Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschap en talent in de gemeentelijke top"

Transcriptie

1 VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch beleidsmedewerker bij de gemeente... >> tips & evenementen re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien... >> het nieuwe werken Wie mij tien jaar geleden voorspeld had dat ik mijn bankzaken online zou regelen... >> Leiderschap en talent in de gemeentelijke top Kick off bijeenkomst kandidatenprogramma De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) zet zich in voor meer vrouwen, jongeren en allochtonen in de gemeentelijke top. Op dit moment is ongeveer 17% van de gemeentesecretarissen vrouw. Het percentage van algemeen directeuren/gemeente - secretarissen met een multiculturele achtergrond is ongeveer 1%. Dat is duidelijk geen afspiegeling van de huidige Nederlandse samenleving. Het is namelijk bewezen dat veelzij - dig samengestelde teams beter functioneren, want ze zijn innovatiever en creatiever. Bovendien geeft een diverse personeelssamenstelling herkenning bij de burger en versterkt het daarmee het ver trouwen in de gemeentelijke overheid. Bij maatschappelijke vraag stukken worden verschillende perspectieven meegenomen en dit bevordert de kwaliteit van het beleid. Het rea - liseren van een divers samengesteld personeelsbestand kan niet beperkt blijven tot functies op uitvoe - ringsniveau vindt de VGS, maar dient juist gestimuleerd te worden door talentvolle leiders in de top van de organisatie te plaatsen. Dan straalt dit uit naar de rest van de organisatie en lokale samenleving. Lees verder op pagina 2 >> Opleiden belangrijk vliegwiel voor samenwerking BEZUINIGEN In 2008 was de krappe arbeidsmarkt de voornaamste ontstaansgrond voor WerkeninhetWesten. De toen voelbaar moeilijke ar - beidsmarkt - en het middellange termijnperspectief dat deze arbeids marktpositie verder zou verslechteren... Lees volledige artikel op pagina 15 >> De gemeentelijke agenda wordt op dit moment gedomineerd door het onderwerp bezuinigen. Om tot goede gefundeerde voorstellen te komen voor college en raad is het noodzakelijk dat verschillende disciplines binnen het ambtelijk apparaat en... Lees volledige artikel op pagina 9 >> Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 1

2 nader bekeken Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid Match! editie december 2010 Veelzijdig samengestelde teams functioneren beter Maak het verschil Andere ervaringen en perspectieven dragen bij aan het succes van het lokaal bestuur. Daar horen ook leiders bij met verschillende achtergronden. burgemeester, de situatie waarin zich een ramp voordoet in de betref - fende gemeente. Kortom, na afloop van het Kandidatenprogramma zijn de kandidaten zich ervan zich bewust van wat het is om te werken op het snijvlak van het politiekbestuurlijke en het ambtelijke speelveld, hoe zij om kunnen gaan met complexe vraagstukken en wat het betekent om een organisatie in een politieke context aan te sturen. >> Vervolg van pagina 1 Juist nu, in een periode waarin het rijk en gemeenten vanwege de gevolgen van de economische (en politieke) crisis voor grote maat - schappelijke opgaven staan, is het ontwikkelen van leiderschap in de gemeentelijke top nog belangrij ker geworden. De algemeen direc - teur/gemeentesecretaris heeft hierbij een cruciale positie. De algemeen directeur als schakelaar De algemeen directeur/gemeente - secretaris bevindt zich als leider letterlijk midden in het krachtenveld tussen bestuur/politiek, ambtelijk management, maatschappelijke in - stellingen en burgers. De gemeentesecretaris is algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie. Hij of zij is strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders en vertaalt de ambities van de politiek en bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Daarbij is hij/zij de verbindende schakel tussen de politiek-be - stuurlijke omgeving - samenleving, gemeenteraad, college en burgemeester - en de gemeentelijke organisatie. In deze rol van schakelaar benut hij of zij de kracht van de samenleving om in samenwerking plannen succesvol te realiseren. Kortom, een functie die visie en daden met elkaar verbindt. Wat houdt het VGS-project concreet in? De Vereniging van Gemeentesecre - tarissen werkt via twee sporen. Het eerste spoor is het scouten van ta - lentvolle personen die zich willen voorbereiden op een toekomst als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Zij volgen een exclusief kandidatenprogramma. Het tweede spoor is het creëren van bewustwording van diversiteit in leiderschap en talent bij de bestuurders en ambtenaren van gemeenten die betrokken zijn bij het wervingen selectieproces van een algemeen directeur/gemeentesecretaris. De hoofden HRM/P&O van gemeenten hebben bij de voorbereiding van dit proces een belangrijke rol. Het VGS-Kandidatenprogramma Het kandidatenprogramma sti - muleert de kandidaten op allerlei terreinen om hun talenten verder te ontwikkelen. Seminars verzorgd door zorgvuldig uitgekozen docenten en sprekers, keuzemodules en stages maken de kandidaten bekend met de competenties voor een algemeen directeur/gemeentesecretaris, waaronder: bestuurlijke en politieke sensitiviteit, participatieve besluitvaardigheid en probleemoplossend vermogen, persoonlijk optreden en zelfreflectie. Op allerlei terreinen talenten verder ontwikkelen De kandidaten worden opgeleid en begeleid in situaties waarin een algemeen directeur/ gemeentese - cretaris in zijn/haar werkomgeving ook terecht komt. Voorbeelden van specifieke situaties: de periode voor en na de gemeenteraadsverkie - zingen, de (her-)benoeming van een Het kandidatenprogramma duurt ongeveer zes maanden. Het eerste kandidatenprogramma startte in september 2010 en wordt in maart 2011 afgesloten. In het voorjaar van 2011 start het tweede kandidatenprogramma. pagina 2 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

3 Match! editie december 2010 Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid nader bekeken Sioo, interuniversitair cen - trum voor leren, veranderen en leidinggeven, en Publiek Domein voeren het kandidatenprogramma uit. Sandra Kensen, programmaleider Sioo, geeft een indruk hoe het kandidatenprogramma verloopt: Een goede secretaris beweegt zich lenig te midden van mensen en ideeën en is bovendien bereid koers te zetten. Dergelijke uiterste vereisten, waarvan er meer aan gemeentesecretarissen worden gesteld, komen aan bod tijdens het programma. We oefenen in goed kijken naar wat er maatschappelijk gaande is en wat dit betekent voor de koers die een gemeentesecretaris kiest. Tijdens de bijeenkomsten doen we alsof de kandidaten al gemeentesecretarissen zijn. Zo wordt het mogelijk voor de kandidaten zich voor te bereiden op de druk die een gemeentesecretaris dagelijks meemaakt en te oefenen in de alertheid die deze druk van een secretaris vergt. Sandra Kensen Charter Talent naar de Top Tijdens de Kick off bijeenkomst van het kandidatenprogramma onderte - kende Loes Bakker namens de VGS het Charter Talent naar de Top. Hiermee committeert de VGS zich aan meer vrouwelijk en/of allochtoon leiderschap in de gemeentelijke top. Aanmelden voor tweede kandidatenprogramma Voor het tweede kandidatenprogramma vindt in het voorjaar van 2011 een selectiedag plaats. De selectiecommissie bestaat uit gemeentesecretarissen, (oud-)bur - gemeesters, wethouders, hoofden HRM en diversiteitsexperts. Be - langstellenden kunnen zich aan - melden voor de selectieprocedure door hun motivatiebrief en curri - culum vitae te mailen naar l november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! editie december 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht "De liefde voor het vak kan ik hier delen met mijn collega's." Peter Sijlbolts Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch beleidsmede - werker bij de gemeente Bedum. Ik heb er destijds bewust voor gekozen om te solliciteren bij een kleine ge - meente. Waar je je binnen een grote organisatie focust op een heel specifiek onderdeel, kun je bij een gemeente als Bedum heel breed -van beleid tot uit - voering- werken. Als nieuweling binnen de orga - nisatie valt me de collegialiteit binnen de organisatie en het team Openbare Werken op. Zeer gemotiveerd zijn we om door samen te werken een mooi product af te le - veren. De liefde voor het vak kan ik hier delen met mijn collega's. We staan hier dicht bij de burger. Het is mooi om te ervaren hoe onze inwoners betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. genoeg het hele dorp wordt heringericht. Alle doorgaande wegen worden opnieuw ingericht en in een deel van het dorp wordt de riolering vernieuwd. Met dit project komen alle facetten van het civieltechnische vak samen. Naast de techniek komt ook de communicatie sterk aan bod. De burger is steeds meer betrokken bij zijn leefomgeving. Het is mooi dat je samen met de bewoners zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoe - ring dergelijke projecten tot stand laat komen. Daarnaast ben ik ook beleidsmatig verantwoordelijk voor de riolering en de watercomponent binnen de gemeente. En natuurlijk gaat ondertussen de voorbereiding en begeleiding voor andere projecten ook gewoon door. Heel dynamisch dus! l Op dit moment begeleid ik de herinrichting van Onderdendam. Na - Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 3

4

5 november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! editie december 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht "Er komen al steeds meer vrouwen in de bouw - wereld" Richtsje de Boer Fotografie: Ronald Koster, Den Helder niet van gekomen. Intussen had ik mijn man ontmoet en besloot ik om aan de andere kant van de afsluitdijk te gaan wonen. In dezelfde periode zochten ze bij de gemeente Den Helder een vergunningverlener Bouw. Ik solliciteerde, werd aangenomen en ben toen met de cursus Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht Voortgezet begonnen. Dit was erg interessant en leerzaam. De Woningwet, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening en andere verwante wetgeving kwamen aan de orde. behandeld in de Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) en maak uiteindelijk de vergunning. Het bevalt mij goed bij de gemeente Den Helder. Ik heb de gelegenheid gekregen om een opleiding te volgen en ook in de toekomst kan ik me verder ontwikkelen door nieuwe cursussen te volgen. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende projectgroepen. Constructief bezig zijn met collega's bevordert een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Sinds januari 2009 werk ik als vergunningverlener bij de gemeente Den Helder. Na mijn studie HBO Bouwkunde heb ik eerst een jaar als au-pair en gastvrouw op een camping in Spanje gewerkt. Weer terug in Nederland (Friesland), ben ik bij architectenbureaus gaan solliciteren. Ik heb toen nooit gedacht aan gemeenten als mogelijke werkgever. Al snel had ik een baan als tekenaar bij een architectenbureau. Het leek me interessant een cursus Bouwbesluit te doen, maar dat is er Al die wetgeving lijkt saai en droge stof, maar in mijn dagelijkse werk valt dat heel erg mee. We zitten hier met 3 bouwplantoetsers. Ik ben de jongste en de enige vrouw, dat gebeurt natuurlijk vaak in de bouwwereld. Maar ik heb een aantal vrouwelijke juridische collega's. Er komen al steeds meer vrouwen in de bouwwereld. Mijn werk bestaat uit het toetsen van de bouwplannen aan het bestemmingsplan, bouwverorde - ning en bouwbesluit. Ik licht de bouwplannen toe als ze worden De gemeente Den Helder is altijd in beweging. Het stadshart van Den Helder krijgt de komende jaren een compleet ander gezicht en in Julianadorp wordt een hele nieuwe wijk 't Laar gebouwd. Ook in de haven en bij de Marine staat veel te gebeuren. Verder komt er een nieuw ziekenhuis en misschien zelfs een nieuw Stadhuis. Kortom, Den Helder bouwt aan de toekomst! l "Een gevarieerde club professionals waar het erg prettig mee samenwerken is" Nils Langedijk Fotografie: Ronald Koster, Den Helder Toen ik kwam werken bij de gemeente Den Helder, was ik nog bezig met mijn studie Planologie. Ik moet bekennen dat ik op dat moment niet veel met de stad Den Helder had. Ik kende het alleen van mijn doorreis naar Texel. Inmiddels is dat wel anders en eerlijkheid gezegd: Den Helder is te mooi om alleen maar doorheen te rijden! Sinds 2008 ben ik werkzaam als planoloog bij Team Planont - wikkeling bij de gemeente Den Helder. Een stad van bijna inwoners met ruim 15 kilometer kust, beschermde natuurgebieden, Oude Rijkswerf Willemsoord en nog veel meer. Als planoloog houd ik me bezig met het inrichten van de (openbare) ruimte. Samen met mijn collega's help ik mee aan het nog verder opwaarderen van Den Helder. Zo zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van de haven en het verder verbeteren van de le - vendigheid van het stadshart. Daarnaast is de verplaatsing van het ziekenhuis bijna rond. Binnen het team Planontwikkeling werken juristen, stedenbouwkundigen, tekenaars, planologen en verkeerskundigen aan de ruimtelijke plannen voor deze projecten. Een gevarieerde club professionals waar het erg prettig mee samenwerken is. Het kunnen meewerken aan deze uitdagende projecten als onderdeel van zo'n bijzonder team, zorgt dat ik het prima naar mijn zin heb bij de gemeente Den Helder! l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 5

6 het nieuwe werken Een verandering van processen Match! editie december 2010 E-HRM, ook in de overheid vanzelfsprekend! Wie mij tien jaar geleden voorspeld had dat ik mijn bankzaken online zou regelen, mijn vakantie op internet zou boeken en dat ik via LinkedIn contact zou houden met collega s door heel Nederland, zou ik hartelijk hebben uitgelachen. Ik ben, zoals veel ambtenaren, van de generatie X en niet opgegroeid met een computer maar met een typemachine. Er is veel veranderd. Enthousiasme en draagvlak onder de Hrm-adviseurs is cruciaal. De afgelopen jaren was ik verantwoordelijk voor de inrichting van het Servicehuis Personeel in Amsterdam, dat volledig werkt op basis van ICT. In vakjargon heet dat, in navolging van en e-lear - ning; e-hrm. Sinds kort adviseer ik als consultant van Giraffe HR (samenwerkende) gemeenten bij de selectie en de implementatie van e-hrmsystemen. E-hrm is in opkomst bij de overheid, te beginnen bij de basis: het perso - neelsinformatie en salarisadmini - stratiepakket. Veel van deze pakketten hebben inmiddels een self - service-module. Medewerkers en managers kunnen dan zelf mutaties rond bijvoorbeeld verlof, declaraties en aanstellingen in het systeem invoeren. Er is online managementinformatie beschikbaar en de personeelsdossiers zijn op je computer te raadplegen. Brieven en besluiten worden met een druk op de knop gegenereerd. Het systeem signaleert rechtstreeks aan de betref fende manager wanneer een contract afloopt of een medewerker jubileert. Ook voor de uitvoerende taken zoals werving en selectie, kennismanagement, loopbaancenters, functioneren en beoordelen, talentmanagement, bestaan steeds meer geautomatiseerde tools. Allemaal handig en modern, maar wat draagt e-hrm bij aan een efficiëntere en effectievere overheid? E-hrm, een kans of bedreiging? Bij veel gemeenten ligt de gemiddelde leeftijd hoog en ambtenaren onder de 30 moet je met een lampje zoeken. In Amsterdam organiseerden we regelmatig voor nieuwe medewerkers een Dag der Verwon - dering. Medewerkers onder de 30 jaar verwonderden zich steevast over het beperkte gebruik van ICT. Om deze groep jonge hoger opgeleiden, generatie Y, zal als gevolg van de vergrijzing en ontgroening- de Anja Bakker Leading Consultant Giraffe HR pagina 6 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

7 Match! editie december 2010 Een verandering van processen het nieuwe werken komende jaren door werkgevers gevochten worden. Gebruik van ICT is voor deze generatie een vanzelfsprekendheid, en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever. De demografische ontwikkelingen dwingen overheidsorganisaties na te denken over efficiency. Ook door bezuinigingen zal de overheid het de komende jaren moeten doen met steeds minder personeel. Dit kan (deels) gerealiseerd worden door slim gebruik te maken van ICT. Hrm kan hierin het voortouw nemen. strategie. Verschillende groepen leiding gevenden, hrm-adviseurs en sala risadministrateurs zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het herontwerpen van de hr-processen. Zo is kennis uit de organisatie benut en is betrokkenheid en draagvlak gecreëerd. adviseurs een lonkend perspectief, maar vaak ook een flinke verande - ring. Een deel van de hrm-adviseurs heeft het gevoel met lege handen te staan, nu de administratieve taken via het systeem verlopen. Hrmadviseurs zullen, samen met het management, meer invulling moeten geven aan hun strategische een website, of een handboek. Er is tijd, creativiteit en energie nodig om de nieuwe manier van werken echt te laten landen, communicatie en materiaal helpen daarbij. Samenvattend: E-hrm implemen - teren vraagt visie, commitment van de top, een realistische aanpak E-hrm levert, naast efficiency, ook een bijdrage aan een betere kwaliteit. E-hrmsystemen leveren de manager en hrm-adviseur, zonder tussenkomst van een programmeur, veel meer en toegankelijkere hr-informatie. Bijvoorbeeld over in-, door en uitstroom, informatie die onmisbaar is om aan strategische loopbaanplanning te doen. Tot slot faciliteert e-hrm het thuiswerken van managers en medewerkers. Doordat het werk tijd- en plaatsonafhankelijk wordt, is het mogelijk om hr-basisdienst - verlening te bundelen voor meer - dere gemeenten. Hoewel gemeenten graag hun unieke karakter benadrukken, is er op hr-gebied veel regelgeving vergelijkbaar. Door het inrichten van een gezamenlijk Shared Service Center kan bespaard worden op de investering en het onderhoud van een goed digitaal hr-instrumentarium, kwetsbaarheid verminderd worden en kennis gedeeld. De eerste succesvolle gezamenlijke loopbaancenters en Shared Service Centers in gemeenteland zijn inmiddels een feit. E-hrm laten werken! E-hrm biedt veel kansen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Als een nieuw proces technisch werkt, begint de echte implementatie pas echt! E-hrm grijpt in op de manier van werken van medewerkers, managers en hrm-ers. In orga - nisaties is er sprake van enthousiaste believers tot overtuigde sceptici, van digital natives tot digibeten. Hoe zorg je ervoor dat al deze groepen na verloop van tijd e-hrm net zo gewoon vinden als ? In Amsterdam is gekozen voor een participatieve verander- In Amsterdam zijn tegelijkertijd hr-processen geautomatiseerd en standaardiseerd, en 40 personeelsen salarisadministraties samenge - voegd. Toen de eerste selfservicemodulen live gingen, bleef het beloofde digitale paradijs echter uit. En dat is niet zo gek: alle routine verdwijnt voor zowel managers, hrm-adviseurs als medewerkers: iedereen moet wennen en weet niet precies meer hoe het moet. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen hooggespannen: alles is digitaal, dus gaat het vanzelf. In Amsterdam heb ik door schade en schande geleerd hoe belangrijk het is om te zorgen voor realistische verwachtingen. Het draagvlak en vertrouwen dat we hadden opgebouwd door samen te bouwen aan de nieuwe manier van werken is cruciaal gebleken; het commitment van de organisatie bleef ook in deze lastig periode. Uit onderzoek naar Shared Service Centers bij gemeentelijke organisaties blijkt dat de begin-dip een normale ontwikke - lingsfase is (zie figuur). Na deze dip stijgt de klant- en medewerkers - tevredenheid, wordt de klantver - wachting realistischer en worden ook bezuinigingen gerealiseerd. Als de hr-processen digitaal onder - steund worden, hoeven hrmadviseurs zich daar niet meer mee bezig te houden. Voor veel hrm- en tactische rol: het ondersteunen van het management bij het efficiënt en effectief inrichten en aansturen van de organisatie en het benutten van talenten van medewerkers. Enthousiasme en draagvlak onder de Hrm-adviseurs is cruciaal voor het invoeren van e-hrm. Een andere kritische succesfactor is het faciliteren van de implementatie. Dat kan bijvoorbeeld met e- learning, een helpdesk, superusers, gericht op cultuurverandering, draagvlak bij de hrm-adviseurs en doorzettingsvermogen. E-hrm is een investering die zich dubbel en dwars terugverdiend: het zorgt voor een hr-proces dat is aangepast aan moderne wensen van mede - werkers en het management, een professionalisering van het hrmfunctie en het leidt tot een kostenreductie. E-hrm, ook in gemeenten, vanzelfsprekend! l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 7

8

9 Match! editie december 2010 persoonlijke ontwikkeling EEN PRACHTIGE MOGELIJKHEID VOOR DE MODERNE CONTROLLER OM ZIJN TOEGEVOEGDE WAARDE TE BEWIJZEN! De gemeentelijke agenda wordt op dit moment gedomineerd door het onderwerp bezuinigen. Om tot goede gefundeerde voorstellen te komen voor college en raad is het noodzakelijk dat verschillende disciplines binnen het ambtelijk apparaat en gemeentelijke partners intensief en in alle openheid samenwerken. Informatie moet gedeeld worden, partijen moeten bereid zijn het achterste van de tong te tonen, om op die manier een integrale afweging te kunnen maken. Dit artikel gaat in op de rol van de moderne controller, want juist hij kan in dit proces een hele belangrijke rol spelen. Je zal als ambtenaar maar jarenlang Bezuinigen pal voor je beleidsveld hebben ge - staan. Creatieve oplossingen be - dacht, daar budget bij gevonden en de positieve resultaten van die noeste arbeid zijn zichtbaar. Als manager heb je net je formatie op orde. De medewerkers hebben zich via het medewerkerstevreden - heidsonderzoek zeer positief uitgelaten over het personeelsbeleid. Als gemeentesecretaris heb je de laatste gegevens binnen van de leefbaar - heidsenquête en de burgers van je stad geven een dikke voldoende voor het culturele aanbod en de dienstverlening van de stadskantoren. Als gesubsidieerde instelling heb je twee jaar geleden met de gemeente stevige ontwikkelpunten afgesproken en daarbij het beno - digde budget ontvangen. Iedereen zal deze positie willen behouden, ook in tijden van bezuinigingen. Mede werkers, management en partners van de gemeenten zullen daarom niet in eerste aanleg bereid zijn om alle informatie te delen. De kans dat men krampachtig vast zal willen houden aan eigen idealen en bereikte resultaten is groot. Om tot juiste voorstellen te komen die ook nog eens gedragen worden door het ambtelijk apparaat is er iemand nodig die de omgeving prikkelt tot doelgericht werken, stimuleert tot samenwerking, het bestuur en management prikkelt en systematisch probleemanalyses kan maken. De controller! Dit zijn nu juist kenmerken die de moderne controller tijdens zijn vak moet uitoefenen en juist nu moet toepassen om de organisatie te ondersteunen om alle informatie gedeeld te krijgen. In de praktijk betekent dit dat de controller meer dan anders zichtbaar moet zijn en pro-actief met verschillende partijen in gesprek moet gaan. Niet alleen formeel, maar juist informeel. Hij moet zich opstellen als vertrouwenspersoon, maar ook duidelijk maken waarom samenwerking met betrekking tot bezuinigen juist nu van elementair belang is. Daarnaast heeft hij tot taak om tijdens deze tour de partijen te laten nadenken over nieuwe denkrichtingen om efficiencyvoordelen te realiseren. Dit moet hij doen door vooral veel vragen te stellen en mensen uit te dagen creatief na te denken. Wanneer dit is bereikt zal hij de antwoorden die terugkomen moeten bundelen en actief vervolg moeten geven binnen de orga - nisatie. Door zijn brede kennis van de organisatie, het weten wat er speelt binnen verschillende disciplines, het weten waar creatieve processen plaatsvinden is hij juist degene die mensen met elkaar moet gaan verbinden. Volgens mijn overtuiging moet hij dat niet doen via de formele weg, maar vooral via de informele weg. U begrijpt het goed: De moderne controller moet meer dan ooit een netwerker zijn die oog heeft voor het individu en de orga - nisatie. l Frans van Silfhout Senior adviseur NCOD Match! editie december 2010 re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien, kennis op doet, of collega's ontmoet. De selectie voor de komende weken. 18 november 2010: JANE, het Jonge Ambtenaren Netwerken Evenement Donderdag 18 november vindt de derde editie van JANE, het landelijke Jonge Ambtenaren Netwerken Evenement, plaats. Het evenement is bedoeld voor besturen van alle jongeambtenarennet - werken of jongeambtenarennet - werken in oprichting van het Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, en uitvoerende diensten. Ieder netwerk mag ook een aantal leden meenemen. FUTUR organiseert het evenement samen met lokale jongeambtenarennetwerken. Het thema is: hoe maak je mensen enthousiast voor je netwerk? Zet je netwerk in beweging! Meer informatie op 18 november 2010: Diversity MNR Award 2010 Den Haag Op 18 november vindt voor de tweede keer de prijsuitrei - king plaats van de Diversity MNR Award De Diversity MNR Award is een initiatief van het Multicultureel Netwerk Rijksambte - naren (MNR). Het thema voor 2010 is Ontmoeten en Verbinden. Er zijn genomineerden in twee categorieën: meest aansprekende ambassadeur Diversiteit Rijk en meest aansprekende activiteit op het gebied van diversiteit in brede zin. De awards zetten succesvolle initiatieven en ambassadeurs Diversiteit Rijk en hun duopartners in het zonnetje. Het MNR wil hiermee niet alleen ambassadeurs maar ook ver nieuwende en aansprekende activiteiten op het gebied van diversiteit (verder) stimuleren en belonen. Meer informatie op: 25 november 2010: Congres Jong in Hoorn Hoorn Donderdag 25 november houdt de gemeente Hoorn het Congres Jong met als thema 'Het roer om'. Congres Jong is hét congres voor jonge ambtenaren die werken in de provincie Noord-Holland. Tijdens dit congres leer je hoe je tips & evenementen Netwerkagenda november sociale media in kunt zetten, wat de basis van succes is, hoe je om kunt gaan met conflicten, wat voor manager je kunt zijn over zeven jaar en altijd handig: hoe je jouw collega's kunt overtuigen! Meer informatie op l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 9

10

11 Match! editie december 2010 Een gemeente uitgelicht gemeente in focus Traineeship van de Vereniging P&O netwerk en de Hogeschool Arnhem Nijmegen De Vereniging P&O netwerk regio Arnhem-Nijmegen-Ede is een samenwerkingsverband van 26 deelnemende gemeenten binnen de provincie Gelderland. Binnen dit samenwerkingsverband is in 2009 met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een traineeproject voor afgestudeerde HBO ers gestart. Er doen 18 trainees mee. Dit traineeproject is om diverse redenen opgestart: Gemeenten krijgen de komende jaren vanwege de vergrijzing een sterke uitstroom van medewerkers en dus veel vacatures. Er is behoefte aan instroom van jonge medewerkers. Voor de invulling van de hoger gekwalificeerde functies (HBO en hoger) ondervinden gemeenten sterke concurrentie op de arbeidsmarkt; het gaat vooral om functies waarvoor een juridische, financiële, technische en bestuurskundige achtergrond vereist is. Gemeenten hebben in het bijzonder voor jongeren een onvoldoende positief imago op de arbeidsmarkt. Persoonlijke kwaliteiten naar masterniveau Onderdeel van deze samenwerking is dat de trainees een Master in Management en Innovation (MMI) aangeboden krijgen die zich specifiek richt op de lokale overheid. De eindkwalificaties waartoe opgeleid wordt, zijn identiek aan die van de bestaande MMI. Vanwege de minder aanwezige werkervaring bij een groot deel van de trainees ronden zij binnen 3 jaar hun MMI opleiding af in plaats van twee jaar. Het eerste jaar wordt gezien als schakeljaar. In dit schakeljaar worden de verschillen ten opzichte van de formele toelatingsvereisten voor de regu - liere MMI overbrugd. De trainee krijgt 3 jaar de kans om werkerva - ring op te doen bij een gemeente en zijn persoonlijke kwaliteiten op masterniveau te brengen. Trainee bij gemeente Rheden De gemeente Rheden heeft als lid van de vereniging P&O netwerk één trainee in dienst genomen. Het begon met het peilen van de behoefte binnen de organisatie. Na een selectieprocedure werd Karen van Middelkoop geselecteerd en in dienst genomen bij de afdeling Bestuurs en Managementzaken. Deze afdeling is een nieuw gevorm - de afdeling (2009) waar de interne dienstverlening centraal staat. Hoofddoelstelling van de afdeling is: bijdragen aan een in alle opzich - ten gezonde bedrijfsvoering. Elke trainee wordt vanaf het moment van indiensttreden begeleid door een werkbegeleider. Trees van Kempen, adviseur bedrijfsvoering en werkbegeleider Vanuit de HAN zijn in het eerste jaar een zevental bijeenkomsten georganiseerd om de werkbegeleiders handvatten te geven voor de begeleiding. Elke werkbegeleider is vrij om op z n eigen wijze invulling te geven aan de begeleiding. Karen en ik hebben vanaf het begin tweewekelijks overleg met elkaar. Het is heel fijn en praktisch dat Karen en ik gezamenlijk aan meerdere projecten werken. Boven - dien zitten we tegenover el kaar waardoor we gemakkelijk met el - kaar kunnen sparren. In het eerste jaar stond er voor Karen een tiental werkopdrachten op het programma. Deze waren zowel ingestoken vanuit een persoonlijk leerdoel als vanuit inhoudelijke opdrachten in de werkomgeving. In onze afstemming bespraken we deze opdrachten en gaf ik Karen feedback over de uit - voering. Zo hebben we samen gekeken naar haar POP-invulling en de mogelijkheden die wij als gemeente haar boden om deze persoonlijke doelen te kunnen reali - seren. De inhoudelijke opdrachten gingen o.a. over de verkenning van de omgeving, de gemeentelijke organisatie, maar ook een teamanalyse en over teamontwikkeling. Er stond ook een hele praktische opdracht op het programma: het voorzitten van een vergadering. Karen en ik nemen deels aan dezelfde overleggen deel. Dit werkt heel direct. Vooraf kijken we samen naar de doelstelling van een overleg, haar rol hierin en de belangen van anderen. Achteraf kijken we dan samen naar hoe het is gegaan, wat Karen is opgevallen en wat ze er van heeft geleerd. Het schakeljaar werd afgesloten met een assesment. Als werkbegeleider ben ik assesor geweest bij drie (andere) trainees. Voor de komende twee jaar is het de bedoeling dat Karen een uitstapje doet naar een andere gemeente en ook binnen de gemeente Rheden voor een andere afdeling gaat werken. Mijn rol als werkbegeleider zal dan vanaf meer afstand plaatsvinden. Ik vind het erg leuk om te zien hoe Karen zich ontwikkelt en dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen. Karen van Middelkoop, trainee De reden waarom ik in dit traject ben gestapt is dat het voor mij een geweldige manier is om in drie jaar brede werkervaring op te doen. Bovendien biedt het traineeship mij de kans om bij verschillende afdelingen een kijkje in de keuken te nemen en zo te ontdekken waar mijn interesses liggen en wat voor mij het beste werkt. En ik ben er zeker achter gekomen dat er bij de gemeente veel te ontdekken is voor pas afgestudeerden! Overigens kunnen gemeenten deze groep ook goed gebruiken. Ik had mij niet eerder gerealiseerd dat een gemeente zo n brede en complexe dienstverlening heeft. Van het uitgeven van een paspoort tot aan het regelen van voorzieningen voor mensen met een beperking, en van het verlenen van bouwvergunningen tot aan re-integratie op de arbeids markt. In het begin was het zoeken naar mijn rol, de functie van trainee is immers nieuw in Rheden. Maar ik kreeg alle ruimte om in projecten mee te draaien en verschillende overleggen bij te wonen. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen met passie over hun werk vertellen en mij graag iets willen meegeven van het vakgebied. Als iemand mij van te voren had verteld dat ik zoveel over mijzelf zou leren in dit jaar, dan had ik diegene in eerste instantie niet geloofd. Ik vind het prettig dat ik feedback on the job krijg van Trees en dat ik leer door het ook echt zelf te doen. Daarnaast biedt dit traject de mogelijkheid om mijn ervaringen te delen met andere trainees die net zoals ik bij andere Gelderse gemeenten zijn gestart. Tijdens lesdagen wisselen we niet alleen kennis uit, maar staan we ook stil bij wat een ieder meemaakt op zijn werk. De combinatie van theorie en praktijk is voor mij waardevol. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 11

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie