De Huidige statuten zijn te vinden op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Huidige statuten zijn te vinden op http://www.koksgilde.nl/overkoksgilde/statuten-en-regelement"

Transcriptie

1 Geachte Koksgilde leden, In verband met een aantal activiteiten, wijzigingen van bestuursfunctie s, benoemen van Ereleden als zijnde geen lid van het Koksgilde, en meer gebruik kunnen maken van de digitale weg komt het bestuur met een voorstel tot wijziging van de statuten. Dit voorstel tot wijziging van de statuten is reeds uitvoerig met de notaris besproken dit om te voorkomen dat het bestuur met voorstellen zou komen die juridisch niet juist zouden zijn De Huidige statuten zijn te vinden op In dit document hebben wij alle te wijzigen artikelen samengevoegd, alle wijzigingen zijn in rood weergegeven, de toevoegingen onderstreept, en de te verwijderen artikelen c.q. regels zijn doorgehaald. Het bestuur ontvangt graag vooraf aan de algemene ledenvergadering uw vragen en of opmerkingen over deze wijzigingen. Uw ingediende vragen en of opmerkingen zullen op de algemene ledenvergadering bij punt Statuten behandelt en beantwoord worden alvorens over te gaan tot stemming voor goedkeuring Hierbij al een kleine toelichting om u wat meer inzicht te geven waarom. Toelichting: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 11 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 uitbreidingen van doelen en middelen om dit te bereiken heeft te maken met het ZorgGilde is een voortvloeisel uit het benoemen van Ereleden als zijnde niet lid van het koksgilde en hun bevoegdheden daarin om leden van het ZorgGilde als zodanig te benoemen. hun rechtspositie binnen het koksgilde te kunnen benoemen. Dit zijn meestal stichtingen c.q. bedrijven en zij voldoen niet aan de voorwaarden van lidmaatschap van het Koksgilde. Er word steeds meer gevraagd van en aan het bestuur, en soms moet hierop snel gereageerd kunnen worden,de bestaande beschrijving was moeilijk in te vullen en voldeed hierom niet meer, dit heeft geleid tot het voorstel van een bestuur en een dagelijks bestuur met hun bevoegdheden, samenstelling, etc. Logisch gevolg van artikel 7 Db leden in functie benoemd komen op het rooster van aftreden na elkaar en niet meer zoals in het verleden secretaris en penningmeester tegelijk ver of herkiesbaar zijn Wettelijke toevoeging aftreden bij onvermogen het aangeven van een minimum aantal gekozen bestuursleden mogelijkheid om snel iemand tijdelijk te laten waarnemen Bij korte afwezigheid (ziekte) of het niet bij kunnen wonen van een vergadering overleg of Besluitvorming Dagelijks bestuur Komen deze er niet uit dan is het aan het bestuur Verwijzing met betrekking tot bevoegdheden uitbreiding met mogelijk heden om andere sociëteiten in te richten, denk hierbij aan een groep die speciale doelen na streeft of voorwaarden stelt ( vb duurzaam, regionaal fairtrade) De digitale mogelijkheden kunnen benutten onder bepaalde voorwaarden.

2 /KJA/SLE TE WIJZIGEN ARTIKELEN DOEL. Artikel De vereniging heeft ten doel: a. het verenigen van alle koks in Nederland; b. het behartigen van belangen van deze koks; c. het bevorderen van ontmoetingen met collega-vakgenoten; d. het bevorderen van het uitwisselen van kennis en vakinformatie; e. het bevorderen en onderhouden van betrekkingen met andere koksverenigingen in binnen- en buitenland; f. het bevorderen, organiseren en overbrengen van kennis in gastvrijheid en beleving in de zorgsector.. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bevorderen van scholing en onderwijs; b. het bevorderen van overleg tussen de leden onderling en het overleg met bedrijven, instellingen of personen die werkzaam zijn op het gebied van voeding; c. het lidmaatschap van de Fédération Mondiale des sociétés de Cuisiniers; d. het onderhouden en uitbreiden van betrekkingen met andere bij de Fédération Mondiale des sociétés de Cuisiniers aangesloten verenigingen; e. het bezoeken van manifestaties, zowel in binnen- als buitenland; f. het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor kennis en informatie overdracht. gf. al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords. LEDEN / LIDMAATSCHAP. Artikel De vereniging kent: a. leden; b. ereleden. 2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die als basis een (erkende) koksopleiding hebben genoten. Deze opleiding kan zowel in binnen- als in buitenland gevolgd zijn. De leden zijn actief werkzaam of actief werkzaam geweest in het koksvak of in een vak dat daaraan verwant is. 3. a. Ereleden worden, op voordracht van het bestuur, als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd wegens hun uitzonderlijke bijzondere verdiensten voor de vereniging, al dan niet in hun hoedanigheid als lid van de vereniging. b. Ereleden die als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging in hun hoedanigheid als lid van de vereniging hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden tenzij in de statuten

3 /KJA anders is bepaald, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. c. Ereleden die als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging anders dan als lid van de vereniging hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden tenzij in de statuten anders is bepaald, doch hebben geen stemrecht en zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. 43. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. BUITENGEWONE LEDEN EN BEGUNSTIGERS. Artikel Buitengewone leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen uit de zorg die lid kunnen worden van het ZorgGilde en die als zodanigworden op voordracht van het bestuur, als zodanig door de algemene ledenvergaderinghet bestuur zijn benoemd wegens hun uitdrukkelijke verdiensten voor de vereniging niet in hoedanigheid als lid van de vereniging. 2. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel en/of materieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage. 3. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht alle door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. Voor zover nodig wordt bij deze nog uitdrukkelijk vastgesteld dat algemene ledenvergaderingen niet onder het begrip evenementen vallen. 4. Buitengewone leden kunnen niet tot bestuurder van de vereniging worden benoemd. 45. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 65. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. BESTUUR. Artikel Het bestuur van de vereniging bestaat uit: a. een algemeen bestuur; en b. een dagelijks bestuur. Onder het bestuur in deze statuten wordt verstaan het algemeen bestuur" tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 2. a. Het algemeen bestuur is het bestuur van de vereniging in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4 /KJA b. Het algemeen bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste zeven leden, onder wie in elk geval de president, de vice-president, de secretaris en de penningmeester. 3. a. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken in de vereniging alsmede met zaken in de vereniging die geen uitstel kunnen lijden. b. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. c. Het dagelijks bestuur bestaat uit de president, de vice-president, de secretaris en de penningmeester van het algemeen bestuur. 43. a. Leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uitsluitend uit de leden benoemd. Zij worden bindend voorgedragen (kandidaat gesteld) door het bestuur of door ten minste tien leden afkomstig uit ten minste drie verschillende een of meer sociëteiten. Een voordracht door tien of meer leden uit drie of meer verschillende een of meer sociëteiten moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, en wel zó tijdig dat deze bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld kan worden. b. Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. c. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. d. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 54. De president, de vice-president, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. 5. De algemene ledenvergadering benoemt voorts uitsluitend uit haar leden personen die bij afwezigheid van een bestuurder als gevolmachtigde de plaatsvervangers (hierna te noemen: de plaatsvervanger) zullen zijn van de betreffende afwezige bestuurder. Het bestuur wijst vervolgens voor iedere bestuurder afzonderlijk zijn eigen plaatsvervanger aan. De bepalingen welke betrekking hebben op de benoeming, ontslag en schorsing van bestuurders en verdere bepalingen omtrent het bestuur of de bestuurders zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangers, tenzij uit (de aard van) de bepalingen van deze statuten anders voortvloeit. 6. De plaatsvervanger heeft dezelfde rechten en plichten als de afwezige bestuurder, doch is niet krachtens de onderhavige benoeming tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegd. De betreffende plaatsvervanger is bevoegd de bestuurder te vertegenwoordigen bij de voorbereiding en totstandkoming van bestuursbesluiten. Elk bestuurslid houdt zijn plaatsvervanger volledig op de hoogte van alle voorstellen casu quo besluiten en is verplicht zijn plaatsvervanger tijdig over zijn afwezigheid te informeren. 67. Het bestuur is bevoegd opdrachten of activiteiten te delegeren aan uit de leden

5 /KJA samengestelde commissies. Dergelijke commissies worden voorgezeten door één van de leden van het bestuur. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. Artikel Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van de termijn. 2. Elk bestuurslid wordt benoemd voor ten hoogste drie vier jaar en treedt af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreding. De aftredende is te allen tijde, al of niet terstond, herkiesbaar. Aftredende leden van het bestuur zijn ten hoogste tweemaal, al of niet terstond, herbenoembaar. Iemand die in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: a. schriftelijk te bedanken; b. en door het eindigen van het verenigingslidmaatschap; c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor de volgende rechtshandelingen: a. het ter leen verstrekken van gelden; b. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; c. het aangaan van collectieve abonnementen;

6 /KJA d. het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend euro ( ,00) te boven gaan; e. het aangaan van rechtshandelingen die een belang van vijfentwintigduizend euro ( ,00) te boven gaan; f. het aangaan van kredietovereenkomsten; het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid kan niet tegen derden worden ingeroepen. 6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan: - hetzij de (vice-)president tezamen met de secretaris; - hetzij de (vice-)president tezamen met de penningmeester; - hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester. 7. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of personen daartoe -al dan niet jaarlijks- door de algemene ledenvergadering aan te wijzen. BESLUITVORMING - BESTUUR. Artikel Het bestuur kan voor elk bestuurslid uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. 21. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens vervanger notulen opgemaakt, die door de president of diens plaatsvervanger en de secretaris of diens plaatsvervanger worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de president omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 2. a. Bij staking van stemmen binnen het algemeen bestuur is het voorstel verworpen. b. Bij staking van stemmen binnen het dagelijks bestuur is het algemeen bestuur bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten. 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. COMMISSIES. Artikel Het bestuur kan commissies instellen, waaronder begrepen de in artikel 7 lid 6 en artikel 9 lid37 bedoelde commissies. 2. Het huishoudelijk reglement bevat de regels inzake de samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden en werkwijze van deze commissies. SOCIËTEITEN. Artikel De vereniging kent sociëteiten. Dit zijn door het bestuur, al dan niet na een

7 /KJA desbetreffend verzoek van een groep van ten minste vijfentwintig leden, gevormde regionale organisaties van de vereniging. 2. Sociëteiten kunnen onder meer worden gevormd op basis van: a. regio, teneinde op regionaal niveau een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de vereniging; b. hoedanigheid, teneinde vanuit een bepaalde hoedanigheid een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de vereniging. 3. Het bestuur bepaalt aan welke eisen een lid dient te voldoen om deel te kunnen uitmaken van een bepaalde sociëteit. Echter een lid bepaalt zelf of hij lid van een sociëteit wil uitmaken. waarin in principe de binnen een regio gevestigde leden kunnen worden opgenomen teneinde op regionaal niveau een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de vereniging. Echter de leden bepalen zelf of en zo ja, van welke sociëteit zij deel uitmaken. 42. Iedere sociëteit kiest uit haar midden een plaatselijk bestuur van ten minste één persoon. 53. Sociëteitsbesturen worden gekozen door de leden welke deel uitmaken van de betrokken sociëteit. 64. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de sociëteiten worden gegeven. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN. Artikel Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a. het jaarverslag, inhoudende een verslag over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar; b. de staat van baten en lasten van het voorgaande jaar en de balans per éénendertig december van dat jaar; c. beleid en begroting voor het komende verenigingsjaar; d. benoeming leden algemeen bestuur; e. de benoeming van een kascommissie zoals hiervoor in artikel 10 lid 4 bedoeld en/of het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant of aan een accountant-administratieconsulent zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk wetboek. 3. Algemene ledenvergaderingen worden daarnaast gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsook op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. 4. Het bestuur is verplicht, na het verzoek als in het vorige lid bedoeld, tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van niet

8 /KJA langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig de voor bijeenroeping geldende bepalingen van deze statuten of bij advertentie in ten minste een landelijk, veel gelezen dagblad. Het bestuur is verplicht de daarvoor noodzakelijke informatie inzake de leden en adressen te verstrekken. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen. 5. De oproep tot een algemene ledenvergadering, bijeengeroepen door het bestuur, geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3 lid 4. Indien het lid hiermee instemt kan de bijeenroeping geschieden door een langs elektronisch weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 6. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. Indien ter zake de algemene vergadering nadere stukken ter beschikking dienen te worden gesteld kan dat geschieden langs elektronische weg, indien de leden hiermee hebben ingestemd. TOEGANG EN STEMRECHT. Artikel Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede de beleids- casu quo secretarieel-medewerker. Buitengewone leden en begunstigers hebben toegang tot de vergadering indien zij daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 2. Over toelating van andere dan in het vorige lid bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering. 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Buitengewone leden en begunstigers hebben geen stemrecht. 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid ten hoogste één ander lid kan vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de machtiging wordt voldaan indien de machtiging elektronisch is vastgelegd. BESLUITVORMING - ALGEMENE LEDENVERGADERING. Artikel Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen waarbij blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 2. Indien bij een verkiezing van personen de stemmen staken, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid

9 /KJA verkregen, dan vinden herstemmingen plaats. 3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is dat voorstel verworpen. 4. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk tenzij besluitvorming bij acclamatie plaatsvindt. Alle stemmingen over andere zaken geschieden mondeling, tenzij de president een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden, voor de stemming, schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brieven. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De algemene vergadering is bevoegd in het huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Een stem die op hiervoor bedoelde wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen. 5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voor het houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is niet vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De algemene vergadering is bevoegd in het huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. 56. Zolang in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verbandhoudende formaliteit niet in acht genomen. STATUTENWIJZIGING - JURIDISCHE FUSIE. Artikel Een besluit tot statutenwijziging van de vereniging kan slechts door een algemene ledenvergadering worden genomen, welke is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot deze algemene ledenvergadering, ter behandeling van

10 /KJA een voorstel tot statutenwijziging, hebben gedaan, moeten ten minste zeven (7) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het bepaalde in artikel 15 lid 6 (ter inzage legging langs elektronische weg) is van toepassing. Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. 5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie.

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Bladzijde: A STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub De Kreek. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "DE UITKOMST". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te s-gravenhage

Nadere informatie

NieuwDemocratischZeist

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist STATUTEN d.d. 13- - NAAM en DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: NieuwDemocratischZeist. 2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T.

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T. STATUTEN 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 STATUTEN NAAM: Artikel 1. De vereniging draagt de naam: LEIDSE AQUARIUM & TERRARIUM VERENIGING

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht).

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht). CONCEPT STATUTEN VAN ASAR (AMSTERDAMSE STUDIEVERENIGING ARBEIDSRECHT) welke concept statuten zullen worden besproken in de algemene vergadering. 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball STATUTEN

L.U.S.V. Basketball STATUTEN L.U.S.V. Basketball STATUTEN STATUTEN VAN DE BASKETBALVERENIGING LUSV Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Leidse Universitaire Basketbal Sportvereniging: LUSV. Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Leiden.

Nadere informatie

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Naam Artikel 1 De vereniging is genaamd Mixed Hockey Club Steenwijk en werd opgericht op negen juli negentienhonderd vijfenzeventig. Zetel Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA.

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. STATUTEN Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente Hellevoetsluis. Doel Artikel 3 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE.

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort. DOEL Artikel 3.

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam. Statuten ACI Nederland NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA

Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA Doorlopende tekst van de vereniging: Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA na toepassing akte van statutenwijziging op zestien mei twee duizend drie voor MR.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Ref: /JA/ STATUTEN

Ref: /JA/ STATUTEN Ref: 2015.001087.01/JA/ STATUTEN Artikel 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam KIM Alumni Vereniging, oftewel KIMAV. Artikel 2. Zetel Zij heeft haar zetel te Den Helder. Artikel 3. Doel vereniging

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Leden en Begunstigers.

Leden en Begunstigers. Statuten Bridgeclub Klaver Vier Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Klaver Vier". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Statuten van CSV 1928 te Zwolle

Statuten van CSV 1928 te Zwolle Statuten van CSV 1928 te Zwolle Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Sportvereniging 1928 Voetbal, afgekort CSV 28 voetbal. 2. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen.

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen. STATUTEN Dit is een gedrukt exemplaar van de originele Statuten van Film-Videoclub De Ronde Venen. Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris

Nadere informatie

Statutenwijziging vereniging

Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: @. 2. De vereniging is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006 - 1 - DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006 NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: WIJKVERENIGING BERG EN

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP.JEUGD-LIDMAATSCHAP,ERELIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP

LIDMAATSCHAP.JEUGD-LIDMAATSCHAP,ERELIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP NAAM, ZETEL, DUUR Artikel 1 a. De vereniging draagt de naam: Door Oefening Kracht (DOK). b. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp STATUTEN. Naam en zetel. Artikel 1: 1 De vereniging draagt de naam BC Multi Bridge en is gevestigd te. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging. Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd

Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging; - Bestuur:

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977

STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977 STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977 In de ledenvergadering, gehouden op vijftien maart 1977, met de ingevolge artikel 43 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek vereiste

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg:

Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg: Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg: 1. de heer X, en; 2. mevrouw Y. De comparanten verklaarden

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN

STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN STATUTEN van de vereniging ONDERNEMEND HELLENDOORN -1- DtB/aw 2014.561934.01 Statuten van de vereniging: Ondernemend Hellendoorn, ontstaan per 19 mei 2015 als gevolg van de fusie tussen de verenigingen:

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Statuten Breezandse Bridge Club (BBC)

Statuten Breezandse Bridge Club (BBC) Ref:20080692/frw /adg Statuten Breezandse Bridge Club (BBC) 1 Artikel 1. ---------------------------------------------- 1. De vereniging draagt de naam: ------------------------ Breezandse Bridge Club.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de vereniging: B.C. 3 Sans-Atout, gevestigd te Overbetuwe, zoals deze luidt na de statutenwijziging blijkens akte de dato 18 november 2011 verleden voor Mr. D.L.

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

Statuten Golfclub Son (oprichtingsversie 6 maart 2000)

Statuten Golfclub Son (oprichtingsversie 6 maart 2000) Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam: Golfclub Son. De vereniging is voortgekomen uit de afdeling Golf van de Sportvereniging HTC Son en is als zelfstandige vereniging opgericht op zestien mei tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

Statuten der Sportkoepel UT.

Statuten der Sportkoepel UT. Statuten der Sportkoepel UT. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Algemene Drienerlose Studenten Sportstichting Sportkoepel Universiteit Twente. De stichting kan zich van de verkorte

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam: De Groentehof. Zetel Artikel 2 De Vereniging is statutair gevestigd te Woudenberg. Duur Artikel 3 De Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage,

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte van zeven-en-twintig augustus negentienhonderd-acht-en-negentig

Nadere informatie