De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed."

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de mogelijkheid aan gemeenten die minder dan inwoners tellen de mogelijkheid provinciale ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes in het kader van de GAS. Door middel van het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2008 werden voor de gemeente Maldegem 3 ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen aangesteld om deze taak op zich te nemen. In zitting van 16 maart 2011 heeft de provincieraad nog 3 extra ambtenaren voorgedragen als sanctionerende ambtenaar. Men vraagt nu aan de gemeente Maldegem om die drie ambtenaren officieel aan te stellen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de Gas. Hiertoe is de wijziging van het gemeentelijk reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar van 23 januari 2008 nodig. Deze beslissing zou enkel een meer efficiënt werking en geen meerkost per dossier met zich meebrengen. De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. 2. Verkoop industriegrond principiële beslissing In een afsprakennota dd. 27/11/2008, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2008, werd bepaald dat de projectontwikkeling voor het regionaal bedrijventerrein wordt toevertrouwd aan de dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling Veneco². Veneco² vraagt aan de gemeente om het perceel kadastraal gekend Maldegem, 1 ste afdeling, Sectie C, nummer 318 met een oppervlakte van m² aan te kopen voor de verdere realisatie van het bedrijvenpark. Het perceel werd destijds verkregen in het kader van de onteigeningen voor de ontwikkeling van het BPA Industriepark Maldegem. De gemeenteraad beslist principieel over te gaan tot de verkoop aan de opdrachthoudende vereniging Veneco² van een perceel industriegrond, gelegen te Maldegem Krommewege en kadastraal gekend Maldegem, 1 ste afdeling, Sectie C, nummer 318 met een oppervlakte van m² 3. Implementatie van een klantbegeleidingssysteem goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Na de renovatie- en uitbreidingswerken aan het gemeentehuis zou het opportuun zijn om, met als doel de dienstverlening voor burger en ambtenaar te optimaliseren, een klantbegeleidingssysteem te implementeren. Door middel van de aangepaste software zal een klantvriendelijke begeleiding van de bezoekers gegarandeerd worden door hen naar het juiste loket door te verwijzen en hen de correct info te verschaffen.

2 Hiervoor werd door de aankoopdienst (in overleg met het diensthoofd burgerzaken en ICT) een bestek opgemaakt voor Implementatie van een klantbegeleidingssysteem. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,55 incl. 21% btw. Gunningscriteria: - 1: Technische mogelijkheden: 40 punten waarvan: A. Technische mogelijkheden software: 20 punten B. Technische mogelijkheden ticketverdeler/ticketprinter: 10 punten C. Gebruiksvriendelijkheid: 10 punten - 2: Prijs: 25 punten - 3: Onderhoudscontract: 15 punten - 4: Uitvoeringstermijn: 10 punten - 5: Opleiding: 10 punten Financiering: kredieten voorzien in het budget van 2011, op artikel 104/ van de buitengewone dienst. Te hanteren procedure: onderhandelingsprocedure Raming van de huidige opdracht: ,55 euro incl. btw Beschikbaar krediet: euro. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de implementatie van een klantbegeleidingssysteem goed. 4. Overeenkomst met de kruispuntbank van de sociale zekerheid : aktename Zoals de vorige jaren is het voor het gemeentebestuur zeer aangewezen om gebruik te maken van de gegevens verstrekt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) teneinde in het kohier van de algemene gemeentebelasting 2011 de vermindering van 25,00 EUR voor bepaalde sociale categorieën automatisch te kunnen toepassen. Het betreft hier volgende documenten : 1. de beraadslaging nr. 11/11 d.d. 01 maart 2011 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid waarbij aan ons bestuur machtiging verleend wordt om voor het jaar 2011 mededeling te bekomen van de lijst van de belastingplichtigen die op recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 2. de overeenkomst nr. 11/11 d.d. 18 maart 2011 tussen de KSZ en de gemeente Maldegem, opgemaakt ter uitvoering van voornoemde beraadslaging. De gemeenteraad neemt akte van deze documenten. 5. FINIWO : intekening financiering investeringsbeleid hernieuwbare energie De raad van bestuur van Finiwo van 25 maart 2011 heeft beslist om te investeren in hernieuwbare energie. Dit engagement vergt een intekening in kapitaalsaandelen F1. volgende zaken dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad: - intekening op 3984 aandelen F1, elk met een nominale waarde van 12,50 euro voor een totaal bedrag van euro en deze voor 1/3 vol te storten ( euro);

3 - borg te stellen voor interesten en bijhorigheden t.a.v. KBC-bank voor een totaal bedrag van ,83 euro; De financiering gebeurt m.a.w. door eigen middelen en door de financiering met vreemd kapitaal. Het eigen aandeel van de gemeenten gebeurt door bijkomende dividenden van FINIWO. De gemeentebegroting wordt hierdoor niet extra belast. De gemeenteraad keurt de intekening in F1 aandelen en de financiering van het investeringsbeleid hernieuwbare energie goed. 6. IMEWO : optimalisering van de kapitaalsstructuur De raad van bestuur van IMEWO van 25 februari 2011 heeft beslist om over te gaan tot een dubbele kapitaalbeweging : - eerst wordt het kapitaal van IMEWO voor alle deelnemers proportioneel verminderd door terugbetaling op alle aandelen A; - onmiddellijk daaropvolgend wordt het kapitaal verhoogd (aandelen F en E ). Electrabel heeft aangekondigd niet deel te nemen aan deze kapitaalverhoging, zodat dit deel van de operatie enkel open staat voor de deelnemende openbare besturen. Vermits de aan de openbare besturen toegewezen bedragen in kapitaalverhoging overeenstemmen met deze van hun aandeel in de kapitaalsvermindering, zijn er geen bijkomende middelen vereist. Boekhoudkundig zal dit wel moeten verwerkt worden in de begroting (uitgaven en ontvangsten voor hetzelfde bedrag) De kapitaalsoperatie is ingegeven om enerzijds het aandeel van electrabel terug te dringen en anderzijds een groter rendement te realiseren op hun eigen vermogen (volgens de richtlijnen van de CREG) Er is ook een tweede ronde voorzien voor het geval bepaalde gemeenten niet zullen intekenen in de kapitaalsverhoging. De kans is echter klein dat dit zal gebeuren. Er wordt dan ook voorgesteld om niet in te tekenen op de tweede ronde. De gemeenteraad keurt de optimalisering van de kapitaalsstructuur van IMEWO goed. 7. Politierekening 2010 vaststelling De gemeenteraad stelt de rekening lokale politie 2010 vast zodat deze aan de heer Provinciegouverneur kan toegezonden worden voor enerzijds de uitoefening van het specifiek toezicht door zijn ambt in het kader van zijn bevoegdheid op federaal vlak en anderzijds de uitoefening van het algemeen administratief toezicht door zijn ambt in het kader van zijn bevoegdheid op gewestelijk vlak. 8. Lokale politie : kastoestand per 31 december 2010 Uit de documenten van de kastoestand van de lokale politie per 31 december 2010 blijkt dat het globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5 (omvattende de rekening courant en de kas van de bijzonder rekenplichtige - zie pag.2) als volgt beloopt in :

4 debet : ,72 credit : ,03 debetsaldo : ,69 Overeenkomstig artikel 83 van de politiewet neemt de gemeenteraad kennis van deze kastoestand. 9. Financieel beheerder : rapportage houdende de financiële toestand van de gemeente betreffende het dienstjaar In uitvoering van artikel 165 wordt het verslag bezorgd inzake de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten voor het dienstjaar De gemeenteraad neemt kennis van het verslag inzake de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten voor het dienstjaar Omleiding waterloop 4.14 Begijnewatergang Goedkeuring aktes grondverwerving door Polder van Maldegem Door het Aankoopcomité Gent 1 werden 2 ontwerpakten voor aankoop van onroerend goed en vergoeding voor het in bezitnemen van percelen ten voordele van de Polder van Maldegem opgemaakt. 1) Akte 119/2011 van 28/02/2011 inname 13 grondinnemingsplan Blondeel Marcus Cools Greta vergoeding: 3.575,00 euro 2) Akte 118/2011 van 28/02/2011 inbezitname grond Blondeel Marcus Cools Greta Vergoeding: 501,00 euro In dit dossier werden door de Hypotheekbewaarder te Gent ook al een aantal voorschotten op zegelrechten en lonen betaald in het kader van de voorbereiding en overschrijving van de aankoopakten in dit dossier Het Aankoopcomité vraagt de terugbetaling van deze voorschotten aan de Polder van Maldegem 3) Staat 332 nr. 62/41 van 18/01/2011 voor de verkrijging van onroerende goederen in het kader van deze grondverwervingen; bedrag: 547,49 euro In de gemeentebegroting 2011 werd onder artikel 482/ euro voorzien om de grondverwervingen te préfinancieren. De goedgekeurde aankoopaktes zullen dan gebruikt worden om de uitbetaling van de gewestbijdrage (75 % aankoopsom met een maximaal totaal van euro) te verkrijgen, waarna dit bedrag door het Polderbestuur aan de gemeente zal worden teruggestort.

5 De gemeenteraad beslist : 1) De 2 bovenvermelde aankoopakten ten voordele van de Polder van Maldegem en de Staat /41 van 18/01/2011 in het kader van dit dossier, goed te keuren. 2) De aankopen te préfinancieren door middel van de kredieten voorzien onder artikel 482/ van de gemeentebegroting 3) De uitbetaling van de gewestbijdrage voor deze aankopen aan te vragen. 11. Ondergronds brengen nutsleidingen, vernieuwen openbare verlichting en aanstralen kerk Donk Imewo diende een ontwerp in voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en het openbare verlichtingsnet in Donk, het vernieuwen van de openbare verlichting en het aanstralen van de kerk. Het project omvat het ondergronds brengen van het laagspannings- en het OV net in een deel van de Donkstraat en de Pastoor De Swaeflaan, het leveren plaatsen en aansluiten van 45 nieuwe verlichtingspalen met armaturen en het plaatsen van 3 nieuwe eindpalen (2 aan weerszijden van het project in de Donkstraat, 1 ter hoogte van de Ziltedreef. Ter hoogte van kruispunt Donkstraat Brezendedreef wordt door ons bestuur gevraagd een foorkast te voorzien (aansluiting elektriciteit tbv evenementen) Uit de verschillende aangeboden ontwerpen werden volgende modellen weerhouden in een eerste overleg gemeente-imewo: - ondergronds brengen LS en OV net: ,17 euro (vrij van BTW) - ov installatie: leveren plaatsen en aansluiten 3 armaturen: 1.935,54 (incl. BTW) - plaatsen 45 armaturen (Schreder Falco modern) ,72 Aanstraling kerk (Schreder) ,14 euro Totaal: ,15 euro (incl. BTW) Financiering: art. 426/ aanpassingen OV Donk euro beschikbaar De gemeenteraad beslist : 1) Het ontwerp voor het ondergronds brengen van nutsleidingen, het vernieuwen van de openbare verlichting en het aanstralen van de kerk van Donk, met een totaal geraamde kostprijs van ,15 euro (incl. BTW), goed te keuren. 2) De financieringswijze vast te stellen. (voorstel: kredieten voorzien onder artikel 426/ van de begroting 2011) 3) De gunningswijze vast te stellen. (de opdracht bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen ) 12. Aankoop perceel grond aan Meulekreek, goedkeuring ontwerpakte De Gemeenteraad heeft in zitting van beslist om principieel akkoord te gaan met de aankoop van grond aan de Meulekreek, gelegen te Maldegem en kadastraal gekend 4 de Afdeling, Sectie B, nr. 102m met een totale oppervlakte van 151 m². Het aankoopcomité werd gemachtigd om de onderhandelingen te voeren en de akte te verlijden.

6 Deze aankoop kaderde in het natuur en saneringsproject van de Meulekreek in het centrum van de deelgemeente Middelburg, waartoe de Gemeenteraad in zitting van al ontwerpaktes van aankopen goedkeurde. Toen werden verschillende percelen grond aangekocht. Het kleine perceeltje werd echter over het hoofd gezien en ligt midden in het gebied dat het bestuur al in eigendom heeft. De aankoopprijs van het perceel bedraagt 250 en kan via artikel 876/ van de begroting betaald worden. De Gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van het perceel grond aan de Meulekreek goed. 13. Jaarrekening 2010 Interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst : goedkeuring In 2005 werden de Burensportdiensten omgevormd tot interlokale vereniging met beherende gemeente. De gemeente Maldegem maakt samen met de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, St Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem, deel uit van de Interlokale Vereniging IV Meetjeslandse Burensportdienst waarbij de gemeente Evergem als beherende gemeente optreedt; Tijdens de algemene vergadering van het beheerscomité die doorging op 22 maart 2011 te Maldegem werd overeenkomstig artikel 8 van de statuten - het programma en begroting voor het volgende werkjaar goedgekeurd; - het jaarverslag goedgekeurd; - de jaarrekening voorlopig vastgesteld Gelet op artikel 14 van de statuten betreffende de goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat, waarin gestipuleerd is dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie; Gelet op het gegeven dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden en provincieraad van de deelnemende gemeenten en provincie ze goedkeurt; Gelet op artikel 16 van de statuten waarin gestipuleerd is dat samen met de rekening, ook het jaarverslag ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de deelnemende gemeenten; De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 en het bijhorende jaarverslag van de interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst goed. 14. Veneco² algemene vergadering - goedkeuring agenda en agendapunten - aanduiding vertegenwoordiging In een aangetekend schrijven dd. 31 maart jl. deelt Veneco² mee een algemene vergadering te houden op 16 juni 2011 te Zwijnaarde. De dagorde is als volgt samengesteld: 1. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd Jaarverslag 2010 raad van bestuur 3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat. 4. Verslag van de commissaris

7 5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat. 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 8. Aanstellen commissaris 9. Benoeming bestuurders Aanduiding vertegenwoordiging : ter info: voor de vorige algemene vergadering werden als volmachtdrager aangeduid: de Hr. Koenraad De Ceuninck. De Hr. Johan De Roo werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager (cfr. ook principebeslissing dd. 24 januari 2007). De gemeenteraad keurt de dagorde goed, bepaalt de standpunten en duidt de vertegenwoordigers aan. 15. Finiwo algemene vergadering - goedkeuring agenda en agendapunten - aanduiding vertegenwoordiging In een aangetekend schrijven dd. 29 maart jl. deelt FINIWO mee een algemene vergadering te houden op 27 juni 2011 om uur in het Godshuis te Sint-Laureins De dagorde is als volgt samengesteld : 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Jaarrekening Verslag van de commissaris 4. Kwijting van bestuurders en commissaris 5. Investeringsbeleid in hernieuwbare energie - project windenergie Zeebrugge - werkmaatschappij FINECO 6. Statutenwijziging 7. Statutaire benoemingen Aanduiding vertegenwoordiging : ter info: voor de BAV van 13 december 2010 werd mevr. Marleen Van den Bussche aangeduid als volmachtdrager, en dhr. Geert De Roo als plaatsvervangend volmachtdrager (cfr. principebeslissing gemeenteraadszitting dd. 24 januari 2007). De gemeenteraad keurt de dagorde goed, bepaalt de standpunten en duidt de vertegenwoordigers aan. 16. Gewestelijke Vrijwillige Brandweer Meerjarenprogramma Uitbreiding e Aanpassing Naar aanleiding van de federale beslissingen inzake de uitbreiding van het pakket van te subsidiëren materialen in gebruik bij de brandweerdiensten, worden ook voor onze dienst mogelijkheden voorzien om aankopen uit te voeren waarvoor we een tussenkomst van de overheid kunnen bekomen ten bedrage van 75% van het aankoopbedrag. Het betreft hier in hoofdzaak de aankoop de nieuwe dienstuniformen, brandweerhandschoenen en brandweerlaarzen.

8 Voor wat betreft de subsidiëring van zwaar rollend materieel werd zeer recent een belangrijke wijziging in de manier van verdeling en toewijzing van de overheidstussenkomsten voor de aankoop van groot rollend materieel van toepassing gesteld. Er dient op provinciaal niveau gewerkt te worden in twee schijven van elk 50% van het totaal beschikbaar gestelde bedrag van de subsidie en het aan te kopen materiaal dient op de specifiek toepasselijke lijst (short list) ingeschreven te zijn. Deze regeling heeft te maken met het federaal werken met voorlopige twaalfden en het aflopen van de geldigheidsduur van bepaalde aanbestedingsmarkten. Dit betekent voor onze dienst dat, in tegenstelling tot de vroegere regeling, nu een mogelijkheid voorzien wordt om toch via een staatstoelage van 75% te kunnen voorzien in de noodzakelijke aankoop van een vervangvoertuig voor de elevator van 30 jaar oud. Er wordt de mogelijkheid geboden om een gesubsidieerde aankoop van een ladderwagen van 30 meter toe te wijzen aan onze dienst. Uit ons voorbereidend onderzoek met het oog op het bepalen van het type van toestel dat we wensen voor te stellen ter vervanging van de huidige elevator werd recent door de terzake samengestelde werkgroep binnen de brandweerdienst besloten om te kiezen voor een ladderwagen met knikarm. Op de lijst van de federale overheid is een soortgelijk voertuig voorzien en mits een geringe opleg kunnen we een voertuig bekomen die aan onze voorwaarden voldoet. Voorwaarde om de uitrustingsmaterialen en het voertuig met staatssubsidie te kunnen toegewezen worden is wel dat ze worden opgenomen is in een aankoopprogramma dat door de gemeenteraad dient vastgesteld te worden. De kostprijs van dergelijk voertuig is momenteel bepaald op euro en daarop wordt een toelage van 75% verleend, zijnde euro zodat een bedrag van euro, nog te vermeerderen met een aantal noodzakelijke aanpassingen en opties zodat we aan een totaal max. bedrag van euro als gemeentelijk aandeel komen. Wanneer het voorstel van de ladderwagen weerhouden wordt zal de elevator die vroeger werd ingeschreven geschrapt worden. Gezien in de huidige beslissingen inzake vaststelling van het meerjarenprogramma de te subsidiëren materialen niet zijn opgenomen keurt de gemeenteraad het meerjarenplan , uitbreiding 2011, vervolledigd met de geciteerde materialen, goed. 17. Hervorming van de civiele veiligheid ontwerp OPZ-overeenkomst 2011 van de operationele prezone Meetjesland - goedkeuring In het kader van de hervorming van de civiele veiligheid wordt thans gewerkt met operationele prezones. Reeds in 2010 werd eenzelfde werking voorzien en werd voor de werking van de OPZ een overeenkomst afgesloten met de federale overheid teneinde voor de OPZ werking een financiële bijdrage te ontvangen op voorwaarde dat een aantal doelstellingen die in de overeenkomst dienen opgenomen te worden gerealiseerd worden. Ook voor 2011 wordt door de federale overheid eenzelfde regeling voorgesteld. Ten dien einde werd een terug een ontwerpovereenkomst opgesteld. De gemeenteraad keurt deze ontwerpovereenkomst goed.

9 18. Lokale politie: aankoop motorrijderskledij De politiezone Maldegem beschikt momenteel over 2 motorrijders. Deze motorrijders beschikken niet over een volledig motorrijderspak dat voldoet aan de normen voor motorrijderskledij opgesteld door de Federale Politie. Voor de aankoop van motorrijderskledij kunnen lokale politiediensten beroep doen op het raamcontract DSA 2008 R3 521 van de Federale Politie zodat aan de wet op overheidsopdrachten voldaan is. Voor de aankoop van thermische kledij voor de motorrijders kunnen lokale politiediensten beroep doen op het raamcontract DSA 2007 R3 062 van de Federale Politie zodat aan de wet op overheidsopdrachten voldaan is. De politiezone wenst volgende artikelen aan te kopen: uit het raamcontract DSA 2008 R3 521: 2 sets volledig geconfectioneerde kledij tegen de eenheidsprijs van 1.112,46 EUR excl. btw; uit het raamcontract DSA 2007 R3 062: 2 thermische fleeces tegen de eenheidsprijs van 87,00 EUR excl. btw; 2 thermische broeken tegen de eenheidsprijs van 79,00 EUR excl. btw; 2 thermische kragen tegen de eenheidsprijs van 29,75 EUR excl. btw; voor de totaalprijs van 3.171,92 EUR incl. btw en leveringskosten. Op de begroting 2011 werden hiervoor voldoende kredieten voorzien op artikel 330/ (gewone dienst). De gemeenteraad keurt de aankoop van motorrijderskledij voor een totaal bedrag van 3.171,92 EUR (incl. btw) goed. 19. Aankoop 50 microsoft licenties (open valueprogram government). Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze In zitting van het college van 27/09/2010 werd de opdracht voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van software voor geïntegreerd centraal adressenbeheer, postregistratie en klachtenbeheer en andere registraties gegund aan de firma Net-IT voor een bedrag van euro. (CRM) Het CRM pakket is geïnstalleerd en zit nu in volle testfase om ergens eind mei 2011 volledig in werking te nemen. Hiervoor zijn echter nog een 50-tal werkpost licenties van Microsoft CRM tekort. De kostprijs van 1 licentie wordt geraamd op 700 euro over een periode van 3 jaar, zijnde dus een kostprijs van ong. 233 euro excl. btw per jaar per licentie. De bijkomende licenties moeten niet noodzakelijk aangekocht worden bij Net-IT. Daarom werd door de dienst informatica in samenwerking met de Centrale Aankoopdienst een bestek opgemaakt voor Aankoop van 50 licenties CRM (Open Value Program Government). De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw over een periode van 3 jaar.

10 Er werden geen gunningscriteria gespecifieerd. Het bestuur kiest na onderhandeling de meest voordelige regelmatige offerte. Financiering: kredieten voorzien in het budget van 2011, op artikel 104/ van de buitengewone dienst en de volgende jaren. Te hanteren procedure: onderhandelingsprocedure Raming van de huidige opdracht: ,00 euro incl. btw (periode van 3 jaar) Beschikbaar krediet: euro. De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van 50 Microsoft CRM Licenties (Open Value Program Government) goed.

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie