Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)"

Transcriptie

1 Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 ( )

2 INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst cijfers 3 Uitwerking 5 1.Wet maatschappelijke ondersteuning 5 2.De beleidsbrief van VWS Goed voor elkaar 5 3.Het beleidsplan Wmo 5 4.Nulmeting basisfuncties Spectrum 6 5.Bijeenkomst van organisaties 6 6.Landelijk rapportage Goed voor elkaar. 8 7.Landelijke ontwikkelingen: van AWBZ naar Wmo 8 Keuzes gemeente Voorst 9 Invulling van beleid 11 2

3 INLEIDING Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 zijn de onderwerpen mantelzorg en vrijwilligerswerk wettelijk verankerd. In de beleidsbrief Voor elkaar over mantelzorg en vrijwilligerswerk (oktober 2007) is het versterken van de gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers één van de belangrijkste speerpunten. In 2008 is het beleidsplan Wmo door de gemeente Voorst vastgesteld. Hierin werd voorzien om in een notitie over vrijwilligerswerk en mantelzorg alle initiatieven op deze terreinen te bundelen en verder vorm te geven. In april 2009 werd door het ministerie van VWS aandacht gevraagd voor de zgn. basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hierover later meer. Eind 2009, begin 2010 zijn de basisfuncties voor de gemeente Voorst door Spectrum nader geïnventariseerd. Een rapportage heeft de gemeente daarvan ontvangen evenals een landelijke rapportage ( Goed voor elkaar ) over de basisfuncties. In april 2010 zaten verschillende organisaties in de gemeente Voorst bij elkaar aan tafel om te praten over de toekomst van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. De basisfuncties stonden hierbij centraal. In het najaar van 2010 zijn al deze zaken verder uitgewerkt in bijgevoegde notitie. Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? Vrijwilligersbeleid De vrijwillige inzet van burgers vormt een onmisbaar deel van de civil society. Vrijwilligerswerk is ook bij uitstek een middel voor burgers om verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren van taken en niet alles van een ander of de overheid te verwachten. Kortom: het is een bewuste keuze, vaak onbetaald (soms vergoeding) maar meestal wel vanuit een georganiseerd verband en afgebakend in tijd (geen risico op overbelasting). Mantelzorg Bij het verlenen van mantelzorg gaat het om het bieden van iets extra 's dat qua duur en qua intensiteit de 'normale gang van zaken' overstijgt. Vaak is er - in tegenstelling tot 'normale' situaties in het huishouden - sprake van een situatie die wordt gekenmerkt door het in de knel komen van maatschappelijke verplichtingen en persoonlijke voorkeuren. Mantelzorg kan daarmee omschreven worden als langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Kortom: het overkomt je, het is onbetaald en ongeorganiseerd en vaak onbeperkt in tijd (risico van overbelasting). Gemeente Voorst - cijfers Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat zo n 10% van de bevolking een vorm van mantelzorg doet, dat zou voor de gemeente Voorst ca personen betekenen. Bij ons eigen Steunpunt Mantelzorg zijn ca. 155 mantelzorgers in beeld, welke in gerichte acties worden benaderd. Dat betekent dat ook veel mantelzorgers nog niet in beeld zijn en dat we daar aan moeten blijven werken. Uit onderzoek van Companen (2006) blijkt dat 1 op de 3 burgers het Steunpunt Mantelzorg kent en men waardeert het steunpunt met een 7,3. In de volwassenenmonitor van de GGD Gelre-IJssel (2008) staat dat 13% van de volwassenen mantelzorg geeft en bij 6% is dit 21 uur of meer. Het gaat vooral om vrouwen, jarigen en lageropgeleiden. 3

4 Wat betreft het vrijwilligerswerk zijn zeer veel burgers hierin actief. In het onderzoek van Companen wordt 66% genoemd. Ook kent 1 op de drie burgers het steunpunt en het steunpunt wordt gewaardeerd met een 7,0. Uit de volwassenenmonitor van de GGD blijkt dat 42% van de volwassenen vrijwilligerswerk doen, met veelal een gemiddeld opleidingsnivo en vaak tussen de 35 en 50 jaar. Conclusie: al met al veel burgers die mantelzorger en/of vrijwilliger zijn, welke van groot belang zijn voor het functioneren van de samenleving. 4

5 UITWERKING 1.Wet maatschappelijke ondersteuning Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het laten meedoen van mensen in de samenleving, mensen moeten niet langs de kant staan, waardoor mogelijke problemen alleen maar toenemen. In de wet wordt onder maatschappelijke ondersteuning verstaan in artikel 1 lid g: Het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers. Daarmee zijn deze gemeentelijke taken wettelijk verankerd. 2.De beleidsbrief van VWS Voor elkaar. In de beleidsbrief van 2007 en het vervolg van april 2009 worden de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk nader toegelicht. De staatssecretaris van VWS geeft (richtinggevend) aan dat zij wenst dat gemeenten in het kader van de Wmo deze basisfuncties kunnen aanbieden. Het zijn in feite kaders voor beleid. Voor de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk is gekozen voor de volgende basisfuncties: vertalen maatschappelijke ontwikkelingen in beleid verbinden en makelen: het verbinden van verwachtingen van maatschappelijke organisaties en vraag en aanbod bij elkaar brengen versterken: het opbouwen van een lokale of regionale ondersteuningsinfrastructuur en deze onderhouden en het ondersteunen van vrijwilligerswerk. verbreiden: promoten en waarderen van vrijwilligerswerk. verankeren: opgedane kennis en ervaring borgen en vastleggen. Voor de lokale ondersteuning van de mantelzorger is gekozen voor de volgende basisfuncties: informatie advies en begeleiding emotionele steun: individueel of groepsgewijs educatie: training en voorlichting praktische hulp: huishoudelijke hulp en welzijnsdiensten respijtzorg: voorzieningen die mantelzorg tijdelijk en volledig overnemen. financiële tegemoetkoming: informatie over fiscale compensatie, bijzondere bijstand, mantelzorgcompliment. materiële hulp: hulpmiddelen voor de mantelzorger: in woning, in vervoer, bij parkeren enz. 3.Het beleidsplan Wmo Het beleidsplan Wmo, dat in 2008 is vastgesteld, meldt het volgende: De doelgroep wordt gevormd door alle burgers die als vrijwilligers werkzaam (willen) zijn of als mantelzorger actief zijn. De doelstellingen zijn een volwaardige mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid. Speerpunten zijn de totale aansturing van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid vanuit één organisatie, inbedding van het steunpunt mantelzorg in een regionale structuur, het 5

6 ontwikkelen van mantelzorgbeleid (incl. respijtzorg) door inzet van alle middelen die we van Rijk en provincie ontvangen. Alle oude en nieuwe initiatieven willen we bundelen in een notitie. 4.Nulmeting basisfuncties Spectrum In het voorjaar van 2010 is door Spectrum een nulmeting uitgevoerd. Ten aanzien van het vrijwilligerswerk zijn er de volgende aandachtspunten: 1.Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen: meer aandacht voor doelgroepen en vormen van vrijwilligerswerk 2.Verbinden en makelen: visie op verbinden en makelen: wie verbindt welke partijen? 3.Versterken: visie op een effectieve infrastructuur 4.Verbreiden: goed voor elkaar! 5.Verankeren: visie op borgen van kennis, evaluatie van beleid en basisfuncties Ten aanzien van de mantelzorg zijn er de volgende aandachtspunten: 1.Informatie: goed voor elkaar 2.Advies en begeleiding: goed voor elkaar 3.Emotionele steun: goed voor elkaar 4.Educatie: goed voor elkaar 5.Praktische hulp: beschikbaarheid van praktische hulp, gebruik hulp door mantelzorgers 6.Respijtzorg: goed voor elkaar 7.Financiële tegemoetkoming: beschikbaarheid en gebruik 8.Materiële hulp: beschikbaarheid en gebruik Conclusie: een aantal zaken is goed voor elkaar en een aantal zaken verdient nadere invulling. 5.Bijeenkomst van organsaties (april 2010) Waarom was deze bijeenkomst? Gemeenten hebben met de invoering van de Wmo de wettelijke taak gekregen om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers vorm te geven. Daar er steeds meer een appèl gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers om voor elkaar te zorgen, raakt dit de vrijwilliger en de mantelzorger. Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft een richtinggevend kader geformuleerd in de vorm van vijf basisfuncties voor vrijwilligerswerk en acht functies voor mantelzorg. Daarmee krijgen de gemeenten een houvast om hun lokale ondersteuningsstructuur effectief in te richten, aan te sturen en lokale inspanningsverplichtingen te formuleren. Het laat de gemeenten zelf vrij op welke wijze zij zelf haar beleid formuleert en uitvoert. De gemeente wil haar vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid voor de komende jaren toekomstproof maken en ziet de invoering van de nieuwe basisfuncties als een goed moment. Dit betekent dat zij zowel met vrijwillige inzet als met mantelzorgondersteuning aan de slag wil gaan. De gemeente maakt graag gebruik van de kennis en ervaring die door de verschillende organisaties uit Voorst is opgedaan. Veel organisaties zijn aangeschreven maar met de volgende organisaties is uiteindelijk gesproken: St. Mens en Welzijn: Steunpunt vrijwilligerswerk en Steunpunt mantelzorg, daarnaast de Cliëntenraad Maatschappelijke ondersteuning, Trimenzo, Zozijn, Rode Kruis, Algemeen Belang Teuge en het Regionaal Steunpunt Mantelzorg. 6

7 Hoe oordelen de organisaties over de basisfuncties? Wat betreft het vrijwilligerswerk vindt men de ondersteuning aan de magere kant. Er is weliswaar een steunpunt, maar dit heeft een beperkte taak. Ten aanzien van de specifieke onderdelen van de basisfunctie vrijwilligerswerk oordeelt men voor de toekomst, als volgt: 1.Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen: vooral inzetten op jongeren projecten van oud en jong stimuleren betrek het bedrijfsleven erbij 2.Verbinden en makelen: versterken van netwerken 3.Versterken: meer ondersteuning door steunpunt meer regie van gemeente 4.Verbreiden promotie vrijwilligerswerk door regelmatig in het nieuws te verschijnen verandering stimuleren voor nieuwe vrijwilligers bij welkomstgroet aan nieuwe inwoners aandacht schenken aan het doen van vrijwilligerswerk. 5.Verankeren meer kennis delen door jaarlijkse bijeenkomsten Ten aanzien van de specifieke onderdelen van de basisfunctie mantelzorg oordeelt men voor de toekomst, als volgt: 1.Informatie: mantelzorggids, uitwisseling kennis en structureel overleg van organisaties onder regie van de gemeente doelgroepgerichte informatiefolders meer pr in lokale pers Wmo loket met alle informatie 2.Advies en begeleiding: doelgroepgericht gericht op zelfredzaamheid begeleiden/opzetten van zelfhulpgroepen 3.Emotionele steun verbeteren signaleringsfunctie verbeteren contact mantelzorgconsulent en mantelzorger samenwerking met andere organisaties en persoonlijk contact 4.Educatie voorlichtingsbijeenkomsten, bijv. plattelandsvrouwen, Rode Kruis 5.Praktische hulp meer ondersteunende diensten: hulp bij tuin en klussen combinaties met maatschappelijke stages 6.Respijtzorg meer gedifferentieerd aanbod van respijtzorg meer mogelijkheden voor vervangende zorg 7.Financiële tegemoetkoming reiskostenvergoedingen voor mantelzorgers mantelzorgkaart 8.Materiële hulp inkomensafhankelijke middelen door de regels heenkijken naar de hulpvraag van de cliënt 7

8 Uit de bijeenkomst komt een uitgebreid aanbod voor mantelzorgers naar voren. Bij alle basisfuncties worden diverse voorzieningen en regelingen ter ondersteuning van de mantelzorgers opgesomd. Het idee is echter dat mantelzorgers er te weinig gebruik van maken. Dat kan verschillende oorzaken hebben o.a.: Mantelzorgers zijn zich niet bewust van de riscio s van overbelasting en vraagt daarom niet om ondersteuning. Het aanbod (ondersteuning) is onvoldoende bekend bij mantelzorgers en de omgeving van de mantelzorger (zoals vrienden, bekenden, vrijwilligers, professionals). Het aanbod sluit niet aan op de behoefte van mantelzorgers. De kwaliteit van het aanbod is onvoldoende. Sommige mantelzorgers willen geen ondersteuning. Ideeën om hier aan verder te werken zijn: Besteed aandacht aan bewustwording van de risico s van overbelasting. Zorg dat mantelzorgers en hun omgeving signalen van belasting herkennen. Dit kan door regelmatig voorlichting over het thema te geven. Ook zijn er speciale folders. Maak de ondersteuningmogelijkheden bij mantelzorgers en hun omgeving bekend, bijvoorbeeld via krantenartikelen en website. Ook een mantelzorggids kan het aanbod onder de aandacht brengen en is tevens een handig naslagwerk. Maak gebruik van kennis en expertise uit de regio (andere gemeenten/instellingen). Evalueer het ondersteuningsaanbod voor de mantelzorgers. Registreer vragen van mantelzorgers en het gebruik van voorzieningen. Doe periodiek een tevredenheidsonderzoek. Andere ideeën die de ondersteuning kunnen verbeteren: Meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties (bouw een ondersteuningstructuur). Diensten en activiteiten meer richten op specifieke doelgroepen. Activiteiten opzetten waarmee het sociale netwerk van de mantelzorger wordt vergroot (zelfredzaamheid). Het aanbod beter afstemmen op de persoonlijke situatie van de mantelzorger. 6.Landelijke rapportage Goed voor elkaar. Alle gemeenten in Nederland zijn benaderd met de vraag in welke mate aandacht wordt besteed aan de basisfuncties. De meeste gemeenten (86%) hebben meegewerkt aan het onderzoek. Movisie heeft de resultaten van deze nulmeting verwoord in een rapport. De minister van VWS concludeert dat veel gemeenten op de goede weg zijn bij de ontwikkeling of de invoering van de basisfuncties. Dat neemt niet weg dat vanuit het perspectief van de vrijwilliger of mantelzorger beslist verbetering mogelijk en wenselijk is. Aandacht is nodig voor een goede infrastructuur en ondersteuningsmogelijkheden. Over het geheel genomen is de ondersteuning van het vrijwilligerswerk beter voor elkaar dan de ondersteuning van mantelzorg. Gemeenten zijn ook al langer bezig met vrijwilligerswerk. Het ondersteuningsaanbod is vaak wel aanwezig maar het bereik van mantelzorgers of ook vrijwilligers is beperkt. Daar ligt zeker nog een taak. 8

9 7.Landelijke ontwikkelingen: van AWBZ naar Wmo De AWBZ wordt op landelijk niveau versoberd. Verschillende vormen van ondersteuning (begeleiding) van burgers verdwijnen uit de AWBZ. Dat betekent veelal dat mantelzorgers het drukker krijgen. Verwacht wordt dat gemeenten hier oplossingen bieden. Dit geeft een extra druk op de wettelijke taak die gemeenten moeten uitvoeren. KEUZES GEMEENTE VOORST In de komende jaren zal de gemeente Voorst, ondanks bezuinigingen op het welzijnsbeleid, invulling moeten geven aan de wettelijke taken vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hieronder zullen we, op basis van al het voorgaande, de invulling van de basisfuncties voor de komende jaren weergeven. Vrijwilligerswerk 1 Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in beleid is wezenlijk voor het vrijwilligerswerk. Anders sluit het niet aan bij de verwachtingen van vrijwilligers en wordt het moeilijker om vrijwilligers te vinden. We proberen dit al te doen met het steunpunt vrijwilligerswerk, maar dit komt nog onvoldoende uit de verf, zo is gebleken. In de toekomst richten we ons met name op: Doelgroepen in het vrijwilligerswerk, w.o. jongeren Vormen van vrijwilligerswerk die in deze tijd passen. De nieuwe vrijwilliger is vaak drukbezet en doet graag een afgeronde klus. De nadruk moet daarbij liggen op persoonlijke ontwikkeling. 2.Verbinden en makelen Het verbinden van verwachtingen van maatschappelijke organisaties is een regiefunctie van gemeenten, die nadere aandacht vraagt. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is een taak die al wordt ingevuld door de vrijwilligersvacaturebank, maar die nog onvoldoende zichtbaar is. In de toekomst richten we ons op: De vrijwilligersvacaturebank moet verbonden worden met de bestanden van de voormalige vrijwillige hulpdienst, het steunpunt mantelzorg en de maatschappelijke stages. Ook dienen bedrijven/werkgevers aangesproken te worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vrijwilligersvacaturebank dient een herkenbare, eigentijdse naam/plek te krijgen Meer samenwerking tussen formele en informele zorg Het netwerk van vrijwilligersorganisaties dient versterkt te worden door jaarlijkse bijeenkomsten 3.Versterken Een goede infrastructuur is van groot belang. In Voorst bestaat deze uit een vrijwilligersvacaturebank, mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en een vrijwilligersverzekering. Naast deze zaken richten we ons in de toekomst op: Het onderzoeken van de tevredenheid en de wensen van vrijwilligers, eens per drie jaar, met als doel het versterken van het vrijwilligerswerk. 4.Verbreiden 9

10 Het promoten en waarderen van het vrijwilligerswerk is al een essentieel onderdeel van het beleid. Het Steunpunt vrijwilligerswerk publiceert over het vrijwilligerswerk en waardering vindt plaats in de vorm van de pluim (voor organisaties) een het compliment (voor vrijwilligers). Op de jaarlijkse vrijwilligersdag (NL doet) worden de pluim en het compliment uitgedeeld. In de toekomst richten we ons: Nog meer op regelmatige promotie van het vrijwilligerswerk en op de nieuwe vrijwilliger De suggestie om nieuwe inwoners al te laten kennismaken met het vrijwilligerswerk in de welkomstgroet, wordt nader uitgewerkt. 5.Verankeren Het vastleggen en borgen van opgedane kennis en ervaring is van groot belang. In het Steunpunt vrijwilligerswerk gebeurt dit al. In de toekomst richten we ons daarom op: Jaarlijkse bijeenkomsten van vrijwilligersorganisaties om kennis en ervaring te delen, georganiseerd door het steunpunt. Mantelzorg 1.Informatie Informatieverstrekking vormt de basis om verder te komen en om problemen op te lossen. Via het steunpunt mantelzorg en het Wmo loket is dit goed voor elkaar. Van groot belang voor de toekomst vinden we: de continuering van de nieuwsbrief en mantelzorggids doelgroepgerichte informatiefolders uitwisseling kennis en structureel overleg van organisaties onder regie van steunpunt en gemeente afstemming en kennisdeling door de diverse lokale steunpunten in de regio deelname aan het Netwerk Dementie Oost-Veluwe 2.Advies en begeleiding Advies en begeleiding vindt ook plaats vanuit steunpunt en Wmo loket Voor de toekomst vinden we het van belang dat dit wordt gecontinueerd en vooral gericht is op zelfredzaamheid. 3.Emotionele steun Met name vanuit het steunpunt mantelzorg is hier aandacht voor. Voor de toekomst willen we vooral insteken op het verbeteren van de signaleringsfunctie. In de Wmo-gedachte van de Kanteling kan via het gesprek hier meer aandacht voor komen. 4.Educatie Training en voorlichting voor mantelzorgers is van belang om te kunnen blijven functioneren. Bijeenkomsten van lotgenoten en voorlichting door het steunpunt vinden al plaats en dat zal naar de toekomst toe ook zo blijven. 5.Praktische hulp Praktische hulp kan de mantelzorger ondersteunen.. Er is onvoldoende inzicht in wat de mantelzorger eigenlijk mist of wenst. 10

11 Voor de toekomst richten we ons op: het onderzoeken van de tevredenheid en de wensen van mantelzorgers, eens per drie jaar, met als doel het verbeteren van die praktische hulp. het onderzoeken of combinaties kunnen worden gemaakt met de maatschappelijke stages. 6.Respijtzorg In bescheiden mate worden er mogelijkheden voor respijtzorg (ontspanning en ontmoeting) aangeboden. We vinden dit van belang zodat mantelzorgers niet overbelast raken. In de toekomst moeten we ons meer richten op: een meer gedifferentieerd aanbod van respijtzorg en vervangende zorg onderzoeken of en hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan respijtvoorzieningen voor mantelzorgers 7.Financiële tegemoetkoming De mogelijkheden zijn er al wel, maar of ze in voldoende mate bij mantelzorgers bekend zijn, is niet bekend. Voorlichting blijft dus een belangrijk punt. 8.Materiële hulp Materiële hulp wordt in diverse vormen aan burgers verstrekt ter ondersteuning. Ook hier blijft voorlichting van belang ook naar de toekomst toe. Een deel van de voornemens zal opgepakt worden door de regionale coördinator mantelzorg (in dienst van De Kap in Apeldoorn) welke in 2011 nog gefinancierd wordt door de samenwerkende gemeenten. Alle genoemde voornemens zullen met de huidige middelen vormgegeven worden en verder uitgewerkt worden in het nieuwe beleidsplan Wmo (2012). INVULLING VAN BELEID Het beleidsplan Wmo, de beleidsbrief van het ministerie van VWS, de nulmeting van Spectrum en de bijeenkomst met betrokken organisaties vormen de basis voor deze notitie. Het doel is om het beleid voor de toekomst daarmee nader in te vullen. Ook kan deze notitie helpen om prioriteiten te stellen bij de bezuinigingen op het welzijnsterrein. Vrijwilligerswerk en mantelzorgbeleid vormen wettelijke taken, maar de invulling daarvan is niet nader omschreven. Met deze notitie geven we invulling aan de wet, de basisfuncties en de wensen van lokale organisaties. Met deze notitie geven we tevens invulling aan een beleidsvoornemen uit het beleidsplan Wmo. Deze notitie is besproken met genoemde lokale organisaties en de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning. 11

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Verslag Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Verslag Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning Verslag Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning Op 13 april 2010 zaten verschillende organisaties in de gemeente Voorst met elkaar om tafel om te praten over de toekomst van de mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk Deze brochure is een uitgave van MOVISIE Tekst: Matthijs Terpstra, Vanessa Zondag, Fraukje van Dijk Eindredactie: afdeling Communicatie MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010 Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00259 Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr 0345-636169 Datum: 22 juni 2010 ONDERWERP: Vaststellen van de nota mantelzorg Leerdam 2010-2014

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen:

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen: gemeente nieuwkoop gemeenteraad IIIIIIIIII G10.0709 nieuwkoop raadsbesluit onderwerp Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013 Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1

Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1 Nota Mantelzorg 2015-2018 Evenwicht tussen draagkracht en draaglast 9 september 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 2. Wie is mantelzorger?... 4 3. Wat willen we met mantelzorgbeleid bereiken?...

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel 11, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Notitie Vrijwilligersbeleid

Notitie Vrijwilligersbeleid Notitie Vrijwilligersbeleid Met elkaar, voor elkaar Gemeente Barneveld November 2010 1 Inhoud pagina 1. Waar hebben we het over 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Omvang van vrijwilligerswerk 3 1.3. Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsplan Mantelzorgondersteuning in Sliedrecht, 2009-2012 Samenvatting: Aanleiding Met de komst

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier.

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Onderwerpen nieuwsbrief mantelzorg special 2011: Algemeen... 1 10 november: Dag van de mantelzorg...

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd December 2010 Auteur: Jan Hiemstra 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 H. 1. Actuele ontwikkelingen Blz. 4 H. 2. Afstemming mantelzorg en formele zorg Blz. 7 H. 3. Visie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg i Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 4 3. Vrijwilligerswerk 5 3.1 Het gebruik van de basisfuncties

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

De (on) zichtbare rol van de mantelzorger

De (on) zichtbare rol van de mantelzorger De (on) zichtbare rol van de mantelzorger Even voorstellen Kelly Bekebrede Mantelzorgconsulent Carinova Doelgroep chronisch zieken, palliatief en GGZ Werkzaam bij Carinova sinds 2009 Tot 2009 maatschappelijk

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden. Beleidskaders vanaf 2015

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden. Beleidskaders vanaf 2015 Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden Beleidskaders vanaf 2015 Gemeente Coevorden Afdeling Beleid en Strategie Team Samenleving Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014:

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014: Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl 23/10/2014 Onze referentie: ParRaad / U / 014 / 011 Geachte heer Vlaar,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten Mezzo memo Betreft : Waardering mantelzorg In de nieuwe Wmo is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op

Nadere informatie

Vrijuit over vrijwillige inzet. Inzicht in de informele zorg Land van Cuijk. RMC Radius 1

Vrijuit over vrijwillige inzet. Inzicht in de informele zorg Land van Cuijk. RMC Radius 1 Vrijuit over vrijwillige inzet Inzicht in de informele zorg Land van Cuijk RMC Radius 1 Inleiding In onze samenleving zijn mensen steeds meer op elkaar aangewezen. Informele zorg is belangrijker dan ooit.

Nadere informatie

Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp. Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015

Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp. Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015 Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015 Registratienummer: 2011i02180 Datum: 1 december 2011 VRIJWILLIGERS Zij zijn het die zonder tegenprestatie een helpende

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Uitvoeringsplan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen splan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 2017-2018 1 Inhoud Inleiding... 2 2. Ambities 2017 2018... 6 2.1 Vinden... 6 2.2 Versterken... 8 2.3 Verlichten... 10 2.4 Verbinden... 13 3. Samenvatting

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Artikel 3. Reikwijdte regeling 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond.

Artikel 3. Reikwijdte regeling 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond. Regeling Zorgpauze Noordwijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; Gelet op artikel 2.2.2 van de Wmo 2015 (op grond waarvan het college de algemene maatregelen treft ter

Nadere informatie

Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten

Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten Inleiding In mei/juni 2009 is de tussenevaluatie intensivering mantelzorgondersteuning besproken in het BOS en de cie MVP. Naar aanleiding van de bespreking

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Beleidsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Lochem 2012-2015. Lochem ondersteunt door goede basisfuncties

Beleidsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Lochem 2012-2015. Lochem ondersteunt door goede basisfuncties Beleidsplan Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligers Lochem 2012-2015 Lochem ondersteunt door goede basisfuncties Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van het Uitvoeringsplan 2010 van het Beleidsplan

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidskader - vrijwilligerswerk - mantelzorg - maatschappelijke stage. Helpen in meedoen

Beleidskader - vrijwilligerswerk - mantelzorg - maatschappelijke stage. Helpen in meedoen Beleidskader - vrijwilligerswerk - mantelzorg - maatschappelijke stage Helpen in meedoen Diever, september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vrijwilligerswerk 2.1. Wat verstaan we onder vrijwilligerswerk?

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

Mantelzorgnotitie juni 2016 Gemeente Oss

Mantelzorgnotitie juni 2016 Gemeente Oss Mantelzorgnotitie juni 2016 Gemeente Oss Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is Lector mantelzorg aan de Haagse Hogeschool en werkzaam als copromotor bij Tranzo, Tilburg University. Deirdre Beneken beeldt

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk

Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding en doel... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Kaders... 7 2.1 Wettelijk Kader: Wmo 2015... 7 2.1.1 Wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie