inclusief praktijkbeschrijvingen door: ir. Anneloes Cordia 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inclusief praktijkbeschrijvingen door: ir. Anneloes Cordia 2014"

Transcriptie

1

2 ehealth voor zorgprocesinnovatie volgens Design for Lean Six Sigma en ISO 9001 (NEN- EN 15224) Ontwerp van ehealth- technologie voor urgentiebeoordeling en communicatie, inclusief praktijkbeschrijvingen door: ir. Anneloes Cordia 2014 Met bijdragen van: Prof. dr. Helianthe Kort, dr. Henk Rosendal, dr. Ton Bakker, dr. Hans Duits RA en drs. Wil van Erp. Colofon Deze publicatie is een bijdrage van Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) aan het door Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, lectoraat Vraaggestuurde Zorg, Prof. dr. Helianthe Kort) toegekende SIA Raak- internationaal- project ( INT) Predictors voor gebruik van e- Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ). De ambitie en doelstelling van dit project is onder andere om werkwijzen en methoden te ontwikkelen voor het gebruik van informatie- en communicatie technologie (ICT) over een internet infrastructuur ter bevordering van gezondheid en welzijn op afstand (ehealth). Met deze werkwijzen en methoden wordt het werk van zorgprofessionals verlicht en past de zorg beter bij de hulpvraag van de oudere (kwetsbare) cliënt. Dit houdt in dat zorgprocessen opnieuw vormgegeven moeten worden om de vraagsturing vanuit de cliënt enerzijds en de mogelijkheden van de professional en zorgorganisatie anderzijds beter op elkaar aan te laten sluiten, binnen de financiële kaders die hiervoor gesteld zijn. Deze publicatie is ook mogelijk gemaakt door het door SIA Raak gesubsidieerde project De Vitale Link ( INT) waarvan we de evaluatieresultaten als casusstudies in deze publicatie hebben opgenomen. Dit eboek is een uitgave van Rotterdam University Press van Hogeschool Rotterdam, Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam, 27 maart ISBN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave VOORWOORD SUMMARY BEGRIPPENLIJST INLEIDING KWALITEITSSYSTEMEN Innovatie door kwaliteitsdenken ISO 9001 voor de zorg (NEN- EN 15224) Klantgerichtheid Leiderschap Betrokkenheid van medewerkers Procesbenadering Systeembenadering van beheer Continue verbetering Besluitvorming op basis van feiten Win- winrelaties met leveranciers Design for Lean Six Sigma Lean Thinking Six Sigma Theory of Constraints Anticiperen op kwaliteitskenmerken 37 2 ONDERZOEKSPROGRAMMA ZORGINNOVATIE MET TECHNOLOGIE Doel van het onderzoeksprogramma Ontwerpmethodologie Case De Vitale Link Uitgangspunten van het project Ontwikkelingsaanpak Implementatie en Gebruiksonderzoek Evaluatie van de stakeholders Toekomst Case Toezicht s Nachts Aanleiding voor een nieuw systeem Ontwikkelingsaanpak Realisatie en implementatie Evaluatie van de stakeholders 62 3

4 2.5 Conclusie over aanpak ehealth- projecten 64 3 INNOVATIE EN KWALITEIT; TRENDS IN BELEID Samenwerken voor (gezondheids- )winst Van DBC s naar DOT s Van CVZ naar Zorginstituut voor kwaliteit en transparantie Van HKZ naar NEN- EN Overwegingen van MEE 74 4 EHEALTH VOOR DOELMATIGHEID EN TRANSPARANTIE Experimenten en onderzoek ZonMw; randvoorwaarden onderzoek VWS; Regelarme Instellingen Zorggroep Meander; ipad Scheper Ziekenhuis; telemonitoring AMC; web- portaal Ministerie van VWS en Vilans; In voor zorg! Innovatierichting ehealth Dwingende voorwaarden Kansen voor ehealth Kennis door informatie delen Implementatie 85 5 KANSEN VOOR ZORGDOMEINEN Prof. dr. Helianthe Kort, lector Vraaggestuurde Zorg aan Hogeschool Utrecht Dr. Henk Rosendal, lector Wijkzorg aan Hogeschool Rotterdam Dr. Ton Bakker, lector Functiebehoud bij Ouderen aan Hogeschool Rotterdam en psychogeriater Dr. Hans Duits RA, lector, en drs. Wil van Erp, docent- onderzoeker, bij lectoraat Financieel- Economische Advisering bij Innovatie, Hogeschool Utrecht 92 LITERATUURLIJST EN VERWIJZINGEN OVER DE AUTEUR EN DANKWOORD

5 Voorwoord Allereerst een verklaring bij de atypisch voorplaat van een stiletto- race voor dit boek over de zorgsector. Ik heb deze foto gekozen omdat innovatie in de zorg hard nodig is. Nu al lopen de meeste dames in de zorg op hun tenen maar krijgen niet de kans ook echt hard te lopen. In dit boek toon ik aan dat werken in de zorg beter kan met behulp van ehealth en ICT- systemen net zoals op je tenen lopen met naaldhakken comfortabeler is dan zonder. Door te innoveren kunnen we in deze sector weer samen plezier hebben terwijl we ons stinkende best doen om in een spannende competitie voor het beste resultaat te gaan. Werken in de zorg wordt dan weer sexy en dynamisch. Ik zal hierna aangeven hoe deze publicatie hieraan kan bijdragen en waarom het onderwerp ehealth voor zorgprocesinnovatie voor iedereen zo belangrijk is. Een verdere groei van de zorgkosten is ongewenst omdat anders onze welvaart gevaar loopt. De directe kosten en indirecte lasten voor zorg hebben gevolgen voor de koopkracht van burgers en daardoor ook voor onze economie. Voor het doelmatig leveren van kwalitatieve zorg zal de zorgsector wel moeten veranderen. Het gebruik van technologie zal als katalysator kunnen dienen om deze verandering in te zetten. De transitie, waar de zorgsector voor staat, gaat echter verder dan het moderniseren van de middelen. Hiervoor is een cultuuromslag nodig. De zorgsector en zoveel andere (semi- )publieke sectoren zijn nu vooral gericht op een probleemgericht productenaanbod, waarbij de winst wegvloeit door ondoelmatigheid. Dit terwijl er voldoende financiële ruimte is wanneer de zorgsector zijn organisatie anders zou inrichten en zou transformeren naar een oplossingsgericht dienstenaanbod, dat voldoet aan de verwachtingen van de vraag. De opgave is om van een versnipperd aanbod van generieke (voor iedereen gelijke) producten over te stappen naar een organisatie overstijgende samenwerking. Hiermee kunnen klantspecifieke diensten geleverd worden, die op effectiviteit beoordeeld en beloond worden. Uiteindelijk zal niet alleen de ontvanger van diensten tevreden zijn, maar ook de organisaties en de werknemers, die in staat gesteld worden, professioneel op de vraag te reageren. Nu worden ehealth en ICT- systemen vaak nog op basis van vrijwilligheid gebruikt door zowel professionals als cliënten na introductie. De meerwaarde van deze systemen is vaak nog onvoldoende duidelijk, omdat deze vooral op productniveau bekeken worden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak zodat de meerwaarde vanuit een systeembenadering beoordeeld zal gaan worden. Ook de Europese Commissie is begaan met de kansen voor ehealth. Het Europees Parlement heeft het vernieuwde actieplan ehealth goedgekeurd en wil toewerken naar een volledig gebruik van digitale oplossingen in de gezondheidszorgsystemen van Europa. Het aansluiten van iedere Europese inwoner op breedbandinternet is voor gezondheid en welzijn van burgers in de toekomst even betekenisvol als de introductie van infrastructurele voorzieningen voor schoon drinkwater en vuilwaterafvoer. Hoewel het actieplan spreekt van het in Europees verband harmoniseren en ontwikkelen van ehealth richtlijnen is ook op nationaal niveau nog een weg te gaan, ondanks dat Nederland tot de kopgroep behoort bij het gebruik van ehealth. Het aanbieden van ehealth oplossingen wordt extern afgedwongen door de plicht om doelmatig kwalitatieve zorg te leveren en de eisen die zorgnetwerkpartners aan elkaar opleggen. Samenvattend geeft ehealth ons het volgende toekomstperspectief: Voldoen aan de vraag; ehealth biedt de mogelijkheid om zorg dichter bij de burger te organiseren door afstanden te overbruggen en de toegankelijkheid te vergroten. ehealth is meer dan een vervanging van een deel van de fysieke contacten; 5

6 Snellere en betere beslissingen; ehealth maak het mogelijk om leiderschap te delegeren door organisaties heen door snel de juiste besluiten, op het goede moment en op de gewenste plaats te kunnen nemen; Betere samenwerking; ehealth biedt mogelijkheden om informatie tussen de interne en externe datasystemen uit te wisselen. Alleen door uitwisseling van informatie kan een cliënt een continuüm van zorg geboden worden, die discipline overstijgend en organisatie overschrijdend is; Hogere arbeidsproductiviteit; Verbeterde zorgprocessen zullen om ehealth- oplossingen vragen zodat door cliënten gewaardeerde prestaties in minder tijd geleverd kunnen worden. ehealth is een middel om veranderingen door te voeren en niet de veroorzaker van de impact van die veranderingen; Betere kwaliteit zorg: ehealth kan kwaliteit meetbaar aantonen. Bovenstaande argumenten zijn belangrijke kernwaarden voor de invoering van kwaliteitssystemen. Het ontwikkelen van ehealth oplossingen is daarom ook niet los te zien van kwaliteitsvraagstukken. Daarom brengen we in deze publicatie kwaliteit en innovatie samen. Hiervoor beschrijven we naast de nieuwe internationale zorgstandaard NEN- EN 15224, die is gebaseerd op ISO 9001, ook de methodieken van Lean Thinking, Six Sigma, de Theory of Constraints en de manier waarop deze samenkomen in de innovatiemanagementtheorie Design for Lean Six Sigma. Deze publicatie dient als basis voor het ontwikkelen van cursusmateriaal voor verschillende doelgroepen, zoals docenten in zorgopleidingen en zorgprofessionals en management in de zorg, met als doel ehealth en ICT- systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt de publicatie informatie aan organisaties over de manier waarop zij met ehealth hun zorgprocessen kunnen innoveren voor meer doelmatigheid en waardecreatie en kunnen anticiperen op toekomstige randvoorwaarden. En uiteraard geeft dit boek inzicht over de invoering en gebruik van ehealth aan iedereen die streeft naar een gezonde gezondheidszorg. ir. Anneloes Cordia, emeritus lector Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Rotterdam 6

7 Summary The availability of Health Care should be for those in need. The contradiction is however, that the need of individual clients is often ignored and only high- income market segments can pay the real costs. We have introduced Care Insurances to repair these inconsistencies. Care insurance systems however should treat every client, as equal, though there is a variation in personal preferences. Also care costs and quality experience are often not judged by the same entity. This makes most care organizations not efficient, their decisions not transparent and more over clients not satisfied about their treatment. Innovation could repair this malfunctioning. A more sustainable approach is a necessity for keeping Health Care accessible for everyone in the future. An answer could be the introduction of ehealth and innovative ICT systems for improving quality and cost effectiveness when developed as enabler for care process innovation. The implementation of technology is often not meeting the requirements of care organizations because it forces care process changes without sufficient impact research. In this publication we show how Quality Management Systems could be a good guide for care process innovation using ehealth and ICT systems as enablers. Therefor we first start to explain the principles of the new international standard EN (Health care services Quality management systems Requirements based on EN- ISO 9001:2008), Lean Thinking, Six Sigma, the Theory of Constraints and how they come together in the innovation management tool Design for Lean Six Sigma (DfLSS). All these quality improvement systems are focussing at designing workflows that fit into a system approach of the organisation starting with the needs of individual clients. These workflows should result in care services for satisfied customers and other stakeholders. The design of these workflows should therefor be less complex and comprehensive for everyone, should add value for the customer at the right timing and should reduce failures. The second chapter describes two ehealth cases in the field of domotics that were developed using the principles of above- mentioned Quality Management Tools. The first case is an ICT communication system for a 24- hour care service dwelling with seperate independent apartments and the second case is a night monitoring system for patients with dementia having fall risks. In both cases the conclusion was that survey for care services should be directed to enhance care process improvements. The technological development of the domestic ICT systems should follow these enhancements as enabler in several stages. Care organizations that take quality and cost effectiveness serious are dynamic and should have suppliers of ICT systems who adapt their systems towards new workflows as part of their services. Technology companies should therefor follow the evolution of care workflows and should have interest as business partner in achieving improved organizational performances of their customers. The third chapter describes the policy changes of the Dutch Government that were initiated to slow down the continuous rising care costs that are now one of the highest per capita in the world. In this chapter we show the correlations and overall innovation direction that enhance quality systems and the necessity to introduce ehealth and ICT data sharing systems between care network partners. One of the changes is that care organizations have to prove effectiveness of their treatment plan for individual clients and prove that they have done all activities for achieving the expected result before their invoices are paid. Therefor all data have to be registered and analysed. The whole sector should therefor transform to digital registrations because all manual registered paperwork would be considered as not adequate and cost effective for transparency in network data sharing and enhancing treatment effectiveness. 7

8 The fourth chapter describes some surveys and experiments of ehealth and ICT. Most experiments that include technology are limited in size and impact. The experiments that started with organizational changes supported by technology reported more progress. In this chapter we show how to recognize and implement innovation opportunities. Furthermore we describe the next challenge following the ambient living technology development, the CareCloud. The CareClould open innovation platform includes mobile devices and app developments that can combine data from different sources for analysis, treatment effectiveness and client based care processes. This CareCloud will be a necessity for the ultimate data exchange and knowledge sharing revolution. Only when in the next decade care technology research and development should achieve this real- time knowledge and data- sharing platform, it will be possible that care network partners can offer a continuum of care to their mutual clients. The last chapter has contributions of several Dutch Professors in Care to show us how we can improve several care domains using ehealth and ICT as a next step. This publication will give you the necessary insight to cope with the challenges of accelerating performances and what strategies will be effective. 8

9 Begrippenlijst 5S AWBZ Cliënt Clusters Cocreatie Continuüm van zorg DBC DECT Devices DfLSS Werkplekinrichting volgens 5 principes (woorden in Japans beginnend met een S), zodat de werknemer gefocust is op het werk, alle middelen voorhanden zijn om het werk uit te voeren en vastgehouden wordt aan de afgesproken systematiek. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten betaalt langdurende zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet wordt betaald uit collectieve middelen en is onderwerp van hervomingen in de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is de vervanger van de AWBZ waarin het verzekerd pakket en de zorginhoudelijke toegangscriteria op wetsniveau vastgelegd zijn en de zorgplanbespreking wettelijk is verankerd ter versterking van de keuzevrijheid van de cliënt. Een cliënt is een klant in relatie tot dienstverlenende beroepen. In de zorg wordt vaak het woord cliënt in plaats van patiënt gebruikt, omdat niet iedere klant ziek is. Samenwerkingsverbanden in waardeketens en waardenetwerken vormen clusers op reginonaal niveau, technologisch niveau, productniveau of anderszins. Clusters als geheel overstijgen het concurrentievermogen van de bewuste of onbewuste leden door samenwerking en/of kennisdeling. Het als partners samen ontwerpen van nieuwe diensten of producten. Het risico en de baten zijn voor de partners evenredig en gerelateerd aan hun inspanning. Ononderbroken procesgang van zorg voor een cliënt, die discipline overstijgend en organisatie overschrijdend is. Continuïteit van zorg is een continu aanbod van zorg van een enkele zorgorganisatie. Continuïteit van zorg van verschillende zorgaanbieders is geen garantie voor het continuüm van zorg voor een enkele cliënt. Diagnose Behandel Combinaties zijn vaste productprijzen afhankelijk van de diagnose- stelling; er wordt uitgegaan dat een bepaalde diagnose altijd een aantal behandelingen vereist waarop de vaste prijs gebaseerd is. DECT is een draadloos inhouse telefoonsysteem en staat voor Digital Enhanced (European) Cordless Telecommunications. Het bestaat uit draagbare handsets en een basissation of telefooncentrale met een of meerdere access points voor draadloze communicatie. Dit systeem werkt volgens de Amerikaanse CT3 norm en GAP (Generic Access Profile)- standaard zodat apparaten van verschillende fabrikanten uitwisselbaar zijn. Devices zijn willekeurig gekozen digitale apparaten waarmee een digitale dienst uitgevoerd of ontvangen kan worden. Hieronder vallen tablets, smartphones, PC s, draadloze DECT telefoons, Pagers, GSM- telefoons, PDA s, enzovoort. Design for Lean Six Sigma is een innovatiemethode die uitgaat van het (her)ontwerpen van nieuwe processen in een bestaande context door te 9

10 anticiperen op kwaliteitskenmerken zoals bij Lean en Six Sigma worden aangeduid. DfLSS is een vergaande, gestructureerde methodiek in projectfasering om producten, diensten en processen vanaf het ontwerpstartmoment in harmonie te brengen voor optimale prestaties. Het is een proactieve methodiek, die zich richt op nieuwe activiteiten en streeft naar hoogstaande kwaliteit en klanttevredenheid tijdens het ontwikkelingsproces. DIS DMAIC Doelmatigheid Doorlooptijd DOT Eerste (1 ste ) lijnszorg ehealth Ethernet Farmacotherapeutisch Kompas (FK) Genchi Genbutsu DBC Informatie Systeem is een beveiligd landelijk en onafhankelijk actueel informatiesysteem voor de uitwisseling van data uit de DBC- registraties van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. De DMAIC- cyclus (Define, Measure, Analyse, Implement en Control) is onderdeel van de Six Sigma methodiek en wordt ingezet wanneer een of meerdere prestatie- indicatoren in bestaande processen voor verbetering in aanmerking komen. De M staat voor het meten van het 'bestaande' prestatieniveau, mogelijke besturingen of hoofdoorzaken, zodat na het doorlopen van de cyclus de verbetering aantoonbaar is ten opzicht van de oude waarde. Een procesactiviteit is doelmatig wanneer met zo min mogelijk input en inspanning (middelen, tijd, arbeid) de gevraagde hoeveelheid output, die voldoet aan de gestelde kwalteitsindicatoren, geleverd wordt. De tijdsduur tussen het starten en het beëindigen van een procesgang DOT (DBC Op weg naar Transparantie) staat voor afrekening achteraf op basis van resultaat en transparantie van de procesmonitoring. Doel van DOT is de vereenvoudiging van het DBC- systeem door het terugbrengen van het aantal mogelijke bekostigingsregelingen met 85 procent en deze regelingen onafhankelijk van specialismen op te stellen. Eerste lijnszorg is gezondheidszorg waarbij de hulp rechtstreeks toegankelijk is zonder verwijzing. Onder ehealth wordt het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) verstaan met name het gebruik van internet- technologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. ehealth is het gebruik van ICT bij gezondheidsproducten, - diensten en processen in combinatie met organisatorische veranderingen in de gezondheidszorgstelsels en nieuwe vaardigheden voor de verbetering van de gezondheid van de burgers, de efficiëntie en productiviteit bij het verstrekken van gezondheidszorg, en de economische en sociale waarde van gezondheid. ehealth heeft betrekking op de interactie tussen patiënten en zorgverleners, de overdracht van gegevens tussen instellingen en de communicatie tussen patiënten en gezondheidswerkers. Ethernet is een netwerkstandaard waarin vastgelegd is hoe systeemcomponenten in een bedraad netwerk met elkaar verbonden zijn en communiceren. Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor zorgprofessionals gratis beschikbaar gesteld door het CvZ (Zorginstituut Nederland) op fk.cvz.nl Het is volgens Genchi Genbutsu in het Toyota Productie Systeem alleen mogelijk een probleem op te lossen door ze zelf te ervaren; een manager die slechts via 10

11 rapportages geïnformeerd wordt, is niet in staat goed mee te denken met de werkelijke oplossing. GGZ Heijunka HKZ ICT IP ISO 9001 Jidoka Just in Time (JIT) Kanban Klanttevredenheid KMS Geestelijke Gezondheidszorg Heijunka is in het Toyota Productie Systeem het organiseren van de productie in een flow zonder interupties of tussenvoorraden. De verschillende flows van deelprocessen worden op elkaar afgestemd om tot een gelijkmatige output van eindproducten te komen (vergelijkbaar met een kabbelende rivier waarbij langzame bypasses en stroomversnellingen bij elkaar komen). Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector is gebaseerd op ISO 9001 en moet worden gezien als een sectorspecifieke verbijzondering. Meer dan 3000 organisaties in zorg en welzijn hebben in Nederland een HKZ- certificaat behaald Informatie en Communicatie Technologie; hieronder vallen telecommunicatie, computersystemen, dataverwerking en opslag, hardware en infrastructuur, software applicaties, serverdiensten, communicatieprotocollen, enzovoort. Met het Internet Protocol worden de regels aangeduid waarmee data over een netwerk verspreid kan worden. Een onderdeel hiervan vormt het IP- adres waarmee de adressering voor het verzenden van data geregeld wordt. Zo zijn er publieke IP- adressen in het publieke domein en IP- adressen in de lokale (privé of bedrijfs- ) computernetwerken, waardoor van punt naar punt informatie uitgewisseld kan worden. De International Organization for Standardization is een norminstituut dat door de landelijke norminstituten gevoed wordt. De ISO 9001 norm wordt om de 4 jaar geactualiseerd hetgeen in de extentie te zien is, zoals ISO 9001: De norm betreft de kwaliteitsstandaarden voor het voortbrengen van goederen en diensten in de breedste zin. Volgens deze norm moet het kwaliteitsbeleid vastgelegd worden in een Kwaliteitsmanagement systeem en bekend zijn bij alle medewerkers. Certificering volgens de ISO normen worden verzorgd door geacrediteerde bedrijven. In het Toyota Productie Systeem krijgen operators door Jidoka de verantwoordelijkheid het proces te stoppen bij afwijkingen, die een negatieve invloed op de kwaliteit hebben. In het Toyota Productie Systeem is Just in Time een methode om de (tussen- ) voorraden te minimaliseren door het naadloos aansluiten van de bevoorading door toeleveranciers aan processen waardoor buffervoorraden niet meer nodig zijn. n het Toyota Productie Systeem is Kanban een visueel signaal voor werknemers om een actie te starten, zoals een label of meerkleurig stoplicht. De methode is direct en laagdrempelig. Een tevreden klant is een klant die krijgt wat hij verwacht (de klantenvraag). Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) legt de organisatorische variabelen en 11

12 doelstellingen vast rond kwaliteit evenals het managementsysteem om kwaliteit te beoordelen, te handhaven en te verbeteren. De maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan verschillende kwaliteitsnormen, zoals NEN- EN 15224, worden in het KMS verenigd. KPI Launching customer Lean mhealth Muda NEN- EN NZa Operational Excellence PA (Physician Assistant) PDA PDCA- cyclus Kritieke Prestatie Indicatoren of Key Performance Indicators zijn indicatoren waarmee kwaliteit voorspeld kan worden. De indicatoren zijn bij Six Sigma gericht op meetwaarden van het proces. Het procesverloop geeft een voorspelbare uitkomst wanneer de indicatoren binnen de acceptabele variaties blijven. De eerste betalende klant van een nog niet uitontwikkeld product. De klant is partner voor de ontwikkeling door een testlocatie ter beschikking te stellen en door zijn aankoop de ontwikkeling te financieren. Lean gaat uit van het elimineren van activiteiten, die geen waarde toevoegen in het perspectief van de klant. Men kan hier denken aan het wegnemen van wachttijden, het vereenvoudigen van administratie of het voorkomen van onnodige goederenbewegingen. mhealth is een verbijzondering van ehealth door de inzet van mobiele devices en mobiel internet. Muda is het Japanse woord voor verspilling. Hoewel volgens Lean het streven is om de verspilling geheel te elimineren, zal de oorzaak van verspilling nooit helemaal weggenomen kunnen worden. Dit restdeel wordt dan Muda genoemd. NEN- EN is een nationale (NEN) en Europese (EN) norm gebaseerd op een internationale (ISO) standaard. De NEN- EN is de nederlandse vertaling van de IS norm gericht op de praktijk van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt wanneer nodig tarieven, prestaties en budgetten vast als marktmeester in de zorg. Zij adviseren de minister over spelregels, mogelijke inconsistenties en belemmeringen en houdt toezicht op drie publieke belangen, namelijk transparantie, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Operational Excellence heeft als doel uiteindelijk op alle operationele gebieden te excelleren door continu te verbeteren. Niet alleen het Six Sigma- niveau behalen maar ook innovatie, samenwerking, duurzaamheid en personeelsbeleid behoren tot de aandachtsgebieden. De Physician Assistant is een medische professional op master hbo- niveau die onder supervisie van een arts een aantal medische taken op zich neemt. Personal Digital Assistent is een wifi Smartphone met touchscreen zonder gsm- telefonie- mogelijkheid Plan, Do, Check and Act - cyclus is de cyclus voor het opstellen van plannen, het uitvoeren van de acties die in het plan staan, het evalueren van de resultaten en het zo nodig verbeteren van deze resultaten, waarna de cyclus opnieuw kan worden doorlopen. 12

13 Process capability Cp Programma van Eisen (PvE) Pull Flow Poka- yoke Risicomanagement Sigma (σ) Six Sigma (6 σ) Slimmer werken SO Sociale innovatie Systeemintegratie (system integrator) De nauwkeurigheid van een proces; gevraagde toleranties van een product mogen nooit kleiner zijn dan het proces kan waarmaken. Het Programma van Eisen is een dynamisch document met organisatorische, commerciële en technische eisen in verschillende afhankelijkheden. Het Programma van Eisen wordt in de verschillende ontwikkelingsfasen uitgebreid en aangepast door het voortschrijdend inzicht. In het Toyota Productie Systeem wordt gesproken over Pull Flow wanneer de flow productie bestuurd wordt naar aanleiding van de vraag. Flow productie staat voor een productiecyclus waar zonder oponthoud waarde toegevoegd wordt. Een lopende band is daar een vroeg voorbeeld van. Poka- yoke is het Japanse woord voor vergissing- proof. Dit wordt uitgevoerd door het ontwerp zo dwingend te maken dat een handeling alleen op de juiste manier mogelijk is. Risicomanagement heeft als doel te voorkomen dat incidenten of ongewenste gebeurtenissen, met de negatieve gevolgen daarvan, plaatsvinden. Risicomanagement staat voor alle activiteiten die benodigd zijn om de ongewenste gevolgen van risico s te voorkomen, zoals de inventarisatie van risico s, anticiperen op risico s door het nemen van maatregelen, het behandelen van de gevolgen van risico s, risicoaanvaarding en communicatie over risico's. Sigma staat in de statistiek voor de standaarddeviatie. Deze staat voor de mate van spreiding of verdeling van waarden rondom een streefwaarde. Six Sigma is een statistische procesverbeteringsmethode en staat voor zesmaal de standaard deviatie. De methodiek streeft naar goedkeur van alle waarden binnen de +6 en 6 sigma vanaf de streefwaarde. Dit is te realiseren door processen nauwkeuriger te maken en/of de toleranties voor afkeur te verruimen. Slimmer werken staat voor sociale innovatie waarbij een betere interactie en organisatie van werknemers bijdraagt aan een hogere doelmatigheid. Specialist Ouderenzorg. Sociale innovatie staat voor innovatie van de organisatie en sociale interacties tussen werknemers en leidt onder andere tot slimmer werken. Sociale innovatie wordt uitgevoerd door de werknemers zelf die in groepen een betere manier van werken uitdenken en implementeren. Volgens het Europese Parlement bestaat innovatie uit verschillende componenten. Naast sociale innovatie is dat technologische-, business model-, financiële- en ecologische innovatie. Bij iedere innovatie zijn meerdere componenten betrokken, waarbij sociale innovatie in meer of mindere mate niet mag ontbreken. Een system integrator is een bedrijf dat met ingekochte elektronische modules van verschillende fabrikanten een totaal system naar eigen ontwerp realiseert. Hiervoor is het nodig de modules te koppelen en schakelingen te programmeren, zodat het systeem naar de wens van de klant functioneert. Vaak zal een system integrator zorgdragen voor installatie, onderhoud en upgrading. 13

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg Sonja Barends Projectleider Kenniscentrum

Nadere informatie

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014

Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie. Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Toekomst van pijnrevalidatie vanuit het managementperspectief Efficiënter selecteren voor pijnrevalidatie Leo D. Roorda 24 oktober 2014 Voorstellen Leo D. Roorda Reade Achtergrond Revalidatiearts, fysiotherapeut

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Certificatie. In de Zorg. Kwaliteit zichtbaar maken. Certificatie in de Zorg

Certificatie. In de Zorg. Kwaliteit zichtbaar maken. Certificatie in de Zorg Certificatie In de Zorg Kwaliteit zichtbaar maken Certificatie in de Zorg Over Hein Dekker www.auditnetwerk.nl www.goudenoor.nl Certificatie in de Zorg Over ons Onze missie: Kwaliteit zichtbaar maken,

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem Ontwikkelingen in omgeving 1. Vraag naar klinische geriatrische

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 LEAN ISO 9001 Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 Wie is er bekend met: ISO 9001 ISO 9001:2015 LEAN 2 LEAN ISO 9001 ISO 9001 Algemeen toepasbaar bedrijfskundig model om je organisatie adequaat in

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Tijd voor verandering: Lean Security. Simpeler, sneller, goedkoper, flexibeler en toch effectief

Tijd voor verandering: Lean Security. Simpeler, sneller, goedkoper, flexibeler en toch effectief Tijd voor verandering: Lean Security Simpeler, sneller, goedkoper, flexibeler en toch effectief Lean Security Mei 2013 Informatiebeveiliging Het inrichten van informa>ebeveiliging blijkt iedere keer weer

Nadere informatie

Lean thinking op de SEH: ervaringen in het AMC. Dr. ir. Remco Rosmulder

Lean thinking op de SEH: ervaringen in het AMC. Dr. ir. Remco Rosmulder Lean thinking op de SEH: ervaringen in het AMC Dr. ir. Remco Rosmulder Hoogste urgentie 2 van 31 En de overige 95% van de patiënten? 3 van 31 Uitdagingen Hoe kunnen we meer doen van wat we al goed doen?

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader 1 Kwaliteitsmanagement theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1 1. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement richt zich op de kwaliteit organisaties. Eerst wordt het begrip

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Zorgsysteem onder druk Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag,

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut

René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut Wat is Lean... R éa dt René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut Lean Management Instituut LMI is de Nederlandse tak van het Lean Global Network, eennon profit non corporation met het hoofdkantoor

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Indices. Quality control

Indices. Quality control Indices Quality control Indices Introduction Quality management Materials and Methods Overview indices Index of Treatment Need (IOTN) Peer Assessment Rating (PAR) ABO score (DI) 2 Quality? Value Facial

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Lean management in een paar minuten

Lean management in een paar minuten management in een paar minuten Introductie De term staat voor slimmer, sneller en slanker alles met de helft doen: slimmer werken, niet harder! is een managementfilosofie en een bedrijfsstrategie Focus

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland Blockchain de zorgtoekomst? Mijn Zorg Log Zorg & ICT - Utrecht Idius Felix Breaking News?! The cure-all for performing secure and trusted transactions Nieuwe en disruptieve technologie Grootste technologische

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W.

Notitie. Dementie in Nederland. Waarom zorgverzekeraars de handen ineenslaan. Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Notitie Aan Van Delegatie BO Casemanagement dementie Mevrouw J.G.W. Lensink MSc Auteur Mevrouw drs. A.J.H. Bransen Doorkiesnummer (030) 698 85 67 Ons kenmerk N-17-14610lvos1 Datum 12 mei 2017 Onderwerp

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Lean. Lean denken in lokale besturen

Lean. Lean denken in lokale besturen Lean Lean denken in lokale besturen Vonk www.apbvonk.be Basis van lean: continu verbeteren van efficiëntie Vertrekken vanuit het bestaande. Stap voor stap verbeteren. Het continue verbeteren werkbaar en

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie