Gemeente Heerlen Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heerlen Beleidsplan 2009-2014"

Transcriptie

1 Gemeente Heerlen Beleidsplan

2 Voorwoord Een beleidsplan is nodig om als gemeente samen een koers uit te zetten. Zonder een dergelijk plan weet de gemeente niet weet waar de reis heen gaat en verliest daarmee haar doel. Het is gebruikelijk dat verkiezingen om de twee jaar plaats vinden. Het eerste jaar is een inwerkperiode en tijd om plannen te maken. Het tweede jaar om deze plannen uit te voeren. Als er na twee jaar weer een nieuw bestuur wordt gekozen begint alles weer opnieuw: inwerken, plannen maken, plannen uitvoeren. Gevolg is dat de gemeente als geheel een koers vaart op basis van kortstondig beleid (1-2 jaar). Beleid dient echter gemaakt te worden voor de lange termijn (5-10 jaar). Dit stelt de gemeente Heerlen instaat om zich op concrete problemen te richten en daar een oplossing voor te vinden. Dat is nodig. Het is ook belangrijk dat gemeente Heerlen steun krijgt voor het uitvoeren van haar missie: steun in de eerste plaats van haar eigen leden maar daarnaast mogelijk ook van mensen in de wijk en zelfs de stad Heerlen. Wij leven vanuit de verwachting dat Jezus spoedig weerkomt. En juist daarom is het belangrijk om goede plannen te maken en ons en anderen voor te bereiden op die komst. Wij rekenen op uw steun om gemeente Heerlen tot een unieke plek te maken waar mensen een veilig thuis kunnen vinden. Het bestuur

3 Inleiding De wereld om ons heen is veranderd en zal blijven veranderen. De muur in Berlijn die symbool stond voor scheiding tussen Oost en West is gevallen. De val van de Twin Towers in New York wees echter op een ander ernstig conflict, dat nog steeds voortduurt en effect heeft op eigen bodem. De val van Lehman Brothers, een grote Amerikaanse inversteringsbank op Wall Street, leidde tot een wereldwijde financiële crisis, economische achteruitgang, werkeloosheid. Al deze gebeurtenissen hebben effect op mens en samenleving. De kerk staat midden in deze samenleving. Onze leden wonen en werken in Nederland. Ze gaan dagelijks om met mensen die nooit naar een kerk komen. Wat is hun taak in deze contacten? Wat is de taak van de kerk? In het verbond tussen God en het volk Israel stonden twee waarden centraal: trouw en recht. Trouw zijn aan God is altijd een belangrijke zaak geweest. Adventisten geloven dat ze met het vieren van de Sabbat hun trouw aan God laten zien. Ook geloven Adventisten dat ze geroepen zijn om anderen te wijzen op het belang van de Sabbat als teken van trouw. De tweede waarde van het verbond is recht. Dit heeft te maken met recht doen, en dus met de relatie met je naaste. Jezus heeft beide verbondswaarden samengevat in één waarde: liefde, en wel liefde tot God en je naaste. Beide waarden zijn de steunpilaren van het verbond. Neem je één ervan weg dan stort het verbond in. Trouw en recht behoren dus beiden centraal te staan in de gemeente. Hoe doen we dat in een wereld die voortdurend veranderd? Onze ouders en voorouders hebben een tijd gekend waarin je geen vrij kon krijgen op sabbat. Er werden grote offers gebracht om trouw te blijven aan God. Als andersdenkende werd je vaak buitengesloten door eigen familie, vrienden en collega s op het werk.

4 Wij leven in een tijd waarin je juist vrijuit kunt spreken over je eigen geloof, met name als je in jouw geloof verschilt van de gevestigde kerk. Mensen hechten minder waarde aan de kerk als instituut en meer waarde aan persoonlijk geloofservaring. Hoe breng je de sabbat ter sprake in deze tijd? Mensen oproepen om tot een instituut te behoren, de traditionele benadering, heeft weinig nut. Het grootste deel van de Nederlanders behoort namelijk niet meer tot een kerk. Het is belangrijk dit soort veranderingen mee te nemen in het beleid van gemeente Heerlen. Dit betekent overigens niet dat we minder waarde hechten aan trouw dan onze voorouders. Nee, in geen geval. Het betekent wel dat we samen nadenken hoe mensen in deze tijd hun trouw aan de ene God behoren te tonen. Uiteraard moet de gemeente ook aandacht besteden aan de tweede pilaar van het verbond: recht. Ook hier geldt dat we onze opdracht opnieuw zullen moeten bezien in het licht van de grote veranderingen die hebben plaats gehad in de wereld. Onrecht werd door de profeten in het oude Israel aan de kaak gesteld. Ook wij dienen alert te blijven op dit punt. Van belang is dat onrecht in onze tijd minder zichtbaar is geworden dan in voorgaande tijden. Grote multinationals en industrieën maken gebruik van voor ons onzichtbare arbeiders, die vaak in schrijnende omstandigheden leven. De basis voor onze inzet hier is Gods ontferming over de mens. Recentelijk hebben sommigen er voor gepleit ook het dier niet te vergeten. Door grootschalige bio-industrie verworden dieren tot plofkip, slachtvarken, slachtkoe. Behoren we als gelovigen wel of geen (bio)vlees te eten? Wie zal het zeggen. Laten we samen in de gemeente nadenken over dit soort belangrijke zaken om daarmee het verbond met God centraal te stellen in gemeente Heerlen.

5 Verantwoording werkwijze Wij hebben ervoor gekozen om te beginnen met een inventarisering van menselijke en maatschappelijk behoeften. Vervolgens gaan we kijken naar een oplossing van die noden. Daar ligt de missie van de kerk. Is deze werkwijze verantwoord? Behoeften veranderen immers snel. Maar is de opdracht die we hebben niet altijd het zelfde? Jezus zelf had oog voor de behoeften van de mens: honger, ziekte, etc. Hij gaf de 5000 te eten, gaf wijn op een feest, genas zieken, etc. Het is zelfs zo dat hij zich juist tot mensen richtte die derglijke behoeften hadden. In Lukas 4: 18, 19 zegt Jezus uitdrukkelijk het volgende over zijn taak als Messias: De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen De vraag is nu wat deze behoeften te maken hebben met de verkondiging van het evangelie? Allereerst vragen we Wat is het evangelie? Dit lijkt een vanzelfsprekende zaak. Toch is het goed om nog eens naar de Bijbelsteksten te kijken. In Mk 1: 14, 15 geeft de schrijver aan dat Jezus naar zijn prediking begint met de boodschap: De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Jezus gebruikt hier een tekst van Jesaja 52 waar de profeet eveneens spreekt over het koningschap van God. Hij noemt daarbij twee zaken: dit koningschap moet verkondigd worden, èn het is goed nieuws (= vertaling van het grieks woord evangelie ). Het verkondigen van het evangelie is dus in feite de aankondiging van het koningschap van God.

6 Dit konigschap van God heeft direct verband met de komst van de Messias. Ons woord Messias komt uit het hebreeuws en betekent gezalfde, en dit verwijst naar de koning. De profeten Jesaja en Ezechiel geven aan dat de taak van de Messias vooral ligt in het bijeenzamelen van de verloren schapen. Deze schapen hebben dorst, honger, en zijn gewond. God zelf neemt volgens deze profeten (Ez 34) de zorg voor hen op. Deze zorg is dus een belangrijk aspect van zijn koningschap. Wanneer Jezus een genezing verricht, en daarmee de zorg van God voor het verlorene openbaart, zegt hij dan ook: Het Koninkrijk van God is in uw midden (Mt 12: 28). De volgende vraag is welke behoeften legitiem zijn? Immers mensen zeggen dat ze naast water, brood en gezondheid ook andere zaken nodig hebben. En is het niet zo dat in de eindtijd mensen alleen maar denken aan eten, drinken, huwen en niet aan God? Elders maant Jezus zijn volgelingen aan om niet bezorgd te zijn over eten, drinken en kleding, maar eerst het koninkrijk van God te zoeken. Moeten we niet eerder beginnen bij God en niet bij de mens; bij Gods oordeel over de mens die teveel bezig met eigen behoeften? Het is opvallend dat Jezus in de bovengenoemde tekst (Lukas 4: 18, 19), de profeet Jesaja ten dele citeert. De tekst in Jesaja is: De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, (dit stuk is weggelaten in de prediking van Jezus)

7 Jes 61: 1,2 tesamen met Lukas 7: 22, 23 zijn kernteksten die aangeven wat de missie is van Jezus als messias. En in beide teksten wordt de dag van wraak weggelaten door Jezus. Dat is opvallend. De nadruk lijkt te liggen op Gods barmhartigheid voor de verlorenen. Deze interpretatie gaf direct al aanstoot in de synagoge. Wij dienen Jezus voorbeeld te volgen door de nadruk te leggen op Gods barmhartigheid en daarmee mededogen en niet oordeel centraal te stellen in de missie van gemeente Heerlen. Oordeel blijft uiteraard belangrijk om mensen terug te roepen tot de ware God of om hen ter verantwoording te roepen voor hun gedrag jegens de medemens (weduwe, wees, etc), maar oordeel kan niet primair zijn in de missie van een geloofsgemeenschap. Het is immers door Gods barmhartigheid dat geloofsgemeenschappen worden gevormd! Een geloofsgemeenschap bestaat uit mensen die Gods ontferming hebben ervaren: eerst waren ze geen volk (n.l. verstrooit zie 1 Pet 1: 1), en nu zijn ze zijn volk (1Pet 2: 9). En dit volk is volgens Petrus bijeengebracht om te getuigen van Gods grote daden (Exodus, terugkeer uit ballingschap, wonderen door Jezus, etc). Die daden (bv Exodus) bevatten aspecten van zowel barmhartigheid als oordeel/afrekening met het kwaad. Op deze wijze kan oordeel ter sprake komen. Nu we hebben gezien dat Gods ontferming centraal staat en de basis is voor de missie van de gemeente is het dus verantwoord om naar de behoeften van de mens te vragen. Uiteraard worden deze behoefte bezien in het licht van het Koninkrijk van God.

8 MISSIE De missie geeft aan waar je als kerk voor staat. De missie is het antwoord dat je geeft op de belangrijke vraag waarom bestaat gemeente Heerlen? 1. De missie wijst aan en bekrachtigt menselijke en maatschappelijke behoeften. 2. De gemeente richt zich op het beantwoorden van deze behoeften. Hier ligt de primaire reden voor het verwerven van steun voor de organisatie. 3. De missie verklaart wie er baat bij heeft dat deze missie wordt uitgevoerd. Het is belangrijk om daarbij aan te tonen dat het effect van de missie verder gaat dan individuen, maar ook effect heeft op familie, buurt, maatschappij, etc. 4. De missie wordt geformuleerd voor een periode van ca 5 jaar. Daarna grondige revisie om te zien of de missie nog steeds relevant is. DOEL/VISIE De visie geeft een beeld van de toekomst. Wat is je ideaal voor gemeente Heerlen, hoe ziet de gemeente er dan uit? 1. Wat wordt er bereikt wanneer de gemeente zich richt op het beantwoorden van de menselijke en maatschappelijke behoeften (zie onder missie)? 2. Het doel/visie is dus het antwoord op de vraag Wat willen we bereiken? DOELSTELLINGEN: Een droombeeld van gemeente Heerlen kan mooi zijn, maar het is ook belangrijk te weten hoe je dit ideaal kunt bereiken. Daar zijn doelstellingen voor nodig. 1. Doelstellingen zijn specifieke uitspraken wat de gemeente zal doen om het doel/visie te bereiken.

9 2. Doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, resultaatgericht en tijdgebonden. 3. Doelstellingen geven antwoord op de vraag Hoe willen we ons doel bereiken? PROGRAMMA S Doelstellingen geven aan hoe we ons doel bereiken, en programmas geven aan hoe deze doelstellingen worden geïmplementeerd. 1. Programmas zijn gedetailleerde beschrijving hoe de gemeente haar doelstellingen implementeert. 2. In de programma s worden missie, doel en doelstellingen van de organisatie geïntegreerd. 3. Van belang is van te voren vast te stellen of de gemeente competent is om de programma s uit te voeren? 4. En tevens te kijken hoe deze competentie wordt geëvalueerd? 5. Is gemeente Heerlen wellicht bezig met het kopiëren van diensten/programma s van andere organisaties/kerken? 6. Zo ja, zijn er andere organisaties die deze programmas wellicht beter uitvoeren? 7. Indien dit zo is, wat rechtvaardigt het bestaan van gemeente Heerlen?

10 MISSIE GEMEENTE HEERLEN Mensen een respectvolle en gastvrije familie bieden. Toelichting 1. De missie geeft aan waarom gemeente Heerlen bestaat. 2. De missie wijst daartoe menselijke en/of maatschappelijke behoeften aan die belangrijk zijn in het kader van het koninkrijk van God. 3. Na discussie in kleine groepen werd geborgenheid als de meest belangrijke behoefte in de samenleving aangewezen. 4. De volgende vraag is hoe je mensen geborgenheid kunt bieden als gemeente. De missie geeft antwoord op deze vraag en geeft daarmee de reden voor het bestaan van de gemeente. 5. Het antwoord is dat je mensen geborgenheid geeft door hen een familie te bieden. 6. Tevens werd besloten dat in Heerlen de nadruk moet vallen op een gastvrije en respectvolle familie. Bijbelse verantwoording 1. In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over God als vader en wij als zijn kinderen. Dit is het beeld van de gemeente als familie. 2. Gastvrijheid was een belangrijke waarde in Israel. Abraham is een groot voorbeeld voor ons. Jezus geeft het belang aan van gastvrijheid in de tafelgemeenschap en in zijn onderwijs in diverse gelijkenissen. 3. Wederzijds respect is eveneens van belang in de Bijbel: thuis, op het werk en in de kerk (Ex 20; Eph. 6).

11 DOEL/VISIE Een veilig thuis. Toelichting 1. De visie heeft te maken met het doel en dus met de vraag Wat wordt er bereikt wanneer de gemeente zich richt op het beantwoorden van de behoefte naar geborgenheid (zie missie)? 2. Antwoord: Een veilig thuis. Bijbelse verantwoording In de Bijbel wordt het beeld van een veilig thuis gekoesterd. 1. De verloren zoon keert terug naar huis waar hij een veilig onderkomen krijgt. 2. Jesaja beschrijft het belang van een veilig thuis: Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 3. Ook al is dit een droombeeld van een toekomst die nog komen moet, het is belangrijk het koninkrijk van God nu reeds zichtbaar te maken opdat mensen hun vertrouwen in God zullen stellen. 4. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat Jezus Christus dit koningschap heeft aanvaard; hij heeft afgerekend met het kwaad en zich met name tot de verlorenen heeft gericht om hen thuis te brengen.

12 DOELSTELLINGEN Een droombeeld van gemeente Heerlen als een veilig thuis is heel mooi, maar hoe kunnen we dit ideaal bereiken? Daartoe moeten we doelstellingen formuleren. Links afgebeeld drie cirkels: 1 ste cirkel: Visie - veilig thuis 2 de cirkel: de vereisten die nodig zijn om het doel te bereiken = de doelstellingen. 3 de cirkel: de acties die voortvloeien uit de vereisten. 2 de cirkel: Vereisten/doelstellingen In een open vergadering hebben diverse groepen van gemeente Heerlen nagedacht over de vereisten die nodig zijn om een veilig thuis te creëren: 1. Als gemeenteleden moeten wij bereid zijn om onze tijd aan de gemeente te investeren. 2. Ervoor zorgen dan in de gemeente een gevoel van welbehagen aanwezig is. 3. Vrijgevig willen zijn, bereidheid om de gemeente financieel te ondersteunen. 4. Discretie (wat in de gemeente thuis hoort, niet naar buiten brengen) 5. Verbondenheid met God.

13 6. Waardering van een ieder, zonder aanzien des persoons. 7. Vanzelfsprekende onderlinge zorg. 8. Onderlinge vriendschap en aandacht voor elkaar cultiveren. 9. Elkaar respecteren. 10. Besef van zonde hebben. 11. Tijd nemen om met elkaar te recreëren. 12. Een hoog niveau van spiritualiteit hebben. 13. Elkaar bemoedigen. 14. Streven naar eenheid. 15. Een goede taakverdeling is noodzakelijk m.b.t. onderhoud e.d. betreffende het gebouw. 16. Opvoeding: onderwijs, Bijbelstudie en cultiveren van onze missie. 17. Ontwikkelen van onderling begrip. 18. Gebed als centraal gebeuren. 19. Gemeenschappelijke maaltijden met elkaar hebben. 20. Ervoor zorgen dat de kinderen ook ondersteuning krijgen van de gehele gemeente, hiervoor dienen de ouders bemoediging en begrip te ontvangen in hun opvoedkundige taak. 21. De sabbat dient een feestelijk gebeuren te zijn en als zodanig in onze bijeenkomst gevierd te worden. De gemeente moet een blijde en vreugdevolle plaats zijn. 22. Huisgroepen

14 DOELSTELLINGEN Toelichting bij foto Het bestuur houdt het roer in de hand en moet van tijd tot tijd bijsturen om op koers te blijven. Het doel is om met het schip een veilige haven/thuis te bereiken. De spaken in het stuurwiel zijn de vereisten. Telkens als er bijgestuurd wordt komen er andere spaken boven, die dan prioriteit hebben. Voor het jaar 2008 stellen we de volgende prioriteiten: opvoeding, huisgroepen en maaltijd. Opvoeding is een belangrijk aspect om een hechte familie te vormen. In de kerk vindt opvoeding met name plaats in de sabbatschool. DE VRAAG IS NU: Hoe kan opvoeding onze missie ondersteunen? De focus is op een familie waar gastvrijheid en respect centraal staan. Nodig is dat sabbatschoolklas open staat voor een ieder (=gastvrijheid) en dat gesprek plaats vindt op basis van respect.

15 Huisgroepen is de basis van een kerk die een hechte familie wil zijn. Je komt in kleine groep samen om God te leren kennen (gebed, Bijbellezen, etc) of om je medemens te helpen (diaconaal). Doelstelling voor dit jaar is dat gemeente Heerlen in grote plaatsen in de regio kleine groepen heeft (Heerlen, Maastricht, Sittard, Brunssum) Maaltijd en feest. Maandelijks een gezamelijke maaltijd met hele gemeente op sabbatmiddag na eredienst. Iedereen is welkom, en deze maaltijd is iets feestelijks. PROGRAMMAS/ACTIES Links afgebeeld drie cirkels: 1 ste cirkel: Visie - veilig thuis 2 de cirkel: de vereisten die nodig zijn om het doel te bereiken = de doelstellingen. 3 de cirkel: de acties die voortvloeien uit de vereisten. 3 de cirkel: Acties/programmas. Zoals we hierboven zagen vloeien acties voort uit de vereisten. Het formuleren en implementeren van acties is zaak van de betreffende departementen. De plannen zullen aan aan de gemeente bekend gemaakt worden. Ook zal er verantwoording worden afgelegd aan de gemeente over het afgelopen jaar in een open vergadering.

16 1. opvoeding departement sabbatschool 2. huisgroepen bestuur 3. maaltijd zorgteam (ouderlingen, hoofd diaconie en predikant) Opvoeding De vraag is Hoe kan opvoeding onze missie ondersteunen? De volgende acties zijn genomen door het department Sabbatschool: 1. één extra gespreksgroep voor de jeugd, een Engelse gespreksgroep, een traditonele gespreksgroep en kleine groepen volgens de Beninimethode. Dit om de grootte van de sabbatschoolklassen terug te brengen (ideaal maximaal 7-8) en tegemoet te komen aan de individuele behoefte. 2. Sabbatschool podium dienst door meerdere personen gezamenlijk, eventueel families (in plaats van individuen) laten leiden Huisgroepen De vraag is Hoe kunnen huisgroepen onze missie ondersteunen? De volgende acties zijn genomen: 1. Oprichten Sittard en Maastricht groepen 2. Als coördinatoren van de huisgroepen zijn de volgende mensen aangesteld: Heerlen Paulo Smit. Sittard Cécile Rikumahu. Maastricht Ana Schutgens. Maaltijd De vraag is Hoe kan de maaltijd onze missie ondersteunen? De volgende acties zijn genomen: 1. Minimaal één keer per maand een gezamelijke maaltijd organiseren 2. Agapè maaltijd organiseren: Avondmaal krijgt daarmee meer een maaltijd karakter zoals ook in de vroege kerk gebeurde. 3. Discussie aangaan omtrent agapè maaltijd in gemeente Heerlen. 4. Achterzaal verder afwerken (geluidsisolerend) zodat het een geschikte ruimte wordt om maaltijd te hebben.

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde Tweede Advent Zondagmorgen 4 december uur

Ontmoetingskerk Heerde Tweede Advent Zondagmorgen 4 december uur Ontmoetingskerk Heerde Tweede Advent Zondagmorgen 4 december 2016 10.00 uur Voorganger: Ds. Hanneke Diermanse Organist: Henk van der Maten Lector: Luit Jonker Koster: Peter Bakker Beamist: Wietse Wijnstok

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Stella en Evelien Opw. 529 Komt laten wij aanbidden Stella/Evelien Kaarsen aansteken. Vrede groet GK 85 Weet je waarom Jezus A: Kind B: Gem

Stella en Evelien Opw. 529 Komt laten wij aanbidden Stella/Evelien Kaarsen aansteken. Vrede groet GK 85 Weet je waarom Jezus A: Kind B: Gem Welkom Stella en Evelien Opw. 529 Komt laten wij aanbidden Stella/Evelien Kaarsen aansteken. Ds. Vrede groet GK 85 Weet je waarom Jezus A: Kind B: Gem Ds. Gebed Anne Bijbellezen Jesaja 2: 1-5 en Jesaja

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Toen ik het slot van de lezing van Matteüs las, moest ik gelijk denken aan het nieuws van deze week. Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens?` Antwoord:

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

Lucas 1,26-38 - God roept jou in dit wonder

Lucas 1,26-38 - God roept jou in dit wonder Lucas 1,26-38 - God roept jou in dit wonder Liturgie Voorzang LB 126,1.2 Stil gebed Votum en zegengroet Zingen LB 125,1.2.4 Gebed Lezen uit de Bijbel: Lukas 1,26-38 Zingen: Gez 77,1.2.3. Preek Zingen Ps

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Welkom en Afkondigingen >

Welkom en Afkondigingen > Welkom en Afkondigingen > Zingen Intochtslied: 113:1,2 > Prijs, halleluja, prijs de Heer, gij 's Heren knechten, immermeer moet 's Heren naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't oosten straalt tot waar

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

=> samen Gods visie ontdekken: wat betekent het om Gods kerk te zijn hier en nu?

=> samen Gods visie ontdekken: wat betekent het om Gods kerk te zijn hier en nu? Kerkzijn in de 21ste eeuw deel 1-09/08/2015 1. Inleiding Thema = kerkzijn in 21ste eeuw Waarom? Onze wereld veranderd - 'tempo is niet alleen snel, maar mate waarmee veranderd vergroot' - als wij willen

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE TEKST 1 In een bijbels perspectief verschijnt de mens als faiblesse et promesse. Mensen zijn tezelfdertijd eindig onvolkomen en oneindig beloftevol. Beperkt, kwetsbaar,

Nadere informatie

Invloed in generaties. Thema: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet gaan!

Invloed in generaties. Thema: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet gaan! Invloed in generaties Thema: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet gaan! Relatie is onze opdracht Efz. 3 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de Efeze 5:15-20 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Een Joodse, Chassidische rabbi, ik weet niet meer welke, zit in zijn studeerkamer de Thora te bestuderen. Ineens wordt er hard op de deur geklopt, en

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer 12 januari 2014

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer 12 januari 2014 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer 12 januari 2014 Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde (Matteüs 3) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Eredienst van gebed, zang en bemoediging

Eredienst van gebed, zang en bemoediging Eredienst van gebed, zang en bemoediging Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Zingen: Psalm 116 vers 7, 8 en 10

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Lucas 1,26-38 God roept jou in dit wonder

Lucas 1,26-38 God roept jou in dit wonder Lucas 1,26-38 God roept jou in dit wonder Liturgie Voorzang LB 126,1.2 Stil gebed Votum en zegengroet Zingen LB 125,1.2.4 Gebed Lezen uit de Bijbel: Lukas 1,26-38 Zingen: Gez 77,1.2.3. Preek Zingen Ps

Nadere informatie

Avondmaal vieren door tieners

Avondmaal vieren door tieners Avondmaal vieren door tieners Leeftijd: 13-16, 16+ Soort bijeenkomst: club, catechese, viering Soort werkvorm: Liturgie Thema: Avondmaal, Bidden, Jezus, Navolging, Offer Avondmaal is een kernritueel in

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Zondag 21 augustus Leven met het visioen. Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas t/m 30

Zondag 21 augustus Leven met het visioen. Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas t/m 30 Zondag 21 augustus Leven met het visioen Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas 13 22 t/m 30 Het zijn geen gemakkelijke lezingen die wij vandaag horen en het klinkt ook niet allemaal even vriendelijk. Ik moet

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT. zondag 24 januari 2016. voorganger: ds. Klaas Vos organist: dhr. Karel Smagge

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT. zondag 24 januari 2016. voorganger: ds. Klaas Vos organist: dhr. Karel Smagge PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT zondag 24 januari 2016 voorganger: ds. Klaas Vos organist: dhr. Karel Smagge VOOR DE DIENST we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105 Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst Psalm 105 1. Looft, looft, verheugd, de HEER der heren; aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren. Doet Zijne glorierijke daân alom de volkeren verstaan. En spreekt, met

Nadere informatie

Discipelen van de Dienstknecht

Discipelen van de Dienstknecht Discipelen van de Dienstknecht (Het Evangelie naar Markus) Voorburg 19 september 2015 Inhoudsopgave 1. Het Evangelie als boek 2. Het Evangelie: schrijvers en doelgroepen 3. Het Evangelie: beschrijving

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties

Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties Bijbelteksten die vaak gebruikt worden in het gesprek rondom homoseksuele relaties In bijna elk gesprek of discussie rondom homoseksuele relaties en het (in)zegenen van andersoortige levensverbintenissen,

Nadere informatie

Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid

Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid Het Evangelie naar Johannes Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid Age Romkes Stichting Artios, kopiëren niet toegestaan Bijbelteksten zijn met toestemming overgenomen uit de Herziene

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Gebed om te gedenken. Gebed van lofprijzing. Gebed na Hemelvaart. Gebed op de levenszee

Gebed om te gedenken. Gebed van lofprijzing. Gebed na Hemelvaart. Gebed op de levenszee Gebed van lofprijzing Gebed om te gedenken Ik dank U, grote God, dat Gij de Vader zijt die mij te boven gaat, de Zoon die mij terzijde staat, de Geest die in mij bidt en smeekt. Heer, onze God, op deze

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal Gemeente van onze Here Jezus Christus, In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven: En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie