitkomsten weer in beweging kwamen dat een aantal mensen weer hoop kreeg voor hun eigen situatie dat mensen die groeiden in hun geloof gingen uitdelen van wat ze hadden ontvangen. 6

7 Netwerk Deze groep is verantwoordelijk voor het uitrollen van de gavencursus met de gelijkluidende naam, Netwerk. Deze cursus heeft als doelstelling de juiste mensen om de juiste reden op de juiste plaats te krijgen op de juiste tijd. De vraag die daarbij wordt gesteld, is hoe we met elkaars gaven en talenten kunnen omgaan in het vele werk dat er is binnen onze kerk. Werk, dat door vrijwilligers moet worden gedaan. De Netwerk-gavencursus brengt niet alleen de kwaliteiten van de deelnemers in beeld, maar helpt hen ook ontdekken welke passie God hen in het hart heeft gelegd en welke geestelijke gaven zij hebben ontvangen. Ook wordt duidelijk wat de persoonlijke manier van leidinggeven is en hoe dat de samenwerking met anderen kan beïnvloeden. Het team wil met het Netwerk-programma en de gavencursus gemeenten en kerken ondersteunen. De werkgroepleden geven deze cursus, die twee dagen of vier avonden beslaat, in de lokale kerk/gemeente. Ook leiden zij trainers op die de cursus binnen hun eigen netwerk kunnen verzorgen. Promiseland Onder de naam Promiseland heeft Willow Creek een uniek les- en leerprogramma ontwikkeld voor het kinderwerk in kerk of gemeente. Het programma bestaat uit een compleet programma voor kinderen van de basisschoolleeftijd, dat hen helpt hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. De achterliggende visie is dat kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd worden om na te denken over een leven met God. De lessen zijn zo opgezet dat het kind zich spelenderwijs belangrijke waarheden eigen maakt. Het materiaal sluit aan bij de eigen belevingswereld en emotionele ontwikkeling en bevat een grote dosis humor en creativiteit. Het is in Amerika ontwikkeld en in samenwerking met het IBB en Timotheüs, onderdeel van Stichting Opwekkingslectuur, vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Verder worden er vanuit Promiseland trainingen aan kerken en gemeenten aangeboden. 7

8 4. Donateursbeleid Willow Creek Nederland heeft momenteel 276 donateurs. Daarvan geven 230 een jaarlijkse gift, 10 één keer per half jaar en een 30-tal per kwartaal. Daarnaast is er een kleine groep die per maand de bijdrage betaalt. Donateurs zijn mensen die in het verleden tijdens een GLS hebben aangegeven de organisatie te willen ondersteunen. Zij vertegenwoordigen de volle breedte van de kerk in Nederland. Daarnaast is er een aantal zakenmensen betrokken; een doelgroep waar we ons bewust op richten. Er wordt actief geworven onder de deelnemers aan de GLS. 8

9 5. Financieel beleid 5.1 Algemeen De stichting heeft geen winstoogmerk en het financieel beleid is er op gericht, om de beschikbare middelen in te zetten om de doelstelling te verwezenlijken. We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen. 5.2 Besteding en beheer van eigen vermogen Voor de realisatie van de visie en de continuering van de activiteiten is de stichting voor een groot deel afhankelijk van giften. Deze worden aangewend conform de doelstellingen van de stichting. Het bestuur stelt de jaarlijkse begroting voor het nieuwe jaar vast. Hierin zijn de verwachte opbrengsten en bestedingen opgenomen. Tijdens de bestuursvergaderingen ziet het bestuur toe op de uitvoering hiervan. De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de administratie van Stichting Opwekking. Er zal niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het beheer van de stichting. Wanneer gelden vanwege hun aard toch voor langere tijd onder beheer van de stichting zouden vallen, dan zal de stichting deze gelden verantwoord beheren. 5.3 Werknemers De stichting heeft zelf geen werknemers in dienst. Voor het organiseren van de activiteiten worden mensen ingehuurd. 5.4 Bestuursleden en vrijwilligers Bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Er is ruimte om eventueel gemaakte onkosten te vergoeden, maar het bestuur streeft ernaar van deze mogelijkheid zo min mogelijk gebruik te maken. Bestuursleden en andere vrijwilligers moeten alle voor de stichting gemaakte kosten opgeven bij de administratie, zodat een duidelijk beeld blijft bestaan van de werkelijke kosten van de stichting. 9

10 6. Partners en partnerorganisaties 6.1 Partners Naast het donateurschap is het mogelijk om partner te worden van Willow Creek Nederland. Als kerk of als individu wordt men dan onderdeel van een wereldwijde beweging van kerken en organisaties die niet alleen onderschrijven dat de kerk de hoop voor de wereld is, maar zich ook richten op de ontwikkeling van goed en gezond leiderschap. Er wordt een partnerbijdrage gevraag die voor aangesloten kerken 150,- en voor individuen 100,- per jaar bedraagt. Het partnerschap levert interessante voordelen op. Met een partnercode heeft men toegang tot een website waar elke maand een video-podcast beschikbaar is die partners helpt zich te ontwikkelen in gezond leiderschap. Daarnaast heeft men vrij toegang tot de materialen van de GLS en kan men met flinke korting aan deze conferentie deelnemen. De overige partnervoordelen zijn te vinden op de website. Onlangs is de GLS363 site gelanceerd, waar wekelijks een inspirerend thema dat betrekking heeft op leiderschapsprincipes wordt uitgewerkt. 6.2 Partnerorganisaties Willow Creek Nederland werkt nauw samen met een aantal organisaties: Stichting Opwekking Stichting Opwekkingslectuur, waaronder Timotheüs Bethel Gemeente in Drachten Compassion Nederland Met name Stichting Opwekking en Stichting Opwekkingslectuur dragen het werk van WCN door financiële ondersteuning en het beschikbaar stellen van mensen en materiaal om conferenties en andere zaken mogelijk te maken. Ook de Bethel Gemeente in Drachten helpt mee in het faciliteren en het beschikbaar stellen van mankracht. In het partnerschap met Compassion Nederland wordt met name het sociale aspect en de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie handen en voeten gegeven. 10

11 7. Speerpunten De komen jaren zal er beleid gemaakt gaan worden, om door het jaar heen leiders op verschillende manieren te helpen zich te ontwikkelen. Vanuit Amerika is daar een aanzet aan gegeven door een nieuw programma ook voor de Nederlandse markt beschikbaar te maken, met de naam GLS363. Een coachingen inspiratieprogramma dat gratis toegankelijk is. Verder wordt er gekeken hoe er de komende jaren meer training voor leiders aangeboden kan worden. Er wordt ook gedacht aan de ontwikkeling van een leiderschapacademie in samenwerking met derden. 11

12 Nawoord Zoals uit de financiële stukken blijkt, is de organisatie niet draagkrachtig genoeg om te blijven bestaan. Er wordt de komende tijd nagedacht hoe dat ten goede veranderd kan worden, zodat er niet meer geleund hoeft te worden op de inzet en betrokkenheid van Stichting Opwekking. Vanuit WCN is er ook een project gestart in Suriname. Dit project wordt ook mogelijk gemaakt met fondsen die beschikbaar worden gesteld door eerdergenoemde stichting. 12

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Handboek 2 De kerk besturen 2010

Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Nadere informatie

Prepare International

Prepare International Prepare International Informatie over deelname Inhoud: 1. Introductie van Prepare International 2. Onze bedieningsstrategie 3. Prepare International: zendings- en bedieningsschool a. Het programma b. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 tot en met 2016

Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Versie 4 maart 2012 Aanleiding Het beleidsplan 2007 tot en met 2011 loopt ten einde. Het is een goed instrument gebleken voor het uitzetten, monitoren en evalueren van

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016 SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016 1. Missie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Christenen verwoorden de zin van het leven verschillend, maar de Bijbel is steeds de bron. Wij willen daarom

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie