De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid"

Transcriptie

1 De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid Zijn we permanent under construction? Ben Verleg

2 De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid Op weg naar vernieuwing van het innovatieproces Zijn we permanent under construction? Ben Verleg 1 Inleiding Veranderingen gaan schijnbaar steeds sneller. Uit een onderzoek van IBM 2 onder 1000 CEO s van grote organisaties komt het beeld naar voren dat 80% van mening is dat er sprake is van een toename. De snelheid lijkt zo gegroeid dat men steeds meer problemen heeft met het verwerken ervan. De competenties om deze veranderingen te managen zijn ontoereikend. Er is zelfs sprake van een steeds groter wordende competentiegap. Welke trends zijn (ook) in Nederland zichtbaar en wat betekent dit voor organisatieontwikkeling, innovatie en de effectiviteit van interventies bij de overheidsorganisatie? Waargenomen ontwikkelingen Ik noem vijf trends die van belang zijn voor organisatieontwikkeling in het algemeen en voor de overheidsorganisatie in het bijzonder. Organisaties krijgen te maken met steeds meer veranderingen die zich schijnbaar steeds sneller ontrollen Veranderingen gaan steeds sneller. Deze uitspraak is vaak gehoord, maar is die ook waar? Voor veel mensen is het referentiepunt de als stabiel bekend staande jaren 50 van de vorige eeuw. Toch duurden de jaren 50 slechts 10 jaar. Dat klinkt flauw maar als we kijken naar de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog dan heeft die zich in een heel hoog tempo voltrokken. De vraag is of de opeenvolging van veranderingen wel zoveel langzamer ging of dat alleen de informatie erover trager werd ontvangen en verspreid. Veranderingen gaan wellicht op zichzelf niet sneller, maar er zijn er meer waar we mee te maken krijgen. Vrij vertaald naar A.F Th. Van der Heijden: wie in de breedte leeft krijgt vanzelf te maken met veranderingen in de breedte 3. We hebben veel meer veranderingen om te managen, we moeten veel meer bordjes in de lucht houden, we kunnen ons niet beperken tot een enkelvoudige werkelijkheid. De werkelijkheid is complex. Organisaties richten zich niet toevallig vaak op de kerntaken. Diversiteit aan producten en diensten is steeds moeilijker te beheersen doordat de invloed van niet te beïnvloeden omstandigheden en contexten is toegenomen. Daar komt bij dat alle 2

3 informatie real time overal te vinden is. Een fout of een blunder lijkt daardoor onevenredig veel aandacht te krijgen. De samenstelling van het personeelsbestand wijzigt sterk De generatie babyboomers treedt uit het arbeidsproces. Jonge generaties die zich aandienen verbinden zich minder aan organisaties dan de uittredende generaties. Men is meer gericht op thema s, doelen, netwerken, resultaten en zingeving. Van de jonge generatie heeft niemand bij de eerste baan het idee daar tot het pensioen te gaan werken. Zo n vooronderstelling klinkt hen absurd in de oren. Deze attitude is versterkt doordat veel organisaties vooral met tijdelijke contracten werken o.a. op grond van economische motieven, de marktontwikkeling of interne belemmeringen bijvoorbeeld bij de overheidsorganisatie de politieke uitspraak dat het aantal ambtenaren omlaag moet. Bovendien is de onzekerheid over de baanvastheid door wijziging van de regelgeving toegenomen. Veel werk wordt, al of niet tijdelijk uitbesteed in de verwachting dat dat financieel voordeel oplevert, uitzendorganisaties zijn enorm gegroeid, er is veel en frequent interim-werk en overheidsorganisaties wachten lang voordat een vast contract wordt aangeboden. Een mogelijk gevolg is dat interventies bij organisatieontwikkeling anders gemanaged kunnen of moeten worden. De min of meer traditionele weerstand die mensen voelen tegen veranderingen is minder aan de orde voor medewerkers die hooguit tijdelijk ergens een bijdrage leveren. De weerstand tegen veranderingen in het algemeen is daardoor lager, conservatieve krachten zijn minder sterk aanwezig. De baas kan eenvoudig nieuwe medewerkers selecteren; degenen die net binnenkomen hebben geen behoefte om de oude situatie te verdedigen, alleen al omdat ze die niet eens kennen. De mensgerichte transitiemethodieken boeten daardoor in aan belang. Een gevolg is dat het deel van het medewerkersbestand dat loyaal is aan de organisatie afneemt. Het risico is dat de vaste medewerkers verzuren en het gevoel hebben dat er niet meer naar hen geluisterd wordt. Dat leidt tot de paradoxale situatie dat enerzijds het doorvoeren van veranderingen eenvoudiger is maar anderzijds minder draagvlak kent. Doorstroomsnelheid In de gemeente Amsterdam werken verschillende onderdelen hoofdzakelijk met medewerkers die niet in vaste dienst zijn. Routinematige werkzaamheden worden meer en meer helemaal uitbesteed. Eindverantwoordelijke managers kennen een verplichte mobiliteit. Een kwart van de medewerkers jonger dan 35 zoekt actief een andere baan. Klanten van organisaties en merken zijn minder loyaal en stellen hogere eisen. Ondanks de overvloed aan loyaliteitsprogramma s en klantenkaarten is de klant veel minder geneigd om naar dezelfde leverancier te gaan. De vergelijkingssites op Internet maken het heel eenvoudig om voor- en nadelen en prijsverschillen af te wegen. 4 3

4 Eén ster? Eenderde omzetverlies Uit Amerikaans onderzoek onder online-shoppers bleek dat de ratings op Internet grote invloed hebben op de resultaten van een bedrijf. Wanneer een bedrijf met vijf van de vijf sterren werd gewaardeerd, leverde dat een omzetwinst van 16% op. Bij vier sterren was die omzetwinst 8 %, en bij drie sterren was er al een verlies van 10 %. Bij een sterretje bedroeg het omzetverlies 31 %. Beoordelingen en recensies hebben dus een enorme impact op de verkopen. Bron: Zelfs in de winkel is het makkelijk om even te kijken of de aanbieding wel echt voordelig is en of er een testresultaat van het product beschikbaar is. Dat de service bij Internetwinkels ook belangrijk is illustreert de volgende persoonlijke ervaring. Ik bestelde een boek dat ik voor dit artikel wilde raadplegen, via internet bij een Nederlandse winkelketen. Ik had op internet gelezen dat een nieuwe druk van het boek was verschenen. Na een directe automatische ontvangstbevestiging ontving ik drie dagen later een papieren brief over de post met daarin de mededeling dat het boek in herdruk was en dat mijn bestelling werd aangehouden. Bij de kolom verwachte levering stond een vraagteken. Ik heb daarop het boek bij een andere boekhandel via internet besteld en binnen drie dagen geleverd gekregen. Met de eerste heb ik per mail mijn verbazing uitgelegd. De reactie daarop was dat ik een verkeerd ISBN nummer had ingevuld en er werden excuses gemaakt want men had wel even moeten kijken natuurlijk. Naar welke boekhandel ga ik de volgende keer? Organisaties werken meer en meer samen in win-win situaties om een probleem op te lossen. Een bekend voorbeeld van een integrerende aanpak is Philips-Douwe Egberts met de Senseo. Philips levert de techniek en het apparaat, DE de koffie en beide verdienen aan het concept. Deze vorm van integratie het commerciële partnership zien wij sterk toenemen in verschillende sectoren ook in de overheid. Gelegenheidscoalities kunnen vermindering van merkloyaliteit bevorderen en de aan het merk trouwe klant zelfs voor een dilemma plaatsen. Bij de publieke organisatie zien we een parallel door ontwikkelingen zoals regionalisering en verregaande standaardisering van de rijksdiensten, zoals bijvoorbeeld Rijksweb. De behoefte aan organisatieoverstijgende oplossingen is zeer toegenomen en wordt versterkt door de ook in het publieke domein gestegen hoeveelheid veranderingen. Ook de overheidsorganisaties manifesteren zich meer en meer in netwerken met een wisselende samenstelling. 4

5 Rijksweb Rijksweb innoveert interdepartementale samenwerking zodat de rijksmedewerker kan samenwerken op een efficiënte en effectieve manier. De producten en diensten van Rijksweb worden aangeboden via het gelijknamige interdepartementale intranet Rijksweb. Alle departementen en Hoge Colleges van Staat zijn hierop aangesloten. Naast het ondersteunen van de communicatie helpt Rijksweb departementen bij de inrichting van interdepartementale processen die om meer specifieke toepassingen vragen. Voor de rijksmedewerker is Rijksweb er voor samenwerken en het delen van kennis binnen interdepartementale processen en projecten. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van allerlei rijksbrede informatie en het aanbieden van on line instrumenten voor samenwerking. Bron: De agenda kent veel meer onderwerpen dan de primaire doelstellingen van de eigen organisatie Het gaat niet alleen om de eigen organisatiedoelstellingen maar ook steeds meer om onderwerpen van buiten de organisatie, waar men zorg voor heeft. De bewustheid dat we allemaal onderdeel uitmaken van een groter geheel: de wereldgemeenschap. Bedrijven laten zich voorstaan op groen, aandacht voor milieu en omgeving. Bedrijven moeten luisteren en iets doen met gevoelens van de consument. De stem van de consument kan een ongekende doorwerking hebben via Internet fora, populaire sites zoals You Tube, zowel negatief als positief. Alles is belangrijk en vraagt aandacht. Ook dat leidt tot een soort multipliereffect voor veranderingen. Wij zijn permanent under construction. De organisatie die goed wil presteren voelt zich heerlijk bij onvoorspelbaarheid en ziet veranderen als zijn. Dynamiek leidt tot permanent vernieuwen, leren en doen. De methodieken gebaseerd op de overtuiging dat veranderingen in organisatieontwikkeling planbaar zijn, zoals unfreeze, change, refreeze 5 en varianten daarop, zijn niet meer van toepassing in de grootschalige, zeer complexe, dynamische omgeving. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de maakbaarheid van organisatieontwikkeling is afgenomen. De geplande verandering met de bijbehorende methodieken is slechts toepasbaar bij de overzichtelijke, gekende problemen, resultaatgerichte implementaties op basis van een vooraf gemaakt ontwerp van de gewenste situatie. Het gaat dan om concrete verbeteringen binnen een bepaalde context en kader. In de visie van Boonstra 6 is ook de ontwikkelmethodiek gebaseerd op de aanname dat veranderingen planbaar zijn. De ontwikkelmethode is vooral geschikt bij meer ingrijpende veranderingen waarbij problemen niet eenduidig zijn maar wel kenbaar. Beide benaderingen kennen een perspectief van balans en besturing in een traject van stabiele begin- en eindsituaties. Wanneer de omgeving, de invloeden van buitenaf niet of minder voorspelbaar zijn en de problemen niet vast staan, is de vraag op welke manier 5

6 veranderingen in goede banen geleid kunnen worden. De stabiliteit wordt nu als het ware gevonden in de constante stroom van veranderingen waarmee we dagelijks moeten omgaan. We zijn altijd aan het balanceren omdat er geen evenwicht is. Anders gezegd om te zijn moeten we continu handelen. Pieter Winsemius illustreerde dat door een hockeystick op een vinger overeind te houden. 7 Dat is op zichzelf niet moeilijk maar het vraagt wel continu om aandacht en geconcentreerde actie. Zodra je niets doet valt de stick. Om in balans te zijn moet je dus steeds in beweging blijven. Dat geldt voor organisaties evenzeer en misschien wel meer dan ooit. Het stellen van vragen creëert feedback. In de dialoog over de aanpak van problemen komen meer invalshoeken aan bod dan in de routinematige overleggen doorgaans gebeurt. Het doen van onderzoek levert eveneens een bijdrage aan de organisatieontwikkeling doordat het ruimte biedt voor reflectie. Het kleine verschil tussen best practices en worst cases We leren veel meer wijsheid uit mislukkingen dan uit successen. Samuel Smiles In managementboeken wordt vaak een beroep gedaan op praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat een bepaalde methode goed werkt. Dat is niet zonder risico. De betekenis van de gebruikte casuïstiek voor de onderbouwing van een standpunt of een bepaalde aanpak wordt twijfelachtig door een snelle omslag. Het verschil tussen best practices en worst cases is soms flinterdun. Oplossingen die in het verleden gewerkt hebben hoeven dat in de toekomst nog niet te doen. Michael Hammer is bijvoorbeeld in zijn bestseller De Agenda 8 weinig gelukkig met de keuze van best practices. Hij pleit er voor dat managers anders moeten gaan denken over structuur. De structuur moet de prestatie-eisen volgen. Vaste kaders in bijvoorbeeld bedrijfsunits die tot verkokering leiden heeft niet de toekomst vanwege de vele disfuncties die daaraan verbonden (zouden) zijn. Eén van de oplossingen die dubbelingen in de organisatie en de uitvoering te lijf kan gaan is de vorming van gemeenschappelijke diensten. Een voorbeeld van deze aanpak is Ahold USA waar in het verleden elke unit zelfstandig werkte volgens een bepaald model. In 1998 implementeerde Ahold het gemeenschappelijk dienstenmodel voor financiële transacties. Door centralisatie en standaardisatie zo licht Hammer toe wist Ahold de kosten terug te drijven en het aantal fte s drastisch te verminderen. Door de shared services werden niet alleen schaalvoordelen benut maar konden de managers zich toeleggen op kwaliteitsverbetering en productieverhoging. We kennen het vervolg van de geschiedenis. Het gaat te ver om te stellen dat indien geen gemeenschappelijke dienst was gevormd Ahold USA geen probleem zou hebben gehad, maar misschien was het dan toch minder omvangrijk geweest. In Geef uw klanten wat ze willen licht Michael Hammer toe hoe een belangrijk onderdeel van Enron (EES) in de schoenen ging staan van de afnemers van energie. EES werd gecreëerd om afnemers beter gebruik te laten maken van de ingekochte energie. Veel bedrijven concentreren zich op hun 6

7 kernactiviteiten en besteden te weinig aandacht aan de indirecte aspecten daarvan, zoals de vermindering van de energie-uitgaven. In wezen zorgde Enron ervoor dat de klant de aanvoerketen van de energie kon uitbesteden om daarmee financieel voordeliger uit te zijn. Door oplossingen te verkopen in plaats van energie was EES binnen vier jaar uitgegroeid tot een megabedrijf met een omzet van 4,5 miljard dollar. Als u zich concentreert op de behoeften van uw klanten in plaats van op uw productielijn, kan u dat wonderen opleveren laat Hammer ons weten. Het wonder is spoedig na deze publicatie geschied zullen we maar zeggen. Tom Peters was zo boos naar aanleiding van deze affaire dat hij probeerde zijn MBA titel te laten intrekken omdat een van de hoofddocenten aan Stanford University 9, Robert Jaedicke, als een van de bestuurders getuigde dat hij niet op de hoogte was van de transacties die tot de ondergang van Enron hebben geleid. Tom Peters vraagt zich af of hij, Robert Jaedicke nota bene voorzitter van de audit commitee bij Enron, dan wel enig idee had gehad van de lessen die hij gaf als voorzitter van de MBA opleiding. En in het verlengde daarvan betwijfelt Peters (nog meer dan hij al deed) de waarde van de MBA opleiding als zodanig. Jim Collins ontleent in Good to Great 10 aan het in 2008 in dramatische problemen geraakte Fanny Mae de principes voor tijdloze factoren voor succes. Zoals het dienend leiderschap bij Fanny Mae de totale neergang niet heeft kunnen verhinderen, heeft dit voorbeeld niet verhinderd dat het boek in de top 10 is gebleven en tot een klassieker is uitgegroeid. Wat wij uit deze voorbeelden leren is dat het gebruik ervan als argument voor een bepaalde aanpak niet zonder risico is. Best practices kunnen heel snel omslaan in worst cases. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst lijkt ook van toepassing op management van organisaties en de modes in de managementliteratuur. Het is daarom goed om bij het ontwikkelen van een managementtheorie niet alleen te kijken naar het verleden. Omstandigheden en context veranderen continu. Organisaties hebben geen keuze dan daarmee om te gaan. De organisatie die daar het best in slaagt behaalt de beste resultaten. Hierna ga ik in op de vraag wat dit betekent voor de organisatieontwikkeling bij de overheidsorganisatie. Strategie in de praktijk: DSM en AkzoNobel Strategie DSM werkt beter dan Akzo meldt de Volkskrant. Beide bedrijven behoren tot de chemische industrie. AkzoNobel richt zich met haar strategie volledig op de verfmarkt. Onder invloed van de crisis op de huizenmarkt in de VS daalt de vraag naar verf. DSM richt zich op gezonde voeding en medicijnen. Verf blijkt sterk conjunctuurgevoelig, voeding en medicijnen veel minder. Bovendien werd DSM geholpen doordat China in verband met de Olympische Spelen de dubieuze vitamineproducenten heeft gesloten. Voor beide geldt dat ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en beinvloedingssfeer een grote impact hebben op de resultaten van de organisatie. Bron: Volkskrant 30 juli

8 Organisatieontwikkeling bij de overheidsorganisatie Alle genoemde factoren hebben invloed op de overheidsorganisatie die permanent in ontwikkeling is. Als kader voor organisatieontwikkeling bij de overheidsorganisatie hanteer ik onderstaand theoretisch model. Vanuit 6 invalshoeken kan naar de werking van interventies gekeken worden. 1. Macht, in formele zin betreft de in wet- en regelgeving vastgelegde bevoegdheden. Macht in informele zin is er vele gedaanten. De inspirerende leider overtuigt bijvoorbeeld niet omdat hij de baas is maar omdat hij mensen weet te raken en mee te krijgen in een gewenste richting. Degenen die over informatie beschikken hebben op een andere manier invloed. Een derde manier is beschikken over een goed netwerk met veel invloedrijke mensen waardoor op een indirecte manier iets bereikt kan worden 2. Besturen gaat om het democratisch beginsel van periodiek gekozen bestuurders. Dit vormt de legitimiteit voor de uitvoerende organisatie. Het samenspel van politiek gekozen bestuur en management van de organisatie levert een meervoudige situatie op die complexiteitverhogend werkt, bijvoorbeeld doordat de scope van bestuur doorgaans 4 jaar is maar voor organisatieontwikkeling ook een lange termijn perspectief relevant is. 3. De invalshoek besluiten richt zich op het proces van besluitvorming in al zijn geledingen. De wijze waarop besluiten tot stand komen is van betekenis voor de haalbaarheid van de uitvoering en zelfs of uitvoering wel zal of kan gebeuren. 4. Onder zorgen verstaan we in dit model de personele zorg, het hele HRM instrumentarium, de persoonlijke ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis. 5. Uitvoeren is samengevat alles wat nodig is om het primaire proces te laten lopen: procesinrichting, systemen, ICT en alle facilitaire zaken. 6. Zingeving behelst het proces van betekenisgeving van alle activiteiten. Zonder dat mensen de zin van iets zien zijn activiteiten niet goed vol te houden, valt motivatie weg en is er geen betrokkenheid. Zingeving is essentieel voor de kwaliteit van leven en werken. De eerste drie invalshoeken zijn te zien als de harde, rationele kant en bevat kenmerken zoals cijfermatige sturing, meetbaarheid en formele hiërarchie. De tweede groep heeft meer de zachte kenmerken van de sociale context, het menselijke contact. De omgeving waarin de organisatie leeft bepaalt de context. De waarde van de organisatie uit zich in de toegevoegde maatschappelijke waarde en de persoonlijke waarde die de leden van de organisatie toekennen aan wat zij doen. 8

9 Uiteindelijk draait alles om Mensen. De mens staat centraal. Elk individu wordt beïnvloed door de genoemde elementen die elk ook weer onderling gerelateerd zijn en in wisselwerking met elkaar zijn. Met elkaar zijn ze bepalend voor het vertrouwen dat het mogelijk maakt de gewenste resultaten te bereiken. Schema theoretisch kader Context Complexiteit Hard Mensen Waarde Zacht 9

10 De kernvraag voor bestuurders is wat zij moeten doen om besluiten uitgevoerd te krijgen. Alleen via de uitvoering kan immers toegevoegde waarde in de buitenwereld worden gerealiseerd. In het licht van de waargenomen ontwikkelingen ga ik hier verder op de volgende vijf elementen: Complexiteit Macht De lerende overheid Horizontaal leiderschap Zingeving Complexiteit Naast de algemene vaak complicerende trends waarmee alle organisaties te maken hebben kent de overheidsorganisatie de factor politiek bestuur als extra omstandigheid. Het politiek-bestuurlijke element brengt een extra beslissingslaag en periodiciteit in. Verkiezingen zijn in Nederland minstens 1 keer per vier jaar. Zeker voor lange termijn planning en scenariodenken is dat niet eenvoudig. Wisseling van de wacht en de macht kan een ingezette koers voor de organisatie sterk beïnvloeden. Organisatieontwikkeling bij de overheid heeft dus standaard te maken met een hoge complexiteit door de aanwezigheid van een democratisch gekozen bestuur. 11 De belangen van het politieke bestuur lopen niet parallel aan die van de organisatie. Uitvoeringsproblemen zijn niet politiek totdat zij op de agenda van het bestuur komen. In de recente geschiedenis zijn uitvoeringsaangelegenheden in toenemende mate op de politieke agenda verschenen. Dit wordt mede toegeschreven aan de invloed van verschuivingen in het politieke krachtenveld en de opkomst van niet tot het establishment behorende stromingen. Stoere politieke taal lijkt in het post Fortuyn-tijdperk regel te zijn. Trots op Nederland wil dat de burgers in Nederland zich weer veilig en geborgen voelen 12 bijvoorbeeld suggereert volledige maakbaarheid. In de realiteit is slechts een deel daadwerkelijk te beïnvloeden. Organisaties zijn slechts voor een klein deel in staat de ontwikkelingen te sturen. 13 De complexiteit kan als gegeven worden beschouwd. Het democratische model heeft gevolgen voor de wijze waarop beslissingen worden genomen. De doorlooptijd van het besluitvormingsproces is vaak erg lang. Initiatieven komen vanuit verschillende bronnen en verschillende visies en verschillende uitgangspunten. De tijd en aandacht die in het besluitvormingsproces wordt gebruikt betekent niet dat de implementatie van nieuw beleid sneller gaat. In de ambtelijke uitvoeringslagen herhaalt de cyclus zich, zelfs in meerdere lagen. Macht In de literatuur is geen eenduidige begripsuitleg voor de term macht beschikbaar. Ik sluit me aan bij de omschrijving van Buchanan en Badham: macht is de bevoegdheid om anderen te laten doen wat jij wil. Onder politiek gedrag verstaan zij: macht in actie, met gebruikmaking van een range aan technieken mensen bewegen te doen wat jij wil. 14 Naast de extra politiek bestuurlijke dimensie kent de overheidsorganisatie evenals de meeste grote organisaties politiek gedrag binnen de veranderende uitvoeringsorganisatie. Zeker nu de organisatie 10

11 niet een vaststaand gegeven is maar een veel meer door dynamiek gedreven entiteit in wisselende samenstelling, voelen medewerkers meer onzekerheid en discontinuïteit. De grenzen vervagen, ook tussen overheidsorganisaties. Hiërarchische verhoudingen zijn minder dominant. De mens in organisatie werkt ook voor zichzelf, komt op voor zijn eigen belang wanneer hij dat in gevaar ziet komen. In grotere organisaties hebben verschillende afdelingen verschillende deelbelangen waarvoor men op komt. Om doelstellingen in de gemeenschappelijkheid te realiseren is vaak de inzet nodig van mensen die niet onder de lijnverantwoordelijkheid vallen. Medewerking daarvan verkrijgen vereist o.a. tact, sensitiviteit en empathisch vermogen. Erik Gerritsen noemt dit de kunst van de verleiding 15. Politiek gedrag heeft naast deze positieve betekenis ook een negatieve associatie. Dat is het geval indien er sprake is van trucs, machinaties en stiekeme manipulaties, met toepassing van het Handboek Hoe voorkom ik vernieuwing? en andere subversieve tactieken. Populaire boeken spelen hier handig op in en weten flink wat aandacht te trekken. 16 Het is realistisch om bij organisatieontwikkeling met de factor macht rekening te houden. Hulpconstructies, bijvoorbeeld programmatisch werken, kunnen helpen bij het verwerven van medewerking voor gewenste organisatieontwikkeling. Het is bijvoorbeeld niet te verwachten dat uit de verticale bedrijfskolommen een gemeenschappelijke benadering uit zichzelf ontstaat. Daarvoor zijn de verschillen in deelbelangen vaak te groot. De lerende overheid Dankzij Arie de Geus 17, Peter Senge 18 en anderen weten wij dat het mogelijk is de organisatie als een levende (en dus lerende) organisatie te zien en dat een collectiviteit, zoals een werkgemeenschap, in staat is om te leren. Om als organisatie werkelijk lerend vermogen te hebben is het nodig dat aan voorwaarden wordt voldaan die dit mogelijk maken en bevorderen. Essentieel is dat er ruimte is voor dialoog, in de zin van een vrije stroom van betekenisgeving waardoor in de gemeenschappelijkheid kennis wordt opgebouwd die verder gaat dan men individueel kan bereiken. In het politieke vak is dialoog vaak afwezig en voert men alleen een debat dat gericht is op winnen, niet op leren. Dat het leren voor de overheidsorganisatie niet vanzelfsprekend is, blijkt uit een tweetal recente rapporten. Maar eerst een voorbeeld van de moeite die men heeft uit de praktijk: De lerende directeur Het meerjarige stedelijk verbeterprogramma Dienstverlening van de gemeente Amsterdam krijgt aan het einde van de vierjarige looptijd een uitgebreide evaluatie. Een twintigtal betrokkenen is geïnterviewd door een onafhankelijk adviseur die een eindevaluatie opstelt. Om de verschillende invalshoeken in dialoog te brengen wordt een sessie gepland van 2 en een half uur. Vraagt een deelnemende directeur: wie beslist dit eigenlijk? Deze duur moet absoluut gerechtvaardigd worden en als dat niet zo is wordt er naar mij gekeken. Graag hoor ik over de aanpak om te kunnen beoordelen of 2,5 uur verantwoord is. In het rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid Lerende Overheid, een pleidooi voor probleemgerichte politiek 19, wordt een lans gebroken om de verticale aansturing los te laten voor wat het rapport ongetemde problemen noemt. Dat zijn 11

12 problemen waarvan niet duidelijk is wat het werkelijke probleem is, hoe ze aangepakt kunnen worden en vooral ook door wie. Het werkelijke probleem is vaak iets anders dan wat zich in eerste instantie aandient. Voor het realiseren van oplossingen schieten verticale structuren tekort. De Raad pleit voor een probleemgerichte (liever oplossingsgerichte) benadering waarbij alle invalshoeken betrokken worden. Op die manier kan de overheid leren en vernieuwen. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van InAxis 20, blijkt dat de overheidsorganisatie niet goed in staat is om het concept van de lerende organisatie toe te passen. Zonder specifieke aandacht, bijvoorbeeld door geregelde communicatie over vernieuwingen en subsidies voor goede voorbeelden, komen innovaties moeizaam door in alle geledingen. De (vaak als nodeloos ervaren) interne bureaucratie vormt een belemmering voor het tot recht laten komen van organisatieleren. Maar ook verzakelijking werkt hiervoor niet bevorderend doordat veel medewerkers als gevolg daarvan minder loyaal zijn aan de organisatie. De interne verplichte mobiliteit zorgt er voor dat managers binnenkomen, bij wijze van spreken, met hun vertrek voor ogen. De bovengenoemde ontwikkelingen komen daar nog bovenop. Het leidt tot een hybride beeld waarbij steeds minder mensen gericht zijn op de continuïteit van de organisatie terwijl dat nu juist de doorslaggevende factor is voor permanente ontwikkeling. Lerend vernieuwen In mijn (lopend) onderzoek naar de effectiviteit van interventies bij organisatieontwikkeling in de gemeente Amsterdam, ervaar ik een zeer geëngageerde attitude van mijn collega s die ik interview zodra het over onderzoek gaat. Het blijkt telkens weer dat de deelnemers in de organisatie een warme belangstelling hebben om te reflecteren op wat er gebeurt, waarom veranderingen in de organisatie zo zijn aangepakt en welke de sturende opvattingen zij hebben. Het onderzoek zelf is te zien als een interventie doordat het iets doet met de mensen in de organisatie. Ik ga er meteen mee aan de slag meldde bijvoorbeeld een van de betrokkenen na afloop van het interview. Horizontaal leiderschap De aandacht voor de mens in de organisatie bij het doorvoeren van veranderingen staat al decennia in de boeken. In 1962 schreef Chris Argyris 21 dat mens en organisatie levende organismen zijn waarbij conflicten kunnen leiden tot ontwikkeling. Het individu kan niet bestaan zonder organisatie en een organisatie zonder mensen is moeilijk voor te stellen. Goede integratie van de mens in de organisatie en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling brengt het individu tot betere prestaties. Het is de taak van het leiderschap van de organisatie om de optimale balans hierin te vinden. In het licht van de genoemde waarnemingen geen eenvoudige opgave. Hoe werk je als leidinggevende bijvoorbeeld aan teamgeest als 20 tot 40 % van de bezetting wijzigt en een ander deel niet eens in dienst is? De theorieën van mensgerichte managementbenaderingen hebben toch vooral een bepaalde stabiele samenstelling voor ogen waarbij het zelfs een doelstelling is ook mensen die je als leidinggevende misschien niet liggen toch te motiveren op basis van gemeenschappelijke waarden. De veel lossere samenwerkingsvormen en tijdelijke groepsvormingen vragen om specifieke benaderingen en een horizontale leiderschapsstijl die aansluit op de eigenschappen van deze medewerkers nieuwe stijl. Dat 12

13 betekent dat sturing en motivatie ontleend worden aan het vraagstuk, daarop zijn afgestemd. De formele, hiërarchische verantwoordelijkheidsstructuren zijn hiervoor minder geschikt. Horizontaal leiderschap verbindt alle betrokkenen rondom een vraagstuk, brengt mensen in dialoog in relatie tot het op te lossen probleem. De behoudende, controlerende bureaucratie vertraagt en belemmert het horizontaal leiderschap zolang de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet hierop is aangepast. De traditionele patronen zijn niet eenvoudig te veranderen. De horizontale leider is degene die de leiding neemt voor het doorvoeren van een verandering. Dat hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de manager die de leiding heeft in formele zin, maar kan bijvoorbeeld ook een initiatief zijn van een groep die vanuit het midddenkader opereert. Een mooi voorbeeld van horizontaal leiderschap zijn de initiatieven van de oudere ambtenaren die de verbinding willen maken met de jonge generatie vanuit de gedachte dat hun kennis en ervaring waarde toevoegt en waardering verdient. Oudere ambtenaren / Wij willen niet weggezet worden Een aantal ministeries kent er inmiddels één: een netwerk voor oudere ambtenaren. De Grijze Leeuwen (Binnenlandse Zaken) of Experienced (VWS) zijn bijvoorbeeld van die clubs voor ambtenaren tussen de 50 en 65 jaar, die hun tijd niet in een vastgeroest stramien willen uitzitten, maar hun werk tot aan het pensioen dynamisch wensen te houden. Bron: Trouw 4 april 2008 Zingeving Alles wat wij als mensen georganiseerd scheppen, heeft geen zin dan de zin die wij er zelf aan toevoegen. 22 Adriaan Bekman Het is allemaal betekenisgeving wat wij doen zegt de coach. Organisaties hebben alleen de zin die wij er aan geven zegt de wetenschapper. Organisaties zonder een unieke toegevoegde waarde blijven niet bestaan zegt de marketeer. Mensen willen waardering krijgen voor wat zij bijdragen zegt de humanist. Elk mens wil gerespecteerd worden zegt de psycholoog. Een organisatie moet een visie hebben die motiveert zodat mensen zich thuis voelen in de gemeenschap die zij vormen zegt de visionair. Iedereen is op zoek naar de inspiratie en bezieling zegt de wijsgeer. De rode draad die door alle benaderingen heenloopt, ongeacht afkomst of wetenschappelijke achtergrond is: waar doen we het voor? Wat betekent het voor ons? We nemen waar dat de organisaties die een eendimensionale doelstelling hebben, bijvoorbeeld geld verdienen of aandeelhouderswaarde verhogen, verwijderd raken van de reden van bestaan. De dominantie van productie maken, efficiency en afrekenen op financiële resultaten biedt uiteindelijk voor velen onvoldoende bevrediging en levert niet het respect dat elk mens wil ontvangen. In organisaties waar politiek gedrag dominant is verschijnt de vraag waar doen we het allemaal voor?. Het vooruitzicht van tijdrovende Machiavellistische spelletjes met een destructief karakter is voor velen niet aantrekkelijk. Buchanan en Badham betogen dat het de uitdaging is om het 13

De effectiviteit van interventies bij organisatieontwikkeling in het publieke domein

De effectiviteit van interventies bij organisatieontwikkeling in het publieke domein In lopend promotieonderzoek naar de effectiviteit van interventies wordt onderzoek gedaan naar de relatie van besluitvorming, de wijze waarop besluitvorming tot stand komt, met veranderingen in de organisatie.

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

Veranderingen in het denken over cultuurverandering Veranderingen in het denken over cultuurverandering Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

VOORWOORD HOE VAAK KRIJG JE DE KANS OM EEN KIJKJE IN DE TOEKOMST TE NEMEN?

VOORWOORD HOE VAAK KRIJG JE DE KANS OM EEN KIJKJE IN DE TOEKOMST TE NEMEN? LEIDERSCHAP ANNO 2025. NEEM JIJ HET VOORTOUW? 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 e NVP Future Award zoekt visionairs op het gebied van HR en Leiderschapsontwikkeling 10

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Organisaties Veranderen met Programma s Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Interveniëren en veranderen ZOEKEN NAAR BETEKENIS IN INTERACTIES De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

Duurzaam organiseren. Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling. Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries

Duurzaam organiseren. Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling. Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries Duurzaam organiseren Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries Duurzaam organiseren Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

rijnconsult business review

rijnconsult business review rijnconsult business review in dit nummer De werkelijke betekenis van het nieuwe werken Coming soon to a theatre near to you: de regiegemeente It s not the strongest of the species that survives, not the

Nadere informatie