e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa www.eskills-guide.eu"

Transcriptie

1 e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa

2 e-leiderschap

3 Disclaimer Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die namens haar optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik van de volgende informatie. De standpunten zijn die van de auteurs en deze mogen niet worden beschouwd als een officieel standpunt van de Europese Commissie. Niets in deze brochure is een impliciete of expliciete garantie van welk aard dan ook. De uitkomsten dienen uitsluitend te worden gebruikt als richtlijnen die deel uitmaken van een algehele strategie. Europese Commissie, Verveelvoudiging is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Druk Deze brochure is ontwikkeld door empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh namens de Europese Commissie, directoraat-generaal GROEI - interne markt, industrie, ondernemerschap en het mkb. Dit is een publicatie van het Europese initiatief inzake e-leiderschap overeenkomst de service-overeenkomst Europese richtlijnen en kwaliteitskabels voor nieuwe curricula ter stimulering van e-leiderschapsvaardigheden (www.eskills-guide.eu) Redacteuren Redacteuren: Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Design & lay-out: Gedrukt in Duitsland 03

4 04 e-leiderschap

5 Voorwoord Als Europa wil blijven concurreren, groeien en banen genereren, moet het het huidige acute tekort van mensen die in staat zijn leiding te geven voor de vereiste innovatie (ICT) aanpakken. Economische groei gericht op het genereren van banen, vereist dat mogelijkheden voor innovatie worden geïdentificeerd en effectief in praktijk worden gebracht. Dit vraag om goede e-leiderschapvaardigheden Dit zijn de vaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat personeel bedrijfsmodellen ontwikkelt en profiteert van mogelijkheden tot innovatie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT en waarde wordt toegevoegd aan hun organisaties. De EU e-vaardighedenstrategie is een belangrijke factor ter vergroting van het concurrentievermogen, productiviteit en inzetbaarheid van de beroepsbevolking, doordat de noodzaak tot digitale vaardigheden binnen de Europese industrie wordt aangepakt. Deze helpt bij het verbeteren van de randvoorwaarden voor innovatie en groei en voor nieuwe digitale banen. Bovendien waarborgt deze dat de kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de Europese beroepsbevolking voldoen aan de hoogste wereldwijde normen en dat deze continu worden bijgewerkt door middel van effectieve levenslange leerprocessen. In 2013 introduceerde de Europese Commissie de Grote coalitie van digitale vaardigheden en banen, gericht op het intensiveren en versnellen van haar inspanning om de lacune op het gebied van digitale vaardigheden op te vullen. Binnen de e-vaardighedenstrategie is de ontwikkeling van e-leiderschapsvaardigheden gesteund door een door de Commissie geïntroduceerd speciaal initiatief. Toonaangevende belanghebbende partijen staan zeer positief tegenover dit nieuwe initiatief. Het startte in 2013 en richtte zich daarbij met name op grote ondernemingen ; in 2014 werd het uitgebreid voor het midden- en kleinbedrijf, beginnende ondernemingen en gazellen. Dit initiatief zal de komende jaren worden voortgezet en verder worden uitgebreid. Tot dusver zijn er zeer interessante en veelbelovende resultaten bereikt en hebben diverse belanghebbenden de Europese Commissie en Lidstaten uitgenodigd om hun ondersteuning voor de ontwikkeling van e-leiderschapskwaliteiten te vergroten. Met name het rapport inzake het Europese beleidsforum voor digitaal ondernemerschap (maart 2015) m.b.t. de digitale transformatie van de Europese industrie en ondernemingen beveelt een verdere bevordering van het belang van digitaal leiderschap aan en verklaart dat e-leiderschapsvaardigheden moeten worden ontwikkeld en geïntegreerd binnen algemene managementtrainings- en onderwijsprogramma's voor bedrijfsleiders en hogere ambtenaren. Er bestaat een sterke consensus over de urgentie binnen het digitale tijdperk voor een gezamenlijke Europese inspanning gericht op het vergroten van het aanbod van e-leiderschapsvaardigheden binnen alle industriële branches en ondernemingen. Michel Catinat Unit-hoofd Cruciale ontsluitende technologieën en digitale economie DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en mkb Europese Commissie 05

6 e-leiderschap De e-leiderschap uitdaging Europa is aangewezen op e-leiderschapsvaardigheden voor innovatie en groei Bij het creëren van adequate groei en hoogwaardige banen wordt Europa geconfronteerd met een significant tekort aan e-leidinggevenden, mensen die in staat zijn om een succesvolle innovatie te stimuleren en gebruik te maken van voordelen op het gebied van informatie- en communicatie technologieën (ICT). Economische groei gericht op het genereren van banen, vereist dat mogelijkheden voor innovatie worden geïdentificeerd en effectief in praktijk worden gebracht. Dit vereist goede e-leiderschapsvaardigheden. Dit zijn de vaardigheden die ervoor zorgen dat personeel bedrijfsmodellen identificeert en ontwikkelt en profiteert van mogelijkheden tot innovatie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT en waarde wordt toegevoegd aan hun organisaties. Initiatieven Europese Commissie De Europese Commissie heeft reeds gereageerd op de wijd verspreide tekortkomingen die worden gemeld door Europese belanghebbenden op het gebied van de huidige beschikbaarheid van e-vaardigheden, vaardigheden in relatie tot ICT. De Commissie heeft initiatieven geïntroduceerd ter bevordering van e-vaardigheden in Europa en een verhoogd professionalisme onder ICT-specialisten. Het accent lag eerder op het in balans brengen van vraag en aanbod in e-vaardigheden; momenteel ligt het vooral op het vullen van het hiaat in vaardigheden in e-leiderschap. e-leiderschapsvaardigheden e-leiderschapsvaardigheden onvatten de kennis en competenties die nodig zijn voor het initiëren en leiden van ICT-gerelateerde innovatie op alle ondernemingsniveaus, van beginnende ondernemingen tot zeer grote bedrijven, zowel privaat als publiek. Binnen de Europese industrie groeit de vraag naar hoogwaardig e-leiderschap bij de uitvoering en organisatie van ICT-innovatie voor het leveren van bedrijfswaarde. Onderzoek bevestigt een significant tekort binnen Europa. Ontwikkeling ICT-beroepsbevolking binnen Europa in 2013 in vergelijking tot 2011 en voorspeld voor 2015 Management, architectuur en analyse 29,2% 33,8% Kernwerknemers ICT - professioneel niveau 4,3% 7,9% Andere werknemers ICT - professioneel niveau -21,2% Kernwerknemers ICT - niveau van associate/technicus 5,9% 9,9% Andere werknemers ICT - niveau van associate/technicus -27,1% 2013 / 2011 Totaal 0,3% 3,1% voorspeld 2015 /

7 Ondernomen acties Het opvullen van het hiaat in e-leiderschapsvaardigheden vereist verbeteringen binnen het Europese onderwijsecosysteem door middel van: betere processen voor het genereren van onderwijsaanbiedingen die voldoen aan de vraag van belanghebbende partijen, bevorderen van nieuwe cursusopzet en -inhoud, intensievere communicatie bij de ontwikkeling en uitvoering van e-leiderschapsvaardigheden. Nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie Een continue innovatie in ICT-toepassingen zorgt voor mogelijkheden tot concurrentie en groei voor Europese ondernemingen, maar biedt tevens een uitdaging om te zorgen voor inzicht en vaardigheden om de bestaande kansen te grijpen. De nieuwe golf in ICT-innovatie - met het samenvallen van sociale, mobiele en cloud-technologieën, de opkomst van Big Data en de nieuwe analyses voor het creëren van waarde - omvat vele trends die het komende decennium naar verwachting van invloed zullen zijn op de vraag naar e-leiderschapsvaardigheden. De trends die wij in kaart hebben gebracht, kunnen de huidige markt volledig op zijn kop zetten - snel ontwikkelde technologieën hebben verregaande gevolgen en zijn van significante waarde. Deze zullen het marktevenwicht volledig veranderen en ingrijpend van invloed zijn op de vereiste vaardigheden. Operationele ICT-vaardigheden zullen minder in trek zijn; daarentegen zal er een grotere vraag ontstaan naar gespecialiseerde ontwikkel- en uitvoerende vaardigheden voor nieuwe digitale diensten. Er zijn e-leiderschapsvaardigheden nodig voor het identificeren en in praktijk brengen van deze nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsmatige groei. Technologietrends Mobiliteit: de snelle penetratie van mobiele apparaten en technologieën alsmede gebruikmaking van mobiele oplossingen binnen een ondernemingsklimaat. Cloud computing: het disruptieve leveringsmodel van IT-software en -diensten op basis van flexibele en on-demand bedrijfsmodellen. Big data analyses: nieuwe technologieën en architecturen die efficiënt waarde genereren uit grote volumes met een verscheidenheid aan gegevens door middel van een zeer snelle gegevensopslag, gegevensherstel, en/of gegevensanalyse. Sociale mediatechnologieën: binnen en buiten ondernemingen, uitvoering van sociale marketingtechnieken en het faciliteren van samenwerking en het delen van kennis. Internet van de dingen: een dynamisch wereldwijd netwerk infrastructuur met zelfconfigureerbare mogelijkheden op basis van standaard en interoperabele communicatieprotocollen, waarbij fysieke en virtuele dingen beschikken over identiteiten, fysieke attributen en virtuele persoonlijkheden, maken gebruik van intelligente interfaces en worden naadloos geïntegreerd binnen het informatienetwerk. Veilige systemen: gelet op de toenemende afhankelijkheid van Europese organisatie voor ICT-systemen en de groeiende complexiteit van verbonden gemeenschappen, bestaat er een sterke vraag naar en spreiding van software en tools voor het waarborgen van veilige IT-systemen op alle niveaus. Micro-elektronica en parallelle systemen: de toenemende spreiding van multicore/manycore technologieën zorgt voor een revolutie in de halfgeleiderssector en is van invloed op de dynamische werking van alle markten voor eindgebruikers in microprocessors. De overgang naar parallelisme brengt uitdagingen in de ontwikkeling van software met zich mee en vereist een verandering in tools, systemen en methodes m.b.t. softwaredesign en -ontwikkeling. Samenspel: naast de invloed van elke trend heeft het samenspel van deze nieuwe technologieën een cumulatief effect op de markstructuur; de gezamenlijke uitvoering ervan vraag inmiddels meer van e-leiderschapcompetentie. 07

8 e-leiderschap e-leiderschapsverwachtingen Een in 2013 uitgevoerde bedrijfsenquête identificeerde en kwantificeerde ondernemingen die met succes innovatieve IT-projecten implementeerden, en onderzocht hoeveel werknemers in en buiten IT-afdelingen deze projecten initieerden en leidden. Op basis hiervan werd de vraag naar werknemers binnen Europa die zich bezighouden met e-leiderschap binnen de EU28 geschat op tussen (aantal personen dat met succes innovatieve IT-gerelateerde projecten uitvoert) en (leidinggevende personen voor innovatieve IT-gerelateerde projecten). Ca. 40% van e-leidinggevenden bevond zich binnen IT-afdelingen en 60% daarbuiten. E-leidinggevenden in mkb maken 70-75% uit van het totaal. hoogst gekwalificeerde ICT-functies, waarvoor dergelijke schattingen bestaan. IDC en empirica hebben een schatting gemaakt van de vraag naar hooggekwalificeerde ICT-banen die tot 2020 jaarlijks zouden stijgen met 4,6%. Het lijkt redelijk aan te nemen dat de vraag naar e-leiderschap nauw verbonden is met de hoogst gekwalificeerde ICT-functies. De vraag voor 2015 wordt geraamd tussen en personen op basis van een groei van 4,6% die in 2020 zou resulteren in tot personen. Voorspelde vraag op de arbeidsmarkt naar e-leiderschap voor de EU e-leidinggevenden: Banen en vraagpotentieel Ondergrens Bovengrens Op basis van de voor 2013 vastgestelde vraag moeten de verwachtingen voor de vraag naar e-leiderschap uitgaan van geschatte groeicijfers, aangezien er slechts weinig marktgegevens beschikbaar zijn voor vacatures op het gebied van e-leiderschap of voor het aantrekken van personeel in de toekomst. Wij maken gebruik van een analogie met de Rekening houdend met de groeivraag (nieuwe banen) en vervangingsvraag (vanwege uittredingen etc.) zal Europa tussen de en extra e-leidinggevenden nodig hebben omstreeks 2020, ofwel tussen de en jaarlijks. 08

9 Europa heeft duizenden nieuwe e-leidinggevenden jaarlijks nodig Het aantal werknemers binnen Europa dat zich bezighoudt met is onlangs geraamd op tussen de en personen. Gelet op schattingen van IDC en empirica van een toename van gemiddeld 4,6% tot 2020 toont de figuur een vraagpotentieel van e-leidinggevenden in 2020, waarvan uitsluitend van conservatieve scenario's wordt uitgegaan. Hoger en praktijkgericht onderwijs Europees e-leiderschap 2013 Nationale correspondenten in alle lidstaten voerden in het voorjaar van 2013 een systematische zoekactie uit naar aangeboden e-leiderschap onderwijsprogramma's. De uitkomsten tonen aan dat Europa een sterke groei heeft doorgemaakt op het gebied van multidisciplinaire programma's op masterniveau waarbij een combinatie plaatsvond tussen business en IT, maar hoofdzakelijk gericht op starters op de banenmarkt. Er is een taak weggelegd! Combinatieprogramma's 1091 Professioneel georiënteerd 494 Potentiële kandidaat programma's 47 Kandidaat programma's 21 Programma's (a) op postacademisch niveau met een combinatie van ICT + bedrijfsmatig... en (b) gericht op personen met professionele ervaring niet fulltime op locatie... en gericht op senior management met een zeer hoge technische standaard... en invoer vereist significante bedrijfservaring + missie van alumni: het transformeren van bedrijfs Op basis van deze schattingen zal Europa ten minste extra e-leidinggevenden nodig hebben in 2020, met inbegrip van de vervangingsvraag, ofwel personen jaarlijks. Dit betekent een sterke uitdaging voor het huidige onderwijsecosysteem. Tekort aan programma's Binnen Europa werden slechts 21 programma's gevonden die e-leiderschap leveren, zoals deze door belanghebbenden zijn gedefinieerd die het potentieel bieden voor uitvoering door ervaren leidinggevenden voor bedrijfstransformaties. De uitdaging op het gebied van e-leiderschap Er is sprake van een groeiende vraag binnen Europa naar een versnelde innovatie, een groter concurrentievermogen, een economische impuls en het creëren van banen. Een belangrijke factor bij innovatieprestaties vormt de kracht van leiderschap, met name voor het profiteren van nieuwe kansen binnen ICT. Maar het aanbod aan vaardigheden op het gebied van e-leiderschap is blijft ruim achter bij de vraag, waardoor een gecoördineerde reactie noodzakelijk is. 09

10 e-leiderschap Reactie op de vraag Doelstelling en methode Het e-leiderschapsinitiatief werd geïntroduceerd door de Europese Commissie, waarbij de focus allereerst op vaardigheden op het gebied van leiderschap voor grote ondernemingen lag. De doelstelling behelst de ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van Europese richtlijnen en kwaliteitslabels voor nieuwe curricula die vaardigheden op het gebied van e-leiderschap stimuleren. De richtlijnen werden ontwikkeld op basis van uitkomsten van enquêtes, input door belanghebbenden en analyses van de beste praktijken in samenwerking met gerenommeerde business schools. De richtlijnen zijn binnen heel Europa toegepast, zijn alom erkend en zijn nuttig gebleken voor belanghebbenden. Beoogde verbeteringen Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa heeft een belangrijke en zeer succesvolle transformatie van haar bedrijf uitgevoerd en is vastbesloten dit succes voort te zetten, door ervoor te zorgen dat leidinggevenden het beste op het gebied van e-leiderschapsvaardigheden meebrengen. Belangrijke verbeteringen omvatten het vergroten van beste praktijken in het communiceren van markteisen, inhoudelijke transparantie en toekenning van kwaliteitslabels. De nadruk ligt op vaardigheden op het gebied van e-leiderschap voor personen op in functies rijk aan hulpbronnen binnen ondernemingen, waar leidinggevenden in staat zijn tot het significant mobiliseren van personeel en andere hulpbronnen. Dergelijke leidinggevenden, waaronder CIO's en gerelateerde functies op C-niveau, geven leiding aan de hoogste echelons van het personeel binnen een onderneming en zijn direct verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, innovatie en concurrentievermogen. Kwaliteit kan eenvoudig worden behouden, als inzicht aan vraagzijde van de vereiste vaardigheden op de werkvloer wordt teruggekoppeld naar de aanbieders. Feedback van alumni zal helpen bij het vasthouden van de aantrekkingskracht van uitvoering en inhoud en het verschaffen van aanvullende informatie over de ontwikkeling van werkeisen op het gebied van leiderschap. Toonaangevende innovatie binnen grote ondernemingen De eerste fase binnen het e-leiderschapsinitiatief is gericht op de leiderschapsbehoeften van belangrijke besluitvormers binnen grote ondernemingen. Deze leidinggevenden zien toe op portfolio's, die zowel welomschreven als opkomende innovatiemogelijkheden omvatten. Hun streven naar innovatie vereist de inzet van hooggekwalificeerd personeel, waarbij velen van hen op ondersteuning zijn aangewezen bij het realiseren van het noodzakelijke excellente inzicht in ICT en de potentiële waarde ervan. Małgorzata Ryniak VOLVO, informatietechnologie Volvo investeert in onze IT-werknemers, zodat zij voor ons leiding kunnen gaan geven. De toename van kwaliteit en samenhang in de aanbiedingen van e-leiderschapsopleidingen in Europa, die de Commissie heeft geïnitieerd, is zeer aantrekkelijk voor ons. Specifieke vaardigheden, waaronder een vlotte, gedisciplineerde beoordeling van bedrijfssituaties en -risico's en het aanmoedigen van de creativiteit die vereist is voor het ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen en het uitvoeren van innovatiemogelijkheden. Actie door de Europese Commissie gericht op het dichten van het hiaat in vaardigheden van e-leiderschap Als onderdeel van het initiatief van de Commissie voor e-leiderschap zijn er richtlijnen ontwikkeld voor curricula, gericht op het leveren van e-leiderschap binnen bedrijven. De methode ondersteunt de karakterisering van deze vaardigheden, die vereist zijn voor e-leiderschap binnen besluitvormingsprocessen in bedrijven, en voor het vastleggen van leerresultaten die in overeenstemming zijn met de te ondernemen actie in belangrijke functies tot C-niveau. Er worden curriculumprofielen gegenereerd die de doelcontent en onderwijservaringen vastleggen voor de e-leiderschapscurricula aangeboden door instellingen van hoger en praktijkgerelateerd onderwijs. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spain Het initiatief van de commissie om het aanbod competenties op het gebied van e-leiderschap te verbeteren is voor ons van groot belang; naar verwachting zullen we significant gebruik gaan maken van programma's die deze competenties leveren. Door implementatie van de richtlijnen ontstaat transparantie voor bedrijven die streven naar e-leiderschap en professionals die betrokken willen zijn bij verder onderwijs met het oog op meer verantwoordelijkheid voor en succes binnen bedrijfs transformaties. Hierbij is gestreefd naar een ontwikkeling en verbetering van een actueel onderwijsaanbod gericht op een toename van het aanbod ervaren en hoog gekwalificeerde leidinggevenden in ICT-gerelateerde innovatie in de particuliere en openbare sector. Jeanne Bracken General Manager & Publisher, LID Editorial Spain De sleutel bestaat uit flexibele en op elkaar afgestemde leerformaten. Laten we realistisch zijn: we kunnen geen innovatieve leiders creëren op basis van traditionele methodes! De online kans - MOOC's voor e-leiderschap Pascal Buffard President van CIGREF en voorzitter van AXA Technology Services Voor CIGREF is het onderwerp e-leiderschap een top 10 uitdaging voor leidinggevenden en managers in de jaren tot aan Toonaangevende digitale transformatie betekent allereerst het vermogen tot het ontwikkelen van een strategische visie in relatie tot een digitale economie samen met alle belanghebbenden. CIGREF stimuleert een intensivering van acties gericht op het stimuleren van e-leiderschap in Europa voor alle economische actoren. Demo's met verschillende bedrijfsscholen en universiteiten in Europa toonden in de praktijk aan, op welke wijze curriculumprofielen in combinatie met kwaliteitscriteria kunnen helpen bij het evalueren van programma's door hogere onderwijsinstellingen en bedrijfsscholen. Innovatie in onderwijs kan helpen bij het vergroten van e-leiderschapsvaardigheden in combinatie met betaalbare programma's. Online cursussen vormen hierbij een aantrekkelijk alternatief. De uitkomsten zijn echter nog niet volledig zichtbaar in de huidige investering in massive open online courses (MOOC) binnen branches in relatie tot e-leiderschap in Europa en de VS. De meeste universiteiten beschikken over een programma op masterniveau voor ICT en management, maar zelfs in de VS worden deze traditioneel op locatie uitgevoerd. De MOOC's bieden tegenwoordig cursussen op een relatief elementair niveau, gewoonlijk met leerdoelen die in de loop van de jaren constant zijn gebleven - hetgeen niet inherent is aan ontwikkelingen in de ICT. Er bestaan nog altijd zeer weinig online programma's waarbij ICT- en bedrijfsvaardigheden worden gecombineerd. Het grootste aanbod bestaat uit op zichzelf staande, korte, snelle oplossingen die minder dan een uur duren. Deze zijn niet geïntegreerd noch bieden ze voordelen voor grootschaligere programma's. 11

12 e-leiderschap Stichtingen Beste praktijken in e-leiderschap onderwijs De richtlijnen voor e-leiderschapscurricula zijn geïntegreerd binnen bestaande Europese en mondiale optimale praktijken. Een belangrijke invoering was het voortreffelijke Euro- CIO-programma voor praktijkgerelateerd onderwijs. Een hiërarchie van modulair opgezette programma's leveren leiderschaps- en professionele kwalificaties. Beste praktijken in e-leiderschap onderwijs van EuroCIO het belonen van levenslang leren, waarbij vaardigheden worden vergroot bij werknemers die reeds beschikken over ervaring, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsarchitectuur, -strategie en -innovatie; het garanderen van een programma's die gebaseerd zijn op stevige én flexibele curricula, die leverancierneutraal zijn. het aanmoedigen van academische, bedrijfsmatige en publieke sectoren gericht op regelmatig stimuleren en richten op aanvullingen in plaats van op verschillen; het faciliteren van academies om relevantie en duurzaamheid van de curriculummethode te waarborgen; MBA in bedrijfsinformatiemanagement EuroCIO Leidinggevende MBA in CIM Professionele programma's Modulaire cursussen EuroCIO Professioneel programma op het gebied van EuroCIO Professioneel programma op het gebied van IT-strategie Mgmt Professioneel programma op het gebied van Bedrijven & ondernemingen IT-governance Architectuur EuroCIO Professioneel programma op het gebied van Vraag Mgmt Binnen de onderwijsmethode is curriculumontwikkeling het resultaat van onderhandelingen binnen een comité van branchevertegenwoordigers en bedrijfsscholen. Individuele comités houden zich bezig met specifieke programma's. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om dit programma te vergroten en verder af te stemmen op de Europese vraag. Richtlijnen INSEAD curriculum Het e-leiderschapinitiatief is gebaseerd op de conclusies van het INSEAD onderzoek Richtlijnen ontwikkeling van Europese e-competentie curricula, bestaande uit beleids- en instellingsrichtlijnen binnen het complete domein van e-vaardigheden. De beleidsrichtlijnen zijn bedoeld voor: 12 het aanmoedigen van de industrie om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en het bieden van prikkels voor de lange termijn leerprocessen, bijv. door invoering van prestatieclassificatie. De instellingsrichtlijnen voor een geslaagde curriculumontwikkeling bevelen de volgende punten aan: (1) het creëren van een bevorderlijk klimaat onder potentiële studenten; (2) het waarborgen van relevantie voor de industrie en voor potentiële werkgevers; (3) het ontwikkelen van curricula als een set modules, waardoor deze eenvoudig kunnen worden gecombineerd met andere curricula, alsmede het stimuleren van multidisciplinaire methodes; (4) het anticiperen op de behoefte van afgestudeerden om hun kennis actueel te houden; (5) het monitoren van het ontwikkelings- en aanbodproces van curricula voor een constante verbetering.

13 De methode gericht op een vergroting van e-leiderschapsvaardigheden houdt volledig rekening met deze richtlijnen. Het e-leiderschapsinitiatief brengt de INSEAD-ideeën op het niveau van een portfolio voor nieuwe curricula leverende e-leiderschapsvaardigheden geïntegreerd binnen een duurzaam kader voor kwaliteitswaarborging. De kader garandeert een permanente overeenkomst tussen cursusinhoud en innovatie enerzijds en de leiderschapsvereisten binnen de economische sectoren en iedere bedrijfsomvang anderzijds. Het Europese e-competence kader Het concept dat bestaat uit meerdere vaardigheden van e-leiderschap en de relevantie ervan voor toekomstige economische en sociale ontwikkelingen binnen de Europese economie, is alom erkend onder belanghebbenden. De curriculumprofielen spelen in op de overtuiging onder belanghebbenden dat de curriculumrichtlijnen de verbeterder markttransparantie van koppelingen naar het e-competentiekader verder moeten versterken. Elk curriculumprofiel is in kaart gebracht binnen het Europese e-competentiekader en maakt duidelijk, welke e-cf-competentie zijn verbeterd door compatibele programma's. Richtlijnen voor nieuwe curricula Aanbod van e-leiderschapsvaardigheden vergroten Een vergroting van het aanbod in e-leiderschapsvaardigheden vereist mechanismen die gericht zijn op het vergroten van de transparantie in de inhoud van de aangeboden programma's. Programma's zijn niet eenvoudig vergelijkbaar, waardoor het vertrouwen in het programma-aanbod beperkt is. Erkenning door een betrouwbare bron is een beproefde methode om vertrouwen te creëren, actie te bevorderen en de stroom van e-leiderschapsvaardigheden te versnellen. Stimuleren van een ecosysteem van e-vaardigheden Het uitbreiden van de methode vereist een heldere analyse van locaties en processen waar verbeteringen in transparantie en vergelijkbaarheid kunnen worden geboden. Tevens benodigd zijn een heldere specificatie van de wijze waarop een afstemming van eisen van innovatief leiderschap binnen de praktijk van grote ondernemingen kan worden gewaarborgd, en op welke wijze een helder signaal kan worden afgegeven m.b.t. bepaalde onderwijsaanbiedingen in overeenstemming met deze vereisten. De ecosysteem van e-leiderschapsvaardigheden biedt een adequaat analytisch kader. Samenvatting van functies voor transparantie, vergelijkbaarheid en vertrouwen in het ondersteunen van programma-erkenning Creëren van transparantie Creëren van vergelijkbaarheid Creëren van vertrouwen Zorgen voor erkenning Vergroten van onderwijsaanbod; versnellen van de doorstroming van e-leiderschapsvaardigheden 13

14 e-leiderschap Prof. Dr. John Board Dean van Henley Business School Henley heeft door zijn sterke onderzoek en leertraditie directe bijdragen geleverd aan het initiatief op het gebied van e-leiderschap en belangrijke programma's ingevoerd die voldoen aan de eisen zoals gesteld in e-leiderschapscurriculumprofielen. De richtlijnen en kwaliteitslabels focussen zich op een portfolio van curriculumprofielen voor e-leiderschap, in combinatie met kwaliteitsbeoordelingen en interactie tussen belanghebbenden, waarbij gebruik wordt gemaakt van effectieve terugkoppelingskanalen. Curriculumprofielen zorgen voor Eduardo Vendrell President, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática en Professor op de Universitat Politècnica de València In mijn functie als President van de Council of Deans of Informatics Degrees (CODDII) voel ik me verbonden met het initiatief met betrekking tot e-vaardigheden en e-leiderschap, dat gesteund wordt door de Europese Commissie. transparantie en vergelijkbaarheid van onderwijsaanbiedingen voor belanghebbenden binnen het ecosysteem. Instellingen voor hoger onderwijs en bedrijfsscholen worden de middelen geboden om leerresultaten van programma's af te stemmen op de bedrijfsmatige vraag van getrainde leidinggevenden op een wijze die transparant is voor werkgevers en toekomstige e-leidinggevenden. Het curriculumprofiel op het gebied van e-leiderschap De curriculumprofielen op het gebied van e-leiderschap, die de sleutel vormen tot de richtlijnen voor een nieuwe ontwikkeling in curricula, worden ontwikkeld door een team van academici en vertegenwoordigers uit de industrie die worden ondersteund door onderwijsdeskundigen. De profielen bieden vergelijkbaarheid binnen de programma's hierdoor ontstaat transparantie binnen het ecosysteem van e-vaardigheden. Deze beschrijven en demonstreren de vraag naar e-leiderschapsvaardigheden en helpen om curricula actueel te houden binnen een veranderende omgeving. De profielen zijn eenvoudig opgezet en vereisen weinig bronnen voor onderhoud en gebruik - en zijn daardoor in overeenstemming met het economische klimaat. Oplossingen moeten vandaag de dag flexibel zijn! Het ecosysteem van e-leiderschapsvaardigheden AANBODSYSTEEM Hogere & leidinggevende onderwijs instellings programma's RICHTLIJNEN en KWALITEITSLABELS Interactie belanghebbenden Terugkoppelingskanalen Portfolio met curriculumprofielen VRAAGSYSTEEM Ondernemingen - op zoek naar leiderschap voor innovatie programma's op basis van ICT Kwaliteits criteria & -beoordeling 14

15 Silvia Leal Academisch directeur, IE Business School De IE Business School behoorde tot de eerste in Europa die de richtlijnen voor e-leiderschap toepaste op onze hogere onderwijscursussen; we raden andere universiteiten en bedrijfsscholen met nadruk aan, ook gebruik te maken van de methode van e-leiderschapscurriculumprofielen. Adam Dzidowski Technische universiteit Wroclaw, faculteit voor computerwetenschappen en management Wroclaw Technische universiteit Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Directeur, l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, voorzitter Orange GEM «Digital Natives» Voor het komende jaar zal de voorzitter Digital Natives Orange-Grenoble Ecole de Management and EMSI de ontwikkeling leiden van modules en certificaten op het gebied van e-leiderschap voor studenten van het hoofdcurriculum van de Grenoble Ecole de Management (GEM). Deze modules en certificaten zijn bedoeld voor studenten en werkende professionals. Het belangrijkste deel van de maatregelen gericht op e-leiderschap bestaat uit het reflexieve potentieel en de wijze waarop dit kan worden gebruikt om de juiste vragen te stellen over de bestaande programma's. Onderdelen van een e-leiderschapscurriculumprofiel Titel Relevante naam van het curriculum profiel Kerninhoud De belangrijkste onderwerpen in relatie tot het profieltype Motivering Beknopte omschrijving van relevantie en vraag Leer resultaten Kennis, vaardigheden en competenties Voorbeeldfuncties Indicatie van standaardfuncties binnen werkomgevingen Competenties Gerelateerd aan e-competence kader 15

e-skills voor banen in Europa Meten van vooruitgang en het maken van progressie

e-skills voor banen in Europa Meten van vooruitgang en het maken van progressie Disclaimer De Europese Commissie noch enige persoon die hiervoor actief is kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de volgende informatie. Deze publicatie geeft niet noodzakelijkerwijze

Nadere informatie

e-leadership Skills voor concurrentievermogen en innovatie

e-leadership Skills voor concurrentievermogen en innovatie e-leadership Skills voor concurrentievermogen en innovatie Onderzoeksresultaten ontwikkeld door: Voorbereid voor de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie Inhoud OVER HET PROJECT...

Nadere informatie

E-vaardigheden: De internationale dimensie en de effecten van globalisering

E-vaardigheden: De internationale dimensie en de effecten van globalisering E-vaardigheden: De internationale dimensie en de effecten van globalisering page 1 Disclaimer Noch de Europese Commissie, noch enig ander persoon die namens de Europese Commissie optreedt, is verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 440 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S GROEN ACTIEPLAN

Nadere informatie

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Policy Series Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Vertaald uit het Engels Digital Confidence: de kernpunten 4 I. samenvatting

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu Nederlands Imprint Editor: MFG Baden-Württemberg mbh, Stuttgart, Germany Directorate General for Modernisation, Generalitat de la Comunitat Valenciana, Valencia, Spain CINOP - Centre for the Innovation

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie