JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Activiteitenverslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007

2 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen > Infrastructuur & onderst. Antw. Gent > Synergie Gent > Stad Gent > OCMW Gent > Lokale politie Gent > Infrastructuur & onderst. Gent > Identiteitskaart Digipolis

3 Kritische zelfevaluatie volgens COBIT, basis voor intern verbeterproject Visie In haar streven naar continue verbetering van haar eigen werking koos Digipolis in 2007 voor COBIT als raamwerk voor een kritische zelfevaluatie. COBIT is de internationale standaard van best practices voor IT-beheer. In 2007 werd in dit verband heel wat voorbereidend werk verricht, dat de basis vormt voor het verbeterplan De Digipolisprocessen werden in kaart gebracht en getoetst aan deze standaard voor IT-beheer; De afwijkingen en risico s werden beschreven; De huidige en gewenste maturiteit werden bepaald en de behaalde scores werden vergeleken met de gemiddelden voor de publieke sector en de sector ITdienstverlening; Tenslotte werden er concrete verbeteracties uitgewerkt rond 10 prioritaire domeinen (o.a. strijd voor meer IT-veiligheid; professionelere & kwalitatievere projectwerking; technologische koersbepaling aan de hand van weloverwogen toekomstmodellen (Enterprise Architectuur); van reactief naar proactief onderhoud & dienstverlening; ondubbelzinnige afspraken met klanten én leveranciers via SLA s enz). Begin 2008 werden multifunctionele werkgroepen gevormd die instaan voor de verfijning en realisatie van de voorgestelde acties en dit onder de noemer van het globale verbeterproject Op twee van deze actiedomeinen zoomen we nader in (Enterprise Architectuur en ICT-meerjarenplan) omdat ze strategisch erg belangrijk zijn en omdat hiervoor zowel in Antwerpen als in Gent in 2007 al een flink pak werk werd verzet. In samenwerking met externe consultants werden ook de processen die Digipolis Gent hanteert, in kaart gebracht en afgetoetst aan de COBIT-standaarden. De volgende stap is de uitwerking van verbeteracties die in de loop van 2008 zullen worden opgestart. Enterprise architectuur Enterprise architectuur is gericht op het in kaart brengen en optimaliseren van de globale IT-architectuur (data, toepassingen, infrastruc- 3

4 tuur) aan de hand van weloverwogen toekomstmodellen. In 2007 werd in eerste instantie een inventaris opgemaakt van de gebruikte gegevens, toepassingen en infrastructuur per bedrijfsproces. Uitgaande van dit basismateriaal werden de gewenste toekomstmodellen uitgewerkt: Het informatiemodel definieert de belangrijkste gegevensentiteiten en hun relatie Het applicatiemodel schets het gewenste beeld van toepassingen en hun samenhang Het technologiemodel bepaalt de te volgen technologische koers Het beheersmodel definieert rollen en verantwoordelijkheden om Enterprise Architectuur te verankeren in de organisatie en beschrijft procedures voor het beheer van de EA-modellen. Daarnaast werden er enkele prioritaire entiteiten en toepassingsgebieden gedefinieerd die eerst aan bod zullen komen: Op het vlak van informatiearchitectuur zal prioritair rond de optimalisatie van 6 kernentiteiten worden gewerkt: medewerker, proces, product, bedrijf/leverancier/organisatie, pand/adres, persoon. Bovendien werden ook de gegevensverantwoordelijken aangesteld. Op het vlak van applicatiearchitectuur zal prioritair rond de optimalisatie van 5 toepassingsgebieden worden gewerkt: meldingen, document management, stadsreiniging, vergunningen en openbaar domein. En ook de toepassingsgebiedverantwoordelijken werden aangesteld. Deze gegevens- en toepassingsgebiedverantwoordelijken van de klant werken samen met de informatie- en applicatie-architect van Digipolis aan de systematische optimalisatie van hun entiteit of toepassingsgebied. Binnen Digipolis Antwerpen begint Enterprise architectuur ondertussen echt tastbaar te worden. Nieuwe projectaanvragen worden steeds afgetoetst met het grotere plaatje van Enterprise architectuur. Deze systematische screening zal in de toekomst nog verder worden uitgebouwd. Inmiddels werden vanuit EA-standpunt al een reeks formele en informele adviezen geformuleerd Tenslotte kreeg Digipolis eind 2007 ook de opdracht om het OCMW te betrekken en een traject op te zetten voor de ontwikkeling van een bestuursoverschrijdende Enterprise Architectuur. Ook in Gent wordt volop getimmerd aan de uitbouw van een weldoordachte toekomstgerichte Enterprise architectuur. De timing is weliswaar anders dan die van EA Antwerpen, maar de ambities zijn dezelfde. Daarbij is het zeker ook de bedoeling ervoor te zorgen dat de architectuurmodellen van Antwerpen en Gent mooi op elkaar aansluiten. ICT-meerjarenplannen in de maak ICT-meerjarenplan Antwerpen In de zomer 2007 werd het concept voor een ICT-meerjarenplan uitgewerkt. De methodiek die hiervoor ontwikkeld werd is MCM of de MultiCriteriaMethodiek. MCM laat toe een project op basis van 13 criteria een score te geven. Hoe hoger de score, hoe belangrijker het project. MCM wordt zo gehanteerd als hulpmiddel om een rangorde van belangrijkheid weer te geven. De 13 criteria zijn opgedeeld in 4 categorieën: het verplichtend karakter van het project, de strategische belangrijkheid, het efficiëntieperspectief en ICT-aspecten. Tenslotte wordt een kost- en tijdsfactor toegepast zodat projecten die sneller en met minder middelen resultaat leveren, een relatief hogere score bekomen. Ook de projecten nodig om de dagelijkse goede werking van het infrastructuurpark te verzekeren en up to date te houden, worden mee in de MCM-toetsing opgenomen. De MCM-methodiek genereert dus een overzicht van projecten, nodig om de business in stand te houden, bij te sturen en te doen groeien, gerangschikt volgens prioriteit. Daarna gebeurt de planning van de projecten, waarbij rekening gehouden wordt met tijdsafhankelijkheden en benodigde resources per competentiegroep. Het resultaat is een degelijk onderbouwd ICTmeerjarenplan. Het Manteam van de stad Antwerpen keurde in december reeds een eerste versie van het ICT-meerjarenplan goed, dat een gedetailleerd overzicht geeft van de projecten die zijn ingepland voor en ook reeds aangeeft welke projecten in een latere fase worden opgepikt. Voortaan wordt deze oefening jaarlijks herhaald. ICT-meerjarenplan Gent Ook in Gent werd in nauw overleg met de klanten hard gewerkt aan de opstelling van een ICTmeerjarenplan gekoppeld aan de strategische 4

5 doelstellingen van de Gentse klanten. Via een weldoordacht portfoliomanagement, waarbij de wenslijst van projecten wordt getoetst aan verschillende sets van criteria (o.a. efficiëntieverhoging, effect op de externe dienstverlening,.), wordt getracht een evenwichtige en haalbare mix van projecten te destilleren waaraan dan aansluitend een planning in de tijd wordt gekoppeld. Volgens deze methode worden zowel het ICT-meerjarenplan voor de huidige legislatuur als de operationele plannen voor de periode opgesteld. en meer geconfronteerd met vragen voor ondersteuning van andere diensten en organisaties (bv. stedelijke vzw s, kinderdagverblijven, ). Om deze dienstverlening beheersbaar te maken wordt in eerste instantie werk gemaakt van gedetailleerde producten- en dienstencatalogi en prijslijsten. SLA s & producten- & dienstencatologi Digipolis Gent heeft in 2007 beheersovereenkomsten uitgewerkt met duidelijke en formele afspraken over de geboden dienstverlening en ondersteuning. Deze vormen de basis voor de latere service level agreements (SLA s). Digipolis Antwerpen sloot met haar klanten al een poos geleden zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten af en werkt in het kader van eveneens aan SLA s met zowel klanten als leveranciers. Beide vestigingen worden de laatste tijd meer Versterkte synergie We stellen ook een verdere versterking van de synergie-intenties vast. Momenteel staan er weer een paar grote dossiers op stapel (o.a. voor e-besluitvorming, nieuw financieel platform) waar Antwerpen en Gent gezamenlijk hun schouders onder zetten. 5

6 Synergie Antwerpen Gent Tijdsregistratie stelselmatig uitgebreid Verminderde werklast voor personeelsdiensten Synergie In 2005 werd de opdracht voor de implementatie van een tijdsregistratiesysteem gegund aan GET. Dit systeem moet de registratie van aanwezigheden verder automatiseren en zo bijdragen tot een vermindering van de werklast voor de betrokken personeelsdiensten. Tijdsregistratie maakt de invoering van glijdende werktijden mogelijk en zet ook de deur open voor een beperkte HR-selfservice in de toekomst. Vervolgtraject Tijdsregistratie OCMW Antwerpen opgestart Bij het OCMW van Antwerpen was het tijdsregistratiesysteem reeds sinds 2006 in gebruik op het Centraal bestuur en in de RVT s St.- Maria, St.-Anna, Lozanahof, Hoge Beuken en op de technische dienst. In 2007 werd het vervolgtraject verder voorbereid. Dat had zowel betrekking op inhoudelijke uitbreidingen als op de uitbreiding van het aantal locaties. In januari 2008 werd de toepassing op de technische dienst uitgebreid met een module voor toegangscontrole. Nog dit voorjaar zal dit ook gebeuren voor de RVT s St.-Anna, Lozanahof, Vinck-Heymans en De Serre. Eveneens in januari 2008 gingen de technische dienst en Galliford van start met flexibele arbeidstijden. Bovendien werd in Galliford geëxperimenteerd met het zgn. virtueel tikken, d.w.z. niet via een badgelezer maar via een inlogmodule op pc of laptop. Tenslotte werd in 2007 ook de uitbreiding van tijdsregistratie naar andere OCMW-locaties voorbereid. Volgende op de planning zijn de RVT s Vinck-Heymans en Bartholomeusen en een 30-tal locaties van het Departement Maatschappelijke Integratie. Verwacht wordt dat deze locaties in het najaar van 2008 effectief met tijdregistratie aan de slag kunnen gaan. Terugverdieneffect tijdsregistratie stad Antwerpen onderzocht Bij de stad startte het implementatietraject in het derde kwartaal van In een eerste fase werden de centrale infrastructuur en de koppeling met de personeelstoepassing HReM+ uitgewerkt. In een tweede fase werd de opzet 6

7 voor implementatie op de centrale personeelsdienst voorbereid. De verdere uitrol van tijdsregistratie naar de verschillende locaties stond een tijdje op een zijspoor omdat het project niet als één van de meest prioritaire projecten werd beschouwd. Vorig jaar werd er een onderzoek gedaan naar het terugverdieneffect van de decentrale implementatie van tijdsregistratie. Daarin werden investerings- en onderhoudskosten en mogelijke besparingen tegenover elkaar afgewogen. De invoering van een uniform tijdsregistratiesysteem zorgt voor een uniform kader voor alle medewerkers van de stad en maakt een eenduidige opvolging over alle bedrijfseenheden heen mogelijk. Dit leidt tot een behoorlijke tijdswinst, zowel op het vlak van registratie, opvolging als rapportering en maakt dus aanzienlijke besparingen mogelijk. Volgens eerste schattingen zou de investeringskost na ca. 4 jaar moeten zijn terugbetaald. Na de goedkeuring van het college kan de verdere uitrol van tijdsregistratie naar de verschillende stadsdiensten van start gaan. Het is de bedoeling om hiermee nog voor de zomer van start te gaan. Verwacht wordt dat het hele implementatietraject minstens 3 jaar in beslag zal nemen. wijze en volgens urgentie. Diensten die verhuizen of diensten die momenteel nog niet over een tijdsregistratiesysteem beschikken, komen eerst aan bod. Eind 2008 moet het grootste werk achter de rug zijn. Alle aan- en afwezigheden van de stadsmedewerkers worden dan automatisch geregistreerd en via één gebundelde overzichtlijst doorgestuurd naar de personeelstoepassing CEVIPS voor verdere verwerking. Gent en Antwerpen kiezen voor gezamenlijke oplossing Klantenmanagement Eén systeem voor alle klantcontacten Antwerpen en Gent timmeren gezamenlijk aan een professioneel beheersysteem voor klantcontacten. Daartoe werd een nieuwe module binnen het klantenbeheersysteem SAP CRM opgezet. Het doel is om alle klachten, mel- Tijdsregistratie OCMW Gent quasi afgerond In augustus 2005 ging RVT Zonnebloem uit Zwijnaarde als eerste locatie van het Gentse OCMW van start met het tijdsregistratiesysteem van GET. Ondertussen is tijdsregistratie in gebruik bij het hoofdbestuur, campus Prins Filip en quasi alle rust- en verzorgingstehuizen. Enkel in RVT de Vijvers is het systeem nog niet operationeel. Ook stad Gent neemt tijdsregistratiesysteem in gebruik Ondertussen is ook de stad Gent gestart met de invoering van het tijdsregistratiesysteem van GET. In een eerste fase kwamen de Sportdienst en de administratieve diensten van de Brandweer aan de beurt. De nodige hardware (prikklokken, netwerken, ) werd eind 2007 reeds geïnstalleerd. In maart 2008 ging de Sportdienst, die als piloot fungeert, dan effectief met het nieuwe systeem van start. Ondertussen werd ook een planning opgemaakt voor de stapsgewijze uitbreiding van tijdsregistratie naar alle stadsdiensten. Dit gebeurt op een pragmatische 7

8 dingen, suggesties en informatievragen die op verschillende plaatsen en via verschillende kanalen binnenkomen in hetzelfde systeem te registreren. Op basis van de toegekende categorie of onderwerp wordt het klantcontact dan automatisch doorgestuurd naar de bevoegde dienst voor verdere afhandeling. Lancering Gent in twee fasen Gent ging als eerste van start met het nieuwe systeem. De lancering verliep in twee stappen. In november 2007 nam het call center van de stad Gent Gentinfo als eerste de nieuwe module in gebruik. Begin december volgden de decentrale diensten. Zij kunnen de centraal opgeslagen klantendossiers voortaan rechtstreeks raadplegen en aanvullen. Deze toegang is uiteraard beperkt tot de dossiers die betrekking hebben op hun dienst. De nieuwe werkwijze moet een snellere en efficiëntere afhandeling en opvolging van klantcontacten mogelijk maken. De nieuwe CRM-module voor klantenmanagement werd meteen ontwikkeld in een hogere versie van SAP (versie 5.0). De bestaande CRM-modules (o.a. voor Kinderopvang) blijven voorlopig in SAP 3.0. Antwerpen start in het voorjaar 2008 De Gentse collega s konden bij deze opstart rekenen op de steun van Antwerpen. In april 2008 wordt de nieuwe module ook daar gelanceerd als intake-instrument voor alle klantcontacten. Behalve de stedelijke diensten zullen ook de ombudsvrouw en de kabinetten gebruik maken van dit systeem. De stedelijke infolijn en de sluikstortlijn worden mee geïntegreerd in deze CRM-module. Het klantenmanagementsysteem is volledig in lijn met de toekomstmodellen van enterprise architectuur. Het is de ambitie om op termijn alle klantencontacten via het zelfde systeem te laten verlopen zodat ook geïntegreerde rapportering hierover mogelijk is. Als voorbereiding op de geplande lancering werd de Antwerpse CRM-toepassing in 2007 alvast geüpgraded naar een hogere versie van SAP (5.0). Voorstudie klachtenmanagement OCMW Gent In 2007 werd ook een marktonderzoek gedaan naar een geschikt pakket voor de opvolging van klachten bij OCMW Gent. Omdat de noden hier duidelijk anders liggen dan bij de stad Gent werden in eerste instantie de pakketten onderzocht, die bij andere OCMW s in gebruik zijn. De keuze viel op het pakket van OCMW Antwerpen. CLASS Antwerpen Vanwege het niveauoverschrijdende karakter werd voor de implementatie van Centraal Leerlingen- en Leerkrachten AdministratieSySteem (CLASS) een meerjarenplan opgesteld. Het plan startte in 2005 en eindigt in 2008 Het pakket wordt in het basis, secundair, buitengewoon, deeltijds kunst en volwassenenonderwijs ingevoerd. Ook het centrale personeelssecretariaat is opgenomen in het implementatietraject. Momenteel zijn volgende modules en niveaus geïmplementeerd: De boekhoudmodule in alle niveaus De module leerlingen- en personeelsadministratie in het basis en buitengewoon basisonderwijs en in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de module leerlingfacturatie in het basis en buitengewoon basisonderwijs en in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Verder werd in 2007 de implementatie van de module cursisten in het volwassenonderwijs voorbereid. De behoefteanalyse werd opgesteld en de aanpassingen aan de programmatie uitgewerkt. De analyse voor het deeltijds kunstonderwijs werd eveneens opgestart zodat de implementatie in 2008 kan starten. Naast dit alles zijn ook enkele pilootscholen gestart met het rapporten- en leerlingvolgsysteem. CLASS Gent - laatste loodjes De invoering van een centraal systeem voor leerlingen- en leerkrachtenadministratie zit in een eindfase. Modules van het pakket zijn momenteel reeds in gebruik bij het stedelijk basis-, secundair, volwassenen- en kunstonderwijs, de kinderdagverblijven en het CLB. De nieuwe rapportenmodule, gebruikt voor de verwerking van de resultaten van de leerlingen, is operationeel sinds september Het prototype van de boekhoudmodule is in test in gebruik in één basisschool. De verdere verspreiding is voorzien voor

9 Dispatching Hoofdwacht brandweer Eind augustus 2007 keurde de projectstuurgroep de conceptnota voor nieuwe dispatching software voor de Gentse Brandweer goed. Deze was gebaseerd op het concept dat voor de Antwerpse brandweer was uitgewerkt. De bestekken werden verstuurd naar geïnteresseerde leveranciers. Er werden drie offertes ingediend en de onderhandelingen zijn gestart. Nieuw financieel systeem stad en OCMW Antwerpen en Gent Zowel de steden als de OCMW s van Antwerpen en Gent hebben een goede reden om over te stappen naar een nieuw boekhoudkundig systeem. Daarom onderzoeken ze of het mogelijk is om een gemeenschappelijk financieel platform te implementeren en te gebruiken. Naast de evidente voordelen op het kostenvlak, zullen ook de gemeenschappelijke kennis en ervaringen duidelijke troeven zijn. Stad Antwerpen Het nieuwe financiële systeem moet toelaten dat de steden, districten, OCMW s, alle dochterbedrijven en de politie elk een eigen dubbele boekhouding kunnen voeren. Elke organisatie moet deze b o e k h o u d i n g e n ook kunnen consolideren. Daarnaast moeten budgetten opgevolgd en vastgelegd kunnen worden en is er een managementinformatiesysteem dat de nodige beleidsinformatie kan leveren. Toekomstmodel datawarehouse & beleidsrapportering De Antwerpse en Gentse experts op het vlak van rapportering staken de koppen bij elkaar en tekenden een gezamenlijk model uit voor datawarehouseprojecten en beleidsrapportering. In essentie komt het erop neer dat alle SAP-toepassingen gebruik zullen maken van SAP Business Information Warehouse en dat alle andere toepassingen de datawarehouseomgeving van Cognos 8 zullen gebruiken. Voor beide dataware-house-omgevingen zal gebruik gemaakt worden van de rapporteringstools van Cognos 8. Naast dit basisgedeelte worden andere modules zoals debiteuren- en crediteurenbeheer, schuldenbeheer enz. opgenomen in het bestek. Doel is om een uniform palet van verschillende randsystemen of modules aan te bieden. Elke organisatie kiest zelf - in functie van de behoeften, noden en kosten/baten of en welke randsystemen zij zal implementeren. In 2007 werd op basis van de voorstudie een overheidsopdracht uitgewerkt. Deze werd eind januari 2008 gepubliceerd. 9

10 Synergie stad OCMW Antwerpen Geslaagde lancering nieuwe loontoepasssing Geslaagde lancering Synergie Antwerpen In maart werd de eerste loonberekening voor de medewerkers van stad en OCMW Antwerpen uitgevoerd met de nieuwe loontoepassing (SAP payroll). Een puike prestatie! Het project impliceerde immers veel meer dan de overstap van een oude naar een nieuwe toepassing. Stad en OCMW, die tot vorig jaar elk hun eigen loontoepassing hadden, werken voortaan met hetzelfde systeem. Ook de aangiften voor RSZ, belastingen, verlopen voortaan vanuit dit gemeenschappelijke systeem. De lancering van de nieuwe loontoepassing betekent niet alleen een fikse vereenvoudiging en kostenbesparing op het vlak van beheer en ondersteuning, maar bracht ook een intensieve harmoniseringsbeweging op gang, zowel op inhoudelijk, technisch als organisatorisch vlak. Verhoogde aandacht eerste jaar operationele werking Het eerste jaar operationele werking met de nieuwe loontoepassing vroeg heel wat extra aandacht. Naast de maandelijkse loonberekeningen waren er immers nog heel wat kwartaal- en jaarprocessen die voor de eerste maal moesten draaien. Denken we maar aan de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarstoelage, de aanmaak van de fiches voor de belastingaangifte.. enz. Bovendien moesten ook de historische data uit de oude loontoepassingen worden overgeheveld zodat aansluitend ook de corrigerende RSZ-aangiften voor 2005 en 2006 konden worden uitgevoerd. En ook de rapportering moest worden aangepast. Actieplan voor stabiele loonverwerking 10 Om de loonverwerking in goede banen te leiden werd een actieplan uitgewerkt dat zich focuste op: functionele bijsturingen van de toepassing om fouten bij de bron uit te sluiten; verhoogde systeem- en outputcontroles; een preventief noodplan om in geval van incident onmiddellijk actie te nemen en zo de impact van een incident te minimaliseren. Via dit actieplan wil Digipolis samen met haar klanten de stabiliteit van de loonverwerking in alle omstandigheden kunnen garanderen.

11 Vervolgprojecten Twee projecten die in het zog van de implementatie van de nieuwe loontoepassing werden opgestart zijn: de afbouw van de oude loontoepassingen de opstart van een versiebeheerproject voor de nieuwe loontoepassing. Afbouw oude loontoepassingen Afbouw loontoepassing OCMW Eind juni 2007 werd de oude loontoepassing van het OCMW afgebouwd. De historische gegevens werden overgepompt naar het datawarehouse waar ze raadpleegbaar blijven. Er werden ook een aantal standaardrapporten in Cognos opgezet. Een 20-tal gebruikers werd opgeleid om deze te gebruiken. Afbouw loontoepassing stad De stad volgde een gelijkaardig scenario. Er werd een datawarehouse historische opgezet, samen met een aantal standaardrapporten in Cognos. Eind november moest eerst de DMFAPPL-toepassing nog worden afgebouwd, gebruikt voor het doorsturen van de RSZgegevens naar RSZPPO. Dit gebeurt voortaan immers via de nieuwe loontoepassing. Enkel het stukje voor de elektronische handtekening uit DMFAPPL blijft behouden. Begin 2008 zal de oude loontoepassing van de stad dan ook definitief worden opgeborgen. In het laatste kwartaal van dit jaar zal het implementatietraject van de nieuwe loontoepassing worden afgesloten. Ondertussen werden het versiebeheer en de operationele werking al wel opgestart. Hiervoor werd een SLA (Service Level Agreement) opgesteld waarin de afspraken tussen de betrokken partners worden vastgelegd. De SLA heeft betrekking op het wettelijk onderhoud en de afhandeling van vragen en problemen. Wijzigingsaanvragen vallen buiten het onderhoudscontract en worden apart gefactureerd. SD Worx staat in voor het onderhoud van de loontoepassing; Digipolis behartigt alles wat met het HReM+loondossier en de onderliggende infrastructuur te maken heeft. Maandelijks is er een SLA-overleg tussen stad, OCMW, SD Worx en Digipolis. Zij bespreken hier de meldingen die via de Digipolis-helpdesk werden ingeseind en beslissen welke aanpassingen in de volgende versie worden opgenomen. Het is de bedoeling om elke maand een nieuwe versie in productie te brengen. Nieuwe versie HReM+ In 2007 werden drie nieuwe versies van de geïntegreerde personeelstoepassing HReM+ in gebruik genomen. De versies van april en juni bevatten heel wat kleinere wijzigingen en een aanzet tot het verfijnen van het controlesysteem op de registratie van ADV-dagen. Meest opvallende wijziging in de versie van november was de invoering van de automatische controle op de registratie van ADV-dagen zoals bepaald in het OCMW-reglement. Daarnaast werd voor de stad het derdebetalerssysteem voor abonnementen van NMBS en De Lijn ingevoerd. Concreet betekent dit dat werknemers van de stad hun abonnement niet meer hoeven voor te schieten. NMBS en De Lijn rekenen hun kosten rechtstreeks door aan de stad. Versiebeheer loontoepassing gestart Stad Antwerpen 11

12 Personeelstoepassingen afgestemd op nieuwe wettelijke bepalingen Regelmatig komen er nieuwe wetten of decreten uit die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op de personeelswerking van de stad en het OCMW en dus ook op de ondersteunende toepassingen. Ook de afsluiting van nieuwe sectorale akkoorden heeft hierop meestal zijn weerslag. Al deze wijzigingen worden stapsgewijs aangepakt via het project HRM en reglementering. In 2007 werden volgende zaken aangepakt: verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques vanaf januari 2007; verhoogde tussenkomst door de werkgever in kosten van het woon-werkverkeer; vermindering uren vorming voor niveau E; uitbetaling van de attractiviteitspremie, een aanvulling op de eindejaarstoelage voor de federale gezondheidssector. In september werd de premie voor de periode uitbetaald. De betaling voor 2007 gebeurde in november. Momenteel onderhandelen stad en OCMW nog met hun syndicale partners over de concrete toepassing van de bepalingen uit het nieuwe gemeentedecreet (overwerk, vakantie, opdrachthouderschap,.). Als deze onderhandelingen zijn afgerond, zullen ook de ondersteunende IT-systemen aan de nieuwe regelgeving worden aangepast. In 2007 werd hiervoor al heel wat voorbereidend werk verricht. Naar een professioneel ondersteund competentiebeheer en welke mogelijkheden PeopleSoft Human Capital Management biedt. Harmonisatie van de werking bij stad en OCMW zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de nog op te starten voorstudie wordt onderzocht hoe dit best kan worden ingebouwd in de bestaande architectuur. De voorstudie moet resulteren in vier implementatiedossiers: competentiebeheer opzet competentiebeheer werving & selectie competentiebeheer carrièreplanning competentiebeheer evaluatie en procesmodellering De voorstudie moet begin 2009 zijn afgerond. De eerste tastbare resultaten worden verwacht voor de eerste helft van Beleidsrapportering stad Antwerpen Succesvolle begrotingsopmaak met nieuw begrotingsmodel Voor de opmaak van het personeelsbudget maakte de bedrijfseenheid Personeelsmanagement van de stad Antwerpen in 2007 gebruik van een fonkelnieuw begrotingsmodel. In Cognos 8 werd een nieuwe begrotingskubus (d.i. een multidimensionele rapporteringsomgeving) uitgewerkt waarmee de gebruikers de nodige voorbereidende analyses en simulaties konden uitvoeren ter voorbereiding van de begrotingsopmaak. Bovendien schreef de COSMO-groep van Digipolis ook een stukje soft- Eind 2007 werden de eerste stappen gezet voor de invoering van competentiebeheer bij de stad en het OCMW van Antwerpen. In eerste instantie werd bekeken hoe dit competentiebeheer zal worden opgezet 12

13 ware voor het parameterbeheer van dit model. Het grote voordeel van de nieuwe werkwijze is de sterk verhoogde flexibiliteit en onafhankelijkheid voor de gebruikers: zij kunnen voortaan immers zelf de verschillende loonkostcomponenten en ook de periodes beheren. De geïntegreerde simulatie- mogelijkheden maken het mogelijk om verschillende alternatieve pistes tegenover elkaar af te wegen op basis van realistisch cijfermateriaal. Verbruiksmonitor bijna klaar In nauw overleg met de eindgebruikers werkte Digipolis een verbruiksmonitor uit. Deze is bedoeld om het verbruik van de kredieten op te volgen en het toekomstige verbruik te voorspellen. De verschillende stappen om data (begrotings-, loonkost- en boekhoudgegevens) in te voeren werden gedefinieerd en de verwerkingswijze werd vastgelegd in een model. Na validatie van de finale resultaten is de verbruiksmonitor klaar om in productie te gaan. Beleidsondersteunende rapportering stad Sinds maart 2007 worden er 13 standaardrapporten afgeleverd met actueel statistisch materiaal over een aantal vaste thema s zoals vorming, overwerk, waarderingen, absenteïsme. Deze rapporten worden maandelijks besproken op het manteam en vormen een belangrijke ondersteuning voor het nemen van gefundeerde beleidsbeslissingen. Begin 2008 werden deze standaardrapporten geoptimaliseerd en herleid tot 10 standaardrapporten. Ook de doelgroep werd uitgebreid. Het manteam van de stad krijgt de standaardrapporten maandelijks in pdf-formaat bezorgd. De personeelsverantwoordelijken van elke bedrijfseenheid kunnen de gegevens in de toepassing zelf opvragen en verder analyseren. Op langere termijn wil men ook analytische rapporten kunnen aanbieden. Deze moeten PM en de bedrijven in staat stellen om de voortgang van het gevoerde beleid te toetsen aan vooraf gedefinieerde meetindicatoren om vervolgens te kunnen bijsturen waar nodig. Bovendien moet het mogelijk zijn om vanuit de rapportering op managementniveau meteen verder in te zoomen op de hiermee gekoppelde rapporteringen op operationeel niveau. Daarbij is harmonisering van de beleidsrapportering tussen stad en OCMW een belangrijk aandachtspunt. Ook een benchmarking met vergelijkbare organisaties zoals de Vlaamse Gemeenschap staat op de verlanglijst. Beleidsrapportering OCMW Decentralisatie HReM+rapportering OCMW Dit project heeft een tijdje op een zijspoor gestaan omdat er nog geen duidelijkheid was over de overstap naar een hogere versie van de rapporteringssoftware (Cognos) die men hiervoor zou gebruiken. Eind 2007 werd het project weer opgepikt. Het bestaat uit twee grote luiken. Optimaliseren toegangsrechten In eerste instantie moest er een actualisering van de effectieve gebruikers gebeuren. Die is ondertussen achter de rug. In april moeten hiervoor ook technische wijzigingen zijn doorgevoerd. Maximale standaardrapportering via HReM+datawarehouse Vandaag gebeuren er nog steeds rapporteringen via Excel of Acces die perfect via het HReM+datawarehouse zouden kunnen verlopen. De integratie wordt in het raam van dit project voorbereid. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de beleidsrapporten enerzijds en de operationele rapporten anderzijds. Bij de eerste groep staat de verdere harmonisering tussen stad en OCMW centraal. Bij de tweede groep ligt het accent op een verdere standaardisatie van de rapportering en een vereenvoudiging van het decentrale inputwerk. Al deze acties worden gezien in het licht van de geplande migratie van Cognos 7.0 naar Cognos

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT ICT Ondersteuningsplan 2007 versie 1.1 2 maart 2007 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Federale Overheidsdienst Financiën 1 Inhoudstafel DEEL 1: INLEIDING...11 1. MEERJARENSTRATEGIE...11 a. Strategisch

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie