Gemeente Heerlen Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heerlen Beleidsplan 2009-2014"

Transcriptie

1 Gemeente Heerlen Beleidsplan

2 Voorwoord Een beleidsplan is nodig om als gemeente samen een koers uit te zetten. Zonder een dergelijk plan weet de gemeente niet weet waar de reis heen gaat en verliest daarmee haar doel. Het is gebruikelijk dat verkiezingen om de twee jaar plaats vinden. Het eerste jaar is een inwerkperiode en tijd om plannen te maken. Het tweede jaar om deze plannen uit te voeren. Als er na twee jaar weer een nieuw bestuur wordt gekozen begint alles weer opnieuw: inwerken, plannen maken, plannen uitvoeren. Gevolg is dat de gemeente als geheel een koers vaart op basis van kortstondig beleid (1-2 jaar). Beleid dient echter gemaakt te worden voor de lange termijn (5-10 jaar). Dit stelt de gemeente Heerlen instaat om zich op concrete problemen te richten en daar een oplossing voor te vinden. Dat is nodig. Het is ook belangrijk dat gemeente Heerlen steun krijgt voor het uitvoeren van haar missie: steun in de eerste plaats van haar eigen leden maar daarnaast mogelijk ook van mensen in de wijk en zelfs de stad Heerlen. Wij leven vanuit de verwachting dat Jezus spoedig weerkomt. En juist daarom is het belangrijk om goede plannen te maken en ons en anderen voor te bereiden op die komst. Wij rekenen op uw steun om gemeente Heerlen tot een unieke plek te maken waar mensen een veilig thuis kunnen vinden. Het bestuur

3 Inleiding De wereld om ons heen is veranderd en zal blijven veranderen. De muur in Berlijn die symbool stond voor scheiding tussen Oost en West is gevallen. De val van de Twin Towers in New York wees echter op een ander ernstig conflict, dat nog steeds voortduurt en effect heeft op eigen bodem. De val van Lehman Brothers, een grote Amerikaanse inversteringsbank op Wall Street, leidde tot een wereldwijde financiële crisis, economische achteruitgang, werkeloosheid. Al deze gebeurtenissen hebben effect op mens en samenleving. De kerk staat midden in deze samenleving. Onze leden wonen en werken in Nederland. Ze gaan dagelijks om met mensen die nooit naar een kerk komen. Wat is hun taak in deze contacten? Wat is de taak van de kerk? In het verbond tussen God en het volk Israel stonden twee waarden centraal: trouw en recht. Trouw zijn aan God is altijd een belangrijke zaak geweest. Adventisten geloven dat ze met het vieren van de Sabbat hun trouw aan God laten zien. Ook geloven Adventisten dat ze geroepen zijn om anderen te wijzen op het belang van de Sabbat als teken van trouw. De tweede waarde van het verbond is recht. Dit heeft te maken met recht doen, en dus met de relatie met je naaste. Jezus heeft beide verbondswaarden samengevat in één waarde: liefde, en wel liefde tot God en je naaste. Beide waarden zijn de steunpilaren van het verbond. Neem je één ervan weg dan stort het verbond in. Trouw en recht behoren dus beiden centraal te staan in de gemeente. Hoe doen we dat in een wereld die voortdurend veranderd? Onze ouders en voorouders hebben een tijd gekend waarin je geen vrij kon krijgen op sabbat. Er werden grote offers gebracht om trouw te blijven aan God. Als andersdenkende werd je vaak buitengesloten door eigen familie, vrienden en collega s op het werk.

4 Wij leven in een tijd waarin je juist vrijuit kunt spreken over je eigen geloof, met name als je in jouw geloof verschilt van de gevestigde kerk. Mensen hechten minder waarde aan de kerk als instituut en meer waarde aan persoonlijk geloofservaring. Hoe breng je de sabbat ter sprake in deze tijd? Mensen oproepen om tot een instituut te behoren, de traditionele benadering, heeft weinig nut. Het grootste deel van de Nederlanders behoort namelijk niet meer tot een kerk. Het is belangrijk dit soort veranderingen mee te nemen in het beleid van gemeente Heerlen. Dit betekent overigens niet dat we minder waarde hechten aan trouw dan onze voorouders. Nee, in geen geval. Het betekent wel dat we samen nadenken hoe mensen in deze tijd hun trouw aan de ene God behoren te tonen. Uiteraard moet de gemeente ook aandacht besteden aan de tweede pilaar van het verbond: recht. Ook hier geldt dat we onze opdracht opnieuw zullen moeten bezien in het licht van de grote veranderingen die hebben plaats gehad in de wereld. Onrecht werd door de profeten in het oude Israel aan de kaak gesteld. Ook wij dienen alert te blijven op dit punt. Van belang is dat onrecht in onze tijd minder zichtbaar is geworden dan in voorgaande tijden. Grote multinationals en industrieën maken gebruik van voor ons onzichtbare arbeiders, die vaak in schrijnende omstandigheden leven. De basis voor onze inzet hier is Gods ontferming over de mens. Recentelijk hebben sommigen er voor gepleit ook het dier niet te vergeten. Door grootschalige bio-industrie verworden dieren tot plofkip, slachtvarken, slachtkoe. Behoren we als gelovigen wel of geen (bio)vlees te eten? Wie zal het zeggen. Laten we samen in de gemeente nadenken over dit soort belangrijke zaken om daarmee het verbond met God centraal te stellen in gemeente Heerlen.

5 Verantwoording werkwijze Wij hebben ervoor gekozen om te beginnen met een inventarisering van menselijke en maatschappelijk behoeften. Vervolgens gaan we kijken naar een oplossing van die noden. Daar ligt de missie van de kerk. Is deze werkwijze verantwoord? Behoeften veranderen immers snel. Maar is de opdracht die we hebben niet altijd het zelfde? Jezus zelf had oog voor de behoeften van de mens: honger, ziekte, etc. Hij gaf de 5000 te eten, gaf wijn op een feest, genas zieken, etc. Het is zelfs zo dat hij zich juist tot mensen richtte die derglijke behoeften hadden. In Lukas 4: 18, 19 zegt Jezus uitdrukkelijk het volgende over zijn taak als Messias: De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen De vraag is nu wat deze behoeften te maken hebben met de verkondiging van het evangelie? Allereerst vragen we Wat is het evangelie? Dit lijkt een vanzelfsprekende zaak. Toch is het goed om nog eens naar de Bijbelsteksten te kijken. In Mk 1: 14, 15 geeft de schrijver aan dat Jezus naar zijn prediking begint met de boodschap: De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Jezus gebruikt hier een tekst van Jesaja 52 waar de profeet eveneens spreekt over het koningschap van God. Hij noemt daarbij twee zaken: dit koningschap moet verkondigd worden, èn het is goed nieuws (= vertaling van het grieks woord evangelie ). Het verkondigen van het evangelie is dus in feite de aankondiging van het koningschap van God.

6 Dit konigschap van God heeft direct verband met de komst van de Messias. Ons woord Messias komt uit het hebreeuws en betekent gezalfde, en dit verwijst naar de koning. De profeten Jesaja en Ezechiel geven aan dat de taak van de Messias vooral ligt in het bijeenzamelen van de verloren schapen. Deze schapen hebben dorst, honger, en zijn gewond. God zelf neemt volgens deze profeten (Ez 34) de zorg voor hen op. Deze zorg is dus een belangrijk aspect van zijn koningschap. Wanneer Jezus een genezing verricht, en daarmee de zorg van God voor het verlorene openbaart, zegt hij dan ook: Het Koninkrijk van God is in uw midden (Mt 12: 28). De volgende vraag is welke behoeften legitiem zijn? Immers mensen zeggen dat ze naast water, brood en gezondheid ook andere zaken nodig hebben. En is het niet zo dat in de eindtijd mensen alleen maar denken aan eten, drinken, huwen en niet aan God? Elders maant Jezus zijn volgelingen aan om niet bezorgd te zijn over eten, drinken en kleding, maar eerst het koninkrijk van God te zoeken. Moeten we niet eerder beginnen bij God en niet bij de mens; bij Gods oordeel over de mens die teveel bezig met eigen behoeften? Het is opvallend dat Jezus in de bovengenoemde tekst (Lukas 4: 18, 19), de profeet Jesaja ten dele citeert. De tekst in Jesaja is: De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, (dit stuk is weggelaten in de prediking van Jezus)

7 Jes 61: 1,2 tesamen met Lukas 7: 22, 23 zijn kernteksten die aangeven wat de missie is van Jezus als messias. En in beide teksten wordt de dag van wraak weggelaten door Jezus. Dat is opvallend. De nadruk lijkt te liggen op Gods barmhartigheid voor de verlorenen. Deze interpretatie gaf direct al aanstoot in de synagoge. Wij dienen Jezus voorbeeld te volgen door de nadruk te leggen op Gods barmhartigheid en daarmee mededogen en niet oordeel centraal te stellen in de missie van gemeente Heerlen. Oordeel blijft uiteraard belangrijk om mensen terug te roepen tot de ware God of om hen ter verantwoording te roepen voor hun gedrag jegens de medemens (weduwe, wees, etc), maar oordeel kan niet primair zijn in de missie van een geloofsgemeenschap. Het is immers door Gods barmhartigheid dat geloofsgemeenschappen worden gevormd! Een geloofsgemeenschap bestaat uit mensen die Gods ontferming hebben ervaren: eerst waren ze geen volk (n.l. verstrooit zie 1 Pet 1: 1), en nu zijn ze zijn volk (1Pet 2: 9). En dit volk is volgens Petrus bijeengebracht om te getuigen van Gods grote daden (Exodus, terugkeer uit ballingschap, wonderen door Jezus, etc). Die daden (bv Exodus) bevatten aspecten van zowel barmhartigheid als oordeel/afrekening met het kwaad. Op deze wijze kan oordeel ter sprake komen. Nu we hebben gezien dat Gods ontferming centraal staat en de basis is voor de missie van de gemeente is het dus verantwoord om naar de behoeften van de mens te vragen. Uiteraard worden deze behoefte bezien in het licht van het Koninkrijk van God.

8 MISSIE De missie geeft aan waar je als kerk voor staat. De missie is het antwoord dat je geeft op de belangrijke vraag waarom bestaat gemeente Heerlen? 1. De missie wijst aan en bekrachtigt menselijke en maatschappelijke behoeften. 2. De gemeente richt zich op het beantwoorden van deze behoeften. Hier ligt de primaire reden voor het verwerven van steun voor de organisatie. 3. De missie verklaart wie er baat bij heeft dat deze missie wordt uitgevoerd. Het is belangrijk om daarbij aan te tonen dat het effect van de missie verder gaat dan individuen, maar ook effect heeft op familie, buurt, maatschappij, etc. 4. De missie wordt geformuleerd voor een periode van ca 5 jaar. Daarna grondige revisie om te zien of de missie nog steeds relevant is. DOEL/VISIE De visie geeft een beeld van de toekomst. Wat is je ideaal voor gemeente Heerlen, hoe ziet de gemeente er dan uit? 1. Wat wordt er bereikt wanneer de gemeente zich richt op het beantwoorden van de menselijke en maatschappelijke behoeften (zie onder missie)? 2. Het doel/visie is dus het antwoord op de vraag Wat willen we bereiken? DOELSTELLINGEN: Een droombeeld van gemeente Heerlen kan mooi zijn, maar het is ook belangrijk te weten hoe je dit ideaal kunt bereiken. Daar zijn doelstellingen voor nodig. 1. Doelstellingen zijn specifieke uitspraken wat de gemeente zal doen om het doel/visie te bereiken.

9 2. Doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, resultaatgericht en tijdgebonden. 3. Doelstellingen geven antwoord op de vraag Hoe willen we ons doel bereiken? PROGRAMMA S Doelstellingen geven aan hoe we ons doel bereiken, en programmas geven aan hoe deze doelstellingen worden geïmplementeerd. 1. Programmas zijn gedetailleerde beschrijving hoe de gemeente haar doelstellingen implementeert. 2. In de programma s worden missie, doel en doelstellingen van de organisatie geïntegreerd. 3. Van belang is van te voren vast te stellen of de gemeente competent is om de programma s uit te voeren? 4. En tevens te kijken hoe deze competentie wordt geëvalueerd? 5. Is gemeente Heerlen wellicht bezig met het kopiëren van diensten/programma s van andere organisaties/kerken? 6. Zo ja, zijn er andere organisaties die deze programmas wellicht beter uitvoeren? 7. Indien dit zo is, wat rechtvaardigt het bestaan van gemeente Heerlen?

10 MISSIE GEMEENTE HEERLEN Mensen een respectvolle en gastvrije familie bieden. Toelichting 1. De missie geeft aan waarom gemeente Heerlen bestaat. 2. De missie wijst daartoe menselijke en/of maatschappelijke behoeften aan die belangrijk zijn in het kader van het koninkrijk van God. 3. Na discussie in kleine groepen werd geborgenheid als de meest belangrijke behoefte in de samenleving aangewezen. 4. De volgende vraag is hoe je mensen geborgenheid kunt bieden als gemeente. De missie geeft antwoord op deze vraag en geeft daarmee de reden voor het bestaan van de gemeente. 5. Het antwoord is dat je mensen geborgenheid geeft door hen een familie te bieden. 6. Tevens werd besloten dat in Heerlen de nadruk moet vallen op een gastvrije en respectvolle familie. Bijbelse verantwoording 1. In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over God als vader en wij als zijn kinderen. Dit is het beeld van de gemeente als familie. 2. Gastvrijheid was een belangrijke waarde in Israel. Abraham is een groot voorbeeld voor ons. Jezus geeft het belang aan van gastvrijheid in de tafelgemeenschap en in zijn onderwijs in diverse gelijkenissen. 3. Wederzijds respect is eveneens van belang in de Bijbel: thuis, op het werk en in de kerk (Ex 20; Eph. 6).

11 DOEL/VISIE Een veilig thuis. Toelichting 1. De visie heeft te maken met het doel en dus met de vraag Wat wordt er bereikt wanneer de gemeente zich richt op het beantwoorden van de behoefte naar geborgenheid (zie missie)? 2. Antwoord: Een veilig thuis. Bijbelse verantwoording In de Bijbel wordt het beeld van een veilig thuis gekoesterd. 1. De verloren zoon keert terug naar huis waar hij een veilig onderkomen krijgt. 2. Jesaja beschrijft het belang van een veilig thuis: Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 3. Ook al is dit een droombeeld van een toekomst die nog komen moet, het is belangrijk het koninkrijk van God nu reeds zichtbaar te maken opdat mensen hun vertrouwen in God zullen stellen. 4. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat Jezus Christus dit koningschap heeft aanvaard; hij heeft afgerekend met het kwaad en zich met name tot de verlorenen heeft gericht om hen thuis te brengen.

12 DOELSTELLINGEN Een droombeeld van gemeente Heerlen als een veilig thuis is heel mooi, maar hoe kunnen we dit ideaal bereiken? Daartoe moeten we doelstellingen formuleren. Links afgebeeld drie cirkels: 1 ste cirkel: Visie - veilig thuis 2 de cirkel: de vereisten die nodig zijn om het doel te bereiken = de doelstellingen. 3 de cirkel: de acties die voortvloeien uit de vereisten. 2 de cirkel: Vereisten/doelstellingen In een open vergadering hebben diverse groepen van gemeente Heerlen nagedacht over de vereisten die nodig zijn om een veilig thuis te creëren: 1. Als gemeenteleden moeten wij bereid zijn om onze tijd aan de gemeente te investeren. 2. Ervoor zorgen dan in de gemeente een gevoel van welbehagen aanwezig is. 3. Vrijgevig willen zijn, bereidheid om de gemeente financieel te ondersteunen. 4. Discretie (wat in de gemeente thuis hoort, niet naar buiten brengen) 5. Verbondenheid met God.

13 6. Waardering van een ieder, zonder aanzien des persoons. 7. Vanzelfsprekende onderlinge zorg. 8. Onderlinge vriendschap en aandacht voor elkaar cultiveren. 9. Elkaar respecteren. 10. Besef van zonde hebben. 11. Tijd nemen om met elkaar te recreëren. 12. Een hoog niveau van spiritualiteit hebben. 13. Elkaar bemoedigen. 14. Streven naar eenheid. 15. Een goede taakverdeling is noodzakelijk m.b.t. onderhoud e.d. betreffende het gebouw. 16. Opvoeding: onderwijs, Bijbelstudie en cultiveren van onze missie. 17. Ontwikkelen van onderling begrip. 18. Gebed als centraal gebeuren. 19. Gemeenschappelijke maaltijden met elkaar hebben. 20. Ervoor zorgen dat de kinderen ook ondersteuning krijgen van de gehele gemeente, hiervoor dienen de ouders bemoediging en begrip te ontvangen in hun opvoedkundige taak. 21. De sabbat dient een feestelijk gebeuren te zijn en als zodanig in onze bijeenkomst gevierd te worden. De gemeente moet een blijde en vreugdevolle plaats zijn. 22. Huisgroepen

14 DOELSTELLINGEN Toelichting bij foto Het bestuur houdt het roer in de hand en moet van tijd tot tijd bijsturen om op koers te blijven. Het doel is om met het schip een veilige haven/thuis te bereiken. De spaken in het stuurwiel zijn de vereisten. Telkens als er bijgestuurd wordt komen er andere spaken boven, die dan prioriteit hebben. Voor het jaar 2008 stellen we de volgende prioriteiten: opvoeding, huisgroepen en maaltijd. Opvoeding is een belangrijk aspect om een hechte familie te vormen. In de kerk vindt opvoeding met name plaats in de sabbatschool. DE VRAAG IS NU: Hoe kan opvoeding onze missie ondersteunen? De focus is op een familie waar gastvrijheid en respect centraal staan. Nodig is dat sabbatschoolklas open staat voor een ieder (=gastvrijheid) en dat gesprek plaats vindt op basis van respect.

15 Huisgroepen is de basis van een kerk die een hechte familie wil zijn. Je komt in kleine groep samen om God te leren kennen (gebed, Bijbellezen, etc) of om je medemens te helpen (diaconaal). Doelstelling voor dit jaar is dat gemeente Heerlen in grote plaatsen in de regio kleine groepen heeft (Heerlen, Maastricht, Sittard, Brunssum) Maaltijd en feest. Maandelijks een gezamelijke maaltijd met hele gemeente op sabbatmiddag na eredienst. Iedereen is welkom, en deze maaltijd is iets feestelijks. PROGRAMMAS/ACTIES Links afgebeeld drie cirkels: 1 ste cirkel: Visie - veilig thuis 2 de cirkel: de vereisten die nodig zijn om het doel te bereiken = de doelstellingen. 3 de cirkel: de acties die voortvloeien uit de vereisten. 3 de cirkel: Acties/programmas. Zoals we hierboven zagen vloeien acties voort uit de vereisten. Het formuleren en implementeren van acties is zaak van de betreffende departementen. De plannen zullen aan aan de gemeente bekend gemaakt worden. Ook zal er verantwoording worden afgelegd aan de gemeente over het afgelopen jaar in een open vergadering.

16 1. opvoeding departement sabbatschool 2. huisgroepen bestuur 3. maaltijd zorgteam (ouderlingen, hoofd diaconie en predikant) Opvoeding De vraag is Hoe kan opvoeding onze missie ondersteunen? De volgende acties zijn genomen door het department Sabbatschool: 1. één extra gespreksgroep voor de jeugd, een Engelse gespreksgroep, een traditonele gespreksgroep en kleine groepen volgens de Beninimethode. Dit om de grootte van de sabbatschoolklassen terug te brengen (ideaal maximaal 7-8) en tegemoet te komen aan de individuele behoefte. 2. Sabbatschool podium dienst door meerdere personen gezamenlijk, eventueel families (in plaats van individuen) laten leiden Huisgroepen De vraag is Hoe kunnen huisgroepen onze missie ondersteunen? De volgende acties zijn genomen: 1. Oprichten Sittard en Maastricht groepen 2. Als coördinatoren van de huisgroepen zijn de volgende mensen aangesteld: Heerlen Paulo Smit. Sittard Cécile Rikumahu. Maastricht Ana Schutgens. Maaltijd De vraag is Hoe kan de maaltijd onze missie ondersteunen? De volgende acties zijn genomen: 1. Minimaal één keer per maand een gezamelijke maaltijd organiseren 2. Agapè maaltijd organiseren: Avondmaal krijgt daarmee meer een maaltijd karakter zoals ook in de vroege kerk gebeurde. 3. Discussie aangaan omtrent agapè maaltijd in gemeente Heerlen. 4. Achterzaal verder afwerken (geluidsisolerend) zodat het een geschikte ruimte wordt om maaltijd te hebben.

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

Handboek 2 De kerk besturen 2010

Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Nadere informatie

Brochure. Waarom een doopkaars?

Brochure. Waarom een doopkaars? Brochure Waarom een doopkaars? Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen

Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Kanttekeningen - Waarom ik niet meer naar de kerk ga! door Wayne Jacobsen Geachte medegelovige, Ik waardeer uw bezorgdheid voor mij en jouw bereidheid om problemen aan te halen die u tot bezorgdheid hebben

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie