Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG"

Transcriptie

1 website: - mail: post: secretariaat VDPG - Postbus ZG Renesse - telefoon: KvK: Bankrekening: Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG VERSLAG VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING VDPG. Datum: 19 november 2011 Locatie: Hotel Gorinchem te Gorinchem Aanwezig: Waldo Broeksma (penningmeester) Jack van Maris (vanaf uur, secretaris) 39 Leden (zie presentelijst) plus een aantal partners Namens Sicirec: Hr. Popko van der Molen Afwezig (met melding): Ad Ruijtenberg (voorzitter) is onverwacht verhinderd Jan Pieter Noordermeer Afmelding ontvangen van: 84 Leden. 1. Opening en mededelingen. Waldo Broeksma opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat de heer Jack van Maris (secretaris) door autopech vertraging heeft opgelopen. Daardoor zal de agenda in iets andere volgorde worden doorlopen. Tevens vraagt hij om een notulist voor het notuleren van de vergadering. Dineke Hofmeijer meldt zich aan om deze te verzorgen, waarvoor hartelijk dank. 2. Notulen van de ALV dd 11 december Vragen naar aanleiding van het verslag: Opmerking bij blz.2 punt 7: in hoeverre is dit punt doorlopen? Hr Popko van der Molen geeft aan dat dit punt terug komt bij agendapunt 6. Vraag blz. 2 Hr. de Witte; Is er antwoord gekomen van de Ghanese advocaat t.a.v. beslag door eventuele derden? Antwoord: Hier is geen antwoord meer op gekomen. Het contact met deze advocaat is al in 2010 stilgelegd toen besloten is om opnieuw tot onderhandelingen te komen. Vraag blz.3 punt 7, eerste streepje, vraag Hr. De Witte: In hoeverre is dit gebeurd? Antwoord: komt terug bij agenda punt 6. Vraag blz.3 punt 7, 5 de streepje, vraag Mevr. Raaymakers. Antwoord: dit maakt onderdeel uit van het totale proces. Vraag blz.3 punt 7, 12 de streepje: In hoeverre is achterstallige rente in een depot gekomen? Antwoord: het is afgelopen jaar in de onderhandelingen aan de orde geweest. Toen er een compromisvoorstel door Von Berg werd aanvaard over de rentebetalingen, is dit voorstel niet uitgevoerd. Het zou overigens voor de VDPG ook best ingewikkeld en tijdrovend zijn geworden om daadwerkelijk uit te voeren. Vraag blz.3 punt 7, 13 de streepje: In hoeverre heeft de Hr. Korthout zijn reis uitgevoerd? Antwoord: is niet gebeurd, temeer omdat dit nu gezien het lopend onderhandeltraject niet opportuun was. Vraag blz.4, 6 e streepje van onder: Hoe staat het met de kosten van de curator? Antwoord: Dit is niet nader uitgezocht, maar het bestuur gaat ervan uit dat de curator geen kosten bij de VDPG kan verhalen. Vraag blz.5 punt 9: Hoe staat het met de acties van de werkgroep? Antwoord: komt terug bij agendapunt 6. Vraag blz. 6 punt 11; In hoeverre is de nieuwe wet in Ghana t.a.v grondbezit van kracht? Antwoord: De wet is al een tijdje bekend en ook in werking en komt terug bij agenda punt 6. Overige vragen: Er is gesuggereerd dat heer Von Berg een opvolger zou krijgen, in hoeverre klopt dit? Antwoord: er is nog geen sprake van concrete personen. De opvolging van Von Berg maakt wel deel uit van een toekomstig bedrijfsplan. Hr. Nijenhuis vraagt of er ook actie is ondernomen naar de Ghanese ambassade in Nederland. Popko van der Molen geeft aan dat dat op dit moment nog niet aan de orde is omdat de onderhandelingen nog lopen. VDPG Ledenvergadering 19 november pag.1

2 Vervolgens worden de notulen van 2010 goedgekeurd met complimenten voor de verslaglegging. 3. Inventarisatie voor de rondvraag. Na de pauze komt beantwoording van de vragen aan de orde, die dan niet onder diverse agendapunten voldoende zijn beantwoord. 4. Jaarverslag van de vereniging over 2010 en 2011 Dit agenda punt werd wegens vertraging van de secretaris, Jack van Maris, verschoven totdat hij aanwezig zou zijn. Hij is tevens lid van de werkgroep die vanuit de VDPG de onderhandelingen begeleidt. Hij lichtte na zijn aankomst ter vergadering, toe waarom de onderhandelingen dit jaar zo lang weinig vordering hebben gemaakt, waarover ook te lezen valt in de nieuwsbrieven die in juni en oktober 2011 zijn verspreid en in het jaarverslag over dat deel uitmaakt van de stukken voor deze ledenvergadering. Alvorens úberhaubt met onderhandelingen te willen starten, verlangde de heer Von Berg dat alle VDPGleden die hun rentebetalingen hadden stopgezet, deze eerst zouden betalen. Het bestuur en de werkgroep vond dat deze voorwaarde van Von Berg niet redelijk was, aangezien de betalingen waren stopgezet omdat na uitgebreid onderzoek in 2009 onomstotelijk was komen vast te staan dat hij zijn contractuele verplichtingen niet nakwam. Zijn eis was volgens de werkgroep pas redelijk (of tenminste te verdedigen) als hij deze mensen en alle overige participanten een vertrouwenwekkend doorstartplan kon voorlegen. Hierover is lange tijd discussie gevoerd met Von Berg, via Sicirec. De wergroep heeft voorstellen gedaan voor tussenoplossingen, zoals een fonds onder beheer van de VDPG waarin de achterstallige rentes voorlopig zouden worden gestort. Dit geld zou dan voor de plantages vrijkomen zo gauw er een doorstartplan zou liggen dat door de ALV zou zijn goedgekeurd. De werkgroep en het bestuur van de VDPG vonden dit een logische en redelijke benadering. Hen is eigenlijk nog steeds niet duidelijk waarom Von Berg hierin niet mee wilde gaan. Het zou het proces zeker bespoedigd hebben. Pas in september deed Von Berg van zijn kant een beperkte concessie: hij ging ermee akkoord dat slechts de helft van de renteachterstanden diende te worden betaald en de rest pas na totstandkoming van een door de ALV goedgekeurd doorstartplan. De werkgroep en het bestuur hebben toen besloten de impasse te doorbreken en dit voorstel voor te leggen aan de betreffende participanten. Men hoopte dat hierdoor bij Von Berg bereidheid zou ontstaan voor verdere stappen in de onderhandelingen. Op 15 oktober heeft de onderhandelwerkgroep nog een speciale bijeenkomst gehouden voor de leden met een achterstand in de rentebetaling om hen uitleg te geven over de situatie en alle gelegenheid te geven hun vragen te stellen, opdat zij zo goed mogelijk hun eigen besluit zouden kunnen nemen. Er waren 18 VDPG-leden met een rente-achterstand. 10 participanten hebben inmiddels betaald. Dit lijken vooral deelnemers te zijn met een kleine rente-achterstand; mensen bij wie het om een groot bedrag gaat, twijfelen nogt steeds, omdat er in dit stadium nog geen enkele zekerheid bestaat over het resultaat. Enkele van deze laatste participanten zijn via internet in contact gebracht met Von Berg zelf om hem hun beweegredenen en zienswijze toe te lichten; voor deze participanten wil Von Berg tot nu toe geen water bij de wijn doen: zij kunnen wat hem betreft geen gebruik maken van de compensatie die hij eventueel gaat aanbieden. Vervolgens geeft de heer van Maris ook toelichting op de tweede eis die Von Berg stelde alvorens tot onderhandelingen te willen overgaan: leden van de VDPG die tevens bij de curator aangesloten waren, zouden moeten kiezen: bij de curator blijven en geen gebruik maken van de eventueel door Von Berg aan te bieden compensatie; of weggaan bij de curator en wel gebruik maken van een compensatie-aanbod. Op dit punt hebben werkgroep en bestuur al in een vroeg stadium aangeboden deze keus aan de betreffende VDPG-leden voor te leggen. Wij zijn ervan overtuigd dat de aansluiting bij de curator hen sowieso geen enkel financieel resultaat zal opleveren. Daarom denken wij dat zij feitelijk geen belang hebben om bij de curator aangesloten te blijven. 33 leden van de VDPG zijn bij de curator geregistreerd als dat ze een vordering hebben lopen. Meestal gaat het om het bedrag dat deze mensen in 2006/2007 hebben bijgedragen om de curator in Ghana onderzoek te laten verrichten; een bedrag tot maximaal 6% van de inleg. Om dit toe te lichten en deze mensen alle gelegenheid te bieden hun vragen te stellen heeft de onderhandelwerkgroep ook voor hen op 15 oktober een aparte bijeenkomst georganiseerd. Op dit moment heeft 2/3 zijn vordering ingetrokken bij de curator; een klein aantal (voor zover bekend: 2) zegt principieel dit niet te willen doen. Vraag: Heeft de curator recht op opbrengsten? Nee, omdat Global Green BV in Nederland degene was die failliet ging en werd aangeklaagd, en niet de Ghanese bosbouwondernemingen. Maar er lopen wel lijntjes waarlangs de curator mogelijkheden zoekt om zijn vorderingen binnen te halen. De indruk VDPG Ledenvergadering 19 november pag.2

3 bestaat echter dat het de curator het meeste gaat om de subsidie die de nederlandse overheid heeft verleend aan het zaden-centrum van Von Berg, dat weer een afzonderlijke onderneming is. Overigens hebben wij als bestuur en werkgroep aan Von Berg steeds aangeboden dat, zo gauw we het eens zouden worden over een goed doorstartplan, we op basis daarvan bij de rechter-commissaris ervoor zouden pleiten dat het faillissement zou worden beeindigd, in het belang van alle bij de VDPG aangesloten participanten/gedupeerden. Er waren geen verder vragen en het jaarverslag 2010/2011 is goedgekeurd. 5. Financiën en ledenadministratie. De heer Broeksma, penningmeester, geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven over Inkomsten bestonden uit contributie en rente met een totaal bedrag van ,53. De hogere uitgavenpost Vereniging heeft o.a. te maken het feit dat er in 2010 twee ledenvergaderingen zijn gehouden. De post overige kosten is m.n. tot stand gekomen door juridische advieskosten en kosten voor het vertalen van contracten naar het engels. 95% van de contributie over 2010 is voldaan. In Januari 2012 komt er voor iedere participant een betalingsoverzicht. Het bestuur verzoekt iedereen om er zorg voor te dragen om correcte adressen aan het secretariaat door te geven voor de administratie. Vragen t.a.v. de betalingen kunnen altijd per worden gesteld aan het secretariaat of de penningmeester. Vragen: Waar is de 5% contributie verlies te vinden op het overzicht? Antwoord: Er is gewerkt op kasbasis en dat betekent dat er geen vorderingen zijn opgenomen. De nog te betalen contributies lopen automatisch door naar het volgende jaar. Hoe zit het met mensen die wel participant zijn maar geen lid zijn van de VDPG? Deze vraag komt terug bij agendapunt 6. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend jaar dient voor het einde van het lopende jaar te gebeuren. Bij het opzeggen tijdens het lopende jaar is statutair de contributie van dat jaar nog verschuldigd. In de praktijk blijkt die moeilijk te verhalen, waardoor het bestuur in 2010 heeft besloten dat rechten en plichten van per direct opzeggende leden vervallen per datum van opzegging. Kascommissie: De heer Paul Roos, die de kascommissie vertegenwoordigt, geeft toelichting op de controle van het financieel verslag van De kascommissie bestond dit jaar uit 3 personen (de heer Steenbrink, Janssen en Roos) en stelt de vergadering voor om goedkeuring te geven aan het financieel verslag van 2010 en hierover decharge te verlenen aan het bestuur. De ledenvergadering stemt hiermee in en verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid in Financieel overzicht 2011 Dit is een voorlopig overzicht van de actuele stand van zaken omdat het jaar nog niet is beëindigd Op dit moment is 69% van de verschuldige contributies over 2011 voldaan. Het bestuur verzoekt u om zo snel mogelijk uw contributie te betalen als U dat nog niet heeft gedaan. Er ontstaat over 2011, zoals het er op dit moment naar uitziet, een verlies van 3300,-. Dit komt m.n. door de kosten van de advocaat en Sicirec. Begroting 2012: Voorstel is om voor 2012 dezelfde contributie vast te stellen als in 2011 (de helft dus van 2010 en voorgaande jaren) Na aftrek van verwachte verenigingskosten a 2700, zal er dan naar verwachting maximaal beschikbaar zijn om te besteden aan advies, ontwikkeling van een doorstartplan, reizen naar Ghana en was dies meer zij. Het wil niet zeggen dat we in 2012 al dit geld gaan besteden; het is de omvang van de beschikbare actiepot van de VDPG (een lid merkte op dat dit een betere term is dan oorlogskas...) Besluit: de ledenvergadering besluit dat de contributie voor 2012 wordt vastgesteld op hetzelfde nivo als voor Dit betekent dus: Bij een deelneming van 1/4 ha of kleiner is de contributie EUR 25,- per jaar; Bij een deelneming van 1/2 ha is de contributie EUR 50,- per jaar; Bij een deelneming van 1 ha is de contributie EUR 75,- per jaar; VDPG Ledenvergadering 19 november pag.3

4 Bij een deelneming van 2 ha is de contributie Bij een deelneming van 3 ha of meer is de contributie EUR 100,- per jaar; EUR 150,- per jaar 6. Stand van zaken rond de onderhandelingen. De heer Popko van der Molen (Sicirec) brengt verslag uit over de tot nu toe gelopen route in de onderhandelingen met John Von Berg in Ghana: Rum 3 jaar geleden was de eerste interactie van Sicirec en VDPG om te komen tot een doorstart op plantage Dorma. Dit was een idee van Von Berg zelf; hij vond dat de participanten op Somanya en Mampong formeeljuridisch geen recht konden claimen op Dorma, maar moreel wel. Hij heeft niets met formele zaken echter wel met morele zaken 3 jaar geleden was de verandering in wetgeving t.a.v grondbezit nog niet van toepassing en waren er veel problemen met de wetgeving rond grondbezit. In 2009/2010 is er een verandering gekomen in de grondwet waardoor e.e.a. is gelegaliseerd en er een run' op grond is ontstaan waar men centraal van profiteert en de lokale bevolking een beetje. Von Berg kon op basis van deze nieuwe wetgeving de 1600 de hectare s op Dorma waar hij al een optie op had, en waarop al bijna 250 ha. met teak had beplant, verder vastleggen. In 2009 zou het zelfs mogelijk zijn geweest om uit te breiden naar zo n ha in datzelfde gebied. De onderhandelingen hierover met de VDPG zijn echter in 2009 gestrand, en al de teak-concessies rond Dorma zijn inmiddels geclaimd door andere inversteerders. In 2010 heeft de VDPG besloten het juridische spoor te onderzoeken. Eind 2010 heeft men dit weer stilgelegd omdat uit nader juridisch advies bleek, dat verhaal via de juridische weg in ieder geval langdurig, kostbaar en onzeker zou zijn. Vanaf begin 2011 zijn er weer onderhandelingen gestart tussen de VDPG en Von Berg via Sicirec. Dit heeft aanvankelijk veel moeite gekost, maar nu lijkt er vaart in te komen. Voorstel Hr. Von Berg: Von Berg wil dat investeerders, lees participanten, zo weinig mogelijk de dupe worden van al het gedoe maar mee kunnen profiteren van de nieuwe investeringen. Von Berg stelt voor: Iedere participant die grond heeft op Somanya/Mampong krijgt een evenredig deel op Dorma voor een bijdrage van 1000,- per hectare. (dus 500 voor een participatie van een halve ha., 250 voor een kwart ha. etc.) Grote delen van Mampong en Somanya zijn slecht, naar is gebleken. Dorma is echter een uitzonderlijk goed gebied naar het oordeel van Sicirec. De delen die worden aangeboden zijn al aangeplant en inmiddels circa 10 jaar oud. Vraag: waarop is de 1000,- euro gebaseerd? Antwoord: is een natte vinger getal. Opmerking vanuit de zaal: We hebben er al voor betaald; zo n eventuele extra financiele bijdrage mag in ieder geval zeker niet voor Von Berg persoonlijk worden aangewend maar moet dan integraal worden geïnvesteerd in Dorma. De grondhuur-bedragen die betaald moeten worden voor Mampong en Somanya lopen fors achter. Dorma is juridisch onafhankelijk en dat betekent dat de heer Bonsu er niets kan doen. We houden vruchtgebruiksrecht op Somanya en Mampong en daar komt dan het vruchtgebruiksrecht van Dorma bovenop. Het is op termijn misschien mogelijk om aandeelhouder te worden van Dorma. Dit levert een aantal voordelen op: A). Je hebt zeggenschap. B). Je kunt gemakkelijk gelden investeren. C). Er is een meer gelijkelijke verdeling van de risico s (participanten hebben een aandeel in het geheel en geen specifiek perceel). D) Aandelen zijn verhandelbaar. Het grootste deel van de participanten heeft geen contract met Dorma. Voor degenen die dit wel hebben is er dezelfde regeling. Er moet volgens Sicirec uitbreiding plaatsvinden. Schaalvergroting is volgens hen essentieel voor lage kosten per ha en behalen van een redelijk rendement. Voor grootschalige uitbreiding heb je grootinvesteerders nodig, Daarvoor moet het project zo snel mogelijk voldoende interessant worden gemaakt. Volgende stap, die Sicirec nu voorstelt: FASE 2. Contract maken voor de binnen te halen extra hectares op Dorma. E.e.a zal waarschijnlijk niet alleen voor leden van de VDPG zijn maar voor iedereen die participaties heeft op Mampong of Somanya VDPG Ledenvergadering 19 november pag.4

5 Opmerking vanuit de zaal: Degenen die nu niet lid zijn van de VDPG zouden dan ook verplicht moeten worden om de achterstallige contributie voor de VDPG te betalen. Anders profiteren zij alleen van de inspanningen van de VDPG zonder ook hun financieel aandeel te hebben geleverd. Vraag: wanneer is het eerste rendement te verwachten? Antwoord: In tegenstelling tot wat altijd is voorgespiegeld, moeten teakbomen tenminste 25 a 35 jaar groeien om een goed rendement op te leveren. Dat is dus ongeveer jaar vanaf nu. Vraag: Kunnen we ook uitbreiden voor 500,- p/halve hectare? Antwoord: Neen, dat zullen andere bedragen moeten zijn, gebaseerd op realistische exploitatiekosten. De verkoopprijs van een teakparticipatie zal echter wel stukken lager zijn dan ons destijds is voorgehouden. Vervolg FASE 2: Aanbod van Von Berg verzilveren plantages gaan aanplanten zoveel mogelijk schaalgrootte krijgen en daarmee aandeelhouders zien te krijgen. Daarmee staat dan volgens Sicirec de basis. Vraag: Is het vruchtgebruik naar Nederlands recht? Ja. Opmerking vanuit de zaal: Het gaat niet alleen om die 500,- euro per ½ ha, maar ook om de achterstallige rente van grondhuur en loonbetalingen die nog betaald moeten worden. Vraag: Hoeveel zekerheid is er t.a.v. de nieuwe investering? De werkgroep geeft aan dat de te verwachten opbrengsten van Mampong en Somanya gering zijn en hooguit de investering zullen benaderen en dat daartoe de looptijden aanzienlijk (minimaal 15 jaar) langer zullen moeten zijn. De bomen op Dorma zijn wel van een goede kwaliteit maar ook dezen zullen niet de destijds voorgespiegelde hoge rendementen halen maar wel voldoende compensatie bieden. Door te investeren op Dorma kan de onderhouds- en groeiachterstand op Mampong en Somanya worden gecompenseerd. Vraag: Wie is er nu eigenaar van Dorma? Antwoord: Von Berg. Vraag: Zal de heer Bonsu het onderhoud blokkeren? Antwoord: Neen, die is geen partij op Dorma. Vraag: Waarom niet met die 500,- per halve ha. de plantages op Mampong/Somanya opknappen? Antwoord: Dan is er geen markt' voor grote investeerders en haalt Von Berg zijn doel niet; hij heeft toch nog een stukje ideologie en wil goed' doen voor zichzelf en de leden van de VDPG. De schaalvergroting is ook nodig om het geheel, inclusief de kleinere plantages, in de toekomst te blijven garanderen. Vraag: Hoe zit het met de rol van Bonsu? Antwoord: Hij lijkt plooibaarder te zijn dan in het verleden, maar die informatie komt van Von Berg en niet uit eigen contacten met Bonsu. Vraag: Wanneer heb je te maken met achterstallige rente? Achterstallige rente speelt alleen voor participanten die hun participatie niet ineens geheel hebben betaald, maar deze voor een deel met een lening hebben gefinancierd. Zij moeten Von Berg een aantal jaren (8 of 12) rente betalen voor de geleende som. De restschuld moet worden afgelost uit opbrengsten tezijnertijd van hun participatie. Vraag: Hoe lang loopt de rentebetalingsverplichting voor participanten met een lease-overeenkomst nog door? Deze rente betaal je alleen zo lang als in je contract is vastgelegd en niet langer (8 of 12 jaar). Opmerking: Laten we de in 2012 beschikbare actiepot van de VDPG maar liever investeren in een sprookjesbos waar we met z n allen in kunnen en al het vorige afsluiten. Dan hebben we er tenminste tijdens ons leven nog plezier van. Voordelen: Deze compensatie van Von Berg is volgens Sicirec eigenlijk geen compensatie, maar extra. In het nieuwe systeem krijg je aandelen; die kun je ten allen tijden verhandelen en biedt voor de VDPG mogelijkheden en perspectief. PAUZE. 7. Vragen, opmerkingen etc. t.a.v onderhandelingstraject Deze zijn allen in dit verslag onder punt 4 en 6 verwerkt 8. Beantwoording van vragen uit de rondvraag. Vraag: met welke rechtspersoon worden de onderhandelingen gepleegd? Antwoord: Met Von Berg en als het gaat om Mampong en Somanya met Von Berg en Bonsu (is een complicatie...) Vraag: Wie blijft er over als rechtspersoon als de heer Von Berg overlijdt? Antwoord: dat zal duidelijk in de overeenkomst moeten worden omschreven voor zowel Dorma als Mampong/Somanya. Vraag: Hoe zit het met de boekhouding? Antwoord: Er zal duidelijk transparantie in de boekhouding moeten komen. VDPG Ledenvergadering 19 november pag.5

6 Vraag: Kan Von Berg garanties geven t.a.v de nieuwe investering? Antwoord: neen, de tijd zal duidelijk moeten maken of e.e.a. rendement gaat opleveren. De secretaris memoreert nogmaals dat het uitgangspunt van de onderhandelwerkgroep is dat, al is het op een langere termijn, in ieder geval de investering plus een redelijke rente c.q. vergoeding voor inflate zal moeten terug komen. Er zal dus eerst een plan moeten liggen dat dit waarschijnlijk kan maken op basis van realistische uitgangspunten. Vraag: In hoeverre staat Von Berg toezichthouders van de VDPG toe? Antwoord van Sicirec: waarschijnlijk zal dat geen probleem vormen. Participanten die een bankgarantie hebben afgesloten bij de RABO-bank in Boxtel. Telefonisch heeft de heer Schoormans de vraag gesteld of het opzeggen bij de curator gevolgen kan hebben voor al of niet uitbetalen door de Rabo aan het eind van de ooit beoogde periode van 20 of 16 jaar. Bij de Rabo is e.e.a. een beetje in het vergeetboek terecht gekomen. Het is is niet duidelijk of, en onder welke voorwaarden, de Rabo bij mislukken van de teakinvesteringen daadwerkelijk tot uitbetalen overgaat. In de zaal blijken ook 2 leden zo n bankgarantie te hebben (Hr. van der Mullen en Mevr. Simons- De Jong). Het is in eerste instantie een kwestie tussen de leden met bankgarantie en de Rabobank, maar het is wel een punt van aandacht voor het bestuur. Het bestuur zal een oproep doen aan alle leden met bankgaranties om zich bekend te maken, zodat gezamenlijk de Rabo tegemoet getreden kan worden. Een van de aanwezige participanten geeft als advies: neem contact op met de RABO-bank (die inmiddels in Sint Michielsgestel zit) en blijf actief aangeven dat je ermee bezig bent, zodat men je tezijnertijd niet kan verwijten dat je zelf te weinig hebt ondernomen. Besluiten omtrent financiering van de bemiddeling door Sicirec bij de onderhandelingen T.a.v de onderhandelingsuren van Sicirec heeft Sicirec aangegeven dat onlangs de beschikbare 120 uur zijn opgebruikt. Opgemerkt wordt nog dat de uitloop van uren vooral komt door de starre houding van Von Berg. Besluit: De rekening van Sicirec hiervoor kan door de penningmeester worden betaald. Voorstel is om vooralsnog 100 uren beschikbaar stellen voor de inzet van Sicirec. Er dient een nieuw voorstel komen voor de inzet van die uren. Besluit: Dit voorstel wordt zonder tegenstemmen akkoord bevonden. Vervolg Popko van der Molen merkt op dat de afgelopen tijd de onderhandelingen heel traag verliepen en dat er pas een maand geleden ruimte is gekomen om nader tot elkaar te komen. Nu de belangrijkste hindernis, vordering van de curator, is weggenomen kan e.e.a mogelijk in een stroomversnelling komen. Vanuit de zaal komen er reacties dat men twijfelt over de goede bedoelingen van Von Berg en de goede afloop. De geplande werkzaamheden voor de komende tijd:: De werkgroep, Sicirec en het bestuur gaan de komende maanden verder aan het werk met het uitwerken van het voorstel. E.e.a. is nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen in de cijfermatige onderbouwing en de overeenkomsten uit te werken. Er volgt een nieuwe uitnodiging voor een Ledenvergadering als er aan de leden een voorstel kan worden voorgelegd dat voldoende vertrouwen wekt en waarborgen kan bieden. Tot slot wordt aangegeven dat er geen veranderingen zijn in het bestuur of de werkgroep en dat er voor individuele vragen nog ruimte is na sluiting van de vergadering. 9. Sluiting. Participanten worden bedankt voor hun aanwezigheid en hun actieve bijdrage, en een goede terugreis gewenst. Om uur wordt de vergadering gesloten. Opmerking achteraf: Er is geen (nieuwe) kascommissie voor 2011 benoemd. Als er geen bezwaren van leden komen, gaat het bestuur er vanuit, dat de kascommissie voor 2010 daarmee ook voor 2011 benoemd is. VDPG Ledenvergadering 19 november pag.6

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. inzake : de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juli 2014 Gegevens onderneming: NetWerk WijkWacht B.V. Inschrijving KvK: onder nummer 09148926 Faillissementsnummer: C/05/14/332 F Datum uitspraak: 1 april 2014

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/335 NL:TZ:0000014760:F001 25-07-2017 mr. T.F. Quaars mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming Engofor B.V. Haanderink 64 3401

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. inzake : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Raadsvergadering : 17 maart 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Samenvatting voorstel Het doel van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW 09/991 F. 29 december 2009. mr. R.J. Schimmelpenninck. mr. IVI.L.D. Akkaya. Ten tijde van het faillissement: O

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW 09/991 F. 29 december 2009. mr. R.J. Schimmelpenninck. mr. IVI.L.D. Akkaya. Ten tijde van het faillissement: O FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Faillissementsverslag nummer 7 d.d. 11 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak faillissement Curator Recliter-commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 december 2010 Gegevens onderneming : Jelle Adriaansen h.o.d.n. BSC Groep Faillissementsnummer : 10/266 F Datum uitspraak : 25 mei 2010 Curator : Mr. F.J.C.M. Kessels

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/16/394 NL:TZ:0000008833:F001 25-10-2016 Mr. R.J. Hoff mr. M. Wouters Algemeen Gegevens onderneming Williams Pub BV, statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 3-mei-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken Notulen ALV 25-jan 4. Jaarrekening 2015-2016 5. Status

Nadere informatie

Fondsenwerving vanuit financieel perspectief

Fondsenwerving vanuit financieel perspectief Fondsenwerving vanuit financieel perspectief Dirk Dekker Penningmeester Netwerk DAK Utrecht Donderdag 12 april 2012 In elke stap zijn financiën belangrijk (1) De voorbereiding Het selecteren van één of

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/16/235 NL:TZ:0000008507:F001 14-06-2016 mr. G.A. de Wit mr. M. Goedhuis-Visser Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 juli 2008 Gegevens onderneming : Naam: Santema & Blonz B.V. Adres: Kervel 19 a, 5521 DA te Eersel Telefoonnummer: 0497 519 698 Bestuurder: de heer A.P. Bazelmans

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KLEINE ARION B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mala 2000 B.V., statutair

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Verslagperiode : 16 september 2011 t/m 5 december 2011 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 16 september 2011 t/m 5 december 2011 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk bedrijfsauto s, geen nieuwe auto s

mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk bedrijfsauto s, geen nieuwe auto s FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. H.M.L. Dings Nummer faillissement : F12/35 Naam faillissement : de heer V H B Janssen hodn autobedrijf Tom Janssen & Zonen Rechter-commissaris : mr. K.A.J.C.M. van den

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/48 NL:TZ:0000011303:F001 21-02-2017 mr. H.T. Meijer mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Into D mentia Nederland B.V.

Into D mentia Nederland B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juni 2015 Gegevens: Into D mentia Nederland B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/167 F Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: Mr. J.M. Molkenboer Rechter-commissaris:

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHALLENGE

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2)

Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2) Verslagformulier natuurlijk persoon (nummer 2) Faill.nr : C/02/14/249 F Uitspraakdatum : 1 april 2014 Verslag datum : 24 juli 2014 Verslagperiode : 25 april 2014 t/m 24 juli 2014 Saldo einde verslagperiode

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen 1. Opening De heer Muller opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 2. Goedkeuring notulen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

periode van surséance)

periode van surséance) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 5 juli 2011 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein, Fakkelstede

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 22 maart 2011 Gegevens: RAZA Schoonmaakbedrijf B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. gevestigd aan Mosplein 32 (1032 JX) te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (De inhoud van het papieren verslag is identiek aan de ingezonden digitale versie)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (De inhoud van het papieren verslag is identiek aan de ingezonden digitale versie) FAILLISSEMENTSVERSLAG (De inhoud van het papieren verslag is identiek aan de ingezonden digitale versie) Nummer : 5 Datum : 14 oktober 2011 Gegevens onderneming Van Broekhoven B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34315635, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Mosplein

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer,

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer, Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO Postbus 126 7500 AC Enschede Hengelosestraat 571 7521 AG Enschede T 053-484 00 00 F 053-484 00 99 www.damste.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/172 NL:TZ:0000013185:F001 16-05-2017 Mr. E.C. van Lent mr. D Nobel Algemeen Gegevens onderneming Contractmanagement Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Achterstand Gieterij Drunen Beheer BV heeft een achterstand in het betalen van de erfpachtcanon van circa een jaar.

Achterstand Gieterij Drunen Beheer BV heeft een achterstand in het betalen van de erfpachtcanon van circa een jaar. Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Zoals bij u bekend, is Gieterij Drunen BV enkele weken geleden failliet verklaard. Wethouder Van Aart heeft u wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken

Nadere informatie

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 11 juli 2012. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 11 juli 2012. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/16/109 NL:TZ:0000006721:F001 14-06-2016 Mr. R. Bremer mr. H.H. Kielman Algemeen Gegevens onderneming Bouw-Plan B.V. De Wissel

Nadere informatie