M a t a n z a s S T A E T E L A N D T C. V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M a t a n z a s S T A E T E L A N D T C. V."

Transcriptie

1 M a t a n z a s I n v e s t e r i n g s m e m o r a n d u m S t a e t e L a n d t C. V. M e i

2

3 B e l a n g r i j k e m e d e d e l i n g e n Mogelijke investeerders in Staete Landt C.V. wordt nadrukkelijk geadviseerd dit investeringsmemorandum (hierna: het Investeringsmemorandum ) zorgvuldig te lezen, kennis te nemen van de volledige inhoud ervan en eventueel daarnaast onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen omtrent de aan de verwerving van de participaties verbonden risico s. De initiatiefnemer Matanzas Staete Landt Beheer B.V. i.o. (hierna: de Initiatiefnemer ) verklaart dat het Investeringsmemorandum, met uitzondering van (i) de juridische aspecten, zoals opgenomen in hoofdstuk 5, (ii) de fiscale aspecten, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 en (iii) de verklaringen van de accountant, zoals opgenomen in hoofdstuk 9, onder haar verantwoordelijkheid is opgesteld en dat, voorzover haar redelijkerwijs bekend en na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen, de gegevens opgenomen in dit Investeringsmemorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan door vermelding de strekking van dit Investeringsmemorandum zou wijzigen. De uitgifte van participaties is beperkt tot Nederland en gericht op Nederlandse ingezetenen, tenzij anders wordt bepaald in overleg met de Initiatiefnemer. Om deze redenen verschijnt het Investeringsmemorandum in de Nederlandse taal. Dit memorandum houdt als zodanig geen aanbod in van participaties of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verwerving van participaties aan een persoon in enig land waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is geoorloofd. De aangeboden participaties kunnen slechts worden verworven tegen een totale economische tegenwaarde van ,- (waaronder begrepen een structureringsvergoeding van ) per participant, dan wel een veelvoud hiervan. Dientengevolge is de Initiatiefnemer vrijgesteld van de verplichting tot beschikbaarstelling van een prospectus dat voldoet aan de Nederlandse effectenrechtelijke wet- en regelgeving. Verwachtingen, prognoses, veronderstellingen, aannames en woorden van gelijke strekking, mogen in geen geval worden uitgelegd als een toezegging dan wel een garantie van de Initiatiefnemer waarop door een (potentiële) houder van participaties mag worden vertrouwd c.q. worden afgegaan. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

4 Bij het opstellen van dit Investeringsmemorandum heeft de Initiatiefnemer gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen die naar de mening van de Initiatiefnemer van voldoende kwaliteit waren. Dit sluit echter niet uit dat, ondanks het feit dat de Initiatiefnemer - voorzover mogelijk - de nodige zorg heeft betracht zich van de juistheid en volledigheid van de geraadpleegde bronnen te vergewissen, één of meer informatiebronnen onjuist en/of onvolledig kunnen zijn en er informatiebronnen aanwezig kunnen zijn met een afwijkende opinie. Van derden afkomstige informatie opgenomen in het Investeringsmemorandum is correct weergegeven en, voor zover de Initiatiefnemer weet of heeft kunnen opmaken uit de door de betrokken derden gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van geschillen met betrekking tot dit Investeringsmemorandum en/of de uitgifte van participaties. Investeerders investeren via deelname in Staete Landt C.V. in Staete landt Ltd., een nieuw op te richten vennootschap naar het recht van Nieuw Zeeland (hierna te noemen: de Vennootschap ). Investeerders dienen er goede nota van te nemen dat er geen due diligence onderzoek is verricht naar de financiële, commerciële, fiscale en juridische gesteldheid van de huidige onderneming die direct of indirect is gedreven door de rechtsvoorgangers van de Vennootschap, te weten Staete Landt Vineyard Ltd., Maasdam en Vermaas Partnership en Maasdam Trust (hierna te noemen: de Onderneming ). De informatie opgenomen in Investeringsmemorandum is gebaseerd op de door of namens Ruud Maasdam en Dorien Vermaas (hierna te noemen de Ondernemers ) aan de Initiatiefnemer verstrekte informatie. De Initiatiefnemer adviseert potentiële investeerders nadrukkelijk om voorafgaand aan hun investering een bezoek te brengen aan de Vennootschap in Nieuw Zeeland. Indien mogelijk zal de Initiatiefnemer de potentiële investeerders begeleiden tijdens de reis. Enkele adviseurs van de Vennootschap, waaronder de accountant, jurist en fiscalist, zullen ter beschikking staan om de potentiële investeerders te woord te staan tijdens de reis. Bilthoven, 11 mei 2006 Matanzas Staete Landt Beheer B.V. i.o. Namens deze: Jurgen Mensink Soestdijkseweg Noord HK Bilthoven

5 K e r n p u n t e n Deze opsomming van kernpunten moet gelezen worden als een inleiding op het Investeringsmemorandum en staat niet op zichzelf. Iedere beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Investeringsmemorandum. Investering in een state-of-the art wijnbedrijf, genaamd Staete Landt Ltd., gevestigd in de regio Marlborough, Nieuw Zeeland; Marlborough is dé regio van Nieuw Zeeland waar de beroemde Marlborough Sauvignon Blanc wordt geproduceerd; De Onderneming wordt sinds 1997 gedreven door twee Nederlandse emigranten (de Ondernemers); De Onderneming won de Silver Award van de Decanter World Wine Awards 2004; De wijnen van Staete Landt worden inmiddels wereldwijd in vijftien landen verkocht, waaronder bij Okhuysen in Haarlem, Nederland. Eén van Nederlands beste wijnimporteurs die kritisch haar leveranciers selecteert; Het investeringsbedrag van 4,75 miljoen wordt aangewend voor de bouw van een eigen wijnkelder, laboratorium en proeflokaal, het gedeeltelijk aflossen van de huidige financiering van de Rabobank, het uitbreiden van de huidige wijngaard van 21 hectare (verder ha) door de aankoop c.q. verwerving van een aanpalend stuk land van 10 ha grond en voor de bewerking van grond en beplanting. Daarnaast wordt de investering aangewend voor de financiering van de structureringskosten; De verwachtingen zijn dat grondbezit in Marlborough zeker waardevast zal zijn. Het afgelopen decennium is de grondprijs sterk gestegen. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

6

7 I n h o u d s o p g a v e Hoofdstuk 1 Algemeen pagina Inleiding Staete Landt Ltd De Onderneming 11 Hoofdstuk 2 De Markt De mondiale wijnindustrie Nieuw Zeeland Marlborough Golden Mile 21 Hoofdstuk 3 Financiële positie van de Onderneming Waardering van de Onderneming Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Prognoses Prognoses bestaande situatie Prognoses bij aankoop Cherry Grove Orchard Verkoop van de wijnen 31 Hoofdstuk 4 Investeringen Investeringen Investeringspropositie Fondsinvestering Staete Landt C.V Looptijd investering 43 M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

8 Hoofdstuk 5 Juridische aspecten Juridische structuur Commanditaire vennoten Beherend vennoot Vergadering van vennoten De Vennootschap Documentatie Wetsvoorstel Personenvennootschappen 51 Hoofdstuk 6 Fiscale aspecten Inleiding Fiscale behandeling bij in Nederland woonachtige 54 natuurlijke personen Winst uit onderneming Inkomsten uit aanmerkelijk belang Inkomsten uit sparen en beleggen Belastingverdrag Successie- en schenkingsrecht Fiscale behandeling inkomen van in Nederland 57 gevestigde rechtspersonen Kapitaaldeelname in de Vennootschap Nieuw Zeelandse fiscale aspecten van de structuur Belastingplicht van participanten in Nieuw Zeeland Nieuw Zeelandse vennootschapsbelasting Nieuw Zeelandse bronbelasting 59

9 Hoofdstuk 7 Risico s Inleiding Prijs- en calculatierisico Risico m.b.t. vreemd vermogen financiering Contractpartijrisico Liquiditeitsrisico Risico van wijziging van wet- of regelgeving Verzekeringsrisico Waardeontwikkelingsrisico Wijnproductierisico Marktrisico Valutarisico Risico wegvallen Ondernemers 64 Hoofdstuk 8 Initiatiefnemer 65 Hoofdstuk 9 Verklaringen van de accountant 67 Hoofdstuk 10 Betrokken partijen 71 Bijlage 1 Artikel reizende wijnjournalist 75 Bijlage 2 Gegevens financiering 77 M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

10 Ondernemers Ruud Maasdam en Dorien Vermaas. PAGINA 10

11 1 A l g e m e e n 1. 1 I n l e i d i n g Investeerders wordt de mogelijkheid geboden te investeren in de Vennootschap via deelname in Staete Landt C.V. Hiertoe is de commanditaire vennootschap naar Nederlands recht genaamd Staete Landt C.V. aangegaan, welke 49% van het aandelenbelang in de Vennootschap zal houden. Met het kapitaal dat de commanditaire vennoten van Staete Landt C.V. zullen investeren, te weten 4,5 miljoen in totaal, zullen de bouw van een wijnkelder met een verwerkingscapaciteit van 300 ton druiven, een laboratorium en een proeflokaal worden gefinancierd. Daarnaast zal het geïnvesteerde kapitaal worden benut ter gedeeltelijke aflossing van de hypotheek, verstrekt door de Rabobank, en voor de aankoop c.q. verwerving van 10 ha aanpalende grond en voor de bewerking en beplanting van die grond. Daarnaast wordt de investering aangewend voor de financiering van de structureringskosten S t a e t e L a n d t L t d. Investeerders zullen via deelname in Staete Landt C.V. deelnemen in de Vennootschap, een nieuw op te richten vennootschap naar het recht van Nieuw Zeeland. Ruud Maasdam, dan wel een persoonlijke houdstermaatschappij, zal 51% van de aandelen van de Vennootschap houden. De overige 49% van de aandelen zullen worden gehouden door Staete Landt C.V. Aangezien er tien participaties worden uitgegeven door Staete Landt C.V. zal iedere participatie daarmee indirect een belang van 4,9% in de Vennootschap vertegenwoordigen. De thans door Staete Landt Vineyard Ltd., Maasdam en Vermaas Partnership en Maasdam Trust gedreven onderneming zal integraal worden ingebracht en/of overgedragen aan de Vennootschap D e O n d e r n e m i n g In 1995 besloten de Nederlandse ondernemers Ruud Maasdam en Dorien Vermaas, zich als wijnboer te gaan vestigen. Ondanks het feit dat beide echtelieden topfuncties in het bedrijfsleven hadden, werd besloten om gehoor te geven aan de droom om in het buitenland een wijnbedrijf op te zetten. Na een zorgvuldige voorbereiding werd gekozen voor Nieuw Zeeland. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 11

12 Vervolgens hebben zij gedurende een half jaar research gedaan en rondgereisd in Nieuw Zeeland om een geschikte locatie te vinden voor hun bedrijf. Uiteindelijk hebben ze besloten zich te vestigen in Marlborough, op het Zuid - Eiland. Juist daar is de situatie om wijn te produceren optimaal. In 1997 kochten zij na een uitgebreid onderzoek een stuk land aan dat als fruitboomgaard in gebruik was. Samen met een aantal zeer gerenommeerde consultants (waaronder een geoloog voor het grondonderzoek, een wijngaard-consultant, een Master of Wine voor de variëteit kloonselectie en een irrigatie-consultant) werd in 1997 onderzocht hoe het terrein als beste kon worden ingericht als wijngaard. Door de keuze van de druivensoorten en onderstammen, en de exacte locatie waarop deze werden geplant, aan te passen aan de specifieke ondergrond (droog, steen, klei etc.) en het microklimaat werd de optimale basis gecreëerd voor een succesvolle wijngaard. Deze wetenschappelijke aanpak is typerend voor de Nieuwe Wereld(wijn)landen. Door te bepalen hoe een wijngaard het beste kan worden ingericht, en met welke kloonvariant en onderstammen de beste wijnstokken kunnen worden gecreëerd, is het geen verrassing dat de wijnen uit de Nieuwe Wereldlanden kwalitatief zo goed zijn. In Europa zijn de te planten rassen voorgeschreven in de meeste Apellations d Origine Contrôlée (AOC s). Natuurlijk werd bij de keuze van de druivensoort ook gekeken naar de vraag naar dergelijke wijn in de internationale markt. Deze regio kent een aantal specifieke druivenrassen die wereldwijd zeer geliefd zijn, omdat ze alleen in deze regio een specifieke smaak hebben. In 2000 werd de eerste druivenoogst geplukt. De toen nog bescheiden oogst van de Sauvignon Blanc leverde al direct een dermate goede kwaliteit van de vruchten op dat deze kon worden benut voor wijnproductie. Samen met de winemaking-consultant Sam Weaver werd de wijn geproduceerd. De andere druiven werden verkocht aan derden. De kwaliteit van de druiven van de eerste drie oogsten van deze druivenrassen voldoet niet aan de eisen van Staete Landt. Al vanaf het begin is er voor gekozen om geen enkele concessie te doen aan de kwaliteit van de wijn. Men opteerde voor de langzamere maar uiteindelijk meer profijtelijke weg om direct te kiezen voor een hoogwaardige kwaliteit van de wijn onder het Staete Landt label. De eerste oogst van de Sauvignon Blanc werd gelijk in 2000 verkocht aan importeurs in Groot-Brittannië, USA en Nederland. PAGINA 12

13 In dezelfde periode is gestart met de marketingactiviteiten om de wijn later ook tegen goede prijzen te kunnen verkopen. Aangezien beide ondernemers een marketing en sales achtergrond hebben in het bedrijfsleven, werd ook dit traject net zo zorgvuldig ingezet als de aanleg van de wijngaard. Men is er in geslaagd een merknaam op te bouwen door veel internationale wijnbeurzen, wine tastings en wijnimporteurs te bezoeken. Ruud Maasdam is director van de Marlborough Winegrowers en lid van het Marketing Committee van New Zealand Winegrowers, de nationale wijnorganisatie. Zo nu en dan wordt deelgenomen aan wedstrijden. Zo heeft de Staete Landt Sauvignon Blanc Marlborough 2004 onder andere de Silver Award bij de Decanter World Wine Awards gewonnen. In 2003 heeft geheel Nieuw Zeeland enorm geleden onder een vorstperiode die uitzonderlijk laat in de lente plaatsvond. Nationaal verloren de wijnproducenten daarmee een groot deel van hun druiven. Bij de Onderneming waren circa 70% van alle vruchten bevroren en daarmee verloren gegaan. De Marlborough regio heeft sporadisch last van vorst tijdens het groeiseizoen, maar de Golden Mile (zie beschrijving wijngebied) heeft daar (met uitzondering van 2003) in de laatste 30 jaar nooit last van gehad. Dit geeft tegelijkertijd wel aan dat het een agrarisch bedrijf betreft, dat soms te maken kan hebben met niet-beïnvloedbare omstandigheden. In 2004 is de wijnproductie voor het eerst gegroeid naar volle productie. Het doel is om de wijn zo snel mogelijk te verkopen nadat deze is gebotteld. De distributie wordt geleidelijk uitgebouwd. De meeste wijninkopers zijn pas twee jaar geleden gestart met de verkoop van Staete Landt. Een enkele inkoper maakt zijn toezeggingen niet waar en moet worden vervangen. De doelstelling is dat in 2007 de verkoop voor het eerst de productie zal overstijgen, zodat de voorraden niet verder stijgen. Dit is mede aanleiding om eind 2005 serieus de mogelijkheid van de aankoop van het land van de buren te overwegen. De mogelijkheid dit land te kunnen kopen is bijzonder omdat er nauwelijks nog land beschikbaar is in deze specifieke regio. Laat staan aanpalend aan het eigen terrein. Doelstelling zou zijn om de aangekochte grond dusdanig in te planten, dat de goed verkopende druivenrassen worden uitgebreid. Tegelijkertijd is het plan om eigen wijnkelders te bouwen met nieuwe kantoorruimten, laboratorium en proeflokaal. Nu wordt de wijn nog elders geproduceerd en opgeslagen. Met de wijnkelders kunnen bezoekers worden ontvangen, die worden rondgeleid door de wijnkelder. Hiermee kan de professionaliteit van de productie worden getoond. In de eigen wijnkelder kan een proeflokaal worden ingericht waar de wijn kan worden verkocht aan de bezoekers. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 13

14 De rechtstreekse verkoop aan de consument is financieel erg interessant, aangezien de marges beduidend hoger zijn dan die bij de verkoop aan importeurs. Via een database van de bezoekers kunnen ook verdere mail order programma s ontwikkeld worden die de rechtstreekse vervolgverkoop aan de bezoekers verder zullen stimuleren. De verkopen aan de deur zouden op deze wijze kunnen oplopen tot circa 10% van de omzet. Daarmee vormen zij dan een substantieel deel van de totale verkoop. Op dit moment zijn er geen representatieve voorzieningen om bezoekers te kunnen ontvangen. Het team van Staete Landt. PAGINA 14

15 2 D e m a r k t D e m o n d i a l e w i j n i n d u s t r i e Nieuw Zeeland behoort bij uitstek tot de Nieuwe Wereldlanden. Typerend voor deze landen is dat de wijnindustrie daar nog relatief jong en zeer innovatief is. Men wordt niet gehinderd door beperkende regelgeving, traditie, een te gefragmenteerd aanbod of politieke belangen van druiventelers. Met andere woorden: men kan de wijn maken waar de markt behoefte aan heeft. Daarbij maakt men veel gebruik van de opgedane kennis in de Oude Wereldlanden en doet men veel onderzoek naar nieuwe technieken. Met deze kennis worden de wijngaarden goed en efficiënt ingericht. De wijn wordt op een moderne wijze geproduceerd. Hierdoor is men in staat om wijn te maken van een hoge en constante kwaliteit, die concurrerend is in prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van de wijn uit de EU. De stijl van de wijnen is beter toegankelijk dan veel van de EU wijnen. Vaak met wijn van een enkel druivenras, zoals Chardonnay, en met minder rauwe tanines. Tenslotte worden ook wijn merken ontwikkeld, die een referentiepunt zijn voor de onervaren wijnconsument. Deze factoren hebben in hoge mate bijgedragen tot het succes van de Nieuwe Wereldwijnen, die in Nederland een gezamenlijk marktaandeel hebben van ruim 30%, en naar verwachting van de Rabobank rond 2010 de eerste plaats hebben overgenomen van de traditionele wijnlanden. 1 De informatie opgenomen in dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de volgende bronnen: een rapport genaamd Marlborough District Revaluation 2005 (www.quotable.co.nz); een presentatie verzorgd door de Rabobank met als titel New perspectives - The changing dynamics of the global premium wine market, gehouden tijdens de New Zealand Exporters Forum te Wellington op 14 november 2005; en een rapport van de Rabobank genaamd Rabobank Global Focus New Zealand wine- Retaining the focus van augustus 2005; en diverse gesprekken met de heer A.M. Heijbroek, analist en spreker tijdens mondiale congressen voor de wijnindustrie bij Rabobank International, Team Wine and Spirits. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 15

16 Op dit moment is er mondiaal een gestaag groeiende wijnplas aan het ontstaan. Dit heeft te maken met de huidige overproductie. Het gevolg hiervan is dat bepaalde regio s het niet makkelijk hebben het hoofd overeind te houden. Bekend is dat de Bordeaux regio in Frankrijk bijvoorbeeld erg lijdt onder het feit dat men de geproduceerde wijn lokaal niet langer verkocht krijgt. Hierdoor komt menig wijnboer in de financiële problemen. Oorzaken hiervan zijn dat de wijnconsumptie in Italië en Frankrijk is afgenomen (mede door streng toezicht op rijden onder invloed), men zich in het verleden nooit heeft bekommerd om de marketing van de wijn omdat die toch wel werd verkocht, er meer attractieve wijnen uit de nieuwe wereldlanden worden aangeboden vooral in het segment onder de 5 per fles - en men vasthoudt aan traditionele (verouderde) technieken. De wijninkopers van de grote retail ketens zijn meer geïnteresseerd in de Nieuwe Wereldwijn omdat de prijs/kwaliteitverhouding beter is, men merken levert van constante kwaliteit en ook de service verleent die de retailers wensen. Daarnaast is de productie van het Europese wijnbedrijf vaak te gering om merken te ontwikkelen en om het hele jaar door de grote supermarktketens te kunnen beleveren. Ditzelfde geldt overigens, weliswaar in een mindere mate, ook voor de meeste Nieuwe Wereldlanden. Daar is de productie fors toegenomen, maar de afzet blijft achter. Men heeft daar echter wel ingezien dat de oplossing voor dit probleem ligt in de distributie van de wijn. Is het dan allemaal kommer en kwel in de wijnindustrie? Nee, maar de situatie is wel gespannen. Er zijn initiatieven zichtbaar in de markt om de problemen het hoofd te bieden. Zo zijn er initiatieven om wijnboeren financieel te compenseren om hun wijnproductie te staken (Bordeaux). Ook zien we dat de markt zelf reageert op de nieuwe ontstane situatie. Er is duidelijk een consolidatieslag gaande. Door schaalvergroting zijn schaalvoordelen te bereiken. Dit beperkt zich niet alleen tot de kleinere bedrijven. Zo nam het grote Pernod Ricard recent nog de andere majeure speler Allied Domecq over. Daarnaast neemt het aanbod af doordat wijnboeren moe(s)ten stoppen. Een positieve ontwikkeling voor de wijnindustrie is dat de mondiale wijnconsumptie nog steeds een continue groeitrend laat zien. In Rusland, India en China groeit de wijnconsumptie zelfs explosief. PAGINA 16

17 Voorgaande is vooral van toepassing op het basissegment, internationaal de grootste markt, waarbij de wijn vooral wordt verkocht in de supermarkten. Voor de premium en hogere segmenten geldt nadrukkelijk een andere situatie. Daar geldt dat de kwaliteit van de wijn dominant is en dat de consument bereid is hiervoor te betalen. Deze wijnen worden (onder andere via mailorder) aan particulieren verkocht in de specialistische detailhandel en in de horeca. In deze niche markt is een sterke merknaam erg belangrijk. De distributeurs (lees internationale wijninkopers) hebben ook enige tijd nodig om hun nieuwe producten verkocht te krijgen. Hun afnemers zijn deskundig en kritisch, en zullen bij aanvang niet direct grote hoeveelheden afnemen. Daarnaast zullen deze afnemers met regelmaat hun collectie wisselen, waardoor de distributeurs een voorkeur hebben voor wijnproducenten die meerdere wijnsoorten kunnen leveren. Hun merknaam is immers al gevestigd, waardoor de afnemers makkelijker ook een andere druivensoort van hetzelfde merk zullen afnemen N i e u w Z e e l a n d Nieuw Zeeland mag gerust het Nieuwe Wereldland bij uitstek worden genoemd. De wijnindustrie is relatief nieuw en pas sinds 1996 is de groei van de wijngaarden fors gestegen van ca ha naar ruim ha in Dat betekent dat de wijnproductie de komende jaren nog substantieel zal stijgen aangezien de nieuwe aanplant een aantal jaren nodig heeft om tot volle productie te komen. Dat Nieuw Zeeland een niche markt is, blijkt wel uit het feit dat de productie slechts 0,3% uitmaakt van de wereldwijde wijnproductie. Wat nadrukkelijk contrasteert met de andere Nieuwe Wereldlanden, is de prijs waartegen de wijn wordt verkocht. Nieuw Zeeland maakt gemiddeld de duurste wijnen ter wereld. Dat kan omdat de kwaliteit van de wijn dit toelaat. Al vanaf het begin heeft de wijnindustrie in Nieuw Zeeland zich gerealiseerd dat men zich moet focussen op kwaliteit en op het creëren van sterke merknamen. Beide maken het mogelijk om de wijn in het (super)premium segment te positioneren. Daardoor kan de wijn tegen goede prijzen en dito marges worden verkocht, dus niche marketing. Hierbij richt men zich vooral op de export. De lokale consumptie is zeker niet toereikend (30%) om de totale wijnproductie in Nieuw Zeeland te kunnen afnemen. Enerzijds door het beperkte afzetgebied (4 miljoen inwoners), anderzijds doordat ook de inwoners van Nieuw Zeeland graag ook wijn uit andere Nieuwe- en Oude Wereld Wijnlanden consumeren. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 17

18 Koersfluctuaties van de New Zealand Dollar beïnvloeden uiteraard de marges van de wijnbedrijven in Nieuw Zeeland. Daar waar de New Zealand Dollar de afgelopen drie jaren erg duur was, heeft er sinds begin 2006 een devaluatie plaatsgevonden die de wisselkoers weer op het gemiddelde niveau van de laatste decennia heeft teruggebracht. De wijngaard van Staete Landt. PAGINA 18

19 De afgelopen jaren is de vraag naar Marlborough Sauvignon Blanc sneller gestegen dan het aanbod, terwijl het aanbod in 2003 terug viel door de vorstschade. Als gevolg hiervan is de exportprijs sneller gestegen dan in andere landen. Nu het aanbod weer op gang is gekomen, dalen de exportprijzen weer. Gedeeltelijk is dit een marktcorrectie in aanvulling op de dure New Zealand Dollar van de afgelopen periode. Anders dan in de meeste andere wijnlanden is de industrie in Nieuw Zeeland positief over het gestegen aanbod omdat men nu eindelijk meer exportmarkten kan gaan bewerken. De consolidatiegolf in de wijnindustrie heeft ook gevolgen voor Nieuw Zeeland. Niet alleen het bereiken van schaalvoordelen is namelijk een doelstelling bij het groeien, maar ook de samenstelling van het wijnportfolio is belangrijk. Door een breder pallet aan wijnen in huis te hebben, hebben de grote partijen hun distributeurs een breder gamma aan producten te bieden. Hiermee versterken zij hun positie bij hun distributeurs. Daarom willen de grote merken niet alleen actief zijn in de bulkmarkt, maar ook in de niche markt van het (super) premium segment van de wijnen. Vandaar dat men op zoek is naar land en wijnbedrijven in Nieuw Zeeland, waar deze wijnen worden geproduceerd. Niet voor niets zijn veel van de tien grootste wijnbedrijven in Nieuw Zeeland (o.a Montana, Wither Hills, Matua en Cloudy Bay) al overgenomen door bedrijven als Pernod Ricard en door Louis Vuitton Moët Hennessy. Naast de toegepaste innovatie in de veredelingstechnieken en de winemaking is er nog een specifieke reden waarom de wijn in Nieuw Zeeland kwalitatief zo goed is, namelijk het klimaat, of beter gezegd het terroir. Het bergmassief dat Noord-Zuidwaarts over Nieuw Zeeland loopt, houdt de (Aziatische) wind en regens uit het westen tegen. Hierdoor is het oosten warm en droog. Op het Noord-Eiland worden vooral de Cabernet Sauvignon, Merlot en Chardonnay verbouwd. Op het Zuid-Eiland, in het oosten, treffen we de Sauvignon Blanc, Bourgondische en Elzasser druivenrassen aan M a r l b o r o u g h Ook binnen Nieuw Zeeland zijn verschillende regio s te onderkennen waar ieder op zich kwalitatief goede wijn wordt geproduceerd. De regio Marlborough wordt in Nieuw Zeeland als het top wijngebied beschouwd, en ligt in het noordoosten van het Zuid-Eiland. Kenners noemen het gebied een Cool climate viniculture. De overvloedige zon overdag wordt afgewisseld met koele nachten. Ook de winters zijn koel. Als gevolg hiervan worden er uitgesproken frisse wijnen geproduceerd, een wijn stijl die zeer herkenbaar en in trek is. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 19

20 Dit klimaat heeft de karakteristieken van de regio Bourgogne in Frankrijk, en in mindere mate dat van de Elzas in Frankrijk. In dit klimaat, met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, kunnen de druiven rustig tot volle groei komen. De wijngaarden zijn goed geïrrigeerd, waardoor de druiven niet uitdrogen als het langere tijd te heet is. Dit in tegenstelling tot veel wijngaarden in de Oude Wijnlanden. Niet voor niets is Marlborough het grootste wijngebied van Nieuw Zeeland met hectares aan wijngaarden (en daarmee 60% van de wijnproductie van Nieuw Zeeland). Nieuw Zeeland. Zuid-Eiland. Marlborough heeft een wereldwijde faam voor vooral haar Sauvignon Blanc. Deze in Marlborough geproduceerde wijn heeft een dermate unieke smaak, ook wel stuivend genoemd, dat de wijnliefhebbers deze wijn (met aroma s van kruisbessen en passiefruit) kennen en hoog waarderen. Daarom zijn zij ook bereid om hier voor te betalen. In Nederland worden deze wijnen niet onder de 6 per fles verkocht. Men heeft dan ook veel minder last van de prijzenoorlog in het ondereind van de markt. PAGINA 20

21 Dé twee andere druivenrassen van Marlborough zijn de Pinot Noir en de Chardonnay. De Pinot Noir is een moeilijk te telen druivenras, vooral als men kwaliteit wil leveren, waardoor de mondiale productie van deze wijn zeer beperkt en plaatsgebonden is. Het is het ras van de grote rode Bourgognes. Het ras wordt ook gebruikt voor de vervaardiging van champagne. Juist de klimatologische omstandigheden in Marlborough maken het mogelijk Pinot Noir te kunnen produceren. De Chardonnay is een makkelijker te telen druif. Voor Marlborough geldt hetzelfde als voor de Champagne streek in Frankrijk. Slechts een beperkt geografisch gebied (wereldwijd) biedt de mogelijkheden om deze speciale wijnen te produceren. Hiermee heeft de locatie een uniek karakter, waardoor deze altijd haar waarde zou moeten behouden. Het betreft een echte niche markt. Niet voor niets zijn de grote wijnproducenten juist in deze regio op zoek naar stukken land dan wel over te nemen wijnbedrijven. Dit heeft een enorm prijsopdrijvend effect gehad op de grondprijs in Marlborough. De afgelopen drie jaren is de grondprijs liefst 50% gestegen. Informatie over de prijsontwikkeling is terug te vinden op de website Inmiddels is er nauwelijks nog vacante grond beschikbaar om een wijnbedrijf op te vestigen. Vandaar dat men nu tracht bestaande wijnbedrijven over te nemen. Ook zijn er initiatieven om de minder geschikte gebieden toch als wijngaard te benutten, met alle risico s van dien. De valleien in het binnenland hebben slechtere grondtypes en zullen derhalve niet dezelfde top kwaliteit druiven geven G o l d e n M i l e In het Marlborough gebied is nog sprake van een specifieke strook land in de subregio Rapaura, de zogenaamde Golden Mile. Hier zijn de omstandigheden het meest optimaal vanwege het micro klimaat. Dit klimaat wordt als het beste beschouwd voor de druiventeelt en wijnbouw. De Golden Mile ligt aan de voet van de bergen, langs de Wairau River. Staete Landt is gelokaliseerd in deze Golden Mile. Dit is de meest waardevolle wijngrond van heel Marlborough, aangezien het een unieke locatie betreft. Het unieke karakter van de locatie wordt bepaald door het microklimaat en het terroir. Het laatste betreft de kwaliteit van de grond voor de wijnproductie. Mede hierdoor is de Onderneming in staat haar hoge kwaliteit van de wijn te maken. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 21

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

Het succes van de nieuwe wereld verklaard

Het succes van de nieuwe wereld verklaard Het succes van de nieuwe wereld verklaard Het verschil in strategisch management en marketing van wijn tussen de zogenaamde oude en de nieuwe wereld Maurits Terheijden 9713735 25 februari 2005 Het succes

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met Een initiatief van In samenwerking met Heeneman & Theelen Vastgoed BV Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam tel. +31 (0)20-423 53 02 info@heenemantheelen.nl www.heenemantheelen.nl First Table Asset Consultants

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren)

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

PROSPECTUS MS SeaZip 4

PROSPECTUS MS SeaZip 4 realistisch, transparant, betrokken PROSPECTUS MS SeaZip 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 4 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

FOODSERVICE. Ontwikkelingen

FOODSERVICE. Ontwikkelingen SPICE MARKET Ontwikkelingen FOODSERVICE (x miljoen) 2014 2013 Omzet 1.749 1.658 Bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 121 114 Bedrijfsresultaat vóór amortisatie (ebita) 93 85 Vrije kasstroom 44 76 Netto geïnvesteerd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV AUSTRALIE / AZIE / EUROPE / GROOT-BRITTANNIE / NOORD-AMERIKA ING Real Estate Woningfonds VI CV PROSPECTUS Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070 341 89 89 F 070 341 95 25 I www.privatefundmanagement.nl

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie