Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 38 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 januari 2003 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op 17 december 2002 vervolgoverleg gevoerd met staatssecretaris Wijn van Economische Zaken over het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) (28665). Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Timmermans De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Tielens-Tripels 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B.M. de Vries (VVD), Van Oven (PvdA), Van den Doel (VVD), Netelenbos (PvdA), Van Hoof (VVD), Timmermans (PvdA), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter, Atsma (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA), Hoogendijk (LPF), De Graaf (LPF), Eberhard (LPF), Jense (Leefbaar Nederland), Duyvendak (Groen- Links), Kortenhorst (CDA), Hessels (CDA), Gerkens (SP), Stuger (LPF), Van Fessem (CDA) en Algra (CDA). Plv. leden: Klein Molekamp (VVD), Bakker (D66), Dijksma (PvdA), Van der Vlies (SGP), Hofstra (VVD), Bos (PvdA), Blaauw (VVD), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Tichelaar (PvdA), Van Dijk (CDA), Mastwijk (CDA), Van Gent (GroenLinks), Jan de Vries (CDA), Varela (LPF), Smulders (LPF), Wiersma (LPF), Teeven (Leefbaar Nederland), Vos (GroenLinks), Verburg (CDA), Van Vroonhoven-Kok (CDA), De Wit (SP), Zeroual (LPF), De Haan (CDA) en De Pater-van der Meer (CDA). KST66227 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 1

2

3 Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Economische Zaken Dinsdag 17 december 2002 Aanvang uur Voorzitter: Schreijer-Pierik Aanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten: Schreijer-Pierik, Crone, Kortenhorst, Duyvendak, Gerkens, Stuger, Hofstra en Giskes, alsmede de heer Wijn, staatssecretaris van Economische Zaken. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP(28665); - de motie-duyvendak/vendrik over de onrendabele top van zon-pv (28665, nr. 21); - de motie-duyvendak/vendrik over de vergoeding voor biomassa (28665, nr. 22). (Zie wetgevingsoverleg van 9 december 2002.) De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken en zijn ambtenaren welkom. De motie-duyvendak/vendrik (28665, nr. 22) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt: verzoekt de regering, voor vuile biomassa een tarief (REB+MEP) van 0 cent/kwh en voor schone biomassa een tarief van 9,7 cent/kwh te hanteren, en als definitie voor schone biomassa de definitie van biomassa in de Europese richtlijn 2001/80 EG te hanteren,. Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 29 (28665). De heer Crone (PvdA): Voorzitter. Wij gaan door met de continuing story van dit dossier. Ik heb nog nooit in december zoveel overleg gehad over een onderwerp, maar iedere keer weten wij toch weer een andere invalshoek te verzinnen. Ik was aangenaam getroffen door een interviewtje met de staatssecretaris in Elsevier. Hij zegt daarin dat de VVD wel hoog van de toren blaast, maar dat hij geen algemene lastenverlichting meer wil. Het schrappen van de innovatiesubsidies is gelukkig ook door hem gerepareerd. Hij is echt voor innovatie en voor productie in Nederland. Dat ben ik helemaal met hem eens: geen generieke lastenverlichting, maar innovatie en Nederlandse productie. Dat is in de kern het thema van het buitenlandlek. Het buitenlandlek betekent dat niet hier wordt geproduceerd, maar dat de energie goedkoop van elders wordt geleverd. Daar bovenop wordt nog een generieke lastenverlichting uit hoofde van artikel 36i Wbm gegeven. Ik kan mij nog niet vinden in de antwoorden die de staatssecretaris in zijn brief geeft. Overigens dank ik hem voor zijn brief, want die geeft extra inzicht hoe er gedacht kan worden. Wat is het probleem met 36i en met de import van certificaten? Wij weten uit de Scandinavische landen dat er geen level playing field is. Je kunt de certificaten in die landen niet te gelde maken. Zij zijn daar niets waard. Je kunt ze daar kopen voor de waarde van het papier waarop zij gedrukt zijn, vrijwel voor niets. Je importeert ze dan hier en krijgt er 2,9 cent op toe van de Nederlandse overheid. Dat is niet goed. Het kan beter. Je kunt een certificatiesysteem hebben om te importeren uit landen die wel een waarde toekennen aan groene energie, hetzij doordat zij een systeem van verplichte afname hebben, hetzij doordat zij vormen van fiscale of financiële subsidie kennen. Met landen als Italië, Oostenrijk, Zweden, België en Engeland is handel mogelijk. Certificaten zijn dan wat waard. Het is dan ook eerlijk dat de bedrijven in landen die het goedkoopst leveren daar steun voor krijgen. Bijna alle landen hebben al aangegeven dat zij dat graag onderling willen regelen. Voor een deel zal dat kunnen door middel van bilaterale overeenkomsten. Met het stellen van de reciprociteitseis wordt het buitenlandlek al voor een belangrijk deel gesloten. Het is dan nog meer overbodig om vraagsubsidie uit hoofde van 36i te geven. Op die markt gaan wij zoveel mogelijk op nationaal niveau werken. Dan willen wij natuurlijk vooral de Nederlandse producenten subsidiëren en niet de import. Naast de wens om een reciprociteitseis in te voeren, handhaaf ik mijn stelling van de vorige keer, dat wij 36i overhevelen van de vraagkant, de leveranciers, naar de producenten. Dat kunnen wij eenvoudig regelen. De belastingwet is klaar per 1 januari. Zij ligt bij de Eerste Kamer en gaat daar deze week door. De MEP wordt niet per 1 januari ingevoerd, maar per 1 april of per 1 juli. Ik kan de staatssecretaris daarom vragen ons een eenvoudig aanvullend belastingplannetje voor te leggen, dat ingaat per 1 april of per 1 juli. 36i moet daarin op nihil worden gesteld, afgeschaft of Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 3

4 whatever. Zo n klein belastingwetje kunnen wij de komende maanden behandelen. De burgers zullen er niet ongerust van worden, want de burgers weten helemaal niets van de subsidie die zij krijgen. Die loopt immers via de leveranciers, die zeer goed op de hoogte zijn. Zij zien nu al aankomen dat 36i verdwijnt op het moment dat de MEP ingaat. De staatssecretaris vraagt zich af waarom dat dan niet eerder is gebeurd. 36i bestaat nu natuurlijk ook al, voor het lopende jaar. Het gebeurt echter ook. Er worden nu op grote schaal groencertificaten uit het buitenland geïmporteerd. Ik heb de vorige keer verkeerde cijfers genoemd. Er zijn er al bijna 6 miljoen geïmporteerd, vele malen meer dan nodig is voor de markt. Men legt die certificaten alvast op de plank. Die zijn een jaar geldig en hebben niets gekost. Een jaar later kan men dan 36i incasseren. De staatssecretaris wijst er vervolgens op dat er nog steeds in Nederland wordt geproduceerd, ook al zou het ten koste gaan van de nationale productie. Dat komt echter doordat wij veel langlopende contracten hebben. De langlopende contracten van de afgelopen jaren lopen nog door. Er worden echter geen nieuwe contracten afgesloten. Dat is ook het afgelopen jaar niet gebeurd. Ik vrees dat wat in het afgelopen jaar is gebeurd het volgend jaar ook gebeurt. Er zijn wel wat nieuwe contracten afgesloten. RWE heeft een aantal contracten afgesloten omdat het voet aan de grond wil krijgen op deze markt. Dat is goed en wenselijk. Verder horen wij echter van investeerders uit alle windrichtingen dat de markt stil is gevallen als het gaat om nieuwe productie. Het argument van de staatssecretaris dat het dit jaar al zou zijn gebeurd snijdt geen hout. De markt is dit jaar al stilgevallen. Als 36i wordt ingevoerd en de reciprociteitseis wordt ingevoerd, kan het volgend jaar nog voor een deel met geïmporteerde stroom worden gewerkt, want de certificaten liggen op de plank en zijn een jaar geldig. De staatssecretaris zegt terecht dat die certificaten niet met terugwerkende kracht ongeldig kunnen worden verklaard. Voor het volgend jaar is er om die reden al geen probleem, ook niet doordat alleen al Essent met zijn grote biomassacentrale in Brabant een miljoen certificaten aan de markt zal toevoegen. Daar maakt het al reclame mee. Er wordt geanticipeerd op een groeimarkt van 1,5 naar 2,5 miljoen klanten. Een deel zal worden gebruikt voor de eerste anderhalf miljoen klanten, dus er is niet alleen groei. Op Nederlandse schaal zal er echter in 2003 en 2004 aan certificaten geen tekort zijn. De staatssecretaris zegt dat hij zelfs voor het langetermijndoel, voor 2010, nog behoefte heeft aan import. Dat is onbegrijpelijk, want op verzoek van het ministerie zijn scenario s gemaakt door het Projectbureau duurzame energie. Dat zegt dat de Nederlandse industrie in terawattuur kan opwekken, terwijl onze doelstelling slechts 11 terawattuur is. Nog een argument van de staatssecretaris is dat hij beter gaat controleren in het buitenland, door aan de grens te kijken wat nu echt energie uit biomassa is en wat niet en door het fysiek overschrijden van de landsgrenzen te controleren. Om te beginnen behoeft dat bij reciprociteit echter niet te worden gecontroleerd, want dan komt er niets verkeerds binnen. Ik ben altijd voor preventie. Dat is beter dan het lek eerst toelaten om vervolgens te proberen het dicht te krijgen. De staatssecretaris krijgt het lek ook niet dicht. Gisteren hoorde ik bijvoorbeeld nog dat energie uit biomassa wordt geïmporteerd uit België, maar in België is geen biomassacentrale. Dat gebeurt via swapcontracten. Er wordt gewoon stroom uitgewisseld via andere landen naar België. Vanuit België komt het weer hier naartoe. Wil de staatssecretaris nu echt een enorme bureaucratie optuigen om dat stap voor stap te controleren, terwijl hij beter preventief kan werken? Hetzelfde geldt voor de Scandinavische landen, waar veel van de energie uit biomassa vandaan komt. Er zijn geen grenzen tussen die landen, dus er kan niet eens worden gecontroleerd wat uit Finland of Denemarken komt. Binnen die landen kan heel eenvoudig geswitcht worden tussen kolencentrales en biomassacentrales. De controles zouden administratief overbodig zijn en zeer ingewikkeld. Zij zijn ook niet nodig als de reciprociteit gewoon goed wordt geregeld. Dan doen wij niets anders dan andere landen, want wij zijn het enige land dat nog subsidie aan leveranciers geeft in plaats van aan producenten. Wij kunnen de tussenhandel als middel uitschakelen. Ik zeg kort nog iets over WKK, want niet inhoudt dat ik dat minder belangrijk vind. Ik heb steeds bepleit dat het tarief omhoog moet naar 2,9 cent, vergelijkbaar met 0,57 cent/kwh zoals wij dat nu toekennen. De staatssecretaris zegt in reactie op het voorstel van de heer Kortenhorst om aan beide kanten van de meter te kijken dat voor WKK een CO 2 - vergoeding kan worden gegeven. Hij zegt dat daar wel wat in zit, maar dat hij eens goed moet bekijken hoe dat precies moet. Technisch is het ingewikkeld. Ik kan dat voor een deel begrijpen, maar de nieuwe MEPregeling gaat via ministeriële regelingen later in. De heer Kortenhorst geeft er geen dekking bij. De staatssecretaris zegt dat hij nog geen geld heeft. Ik wil beiden helpen. Als het buitenlandlek is gedicht, kan zo n 150 mln vrijvallen. Daarvan kan 50 mln à 60 mln in WKK worden gestopt en 90 mln tot 100 mln in een evenredige vergroting van de subsidies voor duurzame productie. Ik pleit er daarbij sterk voor, voor wind op zee een meer dan evenredige verhoging door te voeren. Zoals iedereen heeft gezien, zijn de cijfers voor wind op zee aan de krappe kant. Het zijn toch projecten waar de risico s groot zijn, omdat de technologie echt nieuw is. Een hogere subsidie daar zou ik rechtvaardiger vinden. Je zou kunnen zeggen dat wij daar 3000 megawatt bouwen voor Dat is dan een groot deel van onze nationale productie. De heer Kortenhorst (CDA): Ik wil over een beperkt aantal dingen spreken, voornamelijk naar aanleiding van de brieven en enkele publicaties in de pers. In de kranten stonden onlangs een aantal berichten over mogelijke negatieve gevolgen van het wetsvoorstel voor windenergie. Een van de initiatiefnemers voor windenergie op zee zou zich gedwongen zien om zijn initiatieven in de ijskast te zetten. De subsidies zouden te laag zijn. Op zichzelf roept zoiets bij ons een zekere nieuwsgierigheid op. Het wetsvoorstel was juist expliciet gericht op het stimuleren van windenergie, een belangrijke doelstelling van ons land. Hoe ligt dit soort dingen precies? Ik ben ook wel nieuwsgierig of dit signaal, dat door één leverancier van windenergie is Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 4

5 afgegeven, representatief is voor de hele groep bedrijven die op dit moment initiatieven nemen of plannen ontwikkelen voor energiewinning op zee. Of komt dit van een kant? Naast subsidiëring zijn voor windenergie ook andere randvoorwaarden van belang. Wij denken aan de locaties waar windmolenparken kunnen en mogen worden gebouwd. Op het land lijken steeds minder locaties beschikbaar te zijn. Wij doelen nu niet zozeer op de afzonderlijke windmolens, maar op windparken. Op zee is inmiddels een aantal locaties aangewezen waar windmolenparken kunnen worden gebouwd. Het lijkt ons goed dat er een keer een gedegen discussie over de locaties voor windparken op zee plaatsvindt. Kan de staatssecretaris ons een toezegging doen, ons een notitie of zelfs een wetsvoorstel te doen toekomen, aan de hand waarvan wij zo n discussie kunnen hebben? Wij hebben horen fluisteren dat er wetsvoorstellen in de maak zijn. De heer Crone sprak over de dekking van onze WKK-voorstellen. Op dit moment is er voor WKK een onderuitputting. Daardoor is er nog ruimte. De heer Duyvendak (GroenLinks): Ik dank de staatssecretaris voor zijn brief. Ik heb het idee dat wij nog een open discussie voeren, met een onvoorspelbaar eind. Dat is prettiger dan dat de kaarten al zijn geschud. Het zal echter wel lastig worden. Ik begin met de vraag hoe groot het budget nu eigenlijk is dat via de MEP binnenkomt. Ik heb verschillende keren gehoord dat tarieven zijn aangepast. Dan past het allemaal weer, het past net niet of er kan niet meer in. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe groot die doos is. Het is een soort black box. Dat kan eigenlijk niet. Stel dat wij er nog wat bij willen doen voor wind op zee. Kan dat dan nog? Ik krijg graag inzicht in dat bedrag en de verdeling ervan over de verschillende duurzame bronnen. Een andere kwestie is die van de tarieven. Ik blijf het lastig vinden dat de Kamer nu een oordeel zou moeten vellen over die tarieven. Die discussie doet zich voor bij WKK, bij wind op zee en een beetje bij wind op land. Op een andere manier is zij aan de orde bij windmolens. Ik vind dat het veel te snel gaat. Wij zijn niet in staat om zorgvuldig en op een onafhankelijke manier getoetst tot een goede beoordeling te komen van de hoogte van de onrendabele top. Wij krijgen prikkels van allerlei kanten, waarop wij geacht worden te reageren. Ik vind dat niet de manier om over tarieven te besluiten. De staatssecretaris is de vorige keer meegegaan met een amendement dat het maximum uit de wet haalt. Dat geeft dan iets lucht. Hij heeft ook gezegd dat wij mankementen in de tarieven moeten kunnen repareren. Ik zou daarover wat preciezer willen weten hoe hij daar tegenaan kijkt. Kan dit ook in februari/maart? Kan het voor het eerste jaar dat de MEP van kracht wordt of is dat eerste jaar een verloren jaar? Kan het pas in het jaar daarna? Als de tarieven het komend jaar robuust zijn, ben ik geneigd om in tweede termijn net iets meer te willen. Wij moeten dan wel een beetje tasten wat een reële prijs is, bijvoorbeeld voor de wind op zee. Collega Crone sprak daar al over. Over de vollasturen voor de windmolens hebben wij het eerder al gehad. Ik ben er nu wel van overtuigd dat maximaal te subsidiëren uren geen gelukkig getal is. Daarmee wordt niet uit de windmolens gehaald wat mogelijk is. Ik pleit nogmaals met kracht voor een ophoging naar Ik zie het bezwaar daartegen niet zo. In de windrijke gebieden kan zo gewoon meer rendement worden gehaald, zonder dat dit ten koste gaat van windmolens in Limburg of waar dan ook. Een tweede probleem rond de windmolens is dat na tien jaar de MEP-subsidie ophoudt. De windmolens staan er echter langer. Na tien jaar draaien zij onrendabel. Dat is niet gunstig, want het is dan veel verleidelijker om een nieuwe windmolen te plaatsen dan om de oude langer te laten draaien. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mijn fractie pleit ervoor na die tien jaar een beperkte MEP-subsidie beschikbaar te stellen bovenop de REB, als daarmee wordt doorgegaan. Zo kan nog iets voor de windmolens worden gedaan, zodat zij maximaal worden gebruikt. De staatssecretaris heeft de vorige keer gezegd dat hij nu nog niet in staat is om binnen de zuivere biomassa goed de verschillende onrendabele toppen vast te stellen, voor de schone en de niet schone opwekking. Hij komt met een generiek tarief van bijna 5 cent. Later wordt dat weer verrekend, staat in zijn toelichting op de nota van wijziging. Daar hoor ik graag nog een toelichting op. Hoe moet dat? Is dat keihard? Verwacht hij dat het bedrijfsleven erin gaat investeren en ermee verder werkt? Later kan men een terugvordering krijgen, waarvan men nu niet weet hoe hoog zij is. Men weet nu niet met welke prijzen straks gekomen wordt. Het gaat over een periode van drie jaar, met forse investeringen. Werkt zo n terugvordering? Ik heb een amendement waarin de definitie wel wordt geregeld en een fors onderscheid in prijs wordt gemaakt tussen de niet schone en schone biomassa. Ik handhaaf dat voorlopig, ook omdat het lijkt alsof de staatssecretaris de niet rendabele top van de niet schone biomassa wel degelijk onder de MEP-subsidie wil laten vallen. Naar ons idee is dat geen duurzame energiebron. Die zouden wij dus niet via de MEP moeten willen subsidiëren. Dit is een tweede argument om mijn inbreng vooralsnog overeind te houden. Tot slot de kwestie van artikel 36i en de vraagstimulering, het buitenlandlek. Ik vind het jammer dat de staatssecretaris in zijn brief niet echt onderbouwd heeft gereageerd. De vorige keer kwam de heer Crone met wat cijfers waaruit zou blijken dat op dit moment productie en vraag in Nederland al in evenwicht zijn: 2,5 mln, 2,6 mln. Klopt dat? Wij zijn er zelf vervolgens ook wat dieper in gedoken. Het beeld dat wij nu hebben is, bekeken van maand tot maand, dus niet naar wat in portefeuille is, maar van wat werkelijk wordt geconsumeerd en geproduceerd, dat ongeveer de helft van de groene stroom in Nederland wordt geproduceerd en dat de andere helft uit het buitenland komt. Ik hoor graag onderbouwd van de staatssecretaris of dat ook zijn beeld is. De ambitie van mijn fractie zou zijn om zoveel mogelijk in Nederland te gaan produceren. Alles in Nederland produceren hoeft niet. Wij willen een geleidelijke overgang van vraagstimulering naar aanbod bevorderen. De staatssecretaris laat naar mijn idee op dat vlak nu te veel ruimte. In twee of drie jaar het hangt er een beetje vanaf in welk tempo in Nederland voldoende productiecapaciteit kan worden opgebouwd kan 36i voor biomassa worden afge- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 5

6 schaft. 36i kan vooralsnog voor onbepaalde tijd overeind gehouden worden voor zonne-energie en windenergie. Omdat die bronnen echt schoon zijn, vind ik het verdedigbaar dat zulke energie ook uit het buitenland wordt gehaald. De heer Crone (PvdA): Ik ben er ook niet tegen dat zonne- en windenergie uit het buitenland worden geïmporteerd, maar daar hebben ze al een enorme producentensubsidie, bijvoorbeeld in Duitsland. Als wij daar 36i bovenop zetten, is dat gewoon een extra subsidie op buitenlandse stroom. Waarom zouden wij dat doen? Wij willen gewoon een Nederlandse producentensubsidie, net zoals die er is in andere landen. De markt bepaalt dan wel of zonne- en windenergie hier worden geproduceerd, in Duitsland of waar dan ook en hoe het dan hier naartoe komt. De heer Duyvendak reageert ook niet op de reciprociteitseis. Dat vind ik ook gek, omdat hij zelf een harde eis stelt voor biomassa, de hardst denkbare, bij nationale productie. Via 36i en het ontbreken van reciprociteit komt vuile biomassa-energie, die niet in zijn definitie past, vanuit Finland hier naartoe. Waarom dicht hij dat lek niet in één klap? Beide vliegen worden in één klap geslagen als het voorstel van reciprociteit wordt gevolgd en 36i wordt geschrapt. Als dat in stapjes gebeurt, betekent dat nog een aantal jaren uitstel van nationale productie. De heer Duyvendak (GroenLinks): Mijn invalshoek is dat juist wanneer de markt duidelijk wordt gemaakt dat het over twee of drie jaar is afgelopen, via de reciprociteit en via het schrappen van 36i voor biomassa, er enige tijd is voor de overgang. Dat kan ook in één klap gebeuren, maar mijn door de cijfers ondersteunde angst is dat er dan de komende jaren een tekort op de markt voor groene stroom ontstaat. Er ontstaat dan prijsopdrijving, want er zijn klanten die niet kunnen krijgen wat zij hebben gevraagd. Ik vind de markt voor groene stroom te kostbaar om dit naar mijn idee heel reële risico te lopen. De heer Crone (PvdA): De heer Duyvendak gaat niet op mijn vragen in, maar stelt een heel nieuw probleem, dat niet echt bestaat. Voor het komende jaar liggen er miljoenen certificaten op de plank. Komend jaar komt niemand tekort. Voor het volgend jaar bouwt Essent nu al de biocentrale. Essent adverteert dat het er daarmee een miljoen klanten bij kan hebben. Er is dus helemaal geen tekort, ook het volgend jaar niet. Ik vraag mij af waar de heer Duyvendak dat tekort vandaan haalt. Je kunt niet aan de ene kant zeggen dat er een miljoen op de plank ligt en aan de andere kant dat er een tekort is. De heer Duyvendak (GroenLinks): Er ligt een klein miljoen op de plank, maar voor een deel is dat waterkrachtenergie. Die is dan niet meer op dezelfde manier te gebruiken. Dat kan niet meer via 36i worden geïnd. Ik vind het jammer dat de staatssecretaris niet meer cijfers op tafel heeft gelegd, want daardoor moeten wij werken met wat wij zelf bij onze speurtochten hebben verzameld. Mijn overtuiging is echter dat wij het niet voor elkaar krijgen om de groenestroomklanten te leveren waar zij om gevraagd hebben, als wij het buitenland in één klap hard afkappen. Mevrouw Gerkens (SP): Ook wij danken de staatssecretaris voor zijn heldere brief, alhoewel er nog wat punten zijn overgebleven. De staatssecretaris heeft niet begrepen of wij hebben niet duidelijk kunnen maken waarom de SP de beperking van de subsidie voor windmolens tot vollasturen onzinnig en onwenselijk vindt. Wij hebben er begrip voor dat de staatssecretaris wil voorkomen dat windrijke locaties worden overgestimuleerd. Het is onwenselijk om dat via een aantal draaiuren te doen. Het betekent gewoon dat een exploitant van een windmolen die weinig draait maar een hoge uurproductie heeft in het voordeel is ten opzichte van de exploitant van een molen die bijna altijd draait. Twee windmolenexploitanten met dezelfde jaarproductie kunnen hierdoor heel verschillende subsidiebedragen ontvangen. Dat vinden wij onwenselijk en ook oneerlijk. Wij blijven daarom bij ons amendement. Als het schrappen van de beperking van het aantal vollasturen uit de wet leidt tot overstimulering, is er volgens ons wel iets slimmers te bedenken. De staatssecretaris zou zich bijvoorbeeld kunnen laten inspireren door het Duitse systeem. Wij zijn blij dat de staatssecretaris is tegemoetgekomen aan onze wensen inzake het stimuleren van gebruik van biomassa. Hij wil al in 2003 een onderscheid maken tussen schone en vuile biomassa. In de tussentijd wordt dan het kind schone biomassa niet met het vuile badwater van de vuile biomassa weggegooid, door het 4,8 eurocent subsidie te geven. Dat was precies wat wij op 9 december voorstelden. De staatssecretaris denkt een periode van drie jaar nodig te hebben om dit onderscheid in de MEP te kunnen opnemen. Dat vinden wij erg lang. Waarom kan als de staatssecretaris al in 2003 in staat is een onderscheid tussen schoon en vuil te maken dat niet meteen in dat jaar in wetgeving worden omgezet? Anders wordt vuile biomassa veel te lang overgestimuleerd. Toen de eerste plannen voor de MEP werden gelanceerd, stond de hele sector, inclusief de groene organisaties, op de achterste benen. Vooral wind op land zou onrendabel worden. De betrokkenen gaven ons toen de stellige indruk dat voor wind op land dezelfde vergoeding nodig was als voor wind op zee. Beide bedragen zijn meteen door de staatssecretaris verhoogd, maar nu verschijnen er toch weer allerlei noodkreten in de kranten over de betaalbaarheid van windmolens in het nieuwe systeem. Het laatste wat de SP wil is dat er windmolens verdwijnen of dat er geen nieuwe worden bijgebouwd. Wij raken echter aardig in verwarring. Is de staatssecretaris ook in de war door alle berichten? Heeft de onzekerheid die rond de EIA en de REB is ontstaan invloed gehad op de mogelijkheid van bedrijven om aan financiering te komen? Zijn de kosten van de windenergie daardoor in de tussentijd opgelopen? Tot onze vreugde is de motie-van der Vlies c.s. inmiddels aangenomen. Dat betekent dat waterkrachtcentrales verplicht worden om een visgeleidingssysteem aan te leggen. Dit kost de exploitanten van waterkrachtcentrales echter nogal wat geld. Met deze kosten is in de MEP tot nu toe nog geen rekening gehouden. Ik overweeg een motie om de regering te verzoeken de bijbehorende gelden in de regeling op te nemen. Misschien kan de staatssecretaris er nog wat over zeggen. De staatssecretaris vindt een zware voorhangprocedure ongewenst, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 6

7 omdat dan ongeveer dertig leden een wetstraject in gang zouden kunnen zetten, waardoor oude tarieven te lang zouden kunnen gelden. Om deze reden vindt hij mijn amendement al helemaal te ver gaan. Ik denk dat de staatssecretaris zich vergist. Anders dan bij een zware voorhangprocedure is bij een wet van tevoren bekend wanneer bedragen door de Kamer worden geëvalueerd. Het gevaar dat de oude tarieven te lang kunnen gelden doordat onverwachte wetstrajecten in gang worden gezet, geldt hier niet. Dat het systeem te weinig flexibel zou zijn, lijkt mij hier ook niet juist. Als een wetstraject drie maanden duurt, zal de onrendabele top ondertussen niet ingrijpend gewijzigd zijn. Juist de behandeling van dit wetsvoorstel toont aan dat een wetstraject ook veel sneller kan worden doorlopen. Daarnaast moet de staatssecretaris niet vergeten dat de oude REB-tarieven, net als alle belastingen trouwens, ook gewoon in wetten staan. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat de Kamer zich daar maar beter niet mee kon bemoeien omdat de belastingen dan te weinig flexibel zouden worden. Wij blijven bij ons amendement. Er is al het nodige gezegd over het buitenlandlek. Wij willen dat lek ook graag dichten. In de brief van de staatssecretaris worden de knelpunten die hierbij komen kijken, goed omschreven. Wij denken dat de oplossingen die de staatssecretaris voorstelt, niet voldoende zijn. Het direct afschaffen van artikel 36i lijkt ons vanwege de genoemde argumenten riskant. Ik mis in de brief een onderbouwing voor het al dan niet gefaseerd afschaffen. Wat vindt de staatssecretaris daarvan? Kan hij nog iets dieper ingaan op de voorstellen die de heer Duyvendak doet? De heer Stuger (LPF): Voorzitter. Ook ik dank de staatssecretaris voor zijn brief. De uiteindelijke doelstelling is in mijn optiek het stimuleren van groene energie op lange termijn, waarbij het ook modaliteiten moeten zijn die de toekomst hebben. We moeten daar de stimulering op inzetten. Wind op zee is zo n toepassing waar de stimulering hoger kan zijn. Wij zien ook kernenergie als relatief schoon, al valt dat een beetje buiten de MEP. Als zou blijken dat de schone toepassingen zoals wind op zee onvoldoende energie zullen brengen, dan zullen we ook naar kernenergie moeten kijken. Wij zitten een beetje in onze maag met de opwekking van WKK, waarvan we voor veertig procent afhankelijk zijn in Nederland. Je kunt je alleen afvragen of deze toepassing de toekomst heeft en in de toekomst rendabeler zal worden. Het antwoord daarop is volgens mij negatief. We denken daarom meer aan een stimuleringsmaatregel van vijf jaar, waardoor je de periode iets korter maakt. We vinden namelijk dat we WKK wel moeten blijven stimuleren. Ik hoor graag van de staatssecretaris hoe hij hierover denkt. Wij zien niet veel heil in de fysieke importeis. Je belemmert daarmee de groene opwekking die wel toekomst heeft, grootschalig op zee in buitenland of in Nederland. Door de hogere transportkosten zal de groene stroom zo duur worden dat er uiteindelijk geen investeringen meer zullen plaatsvinden door de producenten. Ik wil graag van de staatssecretaris weten hoe het zit met de REB die afgeschaft is op biomassa. Wat gebeurt er met deze stimulering van 1 januari 2003 tot 1 april of 1 juli 2003? Ik heb gezien dat de stimulering van diermeelverbranding ook wordt afgeschaft. Ik begrijp dat er een juridische eis is dat je diermeel moet verbranden. Is het dan niet handiger dat we er energie uithalen? Hoe denkt de staatssecretaris daarover? De heer Hofstra (VVD): Dank voor de brief, die punctueel om tien over drie s nachts op mijn huisadres werd bezorgd. Ik verblijf daar door de week overigens niet. Mijn vrouw slaapt gelukkig goed en onze bel is slecht. Ze is dus niet uit bed gekomen. Ik begin met een simpele vraag. Ik heb die vraag bij het vorige overleg ook al gesteld, maar ik begrijp het antwoord nog steeds niet. Het maximum is 7 cent en artikel 36i is 2,9 cent. In de tabel op een van de eerste pagina s van de nota van antwoord kom ik nergens 9,9 cent tegen, maar maximaal 9,7 cent. Ik wil niet over 0,2 eurocent vallen, mevrouw de voorzitter, maar ik begrijp het niet. Ik ben het met collega Duyvendak eens over het budget. We hebben eerst zeer lage tarieven gehad. Deze werden op een bepaald moment verhoogd. We hebben een fiscaal vangnet, dat gelukkig ook in het budget paste. Zou de staatssecretaris enige specificatie op dat punt kunnen geven? Volgens mij zit er nog steeds enige rek in. Waar praten we nu over met de verschillende technieken en hoe sluit een en ander aan op het budget? Ik wil overigens niet oproepen om het budget te overschrijden. We zijn daar vanzelfsprekend tegen. Ik heb ook vorige keer al gezegd dat wij naar subsidieloze exploitatie toe moeten. Ik mis dat punt in de discussie. Ik zie het budget in de eerstkomende jaren alleen maar stijgen. Kan de staatssecretaris hier nog iets over zeggen? Hij was het de vorige keer met mij eens dat wij inderdaad naar een subsidieloze exploitatie moeten. Moeten wij niet veel harder kiezen? Het is bijvoorbeeld onzin om te kiezen voor zonne-energie in Nederland, afgezien van 1 mln voor de professor die een keer een prijsvraag kan organiseren. Ik mis dat in de hele discussie. We praten veel over windenergie, die op zich kansrijk is in onze streken. Wat gebeurt er aan de procedures? Er is gisteren gesproken over de Spoedwet wegverbreding, waar ik heel erg voor ben. Moeten we ook niet op dit punt een spoedprocedure hebben? Ik herinner me de PKB Waddenzee, waar overigens veel gekke dingen in stonden. Er was toen ook een tekening gemaakt van een heel groot windmolenpark rond de Afsluitdijk. Hoe krijgen wij die windenergie op land en zee nu ook echt voor elkaar? Moet er niet iets aan de procedures gebeuren? Wij blijven ons bij de windenergie verzetten tegen de grens van vollasturen. Dat is heel mooi voor Limburg. Ik heb de vorige keer al gezegd dat we de installatie op een heuvel moeten zetten, zodat iedereen haar kan zien en zij ook meer wind vangt. Laten we het beleid nu vooral richten op het vlakkere en dus grootste deel van Nederland. Dan moet wel de grens omhoog en wellicht is deze dan nog niet eens toereikend. Misschien moeten we naar het Duitse systeem. Duitsers doen meer goede dingen. Maar ook in dit opzicht kunnen we de Duitsers wel volgen. Volgens de sector stimuleren wij onhandige turbines als wij dit gaan doen. Deze turbines produceren minder maar leveren wel meer subsidie op. Ik ben daar als vertegenwoordiger van de belasting- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 607 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) Nr. 59 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 20 november 2002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 306 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) 30 307 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet VPB-pakket 2006) Nr. 67 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 52 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob (Christen- Unie), Remkes

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2013-2014 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Dinsdag 10 december 2013 *6: 10.30 uur De voorzitter: Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer en geef

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

Handelingen 2. Afrikabeleid. Voedselzekerheid ontwikkelingslanden. Stijging energienota (interpellatie)

Handelingen 2. Afrikabeleid. Voedselzekerheid ontwikkelingslanden. Stijging energienota (interpellatie) Handelingen 2 Vergaderjaar 2008 2009 der Staten-Generaal 27 27ste vergadering Voedselzekerheid ontwikkelingslanden Afrikabeleid Stijging energienota (interpellatie) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie