Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering WSV 'De Blocq van Kuffeler'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering WSV 'De Blocq van Kuffeler'"

Transcriptie

1 Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering WSV 'De Blocq van Kuffeler' Plaats: Haddock Watersport, Archerpad 8-10,1324 ZZ Almere Datum: zaterdag 8 november 2014; aanvang: uur Aanwezig: het voltallige bestuur: Peter Bergstein (vz.), Rolf Hartzuiker (secr.), Ben Ackerman (penn.), Piet Hein Isselmann en Frank Zaremba, en verder onder de aanwezigen 78 stemgerechtigde leden, terwijl 6 leden een machtiging hadden afgegeven. Opening Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De ALV vindt niet plaats binnen vier maanden na afloop van het boekjaar; de voorzitter vraagt conform de statuten de vergadering deze termijn te verlengen en de toestemming wordt verleend. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mededelingen Per abuis is in de notulen van de vorige ALV geen melding gemaakt van de benoeming van Cees Mols tot erelid. Karin Nelson volgt Peter van Vaalen op als notulist. Er zijn 76 stemgerechtigde leden aanwezig; er zijn 5 machtigingen binnengekomen en 13 berichten van verhindering. Ingekomen stukken Voorstel van Wim Holst over een breder gebruik van de Blocqhut. Dit voorstel komt op een later moment op de vergadering aan de orde. Voorstel van Paul ten Brink om af te wijken van het besluit van de ALV 2010 (nieuwe leden kunnen niet langer 60 % van het investeringsbedrag lenen van de vereniging). Het voorstel is om deze regeling weer in te voeren voor nieuwe leden vanaf Het bestuur wil vasthouden aan de regels en afspraken zoals die in de statuten en reglementen zijn opgesteld en geen uitzonderingen maken. Er is tot nu toe aan vijf potentiële leden een lening geweigerd. De wachtlijsten zijn vol, dus er is geen risico van lege boxen. De vergadering wil desgevraagd geen stemming over dit voorstel. Vaststelling notulen vorige ALV, d.d. 23 november 2013 Halverwege pag. 2 moet de naam Bob Polen verwijderd worden. Op pag. 3 is de juiste spelling van de namen Dirk van Loo en Lex van Bekkum. De benoeming van Cees Mols tot erelid wordt toegevoegd. Met deze correcties worden de notulen vastgesteld. Jaarverslag 2014 Rolf Hartzuiker geeft aanvullende informatie over de eventuele aanleg van een containeroverslag (zie 2.1 gevoerd beleid). Het plan is nu van de baan. Er is een vraag (zie 1. Ledenbestand) over het verschil in nieuwe leden (20) en opzeggingen (10); dit is te verklaren door het verschil in verslagjaar en kalenderjaar. Een vraag over 6 boxen die onbezet waren (zie bladz. 2) wordt uitgelegd: dit zijn mensen die betaald hebben, maar de haven hebben verlaten. N.a.v. de bestuurssamenstelling (zie 2. Bestuur) merkt Peter Bergstein op dat zijn termijn afloopt. Aangezien zich nog geen kandidaten gemeld hebben, vraagt hij de vergadering om een nieuw

2 mandaat voor minimaal een jaar. De vergadering stemt hiermee in. Jaaropstellingen Jaarrekening 2013 De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken Er zijn geen vragen. Gerard Schoenmakers die de administratie doet, gaat ermee stoppen. Berry Dijkhuizen neemt deze taak over. Ben Ackerman bedankt Gerard voor zijn inzet en geeft hem een fles wijn. Begroting 2015 De exploitatie 2013 had een positief saldo; de geschatte exploitatie 2014 geeft geen bijzonderheden. Het groot onderhoud aan de haven is niet in de exploitatierekening opgenomen, maar komt uit de groot-onderhoud voorziening. Het deposito bij de ex-frieslandbank, nu Rabo, geeft de hoogste rente, nl. 4%. Bij de exploitatie 2015 is het saldo begroot op nul. Vanwege het lustrumjaar 2015 is de lustrumvoorziening nu 2000 i.p.v Er komt een verzoek om een post van 3500 op te nemen voor het Blocqschrift. (Het drukken ervan wordt niet langer gratis verzorgd door een lid). Er is ook een vraag om de voorzieningen voor groot onderhoud te specificeren. Vaststelling contributie, liggeld en ligplaatsinvestering 2014 Het voorstel is om de contributie ( 184,50), het liggeld ( 13,50 per m²) en het passantentarief te handhaven, en om 0,9% inflatiecorrectie toe te passen op het investeringsbedrag voor nieuwe leden. Verder wordt 10% van het investeringsbedrag terugbetaald, voor zover men dan niet uitkomt onder het bedrag van de 'borg/inleg', zoals in het koersplan beschreven (te weten 20 per m²). Het voorstel wordt aangenomen. Ben Ackerman voegt er nog aan toe, dat evenals vorig jaar de restituties gecorrigeerd worden voor de aflossingen van de leningen. Paul ten Brink merkt op dat dit niet conform de overeenkomsten is. Ben reageert dat men zich bij hem kan melden. Rapport van de kascommissie De leden van de kascommissie, Arnold Minderhoud en Barry Hoogendoorn, hebben in aanwezigheid van Ben Ackerman en Gerard Schoenmakers de kascontrole 2013 uitgevoerd. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door de vergadering geaccepteerd. Arnold Minderhoud benoemt de vier punten van aanbeveling uit het verslag: 1) kasstroomoverzicht; 2) voorschotten aan commissies; 3) onkostendeclaratiebeleid; 4) nummering inkomende facturen. Het bestuur gaat deze voorstellen bekijken en waarschijnlijk overnemen. Arnold en Barry blijven lid van de kascommsisie, maar de voorzitter doet wel een oproep aan de leden: wie wil reserve kaslid zijn? (Na de vergadering meldt Don Baarda zich) Om uur schorst de voorzitter de vergadering voor een kleine pauze. Om uur wordt de vergadering hervat. Presentatie jaarverslag commissies Natte haven Lex van Bekkum geeft een opsomming van de werkzaamheden t.b.v. het groot onderhoud (o.a. vervangen randhout steigers, renovering verbindingsbruggetjes, ketting om beurtschippers het aanleggen te verhinderen, vastzetten opstapjes). Controle van de caissons maakt 1 reparatie noodzakelijk. Gelukkig is er na 15 jaar weinig slijtage. Een nieuw project is de aanleg van een vingersteiger voor kleine bootjes. Opmerkingen uit de zaal: De aluminium platen boven de kabelgoten moeten gecontroleerd en vastgezet worden. Er ontbreken nog kikkers op de E-kopsteiger op het nieuwe gedeelte. Het lassen van de palen zou ondeugdelijk zijn geschied. Hier moet nog eens goed naar gekeken worden.

3 Haven en beheer Frans ten Brink meldt: het aantal havenmeesters (ca. 50) neemt af, nieuwe aanmeldingen zijn welkom; de zware stalen containers zijn vervangen door handzamere exemplaren; het aantal passanten, vorig jaar ruim 800, groeide naar 921 dit jaar; de inhoud van de fooienpot 71,26 is overgemaakt naar de KNRM; de muntwisselautomaten leveren nog steeds problemen, ook verdwijnen er veel munten; de douches zijn gratis, maar de muntautomaten zijn nog niet verwijderd; de electrapalen vertonen storingen; de poepslurper is aangesloten op het riool en kostenloos te gebruiken; de kleine-bootjes rekken zijn opgeknapt en achter het clubhuis geplaatst; het kleine-bootjes beheer is door Paul ten Brink overgedragen aan de jeugdcommissie (Bart Mossink). Tot slot meldt Frans dat hij stopt als coördinator. Frank Zaremba bedankt hem namens het bestuur voor zijn werkzaamheden en geeft hem een fles wijn. Electrische installatie Het bestuur is zich bewust van het muntenprobleem, maar wil de stroom niet vrijgeven. Frits Koehorst heeft als alternatief een systeem van Seysener op het oog. Wim Holst licht dit idee toe. Er is nogal wat onduidelijkheid over de te verwachten hoge kosten (voor computersoftware, nieuwe palen, extra kv van Liander betekent een extra kabel trekken à ). Het systeem zou storingsgevoelig kunnen zijn en ook een 24-uurs aanwezigheid van een havenmeester vergen. Kunnen de huidige munt-palen niet omgebouwd worden tot 50 cents-palen? Op voorstel van het bestuur gaan Frits en Wim dit verder onderzoeken. Alle ideeën kunnen naar hen doorg d worden. Om uur wordt de vergadering een half uurtje geschorst voor een koffiepauze. Om uur wordt de vergadering hervat met het koersplan. Koersplan financiële herstructurering Het koersplan is op de vorige ALV geïntroduceerd, het is gepubliceerd in het Blocqschrift en op de website, en iedereen heeft kunnen reageren. Het bestuur heeft ook de leden van de kascommissie uitgenodigd zich erover te buigen. De reacties zijn verwerkt in de versie die nu voorligt. De penningmeester memoreert nog eens de uitgangspunten van het plan: na onderzoek is gebleken dat de conditie van de haven goed is, er zijn geen hoge kosten te verwachten; de termijn van gebruik van de haven loopt tot 2037; de stichtingskosten van de haven ( ) zijn over ca. 5 jaar terugverdiend, de haven is dan afgeschreven. Hierdoor vervalt de reden om van de leden een investering te vragen.

4 Het koersplan voorziet erin de schulden die de vereniging aan de leden heeft versneld in vijf jaar af te bouwen tot op het niveau van een 'borg' of 'inleg'. Oorspronkelijk was het borgbedrag geraamd op 10 per m² box. Gezien het gewenste minimaal noodzakelijke niveau van liquide middelen als buffer is dit bedrag verhoogd tot 20 per m². Het woord 'borg' impliceert, dat dit bedrag gegarandeerd uitgekeerd wordt bij vertrek uit de haven. Daarom is het vervangen door het woord 'inleg', wat inhoudt dat dit geld risicodragend is, en dus niet altijd terug te vorderen. Het koersplan gaat in 2015 in. Er is dan ook geen onderscheid meer in nieuwe en oude leden. Nieuwkomers gaan dus ook mee in dit vijfjarenplan, en derhalve stapsgewijs minder investeren; in 2015 is dat 80% van de dan geldende investering, in 2016 is dat 60%, enz. Over vijf jaar betalen nieuwkomers dus 'niets', d.w.z. geen investering meer, maar natuurlijk wel de inleg. Vraag: Onze haven wordt hiermee de goedkoopste van het Markermeer. Deze prijzen zijn niet markt-conform. Moeten wij niet het liggeld verhogen en het aldus verkregen vermogen in een afzonderlijke stichting onderbrengen? Antwoord: De vereniging wil juist af van het beheer van grote sommen spaargeld. Vraag: Moet de inleg gekoppeld worden aan een index? Antwoord: Nee, de inleg moet gekoppeld worden aan de prognose voor de komende jaren en dus aan de werkelijke kosten. Vraag: Als er extra geld nodig is voor een investering, moet dat dan verkregen worden middels een verhoging van de inleg of van de contributie? Antwoord: Nu is er een bedrag van voorzien voor investeringen. Natuurlijk moeten we naar de toekomst kijken v.w.b. de Blocqhut (vervanging eventueel samen met De Trekvogel?), de conditie van de haven, het contact met de gemeente, enz. Hiervoor is een vijfjaren planning nodig. Als er plannen zijn die extra geld vergen, is het aan de ALV om hieraan goedkeuring te verlenen en de financiering hiervoor te regelen d.m.v. bv. liggeld- of inlegverhoging. Vraag: Hoe zit het met het profiel van de vereniging in de toekomst? De reden om lid te worden mag niet uitsluitend een financiële zijn. Antwoord: Het bestuur denkt inmiddels na over regels voor toetreding/ballotage. Na deze toelichting vraagt het bestuur toestemming voor het koersplan. Dit houdt in, dat de schulden aan de leden worden afgelost (behoudens de inleg), dat de inleg van 10 naar 20 per m² gaat, en dat de nieuwe leden % betalen van de dan geldende investering. Het plan wordt in stemming gebracht en met twee tegenstemmen en drie onthoudingen aangenomen. Overige agendapunten Hierna leest Peter Bergstein een mail voor van Annelore Roelofs die afscheid van onze vereniging heeft moeten nemen. N.a.v. zijn ingekomen stuk krijgt Wim Holst het woord om te vertellen over het plan om ideeën te ontwikkelen voor een breder gebruik van het clubhuis. Bart van Roosmalen en Dirk van Loo zijn mede-initiatiefnemers. Zij zoeken nog meer deelnemers voor dit clubhuis experiment. (Na de vergadering melden zich de volgende mensen aan: Marianne van Kralingen, Tineke Polen, Thijs en Marianne Roersma, Ati Floor, Antoinette Wijnschenk en Aad Bijzet)

5 Presentatie jaarverslag commissies (vervolg) Zelfwerkzaamheid Rijk van Meerlant vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het groen aan de randen en aan de buitenkant van het hek. Ben Ackerman antwoordt dat hij hierover vragen heeft gesteld aan het Waterschap Zuiderzeeland. Verder is er nog steeds een probleem met mensen die niet komen opdagen voor de zelfwerkzaamheid. Ook meldt Rijk dat de datum voor het zomerklaarmaken volgend jaar in het Paasweekend valt en dus vervroegd wordt. Redactie Bart van Roosmalen vraagt om kopij voor het Blocqschrift (bv. reisverhalen) en wijst op het forum op de website. Hij zit ook nog in de 'fietscommissie' die werkt aan een stalling. Groen Marianne van Kralingen krijgt een fles wijn als dank voor haar inspanningen in de tuin. Evenementen Wim Holst: de droge evenementen waren goed bezocht, al zou de havendag meer leden moeten trekken. Wellicht is dat volgend jaar het geval, als we op 9 mei ons lustrum vieren. De natte evenementen waren minder in trek, twee najaarstochten werden afgeblazen. Dit jaar is er nog de boterletter+glühweinborrel op zondag 14 december. Volgend jaar begint met de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari. Ook is er een cursus wedstrijdzeilen en een lezing over epoxy gepland. Wedstrijden Arie Harder voorziet ook het komend seizoen tijdens de start nog problemen die veroorzaakt worden door het binnenvaren van werkschepen. De commissie onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieve banen en meer variatie. Het afgelopen jaar hebben 17 schepen meegedaan in 23 wedstrijden. De uitslagen staan op de site. De prijzen, een fles schipperbitter, worden uitgereikt aan Berry Ruisendaal (3 e ), Guus Jansen (2 e ) en Arie Harder (1 e ); de wisseltrofee gaat naar Ron Meyer. Rondvraag en sluiting Verzoek van Gert Dilg om s.v.p. het IBANnummer te vermelden bij betalingen. De nieuwe eigenaar van de Panta Rhei van Cees Mols is met zijn hele familie omgekomen bij de ramp met de MH17. N.a.v. een vraag over de mogelijkheden van beveiliging i.v.m. diefstal uit de haven wordt o.a. geadviseerd alert te zijn, onbekenden op de steiger aan te spreken, de vlag-etiquette te gebruiken als men zelf aan boord is, en diefstal en/of verdachte zaken altijd te melden. Hierna bedankt de voorzitter alle leden hartelijk voor hun inbreng en inzet voor de vereniging en sluit hij de vergadering om uur.

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Datum: Locatie: Aanwezig: 19 mei 2014 van 11.15-12.45 uur Nationaal Archief (NA) te Den Haag Bestuur Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april 2009. Plaats: Tijd: restaurant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers)

Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers) Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers) Er zijn 33 leden aanwezig (voor deelnemers en afmeldingen zie blz.6). 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie