Strafrechtk ten versterkt & versnelt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strafrechtk ten versterkt & versnelt"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten versterkt & versnelt Verslag conferentie 13 december 2012

2 Verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, 13 december 2012, Utrecht Energie, balans en focus waren de sleutelwoorden van de werkconferentie Sneller en Beter. Zeventig Champions, Black Belts en andere betrokkenen bij de permanente verbetering en versnelling van de strafrechtketen waren op donderdag 13 december in Ottone, te Utrecht. Zij blikten met elkaar in hodlijnen terug op de resultaten tot nu toe, spraken commitment uit en zochten naar bestaande problemen en mogelijke nieuwe projecten om de strafrechtketen permanent te versnellen. Voordat de deelnemers naar huis gingen, werd de afspraak gemaakt dat ze uiterlijk in januari a.s. in hun regionale stuurgroepen projecten gaan kiezen die ze voorleggen aan het landelijk Deployment dat 11 februari is gepland. Programmadirecteur Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, Ad van Kooyk, lichtte het doel van de dag toe in een interview met dagvoorzitter Krijn van Beek, directeur Strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij sloot af met een welgemeend: aan de slag mensen. Voordat de deelnemers daad bij woord voegden, kregen zij eerst een korte film https://vimeo.com/ te zien waarin de Champions van de 6 actieve regio s reageerden op de stand van zaken in hun regio. Vertegenwoordigers van de net aangesloten regio s Amsterdam en Den Haag lichtten hun keuzes voor het komende jaar toe en daarna gaven de vertegenwoordigers van de organisaties aan wat landelijk de prioriteiten voor hun organisatie zijn het komende jaar.

3 Vervolg verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt Chris van Dam, van het Openbaar Ministerie, vertelde hoe belangrijk hij de verbinding tussen ZSM en de versnellingsprojecten met Lean Six Sigma vindt. Het één kun je niet los zien van het ander, het zijn elkaar versterkende programma s. ZSM kun je aanpakken met L6S. Voor de borging van deze versnellingsprojecten bij het Openbaar Ministerie is het belangrijk dat er Black Belts in de proceskringen plaatsnemen. Zo zorg je ervoor dat in iedere regio maximale aansluiting ontstaat tussen de inhoud en de mensen in de verschillende versnellingsprojecten. Geert Lycklema à Nijeholt schetste hoe de Rechtspraak in deze roerige tijden een aantal grote versnellingsprojecten start: Verkeerstoren plus, Snelrechtplus, Voorsoorteren en ZSM-Hoven. Daarnaast doen zij mee met het Fast Lanes project waarbij zaken met een grote impact op maatschappij en/ slachtfer versneld worden aangebracht bij het gerechtsh. Voor deze projecten zullen pilotprojecten opgestart worden bij verschillende rechtbanken en hoven, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van ervaring van Black Belts. Namens Reclassering Nederland (RN) gaf André Cardol aan dat door gebruik van de methodiek L6S niet op onderbuikgevoelens maar op meetgegevens wordt gestuurd. André vult aan dat door de inzet van de methodiek het inzicht versterkt, hoe groot de afhankelijkheden in de keten zijn. Continue verbeteren dient ketenbreed te gebeuren. Hjj merkt op dat volgens de financiële afspraken de doorlooptijd van bepaalde producten van de RN begint te lopen vanaf het onherroepelijk worden van het vonnis. In veel gevallen komt het vonnis pas veel later bij de RN terecht. Dan is het onmogelijk te voldoen aan de landelijke deadline voor de oplevering van een product.

4 Workshops Er waren vijf workshops, die ingingen op de prioriteiten bij het versnellen van de keten strafrechtelijke handhaving. Deze prioriteiten, en bijbehorende ranking, werden vastgesteld door per processtap van de keten strafrechtelijke handhaving de doorlooptijd in weken te vermenigvuldigen met het aantal zaken. Zie de tabel hieronder voor de weging. De stappen zijn terug te vinden in het schema hieronder. Wegingsfactoren vertragingen zaakstromen Standaard en complexe zaken 1 Laatste dagvaarding tot aanmaken dagvaarding ( zaken, 11 weken) 1290 (OM) 2 Instroom OM tot eerste ( zaken, 6 weken) 1150 (OM) 3 Aanmaken dagvaarding tot eindvonnis ( zaken, 8 weken) 800 (zonder aanhouding) (OM/ZM) 4 Sluiten pv tot ontvangst pv bij OM ( zaken, 3 weken) 575 (politie) 5 Eerste verhoor tot sluiten pv ( zaken, 3 weken) 555 (politie) 6 Instellen hoger beroep tot eerste zitting ( zaken, 44 weken) 450 (RP en H) 7 Eerste aanhouding tot eindvonnis ( zaken, 27 weken) 430 (ZM) 7bis Voorafgaand hieraan: aanmaken dagvaarding tot eerste aanhouding ( zaken, 7 weken) 110 (OM/ZM) 8 Ontvangst pv bij OM tot instroom bij OM ( zaken, 2 weken) 340 Legenda ketenpartners politie om reclassering cjib zm gerechtsh dji nifp rsj voeging advies & toezicht begeleiding & reïntegratie seponeren technisch administratief sepot gevangenisstraf tbs / ids / sov coördinatie & executie pi / fpc psychiatrische zorg / behandeling beleidssepot opsporingsregister advies & rechtspraak sluiten pv tom zitting instroom taakstraf instroom 3 ro uitstroom 3 ro taakstraf voldaan laatste 7 bis 7 taakstraf coördinatie executie schade ect. executie & begeleiding reïntegratie plaatsing fpc 5 seponeren taakstraf niet 1 voldaan aanhouding plaatsing psychiatrisch zkh executie & begeleiding reïntegratie strafbaar feit eerste verhoor sluiten pv ontvangst pv om instroom pv bij om eerste dagvaarding laatste dagvaarding aanmaken dagvaardiging vonnis instellen hoger beroep eerste zitting hoger beroep zitting met uitspraak hoger beroep executie coördinatie indicatiestelling registreren politie aanvraag rapportage bemiddeling aanbieden om verkeerstoren fast lane extramurale vrijheidsstraf coördinatie executie executie dir. forensische zorg aanbieden politie advies opdracht vordering onderzoek om strafbeschikking aanbieden om niet voldaan laatste executie bureau pia begeleiding aanbieden om onderzoek pro justitia voldaan laatste (voorw.) sepot schadeverg. ontneming boete coordinatie executie schade ect. opvragen pv laatste overige? Opsporingsfase Vervolgingsfase Berechting Hoger beroep Executiefase

5 Vervolg Workshops Per workshop werden drie vragen beantwoord: Wat zijn de problemen/uitdagingen die je in deze deelprocesstap tegenkomt? Wat is de top 3 van te identificeren verbetermogelijkheden/projecten? Wat is de inschatting van het rendement/verbeterdoelstelling van deze projecten op de terugloop in doorlooptijd? Workshop 1: Versnellen eerste verhoor t/m ontvangst PV bij het OM Knelpunten: Omvang PV: het PV is té uitgebreid (zowel het verhoor als de uitwerking van het PV brengt momenteel veel administratief werk voor de politie met zich mee waarvan het de vraag is dat wel in alle situaties nodig is); Kwaliteit PV: de kwaliteit van het PV moet worden verbeterd. Deze kan worden getoetst via BOSZ. Verschil in inrichting organisatie: de inrichting van de organisatie bij de politie is te divers (bijvoorbeeld met betrekking tot case screening. Over het algemeen bestaan er nog grote verschillen tussen politieregio s op het punt van organisatie inrichting en werkwijze, er moet meer worden gewerkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondanks tijden van schaarste en verschillen in financiële verantwoording. Een andere vraag die voorligt, is: Hoe ver is het project standaardisatie binnen de politie gevorderd? The Voice the Customer : wensen van de klant dienen in beeld gebracht te worden. OM = klant politie, ZM = klant OM. Wie heeft wat nodig om het proces vlekkeloos te laten verlopen? Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 Het procesdossier samen met ZM/politie onder de loep nemen. Wat wordt geleverd en is dat noodzakelijk/ wat is feitelijk nodig in het dossier? 2 Planning Intake opsporing bij de politie (samen met OM voor brede visie) Pull vs Push bewerkstelligen aangifte => verhoor => PV naar het OM. 3 Uniformeren van het proces op landelijk niveau bij de politie met behulp van Lean Six Sigma. Inschatting rendement/ verbeterdoelstelling Op dit moment niet mogelijk. Iedere regio scoort nu anders door verschillen in inrichting. Eerst moet uniformering plaatsvinden dan meten en doelen bepalen. Overige observaties/aanvullingen: Meer vanuit het ketenperspectief bekijken waaraan in het concrete geval behoefte bestaat. En zorgen voor een vorm van ketenfinanciering. Er moet meer gebruik worden gemaakt van digitalisering.

6 Vervolg workshops Workshop 2: Ontvangst PV tot eerste OM Knelpunten: Kwaliteit PV: het kan simpeler en het zou handig zijn dat er een waarmerk op komt bij ontvangst. Gevoel is dat politie het beter kan doen en OM zich geremd voelt om even te bellen als het PV niet klopt. Werkvoorraad: er zijn twee opties: wegwerken van voorraad en werken zonder voorraad. Wegwerken van voorraad doet iedere organisatie op eigen gekozen moment; dat kan dan zorgen voor een toename van de werkvoorraad ergens anders in de keten, dit staat werken zonder voorraad weer in de weg. Zicht op zaak: geen zicht op waar zaak is: er moet iemand zijn die zaakseigenaar is, die is er nu niet waardoor het niet helder is waar zaken zijn, als dit wel helder wordt, zal het aantal zaken overigens tijdelijk toenemen. Timing aanvraag reclasseringsadvies: de zitting kan pas gepland worden als het dossier compleet is. De reclasseringsorganisatie kan pas beginnen met advies opstellen als er een zittingsdatum is. Landelijke eisen versus wensen opdrachtgever: landelijke eisen voor een reclasseringsadvies sporen niet altijd met wensen opdrachtgever (uitgebreid rapport, hodpunten). GPS: wordt omheen gewerkt, eigen systemen worden erop nagehouden, kost veel tijd. Fluctuaties in werkaanbod: ketenpartners weten niet altijd wanneer een uitgevoerde actie gevolgen heeft voor werkaanbod bij andere ketenpartners. Bijvoorbeeld: de politie moet quota halen, levert OM extra werk, komt vervolgens bij CJIB DJI (zie ook werkvoorraad). Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 L6S projecten in combinatie met ZSM (en ook BOSZ). 2 Betrokkenheid politie bij deze projecten. De samenwerking met politie versterken. 3 Bereiken ketenflow (afspraken over omvang, kwaliteit en prijs). Extra verbetermogelijkheid: 4 Administratie (waarmerk voor PV s zeker bij digitalisering) Inschatting rendement/ verbeterdoelstelling Is nog niet mogelijk om te maken, vereist eerst onderzoek en dat veel kost tijd.

7 Vervolg workshops Workshop 3: Voorbereiding eerste zitting/ aansluiting op ZM: versnellen laatste dagvaarding tot vonnis, exclusief aanhoudingen) Knelpunten: Versnelling in de ene organisatie zorgt voor extra capaciteitsbeslag in de andere organisatie (de leverancier verhoogt zo de werkvoorraad van de ontvanger). Aanbod en vraag sluiten niet goed op elkaar aan. Met andere woorden: de instroom fluctueert zodanig dat het proces moeilijk planbaar is (bijvoorbeeld voor RN: instroom adviesaanvragen). Slachtfer en verdachte blijven vaak langer in onzekerheid over het verdere verloop van een zaak dan nodig (met name bij het verlengen van voorlopige hechtenis). De traditionele werktijd van ketenpartners is grotendeels overdag, terwijl soms juist door s avonds te werken grote slagen gemaakt kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het betekenen van een dagvaarding: diegene die moet betekenen is s avonds makkelijker te bereiken dan overdag. Betekenen gebeurde in een regio soms s avonds met een scooter. Na wisseling van vervoersbedrijf was s avonds betekenen niet meer mogelijk en dus werden verdachten veel minder vaak thuis getrfen. Niet/slechte betekening kan tot nietigheid van de dagvaarding leiden. Dit leidt tot flinke verhoging van de doorlooptijd. Verschillende benodigde rapportages worden te laat aangevraagd en ketenpartners worden te laat betrokken, daardoor is het dossier op een later moment pas volledig. Vertalingen kunnen leiden tot vertraging. Versterking van de positie van het slachtfer leidt tot langere doorlooptijden: er zijn veel transitiemomenten en er ontbreekt een slim ketenproces. De gevolgen van het Salduz arrest (advocaat bij verhoor, die veelal verdachte adviseert te zwijgen) leidt tot verlenging van de doorlooptijd. NIFP krijgt niet structureel vonnissen door de rechtbank doorgestuurd. Hierdoor krijgen zij geen terugkoppeling over wat er met de NIFP adviezen is gedaan. Sommige organisaties zijn nog te veel gericht op het produceren van inhoud/kwaliteit en in mindere mate op het versnellen van de doorlooptijd (voorbeeld: het NIFP bij hun rapportages, er wordt gewerkt aan een omslag). Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 Vanuit ketenperspectief kijken naar procesoptimalisatie en prioriteiten stellen naar aanleiding van de geïdentificeerde problemen/prioriteiten. 2 Planningsbureau OM en ZM fysiek naast elkaar huisvesten en zo samenwerking versterken. 3 Een koppeling maken tussen de prestatie-indicatoren in de keten en (verbeterde) financieringssystematiek. Hierbij zijn de eisen van de klant / voice de customer leidend. Extra verbetermogelijkheden: 4 Eén dossiereigenaar in het ketenproces aanwijzen. Dit kan binnen de ZM zijn maar hoeft niet per definitie daar te zijn. In ieder geval dient die dossiereigenaar verantwoordelijk te zijn voor het volledig maken van het dossier. Eén landelijk slachtferloket aanwijzen/organiseren. 5 Efficiënter betekenen (ook in de avonduren). 6 Blijvend strakker sturen: fouten in één plek in de organisatie melden en altijd natrekken wat er fout is gegaan.

8 Vervolg workshops Extra: toelichting vanuit ZM op het versnellingsinitiatief verkeerstoren : Een vertegenwoordiger van de ZM gaf toelichting op één van de versnellingsinitiatieven vanuit de Rechtspraak, te weten verkeerstoren plus. Omdat een voorspoedige aanpak en behandeling van een rechtszaak veel afstemming vergt met partijen OM, ZM, advocatuur, slachtfers, deskundigen, is er veel winst te behalen met een goed functionerende verkeerstoren waar de administratie van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en andere betrokken organisaties zoveel mogelijk samen optrekken. De rechter heeft meer regie (en ondersteuning), controleert en zit aan het stuur. De rechter richt zich op aangehouden zaken van de EK en MK zaken ( vrije voeters ). Er worden regiezittingen georganiseerd. Daarin zijn er voorbesprekingen met de advocaat op de zitting. Het kabinet RC is hierbij ieder geval betrokken. Met advocaten worden afspraken gemaakt over het verdere verloopt. Een andere rechter doet de inhoudelijke behandeling. Deze pilot is gestart in september 2011 in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Overige observaties: Alle ketenpartners zijn betrokken bij verschillende versnellingsinitiatieven. Het momentum om gezamenlijk te werken aan versnelling met behoud verbetering van kwaliteit is nu. Workshop 4: Voorkomen aanhoudingen Knelpunten: Niet tijdigheid van rapportages NIFP/3RO. Niet nakomen van ketenafspraken en ontbreken (keten)regie de onduidelijkheid over beide. Tijdig starten met noodzakelijke acties. Lijvigheid van rapportages 3RO/NIFP. Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 Zaaksregie bij één actor 2 Beknopter én op tijd rapporteren 3 Pull strategie implementeren Extra verbetermogelijkheid: 4 Harde deadlines, commitment aan die deadlines en consequenties bij niet nakomen Inschatting rendement/verbeterdoelstelling: Terugbrengen van de gemiddelde doorlooptijd van aangehouden zaken van 27 weken naar 30 dagen. Overige observaties/aanvullingen: De groep was het er unaniem over eens dat de rapportages van NIFP en 3RO een oorzaak ten aanzien van het aantal aangehouden zaken. Aanhoudingen worden voorkomen en beperkt als deze rapportages worden opgesteld naar de wensen van de klant. Daarnaast moeten er betere afspraken gemaakt worden ( bestaande afspraken moeten beter nageleefd worden) over de aanleverdata van rapportages. Tevens moet er een duidelijkere regisseur van de keten zijn: één persoon die zich verantwoordelijk voelt voor de zaak en zorg draagt dat alle verschillende dossieronderdelen tijdig, correct en compleet worden aangeleverd.

9 Vervolg workshops Workshop 5: Hoger beroep Knelpunten: Uitwerken vonnis RB duurt te lang voor er een compleet dossier ligt. Verwerking H naar Resortsparket duurt lang. Aanhoudingen (is verlies zittingscapaciteit). Uitwerken arrest H duurt lang en executie duurt lang. Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: In verschillende projecten (o.a. Fast Lanes) wordt al gewerkt aan deze stappen. 1 Werk aan de binnenkant: Dat kan door wrijvingsverlies (processen die tegen elkaar inwerken) eruit te halen en geen tussenwerk te creëren (verborgen fabrieken met overbodige processtappen). Hierbij moet er werk aan de binnenkant gebeuren. 2 Werk aan de buitenkant: In dit kader moet er iets gebeuren aan: Anders inrichten financieringsstructuur Cultuur aansturen op een resultaatverantwoordelijkheid en in plaats van op doe je best. Verder is het belangrijk een zaaksverantwoordelijke aan te wijzen, wordt veel verwacht van de digitalisering en is ketensamenwerking een must. Inschatting verbetermogelijkheden/projecten: Stap 1t/m4 duren nu meer dan één jaar. De inschatting is dat dit in minder dan 10 maanden moet kunnen.

10 Samenvatting van de workshops Processen Uitwerken arrest H Tijdig betrekken relevante ketenactor Mensen Verschillende benodigde rapportages worden te laat aangevraagd Aanhoudingen Vertalingen kunnen leiden tot vertraging Verwerking H naar Resortsparket Werkvoorraad De gevolgen van het Salduz arrest Wetgeving Nakomen van ketenafspraken Tijdig starten met noodzakelijke acties Kwaliteit PV (2x) Omvang PV Timing aanvraag reclasseringsadvies Uitwerken vonnis RB Lijvigheid van rapportages 3RO/NIFP Fluctuaties in werkaanbod Zicht op zaak Niet tijdigheid van rapportages NIFP/3RO Lange doorlooptijd Strafrechtketen GPS Landelijke eisen versus wensen opdrachtgever/ketenpartner Versterking van de positie van het slachtfer leidt tot langere doorlooptijden Slachtfer en verdachte blijven te lang in onzekerheid over verloop zaak Systeem NIFP krijgt niet structureel vonnissen door de rechtbank doorgestuurd Vooral focus op het produceren van inhoud/kwaliteit en in mindere mate op het versnellen van de doorlooptijd Verschil in inrichting organisatie Versnelling in de ene organisatie zorgt voor extra capaciteitsbeslag in de andere organisatie Aanbod en vraag sluiten niet goed op elkaar aan Ontbreken van één slachtferloket Organisatie

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014

Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen november 2014 Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de zes pijlers van VPS: 1. ongewenste uitstroom minimaliseren/kwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal

Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal Deel 1: Opzet en bestaan verbeterplannen Plan van Aanpak 1. Inleiding en aanleiding 1.1. Inleiding In de strafrechtketen spelen processen-verbaal (pv s) van de politie

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie