De wereld is meer onvoorspelbaar en daardoor gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wereld is meer onvoorspelbaar en daardoor gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog"

Transcriptie

1 De visie van de VVD op de krijgsmacht Inbreng bij de financiële verkenningen, 15 mei 2008 Inleiding Elk essay over de krijgsmacht dient te beginnen met een analyse van de situatie in de wereld. Pas als wij de gevaren in deze wereld in kaart hebben gebracht kunnen wij namelijk iets zinnigs zeggen over de organisatie van de krijgsmacht. De wereld is meer onvoorspelbaar en daardoor gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door een merkwaardige combinatie van symmetrische en asymmetrische dreigingen. Het handelt hier om traditionele en nieuwe bedreigingen en dat geeft een heel verwarrend beeld. Tegelijkertijd worden de internationale mechanismen die we hebben om onveiligheid te beheersen steeds zwakker. Die tegengestelde beweging voorspelt niet veel goeds. De wereld wordt steeds instabieler. De asymmetrische dreiging Na de val van de muur gingen velen ervan uit dat wij nu zouden gaan genieten van een vredesdividend. Bovendien bestond er een groot vertrouwen in technologische vooruitgang. De zogeheten revolution in military affairs voedde de gedachte dat wij met onze technologische superioriteit een all pervasive surveillance van het slagveld hadden weten te creëren. We konden nu met onze slimme wapensystemen met een stand-off engagement de tegenstander aanpakken. Vieze, nare grondgevechten behoorden voorgoed tot het verleden. De werkelijkheid van vandaag ziet er helaas anders uit. De Eerste Golfoorlog vestigde het beeld dat het Westen symmetrische conflicten gemakkelijk kon winnen. Saddam werd immers in een paar weken weggevaagd. Onze tegenstander reageerde door zich met name op krijgsmethoden te richten waarmee men de technologische superioriteit van het Westen kan vermijden. Het begrip asymmetrische oorlogsvoering deed zijn intrede. Met een dergelijke methode wordt het breken van de politieke wil van het Westen het belangrijkste strategische doel. Men vermijdt eenvoudigweg directe confrontaties met de technologisch en militair superieure tegenstander. Verliezen worden toegebracht via asymmetrische weg zoals sluipschutters, zelfmoordterroristen, bermbommen en IED s. Hiermee ontzegt men de tegenstander de ervaring van het voeren van een eerlijke strijd. In een symmetrische strijd komt er meestal een duidelijke winnaar uit de bus en kan men dus accepteren dat er eventuele slachtoffers vallen. In het geval van een asymmetrische oorlogsvoering is er zelden sprake van een beslissende slag en leidt het vallen van slachtoffers dus tot gevoelens van onmacht. Er zijn immers slachtoffers te betreuren terwijl de vijand niet eens is waargenomen. Deze methode is dus buitengewoon geschikt om de politieke wil te ondermijnen. Bij elke gesneuvelde soldaat laait immers de discussie op over het al dan niet voortzetten van de missie. Dat is precies wat de tegenstander wil. Het strategische doel van dergelijke asymmetrische oorlogsvoering is immers het breken van de politieke wil. Indien de wil gebroken is, vertrekt de superieure krijgsmacht namelijk en dat is precies wat onze tegenstander wil. Aan deze ontwikkeling hebben de westerse landen erg moeten wennen. Met name bij landoorlogen is er tegenwoordig in het geheel geen sprake van een stand-off engagement maar hebben wij gewoon met een ordinaire 19e eeuwse vuile oorlog met guerilla-achtige kenmerken te maken. Vandaag de dag moeten wij optreden tegen een ongrijpbare tegenstander die zich manifesteert in kleine, verspreid optredende, groepjes met een hele lage tactische 1

2 signatuur die vaak beschikken over een grote hoeveelheid vuurkracht dankzij de proliferatie van technologieën. Dergelijke strijders zijn moeilijk op te sporen aangezien zij vaak opgaan in de bevolking. De bevolking is daarmee zowel middel als doel geworden. Strijders verbergen zich onder de bevolking en lokken burgerslachtoffers uit hetgeen de good will voor de Westerse aanwezigheid ondermijnt. Het Westen bevindt zich hier in een benarde positie. Indien het westen niet reageert op een aanslag wordt het gezien als zwak. Indien het wèl reageert en burgerslachtoffers maakt, verliest het de steun van de plaatselijke en eigen bevolking. Talibanstrijders venten deze win-win situaties virtuoos uit met behulp van public information campaigning. Samengevat: de verwachte clean war blijkt een dirty war te zijn. Tegelijkertijd spelen hier ook de schaduwzijden van globalisering een rol. Veel groepen in de wereld hebben het gevoel niet te delen in de welvaartsgroei van globalisering. Dit heeft geleid tot sociale en culturele fragmentarisering. De urbanisatie heeft geleid tot verwatering van allerlei oude verbanden hetgeen de gevoelens van onzekerheid heeft versterkt. Veel mensen zijn hierdoor ontvankelijk voor alles verklarende ideologieën die schijnzekerheid bieden. De boodschap is: geloof in deze ideologie (en ideoloog) en alles komt goed! We zien dus een toename van irrationaliteit. Dit gegeven gecombineerd met failed states en bloedige burgeroorlogen, waarin grootschalige schendingen van mensenrechten plaatsvinden, tekent de instabiliteit van de wereld van vandaag. In een aantal van die conflicten zullen wij moeten ingrijpen omdat zij eenvoudigweg de internationale rechtsorde bedreigen en daarmee onze nationale belangen op het gebied van handel, welvaart en stabiliteit. En als daarmee wordt gewacht, heeft dat veelal directe gevolgen voor onze samenleving(angstgevoelens, terroristische activiteiten). Dat militair ingrijpen leidt tot een confrontatie met irreguliere groepen waar onze oude kennis ons helaas niet van dienst kan zijn. Indien men namelijk de oorzaken voor een conflict niet wegneemt heeft het weinig zin om een kostbare militaire operatie te beginnen. Die oorzaken zijn vaak cultureel, sociaal en religieus en vereisen naast een militaire aanpak tevens een civiele en voor dat laatste zijn militairen in het algemeen niet opgeleid. Veiligheid en ontwikkeling moeten hier hand in hand gaan. Het wegnemen van de oorzaken van een conflict vereist een multi-disciplinaire benadering: de zogenaamde comprehensive approach, in ons land beter bekend als de 3D benadering ( Defense, Diplomacy and Development ). Volgens deze methode gebruiken wij militaire middelen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Hiermee creëren wij ruimte om de civiele taken, die de oorzaken van het conflict wegnemen, uit te kunnen voeren. De comprehensive approach is niet eenvoudig. De militaire operatie kunnen wij controleren maar bij de civiele operatie is dit veel minder het geval. De militairen zijn immers altijd het verlengstuk van de politiek, maar NGO s, die vooral de civiele taken zouden moeten uitvoeren, hebben een eigenstandige positie. Zij krijgen weliswaar overheidsgeld maar zijn alleen verantwoording schuldig aan hun achterban en hun handvest en dus niet aan de politiek. Er is dus geen regie. En dat terwijl civiele taken als het op gang krijgen van de economie, behoorlijk bestuur, werken aan een beter juridisch apparaat, het bouwen van scholen, etc. cruciaal zijn en alleen maar kunnen plaatsvinden in nauwe samenwerking met militairen. Dit is een onbevredigende situatie die er toe leidt dat wij steeds opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. In Afghanistan werd bijvoorbeeld weer een geheel andere benadering gekozen dan in Kosovo. De geldstromen lopen ook anders. De militairen krijgen structureel geld maar vele NGO s en VN organen worden ad hoc betaald. Daardoor is er dus geen samenhang. Elke keer benoemen wij weer een Special Representative die de klus moeten klaren. Dat lukt vaak niet en daardoor moeten militairen noodgedwongen zelf de civiele taken gaan doen maar daar zijn zij niet voor opgeleid. Als het civiele proces echter stokt, mislukt alles en zullen de militairen vervolgens de schuld krijgen. De bevolking raakt vervreemd, wordt agressief en militai- 2

3 ren gaan daarop reageren. Zie hier het dilemma van commandanten. Civiele taken dienen uitgevoerd worden door experts en dat zijn militairen over het algemeen niet. Wij zijn om die reden te zeer afhankelijk van wat er op de markt wordt aangeboden. Naast een expeditionaire militaire capaciteit zouden wij dus ook een expeditionaire civiele capaciteit ter beschikking dienen te hebben. Civiele specialisten zitten nu verspreid over organisaties die zich niet laten leiden door een 3D benadering. Dat moeten wij veranderen. Die uitzendbare civiele capaciteit zou Ontwikkelingssamenwerking moeten gaan organiseren en betalen. Nog beter is het om dit te gaan doen in samenwerking met een aantal gelijkgestemde landen (Duitsland, België en Scandinavische landen). En met die kritische massa kunnen we in EU-verband dit concept gaan entameren. In die zin heeft taakspecialisatie in de EU wel zin. Militair gaat dat niet lukken omdat het EVDB nog lang op zich zal laten wachten maar civiel, dat veel minder gevoelig is, zou dat wel kunnen. Europeanen houden immers meer van wederopbouw dan van bodybags. Wederopbouw is bovendien veel minder verweven met nationaal prestige dan militaire aangelegenheden. We zouden bijvoorbeeld dus mensen tijdelijk moeten kunnen inhuren van universiteiten en andere kennis organisaties die daardoor snel uitgezonden kunnen worden. Symmetrische dreiging Dit alles betekent niet dat wij onze militaire technologische superioriteit moeten opgeven. En Nederland draagt wel zeker bij aan de Westerse superioriteit. We moeten niet ons wapentuig verkopen. Door demografische (we gaan van 6,7 miljard naar 9 miljard mensen in 2050) en geopolitieke factoren ontstaat er een run op grondstoffen, voedsel en water. De schaarste neemt ook toe door klimatologische factoren. Schaarste kan een bron voor conflicten worden. China gebruikt Ontwikkelingssamenwerking als een instrument voor het verkrijgen van trekkingsrechten op grondstoffen. De Chinezen doen niks aan het regime in Khartoem omdat zij er oliecontracten mee hebben. China en India investeren enorm in hun marine om de aanvoer van grondstoffen veilig te stellen. Ook Rusland roert zich militair. Het heeft lange-afstand bommenwerpers die rondvliegen boven de Indische oceaan. Poetin hanteert ook het energiewapen. En door de proliferatie van nucleaire wapens en raketsystemen wordt de wereld steeds instabieler. In het Midden Oosten zijn er ook regimes die bereid zijn om het kernwapen in te zetten. Pakistan is zeer instabiel. De wapens staan bovendien in de tribal areas waar de regering weinig controle over heeft. De jihadisten (Al Qaida of Taliban) kunnen zo toeslaan en dan zal India direct reageren als de Amerikanen het al niet doen. En welke kant gaat Iran op? Iran kan met zijn raketsystemen al heel Europa bestrijken. Het gaat hier om een gebied dat inherent instabiel is en bovendien van vitaal belang en dus ook de belangstelling van China heeft. De bescherming van de SLOC s (sea lines of communication) is hierdoor weer belangrijk geworden. Vroeger waren de marines van de NAVO nodig om de SLOC s te beschermen. We hadden ze nodig om olie, troepen, wapens en voedsel aan te voeren. Toen de Russen echter waren verslagen dachten velen dat ze niet meer nodig zouden zijn. Asymmetrische terroristen ontberen immers de middelen om ons op dat gebied het leven zuur te maken en dus meenden velen dat wij wel konden bezuinigen op de marine. Nu al is er echter sprake van een toename van criminele activiteiten zoals piraterij die wel degelijk de SLOC s bedreigen. Er dient zich een verwevenheid van internationaal terrorisme op zoek naar financieringsbronnen en grensoverschrijdende criminaliteit aan. We sturen nu reeds een fregat naar Somalië. Straks zal dit nog belangrijker worden want grondstoffen worden steeds schaarser en de zee blijft het belangrijkste transportkanaal. Er is nog een derde fenomeen: het steeds zwakker worden van internationale organisaties die juist de veiligheid zouden moeten vergroten. 3

4 De teloorgang van internationale instituties Laten we met de VN beginnen. De ontnuchterende ervaringen in Rwanda, Somalië, Bosnië hebben de reputatie van de VN geen goed gedaan. De VN heeft 5 permanente veiligheidsraadsleden die niet gelijkgestemd zijn hetgeen vaak leidt tot het uitblijven van een mandaat (Kosovo, Irakoorlog II) of tot een slecht mandaat. Zelfs als er een goed mandaat is heeft de VN een te beperkte militaire structuur om operaties in het midden of hoge geweldsspectrum aan te kunnen. De VN beschikt nu eenmaal niet over echte command and control faciliteiten, een militaire staf of logistieke capaciteiten. Blauwhelmen kunnen het karwei om deze reden vaak niet klaren. In dat geval verzoekt de VN een lead nation die de operatie zelf financiert en een coalition of the willing verzamelt (bijv. Australië in Oost-Timor). Er zijn maar een paar landen die lead nation kunnen zijn: VS, VK, Australië en misschien Frankrijk. Andere landen hebben onvoldoende ISTAR ( intelligence ) en logistiek om een lead nation te kunnen zijn. De VN kan ook de NAVO verzoeken om de operatie te leiden. Dat is bijvoorbeeld in Afghanistan (ISAF) gebeurd. Op korte termijn zal de VN niet snel hervormd worden en ook de operationele beperkingen zullen niet snel overwonnen worden. Men kan niet eens intelligence uitwisselen in de VN want alles wat in de ochtend verteld wordt ligt in de avond op straat in de nationale hoofdsteden. Het visionaire beeld dat de VN alles voor ons zou gaan regelen is er dus niet geloofwaardiger op geworden. De NAVO heeft ook problemen. Het gaat om vaak complexe operaties en de transformatie die nodig is om de nieuwe dreigingen te lijf te gaan gaat maar langzaam. Bovendien is de NAVO niet in staat tot een comprehensive approach. De NAVO mist namelijk een civiele capaciteit en de ontwikkeling ervan werd helaas door Parijs politiek geblokkeerd. In de ogen van Frankrijk is de civiele taak namelijk voorbehouden aan de EU. Toen stelde de NA- VO voor om de Berlin Plus Agreement, hetgeen inhield dat de EU gebruik mag maken van de militaire structuren van de NAVO (NAVO staf, satellieten, intelligence, militaire infrastructuur) te completeren met Berlin plus in reserve, hetgeen inhield dat de NAVO de civiele capaciteit van de EU zou mogen gebruiken. Die route is ook geblokkeerd door Parijs. En tot nu toe heeft Sarkozy daar nog geen water bij de wijn gedaan. Het gevolg is dat de NAVO eigenlijk is verwaterd tot een coalition of the willing die bol staat van de caveats om aan de nationale gevoeligheden recht te kunnen doen. Voorts bestaat er ook politieke onwil om voldoende troepen in te zetten. De EU blijft een economische reus en een politieke en militaire dwerg. De standpunten van de grote drie, Duitsland, Frankrijk en VK, neutraliseren elkaar vaak. Het gevolg is inactie. En zelfs als de neuzen in dezelfde richting staan blijft de militaire structuur van de EU zeer smal. De EU kan op permanente basis slechts man inzetten! En dat zal op de korte termijn niet veranderen. Ook het internationale recht laat ons in de steek. Het staat onder grote druk. Zo lang er geen wereldregering is met een mondiaal leger blijft de handhaving problematisch. Concluderend: de wereld wordt onzekerder door die merkwaardige mengeling van oude en nieuwe dreigingen. De internationale mechanismen die er zijn om de gevaren te lijf te gaan zijn ook nog eens verzwakt. De roze bril moet dus af. De onvoorspelbaarheid en de onzekerheid nemen toe. We zullen dus op een of andere manier de Nederlandse politiek schokbestendiger moeten maken. Politici zullen moeten gaan beseffen dat zij zelf een doel zijn geworden in een aantal van deze conflicten. Ook de bevolking zal dat nieuwe gegeven duidelijk gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd vertaalt die onzekerheid zich bij sommige groeperingen in een overgave aan irrationele ideologieën die haaks staan op onze rechtsorde. Dit is dus niet het moment om de krijgsmacht om te vormen tot een wederopbouwclub. Dat past gewoon niet bij de symmetrische en de asymmetrische dreiging. Verder bezuinigen op de 4

5 krijgsmacht is uit den boze. Sterker nog: er zal geld bij moeten. Wat betekent dit nu allemaal voor de inrichting van onze krijgsmacht? Welke krijgsmacht past hierbij? De krijgsmacht zal een zeer hoge paraatheid moeten hebben. Alleen een professioneel expeditionair leger biedt ons de paraatheid die nodig is. We kunnen wel het neusje van de zalm van de uitstroom van militairen na 4 of 8 jaar gebruiken voor de uitvoering van de nationale taken. Reservisten kunnen hierdus ook een rol spelen maar dienen dan wel goed te worden betaald voor hun inzet bij de territorial commands (bewaking bij verhoogde dreiging, ondersteuning van civiel gezag, rampen en zware ongevallen). Andere ministeries kunnen daaraan financieel bijdragen. De krijgsmacht moet verder modulair worden opgebouwd want we weten niet in welk verband we zullen gaan optreden. Is het NAVO, EU of coalition of the willing? Dat valt allemaal niet te voorspellen. Bovendien moeten die modules passen bij laag, midden of hoog geweldsspectrum. Dat vereist dus tactische (in operatiegebied zelf zijn helikopters, Herculessen en voertuigen nodig) maar ook strategische mobiliteit ( strategic airlift via bijv. de C- 17). Strategische transportcapaciteit kan worden gepooled met andere landen en ook privaat-publiek worden georganiseerd. Daarbij is het onzinnig om te stellen dat men het hoge geweldsspectrum afwijst. De onvoorspelbaarheid vereist immers behoud van de escalatie dominantie. Dat betekent dus dat het gehele spectrum moet kunnen worden bestreken. Dat vergt goed getrainde boots on the ground. Eigen vuursteun is slechts een deel van het behoud van de escalatiedominantie. Ook andere zware wapens zoals tanks en bewapende helikopters zijn hierbij relevant. Tactische mobiliteit, logistieke flexibiliteit en bescherming zijn eveneens noodzakelijk. Eigen intelligence is essentieel, niet alleen omdat we alleen informatie van anderen krijgen als we zelf ook wat in de aanbieding hebben, maar ook omdat we een eigen afweging moeten kunnen maken en niet geheel afhankelijk moeten willen zijn van de informatie die we (mogelijk gefilterd) van anderen krijgen. En wat betekent dit concreet? Naast de vorming van een uitzendbare civiele taskforce (zie hierboven) zitten wij te springen om een C-17, een onbemand vliegtuigsysteem, een update van de Apaches en natuurlijk de JSF. Het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem project zou eigenlijk versneld moeten worden ingevoerd indien dat technisch kan, zeker op onderdelen. En we moeten zeker niet de onderzeebootcapaciteit afschaffen. Zonder onderzeeers missen we namelijk belangrijke intelligence informatie. Daarnaast is de instandhouding en noodzakelijke investeringen in alle krijgsmachtonderdelen door alle bezuinigingen in de gevarenzone gekomen. Hethuidige budget is nu al onvoldoende om militairen goed voor te bereiden op een missie. Dit probleem kan alleen worden opgelost als er meer geld beschikbaar komt. Ook de problemen met werving zullen extra geld gaan kosten. Al die wensen kosten geld. We zullen dus ook iets moeten doen aan de financiering van onze krijgsmacht. Het staat voor de VVD-fractie als een paal boven water dat we de effectieve krijgsmacht die we hebben opgebouwd, niet in stand kunnen houden met een als maar dalend defensiebudget. Het defensiebudget als percentage van het BBP is namelijk sinds 1991 tot op heden constant gedaald, van ongeveer 2,8% van het BBP in 1991 tot 1,4% van het BBP aan het begin van deze regeerperiode. Zoals gezegd, zal aan het einde van deze regeerperiode het percentage verder zijn gedaald tot 1,2 van het BBP. Vasthouden aan het profiel wordt hierdoor steeds moeilijker, ook al omdat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de krijgsmacht. Daarbij komt dat de defensiebegroting voor een belangrijk deel wordt gedomineerd door kosten voor personele exploitatie en pensioenen en wachtgelden die samen meer dan 5

6 50% van het budget in beslag nemen. Bovendien is de doorlooptijd voor de invoering van defensiesystemen vrij lang. Dit soort systemen is nu eenmaal niet van de plank te koop en er zijn vaak complexe logistieke en personele consequenties aan verbonden voordat deze systemen op een verantwoorde wijze kunnen worden ingezet. Dit houdt in dat de financiële verplichtingen van Defensie voor meer jaren vastliggen en er niet veel ruimte is om tegenvallers op te vangen. De huidige minister van defensie is content met het feit dat er 500 mln. is vrijgemaakt voor zijn begroting. Helaas werd deze 500 mln. opgebracht door de verkoop van het marinevliegkamp Valkenburg en defensiematerieel; dus sigaren uit eigen doos. Bovendien is de helft van dit bedrag, 250 mln., bestemd om de kosten te dekken voor het deelnemen aan vredesondersteunende operaties. Onze deelname wordt dus gedeeltelijk betaald door verkoop van de inboedel. Ook de extra 100 mln. die via de motie-van Geel werd toegezegd en de toezegging aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat de verlenging van de missie in Uruzgan niet zal worden gefinancierd door de krijgsmacht verder uit te hollen, bieden volgens de VVD-fractie geen structurele oplossing. Eigenlijk is Defensie financieel al door de bodem gezakt: het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht is slechts beperkt; operationele verliezen kunnen maar voor een deel worden gecompenseerd; het kost grote moeite om de investeringsquote van 20% in stand te houden; wapensystemen zijn niet inzetbaar door tekorten aan reservedelen; schietoefeningen kunnen niet kunnen doorgaan door tekorten aan munitie; er is onvoldoende geld uitgetrokken voor het personeel waardoor het de krijgsmacht in grote getale de rug toekeert. We kunnen niet doorgaan op deze weg. En zeker niet als Defensie vanaf 2009 ook nog eens zelf de BTW-verhoging voor haar rekening moet nemen. De zonderling die betoogt dat taakspecialisatie een begaanbaar pad is, hoeft alleen maar naar alle onderzoeken van de afgelopen jaren te worden verwezen: de meeste Europese landen willen niet zo ver gaan om militaire taken door een ander land te laten uitvoeren, zelfs niet gedeeltelijk. De VVD vindt dat ook, mede omdat de krijgsmacht er ook en juist is voor nationale taken. De kernvraag is natuurlijk welk deel van onze welvaart wij willen besteden aan onze veiligheid en in hoeverre we bereid zijn om anderen in de wereld te helpen om een veilige en rechtvaardige samenleving op te bouwen. Voor ontwikkelingsamenwerking (OS), dat op dit gebied ook een rol kan spelen, is deze vraag duidelijk beantwoord. Nederland besteedt 0,82% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is boven de internationaal vastgestelde norm van 0,7% doe door slechts een handjevol landen wordt gehaald. Voor Defensie ligt het echter anders. Nederland haalt bij lange na niet de norm van 2% van het BBP die door de NAVO wordt gehanteerd voor de defensie-uitgaven. Nederland voldoet ook niet aan de daaronder liggende NAVO-norm dat in ieder geval de dalende lijn van het defensiebudget moet worden omgebogen naar een stijgende lijn. De VVD-fractie realiseert zich maar al te goed dat de omvang van onze bijdrage het resultaat is van een politieke afweging tussen het belang van het beleidsterrein veiligheid en dat van andere beleidsterreinen. Een redelijk uitgangspunt is naar het oordeel van de VVDfractie echter dat onze bijdrage een afspiegeling moet zijn van onze financiële en economische draagkracht ten opzichte van andere gelijkgestemde landen. Nederland is een zeer welvarend land en die draagkracht is dus aanzienlijk. De Nederlandse samenleving is echter voor het handhaven van het hoge welvaartsniveau sterk afhankelijk van de internationale handel. Als welvarende handelsnatie met een lange democratische traditie heeft Nederland er dus belang bij om, naast het handhaven van de integriteit van het grondgebied van het Koninkrijk, eveneens een zinvolle bijdrage te leveren aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om de internationale rechtsorde te handhaven en vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen hetgeen wonderwel strookt met onze handelsbelangen. De VVD-fractie is van mening dat de dalende lijn van de Defensiebegroting moet worden omgebogen naar een stijgende lijn. De VVD-fractie pleit voor een systeem waarin het 6

7 defensiebudget bestaat uit twee delen. Een deel van het defensiebudget betreft de kosten voor de defensieorganisatie zonder dat eenheden operationeel zijn ingezet. In dit deel zijn tevens de noodzakelijke investeringen opgenomen die nodig zijn om de defensieorganisatie ook in de toekomst relevant te houden. Wat dit kost, is relatief eenvoudig te berekenen. Dit deel zou in ieder geval volledig geïndexeerd moeten zijn maar er dient ook extra geld beschikbaar te worden gesteld. Het tweede deel van het defensiebudget is bestemd om de kosten voor de daadwerkelijke inzet van de eenheden te betalen. In feite gaat het hierbij om een verbeterde versie van het HGIS-budget (Homogene Groep Internatonale Samenwerking). Dit deel van het defensiebudget is afhankelijk van de aard en het aantal operaties waaraan wordt deelgenomen en dient tevens ter compensatie van oorlogsverliezen, maar ook om de door militairen te verrichten activiteiten in het civiele domein te betalen die noodzakelijk zijn om een bestendige vrede te creëren. In het kader van de 3D-benadering bij vredesondersteunende operaties ligt een bijdrage van ontwikkelingssamenwerking aan dit deel van het budget in de rede. Er zijn meerdere elementen van militaire ondersteuning die binnen de ODA-normen passen. In dit verband denkt de VVD-fractie onder meer aan het bekostigen van de Security Sector Reform, afgekort SSR, door ontwikkelingssamenwerking. De SSR is immers een absolute noodzaak indien men een blijvende vrede wil bewerkstelligen in een conflictgebied. Het trainen van de politie in het inzetgebied valt al onder de ODA-normen, maar het trainen van militaire eenheden tot nu toe niet. Investeren in onze veiligheid vereist een brede mondiale blik en een langere tijdshorizon dan de gemiddelde regeerperiode. Het wordt hoog tijd dat wij het eens worden over het ambitieniveau voor de wat langere termijn. Een hoog ambitieniveau van de regering, gekoppeld aan een krachteloze krijgsmacht die niet veel kan, geeft immers problemen. Een laag ambitieniveau van de regering, gekoppeld aan een krachtige krijgsmacht die heel veel kan, geeft eveneens problemen. Het vinden van de juiste balans is de grote uitdaging waar wij voor staan. De regering onderkent dit feit weliswaar en heeft op 5 maart van dit jaar een interdepartementaal project gestart om verkenningen uit te voeren naar de toekomst van de krijgsmacht en het niveau van de defensiebestedingen op de langere termijn. Het probleem is echter dat de regering al heeft besloten om het defensiebudget gedurende deze regeerperiode te reduceren van het huidige niveau van 1,4% van het BBP, tot 1,2% van het BBP aan het einde van deze regeerperiode. De VVD-fractie betreurt dit. Er moet ook nu al worden opgetreden om het financiële verval van de krijgsmacht te stoppen. De VVD-fractie pleit er dan ook voor om in ieder geval het defensiebudget op het huidige niveau van 1,4% van het BBP te handhaven, totdat uitvoering kan worden gegeven aan de uitkomst van het project "Verkenningen. Houvast voor de krijgsmacht van 2020". De boodschap van de VVD-fractie is in ieder geval duidelijk. Wij vinden dat het ambitieniveau van Nederland t.a.v. de krijgsmacht hoog moet blijven aangezien wij anders geen rol van betekenis kunnen spelen in de wereld. Zonder extra geld gaat het niet. De roze bril moet af en de dalende lijn van het defensiebudget moet worden omgebogen in een stijgende lijn. Samenvattend, Nederland moet de ambitie blijven houden symmetrische dreigingen aan te kunnen, hetgeen betekent dat zowel hoog, middel als laag in het geweldspectrum moet kunnen worden opgetreden, een breed takenpakket dus. Ook moet rekening worden gehouden met asymmetrische dreigingen, waarvoor bovenstaand takenpakket een goede basis vormt, aangevuld met uitstekende persoonlijke uitrustingstukken en ondersteunend (zwaar) materieel. Bij deze Nederlandse ambitie past een overeenkomstig defensiebudget dat hoger is dan het bestaande. 7

Het doet mij genoegen u allen hier te verwelkomen. Dat klinkt obligaat, maar dat is het niet. Ik zal u vertellen waarom.

Het doet mij genoegen u allen hier te verwelkomen. Dat klinkt obligaat, maar dat is het niet. Ik zal u vertellen waarom. INLEIDING VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE, EIMERT VAN MIDDELKOOP, VOOR DE STARTCONFERENTIE VERKENNINGEN, 5 MAART 2008 Zeer geachte aanwezigen, Het doet mij genoegen u allen hier te verwelkomen. Dat klinkt

Nadere informatie

De visie van de ChristenUnie op de Krijgsmacht

De visie van de ChristenUnie op de Krijgsmacht De visie van de ChristenUnie op de Krijgsmacht Samenvatting Vrijheid is het verdedigen waard. Onze vrijheid, en de vrijheid van onze medemens. In Nederland, Europa, het Westen, in de wereld. De krijgsmacht

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Toespraak Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Dames, heren,

Toespraak Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Dames, heren, Toespraak Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Dames, heren, Een minister van Defensie is zich elke dag bewust van de ontwikkelingen in de wereld. Deze ontwikkelingen dwingen hem voortdurend

Nadere informatie

De VVD kiest bewust voor veelzijdig inzetbare krijgsmacht

De VVD kiest bewust voor veelzijdig inzetbare krijgsmacht De VVD kiest bewust voor veelzijdig inzetbare krijgsmacht De toekomst van de Nederlandse defensie André Bosman Reactie op: Van veelzijdig naar pasklaar. De toekomst van de Nederlandse krijgsmacht door

Nadere informatie

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen.

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, Ik sta hier vandaag

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 15 maart 2013 Betreft EUTM Somalië. Geachte voorzitter,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 15 maart 2013 Betreft EUTM Somalië. Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Ministerie

Nadere informatie

AAV 3 Januari 2016 JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM

AAV 3 Januari 2016 JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM AAV 3 Januari 2016 JONGE DEMOCRATEN AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Programma... 2 Agenda... 2 Locatie... 2 Bestuursverantwoording... 2 Politiek blok: resolutie werkgroep Defensie en Internationale Veiligheid....

Nadere informatie

Come home or go global, stupid

Come home or go global, stupid Come home or go global, stupid Een nieuwe toekomst voor de Noord Atlantische Verdragsorganisatie?! Drs. S.N. Mengelberg 1 De NAVO is een puur militaire organisatie! 2 De NAVO is niet langer de hoeksteen

Nadere informatie

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië?

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten zich inleven in een permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. Ze gaan aan de slag met het vraagstuk of de

Nadere informatie

Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het reservistensymposium op 2 december 2013, te Hilversum.

Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het reservistensymposium op 2 december 2013, te Hilversum. De krijgsmacht in verandering Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het reservistensymposium op 2 december 2013, te Hilversum. Let op: Alleen gesproken

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

GROENLINKS. Een alternatieve strategie voor Afghanistan OPPOSITIETAFEL

GROENLINKS. Een alternatieve strategie voor Afghanistan OPPOSITIETAFEL GROENLINKS Een alternatieve strategie voor Afghanistan OPPOSITIETAFEL Tweede-Kamerfractie GroenLinks 20 november 2007 Alternatieve strategie voor Afghanistan Kernboodschap De ISAF-missie in Afghanistan

Nadere informatie

Wat is de Cyberdreiging in Nederland?

Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de rol van Defensie? DS/Directie Plannen Kol ir. Hans Folmer Commandant Taskforce Cyber 11 april 2014 Digitale omgeving 2 De veranderende informatiemaatschappij

Nadere informatie

Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie. Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur

Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie. Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur Wat gaan we doen? De opvolging van de F-16 De kandidaten De JSF Is de JSF de beste keuze? Conclusies Ik

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Twee jaar Afghanistan Misverstanden over een complexe missie

Twee jaar Afghanistan Misverstanden over een complexe missie Debat Twee jaar Afghanistan Misverstanden over een complexe missie Frank van Kappen Onze strijd in Afghanistan: zijn we meegesleept in een Amerikaans avontuur, of nemen we deel aan een nobele en noodzakelijke

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERSIE. Centrum voor Strategische Defensiestudies Zuid Amerikaanse Defensieraad Unie van Zuid Amerikaanse Naties.

GOEDGEKEURDE VERSIE. Centrum voor Strategische Defensiestudies Zuid Amerikaanse Defensieraad Unie van Zuid Amerikaanse Naties. PRELIMINAIR RAPPORT VAN HET CEED VOOR DE ZUID-AMERIKAANSE DEFENSIERAAD BETREFFENDE REFERENTIETERMEN VOOR DE CONCEPTEN VEILIGHEID EN DEFENSIE IN DE ZUID- AMERIKAANSE REGIO Het (CEED) is een kennisinstantie

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

27ste vergadering Dinsdag 15 april 2008

27ste vergadering Dinsdag 15 april 2008 27ste vergadering Dinsdag Aanvang 13.30 uur Voorzitter: Timmerman-Buck Tegenwoordig zijn 60 leden, te weten: Asscher, Van de Beeten, Van den Berg, Biermans, Van Bijsterveld, de Boer, Broekers-Knol, Doek,

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht.

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. DAGORDER Collega s, Minister Hennis en generaal Middendorp zijn dinsdagavond afgetreden. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. En nu zijn ze op deze

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

Belangen: argumenten van voor- en tegenstanders

Belangen: argumenten van voor- en tegenstanders Belangen: argumenten van voor- en tegenstanders Korte omschrijving werkvorm Welke argumenten dragen voor- en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne aan? Leerlingen concentreren zich in kleine

Nadere informatie

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten.

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten. 1 Toespraak van de komend Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, bij de aanvaarding van het commando over de Nederlandse krijgsmacht op 28 juni 2012 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord

Nadere informatie

Openingstoespraak van staatssecretaris De Vries voor de CDAbijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking en 3D te Breda, 3 oktober 2008

Openingstoespraak van staatssecretaris De Vries voor de CDAbijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking en 3D te Breda, 3 oktober 2008 Openingstoespraak van staatssecretaris De Vries voor de CDAbijeenkomst Ontwikkelingssamenwerking en 3D te Breda, 3 oktober 2008 Dames en heren, Goed hier te kunnen zijn. Nu bijna een jaar actief als staatssecretaris

Nadere informatie

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer.

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, generaal T.A. Middendorp, tijdens de uitreiking Herinneringsmedaille Vredesoperaties op 12 oktober 2012 te Apeldoorn. Let op. Alleen gesproken woord geldt!

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Inleiding

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Inleiding > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

De trends van twintig jaar Defensie

De trends van twintig jaar Defensie Analyse De trends van twintig jaar Defensie De motie-van der Staaij in historisch perspectief Lo Casteleijn Komend voorjaar maakt het kabinet ter uitvoering van de motie-van der Staaij (SGP), die verhoging

Nadere informatie

De Vietnam-oorlog. De Vietnam-oorlog. De Vietnam-oorlog. De Vietnam-oorlog. Twee grote processen

De Vietnam-oorlog. De Vietnam-oorlog. De Vietnam-oorlog. De Vietnam-oorlog. Twee grote processen Koude Oorlog Amerikaanse buitenlandse politiek communisme rivaliteiten tussen de Sovjet-Unie en China nationalistische bewegingen dekolonisatie Twee grote processen Koude oorlog Nationalisme en dekolonisatie

Nadere informatie

2016D Lijst van vragen

2016D Lijst van vragen 2016D21614 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Defensie

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Stabiliteit in Afghanistan is afhankelijk van stabiliteit in Pakistan

Stabiliteit in Afghanistan is afhankelijk van stabiliteit in Pakistan COMMENTAAR juli 2007 Stabiliteit in Afghanistan is afhankelijk van stabiliteit in Pakistan door Kees Homan in: Vrede en Veiligheid, jaargang 36, 2007, nummer 2, blz 135 140 "In Afghanistan is sprake van

Nadere informatie

TOETSINGSKADER 2014 Inleiding

TOETSINGSKADER 2014 Inleiding TOETSINGSKADER 2014 Inleiding Op 28 juni 1995 boden de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie de Tweede Kamer een toetsingskader aan dat kon dienen ter structurering van de gedachtewisseling

Nadere informatie

Houvast en perspectief voor de krijgsmacht: keuzes maken

Houvast en perspectief voor de krijgsmacht: keuzes maken Houvast en perspectief voor de krijgsmacht: keuzes maken Hans Rouw en Cor Oudes Het debat over de krijgsmacht is met de publicatie van de Verkenningen door het ministerie van Defensie voorzien van een

Nadere informatie

Defensie in strategisch opzicht

Defensie in strategisch opzicht TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Defensie in strategisch opzicht Onderzoek inzake het maatschappelijk draagvlak voor Defensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 243 Uitbreiding van de NAVO en de stabiliteit in Europa Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

#1, 5 July 2007 Clingendael Security and Conflict Programme (CSCP) Inleiding ISAF ISAF in cijfers:

#1, 5 July 2007 Clingendael Security and Conflict Programme (CSCP) Inleiding ISAF ISAF in cijfers: CSCP Policy Brief #1, 5 July 2007 Clingendael Security and Conflict Programme (CSCP) De Nederlandse militaire missie in Uruzgan: voorwaarden voor verlengen of niet verlengen Inleiding Op 1 augustus 2006

Nadere informatie

Afghanistan docentenhandleiding

Afghanistan docentenhandleiding Afghanistan docentenhandleiding Docentenhandleiding Inhoud De situatie in Afghanistan wordt in het nieuws ondergesneeuwd door andere conflicten. Toch gaat daar de strijd voort. Bijna elke week zijn er

Nadere informatie

Toen we hoorden dat Mark Herremans twee rugwervels had gebroken tijdens een trainingsongeval, dachten we dat we Marc niet meer zouden te zien krijgen

Toen we hoorden dat Mark Herremans twee rugwervels had gebroken tijdens een trainingsongeval, dachten we dat we Marc niet meer zouden te zien krijgen TOESPRAAK VAN EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT NAAR AANLEIDING VAN DE KONINGSDAG. PALEIS DER NATIE, 15 NOVEMBER 2003. Koninklijke Hoogheden, Excellenties, Heren Voorzitters van Kamer en Senaat, Waarde collega

Nadere informatie

Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea

Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea Bij deze opgave horen figuur 3 en de teksten 7 tot en met uit het bronnenboekje. Gebruik tekst 7. Er zijn twee vormen van dictaturen: autoritaire en totalitaire

Nadere informatie

Taskforce juli 2009, uur: 9 commando s springen in het pikkedonker uit een Canadees

Taskforce juli 2009, uur: 9 commando s springen in het pikkedonker uit een Canadees Taskforce 55 6 juli 2009, 20.45 uur: 9 commando s springen in het pikkedonker uit een Canadees C-130 Herculestransportvliegtuig. Pas laat openen ze hun parachutes en zweven boven Kajaki (provincie Helmand)

Nadere informatie

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen Twee jaar na de start van de Arabische revoluties Uitdagingen voor België en Vlaanderen Inhoud I. Arabische revoluties: twee jaar later II. Complete impasse in Syrië III. Activiteiten Broederlijk Delen-Pax

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

NAVO hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73227

NAVO hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73227 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 25 januari 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/73227 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Hieronder volgen de resultaten van het Israël onderzoek wat de EO in de afgelopen weken heeft laten uitvoeren. Veel stellingen zijn in een 5- puntsschaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt.

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt. MdV, De terreur in Parijs heeft in heel Europa afschuw gewekt. Nietsontziende moslimradicalen hebben met hun aanslagen op Charlie Hebdo en op de Joodse supermarkt onze westerse samenleving in het hart

Nadere informatie

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht.

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank mw. Coorens, Dames en heren, We vieren vanavond

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

BRON 8. Passage uit de Schumanverklaring

BRON 8. Passage uit de Schumanverklaring BRON 8 Passage uit de Schumanverklaring Op 9 mei 1950 presenteerde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, de Schumanverklaring. Hierin stelde hij voor een Europese Gemeenschap voor

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen

BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen BIJLAGE 1 Glijdende schaal van maatregelen Er is een glijdende schaal van maatregelen geïntroduceerd, waardoor meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. De maatregelen hebben betrekking op de woning,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon S. Kaasjager T 070-3485230

Nadere informatie

Tot slot. Aanbevelingen. Inleiding. Naar een lerende economie Investeren in het verdienvermogen van Nederland synopsis van WRR - rapport 90

Tot slot. Aanbevelingen. Inleiding. Naar een lerende economie Investeren in het verdienvermogen van Nederland synopsis van WRR - rapport 90 Hoe ziet dat er on de praktijk uit? (per sector / organisatie / afdeling / functie) Natuurlijke hulpbronnen en mensen zullen schaars zijn en de beschikbaarheid van kapitaal is niet te voorspellen. Met

Nadere informatie

De Militaire Inlichtingenen

De Militaire Inlichtingenen De Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst 1 De rol van de krijgsmacht is de laatste jaren veranderd. Inlichtingen nemen in de huidige veiligheidscontext een steeds belangrijkere plaats in. Tijdens

Nadere informatie

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban, vanuit het perspectief van het leiderschap

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban, vanuit het perspectief van het leiderschap , vanuit het perspectief van het leiderschap Auteurs: Godfried Wessels Seran de Leede Edwin Bakker Samenvatting Op 28 december 2014 is een einde gekomen aan de ISAF-missie (International Security and Assistance

Nadere informatie

I want it all, and I want it now

I want it all, and I want it now I want it all, and I want it now Een interview 1 met minister van Defensie Hans Hillen Maarten Katsman Defensie wordt al jaren geconfronteerd met bezuinigingen. In de meest recente ronde zijn bijvoorbeeld

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren - Historisch: koloniale en postkoloniale politiek - Autoritair regime - Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006

Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006 Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006 Dames en heren, Morgen is het 61 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Hoewel de bevrijding van Nederlands-Indië nog enkele maanden op zich liet wachten,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 1 oktober 2014 Betreft Inzet van tolken bij Defensie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 1 oktober 2014 Betreft Inzet van tolken bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN:

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: Verklaring van de Ministers van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek Inleiding DE NEDERLANDS-FRANSE BILATERALE

Nadere informatie

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de Toespraak uitgesproken door de Minister van Defensie, E. van Middelkoop, bij gelegenheid van zijn Kerstbezoek aan Afghanistan, 24 december 2008 te Kaboel. Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag I.a.a. de Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal Als je denkt dat je te klein en onbeduidend bent om het verschil te maken, denk dan eens aan slapen met een mug Dalai Lama De wereld verandert en wordt complexer. Dat is ook merkbaar in de ontwikkeling

Nadere informatie

Militairen naar Afghanistan en de Nederlandse politieke crisis

Militairen naar Afghanistan en de Nederlandse politieke crisis Militairen naar Afghanistan en de Nederlandse politieke crisis Vrijdag gaat de regering weer praten over de uitzending van militairen naar Afghanistan. De beslissing is op scherp gesteld door de uitspraken

Nadere informatie

morgen. zetten. heeft.

morgen. zetten. heeft. Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties op 1 november 2012 te Den Haag. Let op. Alleen gesproken woord geldt!

Nadere informatie

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

ESSAY ACTUELE VRAAGSTUKKEN. Sebastian Kügler VAN OORLOG EN VREDE. Vossendijk 95-6 6534 TH Nijmegen Studentnummer: 9801278 Nijmegen, juni 2005 1/7

ESSAY ACTUELE VRAAGSTUKKEN. Sebastian Kügler VAN OORLOG EN VREDE. Vossendijk 95-6 6534 TH Nijmegen Studentnummer: 9801278 Nijmegen, juni 2005 1/7 ESSAY ACTUELE VRAAGSTUKKEN VAN OORLOG EN VREDE Vossendijk 95-6 6534 TH Nijmegen Studentnummer: 9801278 Nijmegen, juni 2005 1/7 Opdracht: De Europese Grondwet, die op 1 juni a.s. in een referendum ter instemming/afwijzing

Nadere informatie

Generaal Middendorp: we houden missies niet meer vol

Generaal Middendorp: we houden missies niet meer vol Generaal Middendorp: we houden missies niet meer vol Marno de Boer en Meindert van der Kaaij 9 februari 2017 Phil Nijhuis DEFENSIE Volgens generaal Tom Middendorp is er fors extra geld nodig om de strijdkrachten

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

IK WIL JOU NIET VERLIEZEN

IK WIL JOU NIET VERLIEZEN IK WIL JOU NIET VERLIEZEN De Vloer Op Jr. in de klas Leeftijd: 9-12 jaar, 13-15 jaar Niveau: bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs Tijd: 55 min Benodigdheden: beamer of digibord, internetverbinding,

Nadere informatie

Nederlandse Defensie Doctrine Instrument van buitenlands en

Nederlandse Defensie Doctrine Instrument van buitenlands en Marcel de Haas Nederlandse Defensie Doctrine Instrument van buitenlands en veiligheidsbeleid Sinds september 2005 heeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS, voorheen Chef Defensiestaf) de aansturing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 23 591 Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden 26 454 Besluitvorming uitzendingen Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

T 070-342 43 44 Binnenhof 4. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie

T 070-342 43 44 Binnenhof 4. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 Binnenhof 4 E vooriichtingrekenkamer.ni DEN HAAG w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 1 Voorwoord Tijdens het maken van mijn spreekbeurt over Amerika kwam ik de Koude oorlog tegen. De koude oorlog leek mij een heel interessant onderwerp waar ik niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Verslag discussie Gender in Crisisbeheersingsoperaties 16 maart 2005, Instituut Clingendael

Verslag discussie Gender in Crisisbeheersingsoperaties 16 maart 2005, Instituut Clingendael Verslag discussie Gender in Crisisbeheersingsoperaties 16 maart 2005, Instituut Clingendael Voorzitter Annemarie Jorritsma, voorzitter Task Force Vrouwen, veiligheid en Conflict Op 16 maart 2005 heeft

Nadere informatie

Opinie. Geïnstitutionaliseerde Europese veiligheid en partnerschap

Opinie. Geïnstitutionaliseerde Europese veiligheid en partnerschap Opinie Keuze of noodzaak? Wereldwijde partnerschappen voor de NAVO Sabine Mengelberg Het aflopen van de NAVO-missie in Afghanistan, International Security Assistance Force (ISAF), tegen het einde van 2014,

Nadere informatie

En marge van de ministeriële bijeenkomst tekende ik tevens enkele documenten om de internationale defensiesamenwerking verder te verdiepen.

En marge van de ministeriële bijeenkomst tekende ik tevens enkele documenten om de internationale defensiesamenwerking verder te verdiepen. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie