JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Activiteitenverslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007

2 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen > Infrastructuur & onderst. Antw. Gent > Synergie Gent > Stad Gent > OCMW Gent > Lokale politie Gent > Infrastructuur & onderst. Gent > Identiteitskaart Digipolis

3 Kritische zelfevaluatie volgens COBIT, basis voor intern verbeterproject Visie In haar streven naar continue verbetering van haar eigen werking koos Digipolis in 2007 voor COBIT als raamwerk voor een kritische zelfevaluatie. COBIT is de internationale standaard van best practices voor IT-beheer. In 2007 werd in dit verband heel wat voorbereidend werk verricht, dat de basis vormt voor het verbeterplan De Digipolisprocessen werden in kaart gebracht en getoetst aan deze standaard voor IT-beheer; De afwijkingen en risico s werden beschreven; De huidige en gewenste maturiteit werden bepaald en de behaalde scores werden vergeleken met de gemiddelden voor de publieke sector en de sector ITdienstverlening; Tenslotte werden er concrete verbeteracties uitgewerkt rond 10 prioritaire domeinen (o.a. strijd voor meer IT-veiligheid; professionelere & kwalitatievere projectwerking; technologische koersbepaling aan de hand van weloverwogen toekomstmodellen (Enterprise Architectuur); van reactief naar proactief onderhoud & dienstverlening; ondubbelzinnige afspraken met klanten én leveranciers via SLA s enz). Begin 2008 werden multifunctionele werkgroepen gevormd die instaan voor de verfijning en realisatie van de voorgestelde acties en dit onder de noemer van het globale verbeterproject Op twee van deze actiedomeinen zoomen we nader in (Enterprise Architectuur en ICT-meerjarenplan) omdat ze strategisch erg belangrijk zijn en omdat hiervoor zowel in Antwerpen als in Gent in 2007 al een flink pak werk werd verzet. In samenwerking met externe consultants werden ook de processen die Digipolis Gent hanteert, in kaart gebracht en afgetoetst aan de COBIT-standaarden. De volgende stap is de uitwerking van verbeteracties die in de loop van 2008 zullen worden opgestart. Enterprise architectuur Enterprise architectuur is gericht op het in kaart brengen en optimaliseren van de globale IT-architectuur (data, toepassingen, infrastruc- 3

4 tuur) aan de hand van weloverwogen toekomstmodellen. In 2007 werd in eerste instantie een inventaris opgemaakt van de gebruikte gegevens, toepassingen en infrastructuur per bedrijfsproces. Uitgaande van dit basismateriaal werden de gewenste toekomstmodellen uitgewerkt: Het informatiemodel definieert de belangrijkste gegevensentiteiten en hun relatie Het applicatiemodel schets het gewenste beeld van toepassingen en hun samenhang Het technologiemodel bepaalt de te volgen technologische koers Het beheersmodel definieert rollen en verantwoordelijkheden om Enterprise Architectuur te verankeren in de organisatie en beschrijft procedures voor het beheer van de EA-modellen. Daarnaast werden er enkele prioritaire entiteiten en toepassingsgebieden gedefinieerd die eerst aan bod zullen komen: Op het vlak van informatiearchitectuur zal prioritair rond de optimalisatie van 6 kernentiteiten worden gewerkt: medewerker, proces, product, bedrijf/leverancier/organisatie, pand/adres, persoon. Bovendien werden ook de gegevensverantwoordelijken aangesteld. Op het vlak van applicatiearchitectuur zal prioritair rond de optimalisatie van 5 toepassingsgebieden worden gewerkt: meldingen, document management, stadsreiniging, vergunningen en openbaar domein. En ook de toepassingsgebiedverantwoordelijken werden aangesteld. Deze gegevens- en toepassingsgebiedverantwoordelijken van de klant werken samen met de informatie- en applicatie-architect van Digipolis aan de systematische optimalisatie van hun entiteit of toepassingsgebied. Binnen Digipolis Antwerpen begint Enterprise architectuur ondertussen echt tastbaar te worden. Nieuwe projectaanvragen worden steeds afgetoetst met het grotere plaatje van Enterprise architectuur. Deze systematische screening zal in de toekomst nog verder worden uitgebouwd. Inmiddels werden vanuit EA-standpunt al een reeks formele en informele adviezen geformuleerd Tenslotte kreeg Digipolis eind 2007 ook de opdracht om het OCMW te betrekken en een traject op te zetten voor de ontwikkeling van een bestuursoverschrijdende Enterprise Architectuur. Ook in Gent wordt volop getimmerd aan de uitbouw van een weldoordachte toekomstgerichte Enterprise architectuur. De timing is weliswaar anders dan die van EA Antwerpen, maar de ambities zijn dezelfde. Daarbij is het zeker ook de bedoeling ervoor te zorgen dat de architectuurmodellen van Antwerpen en Gent mooi op elkaar aansluiten. ICT-meerjarenplannen in de maak ICT-meerjarenplan Antwerpen In de zomer 2007 werd het concept voor een ICT-meerjarenplan uitgewerkt. De methodiek die hiervoor ontwikkeld werd is MCM of de MultiCriteriaMethodiek. MCM laat toe een project op basis van 13 criteria een score te geven. Hoe hoger de score, hoe belangrijker het project. MCM wordt zo gehanteerd als hulpmiddel om een rangorde van belangrijkheid weer te geven. De 13 criteria zijn opgedeeld in 4 categorieën: het verplichtend karakter van het project, de strategische belangrijkheid, het efficiëntieperspectief en ICT-aspecten. Tenslotte wordt een kost- en tijdsfactor toegepast zodat projecten die sneller en met minder middelen resultaat leveren, een relatief hogere score bekomen. Ook de projecten nodig om de dagelijkse goede werking van het infrastructuurpark te verzekeren en up to date te houden, worden mee in de MCM-toetsing opgenomen. De MCM-methodiek genereert dus een overzicht van projecten, nodig om de business in stand te houden, bij te sturen en te doen groeien, gerangschikt volgens prioriteit. Daarna gebeurt de planning van de projecten, waarbij rekening gehouden wordt met tijdsafhankelijkheden en benodigde resources per competentiegroep. Het resultaat is een degelijk onderbouwd ICTmeerjarenplan. Het Manteam van de stad Antwerpen keurde in december reeds een eerste versie van het ICT-meerjarenplan goed, dat een gedetailleerd overzicht geeft van de projecten die zijn ingepland voor en ook reeds aangeeft welke projecten in een latere fase worden opgepikt. Voortaan wordt deze oefening jaarlijks herhaald. ICT-meerjarenplan Gent Ook in Gent werd in nauw overleg met de klanten hard gewerkt aan de opstelling van een ICTmeerjarenplan gekoppeld aan de strategische 4

5 doelstellingen van de Gentse klanten. Via een weldoordacht portfoliomanagement, waarbij de wenslijst van projecten wordt getoetst aan verschillende sets van criteria (o.a. efficiëntieverhoging, effect op de externe dienstverlening,.), wordt getracht een evenwichtige en haalbare mix van projecten te destilleren waaraan dan aansluitend een planning in de tijd wordt gekoppeld. Volgens deze methode worden zowel het ICT-meerjarenplan voor de huidige legislatuur als de operationele plannen voor de periode opgesteld. en meer geconfronteerd met vragen voor ondersteuning van andere diensten en organisaties (bv. stedelijke vzw s, kinderdagverblijven, ). Om deze dienstverlening beheersbaar te maken wordt in eerste instantie werk gemaakt van gedetailleerde producten- en dienstencatalogi en prijslijsten. SLA s & producten- & dienstencatologi Digipolis Gent heeft in 2007 beheersovereenkomsten uitgewerkt met duidelijke en formele afspraken over de geboden dienstverlening en ondersteuning. Deze vormen de basis voor de latere service level agreements (SLA s). Digipolis Antwerpen sloot met haar klanten al een poos geleden zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten af en werkt in het kader van eveneens aan SLA s met zowel klanten als leveranciers. Beide vestigingen worden de laatste tijd meer Versterkte synergie We stellen ook een verdere versterking van de synergie-intenties vast. Momenteel staan er weer een paar grote dossiers op stapel (o.a. voor e-besluitvorming, nieuw financieel platform) waar Antwerpen en Gent gezamenlijk hun schouders onder zetten. 5

6 Synergie Antwerpen Gent Tijdsregistratie stelselmatig uitgebreid Verminderde werklast voor personeelsdiensten Synergie In 2005 werd de opdracht voor de implementatie van een tijdsregistratiesysteem gegund aan GET. Dit systeem moet de registratie van aanwezigheden verder automatiseren en zo bijdragen tot een vermindering van de werklast voor de betrokken personeelsdiensten. Tijdsregistratie maakt de invoering van glijdende werktijden mogelijk en zet ook de deur open voor een beperkte HR-selfservice in de toekomst. Vervolgtraject Tijdsregistratie OCMW Antwerpen opgestart Bij het OCMW van Antwerpen was het tijdsregistratiesysteem reeds sinds 2006 in gebruik op het Centraal bestuur en in de RVT s St.- Maria, St.-Anna, Lozanahof, Hoge Beuken en op de technische dienst. In 2007 werd het vervolgtraject verder voorbereid. Dat had zowel betrekking op inhoudelijke uitbreidingen als op de uitbreiding van het aantal locaties. In januari 2008 werd de toepassing op de technische dienst uitgebreid met een module voor toegangscontrole. Nog dit voorjaar zal dit ook gebeuren voor de RVT s St.-Anna, Lozanahof, Vinck-Heymans en De Serre. Eveneens in januari 2008 gingen de technische dienst en Galliford van start met flexibele arbeidstijden. Bovendien werd in Galliford geëxperimenteerd met het zgn. virtueel tikken, d.w.z. niet via een badgelezer maar via een inlogmodule op pc of laptop. Tenslotte werd in 2007 ook de uitbreiding van tijdsregistratie naar andere OCMW-locaties voorbereid. Volgende op de planning zijn de RVT s Vinck-Heymans en Bartholomeusen en een 30-tal locaties van het Departement Maatschappelijke Integratie. Verwacht wordt dat deze locaties in het najaar van 2008 effectief met tijdregistratie aan de slag kunnen gaan. Terugverdieneffect tijdsregistratie stad Antwerpen onderzocht Bij de stad startte het implementatietraject in het derde kwartaal van In een eerste fase werden de centrale infrastructuur en de koppeling met de personeelstoepassing HReM+ uitgewerkt. In een tweede fase werd de opzet 6

7 voor implementatie op de centrale personeelsdienst voorbereid. De verdere uitrol van tijdsregistratie naar de verschillende locaties stond een tijdje op een zijspoor omdat het project niet als één van de meest prioritaire projecten werd beschouwd. Vorig jaar werd er een onderzoek gedaan naar het terugverdieneffect van de decentrale implementatie van tijdsregistratie. Daarin werden investerings- en onderhoudskosten en mogelijke besparingen tegenover elkaar afgewogen. De invoering van een uniform tijdsregistratiesysteem zorgt voor een uniform kader voor alle medewerkers van de stad en maakt een eenduidige opvolging over alle bedrijfseenheden heen mogelijk. Dit leidt tot een behoorlijke tijdswinst, zowel op het vlak van registratie, opvolging als rapportering en maakt dus aanzienlijke besparingen mogelijk. Volgens eerste schattingen zou de investeringskost na ca. 4 jaar moeten zijn terugbetaald. Na de goedkeuring van het college kan de verdere uitrol van tijdsregistratie naar de verschillende stadsdiensten van start gaan. Het is de bedoeling om hiermee nog voor de zomer van start te gaan. Verwacht wordt dat het hele implementatietraject minstens 3 jaar in beslag zal nemen. wijze en volgens urgentie. Diensten die verhuizen of diensten die momenteel nog niet over een tijdsregistratiesysteem beschikken, komen eerst aan bod. Eind 2008 moet het grootste werk achter de rug zijn. Alle aan- en afwezigheden van de stadsmedewerkers worden dan automatisch geregistreerd en via één gebundelde overzichtlijst doorgestuurd naar de personeelstoepassing CEVIPS voor verdere verwerking. Gent en Antwerpen kiezen voor gezamenlijke oplossing Klantenmanagement Eén systeem voor alle klantcontacten Antwerpen en Gent timmeren gezamenlijk aan een professioneel beheersysteem voor klantcontacten. Daartoe werd een nieuwe module binnen het klantenbeheersysteem SAP CRM opgezet. Het doel is om alle klachten, mel- Tijdsregistratie OCMW Gent quasi afgerond In augustus 2005 ging RVT Zonnebloem uit Zwijnaarde als eerste locatie van het Gentse OCMW van start met het tijdsregistratiesysteem van GET. Ondertussen is tijdsregistratie in gebruik bij het hoofdbestuur, campus Prins Filip en quasi alle rust- en verzorgingstehuizen. Enkel in RVT de Vijvers is het systeem nog niet operationeel. Ook stad Gent neemt tijdsregistratiesysteem in gebruik Ondertussen is ook de stad Gent gestart met de invoering van het tijdsregistratiesysteem van GET. In een eerste fase kwamen de Sportdienst en de administratieve diensten van de Brandweer aan de beurt. De nodige hardware (prikklokken, netwerken, ) werd eind 2007 reeds geïnstalleerd. In maart 2008 ging de Sportdienst, die als piloot fungeert, dan effectief met het nieuwe systeem van start. Ondertussen werd ook een planning opgemaakt voor de stapsgewijze uitbreiding van tijdsregistratie naar alle stadsdiensten. Dit gebeurt op een pragmatische 7

8 dingen, suggesties en informatievragen die op verschillende plaatsen en via verschillende kanalen binnenkomen in hetzelfde systeem te registreren. Op basis van de toegekende categorie of onderwerp wordt het klantcontact dan automatisch doorgestuurd naar de bevoegde dienst voor verdere afhandeling. Lancering Gent in twee fasen Gent ging als eerste van start met het nieuwe systeem. De lancering verliep in twee stappen. In november 2007 nam het call center van de stad Gent Gentinfo als eerste de nieuwe module in gebruik. Begin december volgden de decentrale diensten. Zij kunnen de centraal opgeslagen klantendossiers voortaan rechtstreeks raadplegen en aanvullen. Deze toegang is uiteraard beperkt tot de dossiers die betrekking hebben op hun dienst. De nieuwe werkwijze moet een snellere en efficiëntere afhandeling en opvolging van klantcontacten mogelijk maken. De nieuwe CRM-module voor klantenmanagement werd meteen ontwikkeld in een hogere versie van SAP (versie 5.0). De bestaande CRM-modules (o.a. voor Kinderopvang) blijven voorlopig in SAP 3.0. Antwerpen start in het voorjaar 2008 De Gentse collega s konden bij deze opstart rekenen op de steun van Antwerpen. In april 2008 wordt de nieuwe module ook daar gelanceerd als intake-instrument voor alle klantcontacten. Behalve de stedelijke diensten zullen ook de ombudsvrouw en de kabinetten gebruik maken van dit systeem. De stedelijke infolijn en de sluikstortlijn worden mee geïntegreerd in deze CRM-module. Het klantenmanagementsysteem is volledig in lijn met de toekomstmodellen van enterprise architectuur. Het is de ambitie om op termijn alle klantencontacten via het zelfde systeem te laten verlopen zodat ook geïntegreerde rapportering hierover mogelijk is. Als voorbereiding op de geplande lancering werd de Antwerpse CRM-toepassing in 2007 alvast geüpgraded naar een hogere versie van SAP (5.0). Voorstudie klachtenmanagement OCMW Gent In 2007 werd ook een marktonderzoek gedaan naar een geschikt pakket voor de opvolging van klachten bij OCMW Gent. Omdat de noden hier duidelijk anders liggen dan bij de stad Gent werden in eerste instantie de pakketten onderzocht, die bij andere OCMW s in gebruik zijn. De keuze viel op het pakket van OCMW Antwerpen. CLASS Antwerpen Vanwege het niveauoverschrijdende karakter werd voor de implementatie van Centraal Leerlingen- en Leerkrachten AdministratieSySteem (CLASS) een meerjarenplan opgesteld. Het plan startte in 2005 en eindigt in 2008 Het pakket wordt in het basis, secundair, buitengewoon, deeltijds kunst en volwassenenonderwijs ingevoerd. Ook het centrale personeelssecretariaat is opgenomen in het implementatietraject. Momenteel zijn volgende modules en niveaus geïmplementeerd: De boekhoudmodule in alle niveaus De module leerlingen- en personeelsadministratie in het basis en buitengewoon basisonderwijs en in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de module leerlingfacturatie in het basis en buitengewoon basisonderwijs en in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Verder werd in 2007 de implementatie van de module cursisten in het volwassenonderwijs voorbereid. De behoefteanalyse werd opgesteld en de aanpassingen aan de programmatie uitgewerkt. De analyse voor het deeltijds kunstonderwijs werd eveneens opgestart zodat de implementatie in 2008 kan starten. Naast dit alles zijn ook enkele pilootscholen gestart met het rapporten- en leerlingvolgsysteem. CLASS Gent - laatste loodjes De invoering van een centraal systeem voor leerlingen- en leerkrachtenadministratie zit in een eindfase. Modules van het pakket zijn momenteel reeds in gebruik bij het stedelijk basis-, secundair, volwassenen- en kunstonderwijs, de kinderdagverblijven en het CLB. De nieuwe rapportenmodule, gebruikt voor de verwerking van de resultaten van de leerlingen, is operationeel sinds september Het prototype van de boekhoudmodule is in test in gebruik in één basisschool. De verdere verspreiding is voorzien voor

9 Dispatching Hoofdwacht brandweer Eind augustus 2007 keurde de projectstuurgroep de conceptnota voor nieuwe dispatching software voor de Gentse Brandweer goed. Deze was gebaseerd op het concept dat voor de Antwerpse brandweer was uitgewerkt. De bestekken werden verstuurd naar geïnteresseerde leveranciers. Er werden drie offertes ingediend en de onderhandelingen zijn gestart. Nieuw financieel systeem stad en OCMW Antwerpen en Gent Zowel de steden als de OCMW s van Antwerpen en Gent hebben een goede reden om over te stappen naar een nieuw boekhoudkundig systeem. Daarom onderzoeken ze of het mogelijk is om een gemeenschappelijk financieel platform te implementeren en te gebruiken. Naast de evidente voordelen op het kostenvlak, zullen ook de gemeenschappelijke kennis en ervaringen duidelijke troeven zijn. Stad Antwerpen Het nieuwe financiële systeem moet toelaten dat de steden, districten, OCMW s, alle dochterbedrijven en de politie elk een eigen dubbele boekhouding kunnen voeren. Elke organisatie moet deze b o e k h o u d i n g e n ook kunnen consolideren. Daarnaast moeten budgetten opgevolgd en vastgelegd kunnen worden en is er een managementinformatiesysteem dat de nodige beleidsinformatie kan leveren. Toekomstmodel datawarehouse & beleidsrapportering De Antwerpse en Gentse experts op het vlak van rapportering staken de koppen bij elkaar en tekenden een gezamenlijk model uit voor datawarehouseprojecten en beleidsrapportering. In essentie komt het erop neer dat alle SAP-toepassingen gebruik zullen maken van SAP Business Information Warehouse en dat alle andere toepassingen de datawarehouseomgeving van Cognos 8 zullen gebruiken. Voor beide dataware-house-omgevingen zal gebruik gemaakt worden van de rapporteringstools van Cognos 8. Naast dit basisgedeelte worden andere modules zoals debiteuren- en crediteurenbeheer, schuldenbeheer enz. opgenomen in het bestek. Doel is om een uniform palet van verschillende randsystemen of modules aan te bieden. Elke organisatie kiest zelf - in functie van de behoeften, noden en kosten/baten of en welke randsystemen zij zal implementeren. In 2007 werd op basis van de voorstudie een overheidsopdracht uitgewerkt. Deze werd eind januari 2008 gepubliceerd. 9

10 Synergie stad OCMW Antwerpen Geslaagde lancering nieuwe loontoepasssing Geslaagde lancering Synergie Antwerpen In maart werd de eerste loonberekening voor de medewerkers van stad en OCMW Antwerpen uitgevoerd met de nieuwe loontoepassing (SAP payroll). Een puike prestatie! Het project impliceerde immers veel meer dan de overstap van een oude naar een nieuwe toepassing. Stad en OCMW, die tot vorig jaar elk hun eigen loontoepassing hadden, werken voortaan met hetzelfde systeem. Ook de aangiften voor RSZ, belastingen, verlopen voortaan vanuit dit gemeenschappelijke systeem. De lancering van de nieuwe loontoepassing betekent niet alleen een fikse vereenvoudiging en kostenbesparing op het vlak van beheer en ondersteuning, maar bracht ook een intensieve harmoniseringsbeweging op gang, zowel op inhoudelijk, technisch als organisatorisch vlak. Verhoogde aandacht eerste jaar operationele werking Het eerste jaar operationele werking met de nieuwe loontoepassing vroeg heel wat extra aandacht. Naast de maandelijkse loonberekeningen waren er immers nog heel wat kwartaal- en jaarprocessen die voor de eerste maal moesten draaien. Denken we maar aan de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarstoelage, de aanmaak van de fiches voor de belastingaangifte.. enz. Bovendien moesten ook de historische data uit de oude loontoepassingen worden overgeheveld zodat aansluitend ook de corrigerende RSZ-aangiften voor 2005 en 2006 konden worden uitgevoerd. En ook de rapportering moest worden aangepast. Actieplan voor stabiele loonverwerking 10 Om de loonverwerking in goede banen te leiden werd een actieplan uitgewerkt dat zich focuste op: functionele bijsturingen van de toepassing om fouten bij de bron uit te sluiten; verhoogde systeem- en outputcontroles; een preventief noodplan om in geval van incident onmiddellijk actie te nemen en zo de impact van een incident te minimaliseren. Via dit actieplan wil Digipolis samen met haar klanten de stabiliteit van de loonverwerking in alle omstandigheden kunnen garanderen.

11 Vervolgprojecten Twee projecten die in het zog van de implementatie van de nieuwe loontoepassing werden opgestart zijn: de afbouw van de oude loontoepassingen de opstart van een versiebeheerproject voor de nieuwe loontoepassing. Afbouw oude loontoepassingen Afbouw loontoepassing OCMW Eind juni 2007 werd de oude loontoepassing van het OCMW afgebouwd. De historische gegevens werden overgepompt naar het datawarehouse waar ze raadpleegbaar blijven. Er werden ook een aantal standaardrapporten in Cognos opgezet. Een 20-tal gebruikers werd opgeleid om deze te gebruiken. Afbouw loontoepassing stad De stad volgde een gelijkaardig scenario. Er werd een datawarehouse historische opgezet, samen met een aantal standaardrapporten in Cognos. Eind november moest eerst de DMFAPPL-toepassing nog worden afgebouwd, gebruikt voor het doorsturen van de RSZgegevens naar RSZPPO. Dit gebeurt voortaan immers via de nieuwe loontoepassing. Enkel het stukje voor de elektronische handtekening uit DMFAPPL blijft behouden. Begin 2008 zal de oude loontoepassing van de stad dan ook definitief worden opgeborgen. In het laatste kwartaal van dit jaar zal het implementatietraject van de nieuwe loontoepassing worden afgesloten. Ondertussen werden het versiebeheer en de operationele werking al wel opgestart. Hiervoor werd een SLA (Service Level Agreement) opgesteld waarin de afspraken tussen de betrokken partners worden vastgelegd. De SLA heeft betrekking op het wettelijk onderhoud en de afhandeling van vragen en problemen. Wijzigingsaanvragen vallen buiten het onderhoudscontract en worden apart gefactureerd. SD Worx staat in voor het onderhoud van de loontoepassing; Digipolis behartigt alles wat met het HReM+loondossier en de onderliggende infrastructuur te maken heeft. Maandelijks is er een SLA-overleg tussen stad, OCMW, SD Worx en Digipolis. Zij bespreken hier de meldingen die via de Digipolis-helpdesk werden ingeseind en beslissen welke aanpassingen in de volgende versie worden opgenomen. Het is de bedoeling om elke maand een nieuwe versie in productie te brengen. Nieuwe versie HReM+ In 2007 werden drie nieuwe versies van de geïntegreerde personeelstoepassing HReM+ in gebruik genomen. De versies van april en juni bevatten heel wat kleinere wijzigingen en een aanzet tot het verfijnen van het controlesysteem op de registratie van ADV-dagen. Meest opvallende wijziging in de versie van november was de invoering van de automatische controle op de registratie van ADV-dagen zoals bepaald in het OCMW-reglement. Daarnaast werd voor de stad het derdebetalerssysteem voor abonnementen van NMBS en De Lijn ingevoerd. Concreet betekent dit dat werknemers van de stad hun abonnement niet meer hoeven voor te schieten. NMBS en De Lijn rekenen hun kosten rechtstreeks door aan de stad. Versiebeheer loontoepassing gestart Stad Antwerpen 11

12 Personeelstoepassingen afgestemd op nieuwe wettelijke bepalingen Regelmatig komen er nieuwe wetten of decreten uit die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op de personeelswerking van de stad en het OCMW en dus ook op de ondersteunende toepassingen. Ook de afsluiting van nieuwe sectorale akkoorden heeft hierop meestal zijn weerslag. Al deze wijzigingen worden stapsgewijs aangepakt via het project HRM en reglementering. In 2007 werden volgende zaken aangepakt: verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques vanaf januari 2007; verhoogde tussenkomst door de werkgever in kosten van het woon-werkverkeer; vermindering uren vorming voor niveau E; uitbetaling van de attractiviteitspremie, een aanvulling op de eindejaarstoelage voor de federale gezondheidssector. In september werd de premie voor de periode uitbetaald. De betaling voor 2007 gebeurde in november. Momenteel onderhandelen stad en OCMW nog met hun syndicale partners over de concrete toepassing van de bepalingen uit het nieuwe gemeentedecreet (overwerk, vakantie, opdrachthouderschap,.). Als deze onderhandelingen zijn afgerond, zullen ook de ondersteunende IT-systemen aan de nieuwe regelgeving worden aangepast. In 2007 werd hiervoor al heel wat voorbereidend werk verricht. Naar een professioneel ondersteund competentiebeheer en welke mogelijkheden PeopleSoft Human Capital Management biedt. Harmonisatie van de werking bij stad en OCMW zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de nog op te starten voorstudie wordt onderzocht hoe dit best kan worden ingebouwd in de bestaande architectuur. De voorstudie moet resulteren in vier implementatiedossiers: competentiebeheer opzet competentiebeheer werving & selectie competentiebeheer carrièreplanning competentiebeheer evaluatie en procesmodellering De voorstudie moet begin 2009 zijn afgerond. De eerste tastbare resultaten worden verwacht voor de eerste helft van Beleidsrapportering stad Antwerpen Succesvolle begrotingsopmaak met nieuw begrotingsmodel Voor de opmaak van het personeelsbudget maakte de bedrijfseenheid Personeelsmanagement van de stad Antwerpen in 2007 gebruik van een fonkelnieuw begrotingsmodel. In Cognos 8 werd een nieuwe begrotingskubus (d.i. een multidimensionele rapporteringsomgeving) uitgewerkt waarmee de gebruikers de nodige voorbereidende analyses en simulaties konden uitvoeren ter voorbereiding van de begrotingsopmaak. Bovendien schreef de COSMO-groep van Digipolis ook een stukje soft- Eind 2007 werden de eerste stappen gezet voor de invoering van competentiebeheer bij de stad en het OCMW van Antwerpen. In eerste instantie werd bekeken hoe dit competentiebeheer zal worden opgezet 12

13 ware voor het parameterbeheer van dit model. Het grote voordeel van de nieuwe werkwijze is de sterk verhoogde flexibiliteit en onafhankelijkheid voor de gebruikers: zij kunnen voortaan immers zelf de verschillende loonkostcomponenten en ook de periodes beheren. De geïntegreerde simulatie- mogelijkheden maken het mogelijk om verschillende alternatieve pistes tegenover elkaar af te wegen op basis van realistisch cijfermateriaal. Verbruiksmonitor bijna klaar In nauw overleg met de eindgebruikers werkte Digipolis een verbruiksmonitor uit. Deze is bedoeld om het verbruik van de kredieten op te volgen en het toekomstige verbruik te voorspellen. De verschillende stappen om data (begrotings-, loonkost- en boekhoudgegevens) in te voeren werden gedefinieerd en de verwerkingswijze werd vastgelegd in een model. Na validatie van de finale resultaten is de verbruiksmonitor klaar om in productie te gaan. Beleidsondersteunende rapportering stad Sinds maart 2007 worden er 13 standaardrapporten afgeleverd met actueel statistisch materiaal over een aantal vaste thema s zoals vorming, overwerk, waarderingen, absenteïsme. Deze rapporten worden maandelijks besproken op het manteam en vormen een belangrijke ondersteuning voor het nemen van gefundeerde beleidsbeslissingen. Begin 2008 werden deze standaardrapporten geoptimaliseerd en herleid tot 10 standaardrapporten. Ook de doelgroep werd uitgebreid. Het manteam van de stad krijgt de standaardrapporten maandelijks in pdf-formaat bezorgd. De personeelsverantwoordelijken van elke bedrijfseenheid kunnen de gegevens in de toepassing zelf opvragen en verder analyseren. Op langere termijn wil men ook analytische rapporten kunnen aanbieden. Deze moeten PM en de bedrijven in staat stellen om de voortgang van het gevoerde beleid te toetsen aan vooraf gedefinieerde meetindicatoren om vervolgens te kunnen bijsturen waar nodig. Bovendien moet het mogelijk zijn om vanuit de rapportering op managementniveau meteen verder in te zoomen op de hiermee gekoppelde rapporteringen op operationeel niveau. Daarbij is harmonisering van de beleidsrapportering tussen stad en OCMW een belangrijk aandachtspunt. Ook een benchmarking met vergelijkbare organisaties zoals de Vlaamse Gemeenschap staat op de verlanglijst. Beleidsrapportering OCMW Decentralisatie HReM+rapportering OCMW Dit project heeft een tijdje op een zijspoor gestaan omdat er nog geen duidelijkheid was over de overstap naar een hogere versie van de rapporteringssoftware (Cognos) die men hiervoor zou gebruiken. Eind 2007 werd het project weer opgepikt. Het bestaat uit twee grote luiken. Optimaliseren toegangsrechten In eerste instantie moest er een actualisering van de effectieve gebruikers gebeuren. Die is ondertussen achter de rug. In april moeten hiervoor ook technische wijzigingen zijn doorgevoerd. Maximale standaardrapportering via HReM+datawarehouse Vandaag gebeuren er nog steeds rapporteringen via Excel of Acces die perfect via het HReM+datawarehouse zouden kunnen verlopen. De integratie wordt in het raam van dit project voorbereid. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de beleidsrapporten enerzijds en de operationele rapporten anderzijds. Bij de eerste groep staat de verdere harmonisering tussen stad en OCMW centraal. Bij de tweede groep ligt het accent op een verdere standaardisatie van de rapportering en een vereenvoudiging van het decentrale inputwerk. Al deze acties worden gezien in het licht van de geplande migratie van Cognos 7.0 naar Cognos

14 Verkiezingen 10 juni vlot verlopen Zondag 10 juni vonden de federale verkiezingen plaats. De organisatie van zo n stembusgang is een omvangrijk karwei, waar behalve de bedrijfseenheden Burgerzaken, Patrimoniumonderhoud en Districts- en Loketwerking ook Digipolis actief bij betrokken is. Net als bij de vorige edities was de technische coördinatie van de verkiezingen voor de stad Antwerpen ook nu weer in handen van Digipolis. Concreet zorgde Digipolis voor het vooraf testen van de stemapparatuur, de installatie van deze apparatuur in de 364 Antwerpse stembureaus, gevolgd door bijkomende testen en controles en voor de technische assistentie in de stembureaus op de dag van de verkiezingen. Verder was er ook deze keer een telefonische helpdesk voorzien en stond er een interventieploeg paraat om bij pannes onmiddellijk in te grijpen. Het hoofdbureau voor de provincie Antwerpen was gewoontegetrouw gevestigd in de Digipolis-gebouwen. Daar werden alle deelresultaten verzameld en getotaliseerd. Dankzij de goede voorbereidingen en de inzet van enkele honderden medewerkers van stad en Digipolis zijn de verkiezingen in Antwerpen zowel op technisch als op organisatorisch gebied zeer correct verlopen en werden de resultaten tijdig naar Brussel gecommuniceerd. Inspanningen voor OBMI De stad en Digipolis bouwden ook tijdens het voorbije jaar volop verder aan het omgevings-, beleids- en management informatiesysteem. Doel is om op een correcte en duidelijke manier te kunnen rapporteren over de gang van zaken. OBMI levert dan ook informatie aan om beleidsbeslissingen te ondersteunen. In 2007 werd de OBMI-infrastructuur verder geconsolideerd en gestabiliseerd. Als rapporteringsomgeving wordt gebruik gemaakt van Cognos 8, een webgebaseerde toepassing die ondermeer toegang verleent tot standaardrapporten, een analyse-omgeving, ad hoc rapporteringsmogelijkheden en scorecards. Om specialisten van de verschillende beleidsdomeinen (financiën, HR, patrimoniumbeheer, ) toe te laten de data en rapporten voor hun specifiek domein te beheren, valideren, publiceren, startte Digipolis met de bouw van datamarts. Dit zijn functionele verzamelingen van gestructureerde data per domein. Een eerste datamart voor Financiën werd begin 2007 opgeleverd. Resultaat: een gestructureerde rapporteringsomgeving voor alle boekhoudkundige gegevens van de stad. De datamart werd tijdens de rest van het jaar geoptimaliseerd. Zo werden bv. een aantal controles ingebouwd om de gegevens te kunnen controleren op hun 14

15 juistheid. Parallel werd ook gewerkt aan een datamart debiteuren. Hiermee kunnen alle gegevens over de debiteuren van de stad in kaart gebracht worden. Het gaat zowel om de fiscale gegevens die uit BIAS komen als de niet-fiscale gegevens, die door AVIAS aangeleverd worden. De datamart debiteuren wordt in mei 2008 helemaal afgewerkt. Nieuwe CRM-strategie voor Antwerpen CRM, fundamentele bouwsteen voor betere dienstverlening In augustus 2006 gingen het telefonisch loket en een aantal back-office diensten als eerste van start met CRM, het customer relationship management of klantenbeheersysteem van de stad. De invoering van CRM kadert in het algemene plan van de stad om haar dienstverlening te verbeteren. In dit verband besliste het beleid dat alle loketten van de stad in de toekomst volgens hetzelfde concept moeten worden uitgebouwd en dat daarbij ook dezelfde ondersteunende software moet worden ingezet. CRM is hierbij één van de fundamentele bouwstenen, naast o.a. het content management systeem (CMS), het kennismanagement systeem (KMA), het nieuwe elektronische loket (ELAN), Eficiëntere afhandeling en opvolging van klantendossiers In CRM zitten alle klantendossiers centraal opgeslagen. CRM-gebruikers verspreid over de stad kunnen ze echter altijd decentraal opvragen en aanvullen. Elke aanvraag via welk kanaal die ook binnenkomt (telefoon, , fax, loket, ), resulteert in een CRM-dossier, dat automatisch het juiste traject voor verdere afhandeling volgt. Heel handig is verder dat iedereen de status van een aanvraag op elk moment kan opvragen. Dankzij CRM hebben de stadsdiensten een duidelijk overzicht van de lopende dossiers over de kanalen heen, dubbele dossiers worden voorkomen, overname van dossiers (bv. bij ziekte) is eenvoudiger Kortom, CRM maakt de dienstverlening beter beheersbaar voor de stad. En daar plukt uiteindelijk ook de burger de vruchten van. Tussentijdse evaluatie, aanzet tot nieuwe koers In 2007 werd het Antwerps CRM-project aan een tussentijdse evaluatie en een onafhankelijke audit onderworpen. De conclusie hiervan was dat de CRM-oplossing vanuit functioneel en technisch standpunt zeker een goede keuze is en geschikt om een efficiënte multikanaaldienstverlening op te zetten. Ook de basisopzet bleek technisch en structureel goed uitgewerkt. Wel werden enkele optimalisaties voorgesteld. Daarnaast werd er ook een nieuwe CRM-strategie voor de toekomst uitgewerkt. Voor de verdere uitbouw van CRM zal men zich focussen op de kernfuncties en standaardfunctionalitieten van het pakket. Als het CRM-gehalte van een nieuwe aanvraag beperkt is, zal het aangewezen zijn een aparte oplossing uit te werken en die te integreren met CRM in plaats van deze volledig binnen de CRM-omgeving te bouwen. Extra voordeel is dat deze integratie met CRM in een latere fase kan gebeuren en dat de nieuwe oplossing al kan worden gebruikt. Als de analyse van de nieuwe aanvraag een hoog CRM-gehalte aangeeft, worden beide opties tegenover elkaar afgewogen: realisatie binnen CRM of de uitwerking van een aparte toepassing die integreert met CRM. Een kosten-batenanalyse moet deze keuze mee bepalen. De mate waarin men gebruik maakt van standaardfunctionaliteiten of herbruikbare componenten van de CRM-toepassing zal daarbij doorslaggevend zijn. De nieuwe strategie werd bekrachtigd door het manteam van de stad en dient als leidraad voor de verdere uitbouw. Nieuw elektronisch loket in productie De invoering van een CRM-pakket is een ingrijpende aangelegenheid, niet alleen op technisch maar ook op organisatorisch vlak. Daarom werd beslist om stapsgewijs te werk te gaan, zowel wat producten, kanalen als betrokken diensten betreft. In een eerste fase werd CRM ingevoerd voor een negental producten. In april 2007 werd het elektronisch loket op in gebruik genomen. Via dit loket, dat uiteraard altijd open is, kunnen inwoners van Antwerpen dezelfde negen producten (o.a. doorgeven adreswijziging, opvragen van geboorteaktes, huwelijksaktes, ) van thuis uit opvragen. De aanvrager identificeert zich met zijn elektronische identiteitskaart. Zo zet Antwerpen weer een cruciale stap in de uitbouw van een echt e-government. 15

16 MARKETING & COMMUNICATIE Website stad Antwerpen uitgebreid met nieuwsbriefcomponent STAD Antwerpen In de tweede helft van oktober werd de een nieuwe en verbeterde nieuwsbriefmodule in gebruik genomen. Deze functionaliteit bestaat uit 3 modules: Een inschrijfmodule voor het abonneren op gepersonaliseerde informatie Een redacteurenmodule voor het samenstellen van nieuwsbrieven zowel naar inhoud als naar vorm. Een publicatiemodule voor het genereren en versturen van de nieuwsbrief. Deze nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om aan de hand van bestaande informatie in het Content Management Systeem (CMS) elektronische nieuwsbrieven aan te maken. De redacteur selecteert de informatie die hij wenst te publiceren in zijn nieuwsbrief. Hij bepaalt de doelgroepen, kiest de juiste lay-out en stelt het verzenduur in. De nieuwsbrief wordt automatisch gegenereerd in de juiste lay-out en verstuurd naar de abonnees, die zich via een webpagina ingeschreven hebben met opgave van hun interessedomein(en). Begin oktober verscheen de eerste wekelijkse antwerpen.be-nieuwsbrief gebruikmakend van deze generieke nieuwsbriefcomponent. De nieuwsbrief bevat actuele informatie gericht op bewoners van Antwerpen en haar districten. Deze informatie is thematisch opgebouwd en bevat alle informatie over de stad Antwerpen. Eind oktober verscheen de eerste elektronische nieuwsbrief van de musea Antwerpen, de bewaarbibliotheken en de erfgoedcel. Dit maandelijkse e-zine bevat cultureel nieuws, informatie, leuke tips en links voor achtergrondinformatie. En in de loop van november was het de beurt aan de vacaturenieuwsbrief van de stad Antwerpen om online te gaan. Ook andere bedrijfseenheden hebben interesse in deze nieuwe component en zullen weldra een eigen nieuwsbrief publiceren. Nieuwe intranettoepassing binnen CMS voor Infolijn Antwerpen Eén handige toegang tot alle infobronnen Dagelijks komen er op de infolijn, het call centrum van de stad, honderden vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen. 16

17 Snel en gericht informatie kunnen opzoeken is voor de medewerkers van de infolijn dan ook van cruciaal belang om hun klanten een goede service te kunnen verlenen. Vroeger zat die info verspreid over verschillende toepassingen, websites, databases, wat het opzoekwerk flink bemoeilijkt. Daarom werd binnen het content management systeem (CMS) een aparte intranettoepassing opgezet waarmee de medewerkers een snelle, directe toegang hebben tot alle informatie op Antwerpen.be én andere informatiebronnen. Bovendien werd naar aanleiding van dit project info uit KMA (Kennis Management Antwerpen met info over producten, diensten, prijzen, procedures) en Register (aparte database met aanvullende info) opgekuist en overgezet naar het CMS-systeem. Gebruiksgemak en herbruikbaarheid centraal Aan de hand van gebruikersobservaties en interviews werd een toepassing ontwikkeld die optimaal aan de concrete gebruikersbehoeften beantwoordt. Centraal op de startpagina staat het overzicht van alle nuttige informatiebronnen, er is een overzichtelijke A tot Z en een krachtige zoekfunctie die ook alle onderliggende sites, toepassingen en databases doorzoekt. Via het prikbord kunnen belangrijke of actuele zaken in de kijker worden geplaatst. Gebruikers kunnen ook heel makkelijk zelf snelkoppelingen of links toevoegen. Op elke pagina staat een knop antwoord geven die de gebruikers aanklikken wanneer zij een vraag over dat thema beantwoordden. Zo krijgt de dienst een heel precies beeld van de vragen en thema s die bij de bevolking leven. Behalve aan het gebruiksgemak werd ook ruim aandacht besteed aan de herbruikbaarheid van de toepassing voor andere doeleinden. Nieuwe beeldbank voor het intranet Ze bevat bijna sfeerbeelden, portretten en stadszichten en werd op 16 oktober officieel in gebruik genomen. De meeste beelden zijn heel recent (van 2005 tot en met september 2007). Wekelijks groeit de beeldbank nog aan met de laatste nieuwe foto s van evenementen en gebeurtenissen. Het beeldmateriaal is ofwel van de eigen stadsfotografen ofwel gekocht van externe fotografen. Beelden van een fotoreportage worden gedurende een bepaalde tijd geblokkeerd zodat de aanvrager de foto s gedurende die blokkeerperiode exclusief kan gebruiken. Na enige tijd worden de foto s ook vrijgegeven voor anderen. De nieuwe beeldbank maakt ook gebruik van een verbeterde zoekfunctie die het op thema, op trefwoord of op datum zoeken mogelijk maken. Beelden die na verloop van tijd niet actueel genoeg meer zijn om ze nog in de beeldbank te behouden, kunnen worden aangeduid. De aangeduide beelden worden dan op een vlotte manier overgeheveld naar de bestanden van het stadsarchief, en verwijderd in de beeldbank. Stad Antwerpen 17

18 antwerpen.be-adressen overgebracht naar nieuwe provider Vele Antwerpenaren hebben de laatste jaren gebruik kunnen maken van een persoonlijk adres eindigend Digipolis had hiervoor een kostenloze samenwerking met de firma Scarlet, die echter te kennen had gegeven hiermee te willen stoppen. In navolging van Scarlet werd een andere firma HostBasket uit Lochristi aangeduid om het beheer van deze adressen op zich te nemen, ditmaal middels een betalend contract Iedereen die de afgelopen jaren een antwerpen. be-adres had en dit nog actief in dienst heeft, werd medio 2007 overgebracht naar de nieuwe provider. Ook de Antwerpen.be-websites die sommige burgers in het verleden hebben aangemaakt (een 100-tal) werden mee overgenomen door de nieuwe provider. In het licht van de budgettaire beperkingen, worden enkel nieuwe adressen uitgereikt aan cursisten van het antwerpen.be-centrum (ABC). DISTRICTS- & LOKETTENWERKING Nieuwe BEAM-versies In 2007 nam de overheid een rits nieuwe e-govinitiatieven, die uiteraard ook hun gevolgen hadden voor de Antwerpse bevolkingstoepassing BEAM. De hiervoor vereiste aanpassingen werden opgenomen in de versie die in februari in productie ging: Start van het pilootproject voor de uitreiking van de elektronische verblijfstitels (identiteitskaarten) voor vreemdelingen. Antwerpen maakte deel uit van deze pilootgroep. Start van de uitreiking van de elektronische kinderpasjes (e-kids). Wettelijke wijzigingen in de regelgeving inzake afstamming maakten de invoering van nieuwe aktes en de aanpassing van bestaande aktes noodzakelijk. De huidige (problematische) huisnummering van de grote woonblokken in Antwerpen werd aangepast. Dit maakt een vlottere doorsturing van de adresgegevens naar het Rijksregister mogelijk. Hiervoor waren aanpassingen in BEAM vereist. En dan was er nog het pilootproject (samen met Fedict) voor de veel besproken elektronische gegevensuitwisseling voor de geboorteaangifte. Concreet komt het erop neer dat de ziekenhuizen de gegevens die nodig zijn voor de geboorte-aangifte elektronisch doorsturen naar de betrokken overheden (Burgerlijke Stand, Bevolking, Volksgezondheid, NIS, Kruispuntdatabank, regionale overheden, ). Het paperassenwerk achter de schermen wordt hierdoor een flink stuk vereenvoudigd, maar de kersverse ouders zullen hun kindje echter nog steeds bij de Burgerlijke Stand moeten aangeven. De versie die in oktober online ging, bevatte als belangrijkste wijzigingen: Het versturen van inlichtingenbulletins van strafregister via rechtstreeks vanuit BEAM; De registratie van het nieuwe rijbewijs G; Aanpassingen als gevolg van de nieuwe regelgeving over de inburgeringplicht; Toevoeging van nieuwe en aanpassing van enkele bestaande verblijfsvergunningen. Tenslotte werd in oktober ook nog een nieuwe versie van het BEAM-datawarehouse in gebruik genomen. 18

19 Voorstudie nieuwe bevolkingstoepassing De huidige bevolkingstoepassing BEAM is aan vervanging toe. De toepassing is nog moeilijk uitbreidbaar en het onderhoud wordt te complex en dus te duur. De overstap naar een nieuwe toepassing is onvermijdelijk. Districtsen loketwerking en Digipolis zijn alvast gestart met de voorstudie. Belangrijk in dit verhaal is dat zij heel duidelijk samen hun schouders onder dit project zetten en dit al tijdens de voorstudie. Ook de districten waren van meet af aan nauw betrokken. Eind augustus werd het projectdossier voor dit voorstudieproject goedgekeurd. Hierin worden de organisatie, de aanpak, de doelstellingen en ook de timing vastgelegd. Daarna werrden de behoeften voor de nieuwe toepassing in kaart gebracht. In november werd deze analysefase afgerond. Vervolgens startte het marktonderzoek. Verschillende oplossingsalternatieven werden tegenover elkaar afgewogen. Eind april moet hierover een beslissing vallen. Het vervolgtraject hangt af van de gekozen piste. Bij aankoop van een bestaand pakket start de gunningsprocedure. Als beslist wordt het pakket zelf te schrijven, start de analysefase. ANYS als monitoringtool Het klantbegeleidingssysteem ANYS, dat de optimale doorstroming van klanten naar loketten berekent in functie van de vraag en het beschikbare personeel, wordt sinds kort ook ingezet als monitoringtool. Daartoe werd stevig gesleuteld aan de rapporteringsfunctie zodat op basis van de gegevens uit ANYS relevante overzichtsrapporten kunnen worden aangeboden, die de werking van het district cijfermatig in kaart brengen (gemiddelde wachttijden, behandelingstijden per product,.) en trends, piekperiodes en pijnpunten blootleggen. Op basis van dit statistisch materiaal kan de dienstverlening dan verder geoptimaliseerd worden. De eerste rapporten werden in mei gegenereerd. Er bleken echter nog bijsturingen nodig. Deze werden stelselmatig aangepakt. De andere projecten voor het bedrijf Districtsen Loketwerking van de stad Antwerpen zijn alle synergieprojecten die liepen in samenwerking met andere bedrijven van de stad Antwerpen of met de stad Gent. Stad Antwerpen 19

20 Gent en Antwerpen kiezen voor gezamenlijke oplossing Klantenmanagement Zie rubriek synergie Antwerpen Gent Verkiezingen 10 juni vlot verlopen Nieuwe CRM-strategie voor Antwerpen Nieuw elektronisch loket in productie Zie rubriek synergie Antwerpen BESTUURSZAKEN B3M en Notulus compatibel met Office 2003 B3M is de toepassing waarmee besluiten zodanig opgemaakt kunnen worden dat ze zowel qua indeling, lay out als stijl beter leesbaar zijn. Notulus is het notuleringssysteem dat gebruikt wordt voor het college, de gemeenteraad, de bureaus, de districten en het managementcomité van de stad Antwerpen. Onderliggend gebruiken zowel Notulus als B3M het documentenbeheersysteem Documentum en Office. Beide toepassingen hebben de nodige aanpassingen ondergaan om met de nieuwe versie Office 2003 te kunnen werken. Betere performantie en afgestemd op Office 2003 Aanhoudende performantieproblemen lagen begin 2007 aan de basis van een grondige herwerking van beide toepassingen. In juni 2007 ging een nieuwe versie van Notulus in productie, met een zeer gunstig effect op de performantie en stabiliteit van het systeem als gevolg. Eind juli 2007 werden Notulus en B3M versie 2.5 in productie gezet, waardoor beide toepassingen nu volledig compatibel zijn met MS- Office Eind november 2007 volgde een upgrade vanwege de invoering van een bijkomend bestuursorgaan, n.a.v. de delegatie van bepaalde bevoegdheden kaderend in het nieuwe gemeentedecreet. Naast het bestuursorgaan Besluiten College werd het bestuursorgaan Besluiten Stadssecretaris toegevoegd wat enkele aanpassingen met zich meebracht. Verwerking inkomende post binnen 14 dagen (VIP14) organisatorisch uitgebreid en functioneel verbeterd Stad Antwerpen Het briefregistratie- en opvolgingssysteem VIP14 is een intranettoepassing waarmee brieven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, elektronisch gescand, geregistreerd en doorgestuurd worden aan de bevoegde diensten binnen de stad. Binnen deze toepassing kunnen vertrouwelijke brieven afgeschermd en rapporten opgevraagd worden. 20

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

Presentatie dd 29/03/2007. Seminarie De gemeentelijke webstie Website stad Gent

Presentatie dd 29/03/2007. Seminarie De gemeentelijke webstie Website stad Gent Presentatie dd 29/03/2007 Seminarie De gemeentelijke webstie Website stad Gent Agenda 1. Waarom een nieuwe website? 2. Voorstelling nieuwe website 3. Het project 1. Fasering en sleuteldata 2. Projectstructuur

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Met de online verloftool van OKc HR Software vragen medewerkers via het internet zelf hun afwezigheden aan, raadplegen ze de status van hun aanvragen en bekijken het overblijvend

Nadere informatie

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen.

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Inclusief de dagelijkse elektronische alert service Inclusief de 100 % garantie dat u geen enkele aanbesteding

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten districts- en loketwerking Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Innhold Inleiding... 1 Aanbevelingen... 3 Belangrijke instellingen... 4 Zo gebruikt u het systeem... 5 Meer kennis... 11

Innhold Inleiding... 1 Aanbevelingen... 3 Belangrijke instellingen... 4 Zo gebruikt u het systeem... 5 Meer kennis... 11 Dit is een introductie over het gebruik het additionele product Mamut Enterprise Travel CRM. Het gebruik van het systeem wordt beschreven aan de hand van het fictieve voorbeeld van de firma `Kopie Shop

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

INFOSESSIE De Nieuwe Projectwerking. Voorjaar 2017

INFOSESSIE De Nieuwe Projectwerking. Voorjaar 2017 INFOSESSIE De Nieuwe Projectwerking Voorjaar 2017 Iedere dienst voor zich Meerjarenplan Access Risico s? BI Evaluatie? In het wilde weg PMBOK Vastleggingen SAP Wie tijd heeft Excel Tijdelijke processen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint

Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Oiltanking leidt rekruteringsproces in goede banen met Microsoft SharePoint Voor een bedrijf in volle expansie als Oiltanking zijn aanwervingen dagelijkse kost. De drie Belgische vestigingen van deze wereldspeler

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank

Energieprestatiedatabank 1 inhoud 1 2 2.1 Principe Hoe gaat u als -verslaggever te werk op de vernieuwde? Mijn -dossiers 2.1.1 Tabblad Stedenbouwkundige vergunning / melding 2.1.2 Tabblad Opladen startverklaring 2.1.3 Tabblad

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten Bijlage 2 Vastgestelde evaluatiecriteria en behaalde resultaten Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta Connect Smart Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS Met dit document trachten we de meest gestelde vragen rond samenaankoop van bureelmateriaal, papier, printers en toners proactief te beantwoorden.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke inhoud 1. Het veranderingsproject Dynamo 2. Onze vroegere ervaring : De productencatalogus als digitale invulling van het sociaal huis

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag

handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag handleiding adviesvraag bij digitale aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met het Omgevingsloket advies vraag Vanaf 1 juni 2014 kan een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA

Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA 21 juni 2016 21/06/2016 Demo BBC Cevi/Logins 1 Overname informatie al dan niet automatisch Op welke manier kan de historiek meegenomen worden? Volledige

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014

NASCHOLING LARS-COACHES Januari 2014 Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Leidraad Nascholing LARScoaches Gebruikt voor Datum 27 31 januari 2014 Vervaldag Nvt Verantwoordelijke LARS-projectteam NASCHOLING

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden.

Deze interne handleiding sluit aan bij de opleiding projectmatig werken in lokale overheden. Handleiding Projectmatig werken Uit het Meerjarenplan: Toelichting bij doelstelling C-12: Er is een planmatige, doelgerichte en gecontroleerde interne organisatie. Bovendien zullen de diensten aangemoedigd

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

MODERNISERING BURGERLIJKE STAND. VVSG 1 februari 2017

MODERNISERING BURGERLIJKE STAND. VVSG 1 februari 2017 MODERNISERING BURGERLIJKE STAND VVSG 1 februari 2017 Projectvoorstelling Historiek Eerste voorstudie modernisering Werkgroep modernisering VLAVABBS voor uitwerking documentaire aktemodellen Op vraag van

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Naar een nieuwe dienstverlening. Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager

Naar een nieuwe dienstverlening. Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager Naar een nieuwe dienstverlening Hilde Rekkers, departementshoofd samenleving Lore Van den Bergh, stadswinkelmanager Het begin Afdeling burgerzaken: cijfers en feiten Departement samenleving Aantal medewerkers:

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 (Versie 1 september 2010) 1. Inleiding Sommige cursisten NT2 - Richtgraad A1, volgen hun opleiding in het kader van een inburgeringstraject (Inburgering),

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie