Thuiskomen bij Sint Jacob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuiskomen bij Sint Jacob"

Transcriptie

1 Thuiskomen bij Sint Jacob Plan van aanpak in het kader van Waardigheid en Trots 16 juni 2015 Stichting Sint Jacob Louis Pasteurstraat RJ Haarlem T: (023) F: (023)

2 Inhoud 1 Inleiding Aanpak Herijking van de strategie Context van de herijking Formulering strategie Vertaling naar concrete activiteiten Programma Thuiskomen bij Sint Jacob Inhoud van het programma Invlechten van reeds lopende projecten Uitwerking van concrete stappen Stand van zaken kwaliteit Doelstelling van deelname Monitoring en bijsturing Tijdslijn Betrokkenheid relevante partijen Voorwaarden... 9 Stichting Sint Jacob Louis Pasteurstraat RJ Haarlem T: (023) F: (023)

3 1 Inleiding Op dit moment bevindt Stichting Sint Jacob (SSJ) zich midden in het proces van strategie herijking. Samen met cliënten, relaties van cliënten en medewerkers bezint SSJ zich op de ambities voor de komende jaren. De discussies over de strategie zijn nu voor de helft afgerond, de rest volgt nog gedurende de zomer. Nu is echter al duidelijk dat er één belangrijk thema centraal komt te staan in de plannen van de komende jaren, namelijk: U komt thuis bij Sint Jacob. Thuiskomen gaat over een gevoel van verbondenheid en vertrouwen, over echt luisteren naar de cliënt, het goede gesprek, aandacht voor de zorgrelatie en het creëren van een huiselijke omgeving en over nabuurschap. Het gaat over het betrekken van familie, zorgen dat zij weer thuiskomen bij hun vader of moeder, en over het geven van ruimte aan professionals om hier vorm aan te geven. Door af te stemmen op de persoonlijke situatie van de cliënt en zo gewoon als mogelijk als uitgangspunt te nemen, willen we zorgen voor een gevoel van thuiskomen. Om deze verdiepingsslag te maken, start SSJ na de zomer (zodra de strategieherijking rond is) met een tweejarig programma rond het thema Thuiskomen bij Sint Jacob. SSJ is ervan overtuigd dat deze verdieping een investering vergt en dat er een samenhangend programma voor nodig is, geworteld in de nieuwe missie, visie en strategie. Dat betekent dat SSJ het programma start zodra de herijking van de strategie is voltooid. De koers die SSJ heeft ingezet sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het plan Waardigheid en Trots van 10 februari Goede zorg voor ouderen gaat in essentie om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven, met alle ruimte voor betrokkenheid van relaties van cliënten, en wordt met plezier geleverd door medewerkers en vrijwilligers. SSJ gaat dan ook graag de uitdaging van de Taskforce aan om best practice te worden en de verpleeghuiszorg verder te verbeteren. In dit plan van aanpak beschrijven we de wijze waarop we invulling willen geven aan onze deelname. Eerst beschrijven we de aanpak, bestaande uit twee fases: herijking van de strategie en het programma Thuiskomen bij Sint Jacob. Vervolgens gaan we in op de huidige stand van zaken op het gebied van kwaliteit. Daarna staan we stil bij de motivatie van SSJ voor deelname aan Waardigheid & Trots, de grove tijdslijn, de partijen die betrokken zijn bij de vormgeving en uitwerking van het programma. Tot slot gaan we in op de voorwaarden die gesteld zijn voor deelname aan het landelijke vernieuwingsprogramma. 3

4 2 Aanpak Het plan van aanpak van SSJ in het kader van het programma Waardigheid en Trots bestaat uit twee fases, namelijk de herijking van de strategie en het programma Thuiskomen bij Sint Jacob. Deze fases staan hieronder beschreven. 2.1 Herijking van de strategie De herijking van de strategie die momenteel plaatsvindt, vormt de basis van het programma voor de komende jaren. Het strategietraject levert immers een gedeelde missie, visie en strategie op, die een kader en toetssteen zijn voor de te ontplooien activiteiten Context van de herijking In 2010 heeft SSJ een meerjarenplan met missie, visie en strategie geformuleerd voor de jaren De ambitie en strategische pijlers die daarin staan geformuleerd, zijn als bijlage bij dit document opgenomen 1. Bij de formulering daarvan zijn mensen uit alle lagen van de organisatie betrokken. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie en strategie. Inmiddels zijn de uitgangspunten in het fundament onder de pijlers en een groot deel van de uitgangspunten in de strategische pijlers gerealiseerd. De verwachting is dat bij de huidige herijking een aanscherping nodig is, maar dat er geen grote koerswijziging zal optreden. De eerder genoemde beleidspunten zijn immers nog steeds actueel, gelet op het regeerakkoord uit 2012 en de plannen voor de langdurige zorg uit Naar verwachting zal wel een versnelling van een aantal activiteiten nodig zijn. Het herzien van de nieuwe missie, visie en strategie gebeurt nu nóg meer dan voorheen in dialoog. SSJ gelooft namelijk dat een passende uitkomst alleen kan ontstaan in dialoog met alle betrokkenen. In lijn met het plan Waardigheid en Trots van 10 februari 2015 heeft SSJ ervoor gekozen in het strategieproces niet alleen medewerkers te betrekken maar ook een expliciete r ol te geven aan cliënten, relaties van cliënten en vrijwilligers Formulering strategie Er zijn twee manieren waarop cliënten, relaties van cliënten, vrijwilligers en medewerkers worden betrokken bij de herijking van de strategie: o o Rondetafelgesprekken per locatie onder leiding van Vilans o Om erachter te komen wat er leeft onder cliënten en hun vertegenwoordigers heeft SSJ in de eerste helft van 2015 panelgesprekken met hen georganiseerd. Deze gesprekken gaan over wat goed gaat, welke knelpunten er zijn en vooral over wat cliënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers kunnen doen om de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren. Om de objectiviteit te waarborgen en vanwege de extra deskundigheid heeft SSJ aan Vilans gevraagd hierbij te ondersteunen. Organisatiebrede strategietafels o Tijdens een tweetal klankbordsessies gaan medewerkers, cliënten, relaties van cliënten en vrijwilligers met elkaar in gesprek over de missie, visie en strategie van SSJ. Ook vindt de vertaling plaats naar wat dit concreet betekent voor de gewenste houding, kennis en vaardigheden van mensen (kernwaarden en kernkwaliteiten). o Op basis van het resultaat van deze klankbordsessies gaan de partijen aan de brede bestuurstafel met elkaar in gesprek. Dit zijn: managementteam, directieteam, verantwoordelijke staffunctionarissen, Ondernemingsraad (OR), Cliëntenraden en Centraal Cliëntenplatform en de Raad van Toezicht (RvT). De brede bestuurstafel brengt een advies uit aan het directieteam over de missie, visie en strategie. In totaal nemen er 175 mensen uit alle lagen van de organisatie deel aan deze bijeenkomsten. 1 Zie bijlage Missie, visie, strategie

5 Het directieteam stelt naar aanleiding van deze input de nieuwe meerjarenstrategie van SSJ op ( ). Naar verwachting gebeurt dit voor de zomer van dit jaar. Tijdens de zomerperiode wordt het concept teruggelegd in de organisatie, zodat een verdere verfijning kan plaatsvinden. Naar verwachting wordt de definitieve versie begin september vastgesteld door de brede bestuurstafel Vertaling naar concrete activiteiten Op basis van de uitkomsten van het strategietraject, worden in het najaar van 2015 concrete verbeterplannen geformuleerd, zowel op organisatie- als locatieniveau: o o Organisatiebrede koers o In de zomer van 2015 stelt de Raad van Bestuur (RvB) de organisatiebrede koers voor de komende jaren vast. De belangrijkste focus voor de komende jaren zal liggen op het thema Thuiskomen, waarvoor een speciaal programma wordt ontwikkeld. o Een operationalisering van de uitgezette koers wordt weergegeven in het werkplan voor De projecten die daarin worden opgenomen, waaronder het programma, krijgen een plek in de bestaande projectstructuur. Jaarplannen per locatie o Op basis van het meerjarenplan en het organisatiebrede werkplan 2016 stelt elke locatie van SSJ (in totaal negen locaties 2 ) in september/oktober een eigen jaarplan op. Daarin wordt per locatie beschreven wat gezien de huidige situatie de ambitie voor 2016 is en op welke verbeterprojecten de focus komt te liggen. In oktober van dit jaar is er dus duidelijkheid over de focus voor 2016 en de concrete verbeterplannen waar SSJ de komende jaren mee aan de slag gaat. 2.2 Programma Thuiskomen bij Sint Jacob In het najaar van 2015 start SSJ met het programma Thuiskomen bij Sint Jacob. Het is een organisatiebreed programma met een doorlooptijd van twee jaar. Hieronder staan de kaders voor dit programma in grote lijnen beschreven Inhoud van het programma De wens is dat alle betrokkenen, zowel cliënten, relaties van cliënten, vrijwilligers én medewerkers zich daadwerkelijk thuis voelen bij Sint Jacob en in gezamenlijkheid vorm geven aan de kunst van het ouder worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt de regie over zijn/haar eigen leven heeft en zoveel mogelijk kan leven en wonen zoals hij/zij dat wil. Zoals in de inleiding is aangegeven, gaat thuiskomen over een gevoel van verbondenheid en vertrouwen, over echt luisteren naar de cliënt, aandacht voor de zorgrelatie en het creëren van een huiselijke omgeving en over nabuurschap. Het gaat over het actief betrekken van familie, zorgen dat zij weer thuiskomen bij hun vader of moeder, en over het geven van ruimte aan professionals om hier vorm aan te geven. Want alleen wanneer professionals in hun kracht staan, ervaren zij de openheid en ruimte om daadwerkelijk af te stemmen op de wensen en de situatie van de cliënt. In het programma zal veel aandacht zijn voor het goede gesprek. Dat betekent een gesprek waarin de dialoog centraal staat en een basishouding is van de professional. Deze actieve basishouding is niet alleen relevant in de communicatie met de cliënt en de relaties van de cliënt, maar ook tussen directe collega s onderling Invlechten van reeds lopende projecten Momenteel lopen er verschillende initiatieven binnen SSJ die relevant zijn rondom het thema thuiskomen. Het is dan ook belangrijk om de lopende initiatieven een plek te geven in het programma, zodat er een samenhangende aanpak ontstaat. 2 Zie bijlage Gegevens per locatie voor een overzicht van alle locaties. 5

6 Voorbeelden van initiatieven die op dit moment al lopen, zijn: Cliënt centraal stellen door twee keer per jaar gedurende een week de focus te leggen op één cliënt. Er is dan aandacht voor de harde kwaliteitseisen (zorgleefplan, metingen en registraties) én voor de kleine dingen die een cliënt gelukkig maken (muziek, activiteiten en lekker eten). Bredere aandacht voor mentaal welbevinden door gebruik van de landkaart Mentaal Welbevinden van Vilans Aandacht voor bejegening door middel van video interactie training Om een beeld te geven van concrete projecten die momenteel lopen en deel gaan uitmaken van het programma Thuiskomen bij Sint Jacob hebben we in bijlage Concrete voorbeelden van projecten een korte beschrijving opgenomen van twee projecten en de ontwikkeling die daarin gaande is Uitwerking van concrete stappen Globaal gezien bestaat het programma uit de volgende onderdelen: 1. Visie op thuiskomen formuleren 2. Uitgangspunten bepalen voor het handelen voor alle onderdelen van de organisatie 3. Vanuit dialoog met medewerkers bepalen welke ondersteuning nodig is 4. Inzetten van gevraagde ondersteuning, bijvoorbeeld coaching, intervisie, moreel beraad 5. Monitoring van de voortgang 6. Uitwisseling van ervaring, zowel intern als met andere organisaties De komende twee maanden geeft SSJ concrete invulling aan het programma en zullen deze onderdelen worden vertaald naar stappen op een tijdslijn. 3 Stand van zaken kwaliteit De verdieping op het gebied van thuiskomen komt naar voren op een natuurlijk moment. De afgelopen jaren heeft SSJ een aantal omvangrijke veranderingen gerealiseerd, die een enorme impact hebben gehad op de kwaliteit van zorg. De gekozen koers van afbouw van lichte zorg en focus op zware complexe intramurale zorg en geriatrische revalidatiezorg blijkt nu de juiste. Door het vroeg inzetten en vasthouden van deze koers is de transitie op gang gekomen en zijn resultaten zichtbaar in de vorm van een hoog rendement en een meer stabiele organisatie. Nu de basis op orde is, ontstaat de ruimte voor verdere verdieping en innovatie. Om een beeld te geven van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, schetsen we die hieronder kort. In 2011 is SSJ in een nieuwe locatie, Klein België, gestart met het concept kleinschalig wonen. Omdat uit cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat het concept aanslaat, is het de afgelopen jaren op meerdere locaties ingevoerd. De invoering van integrale zorg binnen kleinschalige wooncomplexen betekent wel dat een maximale inzet van kwalitatief goed opgeleid zorgpersoneel nodig is. Daarom heeft SSJ de afgelopen jaren sterk ingezet op opleiding van personeel. SSJ heeft de opleiding van personeel zelf georganiseerd middels het Jacob Leerhuis en heeft de in 2012 beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen ingezet voor een omvangrijk opleidingstraject. Dat traject is gestart in SSJ heeft het kwalificatieniveau van het zorgpersoneel sinds die tijd sterk verhoogd. Meer dan 60% van het zorgpersoneel heeft op dit moment een hoger kwalificatieniveau dan drie jaar geleden. Verder heeft SSJ per 2015 een nieuw en passend functiehuis ingevoerd voor het zorgpersoneel. Daarbij zijn alle medewerkers opnieuw gewogen en in de juiste functie geplaatst. De herziening van het functiehuis heeft geleid tot een betere afstemming van functies, verantwoordelijkheden en opleidingsniveau. Het functiehuis bevat de volgende vijf functies voor medewerkers in de zorg: Coördinerend verpleegkundige (niveau 4 of hoger) Verpleegkundige (niveau 4) Coördinerend verzorgende IG (niveau 3) Verzorgende IG (niveau 3) Helpende (niveau 2) 6

7 Het grootste deel van de medewerkers is niveau 3 IG of niveau 4 gediplomeerd 3. Ook nu en in de toekomst blijft SSJ inzetten op de kwaliteit van het personeel door het stimuleren van opleiding van zorgpersoneel tot een hoger kwalificatieniveau en door het aanbieden van een groot scala aan opleidingen 4. De zorg voor een complexe doelgroep stelt ook andere eisen aan huisvesting. Om klaar te zijn voor de toekomst heeft SSJ een omvangrijk bouwprogramma opgesteld, waarvan de eerste nieuwe locaties inmiddels zijn gerealiseerd. In maart dit jaar is de locatie Nieuw Overbos in Heemstede geopend en in mei de nieuwe JacobKliniek in Haarlem. In september van dit jaar volgt de locatie Meerhoeve, eveneens in Haarlem. De nieuwbouw leidt tot zeer positieve reacties onder cliënten, relaties van cliënten en medewerkers. De komende jaren volgen nog diverse projecten. Ook is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een vereenvoudiging van werkprocessen, waardoor er meer aandacht kan zijn voor de cliënt. Onder leiding van het kwaliteitsteam zijn werkprocessen in kaart gebracht en is het ECD volledig geïmplementeerd. Binnen SSJ is het vanzelfsprekend dat elke cliënt een zorgleefplan heeft en dat dit de basis is voor de zorg- en dienstverlening. Het resultaat van de zorg- en dienstverlening wordt op een aantal manieren gemeten. Tot op heden wordt de kwaliteit gemeten middels de CQ en de LPZ. SSJ werkt toe naar een nieuwe manier van kwaliteitsmeten, die beter aansluit bij de beleving van de cliënt en het goede gesprek. Momenteel onderzoekt SSJ de mogelijkheden en één daarvan is de Planetree methode. De CQ wordt jaarlijks afgenomen door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de zorginhoudelijke indicatoren worden maandelijks inzichtelijk gemaakt. Alle locaties voldoen aan de kwaliteitsscores van klanttevredenheid (CQ) en zorginhoudelijke kwaliteit (LPZ). Voor de nieuwbouwlocaties worden de eerste metingen in 2016 uitgevoerd. Uit de CQ-index is gebleken dat een verdere verdieping nodig is door de focus te leggen op het thema inspraak en overleg. Hier heeft SSJ in het eerste halfjaar van 2015 op ingespeeld door de organisatie van rondetafelgesprekken per locatie en de klankbordsessies voor de vormgeving van het nieuwe meerjarenplan. Ook de medewerkerstevredenheid wordt jaarlijks gemeten. In 2014 was er echter onvoldoende respons om een representatieve uitspraak te doen. Momenteel wordt een nieuwe meting gedaan. Het ziekteverzuim bij SSJ was in 2014 met 4,8% iets lager dan het streven van maximaal 5%. SSJ werkt met interne en externe audits. Alle locaties die WLZ-zorg verlenen (met uitzondering van de nieuwbouwlocaties, waarvoor de audits nog moeten plaatsvinden) zijn in het bezit van de waarborgzegel fixatievrije instelling en het PREZO-keurmerk. De locaties Boerhaave, Bosbeek en Jacob in de Hout hebben een gouden PREZO keurmerk en de overige locaties een zilveren. De verwachting is dat in juni van dit jaar een aantal van deze locaties ook een gouden keurmerk behalen. Kortom, de afgelopen jaren heeft SSJ grote kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. En nu de basiskwaliteit op orde is, ligt de focus op het streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. Daarbij past een nieuwe omgang met het thema kwaliteit, waaronder een andere manier van kwaliteitsborging en meting. SSJ onderzoekt momenteel verschillende beproefde concepten, die hier invulling aan kunnen geven. 4 Doelstelling van deelname SSJ wil deelnemen aan het vernieuwingsprogramma in het kader van Waardigheid en Trots om zo de oplossing mee vorm te geven voor de maatschappelijke uitdaging waar de verpleeghuiszorg in Nederland voor staat. We geloven dat we goed op koers liggen en willen graag anderen inspireren en door anderen geïnspireerd worden om de regie weer terug te brengen bij de cliënt en om de professional weer in zijn/haar kracht te zetten. Uiteraard werken we graag mee aan het delen van ervaringen. De doelstelling van het programma is het aantoonbaar verhogen van de cliënt- en medewerkerstevredenheid. Op het moment dat de precieze invulling van het programma helder is (oktober 2015), formuleren we de doelstelling heel concreet. 3 Zie bijlage Gegevens per locatie voor een overzicht van de personeelsmix. 4 Zie bijlage Overzicht opleidingen voor de opleidingen die SSJ aanbiedt. 7

8 5 Monitoring en sturing De monitoring en sturing van het programma zal deel uitmaken van de reguliere cyclus bij SSJ. Dat betekent dat het programma onderdeel is van de bestaande projectstructuur. Voor strategische en organisatiebrede projecten is binnen SSJ een projectstructuur ingericht, waarbij de monitoring en sturing ligt bij het directieteam. Voor elk project is er een eigenaar in het directieteam, een projectleider en (indien nodig) een projectgroep. Voor het programma Thuiskomen bij Sint Jacob wordt een aparte projectgroep ingericht. Elke drie weken wordt de voortgang van alle projecten in het directieteam besproken. Per kwartaal wordt de RvT geïnformeerd over de stand van zaken. 6 Tijdslijn De tijdslijn van dit plan van aanpak ziet er als volgt uit: 1. Herijking van de strategie - april t/m september Programma Thuiskomen bij Sint Jacob - oktober Betrokkenheid relevante partijen Bij het strategietraject dat op dit moment loopt zijn de volgende partijen betrokken: o Cliënten (ook leden van de Cliëntenraden) o Relaties van cliënten (ook leden van de Cliëntenraden) o Vrijwilligers o Medewerkers (ook leden van de OR) o Directieleden o RvB o RvT Het programma krijgt ook vorm in overleg met bovenstaande partijen. En zodra de uitvoering van het programma start, wordt deze zoals gezegd onderdeel van de reguliere projectstructuur onder leiding van het directieteam. Gezien het belang en de brede scope van het project worden ook een expertgroep en een klankbordgroep samengesteld. Deze worden beide samengesteld uit vertegenwoordigers van cliënten, relaties van cliënten, medewerkers (verpleegkundigen en behandelaren) en relevante externe experts (bijvoorbeeld universiteiten). Het succes van het programma wordt immers bepaald in de driehoek cliënt, relaties van de cliënt en de professional. De organisatie faciliteert het goede gesprek. De kennis van de leden van de expertgroep wordt ingezet op basis van behoefte. De klankbordgro ep wordt structureel betrokken bij de invulling en monitoring van het programma. Naast deze projectstructuur blijven de rondetafelgesprekken op de locaties doorlopen, zodat ook op die manier de betrokkenheid van cliënten en relaties van cliënten geborgd blijft. Verder heeft SSJ geen Verpleegkundige Adviesraad, maar vinden we het wel belangrijk om verpleegkundigen en verzorgenden intensief te betrekken. Daarom vindt er om de maand een gezamenlijke bijeenkomst van een hele dag plaats met alle coördinerend verpleegkundigen binnen SSJ. Zij hebben immers een belangrijke rol in de borging van kwaliteit in de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst en gaan alle coördinerend verpleegkundigen in gesprek met elkaar, met de Directeur Zorg en de kwaliteitsfunctionaris over relevante thema s op het gebied van kwaliteit. Daar waar nodig haken andere interne of externe partijen aan. Het programma Thuiskomen bij Sint Jacob zal ook tijdens deze bijeenkomsten op de agenda staan. 8

9 Voorwaarden In de brief Kwaliteit verpleegzorg, ruimte voor ambitieuze aanbieders d.d. 28 april 2015 wordt een aantal voorwaarden genoemd voor deelname aan het vernieuwingsprogramma in het kader van Waardigheid en Trots. We gaan ervan uit dat we met de inhoud van dit plan van aanpak aan de voorwaarden voldoen. In het document met bijlagen is nog de volgende informatie opgenomen: o Missie, visie en strategie o Concrete voorbeelden van projecten o Meest recente review van o Praktische gegevens per locatie, waaronder: o Namen en adressen o Aantal cliënten o Aantal medewerkers en personeelsmix o Aard van de zorg o Sprake van verscherpt toezicht afgelopen twee jaar j/n o Status kwaliteit van zorg o Overzicht opleidingen o Meest recente IGZ brieven en rapportage Op 3 juli komen we graag langs om dit plan nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. 9

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots

Routeplan meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team Waardigheid & Trots Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots 2017-2018 K. Polman teamleider HRD Definitieve versie d.d. 29-09-2016 Pagina 1 van 5 Inleiding Zinzia streeft

Nadere informatie

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Gegevens zorgaanbieder: Zorgfederatie Oldenzaal Fonteinstraat 55 7573 CG Oldenzaal Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg

Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg Interne audits vanuit cliëntperspectief; participatie van cliënten en cliëntenraad bij het uitvoeren van interne audits in het primaire proces. Zorggroep

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Projectvoorstel Familieparticipatie 'zorgen met'

Projectvoorstel Familieparticipatie 'zorgen met' Projectvoorstel Familieparticipatie 'zorgen met' Inleiding Staatssecretaris Van Rijn kwam in februari dit jaar met het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Versnellingskamer Productblad

Versnellingskamer Productblad Versnellingskamer Productblad Van beleid naar aanpak. Veel organisaties beschikken over een visie op het gebied van duurzame inzetbaarheid of gezondheidsmanagement. Maar als er een klap op dat document

Nadere informatie

Contactpersoon Jan Krol, consulent belevingsgerichte zorg/carolien de Wit, bestuurssecretaris

Contactpersoon Jan Krol, consulent belevingsgerichte zorg/carolien de Wit, bestuurssecretaris Verbeterplan WZF voor VWS Indienende zorginstelling Woonzorg Flevoland Meentweg 12 8224 BP Lelystad T: 0320 229 229 F: 0320 229 287 www.woonzorgflevoland.nl info@woonzorgflevoland.nl Raad van Bestuur J.M.

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Beleid Beweegstimulering

Beleid Beweegstimulering Beleid Beweegstimulering Inleiding Zinzia Zorggroep onderkent het belang van kwaliteit van leven, zij streeft er naar excellente zorg met kleur te bieden. Dit streven is onder andere verwoord in het strategie

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg

Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg Ontwikkelplan De basis versterken, veilige en vertrouwde zorg 1a. Niveau De basis versterken. 1b. Kwaliteitsthema De basis versterken. Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Limburg

Regiobijeenkomst Limburg Regiobijeenkomst Limburg Met wie wil/moet ik als RvT-lid samen werken en op welke wijze? 9 november 2016 Venlo 1 Voorwoord Op 9 november j.l. heeft de 3 e regionale bijeenkomst van de NVTZ plaatsgevonden.

Nadere informatie

Leren doe je samen. Plan van aanpak voor het best practice-project van het programma Waardigheid en trots. Manager Intramurale Ouderenzorg

Leren doe je samen. Plan van aanpak voor het best practice-project van het programma Waardigheid en trots. Manager Intramurale Ouderenzorg Leren doe je samen Plan van aanpak voor het best practice-project van het programma Waardigheid en trots Organisatie Voorzitter Raad van Bestuur Manager Intramurale Ouderenzorg Projectleiders Zorggroep

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Eigen regie zorgplan cliënt en familie

Eigen regie zorgplan cliënt en familie Projectplan Zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Bestuurder Contactpersoon Eigen regie zorgplan cliënt en familie Stichting Inovum Bestaat uit verpleeghuis Beukenhof, verpleeghuis Gooiers Erf, wooncomplex

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN!

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN! ZELFSTURING GEWOON DOEN! WIJdezorg heeft binnen een periode van een jaar 19 van de 45 teams geïnspireerd tot vrijwillige deelname aan het verandertraject. 6 van de 8 thuiszorgteams wilde direct deelnemen

Nadere informatie

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

PREZO VV&T 2014. Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg. & Verantwoord Ondernemerschap. 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg PREZO VV&T 2014 Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord Ondernemerschap PREstatiemodel Zorg Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap Essentiële kenmerken PREZO VV&T: Prestaties voor

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers

Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers 206-208 RvT 29-03-206 7-03-206 April 207 Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers 206-208 Inhoudsopgave Voorwoord... Inleiding... 2 Onze missie...

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie Thema De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie 1. Toezicht inspectie 2. Nieuwe wetgeving 3. Ontwikkelingen wonen in vg-sector Vormen van toezicht Gefaseerd

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Brochure. Kindcentrum

Brochure. Kindcentrum Brochure Kindcentrum Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het gaat daarbij niet alleen over goede

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

HET ZOU WAT ZIJN ALS U VOOR MIJ GAAT BESLISSEN VOELT VERTROUWD ALS THUIS

HET ZOU WAT ZIJN ALS U VOOR MIJ GAAT BESLISSEN VOELT VERTROUWD ALS THUIS HET ZOU WAT ZIJN ALS U VOOR MIJ GAAT BESLISSEN VOELT VERTROUWD ALS THUIS Sinds 2012 zet Volckaert in op een verandering van cultuur- en organisatie waar de cliëntvraag leidend is en regie en eigenaarschap

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben marita@planetree.nl BEWONER, CLIENTEN EN MEDEWERKER CENTRAAL? ANGELICA THIERIOT Haar droom is zorginstellingen te creëren, waar mensen zich direct al

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra 2 Vooruitgang door verbinding Wilt u betrokken en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn?

Nadere informatie

Voorstel deelname vernieuwingsprogramma. Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen ouderen

Voorstel deelname vernieuwingsprogramma. Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen ouderen Voorstel deelname vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen ouderen Dongen, 18 juni 2015 www.volckaert.nl Informatie zorgaanbieder Naam en adreszorgaanbieder: Volckaert

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Projectvoorstel Sint Jozefoord. Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen

Projectvoorstel Sint Jozefoord. Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Projectvoorstel Sint Jozefoord Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen 1 Inhoudsopgave 1. Gegevens van de zorgaanbieder... 3 2. Inleiding... 3 3. Bewonerstevredenheid... 4 4. Organisatie

Nadere informatie

Vernieuwingsplan in het kader van het VWS rapport Waardigheid en trots. liefdevolle zorg. Voor onze ouderen.

Vernieuwingsplan in het kader van het VWS rapport Waardigheid en trots. liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Zorg met n zachte g. Vernieuwingsplan in het kader van het VWS rapport Waardigheid en trots. liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Stichting Valkenhof Valkenswaard Mevr. Drs. A.E.M. Blokker (Annemieke),

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN Passend HRM beleid Wanneer een organisa>e eenmaal gekozen heec om zich Waarden Bewust verder te ontwikkelen is het ook vanzelfsprekend dat zich dat op een gegeven moment vertaalt

Nadere informatie