De nieuwe ISO 9001:2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015"

Transcriptie

1 De nieuwe ISO 9001:2015

2 2 Inhoudstafel DE NIEUWE ISO GEANALYSEERD In het oog springende nieuwigheden 3 Klantenzorg blijft hoogste prioriteit 11 Terminologie: vragen over ISO en normalisatie 13 DE NIEUWE ISO IN DE PRAKTIJK Vuistregels voor een efficiënt procesbeheer 18 Topmanagement moet kleur bekennen 22 Evolutie of revolutie: ben je er werkelijk klaar voor? 24 RISICO-ANALYSE IN DE NIEUWE ISO Tips voor een haalbare risico-analyse 27 Kansen voor opportunities management 32 Risk-based thinking domineert nieuwe norm 34 AFTELLEN TOT 2015 Stoppen of starten? 39 Wat kan ik nu al doen? 42 Hoe bereid jij je bedrijf voor op de nieuwe ISO? 45 Dit dossier is een afprintbare versie van het online dossier dat op Kwinta.be verschijnt. Alle dossiers zijn exclusief voor Kwinta-leden terug te vinden op Speciale dank aan de sponsors van dit dossier

3 3 De nieuwe ISO geanalyseerd In het oog springende nieuwigheden De langverwachte opvolger van ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, zit in de pijplijn. Ronny Bogaert van SGS Belgium neemt de meest in het oog springende nieuwigheden onder de loep. Op 8 mei 2014 is de Draft International Standard (DIS) van de nieuwe ISO 9001:2015 vrijgegeven. Op 10 juli 2014 start een publieke stemmingsronde over deze versie. Daarna, wellicht in het vierde kwartaal van 2014, volgt de Final Draft International Standard (FDIS). De publicatie van de definitieve, finale standaard ISO 9001:2015 vindt plaats in het vierde kwartaal van Pas dan volgt de concrete implementatieplanning. Een vergelijking tussen de DIS-versie en de eerste versie van de nieuwe norm, de Committee Draft (CD), leert dat ondertussen veel subclausules verder zijn uitgediept. Tien clausules in plaats van acht De nieuwe norm volgt de zogenaamde High Level Structure die ISO voor zijn managementsystemen invoerde. Het gevolg is dat ISO 9001 voortaan tien clausules of hoofdstukken telt. In versie 2008 waren er dat slechts acht. De invulling van de clausules en subclausules vormt nog stof voor discussie en kan op sommige punten nog veranderen. De belangrijkste verschuivingen en de nieuwe accenten zijn al duidelijk. Hieronder volgt een overzicht per clausule of subclausule: 00 Introduction General De algemene doelstelling van ISO 9001 blijft overeind: het opzetten van een sterk kwaliteitsbeheersysteem. Zo n systeem helpt organisaties om hun algemene prestaties te verbeteren en vormt een integraal onderdeel van duurzame ontwikkeling.

4 4 De klantentevredenheid verhogen door aan de klanteisen te voldoen, is nog steeds de drijfveer. Deze materie is bekend: niets nieuws onder de zon. Process approach De procesbenadering, die sinds versie 2000 van ISO 9001 in voege is, blijft gehandhaafd. De PDCA-methodologie (Plan, Do, Check, Act) is nog steeds van kracht. Ze is essentieel voor het beheren van de processen en het kwaliteitssysteem. De risicobenadering is erin geïntegreerd. Het model voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor versie 2015 ziet er als volgt uit: Je herkent hierin het procesmodel van versie 2008 van ISO 9001, met dit verschil dat het is aangepast aan de huidige tien clausules van de standaard. Het model verduidelijkt de interacties tussen die clausules. In de praktijk dient elk bedrijf dit model te vertalen naar de eigen werking en processen.

5 5 Nieuw is de toevoeging van een schematische voorstelling van een single process, eveneens gebaseerd op de PCDA-principes. Risk-based thinking Het principe van risicodenken en risico-analyse is een nieuwe strategie in de norm. Net zoals contextanalyse en leiderschap vormt het een rode draad doorheen de standaard. De organisatie moet inschatten welke risico s het leveren van niet-conforme producten of diensten inhoudt en vooruitlopen op de gevolgen van een proces dat niet het gewenste doel bereikt. Die inschatting, en ook de risico-aanpak zelf, verschillen van bedrijf tot bedrijf en zijn sectorafhankelijk. 01 Scope De nieuwe ISO 9001 spreekt van goederen en diensten (goods and services) in plaats van producten. Het begrip product krijgt dus een ruimere interpretatie, wat de praktijk ten goede komt.

6 6 02 Normative references Er zijn geen normatieve referenties. De clausule is opgenomen om de nummering conform te houden met andere kwaliteitsmanagementstandaarden. 03 Terms and definitions Dit hoofdstuk is zeer uitgebreid en omvat de definities van de belangrijkste begrippen in de norm. Er zijn in totaal 69 definities opgenomen. De meeste ervan zijn bekend, sommige verdienen extra aandacht. Organisation Een organisatie is een persoon of groep met eigen functies, en met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om de doelstellingen te bereiken. In de nieuwe ISO 9001 kan organisatie meerdere ladingen dekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderneming, een overheidsinstantie, een partnerschap, een liefdadigheidsinstelling,... publiek of privaat. Interested party Dit begrip is uitgebreid. Naast klanten zijn ook de medewerkers in de organisatie, de leveranciers, bankiers, vakbonden, concurrenten, partners, de maatschappij betrokken partij. De nieuwe norm vraagt voor al deze betrokkenen een vorm van beheersing. Management system Dit begrip is bekend, maar enkele toevoegingen verdienen aandacht. Zo vermeldt de nieuwe norm dat een managementsysteem betrekking kan hebben op één of verschillende disciplines, zoals kwaliteits-, financieel of milieubeheer. Het definiëren van onder meer processen is nodig om de doelstellingen van het managementsysteem te bereiken. Het systeem heeft betrekking op de volledige of op een deel van de organisatie. Er wordt verwezen naar de rol van het topmanagement. Documented information Dit is een nieuw en belangrijk begrip, dat in haast alle clausules en subclausules van de norm voorkomt. De definitie zegt dat het gaat om informatie die de organisatie dient te controleren en te onderhouden. De informatie kan eender welke vorm aannemen en afkomstig zijn uit diverse bronnen en media. Uiteenlopende vormen van bewijsmateriaal of documentatie zijn dus mogelijk.

7 7 In Annex A van ISO/DIS 9001:2015 bevindt zich een kort overzicht van belangrijke veranderingen inzake terminologie ten opzichte van ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 (DIS version) Products Products and services Documentation Records Documented information Work environment Environment for the operation of processes Purchased product Externally provided products and services Supplier External provider 04 Context of the organization ISO 9001:2015 vraagt dat organisaties hun managementsysteem voortaan opbouwen vanuit de specifieke context waarbinnen ze actief zijn. Dat houdt onder meer in dat ze rekening houden met de noden en verwachtingen van interested parties en dat ze interne en externe strategische kwesties ( issues ) evalueren en behandelen. Er is niet langer alleen sprake van de klant als partij waarvoor je zorg dient te dragen, maar van belanghebbende partijen ( Interested parties ). Naast klanten gaat het om leveranciers, wetgevende instanties, interne klanten en andere spelers in de logistieke keten. De organisatie moet aantonen dat ze de verwachtingen van die partijen begrijpt en erop inspeelt. Het begrip procesmatige benadering ( Process approach ) blijft gehandhaafd en is explicieter: de beschrijving van de eisen is diepgaand en gedetailleerd. Cruciaal is dat de organisatie de procesbenadering begrijpt, toepast en bewaakt. Risico s zijn een belangrijk uitgangspunt bij het beschrijven, analyseren en verbeteren van processen. Uitzonderingen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem zijn mogelijk, maar ontslaan de organisatie niet van de verantwoordelijkheid om conforme goederen en diensten aan te bieden. De organisatie dient te allen tijde met gedocumenteerde informatie aan te tonen dat de geplande processen lopen zoals het hoort. Die informatie moet ook bewaard worden. 05 Leadership De eisen met betrekking tot leiderschap zijn fors toegenomen. Terwijl de eisen in de vorige versie van de standaard onder 5 Management responsibility stonden, zijn ze in de nieuwe norm verdeeld over twee hoofdstukken: Context of the Organisation enerzijds en Leadership anderzijds, wat het belang ervan onderstreept. Dit zijn allebei centraal sturende processen binnen een organisatie, die complementair zijn.

8 8 Er komt meer nadruk op de betrokkenheid en de inzet van het topmanagement. De eisen hiervoor zijn opgenomen in een aparte clausule Leadership and commitment. Leiderschap staat centraal in de gevraagde procesbenadering. Het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen van de organisatie moeten in elkaars verlengde liggen en de strategie van de organisatie weerspiegelen. Het topmanagement stuurt het kwaliteitsmanagementsysteem aan door de noodzakelijke rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan te duiden. Items zoals het bevorderen van het bewustzijn over de procesaanpak, continu verbeteren en versterken van klantentevredenheid zijn belangrijke eisen. 06 Planning for the quality management system In de 2015-versie van de norm vormt Planning for the quality management system een aparte clausule, terwijl planning in de 2008-versie terug te vinden is als subclausule 5.4 Management responsibility. De focus ligt op risks and opportunities en de bijhorende acties om deze aan te pakken. Risicomanagement is een nieuw element. De invulling hiervan is nog open: organisaties zijn vrij om zelf een instrument te kiezen voor de uit te voeren risico-analyse. De acties hangen af van de impact die de risico s en opportuniteiten hebben op het leveren van conforme producten en diensten. Het begrip Preventieve actie valt weg. De organisatie dient kwaliteitsdoelstellingen te definiëren en een planning op te maken om deze te bereiken. 07 Support Hieronder zijn de ondersteunende processen opgenomen. Een typische, niet beperkende lijst: Middelen Infrastructuur Procesomgeving monitoring- en meetmiddelen hr kennis en competentie inkoop

9 9 bewustzijn over communicatie en gedocumenteerde informatie De invulling hiervan verschilt van organisatie tot organisatie. Opvallend is de introductie van de term gedocumenteerde informatie ( Documented information ). De organisatie moet voortaan geen gedocumenteerde procedures meer opstellen, maar mag op uiteenlopende manieren en via allerlei vormen bewijsmateriaal ( evidence ) voorleggen. In de norm zijn voorschriften opgenomen voor het maken, updaten, controleren en bijhouden van deze informatiebronnen. Ook het begrip Competence verdient een vermelding. Essentieel is dat organisaties een systeem hebben waarmee ze voor alle functies een competentie-, evaluatie- en goedkeuringsflow implementeren, documenteren en onderhouden. 08 Operation Hierin is het operationele aspect van de organisatie in detail beschreven. Er is een duidelijke relatie met Context of the organisation en Leadership. Volgende subclausules zijn opgenomen: Operational planning and control Determination of requirements for products and services Design and development of products and services Control of externally provided products and services Production and service provision Release of products and services Control of nonconforming process outputs, products and services De meeste eisen klinken bekend in de oren. Merk op dat de organisatie producten en diensten van externe bronnen moet beheersen. Een zeer belangrijk gedeelte is Design and development of products and services. Dit valt nu inderdaad onder Operation. De indeling is analoog met de 2008-versie, clausule 7.3. Bijgevolg zijn de elementen niet vreemd. Er zijn onder de verschillende subclausules een groot aantal subsubeisen opgenomen.

10 10 09 Performance evaluation Onder de subclausule Monitoring, measurement, analysis and evaluation vind je onder meer Customer satisfaction terug. Ook Internal audit is een subclausule. Opvallend is dat Management review nu onder 9 valt. Er zijn meer elementen die besproken dienen te worden in de Management Review, bijvoorbeeld: veranderingen in externe en interne kwesties die het kwaliteitsmanagementsysteem en de strategische richting ervan beïnvloeden, aangelegenheden van leveranciers en andere relevante betrokkenen, nieuwe opportuniteiten voor continu verbeteren, 10 Improvement De norm erkent dat veel vormen van verbetering mogelijk zijn: correctieve acties, stap voor stap verbeteren, continu verbeteren, innovatie, reorganisatie, etc. Er is een aparte subclausule voor Nonconformity and corrective action, en Continual improvement. De norm eist dat de organisatie instrumenten en methodes toepast om continu verbeteren te ondersteunen en de oorzaken van zwakke prestaties bloot te leggen. Transitieperiode Na publicatie van de nieuwe norm, in 2015, geldt voor organisaties een overgangsperiode om hen toe te laten hun systeem aan de nieuwe versie aan te passen. Tijdens de lopende auditcyclus zullen de auditoren zich in hun evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem toeleggen op de verschillen tussen versie 2008 en Dat laat organisaties toe hun kwaliteitssysteem binnen een lopende of initiële cyclus of in het kader van een hercertificatie conform te maken met de nieuwe versie. SGS Belgium NV biedt verschillende diensten rond certificatie en organiseert opleidingen over de verschillende ISO-managementnormen. Meer informatie vind je op de website van SGS of kan je opvragen via of per naar

11 11 Klantenzorg blijft hoogste prioriteit Kwaliteit beheren is ervoor zorgen dat klantentevredenheid geen toeval is, maar het resultaat van een overdacht, gestructureerd proces. De internationale standaard ISO 9001 is op dat principe gebaseerd. Met zijn periodieke vernieuwingen wil ISO de lat inzake klantenzorg steeds hoger leggen. Hoe ondersteunen het risicodenken en andere nieuwe accenten in ISO 9001:2015 deze doelstelling? Beschouwen zakenrelaties en klanten ons als een betrouwbare leverancier? Elk kwaliteitsbedrijf die naam waardig stelt zich deze vraag, meent Guido Verrept, senior consultant bij Amelior. "Een van de voorwaarden is reproduceerbaarheid: je moet in staat zijn om de kwaliteit die je klant wenst, telkens weer te herhalen. Zeker in een business to businesscontext is die herhaalbaarheid een beproefde manier om vertrouwen te creëren. Dit streven blijft in de gereviseerde versie van ISO 9001 overeind, meer nog: de vernieuwingen geven het een duw in de rug. De risico-analyse, die centraal staat in de nieuwe versie van ISO 9001, helpt organisaties om na te gaan welke elementen de klantentevredenheid kunnen verstoren. Vervolgens komt het erop aan die risicofactoren preventief aan te pakken. Zo creëer je de meest gunstige situatie voor de klant en werk je op een bedachtzame, vooruitziende manier aan vertrouwen. Klantentevredenheid is een optelsom van verschillende factoren. De bijdrage die de risicoanalyse levert, is het vermijden van fouten, het minimaliseren van negatieve effecten en uiteindelijk het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast stelt ISO dat risicomanagement een manier is om opportuniteiten te detecteren, wat klantentevredenheid een extra stimulans geeft. Nadenken over onverwachte situaties In het kader van risicomanagement is continuïteit creëren voor de klant cruciaal, meent ook bedrijfscoach Wim De Cleyn. De vraag is: kan je je engagement naar de klant in alle gevallen nakomen, ook indien zich onverwachte situaties voordoen? Wat als het moederbedrijf een deel van onze organisatie verkoopt aan een ander bedrijf? Wat als een leverancier plots niet meer kan of mag leveren?

12 12 Wat als de bank een onmogelijk imago krijgt en samenwerken niet meer wenselijk is? Wat als morgen een staking uitbreekt voor de deur? Wat als ons IT-systeem met al de klantengegevens uitvalt of gekraakt wordt? Wat als de bedrijfsleider met vakantie is en beslist in Spanje te blijven? Over dergelijke situaties en gevallen van heirkracht moet je intern overleg plegen en er afspraken over maken. Meer tijd voor de essentie De nieuwe versie van ISO 9001 vereist minder registraties en verplichte procedures en promoot een slanker kwaliteitssysteem. Ook dit gegeven kan een positieve invloed hebben op de klantentevredenheid in een organisatie, meent Guido Verrept. Als je in een minder strak administratief en vormelijk keurslijf zit, komt er meer tijd vrij om de essentie aan te pakken. De keerzijde van de medaille is dat het nieuwe systeem je minder houvast geeft en je hiervoor dus zelf de nodige stappen moet zetten. Eigenlijk verwacht de nieuwe ISO 9001 dat je in maturiteit groeit. Het vertrekpunt van de nieuwe standaard is een contextanalyse: wat is de essentie, de identiteit van mijn bedrijf, in welke markt beweeg ik mij, wat zijn de noden van de verschillende betrokken partijen? Die analyse bepaalt wat de aan te pakken risico s en centrale parameters in het kwaliteitssysteem zijn. Een deel van deze strategische oefening bestaat erin om de verschillende klantengroepen onder de loep te nemen, zegt Guido Verrept. Is je klantenbestand divers genoeg? Leg je niet te veel eieren in één mand? Is de klantendiversificatie niet te groot en nog in lijn met je aanbod? Kan je alle klantensegmenten tevreden maken en houden? Engagement van de top ISO 9001:2015 vraagt van de organisatietop een hogere betrokkenheid en aantoonbaar leiderschap, zowel ten opzichte van het kwaliteitsmanagementsysteem als wat noden en verwachtingen van de klant betreft. Paragraaf van ISO/DIS 9001:2015 stelt onder meer dat het topmanagement ervoor zorgt dat de klanteneisen gekend zijn, dat aan die eisen ook wordt voldaan, dat risico s en opportuniteiten die invloed hebben op de conformiteit van producten en diensten vastliggen en aandacht krijgen en dat de focus van de organisatie gericht blijft op het verhogen van klantgerichtheid. Door de top hier expliciet bij te betrekken, til je klantentevredenheid op het niveau dat het verdient, besluit Guido Verrept.

13 13 9 vragen over ISO en de nieuwe ISO Wat is ISO? ISO, International Organization for Standardization, is een internationale organisatie met hoofdzetel in Genève, Zwitserland. ISO is afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent. De organisatie bestaat sinds 1947 en publiceerde sindsdien meer dan normen. In 2013 namen aan het normalisatiewerk zo n honderdduizend experts deel, verspreid over technische werkgroepen. Meer kerncijfers over ISO uit 2013 vind je hier. ISO is een netwerk van nationale standaardisatie-organisaties, 164 in totaal, die elk in hun land ISO vertegenwoordigen. Personen en bedrijven kunnen geen lid worden van ISO. Het centraal secretariaat van ISO telt 138 medewerkers, afkomstig uit negentien landen. ISO staat niet in voor certificatie of conformiteitsbeoordelingen. Via deze link zie je welke landen lid zijn van ISO, om welk soort lidmaatschap het gaat, en aan hoeveel technische comités de leden deelnemen. Voor België is NBN full member, dat betekent dat NBN, via vertegenwoordiging in technische en beleidsvergaderingen, actief deelneemt aan het standaardisatiewerk. 2. Wat is een norm of standaard? Een norm is een afspraak over een product, dienst, proces of methode. Een norm is geen wet, maar een best practice die alle betrokkenen producenten, leveranciers en klanten vrijwillig toepassen. De afspraken worden vastgelegd in een document. Een erkende normalisatieinstelling, zoals in België het Bureau voor Normalisatie (NBN), keurt de norm goed. Normalisatie gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband. De erkende normalisatie-instelling waakt erover dat iedereen kan deelnemen aan de ontwikkeling van een norm en dat deze het resultaat is van een consensus tussen de betrokken partijen. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat domeinen in de industrie, de dienstensector en de overheid. Ze vormen een essentieel onderdeel van de bedrijfswereld, de maatschappij en het dagelijks leven. BRON: NBN, Vokawijzer december 2013, NORMEN ALS ESSENTIEEL ELEMENT VOOR UW KMO ; NEN.

14 14 3. Wat is een managementnorm? ISO 9001 is een managementnorm. Managementnormen helpen organisaties met het beheren van hun activiteiten en organisatie in de brede zin van het woord. Dat is het geval voor normen voor kwaliteit, milieu of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Andere managementnormen, bijvoorbeeld voor projectmanagement, outsourcing of facility management, beschrijven hoe je een specifieke activiteit best uitvoert. In 2012 zijn wereldwijd meer dan 1,1 miljoen ISO 9001-certificaten uitgereikt, een lichte stijging tegenover het jaar voordien. In hetzelfde jaar noteerde België uitgereikte ISO certificaten, tegenover in Een topjaar voor ons land was 2008, met een totaal aantal van ISO 9001-certificaten. Check hier de evolutie van het aantal ISO 9001-certificaten in België en andere landen 4. Dragen normen bij tot innovatie? Normen spelen een ondersteunende rol bij innovatie, als middel voor het vastleggen en verspreiden van kennis, onderzoeksresultaten en nieuwe technologieën. Ze laten bedrijven toe sneller en goedkoper te innoveren. Normalisatie slaat een brug tussen onderzoek, innovatie en de markt. Normen bieden heel wat voordelen, maar, zo luidt het, de kansen worden onvoldoende benut door gebrek aan informatie. In het najaar van 2014 organiseren de Europese normalisatie-instellingen CEN en CENELEC een seminarie om hieraan te verhelpen. Toonaangevende experts op het vlak van innovatie en normalisatie zijn aanwezig. Zij verduidelijken hoe normalisatie de innovatie-inspanningen in Europa kan vergemakkelijken en bevorderen. Het seminarie Standards, your innovation bridge vindt plaats op donderdag 30 oktober in Brussel. 5. Wie bereidt de nieuwe kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 voor? Werkgroep 24 van het subcomité SC 2 Quality Systems van ISO/TC 176 Quality Management en Quality Assurance coördineert de werkzaamheden rond de nieuwe standaard. De Britse standaardisatie-organisatie BSI voert het secretariaat. Op de home page van ISO/TC 176 SC2 vind je meer informatie over de revisie van ISO 9001 alsook ondersteunende documenten over de nieuwe standaard.

15 15 6. Hoe kwamen de krachtlijnen van de nieuwe ISO 9001 tot stand? In 2012 onderzocht ISO/TC 176 of het wenselijk was om ISO 9001:2008 te herzien en welke richting de revisie moest uitgaan. Dat gebeurde via een enquête die in elf talen beschikbaar was. ISO ontving antwoorden uit 122 landen. 64 percent van de respondenten was van mening dat verbeteringen wenselijk waren, tegenover 27 percent die de standaard liever onveranderd zag. Vijf percent vond ISO 9001 niet langer relevant. Van de zeven veranderopties die ISO voorlegde, haalde geen enkele meer dan 53 percent van de stemmen. Een van de opties was dat de standaard tot pakweg 2018 onveranderd bleef. Een andere hield in dat ISO 9001 ongewijzigd bleef, maar dat er daarnaast een upgrade kwam met hogere eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Nog een voorstel was om de ISO 9001-standaard te vervangen door drie groeinormen, met telkens strengere specificaties, of door een norm met een puntensysteem, gekoppeld aan de maturiteit van een organisatie. Het meest populaire voorstel was een algemene revisie, met vernieuwde eisen geldig voor alle organisaties. Het minst in trek was de splitsing met aparte upgrade. De voorstellen voor het integeren in ISO 9001 van de factoren resource management, voice of the customer, performantie- en tevredenheidsmetingen, kennis- en risicomanagement en zelfevaluatie vielen bij minstens 70 percent van de respondenten in de smaak. 7. In welk stadium bevindt de herziening van ISO 9001 zich momenteel? De huidige versie van de nieuwe standaard is de DIS-versie, Draft International Standard. Dat houdt in dat de standaard zich momenteel in de fase van publieke consultatie (Enquiry Stage) bevindt, de vierde stap in een reeks van zes. Drie stadia, Proposal, Preparatory en Committee Stages, zijn achter de rug. Approval en Publication volgen nog. Als een standaard zich in de Enquiry Stage bevindt, betekent dit dat de bevoegde technische commissie de DIS-versie heeft ingediend bij het algemeen secretariaat van ISO. Na verspreiding van de tekst in de deelnemende landen krijgen deze, via hun nationale normalisatie-instituut, vijf maanden tijd om te stemmen en feedback te geven.

16 16 De stemperiode voor ISO/DIS 9001:2015 loopt van 7 juli tot 7 oktober Dat is korter dan normaal, een DIS2 is dan ook te verwachten, meent Johan De Vocht, voorzitter van het Belgische spiegelcomité van TC 176. De DIS is goedgekeurd als twee derde van de nationale leden een positieve stem uitbrengt en niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief is. Indien de leden de DIS goedkeuren, wordt de norm klaargemaakt voor publicatie onder de vorm van een FDIS-versie (Final Draft International Standard). In de laatste ronde van de stemming moeten minimaal 75 percent van de deelnemende landen positief stemmen om de norm als International Standard te publiceren. In deze tabel vind je een overzicht van de verschillende stadia waarin een standaard zich kan bevinden. ISO/DIS 9000 (die de kwaliteitsmanagementprincipes omvat) en ISO/DIS 9001 bevinden zich momenteel (juni 2014) in stadium 40:00. Eens de DIS verspreid is, verspringt de status naar Wat is de High Level Structure in de nieuwe ISO 9001? ISO wil dat alle normen voor managementsystemen (zoals kwaliteit, milieu en veiligheid) op elkaar worden afgestemd, met waar mogelijk dezelfde hoofdstuktitels, volgorde van hoofdstukken, definities en gebruik van identieke formuleringen. Deze wens tot uniformiteit tussen de normen voor managementsystemen heeft geleid tot de uitgave van de ISO-richtlijn Annex SL (voorheen Guide 83 ). De nieuwe indeling verandert niets aan de vereisten in de normen, maar helpt wel om het taalgebruik en de gehanteerde managementbenaderingen beter op elkaar af te stemmen. Annex SL heeft hierbij de aanbevelingen van de gemeenschappelijke technische coördinatiegroep (Joint Technical Coordination Group JTCG) overgenomen. De nieuwe structuur zorgt voor een eenvoudige integratie wanneer de gebruiker managementnormen wenst te combineren in één systeem. (bron: certiked.nl) 9. Heb ik zelf inspraak in het tot stand komen van een norm als de nieuwe ISO 9001? Wie deelneemt aan de normalisatiewerkzaamheden beslist mee over de inhoud van de normen en richtlijnen en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven. Alle belanghebbenden, of het nu gaat om producenten, ondernemers, dienstverleners, gebruikers, overheden, consumenten- of onderzoeksorganisaties, kunnen via hun nationaal normalisatie-instituut hun stem laten horen.

17 17 Voor wat betreft ISO 9001 kan je deelnemen aan de internationale normalisatiewerkzaamheden door lid-expert te worden van het Belgische NBN-spiegelcomité van ISO/TC176, waarvan Certibel sinds kort de sectoroperator is. Je kunt dan mee stemmen en je krijgt toegang tot de ontwerpversies van de normen uit de ISO 9000-familie. Lid worden kan door een te sturen aan Certibel op Certibel is de koepelorganisatie van de certificatiebureaus. Het introductietarief voor het lidmaatschap 2014 bedraagt 200.

18 18 De nieuwe ISO in de praktijk Vuistregels voor een doelgericht en efficiënt procesbeheer Sinds versie 2000 is de procesbenadering aanwezig in de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001, maar bedrijven houden er niet altijd even consequent rekening mee. In de nieuwe ISO 9001:2015 is er geen ontkomen meer aan. Met een expliciete, duidelijke beschrijving van de vereisten inzake procesbeheer haalt de nieuwe standaard de procesbenadering helemaal uit de schaduw. Werken met processen is en blijft een moeilijke horde. Kwinta vroeg aan verschillende specialisten tips om op een mensgerichte, innovatieve manier een procesgedreven organisatie op de sporen te zetten. 1/ Doorgrond de betekenis van een proces Een proces is een verzameling van onderling samenhangende activiteiten of handelingen die invoer (input) omzetten in uitvoer (output). Een proces is gericht op het doelbewust tot stand komen van een product of dienst voor een interne of externe klant. Elke stap of activiteit is belangrijk en voegt een stukje waarde toe. Processen kan je volgen van begin tot eind. Alle deelnemers aan een proces handelen met het einddoel voor ogen. De procesdoelstellingen horen gericht te zijn op de verwachtingen van en overeenkomsten met de klant. Tip: Een proces stopt meestal niet aan de afdelingsgrenzen, het overschrijdt organisatorische, functionele afdelingen. 2/ Een proces is geen procedure ISO 9001 vraagt dat je je processen definieert, beschrijft, analyseert, meet en verbetert. Nogal wat bedrijven beschrijven hun processen op een theoretische manier, terwijl een proces net iets heel praktisch is. Processen beschrijven houdt in dat je de stroom van werkzaamheden, de dagelijkse routine als het ware, in kaart brengt. Een procesbeschrijving is een

19 19 overzichtsvoorstelling van gebundelde activiteitengroepen die elkaar aanvullen en opvolgen in een groter geheel. Veel bedrijven verwarren processen met procedures. Een procedure is een werkwijze, een methode. Procedures leggen vast hoe er wordt gewerkt. Bedrijven met twintig procedures hebben niet noodzakelijk twintig processen. Zo is ontwerp en ontwikkeling één proces, terwijl het meerdere procedures kan omvatten, bijvoorbeeld voor planning, specificatie, verificatie, validatie en vrijgave. Tip: Zorg in je organisatie voor een goed inzicht in de processen. Hoe groter dat inzicht, hoe gemakkelijker het is om de routine aan te passen met het oog op een betere werking en een hogere klantentevredenheid. 3/ Kies de juiste KPI s en kies er niet te veel KPI s (kritieke prestatie-indicatoren) meten of het proces goed verloopt en of je de doelstellingen van het proces haalt. Fungeren je KPI s als een organisatiekompas? Vertellen de meetpunten je wanneer het tijd is om bij te sturen, zodat je geen fouten maakt? Dan is de kans groot dat je de juiste indicatoren te pakken hebt. Het is beter een klein aantal betrouwbare meetpunten te definiëren dan een lange reeks nietszeggende indicatoren die enkel uit de schuif komen als het tijd is om te rapporteren. De indicatoren moeten leven en medewerkers moeten ze als nuttig voor hun job ervaren. Dat betekent dat de doelstellingen op de eerste plaats haalbaar moeten zijn en dat je medewerkers inzicht geeft in hoe ze het streefdoel op een behapbare manier kunnen bereiken. Tip: Maak het resultaat van je meting permanent zichtbaar voor allen die bij het proces betrokken zijn. 4/ Vermijd suboptimalisatie Indicatoren zijn er niet om mensen op af te rekenen, wel om tijdig een proces bij te sturen. Toch zien werknemers metingen vaak als een vorm van controle, een bedreiging. Een proceseigenaar die zorgt voor beheer en verbetering van het proces wordt niet zelden beoordeeld op de resultaten van het proces waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Dat leidt niet alleen tot het kiezen van de verkeerde indicatoren veilige in plaats van relevante het zorgt tevens voor suboptimalisatie: de resultaten van het eigen proces worden belangrijker geacht dan die van het bedrijf in zijn geheel. Met de medewerkers goed communiceren over de bedoeling van indicatoren is onontbeerlijk.

20 20 Tip: Laat je medewerkers meedenken over een manier om een KPI op te volgen zonder al te veel bijkomend werk. Richt je op het behalen van teamdoelstellingen in plaats van individuele doelen 5/ Heb geduld Goede indicatoren zijn vaak niet eenduidig meetbaar. Je kunt ze niet simpelweg langs een meetlat leggen. Soms is het lang zoeken om de juiste indicator te vinden voor een gegeven dat je wil meten. Dat geduld hebben organisaties dikwijls niet. Ze trekken voorbarige conclusies op basis van verkeerd of te snel gekozen indicatoren. Tip: Gun jezelf de tijd om een werkbare set van indicatoren op te bouwen en er verantwoord mee om te gaan. 6/ Formuleer je meetpunten positief Metingen hoeven geen negatieve weerklank te hebben. Als je de indicatoren positief formuleert, creëer je goesting. Mogelijkheden te over: druk criteria uit in procent succesgraad in plaats van faalgraad; geef het aantal opgeloste problemen aan in plaats van het aantal non-conformiteiten in een proces; kwantificeer de verbetering van kwaliteit of werkcondities in een proces, bereikt door een verbeteractie; meet hoeveel keer de medewerkers het probleem van een collega helpen oplossen. Tip: Praat over optimaliseren in plaats van besparen. Optimaliseren houdt de focus op de toekomst, op wat je wil bereiken. Where the focus goes, the energy flows. 7/ Leg verbanden met andere processen Processen staan niet op zich, ze zijn vaak met elkaar verweven. De output van het ene proces vormt de input voor een ander. Het verdient aanbeveling om de meetpunten van een proces zo te bepalen dat de resultaten beter worden naarmate andere processen erop vooruitgaan. Dat verhoogt de interesse bij medewerkers om te werken aan de overkoepelende organisatiedoelstellingen. Je kunt bijvoorbeeld het succes van een verkoopproces koppelen aan het beperken van het aantal klantenklachten. Zo wek je bij verkopers interesse voor product-, productie- en leveringskwaliteit. Tip: Moedig je medewerkers aan om zoveel mogelijk over het muurtje van de eigen afdeling en het eigen proces te kijken. 8/ Hou rekening met het volatiele en modulaire karakter van processen

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie