Strafrechtk ten versterkt & versnelt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strafrechtk ten versterkt & versnelt"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten versterkt & versnelt Verslag conferentie 13 december 2012

2 Verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, 13 december 2012, Utrecht Energie, balans en focus waren de sleutelwoorden van de werkconferentie Sneller en Beter. Zeventig Champions, Black Belts en andere betrokkenen bij de permanente verbetering en versnelling van de strafrechtketen waren op donderdag 13 december in Ottone, te Utrecht. Zij blikten met elkaar in hodlijnen terug op de resultaten tot nu toe, spraken commitment uit en zochten naar bestaande problemen en mogelijke nieuwe projecten om de strafrechtketen permanent te versnellen. Voordat de deelnemers naar huis gingen, werd de afspraak gemaakt dat ze uiterlijk in januari a.s. in hun regionale stuurgroepen projecten gaan kiezen die ze voorleggen aan het landelijk Deployment dat 11 februari is gepland. Programmadirecteur Strafrechtketen Versterkt en Versnelt, Ad van Kooyk, lichtte het doel van de dag toe in een interview met dagvoorzitter Krijn van Beek, directeur Strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij sloot af met een welgemeend: aan de slag mensen. Voordat de deelnemers daad bij woord voegden, kregen zij eerst een korte film https://vimeo.com/ te zien waarin de Champions van de 6 actieve regio s reageerden op de stand van zaken in hun regio. Vertegenwoordigers van de net aangesloten regio s Amsterdam en Den Haag lichtten hun keuzes voor het komende jaar toe en daarna gaven de vertegenwoordigers van de organisaties aan wat landelijk de prioriteiten voor hun organisatie zijn het komende jaar.

3 Vervolg verslag Conferentie Strafrechtketen Versterkt en Versnelt Chris van Dam, van het Openbaar Ministerie, vertelde hoe belangrijk hij de verbinding tussen ZSM en de versnellingsprojecten met Lean Six Sigma vindt. Het één kun je niet los zien van het ander, het zijn elkaar versterkende programma s. ZSM kun je aanpakken met L6S. Voor de borging van deze versnellingsprojecten bij het Openbaar Ministerie is het belangrijk dat er Black Belts in de proceskringen plaatsnemen. Zo zorg je ervoor dat in iedere regio maximale aansluiting ontstaat tussen de inhoud en de mensen in de verschillende versnellingsprojecten. Geert Lycklema à Nijeholt schetste hoe de Rechtspraak in deze roerige tijden een aantal grote versnellingsprojecten start: Verkeerstoren plus, Snelrechtplus, Voorsoorteren en ZSM-Hoven. Daarnaast doen zij mee met het Fast Lanes project waarbij zaken met een grote impact op maatschappij en/ slachtfer versneld worden aangebracht bij het gerechtsh. Voor deze projecten zullen pilotprojecten opgestart worden bij verschillende rechtbanken en hoven, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van ervaring van Black Belts. Namens Reclassering Nederland (RN) gaf André Cardol aan dat door gebruik van de methodiek L6S niet op onderbuikgevoelens maar op meetgegevens wordt gestuurd. André vult aan dat door de inzet van de methodiek het inzicht versterkt, hoe groot de afhankelijkheden in de keten zijn. Continue verbeteren dient ketenbreed te gebeuren. Hjj merkt op dat volgens de financiële afspraken de doorlooptijd van bepaalde producten van de RN begint te lopen vanaf het onherroepelijk worden van het vonnis. In veel gevallen komt het vonnis pas veel later bij de RN terecht. Dan is het onmogelijk te voldoen aan de landelijke deadline voor de oplevering van een product.

4 Workshops Er waren vijf workshops, die ingingen op de prioriteiten bij het versnellen van de keten strafrechtelijke handhaving. Deze prioriteiten, en bijbehorende ranking, werden vastgesteld door per processtap van de keten strafrechtelijke handhaving de doorlooptijd in weken te vermenigvuldigen met het aantal zaken. Zie de tabel hieronder voor de weging. De stappen zijn terug te vinden in het schema hieronder. Wegingsfactoren vertragingen zaakstromen Standaard en complexe zaken 1 Laatste dagvaarding tot aanmaken dagvaarding ( zaken, 11 weken) 1290 (OM) 2 Instroom OM tot eerste ( zaken, 6 weken) 1150 (OM) 3 Aanmaken dagvaarding tot eindvonnis ( zaken, 8 weken) 800 (zonder aanhouding) (OM/ZM) 4 Sluiten pv tot ontvangst pv bij OM ( zaken, 3 weken) 575 (politie) 5 Eerste verhoor tot sluiten pv ( zaken, 3 weken) 555 (politie) 6 Instellen hoger beroep tot eerste zitting ( zaken, 44 weken) 450 (RP en H) 7 Eerste aanhouding tot eindvonnis ( zaken, 27 weken) 430 (ZM) 7bis Voorafgaand hieraan: aanmaken dagvaarding tot eerste aanhouding ( zaken, 7 weken) 110 (OM/ZM) 8 Ontvangst pv bij OM tot instroom bij OM ( zaken, 2 weken) 340 Legenda ketenpartners politie om reclassering cjib zm gerechtsh dji nifp rsj voeging advies & toezicht begeleiding & reïntegratie seponeren technisch administratief sepot gevangenisstraf tbs / ids / sov coördinatie & executie pi / fpc psychiatrische zorg / behandeling beleidssepot opsporingsregister advies & rechtspraak sluiten pv tom zitting instroom taakstraf instroom 3 ro uitstroom 3 ro taakstraf voldaan laatste 7 bis 7 taakstraf coördinatie executie schade ect. executie & begeleiding reïntegratie plaatsing fpc 5 seponeren taakstraf niet 1 voldaan aanhouding plaatsing psychiatrisch zkh executie & begeleiding reïntegratie strafbaar feit eerste verhoor sluiten pv ontvangst pv om instroom pv bij om eerste dagvaarding laatste dagvaarding aanmaken dagvaardiging vonnis instellen hoger beroep eerste zitting hoger beroep zitting met uitspraak hoger beroep executie coördinatie indicatiestelling registreren politie aanvraag rapportage bemiddeling aanbieden om verkeerstoren fast lane extramurale vrijheidsstraf coördinatie executie executie dir. forensische zorg aanbieden politie advies opdracht vordering onderzoek om strafbeschikking aanbieden om niet voldaan laatste executie bureau pia begeleiding aanbieden om onderzoek pro justitia voldaan laatste (voorw.) sepot schadeverg. ontneming boete coordinatie executie schade ect. opvragen pv laatste overige? Opsporingsfase Vervolgingsfase Berechting Hoger beroep Executiefase

5 Vervolg Workshops Per workshop werden drie vragen beantwoord: Wat zijn de problemen/uitdagingen die je in deze deelprocesstap tegenkomt? Wat is de top 3 van te identificeren verbetermogelijkheden/projecten? Wat is de inschatting van het rendement/verbeterdoelstelling van deze projecten op de terugloop in doorlooptijd? Workshop 1: Versnellen eerste verhoor t/m ontvangst PV bij het OM Knelpunten: Omvang PV: het PV is té uitgebreid (zowel het verhoor als de uitwerking van het PV brengt momenteel veel administratief werk voor de politie met zich mee waarvan het de vraag is dat wel in alle situaties nodig is); Kwaliteit PV: de kwaliteit van het PV moet worden verbeterd. Deze kan worden getoetst via BOSZ. Verschil in inrichting organisatie: de inrichting van de organisatie bij de politie is te divers (bijvoorbeeld met betrekking tot case screening. Over het algemeen bestaan er nog grote verschillen tussen politieregio s op het punt van organisatie inrichting en werkwijze, er moet meer worden gewerkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondanks tijden van schaarste en verschillen in financiële verantwoording. Een andere vraag die voorligt, is: Hoe ver is het project standaardisatie binnen de politie gevorderd? The Voice the Customer : wensen van de klant dienen in beeld gebracht te worden. OM = klant politie, ZM = klant OM. Wie heeft wat nodig om het proces vlekkeloos te laten verlopen? Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 Het procesdossier samen met ZM/politie onder de loep nemen. Wat wordt geleverd en is dat noodzakelijk/ wat is feitelijk nodig in het dossier? 2 Planning Intake opsporing bij de politie (samen met OM voor brede visie) Pull vs Push bewerkstelligen aangifte => verhoor => PV naar het OM. 3 Uniformeren van het proces op landelijk niveau bij de politie met behulp van Lean Six Sigma. Inschatting rendement/ verbeterdoelstelling Op dit moment niet mogelijk. Iedere regio scoort nu anders door verschillen in inrichting. Eerst moet uniformering plaatsvinden dan meten en doelen bepalen. Overige observaties/aanvullingen: Meer vanuit het ketenperspectief bekijken waaraan in het concrete geval behoefte bestaat. En zorgen voor een vorm van ketenfinanciering. Er moet meer gebruik worden gemaakt van digitalisering.

6 Vervolg workshops Workshop 2: Ontvangst PV tot eerste OM Knelpunten: Kwaliteit PV: het kan simpeler en het zou handig zijn dat er een waarmerk op komt bij ontvangst. Gevoel is dat politie het beter kan doen en OM zich geremd voelt om even te bellen als het PV niet klopt. Werkvoorraad: er zijn twee opties: wegwerken van voorraad en werken zonder voorraad. Wegwerken van voorraad doet iedere organisatie op eigen gekozen moment; dat kan dan zorgen voor een toename van de werkvoorraad ergens anders in de keten, dit staat werken zonder voorraad weer in de weg. Zicht op zaak: geen zicht op waar zaak is: er moet iemand zijn die zaakseigenaar is, die is er nu niet waardoor het niet helder is waar zaken zijn, als dit wel helder wordt, zal het aantal zaken overigens tijdelijk toenemen. Timing aanvraag reclasseringsadvies: de zitting kan pas gepland worden als het dossier compleet is. De reclasseringsorganisatie kan pas beginnen met advies opstellen als er een zittingsdatum is. Landelijke eisen versus wensen opdrachtgever: landelijke eisen voor een reclasseringsadvies sporen niet altijd met wensen opdrachtgever (uitgebreid rapport, hodpunten). GPS: wordt omheen gewerkt, eigen systemen worden erop nagehouden, kost veel tijd. Fluctuaties in werkaanbod: ketenpartners weten niet altijd wanneer een uitgevoerde actie gevolgen heeft voor werkaanbod bij andere ketenpartners. Bijvoorbeeld: de politie moet quota halen, levert OM extra werk, komt vervolgens bij CJIB DJI (zie ook werkvoorraad). Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 L6S projecten in combinatie met ZSM (en ook BOSZ). 2 Betrokkenheid politie bij deze projecten. De samenwerking met politie versterken. 3 Bereiken ketenflow (afspraken over omvang, kwaliteit en prijs). Extra verbetermogelijkheid: 4 Administratie (waarmerk voor PV s zeker bij digitalisering) Inschatting rendement/ verbeterdoelstelling Is nog niet mogelijk om te maken, vereist eerst onderzoek en dat veel kost tijd.

7 Vervolg workshops Workshop 3: Voorbereiding eerste zitting/ aansluiting op ZM: versnellen laatste dagvaarding tot vonnis, exclusief aanhoudingen) Knelpunten: Versnelling in de ene organisatie zorgt voor extra capaciteitsbeslag in de andere organisatie (de leverancier verhoogt zo de werkvoorraad van de ontvanger). Aanbod en vraag sluiten niet goed op elkaar aan. Met andere woorden: de instroom fluctueert zodanig dat het proces moeilijk planbaar is (bijvoorbeeld voor RN: instroom adviesaanvragen). Slachtfer en verdachte blijven vaak langer in onzekerheid over het verdere verloop van een zaak dan nodig (met name bij het verlengen van voorlopige hechtenis). De traditionele werktijd van ketenpartners is grotendeels overdag, terwijl soms juist door s avonds te werken grote slagen gemaakt kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het betekenen van een dagvaarding: diegene die moet betekenen is s avonds makkelijker te bereiken dan overdag. Betekenen gebeurde in een regio soms s avonds met een scooter. Na wisseling van vervoersbedrijf was s avonds betekenen niet meer mogelijk en dus werden verdachten veel minder vaak thuis getrfen. Niet/slechte betekening kan tot nietigheid van de dagvaarding leiden. Dit leidt tot flinke verhoging van de doorlooptijd. Verschillende benodigde rapportages worden te laat aangevraagd en ketenpartners worden te laat betrokken, daardoor is het dossier op een later moment pas volledig. Vertalingen kunnen leiden tot vertraging. Versterking van de positie van het slachtfer leidt tot langere doorlooptijden: er zijn veel transitiemomenten en er ontbreekt een slim ketenproces. De gevolgen van het Salduz arrest (advocaat bij verhoor, die veelal verdachte adviseert te zwijgen) leidt tot verlenging van de doorlooptijd. NIFP krijgt niet structureel vonnissen door de rechtbank doorgestuurd. Hierdoor krijgen zij geen terugkoppeling over wat er met de NIFP adviezen is gedaan. Sommige organisaties zijn nog te veel gericht op het produceren van inhoud/kwaliteit en in mindere mate op het versnellen van de doorlooptijd (voorbeeld: het NIFP bij hun rapportages, er wordt gewerkt aan een omslag). Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 Vanuit ketenperspectief kijken naar procesoptimalisatie en prioriteiten stellen naar aanleiding van de geïdentificeerde problemen/prioriteiten. 2 Planningsbureau OM en ZM fysiek naast elkaar huisvesten en zo samenwerking versterken. 3 Een koppeling maken tussen de prestatie-indicatoren in de keten en (verbeterde) financieringssystematiek. Hierbij zijn de eisen van de klant / voice de customer leidend. Extra verbetermogelijkheden: 4 Eén dossiereigenaar in het ketenproces aanwijzen. Dit kan binnen de ZM zijn maar hoeft niet per definitie daar te zijn. In ieder geval dient die dossiereigenaar verantwoordelijk te zijn voor het volledig maken van het dossier. Eén landelijk slachtferloket aanwijzen/organiseren. 5 Efficiënter betekenen (ook in de avonduren). 6 Blijvend strakker sturen: fouten in één plek in de organisatie melden en altijd natrekken wat er fout is gegaan.

8 Vervolg workshops Extra: toelichting vanuit ZM op het versnellingsinitiatief verkeerstoren : Een vertegenwoordiger van de ZM gaf toelichting op één van de versnellingsinitiatieven vanuit de Rechtspraak, te weten verkeerstoren plus. Omdat een voorspoedige aanpak en behandeling van een rechtszaak veel afstemming vergt met partijen OM, ZM, advocatuur, slachtfers, deskundigen, is er veel winst te behalen met een goed functionerende verkeerstoren waar de administratie van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en andere betrokken organisaties zoveel mogelijk samen optrekken. De rechter heeft meer regie (en ondersteuning), controleert en zit aan het stuur. De rechter richt zich op aangehouden zaken van de EK en MK zaken ( vrije voeters ). Er worden regiezittingen georganiseerd. Daarin zijn er voorbesprekingen met de advocaat op de zitting. Het kabinet RC is hierbij ieder geval betrokken. Met advocaten worden afspraken gemaakt over het verdere verloopt. Een andere rechter doet de inhoudelijke behandeling. Deze pilot is gestart in september 2011 in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Overige observaties: Alle ketenpartners zijn betrokken bij verschillende versnellingsinitiatieven. Het momentum om gezamenlijk te werken aan versnelling met behoud verbetering van kwaliteit is nu. Workshop 4: Voorkomen aanhoudingen Knelpunten: Niet tijdigheid van rapportages NIFP/3RO. Niet nakomen van ketenafspraken en ontbreken (keten)regie de onduidelijkheid over beide. Tijdig starten met noodzakelijke acties. Lijvigheid van rapportages 3RO/NIFP. Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: 1 Zaaksregie bij één actor 2 Beknopter én op tijd rapporteren 3 Pull strategie implementeren Extra verbetermogelijkheid: 4 Harde deadlines, commitment aan die deadlines en consequenties bij niet nakomen Inschatting rendement/verbeterdoelstelling: Terugbrengen van de gemiddelde doorlooptijd van aangehouden zaken van 27 weken naar 30 dagen. Overige observaties/aanvullingen: De groep was het er unaniem over eens dat de rapportages van NIFP en 3RO een oorzaak ten aanzien van het aantal aangehouden zaken. Aanhoudingen worden voorkomen en beperkt als deze rapportages worden opgesteld naar de wensen van de klant. Daarnaast moeten er betere afspraken gemaakt worden ( bestaande afspraken moeten beter nageleefd worden) over de aanleverdata van rapportages. Tevens moet er een duidelijkere regisseur van de keten zijn: één persoon die zich verantwoordelijk voelt voor de zaak en zorg draagt dat alle verschillende dossieronderdelen tijdig, correct en compleet worden aangeleverd.

9 Vervolg workshops Workshop 5: Hoger beroep Knelpunten: Uitwerken vonnis RB duurt te lang voor er een compleet dossier ligt. Verwerking H naar Resortsparket duurt lang. Aanhoudingen (is verlies zittingscapaciteit). Uitwerken arrest H duurt lang en executie duurt lang. Top 3 geïdentificeerde verbetermogelijkheden/projecten: In verschillende projecten (o.a. Fast Lanes) wordt al gewerkt aan deze stappen. 1 Werk aan de binnenkant: Dat kan door wrijvingsverlies (processen die tegen elkaar inwerken) eruit te halen en geen tussenwerk te creëren (verborgen fabrieken met overbodige processtappen). Hierbij moet er werk aan de binnenkant gebeuren. 2 Werk aan de buitenkant: In dit kader moet er iets gebeuren aan: Anders inrichten financieringsstructuur Cultuur aansturen op een resultaatverantwoordelijkheid en in plaats van op doe je best. Verder is het belangrijk een zaaksverantwoordelijke aan te wijzen, wordt veel verwacht van de digitalisering en is ketensamenwerking een must. Inschatting verbetermogelijkheden/projecten: Stap 1t/m4 duren nu meer dan één jaar. De inschatting is dat dit in minder dan 10 maanden moet kunnen.

10 Samenvatting van de workshops Processen Uitwerken arrest H Tijdig betrekken relevante ketenactor Mensen Verschillende benodigde rapportages worden te laat aangevraagd Aanhoudingen Vertalingen kunnen leiden tot vertraging Verwerking H naar Resortsparket Werkvoorraad De gevolgen van het Salduz arrest Wetgeving Nakomen van ketenafspraken Tijdig starten met noodzakelijke acties Kwaliteit PV (2x) Omvang PV Timing aanvraag reclasseringsadvies Uitwerken vonnis RB Lijvigheid van rapportages 3RO/NIFP Fluctuaties in werkaanbod Zicht op zaak Niet tijdigheid van rapportages NIFP/3RO Lange doorlooptijd Strafrechtketen GPS Landelijke eisen versus wensen opdrachtgever/ketenpartner Versterking van de positie van het slachtfer leidt tot langere doorlooptijden Slachtfer en verdachte blijven te lang in onzekerheid over verloop zaak Systeem NIFP krijgt niet structureel vonnissen door de rechtbank doorgestuurd Vooral focus op het produceren van inhoud/kwaliteit en in mindere mate op het versnellen van de doorlooptijd Verschil in inrichting organisatie Versnelling in de ene organisatie zorgt voor extra capaciteitsbeslag in de andere organisatie Aanbod en vraag sluiten niet goed op elkaar aan Ontbreken van één slachtferloket Organisatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Doelstelling: Ketenpartners in staat stellen de afdoening van zaken in de strafrechtketen continu te verbeteren en versnellen. Hierbij wordt gebruik

Nadere informatie

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014 Strafrechtk ten versterkt & versnelt Projecten overzicht 0 Sinds 0 zijn regionale ketenpartners in Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) actief met het versnellen en verbeteren van hun

Nadere informatie

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Informatiebrochure Ministerie van Veiligheid en Justitie Verbetering en versnelling van de afdoening van strafzaken is noodzakelijk. Vanuit dit gevoel van urgentie zijn o.a. de ketenpartners OM, politie, rechtelijke macht

Nadere informatie

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V)

Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) Doelstelling: Ketenpartners in staat stellen de afdoening van zaken in de strafrechtketen continu te verbeteren en versnellen. Hierbij wordt gebruik

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Inleiding Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de strafrechtketen

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan.

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan. OM in strafrechtketen Aan de strafrechtketen worden steeds hogere eisen gesteld: betere prestaties voor minder geld. Voor het Openbaar Ministerie komt daar een complicerende factor bij. Voor de uitoefening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Gemeentelijke handhaving en strafrecht

Gemeentelijke handhaving en strafrecht Gemeentelijke handhaving en strafrecht Prof. mr.dr. A.R. Hartmann Erasmus Universiteit Rotterdam d.d. 14 april 2011 Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam Overzicht: 1 Inleiding 2 Strafrechtelijke afdoening

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Een terugkoppeling aan de VNJA en de NVSA op basis van de uitkomsten van het Werkcafé

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Strafrechtketen 2015 factsheet. juni 2016

Strafrechtketen 2015 factsheet. juni 2016 Strafrechtketen 2015 factsheet juni 2016 1 E-zine Jaarrapportage Strafrechtketen 2015 Dit is een e-zine van de strafrechtketen. Deze e-zine geeft een overzicht van beslissingen die door de diverse organisaties

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal

Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal Deel 1: Opzet en bestaan verbeterplannen Plan van Aanpak 1. Inleiding en aanleiding 1.1. Inleiding In de strafrechtketen spelen processen-verbaal (pv s) van de politie

Nadere informatie

Nog niet uitgestroomde strafzaken

Nog niet uitgestroomde strafzaken Nog niet uitgestroomde strafzaken Een kwalitatief onderzoek Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Prestaties in de strafrechtketen

Prestaties in de strafrechtketen 2012 Prestaties in de strafrechtketen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 173 Prestaties in de strafrechtketen Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Rapport Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Een onderzoek naar de uitvoering van een vonnis Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Introductie: Wilfried Derksen Senior rechter A rechtbank Oost-Brabant Portefeuillehouder Bestuursrecht Programmamanagementteam Programma

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie. en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie. en het Centraal Justitieel Incassobureau. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau. Publicatiedatum: 2 september 2014 Rapportnummer: 2014 /096 20 14/0 9 6 d e Natio nale

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Aangifteplicht in de tbs

Aangifteplicht in de tbs Aangifteplicht in de tbs Procesevaluatie van de handleiding Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl WODC, Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2013 Onderwerp Prestaties strafrechtketen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programma Versterking Prestaties Strafrechtketen Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018

AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018 AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018 SNEL TOEGANKELIJK DESKUNDIG SNELLE, TOEGANKELIJKE EN DESKUNDIGE RECHTSPRAAK VOOR EEN VERANDERENDE SAMENLEVING De Rechtspraak is een organisatie waar wij in 17 gerechten,

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Organisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude

Organisatie FP. Specialistisch OM: milieu en fraude Functioneel parket Organisatie FP Specialistisch OM: milieu en fraude Landelijke OM organisatie: 4 handhavingseenheden. Zwolle, Den Bosch Rotterdam en Amsterdam. Den Haag HO, beleid Ongeveer 21 ovj s en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 753 Rechtsbijstand Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een eerlijk proces. Grondslagen van het Recht Thema 4

Een eerlijk proces. Grondslagen van het Recht Thema 4 Een eerlijk proces Grondslagen van het Recht Thema 4 Typering proces Gereguleerde wraak / vergelding (strafrecht (geen eigenrichting)) Gereguleerde strijd (privaatrecht/bestuursrecht) 1. Basiswaarde proces

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

the way we see it Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen

the way we see it Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen 23 Hoe gaat de jeugdstrafrechtketen digitaal getransformeerd worden? De jeugdstrafrechtketen is toe aan verandering. Digitalisering

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014

Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Projecten overzicht 2014 Strafrechtk ten versterkt & versnelt Projecten overzicht 0 Sinds 0 zijn regionale ketenpartners in Programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) actief met het versnellen en verbeteren van hun

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

Prestaties in de strafrechtketen

Prestaties in de strafrechtketen Achtergronddocument Prestaties in de strafrechtketen Februari 2012 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015, 2500 EA Den Haag Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Onderwerp 1 1.2 Context 1 1.2.1 Het strafrecht

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Afspraken tussen het College van procureurs-generaal en Raad voor de rechtspraak over de verdeling van zaken van het Landelijk Parket en het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie