Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding"

Transcriptie

1 Stepping Stones 2 (t) havo vwo Docentenhandleiding Derde editie Wolters-Noordhoff Groningen Auteurs Nina Blom-Poldrugač Sicco Gjaltema Rob Groeneveld Natascha Sewnandan Sanne Wielenga

2 Stepping Stones 2 (t) havo vwo bestaat uit: 1 textbook = bronnenboek 2 workbook 2a (t) havo 3 workbook 2b (t) havo 4 workbook 2c (t) havo 5 workbook 2d (t) havo 6 workbook 2a havo vwo 7 workbook 2b havo vwo 8 workbook 2c havo vwo 9 workbook 2d havo vwo 10 uitwerkingenboek 11 leerling-cd 12 online leerlingenmateriaal: 2thv.steppingstones.wolters.nl 13 toetsen-cd-rom 14 online docentenmateriaal: / Wolters-Noordhoff bv Groningen, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16b en 17 Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. Voor het overnemen van één of enkele gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN

3 Inhoudsopgave 1 Algemene introductie Inleiding Didactisch concept Onderdelen van de methode Werkvormen 12 2 Hoe werkt Stepping Stones? Sturing Werken met Textbook en Workbook Workplanner, Leerdoelen en Checks Soorten opdrachten Grammatica Vocabulaire Summar, Test Yourself en Toetsing IT Yellow Pages Reading Matters Talking Matters 23 3 Planning Kerncurriculum Kerndoelenoverzicht Extra material 24 4 Didactische tips Didactische tips 2 (t) havo Chapter 1 (t) havo Chapter 2 (t) havo Chapter 3 (t) havo Chapter 4 (t) havo Chapter 5 (t) havo Chapter 6 (t) havo Chapter 7 (t) havo Chapter 8 (t) havo Chapter 9 (t) havo Didactische tips 2 havo vwo Chapter 1 havo vwo Chapter 2 havo vwo Chapter 3 havo vwo Chapter 4 havo vwo Chapter 5 havo vwo Chapter 6 havo vwo Chapter 7 havo vwo Chapter 8 havo vwo Chapter 9 havo vwo 86 5 Tapescripts Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter

4 1. Algemene introductie 1.1. Inleiding Stepping Stones is een methode Engels bestemd voor de onderbouw havo en vwo en de onder- en bovenbouw vmbo. De methode traint alle kerndoelen en eindtermen zoals die zijn geformuleerd in het kerndoelen programma voor de basisvorming en het examenprogramma vmbo voor de moderne vreemde talen. Deze herziene editie beoogt: u als docent zoveel mogelijk te ondersteunen bij uw lesgevende en begeleidende taak zoveel mogelijk maatwerk te leveren voor iedere doelgroep tools aan te reiken om het zelfstandig werken nog beter mogelijk te maken uw leerlingen handvatten aan te reiken om de (eind)doelen te bereiken uw leerlingen op inspirerende wijze voor te bereiden op de Tweede Fase of het eindexamen vmbo. In deze derde editie van Stepping Stones zijn de ontwikkelingen in het onderwijs en uw wensen vertaald naar een aantrekkelijke en actuele versie, waar u weer jaren met plezier mee kunt werken. Het basisconcept van Stepping Stones blijft gehandhaafd, gezien de hoge mate van tevredenheid met de methode. Dit basisconcept bestaat uit: een communicatieve, leerlinggerichte aanpak een thematische opzet (elk hoofdstuk heeft een hoofdthema) het trainen van alle vaardigheden in elk hoofdstuk een gebalanceerde verdeling van de kerndoelen en eindtermen Wat is er nieuw? de lees- en luisterteksten zijn grotendeels nieuw. de ICT-component is volledig geïntegreerd. de boeken zijn beter afgestemd op de gangbare verdeling van lesuren (u krijgt het boek uit). er wordt meer maatwerk geleverd doordat de boeken in meer niveaus zijn opgesplitst: per leerjaar 3 tekstboeken en 5 werkboeken. tips, samenvatting, diagnostische toets, Yellow Pages enz. zijn allemaal handvatten om het zelfstandig werken te bevorderen. de toetsen: de lees- en luisterteksten, alle toetsopdrachten voor idioom, grammatica, Stones, spreektoetsen via speech cards, lezen en luisteren, de keys, tapescripts en voorbeeldselecties zijn allemaal verzameld in een toetsenboek met een toetsen cd-rom. In deze docentenhandleiding en op de docentensite vindt u een uitleg van het didactisch concept, een overzicht en uitvoerige beschrijving van alle onderdelen, suggesties voor werkvormen in en buiten de klas, uitleg van IT dossierformulieren, extra materiaal en nog veel meer. Bij elk boek worden tips en lessuggesties aangereikt, en zijn tapescripts beschikbaar. 4

5 1.2. Didactisch concept Thematische opbouw Het trainen van de vaardigheden is thematisch bepaald. Dat betekent dat elk hoofdstuk een thema heeft, dat vanuit verschillende invalshoeken via lees- en luisterteksten en via taalmiddelen (Stones) wordt belicht. De concrete leerdoelen voor elk hoofdstuk zijn gerelateerd aan de kerndoelen (eerste delen) en aan de eindtermen vmbo in de jaren 3 en 4. Tevens is vanaf klas 1 tijd ingeruimd voor het opzetten van het leesdossier en het ontwikkelen van leesplezier (de Reading Matters). Kenniscomponenten als grammatica en vocabulaire worden zowel impliciet (d.m.v. de Stones) als expliciet getraind (d.m.v. grammaticaregels en extra grammaticaopdrachten en vocabulaire oefeningen). De aangeboden taalmiddelen in de Stones worden getraind d.m.v. een stapsgewijze opbouw in de opdrachten. Elke eerste opdracht is een reproductie van letterlijk uit de Stone te halen zinnen, de tweede opdracht biedt combinaties aan (de leerling moet er over nadenken), de derde opdracht is nog steeds geleid maar hierbij wordt verwacht dat de leerling bijvoorbeeld ook eerder geleerd vocabulaire kan gebruiken, en de laatste opdracht mondt uit in een vrijere toepassingsopdracht voor spreken of schrijven. Alle opdrachten hebben een communicatieve setting, waarbij de nadruk ligt op het kunnen overbrengen van de boodschap. Deze opbouw is ontleend aan de oefentypologie van Neuner. Tegelijkertijd, of naderhand, kan aandacht besteed worden aan het correct gebruik van de bijbehorende grammaticaregel, die ook nog expliciet met bijbehorende opdrachten (in het boek of via ICT) getraind kan worden. Het ICT concept bestaat uit flexibel inzetbare vervangingsstof, herhalingsstof en extra materiaal als videofragmenten enz. (zie IT ). Het C-onderdeel bij elk hoofdstuk kunt u overslaan in het boek, en vervangend op de computer laten uitvoeren. Dat dit een meerwaarde biedt door directe feedback en tevens motivatie-verhogend is, behoeft geen nadere toelichting Vaardigheden De vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken worden in elk hoofdstuk in het Textbook en Workbook getraind. Er is een min of meer vaste opbouw per hoofdstuk. In de kgt delen geldt dat onderdeel A t/m C + Grammar het verplichte curriculum bevat; daarna volgt een optioneel en moeilijker onderdeel D, waarin de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) extra getraind worden. Bij de (t)hv delen bestaat het verplichte curriculum uit onderdelen A tot en met D en een onderdeel E met extra training van receptieve vaardigheden; voornamelijk lezen. Lezen Luisteren: Spreken: In de onderdelen B en D worden leesteksten aangeboden waarmee leesstrategieën worden getraind zoals die in de kerndoelen en/of eindtermen vermeld staan. Hierin zit een gebalanceerde opbouw vanaf hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 9. De teksten zijn actueel en gericht op de interesses van de leerlingen, en geven tevens veel informatie over de Engelse cultuur. Reading Matters Aan het eind van het Textbook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het lezen, met de nadruk op leesplezier. Hierin staan gedichten, korte verhalen of fragmenten, met in het Workbook de bijbehorende opdrachten. Dit materiaal kunt u gebruiken voor het opzetten van het leesdossier. Uw leerlingen kunnen genieten van literatuur vanaf klas 1, waarbij de prachtig voorgelezen teksten op de cd een toegevoegde waarde bieden. U kunt dit materiaal gebruiken voor individueel gebruik voor leerlingen die wat extra s aankunnen of voor wat extra variatie in uw lessen. Op de site wordt aandacht besteed aan zowel het lees- als het kijk- en luisterdossier; u vindt hier extra lees- en videofragmenten en dossierformulieren. Het A en C-onderdeel van elk hoofdstuk begint steeds met luisteren. Hierdoor kunt u een klassikale start maken aan het begin van het hoofdstuk en halverwege. Ook de luisterstrategieën zijn evenwichtig verdeeld over de hoofdstukken. Het luistermateriaal is vrijwel allemaal nieuw en zeer gevarieerd, en er is meer luistermateriaal dan in de vorige editie. In de onderdelen A, B en C worden taalmiddelenblokjes (Stones) aangeboden. Deze 5

6 Schrijven: taalmiddelen zijn de communicatiemiddelen waarmee de leerling op speelse wijze gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid oefent. In de Stones worden grammaticale constructies aangeboden, die in eerste instantie niet worden uitgelegd, maar die door de opdrachten worden ingeslepen. De Stones-opdrachten bestaan uit een serie, die van directe reproductie van Stones-zinnen via meer geleide opdrachten uitmonden in een vrije productie of toepassingsopdracht. Talking Matters: De speech cards uit het hele boek zijn in dit onderdeel verzameld, en staan at random achterin het Workbook. Het betreft information-gap opdrachten die vanuit de opdrachten worden aangestuurd, met verwijzing naar het betreffende kaartnummer en en situatiebeschrijving. De leerling kiest een rol, en volgt de instructies. Meestal zijn dit laatste (toepassings)opdrachten van een serie Stones-opdrachten. Bij zowel Stones als leesteksten kunnen schrijfvaardigheidsopdrachten zitten. Hierbij zijn de strategieën die de leerlingen moeten beheersen ook weer verdeeld over de hoofdstukken en hebben ze een oplopende moeilijkheidsgraad. Aan al deze onderdelen zijn IT gekoppeld voor verdere training in vocabulaire en Stones en herhaling on-line Grammatica De in het hoofdstuk behandelde grammatica is gekoppeld aan de (constructies in de) Stones. Na onderdeel D wordt een overzicht van de regels met voorbeelden gegeven. In het onderdeel Hoe werkt Stepping Stones wordt nader ingegaan op hoe u met de grammatica kunt omgaan. De Grammar Survey, een totaaloverzicht van alle in het boek behandelde grammatica, vindt u achter in het Textbook Vocabulaire Aan het eind van elk hoofdstuk vindt u een woordenlijst met de te leren woorden uit het hoofdstuk. Deze woorden staan in contextzinnen die de betekenis verduidelijken. De leerling kan zichzelf overhoren door middel van het bijgesloten rode plastic vel. In de woordenlijst zijn woorden opgenomen die leerlingen productief leren beheersen en woorden die leerlingen receptief leren (alleen de betekenis kennen). Een alfabetische woordenlijst staat achter in het Textbook. Hierin zijn alle woorden die voorkomen in de vocabulary bij de hoofdstukken opgenomen. De Words to help onder de leesteksten zijn bedoeld om de leerling een handvat te bieden om de tekst beter te begrijpen. Deze woorden hoeven de leerlingen niet te leren Differentiatie De externe differentiatie zit in de uitsplitsing van de boeken: voor 1 (t) hv zijn de werkboeken uitgesplitst in een werkboek voor 1 th en een werkboek voor 1 hv. Bij het vmbo-deel kgt is er een werkboek voor kader en een werkboek voor de gemengde en theoretische leerweg. De interne differentiatie zit in de eerste plaats in de optionele teksten en opdrachten die worden aangeduid met een <> (moeilijker opdrachten). Verder vindt u ook opdrachten die met een O worden aangeduid (makkelijker, opstap- of tussenstap-opdrachten). E-opdrachten zijn altijd voorzien van het <> symbool, dus optioneel, en verder kunnen gedifferentieerde opdrachten bij alle onderdelen voorkomen. Differentiatie tussen werkboeken De interne differentiatie in de opdrachten bij de werkboeken waarbij één tekstboek hoort is als volgt: luisteropdrachten: geen onderscheid bij A, zodat u klassikaal kunt beginnen. Bij C is echter een niveau-onderscheid gemaakt waarbij verschillende uitwerkingen zijn gebruikt. Open opdrachten zijn bijvoorbeeld uitdagender dan true/false opdrachten, en bij multiple choice vragen kan het onderscheid bijvoorbeeld liggen in drie of twee keuzemogelijkheden. leesopdrachten: hier is gedifferentieerd door verschil in vraagvorm aan te brengen, zo kan er in het hv-deel naar gemotiveerde antwoorden worden gevraagd terwijl de th leerlingen gesloten vragen te beantwoorden krijgen. spreek- en schrijfopdrachten bij de Stones: de eerste opdracht is gedifferentieerd door in het hvdeel consequent de indirecte rede te gebruiken, terwijl in het th-deel de directe rede (gemakkelijker) wordt gebruikt. Vervolgopdrachten verschillen in de mate waarin ze de leerlingen ondersteunen. Zo is het mogelijk dat de th leerling een communicatieve context bij de opdracht 6

7 krijgt aangeboden terwijl de hv leerling de opdracht meer vanuit het eigen voorstellingsvermogen zal moeten oplossen. U kunt bij een heterogene klas werken met beide werkboeken, waarbij u gedeeltelijk klassikaal kunt werken en gedeeltelijk de leerlingen zelfstandig of in groepjes de gedifferentieerde opdrachten laat maken. 7

8 1.3. Onderdelen van de methode Arrangement 1 (t) havo vwo 1 vmbo kgt 1 vmbo basic (k) leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: Textbook 1 (t)hv Textbook 1 vmbo kgt Textbook 1 vmbo basic (k) Workbook 1 th Workbook 1 k Workbook 1 vmbo basic (k) Workbook 1 hv Workbook 1 gt leerling-cd leerling-cd leerling-cd uitwerkingen uitwerkingen uitwerkingen IT (on-line ICT) IT IT docentenmateriaal: docentensite (verantwoording, uitleg, tips, tapescripts on-line) toetsen-cd-rom (1 (t) hv, 1 vmbo kgt, 1 vmbo basic (k)) 2 (t) havo vwo 2 vmbo kgt 2 vmbo basic (k) leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: Textbook 2 (t)hv Textbook 2 vmbo kgt Textbook 2 vmbo basic (k) Workbook 2 th Workbook 2 k Workbook 2 vmbo basic (k) Workbook 2 hv Workbook 2 gt leerling-cd leerling-cd leerling-cd uitwerkingen uitwerkingen uitwerkingen IT (on-line ICT) IT IT docentenmateriaal: docentensite (verantwoording, uitleg, tips, tapescripts on-line) toetsen-cd-rom (2 (t) hv, 2 vmbo kgt, 2 vmbo basic (k)) 3 havo vwo 3 vmbo kgt 3 vmbo basic leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: Textbook 3 hv Textbook 3 vmbo kgt Textbook 3 vmbo basic Workbook 3 hv Workbook 3 vmbo kgt Workbook 3 vmbo basic leerling-cd leerling-cd leerling-cd uitwerkingen uitwerkingen uitwerkingen IT (on-line ICT) IT IT docentenmateriaal: docentensite (verantwoording, uitleg, tips, tapescripts on-line) toetsen-cd-rom (3 hv, 3 vmbo kgt, 3 vmbo basic) docentenmateriaal: docentensite (verantwoording, uitleg, tips, tapescripts on-line) toetsen-cd-rom (4 vmbo kgt, 4 vmbo basic) Textbook en Workbook 4 vmbo kgt 4 vmbo basic leerlingmateriaal: leerlingmateriaal: Textbook 4 vmbo kgt Textbook 4 vmbo basic Workbook 4 vmbo kgt Workbook 4 vmbo basic leerling-cd leerling-cd uitwerkingen uitwerkingen IT IT Het Textbook is een bronnenboek, waarin alle teksten en theorie zijn opgenomen. De merendeels autenthieke en zeer gevarieerde teksten zijn thematisch geordend in negen hoofdstukken. Daarnaast vindt u in het Textbook de woordenlijsten en de grammatica, beide zowel per hoofdstuk als in een totaaloverzicht. 8

9 Het Workbook stuurt de leerling via duidelijke instructieteksten. Hierin wordt de leerlingen bijvoorbeeld verteld welke tekst in het Textbook ze moeten lezen en welke Stone ze moeten bestuderen. Nadat de instructie is opgevolgd gaan de leerlingen terug naar het Workbook om de bijbehorende opdrachten te doen De inhoud van deel 2 (t) havo vwo The first lesson Hierin komen de leerlingen er, door het maken van een quiz, achter wat ze nog weten van Stepping Stones 1 (t) havo vwo en wordt Stepping Stones 2 (t) havo vwo op speelse wijze geïntroduceerd. Chapter 1 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Chapter 2 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Chapter 3 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: vocabulaire: grammatica: Chapter 4 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Time of your life scannen, bepalen of een tekst relevante informatie bevat en, zo ja, welke (havo vwo), de hoofdzaak van een tekst begrijpen gebruik maken van niet-talige informatie, hoofdzaken begrijpen uit een interview informatie uitwisselen over vakantie, vertellen over data en jaartallen formulier invullen (havo vwo) woorden die met vakantie te maken hebben, werkwoorden in de verleden tijd past simple en vragen en ontkenningen met de past simple, rangtelwoorden Doctor s orders scannen, de hoofdzaak begrijpen van een artikel relevante informatie selecteren, gedetailleerd luisteren, gebruik maken van de context advies geven, informatie uitwisselen een schrijven, een verslagje schrijven woorden over ziekte en gezondheid, woorden om advies mee te geven en om te vragen hoe het met iemand gaat present en past continuous, must(n) t, (don t) have to en should(n) t What s on? scannen, relevante informatie selecteren uit een tv gids, de hoofdzaak begrijpen van een informatief artikel, verschillende informatie uit een artikel met elkaar vergelijken relevante informatie selecteren, relevante informatie selecteren uit een radio aankondiging de tijd zeggen en vragen, een interview afnemen, informatie uitwisselen over tv programma s, persoonlijke informatie uitwisselen woorden die je nodig hebt om de tijd te geven, woorden die met televisie te maken hebben voorzetsels van tijd, (resultative) present perfect, het gebruik van het onbepaald lidwoord voor beroep of functie It must be love... scannen, gebruik maken van voorkennis, betekenis van woorden afleiden uit de context, informatie over een tekst met een klasgenoot vergelijken en daar conclusies uittrekken gebruik maken van voorkennis, relevante informatie selecteren, de hoofdzaak van een interview begrijpen een afspraak maken, iemand beschrijven een schrijven om contact te arrangeren en persoonlijke informatie te verstrekken woorden die met afspraakjes en verliefd zijn te maken hebben, woorden die je gebruikt om iemand te omschrijven en woorden die je gebruikt om je voor te stellen present simple en present continuous, past simple en past continuous, Nederlands enkelvoud Engels meervoud 9

10 Chapter 5 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Chapter 6 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Chapter 7 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Chapter 8 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: grammatica: Chapter 9 Leerdoelen lezen: luisteren: spreken: schrijven: vocabulaire: Going extreme de hoofdzaak van een tekst begrijpen, gebruik maken van niet-talige informatie ((t) havo), een samenvatting schrijven (havo vwo), bepalen of een tekst relevante informatie bevat en, zo ja, welke (havo vwo) gebruik maken van niet-talige informatie, de hoofdzaak van een gesprek begrijpen, aantekeningen maken tijdens het luisteren (havo vwo), gedetailleerd luisteren informatie uitwisselen over het weer, informatie vragen en geven een briefje schrijven over je plannen woorden over het weer en over avontuur de future met will, to be going to, de present continuous en de present simple, bepalingen van plaats en tijd A matter of taste scannen, de betekenis van woorden afleiden uit de context, de hoofdzaak van een artikel begrijpen, relevante informatie zoeken gebruik maken van voorkennis, de hoofdzaak begrijpen, informatie uit een luistertekst verwerken tot een stripverhaal iets bestellen, informatie vragen en geven, meningen / oordelen uitwisselen, iemand beschrijven excuus brief schrijven (havo vwo) woorden over eten, woorden om spijt uit te drukken hulpwerkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden Fame and fortune samenvatting maken (havo vwo), gebruik maken van voorkennis, de hoofdzaak van een artikel begrijpen aantekeningen maken tijdens het luisteren, gebruik maken van voorkennis, de hoofdzaak van een interview begrijpen, gedetailleerd luisteren in een interview positieve of negative gevoelens uiten, informatie uitwisselen op een briefkaart een korte, persoonlijke mededeling doen woorden om iemand gerust te stellen, woorden over film, toneel en beroemd zijn present perfect, trappen van vergelijking, bezittelijke voornaamwoorden, possessive Make a difference scannen, samenvatting schrijven (havo vwo) gebruik maken van voorkennis, hoofdzaken uit een gesprek begrijpen, de betekenis van woorden raden uit de context, gedetailleerd luisteren hulp aanbieden en vragen, iets beschrijven een formulier invullen (havo vwo), een briefkaart schrijven woorden over liefdadigheid, woorden waarmee je iemand kunt feliciteren, het beste kunt wensen of de groeten kunt laten doen aanwijzende voornaamwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden, a lot of, lots of, much, many, little en few, korte ja / nee antwoorden Scrapbook GB gebruik maken van voorkennis, synoniemen zoeken in een tekst, de hoofdzaak van een informatieve tekst begrijpen, gebruik maken van niet-talige informatie, relevante informatie uit een tekst verwerken in een reflectie opdracht aantekeningen maken tijdens het luisteren, hoofdzaken van een gesprek begrijpen, relevante informatie selecteren, gebruik maken van niet-talige informatie, informatie uitwisselen over Groot-Brittannië een misdaadverhaaltje schrijven woorden die met Groot-Brittannië te maken hebben, woorden om mensen te beschrijven, woorden die met misdaad te maken hebben 10

11 grammatica: present simple en present continuous, past simple en present perfect, future, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden Reading Matters Yellow Pages Grammar Survey Docentenhandleiding De docentenhandleiding is onderdeel van de digitale docentenomgeving. Per deel en per hoofdstuk kunt u didactische tips en de tapescripts downloaden op de site Desgewenst ontvangt u een geprinte versie van de docentenhandleiding Uitwerkingenboeken De antwoorden, tips en voorbeelduitwerkingen voor de leerlingen zijn gebundeld in een uitwerkingenboek per deel. U kunt dit boek door de leerling laten aanschaffen, of bijvoorbeeld een set in de klas leggen, afhankelijk van de mate van zelfstandig werken die u binnen de sectie hebt afgesproken Leerling-cd s Het luistermateriaal behorend bij de opdrachten staat op de leerling cd. Deze cd kunt u uiteraard ook klassikaal gebruiken, al naar gelang u de luistervaardigheid klassikaal of individueel laat trainen. Het materiaal is zeer gevarieerd: interviews, dialogen, songs, enzovoort. Alle kerndoelen en eindtermen kunnen hiermee in voldoende mate getraind worden Toetsen-cd-rom De toetsen bij Stepping Stones bestaan uit een toetsenbank, waaruit u voor elke toets een selectie kunt maken. U moet voor de bovenbouw vmbo in het PTA vastleggen welk onderdeel of welke vaardigheid op welk moment getoetst zal worden. De toetsenbank van Stepping Stones biedt u hiervoor alle toetsmiddelen. Op de toetsen cd-rom staan luister- en leesteksten met opdrachten, schrijf- en spreekopdrachten, grammatica-opdrachten en alle antwoorden bij de toetsopdrachten. Ook worden hier voorbeeldselecties gegeven bij de hoofdstukken. De antwoorden van de toetsen staan eveneens op de cd-rom. U kunt de opdrachten selecteren, wijzigen en uitprinten. Indien u het luisteren klassikaal wilt toetsen, dan kunt u de recordings afspelen op uw cd-speler. De toetsenbank per hoofdstuk bestaat uit: Listening: - vier tot zes luisteropdrachten bij twee nieuwe bronnen Speaking/Writing: - vier geleide schrijf/invul opdrachten - een open schrijfopdracht - een open spreekopdracht Vocabulary: - twee vocabulary-opdrachten Grammar: - drie tot zeven grammar-opdrachten Reading: - vier tot zes leesopdrachten bij tenminste twee nieuwe bronnen 11

12 1.4. Werkvormen Zelfstandig werken / Werkvormen In Stepping Stones komen vaak opdrachten voor die zich goed lenen voor samenwerking in kleine of grotere groepen. Een uitleg van het belang en de mogelijkheden van samenwerkend leren vindt u hieronder. Er worden enkele mogelijke werkvormen besproken met definities en voorbeelden van werkvormen. Inleiding Door ontwikkelingen in het onderwijs is er meer nadruk komen te liggen op activerende didactiek: van groepswerk naar actief en zelfstandig leren, van zelfverantwoordelijk leren naar samenwerkend leren. Docentgestuurd onderwijs lijkt hoe langer hoe meer te worden vervangen door leerlinggestuurd, probleemgestuurd en taakgericht onderwijs. Het volstaat dan ook niet om uitsluitend een suggestie als groepswerk of werken in tweetallen in een docentenboek van een leergang te vermelden. Ook de suggesties voor leerlingen zoals Work with a partner en Work in groups of four behoeven enige uitleg, wil deze werkwijze kans van slagen hebben. In hoeverre al in de onderbouw met enige vorm van activerende didactiek wordt begonnen is natuurlijk de vraag. Toch is het goed om vanaf klas 1 hier al enkele stappen in te zetten, zodat de aansluiting met de bovenbouw(didactiek) een soepele overgang kent. Hieronder volgen de voornaamste samenwerkingsstructuren van samenwerkend leren. Voor een vollediger overzicht wordt u verwezen naar de bibliografie aan het eind van dit hoofdstuk. Als u als sectie geschoold wilt worden in het toepassen van de didactiek die bij samenwerkend leren hoort, kunt u contact opnemen met instituten die zich in deze didactiek hebben gespecialiseerd, zoals het APS en het CPS 1. Wat is Samenwerkend Leren? Het werken in groepen leverde (en levert) in de praktijk veel problemen op. Leerlingen hebben niet altijd baat bij het bij elkaar zitten. Groepswerk kan gemakkelijk verworden tot nietsdoen en kletsen over alles behalve over de opdrachten. Pas wanneer leerstof door leerlingen zelf wordt geoefend en toegepast, kan er sprake zijn van effectief leren. De vijf sleutelbegrippen die leiden tot succes bij samenwerkend leren 2 zijn: 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid Leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat opdrachten in delen worden opgesplitst, die elk door een groepslid worden uitgevoerd. 2. Individuele aansprakelijkheid Iedere leerling is verantwoordelijk voor haar of zijn deel van de opdracht, maar ook voor de gehele opdracht zoals deze door de groep dient te worden uitgevoerd. 3. Directe interactie Leerlingen moeten elkaar goed kunnen zien en moeten goed met elkaar kunnen overleggen. 4. Aandacht voor sociale vaardigheden Leerlingen moeten leren om samen te werken. Dit betekent dat elk groepslid leert om uit leggen, maar ook om uitleg te vragen, en dat elk groepslid leert om ruimte te geven en te vragen aan de andere groepsleden. 5. Aandacht voor groepsprocessen De docent zal regelmatig moeten toezien tijdens de les en evaluerend na de opdracht op de voortgang van het groepsproces. Daarbij moeten groepen hun eigen functioneren met elkaar en met de docent aan de orde stellen. Samenwerkend Leren bij Engels Een bijkomend probleem maar ook een enorme uitdaging voor een taal zoals Engels is het gebruik van de doeltaal als voertaal. Ook over dat onderwerp is veel geschreven 3. Het blijkt in de praktijk moeilijk en vaak demotiverend voor veel docenten om de les Engels geheel in het Engels te 1 APS, Utrecht, en CPS, Amersfoort, 2 Zoals geformuleerd door Sebo Ebbens, c.s. in Effectief Leren in de Les, hoofdstuk 3. 3 Zie bijvoorbeeld het Tijdschrift voor de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Een aantal nummers die aan de doeltaal-voertaal-problematiek aandacht besteedden: oktober 2000 (87/7), juni 1999 (541), en een geheel themanummer in mei 1998 (530) 12

13 laten plaatsvinden. Als er dan ook nog door leerlingen in groepen aan opdrachten wordt gewerkt is het risico nog groter dat leerlingen terugvallen in het gebruik van de moedertaal. Een hulpmiddel bij het gebruik van de doeltaal als voertaal is het aanbieden van een lijst met classroom management-taal: leerlingen hebben dan de mogelijkheid om useful phrases te herkennen als de docent deze gebruikt en om ze zelf te gebruiken. Voor een suggestie van useful phrases, zie Kopieerbaar materiaal. Rollen bij Samenwerkend Leren Om samenwerkend leren te doen slagen, is het noodzakelijk dat er rollen en taken worden verdeeld. Het nummeren van leerlingen (nummers 1 tot en met 4, of de letters A tot en met D) is de meest simpele, maar noodzakelijke afspraak die de docent met groepen kan maken: leerlingen zijn immers individueel aansprakelijk. Zodra een docent een antwoord vraagt aan een nummer of letter per groep, kan een leerling zich niet meer achter de anonimiteit van de groep verschuilen. Het is tijdbesparend, helder en overzichtelijk wanneer de groepen en nummers een langere periode bijvoorbeeld een maand in dezelfde samenstelling blijven. Leerlingen wennen dan aan elkaar en aan de taakverdeling binnen de groep. Om leerlingen de kans te geven te kunnen blijven leren van elkaar is het noodzakelijk dat er na een maand nieuwe groepen worden geformeerd. De groepen en de rollen kunnen het best door de docent worden ingedeeld, met name in het begin. De docent weet vaak welke leerlingen groepen kunnen stimuleren en welke leerlingen dat minder zullen doen. Daarom zal een docent vaak kiezen voor een evenwicht in groepen, waarbij zwakke, luie, intelligente en ijverige leerlingen, jongens en meisjes in één groep terechtkomen. Docenten kennen allemaal het fenomeen van de vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in één groep, die bij voorkeur achter in een klaslokaal gezellig bij elkaar zitten en alles doen behalve aan hun opdrachten werken. Een aantal geschikte rollen bij samenwerkend leren: Voorzitter: zorgt er voor dat alles in de groep gaat zoals het zou moeten gaan Secretaris: verwerkt resultaten uit de groep schriftelijk (bijvoorbeeld in verslagen) Vragensteller: mag als enige vragen aan de docent stellen Tijdbewaker: is verantwoordelijk voor het bewaken van de tijd Informant: mag naar andere groepen gaan om overleg te hebben Opzoeker: haalt en raadpleegt naslagwerken (bijvoorbeeld in de mediatheek) Uitvoerder: voert opdrachten uit namens de groep Presentator: presenteert groepsresultaten aan de rest van de klas Checker: controleert of iedereen in de groep de opdrachten kan doen De docent kan binnen de groepen uiteraard vaker de leerlingen van rollen laten wisselen. Dit kan gemakkelijk wanneer leerlingen allemaal een nummer (of letter) hebben: The numbers 1 are chairmen today, numbers 2 are secretaries, numbers 3 are fact-finders (of googles of iets dergelijks) and numbers 4 are presenters (of showhosts of iets dergelijks). Samenwerkingsstructuren bij Samenwerkend Leren Hieronder worden 12 van de meest voorkomende vormen van samenwerkend leren genoemd. Er zijn er nog veel meer, maar voor de onderbouw houden we het liever beperkt. In de hoofdstukken van het Docentenboek worden ze uitsluitend met een nummer en een term aangeduid (1 Check-in-duo s). De samenwerkingsstructuren zijn globaal ingedeeld van eenvoudig naar meer gecompliceerd, en de meesten zijn afgeleiden of uitwerkingen van de basisstructuur. U kunt een samenwerkingsstructuur naar wens aanpassen aan de cultuur van uw sectie of school. Een aantal bruikbare samenwerkingsstructuren voor Stepping Stones: 1. Check-in-duo s 2. Denken-delen-uitwisselen 3. Sta op en wissel uit 4. Duo s vergelijken 5. Genummerde hoofden 6. Binnen-buitencirkel 7. Team-interview 8. Rondje 9. Brainstormen 10. Placemat 11. Groepsreis 12. Drie-stappen interview 13

14 1 Check-in-duo's Definitie: Antwoorden worden nagekeken in tweetallen. Werkwijze: - De docent geeft de opdracht. - De tweetallen mogen niet overleggen. - De tweetallen krijgen de antwoorden en kijken ze na. Situatie: Als er maar één antwoord mogelijk is (bijvoorbeeld bij gesloten en meerkeuzevragen). Aantal personen: 2 Mogelijke rollen: secretaris / opzoeker 2 Denken-delen-uitwisselen Definitie: Antwoorden worden individueel geformuleerd, overlegd in tweetallen, en daarna gegeven. Werkwijze: - Docent stelt dezelfde vraag aan iedereen. - Leerlingen denken na in stilte en formuleren een antwoord. - Leerlingen overleggen in tweetallen hun antwoorden. - Leerlingen stellen eventueel hun antwoorden bij. - Docent vraagt leerling antwoord te geven. - Leerling antwoordt: docent reageert later. Situatie: Korte opdrachten, waarbij wellicht meer dan één antwoord mogelijk is. Aantal personen: 2 Mogelijke rollen: vragensteller - presentator 3 Sta op en wissel uit Definitie: Het geven van een mening of het verwoorden van een standpunt. Werkwijze: - Docent stelt een vraag aan de gehele klas. - Leerlingen denken individueel na over het antwoord. - Alle leerlingen gaan staan. - Docent vraagt één leerling het antwoord te geven. - Leerling geeft het antwoord en gaat zitten. - Elke leerling die (vrijwel) hetzelfde antwoord heeft gaat ook zitten. - Docent vraagt opnieuw een leerling. - Herhaling van de voorgaande stappen. Situatie: Opdracht waarbij meer dan één antwoord of standpunt mogelijk is. Aantal personen: gehele klas Mogelijke rollen: Docent leidt de vragen en antwoorden. Deze rol kan overigens ook door een leerling worden overgenomen: voorzitter. 4 Duo s vergelijken Definitie: Tweetallen maken een opdracht en vergelijken hun oplossing met een ander tweetal. Werkwijze: - Docent geeft een opdracht aan de groepen. - Leerlingen hebben 2 tweetallen geformeerd. - Leerlingen maken dezelfde opdracht in tweetallen. Situatie: - Daarna worden antwoorden met een ander tweetal vergeleken. Door overleg, eerst in tweetallen, daarna in viertallen, komen tot de oplossing: Think of a good title for this newspaper article. Aantal personen: 4 Mogelijke rollen: secretaris tijdbewaker - presentator 5 Genummerde hoofden Definitie: Groepsleden krijgen een nummer van de docent en zijn vanaf dat moment verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de resultaten van de groepsopdracht. Werkwijze: - Docent stelt groepen samen. 14

15 Situatie: - Docent geeft elk groepslid een nummer. - Docent vertelt dat elk groepslid verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor elk antwoord van de groep. - Groep werkt de opdracht uit. - Docent noemt van elke groep een nummer. Deze persoon vertelt wat het resultaat van het groepswerk is. Elke groep werkt aan een (deel)opdracht: Answer the questions about the poem. Aantal personen: 4 tot 6 Mogelijke rollen: voorzitter vragensteller opzoeker uitvoerder presentator checker 6 Binnen-buiten cirkel Definitie: Leerlingen wisselen informatie met elkaar uit. Werkwijze: - Docent verdeelt de klas in 2 groepen. De eerste groep vormt een cirkel met het gezicht naar buiten. De tweede groep staat daartegenover met het gezicht naar de eerste groep. In een lokaal waar de tafeltjes in twee hoefijzers staan hoeven de leerlingen in het binnenste hoefijzer alleen maar hun stoeltjes om te draaien om de anderen in het buitenste hoefijzer te kunnen zien. - Docent geeft aan hoeveel tijd er per uitwisseling is (bijvoorbeeld 1 minuut). - De leerlingen wisselen informatie uit met de partner tegenover wie ze staan. - De leerlingen in de buitenste cirkel schuiven een plaats op (met de klok mee). - Informatie-uitwisseling als hierboven beschreven. Situatie: Het uitwisselen van persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over gezinssamenstelling, woonplaats, hobby, sport. Uitermate geschikt voor het oefenen van gespreksvaardigheid. Aantal personen: gehele klas Mogelijke rollen: De docent verdeelt de klas en geeft de tijd aan. 7 Team-interview Definitie: Leerlingen bevragen als groep 1 groepslid, daarna wordt het volgende groepslid ondervraagd. Werkwijze: - Docent geeft een opdracht. Bijvoorbeeld: Write down what your favourite film / music / subject at school / holiday job is. - Nummer 1 van elke groep wordt ondervraagd door de rest van de groep. Nummer 1 kijkt naar zijn (summiere) informatie en antwoordt op de vragen van de groepsleden. - Na 2 minuten geeft de docent een teken. De ondervraagde wordt nummer 2. Situatie: - Zie hierboven Het uitwisselen van persoonlijk informatie, geschikt voor kennismaking in (nieuwe) groepen. Aantal personen: 4 tot 6 Mogelijke rollen: voorzitter tijdbewaker vragensteller uitvoerder presentator checker 8 Rondje Definitie: Het geven van een mening, of het uitwerken van een idee. Werkwijze: - Docent stelt een vraag aan elke groep (dezelfde of een andere vraag). - Leerlingen krijgen individuele bedenktijd. - Elke leerling legt een voorwerp in het midden van de groep (pen, gommetje). Leerling geeft het antwoord op de vraag. - Leerling neemt zijn eigen voorwerp terug als hij is uitgesproken. - Het antwoorden gaat door tot alle voorwerpen terug bij de eigenaar zijn. Situatie: Opdracht, waarbij een uitgebreid antwoord mogelijk is. 15

16 Aantal personen: Mogelijke rollen: 4 tot 8 per groep. voorzitter vragensteller informant tijdbewaker presentator checker 9 Brainstormen Definitie: Ideeën, argumenten bedenken, associëren. Werkwijze: - Leerlingen zitten in groepjes. - Docent geeft een stelling en een beperkte tijd om met argumenten te komen. - Leerlingen noemen in het groepje zo veel mogelijk argumenten voor en tegen. - Leerlingen beoordelen elkaars argumenten niet. - Docent vraagt leerlingen de twee beste argumenten voor en de twee beste argumenten tegen te kiezen. Situatie: Docent laat argumenten voor en tegen bij een stelling bedenken: The use of any kind of stimulant is permitted if that will improve sport achievements. Aantal personen: 3 of 4 personen Mogelijke rollen: voorzitter secretaris vragensteller tijdbewaker 10 Placemat Definitie: Leerlingen bepalen in de groep hun gezamenlijke mening over een onderwerp. Werkwijze: - Docent geeft een opdracht. - Leerlingen schrijven individueel hun antwoord op en overleggen niet met elkaar. - Leerlingen geven om beurten hun antwoord aan de rest van de groep. Deze antwoorden kunnen op de buitenste rand van een papier (de placemat) worden geschreven. - De groep bepaalt welk gezamenlijk antwoord als groepsantwoord wordt Situatie: gekozen en schrijft dit op de placemat in het midden. Docent geeft een opdracht waar meerdere antwoorden op mogelijk zijn: What would your group do if you found a wallet with 250.-? Aantal personen: 4 Mogelijke rollen: voorzitter secretaris vragensteller tijdbewaker presentator 11 Groepsreis Definitie: Leerlingen geven en vragen informatie aan andere groepen. Werkwijze: - Docent heeft elke groep een verschillende deelopdracht gegeven. - Docent heeft elke groep de volledige opdracht gegeven, die door de gehele groep niet op te lossen is (bij gebrek aan informatie). - De groep rondt de deelopdracht af. - Ieder groepslid beheerst alle informatie van de groep. - De groepsleden verlaten hun groep, nummer 1 schuift 1 plaats op, nummer 2 2 plaatsen, nummer 3 3 plaatsen, nummer 4 blijft zitten. - De groepsleden geven hun informatie in de nieuwe groep en verzamelen de informatie die de andere groep heeft. - De groepsleden gaan terug naar hun eigen groep en wisselen de informatie uit. - De groepsleden maken hun volledige opdracht af. Situatie: Een opdracht die in deelopdrachten te verdelen is: elke groep krijgt een deel van een detectiveverhaal, van een brief, van filmscript, of iets dergelijks. Aantal personen: 4 Mogelijke rollen: voorzitter vragensteller tijdbewaker opzoeker checker 12 Drie-stappen-interview Definitie: Elkaar bevragen en anderen vertellen over een groepslid. 16

17 Werkwijze: - Docent stelt groepen samen en nummert de groepsleden. - De nummers 1 ondervragen de nummers 2, de nummers 3 ondervragen de nummers 4. - De nummers 2 ondervragen de nummers 1, de nummers 4 ondervragen de nummers 3. - In de groep vertellen de nummers 1 over 2, 2 over 1, 3 over 4 en 4 over 3. Situatie: Met elkaar kennismaken: Tell me about your favourite holiday. Aantal personen: 4 Mogelijke rollen: voorzitter secretaris tijdbewaker presentator Ebbens, Sebo, Ettekoven, Simon en Rooijen, Jos van, Effectief Leren in de Les, Basisvaardigheden voor Docenten, Groningen: Wolters Noordhoff, ISBN Ebbens, Sebo, Ettekoven, Simon en Rooijen, Jos van, Samenwerkend Leren, Praktijkboek, Groningen: Wolters Noordhoff, ISBN Ellis, Gail and Sinclair, Barbara, Learning to Learn English, Teacher s Book, Cambridge: Cambridge University Press, 1989/1996. ISBN Ellis, Gail and Sinclair, Barbara, Learning to Learn English, A Course in Learner Training, Cambridge: Cambridge University Press, 1989/1996. ISBN Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Holubec, E.J., Cooperation in the Classroom, Minnesota: Interaction Book Company, Kagan, S., Cooperative Learning, Resources for Teachers, Capistrano: Resources for Teachers, Lesorganisatie Hoe u de lessen het beste kunt inrichten hangt van veel factoren af. Wij geven hier enkele suggesties voor zowel docentgestuurde lessen en lessen waarbij de leerlingen zelf hun tijd indelen. Omdat gespreksvaardigheid en het werken met de computer de lastigste onderdelen zijn om organisatorisch in te passen in de lessen, geven wij hieronder ook daarvoor enkele suggesties. Het complete hoofdstuk 1. U gaat lineair door de stof en stuurt de leerlingen klassikaal aan. U slaat hier en daar een opdracht over en na elke serie kijkt u samen met de leerlingen het werk na. 2. U gaat lineair door de stof waarbij u van tevoren vaststelt welke opdrachten u wilt overslaan. U wisselt individueel en zelfstandig werken in tweetallen met elkaar af. Het nakijken gebeurt klassikaal. 3. U geeft twee lessen per week en stelt van tevoren vast welke stof u in ieder geval wilt behandelen. U kijkt of u uit de voeten kunt met de schrapsuggesties in de handleiding. U maakt een studieplanner. Bij elke les besteedt u tien minuten aan uitleg, de rest van de tijd zijn de leerlingen in tweetallen aan het werk met de door u aangegeven opdrachten. 4. U bekijkt onder zelfstandig werken / werkvormen de mogelijkheden voor activerende didactiek en maakt een planning per hoofdstuk welke vorm u bij welk onderdeel wilt gebruiken. U besteedt per les ten minste 10 minuten aan enige vorm van samenwerkend leren. 5. U bespreekt met de leerlingen aan het begin van een hoofdstuk de Workplanner. U vult deze gezamenlijk in, of u vertelt hen wanneer ze welk onderdeel af moeten hebben, en wanneer de toets is. Een andere mogelijkheid is dat u aan de hand van de Workplanner van tevoren een studiewijzer maakt en het hele hoofdstuk inroostert. 6. U maakt een studiewijzer en de leerlingen volgen zelfstandig de door u aangegeven route. Waar mogelijk werken ze in tweetallen of groepjes; ze hebben een leerling-cd en uitwerkingenboek, en kunnen het luisteren en nakijken tijdens de les of thuis doen. Elke les start met een kort overleg/uitleg, waarna iedereen aan het werk kan. 7. U maakt een planning, studiewijzer en vormt vaste groepen met een mix van goede en zwakke leerlingen. Per groep is een leerling-cd en uitwerkingenboek beschikbaar. U begeleidt de groepen waar nodig, stuurt aan en laat zo nu en dan een groep voor de klas een gespreksvaardigheidsopdracht uitvoeren of andere groepsopdracht presenteren. Spreekvaardigheid 8. U doet alle spreekopdrachten en dat kan omdat de leerlingen altijd in tweetallen of groepjes van vier zitten. U neemt wat extra rumoer op de koop toe en laat Play the role- opdrachten door enkele aan te wijzen groepjes uitvoeren voor de klas. U neemt dit altijd op een cassette op en evalueert naderhand. 9. Aan het begin van de les kiest u enkele groepjes uit en laat deze buiten de klas hun rollen voorbereiden. Ondertussen maakt de rest enkele opdrachten in het werkboek. Na 10 minuten voorbereiding spelen de betreffende leerlingen de opdracht en u laat de rest aantekeningen maken, via een observation sheet. Bespreking volgt. 17

18 10. U slaat in eerste instantie de (grotere) spreekopdrachten over. Tegen het einde van het hoofdstuk, als alle stones-opdrachten zijn gedaan, verdeelt u de verschillende spreekopdrachten onder onder 4 groepjes of tweetallen. De leerlingen bereiden de opdrachten thuis voor, en voeren deze uit in een volgende les gespreksvaardigheid. Bij het volgende hoofdstuk doet u hetzelfde, maar nu is de andere helft van de klas aan de beurt. De leerlingen die niet hoeven te spreken geeft u een observatie-opdracht. IT 11. U bekijkt van tevoren welke onderdelen er in IT bij het betreffende hoofdstuk zitten. U wilt in ieder geval 1 les in het computerlokaal geven. U reserveert het lokaal. U laat de leerlingen onderdeel C doen, en spreekt met ze af dat ze het thuis afmaken en de uitgeprinte resultaten inleveren. U slaat onderdeel C in het boek over. Mocht achteraf blijken dat enkele leerlingen het er niet goed van hebben afgebracht, laat u hen alsnog enkele opdrachten van onderdeel C uit het boek maken. 12. U hebt gemerkt dat enkele leerlingen veel moeite hebben met een bepaalde constructie of het idioom niet beheersen. U geeft hen de herhalingsstof in IT op om thuis te maken. 13. U hebt het hoofdstuk min of meer af en u laat alle leerlingen de Test yourself in het computerlokaal, de mediatheek of thuis maken als voorbereiding op het proefwerk. Als dit onvoldoende gemaakt is, worden ze verwezen naar herhalingsstof, of ze kunnen de Test yourself in het boek alsnog maken. 14. U beloont de leerlingen door ze spelletjes in IT te laten spelen. 15. U geeft snelle leerlingen de mogelijkheid om extra oefenstof in IT te doen, eventueel tijdens de les. Daarmee kunt u voorkomen dat goede leerlingen zich vervelen, en u hebt meer tijd en aandacht voor zwakkere leerlingen. 16. U laat leerlingen thuis het leesdossier in IT bijhouden, en vraagt op afgesproken tijdstippen het uitgeprinte dossier te laten zien. 17. U gaat met de hele klas de Internetopdracht bij het hoofdstuk maken. Hiervoor hebt u het computerlokaal gereserveerd. 18. U raadt zwakke leerlingen aan de naslaggrammatica, uitleg en herhalingsstof in IT goed te bestuderen en te oefenen voor de toets. 19. In het beste geval hebt u ca. 4 computers in uw lokaal. De leerlingen kunnen dan individueel of met z n tweeën de computeropdrachten maken, volgens verwijzing in het werkboek. U kunt dan de lessen zo indelen dat ieder groepje 10 minuten op de computer mag. Dat zijn dan 8 leerlingen per les. Bij drie lessen lessen per week komen dan misschien niet alle leerlingen aan de beurt, maar na vier lessen is dat wel het geval. 20. U kunt IT ook goed gebruiken voor leerlingen die absent zijn geweest. U kunt hen thuis of op school de herhalingsstof laten maken in IT waarbij ze directe feedback krijgen, en aan de hand van het resultaat kunt u inschatten of het noodzakelijk is deze leerlingen extra uitleg te geven of hen stof te laten inhalen. In het eerste jaar zult u waarschijnlijk ervaren dat sommige dingen minder, andere meer tijd kosten dan was ingeschat. Op basis van uw ervaringen zal het programma waarschijnlijk worden bijgesteld Het maken van keuzes Deel 2 (t)hv omvat lesstof per hoofdstuk voor ca. 8 lesuren inclusief toets. Met de bijbehorende ICT kunt u meerdere lesuren vullen, maar hieruit kunt u uw eigen keuzes maken. Keuzes De organisatie in de klas is vaak een punt van aandacht bij de opdrachten. Hoewel de hoofdstukken een logische, lineaire opbouw hebben, betekent dat niet dat u (of de leerling) geen keuzes kunt maken. U zult soms klassikaal opdrachten willen overslaan, of sommige opdrachten zijn niet voor alle leerlingen even noodzakelijk of wenselijk. De interne differentiatie biedt u hiertoe de mogelijkheid, maar er worden tevens mogelijke planningsvoorbeelden gegeven bij de hoofdstukken. Via de Workplanner kunt u bekijken welke onderdelen u klassikaal of zelfstandig wilt laten doen, en wat u wilt overslaan. Als u wilt controleren of u alle kerndoelen c.q. eindtermen hebt behandeld, kunt u op de site een overzicht van de kerndoelen en eindtermen raadplegen. Bij elk hoofdstuk worden twee voorbeeldplanningen gegeven. Er is een planning voor klassen die twee lesuren per week beschikbaar hebben en een planning voor klassen met drie lesuren. 18

19 2. Hoe werkt Stepping Stones? 2.1 Sturing Het werkboek is het sturende boek. Dat heeft de leerling altijd voor zich, en van daaruit wordt de leerling gestuurd naar bijvoorbeeld een leestekst, een stone, een onderdeel van de grammatica in het tekstboek, naar de leerling-cd om een fragment of song te beluisteren, naar het uitwerkingenboek om een opdracht te controleren, of naar IT om opdrachten op de computer te gaan doen. In het tekstboek staan bronnen, evenals op de leerling-cd en in IT Deze bronnen zijn heel gevarieerd, van leesteksten en taalmiddelen tot naslag en video. 2.2 Werken met Textbook en Workbook Het werken met tekstboek en werkboek kan planmatig worden opgezet, want er is een vaste structuur in elk hoofdstuk. In het vervolg worden de diverse onderdelen uitgelegd. 2.3 Workplanner, Leerdoelen en Checks Elk hoofdstuk begint met een Workplanner. Hierin staat een inhoudsopgave van het hoofdstuk, en dit biedt u de mogelijkheid om een snel overzicht te krijgen van alle onderdelen. Vervolgens kunt u aan de hand hiervan een studieplanner of PTA maken, maar u kunt ook bijvoorbeeld de leerlingen bepaalde zaken laten invullen: huiswerk, deadlines, toetsdatum enzovoort. Bovendien ziet u in een oogopslag bij welke onderdelen verder on-line geoefend kan worden. Alle genoemde onderdelen in de Workplanner worden hieronder toegelicht De inhoudsopgave geeft bij de vaste onderdelen A, B, C, D, Grammar en E-xtra aan hoeveel werkboekopdrachten er zijn, bij welke oefeningen luistermateriaal of ICT-materiaal is en bij welke oefeningen er samen gewerkt kan worden. Leerlingen kunnen deze onderdelen in dit overzicht per opdracht afvinken nadat ze het gemaakt hebben. De kalender maakt het mogelijk voor de klas of de individuele leerling om de verschillende onderdelen per les in te delen. Bij het blok Toetsing kan worden ingevuld wanneer de toets zal zijn en wat er zal worden getoetst. 2.4 Soorten opdrachten De soorten opdrachten zijn gevarieerd en bevatten vaak een speels element, maar tevens zit hier structuur en opbouw in. Bij de Stones-opdrachten is er een enerzijds een opbouw van vocabulaire en grammaticale constructies, en anderzijds zijn deze opdrachten sterk gericht op het bevorderen en stimuleren van communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Bij lezen en luisteren zijn het vooral de lees- en luisterstrategieën die via een gevarieerd aanbod aan opdrachten worden getraind. Er zijn: - Spreken en schrijven-gerelateerde opdrachten waaronder: pure reproductie-opdrachten (Say it in English) waarbij letterlijk zinnen uit de Stone worden gehaald geleide open en gesloten spreek- en schrijfopdrachten bij een Stone vocabulaire-opdrachten grammatica-opdrachten vrije productie of toepassingsopdrachten: speech card-opdrachten (Talking Matters), het schrijven van een brief, het houden van een spreekbeurt interactieve IT die herhaling en extra training on-line bieden optionele opdrachten, voor leerlingen die net iets meer aankunnen ( <> ), of voor de zwakkere leerlingen die een extra tussenstap nodig hebben ( O ) gesloten toetsopdrachten in de diagnostische toets in het werkboek interactieve toetsopdrachten in de diagnostische toets in IT toepassingsopdrachten waarin alle getrainde vaardigheden/strategieën samenkomen - Lezen- en luisteren-gerelateerde opdrachten, waaronder: open en gesloten strategie-trainingsopdrachten vocabulaire-opdrachten IT en opdrachten 19

20 IT en opdrachten IT uitspraak-opdrachten 2.5 Grammatica Alle benodigde grammatica-onderdelen worden getraind en regelmatig herhaald. De criteria die aan de plek en volgorde van bepaalde onderdelen ten grondslag liggen zijn: grammatica-onderdelen worden aangeboden in logische en wenselijke volgorde; bijvoorbeeld is goed gekeken wanneer welke tijden behandeld worden. de grammatica wordt goed gedoseerd aangeboden: er is een gebalanceerde verdeling gemaakt voor elk deel. de (communicatieve, impliciete) training van grammatica is ingebed in het hoofdstuk en gerelateerd aan de Stones (zie onder). De setting van de opdracht is communicatief. de (expliciete) grammatica met regels en opdrachten zit achter het D-deel. (zie onder) leerlingen worden verwezen naar de Grammar Survey voor het raadplegen en bestuderen van de regel indien de constructie al in een eerder hoofdstuk is behandeld. leerlingen worden aan het eind van een onderdeel verwezen naar IT voor herhaling van het betreffende onderdeel. Toelichting: De in het hoofdstuk behandelde grammatica is gekoppeld aan de (constructies in de) Stones. Achter onderdeel D wordt een overzicht van de regels met voorbeelden gegeven. De grammatica kan op twee manieren worden getraind: impliciet door middel van de Stonesopdrachten, waarbij het vooral gaat om het overbrengen van de boodschap (de communicatie) en expliciet met behulp van de grammaticaregels en voorbeelden en de daaraan gekoppelde opdrachten. Bij deze laatste soort gaat het dus vooral om het correct toepassen van de regels. U kunt de grammatica-regel direct bij het behandelen van de Stone uitleggen, of u kunt ervoor kiezen om de leerling eerst onbewust de regel te laten toepassen als ze de Stones-opdrachten maken, en pas daarna de link te leggen met de betreffende regel. In beide gevallen moet u een keuze maken wanneer en of u alle leerlingen ook nog de grammaticaopdrachten laat maken. De Grammar Survey, een totaaloverzicht van alle in het boek behandelde grammatica vindt u achterin het Textbook. 2.6 Vocabulaire Aan het eind van elk hoofdstuk vindt u een woordenlijst met de te leren woorden uit het hoofdstuk. Deze woorden staan in contextzinnen die de betekenis verduidelijken. De leerling kan zichzelf overhoren door middel van het bijgesloten rode plastic vel. De lijst bestaat uit: productief te leren woorden 1. alle woorden uit de Stones die nog niet eerder zijn voorgekomen 2. woorden die de leerling nodig heeft om de opdrachten te kunnen maken 3. relevante woorden uit de leesteksten. 4. receptief aangeboden woorden (*) 5. woorden die op dit moment alleen passief hoeven te worden gekend, maar wellicht in een later stadium productief zullen worden aangeboden. Werkwijze: De woorden staan per onderdeel in alfabetische volgorde. U kunt de leerlingen het beste per onderdeel het betreffende blokje laten leren. Ook kunnen ze dit verder oefenen in.it U kunt er ook voor kiezen de leerlingen een eigen Word File te laten aanleggen. Hiervoor worden verschillende aanzetten gegeven bij opdrachten. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden is uiteraard ook mogelijk. Een alfabetische woordenlijst staat achterin het Textbook. Hierin zijn alle woorden die voorkomen in de vocabulary bij de hoofdstukken opgenomen. Onder de leesteksten is vaak een blokje Words to help opgenomen. Deze woorden zijn niet bedoeld om te leren, maar om de leerling een handvat te bieden om de tekst beter te begrijpen en de opdrachten te kunnen maken. 20

Nieuw Nederlands 2. vwo. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Noordhoff Uitgevers Groningen. Noordhoff Uitgevers bv

Nieuw Nederlands 2. vwo. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Noordhoff Uitgevers Groningen. Noordhoff Uitgevers bv Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vwo, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vwo docentenhandleiding Tiddo Ekens Noordhoff Uitgevers Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vwo, docentenhandleiding 2

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Echt wél: Talen BBL! Didactiek voor moderne vreemde talen op het VMBO basisberoepsgerichte leerweg

Echt wél: Talen BBL! Didactiek voor moderne vreemde talen op het VMBO basisberoepsgerichte leerweg Echt wél: Talen BBL! Didactiek voor moderne vreemde talen op het VMBO basisberoepsgerichte leerweg CPS Echt wél: Talen BBL! Colofon Deze map is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden EXPERTISECENTRUM ECONOMIE _ RTISECENTRUM ECONOMIE VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden Lenie Kneppers Aisa Amagir Harry Westenberg VAKDIDAKTIEK ECONOMIE DENKVAARDIGHEDEN Amsterdam, 2014, 2e herziene

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen. Colofon

Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen. Colofon Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen Colofon Uitgave : NaB-MVT Samenstelling : Judith Richters, projectleider Werkplaats Talen Eindredactie : Susan de Boer

Nadere informatie

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg

Je n ose pas. Spreekangst bij Frans. Merlijn van Gisbergen. Studentnummer: 2116986. Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Je n ose pas Spreekangst bij Frans Naam: Studentnummer: 2116986 Merlijn van Gisbergen Opleiding: Instituut: Lerarenopleiding Frans vo 2 e graads Fontys Hogescholen Tilburg Begeleider: Mevrouw D. Werts

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek TOTAAL Basiscursus Nederlands voor anderstaligen Docentenhandleiding door drs. Anneke van den Broek Inleiding De opzet, structuur en thema's in Totaal zullen voor docent en cursist voor zich spreken. Deze

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie