De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed."

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de mogelijkheid aan gemeenten die minder dan inwoners tellen de mogelijkheid provinciale ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes in het kader van de GAS. Door middel van het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2008 werden voor de gemeente Maldegem 3 ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen aangesteld om deze taak op zich te nemen. In zitting van 16 maart 2011 heeft de provincieraad nog 3 extra ambtenaren voorgedragen als sanctionerende ambtenaar. Men vraagt nu aan de gemeente Maldegem om die drie ambtenaren officieel aan te stellen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de Gas. Hiertoe is de wijziging van het gemeentelijk reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar van 23 januari 2008 nodig. Deze beslissing zou enkel een meer efficiënt werking en geen meerkost per dossier met zich meebrengen. De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. 2. Verkoop industriegrond principiële beslissing In een afsprakennota dd. 27/11/2008, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2008, werd bepaald dat de projectontwikkeling voor het regionaal bedrijventerrein wordt toevertrouwd aan de dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling Veneco². Veneco² vraagt aan de gemeente om het perceel kadastraal gekend Maldegem, 1 ste afdeling, Sectie C, nummer 318 met een oppervlakte van m² aan te kopen voor de verdere realisatie van het bedrijvenpark. Het perceel werd destijds verkregen in het kader van de onteigeningen voor de ontwikkeling van het BPA Industriepark Maldegem. De gemeenteraad beslist principieel over te gaan tot de verkoop aan de opdrachthoudende vereniging Veneco² van een perceel industriegrond, gelegen te Maldegem Krommewege en kadastraal gekend Maldegem, 1 ste afdeling, Sectie C, nummer 318 met een oppervlakte van m² 3. Implementatie van een klantbegeleidingssysteem goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Na de renovatie- en uitbreidingswerken aan het gemeentehuis zou het opportuun zijn om, met als doel de dienstverlening voor burger en ambtenaar te optimaliseren, een klantbegeleidingssysteem te implementeren. Door middel van de aangepaste software zal een klantvriendelijke begeleiding van de bezoekers gegarandeerd worden door hen naar het juiste loket door te verwijzen en hen de correct info te verschaffen.

2 Hiervoor werd door de aankoopdienst (in overleg met het diensthoofd burgerzaken en ICT) een bestek opgemaakt voor Implementatie van een klantbegeleidingssysteem. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 incl. 21% btw. Gunningscriteria: - 1: Technische mogelijkheden: 40 punten waarvan: A. Technische mogelijkheden software: 20 punten B. Technische mogelijkheden ticketverdeler/ticketprinter: 10 punten C. Gebruiksvriendelijkheid: 10 punten - 2: Prijs: 25 punten - 3: Onderhoudscontract: 15 punten - 4: Uitvoeringstermijn: 10 punten - 5: Opleiding: 10 punten Financiering: kredieten voorzien in het budget van 2011, op artikel 104/ van de buitengewone dienst. Te hanteren procedure: onderhandelingsprocedure Raming van de huidige opdracht: ,55 euro incl. btw Beschikbaar krediet: euro. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de implementatie van een klantbegeleidingssysteem goed. 4. Overeenkomst met de kruispuntbank van de sociale zekerheid : aktename Zoals de vorige jaren is het voor het gemeentebestuur zeer aangewezen om gebruik te maken van de gegevens verstrekt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) teneinde in het kohier van de algemene gemeentebelasting 2011 de vermindering van 25,00 EUR voor bepaalde sociale categorieën automatisch te kunnen toepassen. Het betreft hier volgende documenten : 1. de beraadslaging nr. 11/11 d.d. 01 maart 2011 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid waarbij aan ons bestuur machtiging verleend wordt om voor het jaar 2011 mededeling te bekomen van de lijst van de belastingplichtigen die op recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 2. de overeenkomst nr. 11/11 d.d. 18 maart 2011 tussen de KSZ en de gemeente Maldegem, opgemaakt ter uitvoering van voornoemde beraadslaging. De gemeenteraad neemt akte van deze documenten. 5. FINIWO : intekening financiering investeringsbeleid hernieuwbare energie De raad van bestuur van Finiwo van 25 maart 2011 heeft beslist om te investeren in hernieuwbare energie. Dit engagement vergt een intekening in kapitaalsaandelen F1. volgende zaken dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad: - intekening op 3984 aandelen F1, elk met een nominale waarde van 12,50 euro voor een totaal bedrag van euro en deze voor 1/3 vol te storten ( euro);

3 - borg te stellen voor interesten en bijhorigheden t.a.v. KBC-bank voor een totaal bedrag van ,83 euro; De financiering gebeurt m.a.w. door eigen middelen en door de financiering met vreemd kapitaal. Het eigen aandeel van de gemeenten gebeurt door bijkomende dividenden van FINIWO. De gemeentebegroting wordt hierdoor niet extra belast. De gemeenteraad keurt de intekening in F1 aandelen en de financiering van het investeringsbeleid hernieuwbare energie goed. 6. IMEWO : optimalisering van de kapitaalsstructuur De raad van bestuur van IMEWO van 25 februari 2011 heeft beslist om over te gaan tot een dubbele kapitaalbeweging : - eerst wordt het kapitaal van IMEWO voor alle deelnemers proportioneel verminderd door terugbetaling op alle aandelen A; - onmiddellijk daaropvolgend wordt het kapitaal verhoogd (aandelen F en E ). Electrabel heeft aangekondigd niet deel te nemen aan deze kapitaalverhoging, zodat dit deel van de operatie enkel open staat voor de deelnemende openbare besturen. Vermits de aan de openbare besturen toegewezen bedragen in kapitaalverhoging overeenstemmen met deze van hun aandeel in de kapitaalsvermindering, zijn er geen bijkomende middelen vereist. Boekhoudkundig zal dit wel moeten verwerkt worden in de begroting (uitgaven en ontvangsten voor hetzelfde bedrag) De kapitaalsoperatie is ingegeven om enerzijds het aandeel van electrabel terug te dringen en anderzijds een groter rendement te realiseren op hun eigen vermogen (volgens de richtlijnen van de CREG) Er is ook een tweede ronde voorzien voor het geval bepaalde gemeenten niet zullen intekenen in de kapitaalsverhoging. De kans is echter klein dat dit zal gebeuren. Er wordt dan ook voorgesteld om niet in te tekenen op de tweede ronde. De gemeenteraad keurt de optimalisering van de kapitaalsstructuur van IMEWO goed. 7. Politierekening 2010 vaststelling De gemeenteraad stelt de rekening lokale politie 2010 vast zodat deze aan de heer Provinciegouverneur kan toegezonden worden voor enerzijds de uitoefening van het specifiek toezicht door zijn ambt in het kader van zijn bevoegdheid op federaal vlak en anderzijds de uitoefening van het algemeen administratief toezicht door zijn ambt in het kader van zijn bevoegdheid op gewestelijk vlak. 8. Lokale politie : kastoestand per 31 december 2010 Uit de documenten van de kastoestand van de lokale politie per 31 december 2010 blijkt dat het globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5 (omvattende de rekening courant en de kas van de bijzonder rekenplichtige - zie pag.2) als volgt beloopt in :

4 debet : ,72 credit : ,03 debetsaldo : ,69 Overeenkomstig artikel 83 van de politiewet neemt de gemeenteraad kennis van deze kastoestand. 9. Financieel beheerder : rapportage houdende de financiële toestand van de gemeente betreffende het dienstjaar In uitvoering van artikel 165 wordt het verslag bezorgd inzake de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten voor het dienstjaar De gemeenteraad neemt kennis van het verslag inzake de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten voor het dienstjaar Omleiding waterloop 4.14 Begijnewatergang Goedkeuring aktes grondverwerving door Polder van Maldegem Door het Aankoopcomité Gent 1 werden 2 ontwerpakten voor aankoop van onroerend goed en vergoeding voor het in bezitnemen van percelen ten voordele van de Polder van Maldegem opgemaakt. 1) Akte 119/2011 van 28/02/2011 inname 13 grondinnemingsplan Blondeel Marcus Cools Greta vergoeding: 3.575,00 euro 2) Akte 118/2011 van 28/02/2011 inbezitname grond Blondeel Marcus Cools Greta Vergoeding: 501,00 euro In dit dossier werden door de Hypotheekbewaarder te Gent ook al een aantal voorschotten op zegelrechten en lonen betaald in het kader van de voorbereiding en overschrijving van de aankoopakten in dit dossier Het Aankoopcomité vraagt de terugbetaling van deze voorschotten aan de Polder van Maldegem 3) Staat 332 nr. 62/41 van 18/01/2011 voor de verkrijging van onroerende goederen in het kader van deze grondverwervingen; bedrag: 547,49 euro In de gemeentebegroting 2011 werd onder artikel 482/ euro voorzien om de grondverwervingen te préfinancieren. De goedgekeurde aankoopaktes zullen dan gebruikt worden om de uitbetaling van de gewestbijdrage (75 % aankoopsom met een maximaal totaal van euro) te verkrijgen, waarna dit bedrag door het Polderbestuur aan de gemeente zal worden teruggestort.

5 De gemeenteraad beslist : 1) De 2 bovenvermelde aankoopakten ten voordele van de Polder van Maldegem en de Staat /41 van 18/01/2011 in het kader van dit dossier, goed te keuren. 2) De aankopen te préfinancieren door middel van de kredieten voorzien onder artikel 482/ van de gemeentebegroting 3) De uitbetaling van de gewestbijdrage voor deze aankopen aan te vragen. 11. Ondergronds brengen nutsleidingen, vernieuwen openbare verlichting en aanstralen kerk Donk Imewo diende een ontwerp in voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en het openbare verlichtingsnet in Donk, het vernieuwen van de openbare verlichting en het aanstralen van de kerk. Het project omvat het ondergronds brengen van het laagspannings- en het OV net in een deel van de Donkstraat en de Pastoor De Swaeflaan, het leveren plaatsen en aansluiten van 45 nieuwe verlichtingspalen met armaturen en het plaatsen van 3 nieuwe eindpalen (2 aan weerszijden van het project in de Donkstraat, 1 ter hoogte van de Ziltedreef. Ter hoogte van kruispunt Donkstraat Brezendedreef wordt door ons bestuur gevraagd een foorkast te voorzien (aansluiting elektriciteit tbv evenementen) Uit de verschillende aangeboden ontwerpen werden volgende modellen weerhouden in een eerste overleg gemeente-imewo: - ondergronds brengen LS en OV net: ,17 euro (vrij van BTW) - ov installatie: leveren plaatsen en aansluiten 3 armaturen: 1.935,54 (incl. BTW) - plaatsen 45 armaturen (Schreder Falco modern) ,72 Aanstraling kerk (Schreder) ,14 euro Totaal: ,15 euro (incl. BTW) Financiering: art. 426/ aanpassingen OV Donk euro beschikbaar De gemeenteraad beslist : 1) Het ontwerp voor het ondergronds brengen van nutsleidingen, het vernieuwen van de openbare verlichting en het aanstralen van de kerk van Donk, met een totaal geraamde kostprijs van ,15 euro (incl. BTW), goed te keuren. 2) De financieringswijze vast te stellen. (voorstel: kredieten voorzien onder artikel 426/ van de begroting 2011) 3) De gunningswijze vast te stellen. (de opdracht bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen ) 12. Aankoop perceel grond aan Meulekreek, goedkeuring ontwerpakte De Gemeenteraad heeft in zitting van beslist om principieel akkoord te gaan met de aankoop van grond aan de Meulekreek, gelegen te Maldegem en kadastraal gekend 4 de Afdeling, Sectie B, nr. 102m met een totale oppervlakte van 151 m². Het aankoopcomité werd gemachtigd om de onderhandelingen te voeren en de akte te verlijden.

6 Deze aankoop kaderde in het natuur en saneringsproject van de Meulekreek in het centrum van de deelgemeente Middelburg, waartoe de Gemeenteraad in zitting van al ontwerpaktes van aankopen goedkeurde. Toen werden verschillende percelen grond aangekocht. Het kleine perceeltje werd echter over het hoofd gezien en ligt midden in het gebied dat het bestuur al in eigendom heeft. De aankoopprijs van het perceel bedraagt 250 en kan via artikel 876/ van de begroting betaald worden. De Gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van het perceel grond aan de Meulekreek goed. 13. Jaarrekening 2010 Interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst : goedkeuring In 2005 werden de Burensportdiensten omgevormd tot interlokale vereniging met beherende gemeente. De gemeente Maldegem maakt samen met de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, St Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem, deel uit van de Interlokale Vereniging IV Meetjeslandse Burensportdienst waarbij de gemeente Evergem als beherende gemeente optreedt; Tijdens de algemene vergadering van het beheerscomité die doorging op 22 maart 2011 te Maldegem werd overeenkomstig artikel 8 van de statuten - het programma en begroting voor het volgende werkjaar goedgekeurd; - het jaarverslag goedgekeurd; - de jaarrekening voorlopig vastgesteld Gelet op artikel 14 van de statuten betreffende de goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat, waarin gestipuleerd is dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie; Gelet op het gegeven dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden en provincieraad van de deelnemende gemeenten en provincie ze goedkeurt; Gelet op artikel 16 van de statuten waarin gestipuleerd is dat samen met de rekening, ook het jaarverslag ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de deelnemende gemeenten; De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 en het bijhorende jaarverslag van de interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst goed. 14. Veneco² algemene vergadering - goedkeuring agenda en agendapunten - aanduiding vertegenwoordiging In een aangetekend schrijven dd. 31 maart jl. deelt Veneco² mee een algemene vergadering te houden op 16 juni 2011 te Zwijnaarde. De dagorde is als volgt samengesteld: 1. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd Jaarverslag 2010 raad van bestuur 3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat. 4. Verslag van de commissaris

7 5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat. 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Aanstellen commissaris 9. Benoeming bestuurders Aanduiding vertegenwoordiging : ter info: voor de vorige algemene vergadering werden als volmachtdrager aangeduid: de Hr. Koenraad De Ceuninck. De Hr. Johan De Roo werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager (cfr. ook principebeslissing dd. 24 januari 2007). De gemeenteraad keurt de dagorde goed, bepaalt de standpunten en duidt de vertegenwoordigers aan. 15. Finiwo algemene vergadering - goedkeuring agenda en agendapunten - aanduiding vertegenwoordiging In een aangetekend schrijven dd. 29 maart jl. deelt FINIWO mee een algemene vergadering te houden op 27 juni 2011 om uur in het Godshuis te Sint-Laureins De dagorde is als volgt samengesteld : 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Jaarrekening Verslag van de commissaris 4. Kwijting van bestuurders en commissaris 5. Investeringsbeleid in hernieuwbare energie - project windenergie Zeebrugge - werkmaatschappij FINECO 6. Statutenwijziging 7. Statutaire benoemingen Aanduiding vertegenwoordiging : ter info: voor de BAV van 13 december 2010 werd mevr. Marleen Van den Bussche aangeduid als volmachtdrager, en dhr. Geert De Roo als plaatsvervangend volmachtdrager (cfr. principebeslissing gemeenteraadszitting dd. 24 januari 2007). De gemeenteraad keurt de dagorde goed, bepaalt de standpunten en duidt de vertegenwoordigers aan. 16. Gewestelijke Vrijwillige Brandweer Meerjarenprogramma Uitbreiding e Aanpassing Naar aanleiding van de federale beslissingen inzake de uitbreiding van het pakket van te subsidiëren materialen in gebruik bij de brandweerdiensten, worden ook voor onze dienst mogelijkheden voorzien om aankopen uit te voeren waarvoor we een tussenkomst van de overheid kunnen bekomen ten bedrage van 75% van het aankoopbedrag. Het betreft hier in hoofdzaak de aankoop de nieuwe dienstuniformen, brandweerhandschoenen en brandweerlaarzen.

8 Voor wat betreft de subsidiëring van zwaar rollend materieel werd zeer recent een belangrijke wijziging in de manier van verdeling en toewijzing van de overheidstussenkomsten voor de aankoop van groot rollend materieel van toepassing gesteld. Er dient op provinciaal niveau gewerkt te worden in twee schijven van elk 50% van het totaal beschikbaar gestelde bedrag van de subsidie en het aan te kopen materiaal dient op de specifiek toepasselijke lijst (short list) ingeschreven te zijn. Deze regeling heeft te maken met het federaal werken met voorlopige twaalfden en het aflopen van de geldigheidsduur van bepaalde aanbestedingsmarkten. Dit betekent voor onze dienst dat, in tegenstelling tot de vroegere regeling, nu een mogelijkheid voorzien wordt om toch via een staatstoelage van 75% te kunnen voorzien in de noodzakelijke aankoop van een vervangvoertuig voor de elevator van 30 jaar oud. Er wordt de mogelijkheid geboden om een gesubsidieerde aankoop van een ladderwagen van 30 meter toe te wijzen aan onze dienst. Uit ons voorbereidend onderzoek met het oog op het bepalen van het type van toestel dat we wensen voor te stellen ter vervanging van de huidige elevator werd recent door de terzake samengestelde werkgroep binnen de brandweerdienst besloten om te kiezen voor een ladderwagen met knikarm. Op de lijst van de federale overheid is een soortgelijk voertuig voorzien en mits een geringe opleg kunnen we een voertuig bekomen die aan onze voorwaarden voldoet. Voorwaarde om de uitrustingsmaterialen en het voertuig met staatssubsidie te kunnen toegewezen worden is wel dat ze worden opgenomen is in een aankoopprogramma dat door de gemeenteraad dient vastgesteld te worden. De kostprijs van dergelijk voertuig is momenteel bepaald op euro en daarop wordt een toelage van 75% verleend, zijnde euro zodat een bedrag van euro, nog te vermeerderen met een aantal noodzakelijke aanpassingen en opties zodat we aan een totaal max. bedrag van euro als gemeentelijk aandeel komen. Wanneer het voorstel van de ladderwagen weerhouden wordt zal de elevator die vroeger werd ingeschreven geschrapt worden. Gezien in de huidige beslissingen inzake vaststelling van het meerjarenprogramma de te subsidiëren materialen niet zijn opgenomen keurt de gemeenteraad het meerjarenplan , uitbreiding 2011, vervolledigd met de geciteerde materialen, goed. 17. Hervorming van de civiele veiligheid ontwerp OPZ-overeenkomst 2011 van de operationele prezone Meetjesland - goedkeuring In het kader van de hervorming van de civiele veiligheid wordt thans gewerkt met operationele prezones. Reeds in 2010 werd eenzelfde werking voorzien en werd voor de werking van de OPZ een overeenkomst afgesloten met de federale overheid teneinde voor de OPZ werking een financiële bijdrage te ontvangen op voorwaarde dat een aantal doelstellingen die in de overeenkomst dienen opgenomen te worden gerealiseerd worden. Ook voor 2011 wordt door de federale overheid eenzelfde regeling voorgesteld. Ten dien einde werd een terug een ontwerpovereenkomst opgesteld. De gemeenteraad keurt deze ontwerpovereenkomst goed.

9 18. Lokale politie: aankoop motorrijderskledij De politiezone Maldegem beschikt momenteel over 2 motorrijders. Deze motorrijders beschikken niet over een volledig motorrijderspak dat voldoet aan de normen voor motorrijderskledij opgesteld door de Federale Politie. Voor de aankoop van motorrijderskledij kunnen lokale politiediensten beroep doen op het raamcontract DSA 2008 R3 521 van de Federale Politie zodat aan de wet op overheidsopdrachten voldaan is. Voor de aankoop van thermische kledij voor de motorrijders kunnen lokale politiediensten beroep doen op het raamcontract DSA 2007 R3 062 van de Federale Politie zodat aan de wet op overheidsopdrachten voldaan is. De politiezone wenst volgende artikelen aan te kopen: uit het raamcontract DSA 2008 R3 521: 2 sets volledig geconfectioneerde kledij tegen de eenheidsprijs van 1.112,46 EUR excl. btw; uit het raamcontract DSA 2007 R3 062: 2 thermische fleeces tegen de eenheidsprijs van 87,00 EUR excl. btw; 2 thermische broeken tegen de eenheidsprijs van 79,00 EUR excl. btw; 2 thermische kragen tegen de eenheidsprijs van 29,75 EUR excl. btw; voor de totaalprijs van 3.171,92 EUR incl. btw en leveringskosten. Op de begroting 2011 werden hiervoor voldoende kredieten voorzien op artikel 330/ (gewone dienst). De gemeenteraad keurt de aankoop van motorrijderskledij voor een totaal bedrag van 3.171,92 EUR (incl. btw) goed. 19. Aankoop 50 microsoft licenties (open valueprogram government). Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze In zitting van het college van 27/09/2010 werd de opdracht voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van software voor geïntegreerd centraal adressenbeheer, postregistratie en klachtenbeheer en andere registraties gegund aan de firma Net-IT voor een bedrag van euro. (CRM) Het CRM pakket is geïnstalleerd en zit nu in volle testfase om ergens eind mei 2011 volledig in werking te nemen. Hiervoor zijn echter nog een 50-tal werkpost licenties van Microsoft CRM tekort. De kostprijs van 1 licentie wordt geraamd op 700 euro over een periode van 3 jaar, zijnde dus een kostprijs van ong. 233 euro excl. btw per jaar per licentie. De bijkomende licenties moeten niet noodzakelijk aangekocht worden bij Net-IT. Daarom werd door de dienst informatica in samenwerking met de Centrale Aankoopdienst een bestek opgemaakt voor Aankoop van 50 licenties CRM (Open Value Program Government). De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw over een periode van 3 jaar.

10 Er werden geen gunningscriteria gespecifieerd. Het bestuur kiest na onderhandeling de meest voordelige regelmatige offerte. Financiering: kredieten voorzien in het budget van 2011, op artikel 104/ van de buitengewone dienst en de volgende jaren. Te hanteren procedure: onderhandelingsprocedure Raming van de huidige opdracht: ,00 euro incl. btw (periode van 3 jaar) Beschikbaar krediet: euro. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van 50 Microsoft CRM Licenties (Open Value Program Government) goed.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Vaststellen jaarrekening 2013 De gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding begrotingsrekening

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE Zitting van 23 oktober 2014 De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

Toelichting bij artikel 9 toetreding, uittreding, vrijwillige kapitaalsvermindering en vrijwillige kapitaalsverhoging

Toelichting bij artikel 9 toetreding, uittreding, vrijwillige kapitaalsvermindering en vrijwillige kapitaalsverhoging Toelichting bij artikel 9 toetreding, uittreding, vrijwillige kapitaalsvermindering en vrijwillige kapitaalsverhoging Herschikking aandelen gemeentelijke vennoten Bestaande toestand Historiek Veneco is

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Finiwo. Bepalen van het stemgedrag van

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00988 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo - buitengewone algemene vergadering van 12 december

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 NOVEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Tweede gemeentebegrotingswijziging.

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen :

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen : Aanpassing van het personeelsbehoeftenplan van de Vereniging 'Welzijnsband Meetjesland' in verband met de creatie van een bijkomende functie van jurist en de functie van Interne Auditor. Voorafgaande,

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie