Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG"

Transcriptie

1 website: - mail: post: secretariaat VDPG - Postbus ZG Renesse - telefoon: KvK: Bankrekening: Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG VERSLAG VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING VDPG. Datum: 19 november 2011 Locatie: Hotel Gorinchem te Gorinchem Aanwezig: Waldo Broeksma (penningmeester) Jack van Maris (vanaf uur, secretaris) 39 Leden (zie presentelijst) plus een aantal partners Namens Sicirec: Hr. Popko van der Molen Afwezig (met melding): Ad Ruijtenberg (voorzitter) is onverwacht verhinderd Jan Pieter Noordermeer Afmelding ontvangen van: 84 Leden. 1. Opening en mededelingen. Waldo Broeksma opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat de heer Jack van Maris (secretaris) door autopech vertraging heeft opgelopen. Daardoor zal de agenda in iets andere volgorde worden doorlopen. Tevens vraagt hij om een notulist voor het notuleren van de vergadering. Dineke Hofmeijer meldt zich aan om deze te verzorgen, waarvoor hartelijk dank. 2. Notulen van de ALV dd 11 december Vragen naar aanleiding van het verslag: Opmerking bij blz.2 punt 7: in hoeverre is dit punt doorlopen? Hr Popko van der Molen geeft aan dat dit punt terug komt bij agendapunt 6. Vraag blz. 2 Hr. de Witte; Is er antwoord gekomen van de Ghanese advocaat t.a.v. beslag door eventuele derden? Antwoord: Hier is geen antwoord meer op gekomen. Het contact met deze advocaat is al in 2010 stilgelegd toen besloten is om opnieuw tot onderhandelingen te komen. Vraag blz.3 punt 7, eerste streepje, vraag Hr. De Witte: In hoeverre is dit gebeurd? Antwoord: komt terug bij agenda punt 6. Vraag blz.3 punt 7, 5 de streepje, vraag Mevr. Raaymakers. Antwoord: dit maakt onderdeel uit van het totale proces. Vraag blz.3 punt 7, 12 de streepje: In hoeverre is achterstallige rente in een depot gekomen? Antwoord: het is afgelopen jaar in de onderhandelingen aan de orde geweest. Toen er een compromisvoorstel door Von Berg werd aanvaard over de rentebetalingen, is dit voorstel niet uitgevoerd. Het zou overigens voor de VDPG ook best ingewikkeld en tijdrovend zijn geworden om daadwerkelijk uit te voeren. Vraag blz.3 punt 7, 13 de streepje: In hoeverre heeft de Hr. Korthout zijn reis uitgevoerd? Antwoord: is niet gebeurd, temeer omdat dit nu gezien het lopend onderhandeltraject niet opportuun was. Vraag blz.4, 6 e streepje van onder: Hoe staat het met de kosten van de curator? Antwoord: Dit is niet nader uitgezocht, maar het bestuur gaat ervan uit dat de curator geen kosten bij de VDPG kan verhalen. Vraag blz.5 punt 9: Hoe staat het met de acties van de werkgroep? Antwoord: komt terug bij agendapunt 6. Vraag blz. 6 punt 11; In hoeverre is de nieuwe wet in Ghana t.a.v grondbezit van kracht? Antwoord: De wet is al een tijdje bekend en ook in werking en komt terug bij agenda punt 6. Overige vragen: Er is gesuggereerd dat heer Von Berg een opvolger zou krijgen, in hoeverre klopt dit? Antwoord: er is nog geen sprake van concrete personen. De opvolging van Von Berg maakt wel deel uit van een toekomstig bedrijfsplan. Hr. Nijenhuis vraagt of er ook actie is ondernomen naar de Ghanese ambassade in Nederland. Popko van der Molen geeft aan dat dat op dit moment nog niet aan de orde is omdat de onderhandelingen nog lopen. VDPG Ledenvergadering 19 november pag.1

2 Vervolgens worden de notulen van 2010 goedgekeurd met complimenten voor de verslaglegging. 3. Inventarisatie voor de rondvraag. Na de pauze komt beantwoording van de vragen aan de orde, die dan niet onder diverse agendapunten voldoende zijn beantwoord. 4. Jaarverslag van de vereniging over 2010 en 2011 Dit agenda punt werd wegens vertraging van de secretaris, Jack van Maris, verschoven totdat hij aanwezig zou zijn. Hij is tevens lid van de werkgroep die vanuit de VDPG de onderhandelingen begeleidt. Hij lichtte na zijn aankomst ter vergadering, toe waarom de onderhandelingen dit jaar zo lang weinig vordering hebben gemaakt, waarover ook te lezen valt in de nieuwsbrieven die in juni en oktober 2011 zijn verspreid en in het jaarverslag over dat deel uitmaakt van de stukken voor deze ledenvergadering. Alvorens úberhaubt met onderhandelingen te willen starten, verlangde de heer Von Berg dat alle VDPGleden die hun rentebetalingen hadden stopgezet, deze eerst zouden betalen. Het bestuur en de werkgroep vond dat deze voorwaarde van Von Berg niet redelijk was, aangezien de betalingen waren stopgezet omdat na uitgebreid onderzoek in 2009 onomstotelijk was komen vast te staan dat hij zijn contractuele verplichtingen niet nakwam. Zijn eis was volgens de werkgroep pas redelijk (of tenminste te verdedigen) als hij deze mensen en alle overige participanten een vertrouwenwekkend doorstartplan kon voorlegen. Hierover is lange tijd discussie gevoerd met Von Berg, via Sicirec. De wergroep heeft voorstellen gedaan voor tussenoplossingen, zoals een fonds onder beheer van de VDPG waarin de achterstallige rentes voorlopig zouden worden gestort. Dit geld zou dan voor de plantages vrijkomen zo gauw er een doorstartplan zou liggen dat door de ALV zou zijn goedgekeurd. De werkgroep en het bestuur van de VDPG vonden dit een logische en redelijke benadering. Hen is eigenlijk nog steeds niet duidelijk waarom Von Berg hierin niet mee wilde gaan. Het zou het proces zeker bespoedigd hebben. Pas in september deed Von Berg van zijn kant een beperkte concessie: hij ging ermee akkoord dat slechts de helft van de renteachterstanden diende te worden betaald en de rest pas na totstandkoming van een door de ALV goedgekeurd doorstartplan. De werkgroep en het bestuur hebben toen besloten de impasse te doorbreken en dit voorstel voor te leggen aan de betreffende participanten. Men hoopte dat hierdoor bij Von Berg bereidheid zou ontstaan voor verdere stappen in de onderhandelingen. Op 15 oktober heeft de onderhandelwerkgroep nog een speciale bijeenkomst gehouden voor de leden met een achterstand in de rentebetaling om hen uitleg te geven over de situatie en alle gelegenheid te geven hun vragen te stellen, opdat zij zo goed mogelijk hun eigen besluit zouden kunnen nemen. Er waren 18 VDPG-leden met een rente-achterstand. 10 participanten hebben inmiddels betaald. Dit lijken vooral deelnemers te zijn met een kleine rente-achterstand; mensen bij wie het om een groot bedrag gaat, twijfelen nogt steeds, omdat er in dit stadium nog geen enkele zekerheid bestaat over het resultaat. Enkele van deze laatste participanten zijn via internet in contact gebracht met Von Berg zelf om hem hun beweegredenen en zienswijze toe te lichten; voor deze participanten wil Von Berg tot nu toe geen water bij de wijn doen: zij kunnen wat hem betreft geen gebruik maken van de compensatie die hij eventueel gaat aanbieden. Vervolgens geeft de heer van Maris ook toelichting op de tweede eis die Von Berg stelde alvorens tot onderhandelingen te willen overgaan: leden van de VDPG die tevens bij de curator aangesloten waren, zouden moeten kiezen: bij de curator blijven en geen gebruik maken van de eventueel door Von Berg aan te bieden compensatie; of weggaan bij de curator en wel gebruik maken van een compensatie-aanbod. Op dit punt hebben werkgroep en bestuur al in een vroeg stadium aangeboden deze keus aan de betreffende VDPG-leden voor te leggen. Wij zijn ervan overtuigd dat de aansluiting bij de curator hen sowieso geen enkel financieel resultaat zal opleveren. Daarom denken wij dat zij feitelijk geen belang hebben om bij de curator aangesloten te blijven. 33 leden van de VDPG zijn bij de curator geregistreerd als dat ze een vordering hebben lopen. Meestal gaat het om het bedrag dat deze mensen in 2006/2007 hebben bijgedragen om de curator in Ghana onderzoek te laten verrichten; een bedrag tot maximaal 6% van de inleg. Om dit toe te lichten en deze mensen alle gelegenheid te bieden hun vragen te stellen heeft de onderhandelwerkgroep ook voor hen op 15 oktober een aparte bijeenkomst georganiseerd. Op dit moment heeft 2/3 zijn vordering ingetrokken bij de curator; een klein aantal (voor zover bekend: 2) zegt principieel dit niet te willen doen. Vraag: Heeft de curator recht op opbrengsten? Nee, omdat Global Green BV in Nederland degene was die failliet ging en werd aangeklaagd, en niet de Ghanese bosbouwondernemingen. Maar er lopen wel lijntjes waarlangs de curator mogelijkheden zoekt om zijn vorderingen binnen te halen. De indruk VDPG Ledenvergadering 19 november pag.2

3 bestaat echter dat het de curator het meeste gaat om de subsidie die de nederlandse overheid heeft verleend aan het zaden-centrum van Von Berg, dat weer een afzonderlijke onderneming is. Overigens hebben wij als bestuur en werkgroep aan Von Berg steeds aangeboden dat, zo gauw we het eens zouden worden over een goed doorstartplan, we op basis daarvan bij de rechter-commissaris ervoor zouden pleiten dat het faillissement zou worden beeindigd, in het belang van alle bij de VDPG aangesloten participanten/gedupeerden. Er waren geen verder vragen en het jaarverslag 2010/2011 is goedgekeurd. 5. Financiën en ledenadministratie. De heer Broeksma, penningmeester, geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven over Inkomsten bestonden uit contributie en rente met een totaal bedrag van ,53. De hogere uitgavenpost Vereniging heeft o.a. te maken het feit dat er in 2010 twee ledenvergaderingen zijn gehouden. De post overige kosten is m.n. tot stand gekomen door juridische advieskosten en kosten voor het vertalen van contracten naar het engels. 95% van de contributie over 2010 is voldaan. In Januari 2012 komt er voor iedere participant een betalingsoverzicht. Het bestuur verzoekt iedereen om er zorg voor te dragen om correcte adressen aan het secretariaat door te geven voor de administratie. Vragen t.a.v. de betalingen kunnen altijd per worden gesteld aan het secretariaat of de penningmeester. Vragen: Waar is de 5% contributie verlies te vinden op het overzicht? Antwoord: Er is gewerkt op kasbasis en dat betekent dat er geen vorderingen zijn opgenomen. De nog te betalen contributies lopen automatisch door naar het volgende jaar. Hoe zit het met mensen die wel participant zijn maar geen lid zijn van de VDPG? Deze vraag komt terug bij agendapunt 6. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend jaar dient voor het einde van het lopende jaar te gebeuren. Bij het opzeggen tijdens het lopende jaar is statutair de contributie van dat jaar nog verschuldigd. In de praktijk blijkt die moeilijk te verhalen, waardoor het bestuur in 2010 heeft besloten dat rechten en plichten van per direct opzeggende leden vervallen per datum van opzegging. Kascommissie: De heer Paul Roos, die de kascommissie vertegenwoordigt, geeft toelichting op de controle van het financieel verslag van De kascommissie bestond dit jaar uit 3 personen (de heer Steenbrink, Janssen en Roos) en stelt de vergadering voor om goedkeuring te geven aan het financieel verslag van 2010 en hierover decharge te verlenen aan het bestuur. De ledenvergadering stemt hiermee in en verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid in Financieel overzicht 2011 Dit is een voorlopig overzicht van de actuele stand van zaken omdat het jaar nog niet is beëindigd Op dit moment is 69% van de verschuldige contributies over 2011 voldaan. Het bestuur verzoekt u om zo snel mogelijk uw contributie te betalen als U dat nog niet heeft gedaan. Er ontstaat over 2011, zoals het er op dit moment naar uitziet, een verlies van 3300,-. Dit komt m.n. door de kosten van de advocaat en Sicirec. Begroting 2012: Voorstel is om voor 2012 dezelfde contributie vast te stellen als in 2011 (de helft dus van 2010 en voorgaande jaren) Na aftrek van verwachte verenigingskosten a 2700, zal er dan naar verwachting maximaal beschikbaar zijn om te besteden aan advies, ontwikkeling van een doorstartplan, reizen naar Ghana en was dies meer zij. Het wil niet zeggen dat we in 2012 al dit geld gaan besteden; het is de omvang van de beschikbare actiepot van de VDPG (een lid merkte op dat dit een betere term is dan oorlogskas...) Besluit: de ledenvergadering besluit dat de contributie voor 2012 wordt vastgesteld op hetzelfde nivo als voor Dit betekent dus: Bij een deelneming van 1/4 ha of kleiner is de contributie EUR 25,- per jaar; Bij een deelneming van 1/2 ha is de contributie EUR 50,- per jaar; Bij een deelneming van 1 ha is de contributie EUR 75,- per jaar; VDPG Ledenvergadering 19 november pag.3

4 Bij een deelneming van 2 ha is de contributie Bij een deelneming van 3 ha of meer is de contributie EUR 100,- per jaar; EUR 150,- per jaar 6. Stand van zaken rond de onderhandelingen. De heer Popko van der Molen (Sicirec) brengt verslag uit over de tot nu toe gelopen route in de onderhandelingen met John Von Berg in Ghana: Rum 3 jaar geleden was de eerste interactie van Sicirec en VDPG om te komen tot een doorstart op plantage Dorma. Dit was een idee van Von Berg zelf; hij vond dat de participanten op Somanya en Mampong formeeljuridisch geen recht konden claimen op Dorma, maar moreel wel. Hij heeft niets met formele zaken echter wel met morele zaken 3 jaar geleden was de verandering in wetgeving t.a.v grondbezit nog niet van toepassing en waren er veel problemen met de wetgeving rond grondbezit. In 2009/2010 is er een verandering gekomen in de grondwet waardoor e.e.a. is gelegaliseerd en er een run' op grond is ontstaan waar men centraal van profiteert en de lokale bevolking een beetje. Von Berg kon op basis van deze nieuwe wetgeving de 1600 de hectare s op Dorma waar hij al een optie op had, en waarop al bijna 250 ha. met teak had beplant, verder vastleggen. In 2009 zou het zelfs mogelijk zijn geweest om uit te breiden naar zo n ha in datzelfde gebied. De onderhandelingen hierover met de VDPG zijn echter in 2009 gestrand, en al de teak-concessies rond Dorma zijn inmiddels geclaimd door andere inversteerders. In 2010 heeft de VDPG besloten het juridische spoor te onderzoeken. Eind 2010 heeft men dit weer stilgelegd omdat uit nader juridisch advies bleek, dat verhaal via de juridische weg in ieder geval langdurig, kostbaar en onzeker zou zijn. Vanaf begin 2011 zijn er weer onderhandelingen gestart tussen de VDPG en Von Berg via Sicirec. Dit heeft aanvankelijk veel moeite gekost, maar nu lijkt er vaart in te komen. Voorstel Hr. Von Berg: Von Berg wil dat investeerders, lees participanten, zo weinig mogelijk de dupe worden van al het gedoe maar mee kunnen profiteren van de nieuwe investeringen. Von Berg stelt voor: Iedere participant die grond heeft op Somanya/Mampong krijgt een evenredig deel op Dorma voor een bijdrage van 1000,- per hectare. (dus 500 voor een participatie van een halve ha., 250 voor een kwart ha. etc.) Grote delen van Mampong en Somanya zijn slecht, naar is gebleken. Dorma is echter een uitzonderlijk goed gebied naar het oordeel van Sicirec. De delen die worden aangeboden zijn al aangeplant en inmiddels circa 10 jaar oud. Vraag: waarop is de 1000,- euro gebaseerd? Antwoord: is een natte vinger getal. Opmerking vanuit de zaal: We hebben er al voor betaald; zo n eventuele extra financiele bijdrage mag in ieder geval zeker niet voor Von Berg persoonlijk worden aangewend maar moet dan integraal worden geïnvesteerd in Dorma. De grondhuur-bedragen die betaald moeten worden voor Mampong en Somanya lopen fors achter. Dorma is juridisch onafhankelijk en dat betekent dat de heer Bonsu er niets kan doen. We houden vruchtgebruiksrecht op Somanya en Mampong en daar komt dan het vruchtgebruiksrecht van Dorma bovenop. Het is op termijn misschien mogelijk om aandeelhouder te worden van Dorma. Dit levert een aantal voordelen op: A). Je hebt zeggenschap. B). Je kunt gemakkelijk gelden investeren. C). Er is een meer gelijkelijke verdeling van de risico s (participanten hebben een aandeel in het geheel en geen specifiek perceel). D) Aandelen zijn verhandelbaar. Het grootste deel van de participanten heeft geen contract met Dorma. Voor degenen die dit wel hebben is er dezelfde regeling. Er moet volgens Sicirec uitbreiding plaatsvinden. Schaalvergroting is volgens hen essentieel voor lage kosten per ha en behalen van een redelijk rendement. Voor grootschalige uitbreiding heb je grootinvesteerders nodig, Daarvoor moet het project zo snel mogelijk voldoende interessant worden gemaakt. Volgende stap, die Sicirec nu voorstelt: FASE 2. Contract maken voor de binnen te halen extra hectares op Dorma. E.e.a zal waarschijnlijk niet alleen voor leden van de VDPG zijn maar voor iedereen die participaties heeft op Mampong of Somanya VDPG Ledenvergadering 19 november pag.4

5 Opmerking vanuit de zaal: Degenen die nu niet lid zijn van de VDPG zouden dan ook verplicht moeten worden om de achterstallige contributie voor de VDPG te betalen. Anders profiteren zij alleen van de inspanningen van de VDPG zonder ook hun financieel aandeel te hebben geleverd. Vraag: wanneer is het eerste rendement te verwachten? Antwoord: In tegenstelling tot wat altijd is voorgespiegeld, moeten teakbomen tenminste 25 a 35 jaar groeien om een goed rendement op te leveren. Dat is dus ongeveer jaar vanaf nu. Vraag: Kunnen we ook uitbreiden voor 500,- p/halve hectare? Antwoord: Neen, dat zullen andere bedragen moeten zijn, gebaseerd op realistische exploitatiekosten. De verkoopprijs van een teakparticipatie zal echter wel stukken lager zijn dan ons destijds is voorgehouden. Vervolg FASE 2: Aanbod van Von Berg verzilveren plantages gaan aanplanten zoveel mogelijk schaalgrootte krijgen en daarmee aandeelhouders zien te krijgen. Daarmee staat dan volgens Sicirec de basis. Vraag: Is het vruchtgebruik naar Nederlands recht? Ja. Opmerking vanuit de zaal: Het gaat niet alleen om die 500,- euro per ½ ha, maar ook om de achterstallige rente van grondhuur en loonbetalingen die nog betaald moeten worden. Vraag: Hoeveel zekerheid is er t.a.v. de nieuwe investering? De werkgroep geeft aan dat de te verwachten opbrengsten van Mampong en Somanya gering zijn en hooguit de investering zullen benaderen en dat daartoe de looptijden aanzienlijk (minimaal 15 jaar) langer zullen moeten zijn. De bomen op Dorma zijn wel van een goede kwaliteit maar ook dezen zullen niet de destijds voorgespiegelde hoge rendementen halen maar wel voldoende compensatie bieden. Door te investeren op Dorma kan de onderhouds- en groeiachterstand op Mampong en Somanya worden gecompenseerd. Vraag: Wie is er nu eigenaar van Dorma? Antwoord: Von Berg. Vraag: Zal de heer Bonsu het onderhoud blokkeren? Antwoord: Neen, die is geen partij op Dorma. Vraag: Waarom niet met die 500,- per halve ha. de plantages op Mampong/Somanya opknappen? Antwoord: Dan is er geen markt' voor grote investeerders en haalt Von Berg zijn doel niet; hij heeft toch nog een stukje ideologie en wil goed' doen voor zichzelf en de leden van de VDPG. De schaalvergroting is ook nodig om het geheel, inclusief de kleinere plantages, in de toekomst te blijven garanderen. Vraag: Hoe zit het met de rol van Bonsu? Antwoord: Hij lijkt plooibaarder te zijn dan in het verleden, maar die informatie komt van Von Berg en niet uit eigen contacten met Bonsu. Vraag: Wanneer heb je te maken met achterstallige rente? Achterstallige rente speelt alleen voor participanten die hun participatie niet ineens geheel hebben betaald, maar deze voor een deel met een lening hebben gefinancierd. Zij moeten Von Berg een aantal jaren (8 of 12) rente betalen voor de geleende som. De restschuld moet worden afgelost uit opbrengsten tezijnertijd van hun participatie. Vraag: Hoe lang loopt de rentebetalingsverplichting voor participanten met een lease-overeenkomst nog door? Deze rente betaal je alleen zo lang als in je contract is vastgelegd en niet langer (8 of 12 jaar). Opmerking: Laten we de in 2012 beschikbare actiepot van de VDPG maar liever investeren in een sprookjesbos waar we met z n allen in kunnen en al het vorige afsluiten. Dan hebben we er tenminste tijdens ons leven nog plezier van. Voordelen: Deze compensatie van Von Berg is volgens Sicirec eigenlijk geen compensatie, maar extra. In het nieuwe systeem krijg je aandelen; die kun je ten allen tijden verhandelen en biedt voor de VDPG mogelijkheden en perspectief. PAUZE. 7. Vragen, opmerkingen etc. t.a.v onderhandelingstraject Deze zijn allen in dit verslag onder punt 4 en 6 verwerkt 8. Beantwoording van vragen uit de rondvraag. Vraag: met welke rechtspersoon worden de onderhandelingen gepleegd? Antwoord: Met Von Berg en als het gaat om Mampong en Somanya met Von Berg en Bonsu (is een complicatie...) Vraag: Wie blijft er over als rechtspersoon als de heer Von Berg overlijdt? Antwoord: dat zal duidelijk in de overeenkomst moeten worden omschreven voor zowel Dorma als Mampong/Somanya. Vraag: Hoe zit het met de boekhouding? Antwoord: Er zal duidelijk transparantie in de boekhouding moeten komen. VDPG Ledenvergadering 19 november pag.5

6 Vraag: Kan Von Berg garanties geven t.a.v de nieuwe investering? Antwoord: neen, de tijd zal duidelijk moeten maken of e.e.a. rendement gaat opleveren. De secretaris memoreert nogmaals dat het uitgangspunt van de onderhandelwerkgroep is dat, al is het op een langere termijn, in ieder geval de investering plus een redelijke rente c.q. vergoeding voor inflate zal moeten terug komen. Er zal dus eerst een plan moeten liggen dat dit waarschijnlijk kan maken op basis van realistische uitgangspunten. Vraag: In hoeverre staat Von Berg toezichthouders van de VDPG toe? Antwoord van Sicirec: waarschijnlijk zal dat geen probleem vormen. Participanten die een bankgarantie hebben afgesloten bij de RABO-bank in Boxtel. Telefonisch heeft de heer Schoormans de vraag gesteld of het opzeggen bij de curator gevolgen kan hebben voor al of niet uitbetalen door de Rabo aan het eind van de ooit beoogde periode van 20 of 16 jaar. Bij de Rabo is e.e.a. een beetje in het vergeetboek terecht gekomen. Het is is niet duidelijk of, en onder welke voorwaarden, de Rabo bij mislukken van de teakinvesteringen daadwerkelijk tot uitbetalen overgaat. In de zaal blijken ook 2 leden zo n bankgarantie te hebben (Hr. van der Mullen en Mevr. Simons- De Jong). Het is in eerste instantie een kwestie tussen de leden met bankgarantie en de Rabobank, maar het is wel een punt van aandacht voor het bestuur. Het bestuur zal een oproep doen aan alle leden met bankgaranties om zich bekend te maken, zodat gezamenlijk de Rabo tegemoet getreden kan worden. Een van de aanwezige participanten geeft als advies: neem contact op met de RABO-bank (die inmiddels in Sint Michielsgestel zit) en blijf actief aangeven dat je ermee bezig bent, zodat men je tezijnertijd niet kan verwijten dat je zelf te weinig hebt ondernomen. Besluiten omtrent financiering van de bemiddeling door Sicirec bij de onderhandelingen T.a.v de onderhandelingsuren van Sicirec heeft Sicirec aangegeven dat onlangs de beschikbare 120 uur zijn opgebruikt. Opgemerkt wordt nog dat de uitloop van uren vooral komt door de starre houding van Von Berg. Besluit: De rekening van Sicirec hiervoor kan door de penningmeester worden betaald. Voorstel is om vooralsnog 100 uren beschikbaar stellen voor de inzet van Sicirec. Er dient een nieuw voorstel komen voor de inzet van die uren. Besluit: Dit voorstel wordt zonder tegenstemmen akkoord bevonden. Vervolg Popko van der Molen merkt op dat de afgelopen tijd de onderhandelingen heel traag verliepen en dat er pas een maand geleden ruimte is gekomen om nader tot elkaar te komen. Nu de belangrijkste hindernis, vordering van de curator, is weggenomen kan e.e.a mogelijk in een stroomversnelling komen. Vanuit de zaal komen er reacties dat men twijfelt over de goede bedoelingen van Von Berg en de goede afloop. De geplande werkzaamheden voor de komende tijd:: De werkgroep, Sicirec en het bestuur gaan de komende maanden verder aan het werk met het uitwerken van het voorstel. E.e.a. is nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen in de cijfermatige onderbouwing en de overeenkomsten uit te werken. Er volgt een nieuwe uitnodiging voor een Ledenvergadering als er aan de leden een voorstel kan worden voorgelegd dat voldoende vertrouwen wekt en waarborgen kan bieden. Tot slot wordt aangegeven dat er geen veranderingen zijn in het bestuur of de werkgroep en dat er voor individuele vragen nog ruimte is na sluiting van de vergadering. 9. Sluiting. Participanten worden bedankt voor hun aanwezigheid en hun actieve bijdrage, en een goede terugreis gewenst. Om uur wordt de vergadering gesloten. Opmerking achteraf: Er is geen (nieuwe) kascommissie voor 2011 benoemd. Als er geen bezwaren van leden komen, gaat het bestuur er vanuit, dat de kascommissie voor 2010 daarmee ook voor 2011 benoemd is. VDPG Ledenvergadering 19 november pag.6

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op woensdag 7 september 2011 om 11.30 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014 Beste lezer Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van donderdag 30 oktober. Eerst de Najaarsbijeenkomst georganiseerd door de VEP, gevolgd door de pensioenbijeenkomst georganiseerd door de Stichting

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF zaaknummer : 200.127.525/0 1

proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF zaaknummer : 200.127.525/0 1 Verzoekers: mr. W.J.J. Los - N. Loukili - Tegenwoordig zijn: proces-verbaal mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten - GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF mr. M.P. van Achterberg

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie