M a t a n z a s S T A E T E L A N D T C. V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M a t a n z a s S T A E T E L A N D T C. V."

Transcriptie

1 M a t a n z a s I n v e s t e r i n g s m e m o r a n d u m S t a e t e L a n d t C. V. M e i

2

3 B e l a n g r i j k e m e d e d e l i n g e n Mogelijke investeerders in Staete Landt C.V. wordt nadrukkelijk geadviseerd dit investeringsmemorandum (hierna: het Investeringsmemorandum ) zorgvuldig te lezen, kennis te nemen van de volledige inhoud ervan en eventueel daarnaast onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen omtrent de aan de verwerving van de participaties verbonden risico s. De initiatiefnemer Matanzas Staete Landt Beheer B.V. i.o. (hierna: de Initiatiefnemer ) verklaart dat het Investeringsmemorandum, met uitzondering van (i) de juridische aspecten, zoals opgenomen in hoofdstuk 5, (ii) de fiscale aspecten, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 en (iii) de verklaringen van de accountant, zoals opgenomen in hoofdstuk 9, onder haar verantwoordelijkheid is opgesteld en dat, voorzover haar redelijkerwijs bekend en na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen, de gegevens opgenomen in dit Investeringsmemorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan door vermelding de strekking van dit Investeringsmemorandum zou wijzigen. De uitgifte van participaties is beperkt tot Nederland en gericht op Nederlandse ingezetenen, tenzij anders wordt bepaald in overleg met de Initiatiefnemer. Om deze redenen verschijnt het Investeringsmemorandum in de Nederlandse taal. Dit memorandum houdt als zodanig geen aanbod in van participaties of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verwerving van participaties aan een persoon in enig land waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is geoorloofd. De aangeboden participaties kunnen slechts worden verworven tegen een totale economische tegenwaarde van ,- (waaronder begrepen een structureringsvergoeding van ) per participant, dan wel een veelvoud hiervan. Dientengevolge is de Initiatiefnemer vrijgesteld van de verplichting tot beschikbaarstelling van een prospectus dat voldoet aan de Nederlandse effectenrechtelijke wet- en regelgeving. Verwachtingen, prognoses, veronderstellingen, aannames en woorden van gelijke strekking, mogen in geen geval worden uitgelegd als een toezegging dan wel een garantie van de Initiatiefnemer waarop door een (potentiële) houder van participaties mag worden vertrouwd c.q. worden afgegaan. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

4 Bij het opstellen van dit Investeringsmemorandum heeft de Initiatiefnemer gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen die naar de mening van de Initiatiefnemer van voldoende kwaliteit waren. Dit sluit echter niet uit dat, ondanks het feit dat de Initiatiefnemer - voorzover mogelijk - de nodige zorg heeft betracht zich van de juistheid en volledigheid van de geraadpleegde bronnen te vergewissen, één of meer informatiebronnen onjuist en/of onvolledig kunnen zijn en er informatiebronnen aanwezig kunnen zijn met een afwijkende opinie. Van derden afkomstige informatie opgenomen in het Investeringsmemorandum is correct weergegeven en, voor zover de Initiatiefnemer weet of heeft kunnen opmaken uit de door de betrokken derden gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou kunnen zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd ten aanzien van geschillen met betrekking tot dit Investeringsmemorandum en/of de uitgifte van participaties. Investeerders investeren via deelname in Staete Landt C.V. in Staete landt Ltd., een nieuw op te richten vennootschap naar het recht van Nieuw Zeeland (hierna te noemen: de Vennootschap ). Investeerders dienen er goede nota van te nemen dat er geen due diligence onderzoek is verricht naar de financiële, commerciële, fiscale en juridische gesteldheid van de huidige onderneming die direct of indirect is gedreven door de rechtsvoorgangers van de Vennootschap, te weten Staete Landt Vineyard Ltd., Maasdam en Vermaas Partnership en Maasdam Trust (hierna te noemen: de Onderneming ). De informatie opgenomen in Investeringsmemorandum is gebaseerd op de door of namens Ruud Maasdam en Dorien Vermaas (hierna te noemen de Ondernemers ) aan de Initiatiefnemer verstrekte informatie. De Initiatiefnemer adviseert potentiële investeerders nadrukkelijk om voorafgaand aan hun investering een bezoek te brengen aan de Vennootschap in Nieuw Zeeland. Indien mogelijk zal de Initiatiefnemer de potentiële investeerders begeleiden tijdens de reis. Enkele adviseurs van de Vennootschap, waaronder de accountant, jurist en fiscalist, zullen ter beschikking staan om de potentiële investeerders te woord te staan tijdens de reis. Bilthoven, 11 mei 2006 Matanzas Staete Landt Beheer B.V. i.o. Namens deze: Jurgen Mensink Soestdijkseweg Noord HK Bilthoven

5 K e r n p u n t e n Deze opsomming van kernpunten moet gelezen worden als een inleiding op het Investeringsmemorandum en staat niet op zichzelf. Iedere beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Investeringsmemorandum. Investering in een state-of-the art wijnbedrijf, genaamd Staete Landt Ltd., gevestigd in de regio Marlborough, Nieuw Zeeland; Marlborough is dé regio van Nieuw Zeeland waar de beroemde Marlborough Sauvignon Blanc wordt geproduceerd; De Onderneming wordt sinds 1997 gedreven door twee Nederlandse emigranten (de Ondernemers); De Onderneming won de Silver Award van de Decanter World Wine Awards 2004; De wijnen van Staete Landt worden inmiddels wereldwijd in vijftien landen verkocht, waaronder bij Okhuysen in Haarlem, Nederland. Eén van Nederlands beste wijnimporteurs die kritisch haar leveranciers selecteert; Het investeringsbedrag van 4,75 miljoen wordt aangewend voor de bouw van een eigen wijnkelder, laboratorium en proeflokaal, het gedeeltelijk aflossen van de huidige financiering van de Rabobank, het uitbreiden van de huidige wijngaard van 21 hectare (verder ha) door de aankoop c.q. verwerving van een aanpalend stuk land van 10 ha grond en voor de bewerking van grond en beplanting. Daarnaast wordt de investering aangewend voor de financiering van de structureringskosten; De verwachtingen zijn dat grondbezit in Marlborough zeker waardevast zal zijn. Het afgelopen decennium is de grondprijs sterk gestegen. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

6

7 I n h o u d s o p g a v e Hoofdstuk 1 Algemeen pagina Inleiding Staete Landt Ltd De Onderneming 11 Hoofdstuk 2 De Markt De mondiale wijnindustrie Nieuw Zeeland Marlborough Golden Mile 21 Hoofdstuk 3 Financiële positie van de Onderneming Waardering van de Onderneming Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Prognoses Prognoses bestaande situatie Prognoses bij aankoop Cherry Grove Orchard Verkoop van de wijnen 31 Hoofdstuk 4 Investeringen Investeringen Investeringspropositie Fondsinvestering Staete Landt C.V Looptijd investering 43 M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

8 Hoofdstuk 5 Juridische aspecten Juridische structuur Commanditaire vennoten Beherend vennoot Vergadering van vennoten De Vennootschap Documentatie Wetsvoorstel Personenvennootschappen 51 Hoofdstuk 6 Fiscale aspecten Inleiding Fiscale behandeling bij in Nederland woonachtige 54 natuurlijke personen Winst uit onderneming Inkomsten uit aanmerkelijk belang Inkomsten uit sparen en beleggen Belastingverdrag Successie- en schenkingsrecht Fiscale behandeling inkomen van in Nederland 57 gevestigde rechtspersonen Kapitaaldeelname in de Vennootschap Nieuw Zeelandse fiscale aspecten van de structuur Belastingplicht van participanten in Nieuw Zeeland Nieuw Zeelandse vennootschapsbelasting Nieuw Zeelandse bronbelasting 59

9 Hoofdstuk 7 Risico s Inleiding Prijs- en calculatierisico Risico m.b.t. vreemd vermogen financiering Contractpartijrisico Liquiditeitsrisico Risico van wijziging van wet- of regelgeving Verzekeringsrisico Waardeontwikkelingsrisico Wijnproductierisico Marktrisico Valutarisico Risico wegvallen Ondernemers 64 Hoofdstuk 8 Initiatiefnemer 65 Hoofdstuk 9 Verklaringen van de accountant 67 Hoofdstuk 10 Betrokken partijen 71 Bijlage 1 Artikel reizende wijnjournalist 75 Bijlage 2 Gegevens financiering 77 M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006

10 Ondernemers Ruud Maasdam en Dorien Vermaas. PAGINA 10

11 1 A l g e m e e n 1. 1 I n l e i d i n g Investeerders wordt de mogelijkheid geboden te investeren in de Vennootschap via deelname in Staete Landt C.V. Hiertoe is de commanditaire vennootschap naar Nederlands recht genaamd Staete Landt C.V. aangegaan, welke 49% van het aandelenbelang in de Vennootschap zal houden. Met het kapitaal dat de commanditaire vennoten van Staete Landt C.V. zullen investeren, te weten 4,5 miljoen in totaal, zullen de bouw van een wijnkelder met een verwerkingscapaciteit van 300 ton druiven, een laboratorium en een proeflokaal worden gefinancierd. Daarnaast zal het geïnvesteerde kapitaal worden benut ter gedeeltelijke aflossing van de hypotheek, verstrekt door de Rabobank, en voor de aankoop c.q. verwerving van 10 ha aanpalende grond en voor de bewerking en beplanting van die grond. Daarnaast wordt de investering aangewend voor de financiering van de structureringskosten S t a e t e L a n d t L t d. Investeerders zullen via deelname in Staete Landt C.V. deelnemen in de Vennootschap, een nieuw op te richten vennootschap naar het recht van Nieuw Zeeland. Ruud Maasdam, dan wel een persoonlijke houdstermaatschappij, zal 51% van de aandelen van de Vennootschap houden. De overige 49% van de aandelen zullen worden gehouden door Staete Landt C.V. Aangezien er tien participaties worden uitgegeven door Staete Landt C.V. zal iedere participatie daarmee indirect een belang van 4,9% in de Vennootschap vertegenwoordigen. De thans door Staete Landt Vineyard Ltd., Maasdam en Vermaas Partnership en Maasdam Trust gedreven onderneming zal integraal worden ingebracht en/of overgedragen aan de Vennootschap D e O n d e r n e m i n g In 1995 besloten de Nederlandse ondernemers Ruud Maasdam en Dorien Vermaas, zich als wijnboer te gaan vestigen. Ondanks het feit dat beide echtelieden topfuncties in het bedrijfsleven hadden, werd besloten om gehoor te geven aan de droom om in het buitenland een wijnbedrijf op te zetten. Na een zorgvuldige voorbereiding werd gekozen voor Nieuw Zeeland. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 11

12 Vervolgens hebben zij gedurende een half jaar research gedaan en rondgereisd in Nieuw Zeeland om een geschikte locatie te vinden voor hun bedrijf. Uiteindelijk hebben ze besloten zich te vestigen in Marlborough, op het Zuid - Eiland. Juist daar is de situatie om wijn te produceren optimaal. In 1997 kochten zij na een uitgebreid onderzoek een stuk land aan dat als fruitboomgaard in gebruik was. Samen met een aantal zeer gerenommeerde consultants (waaronder een geoloog voor het grondonderzoek, een wijngaard-consultant, een Master of Wine voor de variëteit kloonselectie en een irrigatie-consultant) werd in 1997 onderzocht hoe het terrein als beste kon worden ingericht als wijngaard. Door de keuze van de druivensoorten en onderstammen, en de exacte locatie waarop deze werden geplant, aan te passen aan de specifieke ondergrond (droog, steen, klei etc.) en het microklimaat werd de optimale basis gecreëerd voor een succesvolle wijngaard. Deze wetenschappelijke aanpak is typerend voor de Nieuwe Wereld(wijn)landen. Door te bepalen hoe een wijngaard het beste kan worden ingericht, en met welke kloonvariant en onderstammen de beste wijnstokken kunnen worden gecreëerd, is het geen verrassing dat de wijnen uit de Nieuwe Wereldlanden kwalitatief zo goed zijn. In Europa zijn de te planten rassen voorgeschreven in de meeste Apellations d Origine Contrôlée (AOC s). Natuurlijk werd bij de keuze van de druivensoort ook gekeken naar de vraag naar dergelijke wijn in de internationale markt. Deze regio kent een aantal specifieke druivenrassen die wereldwijd zeer geliefd zijn, omdat ze alleen in deze regio een specifieke smaak hebben. In 2000 werd de eerste druivenoogst geplukt. De toen nog bescheiden oogst van de Sauvignon Blanc leverde al direct een dermate goede kwaliteit van de vruchten op dat deze kon worden benut voor wijnproductie. Samen met de winemaking-consultant Sam Weaver werd de wijn geproduceerd. De andere druiven werden verkocht aan derden. De kwaliteit van de druiven van de eerste drie oogsten van deze druivenrassen voldoet niet aan de eisen van Staete Landt. Al vanaf het begin is er voor gekozen om geen enkele concessie te doen aan de kwaliteit van de wijn. Men opteerde voor de langzamere maar uiteindelijk meer profijtelijke weg om direct te kiezen voor een hoogwaardige kwaliteit van de wijn onder het Staete Landt label. De eerste oogst van de Sauvignon Blanc werd gelijk in 2000 verkocht aan importeurs in Groot-Brittannië, USA en Nederland. PAGINA 12

13 In dezelfde periode is gestart met de marketingactiviteiten om de wijn later ook tegen goede prijzen te kunnen verkopen. Aangezien beide ondernemers een marketing en sales achtergrond hebben in het bedrijfsleven, werd ook dit traject net zo zorgvuldig ingezet als de aanleg van de wijngaard. Men is er in geslaagd een merknaam op te bouwen door veel internationale wijnbeurzen, wine tastings en wijnimporteurs te bezoeken. Ruud Maasdam is director van de Marlborough Winegrowers en lid van het Marketing Committee van New Zealand Winegrowers, de nationale wijnorganisatie. Zo nu en dan wordt deelgenomen aan wedstrijden. Zo heeft de Staete Landt Sauvignon Blanc Marlborough 2004 onder andere de Silver Award bij de Decanter World Wine Awards gewonnen. In 2003 heeft geheel Nieuw Zeeland enorm geleden onder een vorstperiode die uitzonderlijk laat in de lente plaatsvond. Nationaal verloren de wijnproducenten daarmee een groot deel van hun druiven. Bij de Onderneming waren circa 70% van alle vruchten bevroren en daarmee verloren gegaan. De Marlborough regio heeft sporadisch last van vorst tijdens het groeiseizoen, maar de Golden Mile (zie beschrijving wijngebied) heeft daar (met uitzondering van 2003) in de laatste 30 jaar nooit last van gehad. Dit geeft tegelijkertijd wel aan dat het een agrarisch bedrijf betreft, dat soms te maken kan hebben met niet-beïnvloedbare omstandigheden. In 2004 is de wijnproductie voor het eerst gegroeid naar volle productie. Het doel is om de wijn zo snel mogelijk te verkopen nadat deze is gebotteld. De distributie wordt geleidelijk uitgebouwd. De meeste wijninkopers zijn pas twee jaar geleden gestart met de verkoop van Staete Landt. Een enkele inkoper maakt zijn toezeggingen niet waar en moet worden vervangen. De doelstelling is dat in 2007 de verkoop voor het eerst de productie zal overstijgen, zodat de voorraden niet verder stijgen. Dit is mede aanleiding om eind 2005 serieus de mogelijkheid van de aankoop van het land van de buren te overwegen. De mogelijkheid dit land te kunnen kopen is bijzonder omdat er nauwelijks nog land beschikbaar is in deze specifieke regio. Laat staan aanpalend aan het eigen terrein. Doelstelling zou zijn om de aangekochte grond dusdanig in te planten, dat de goed verkopende druivenrassen worden uitgebreid. Tegelijkertijd is het plan om eigen wijnkelders te bouwen met nieuwe kantoorruimten, laboratorium en proeflokaal. Nu wordt de wijn nog elders geproduceerd en opgeslagen. Met de wijnkelders kunnen bezoekers worden ontvangen, die worden rondgeleid door de wijnkelder. Hiermee kan de professionaliteit van de productie worden getoond. In de eigen wijnkelder kan een proeflokaal worden ingericht waar de wijn kan worden verkocht aan de bezoekers. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 13

14 De rechtstreekse verkoop aan de consument is financieel erg interessant, aangezien de marges beduidend hoger zijn dan die bij de verkoop aan importeurs. Via een database van de bezoekers kunnen ook verdere mail order programma s ontwikkeld worden die de rechtstreekse vervolgverkoop aan de bezoekers verder zullen stimuleren. De verkopen aan de deur zouden op deze wijze kunnen oplopen tot circa 10% van de omzet. Daarmee vormen zij dan een substantieel deel van de totale verkoop. Op dit moment zijn er geen representatieve voorzieningen om bezoekers te kunnen ontvangen. Het team van Staete Landt. PAGINA 14

15 2 D e m a r k t D e m o n d i a l e w i j n i n d u s t r i e Nieuw Zeeland behoort bij uitstek tot de Nieuwe Wereldlanden. Typerend voor deze landen is dat de wijnindustrie daar nog relatief jong en zeer innovatief is. Men wordt niet gehinderd door beperkende regelgeving, traditie, een te gefragmenteerd aanbod of politieke belangen van druiventelers. Met andere woorden: men kan de wijn maken waar de markt behoefte aan heeft. Daarbij maakt men veel gebruik van de opgedane kennis in de Oude Wereldlanden en doet men veel onderzoek naar nieuwe technieken. Met deze kennis worden de wijngaarden goed en efficiënt ingericht. De wijn wordt op een moderne wijze geproduceerd. Hierdoor is men in staat om wijn te maken van een hoge en constante kwaliteit, die concurrerend is in prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van de wijn uit de EU. De stijl van de wijnen is beter toegankelijk dan veel van de EU wijnen. Vaak met wijn van een enkel druivenras, zoals Chardonnay, en met minder rauwe tanines. Tenslotte worden ook wijn merken ontwikkeld, die een referentiepunt zijn voor de onervaren wijnconsument. Deze factoren hebben in hoge mate bijgedragen tot het succes van de Nieuwe Wereldwijnen, die in Nederland een gezamenlijk marktaandeel hebben van ruim 30%, en naar verwachting van de Rabobank rond 2010 de eerste plaats hebben overgenomen van de traditionele wijnlanden. 1 De informatie opgenomen in dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de volgende bronnen: een rapport genaamd Marlborough District Revaluation 2005 ( een presentatie verzorgd door de Rabobank met als titel New perspectives - The changing dynamics of the global premium wine market, gehouden tijdens de New Zealand Exporters Forum te Wellington op 14 november 2005; en een rapport van de Rabobank genaamd Rabobank Global Focus New Zealand wine- Retaining the focus van augustus 2005; en diverse gesprekken met de heer A.M. Heijbroek, analist en spreker tijdens mondiale congressen voor de wijnindustrie bij Rabobank International, Team Wine and Spirits. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 15

16 Op dit moment is er mondiaal een gestaag groeiende wijnplas aan het ontstaan. Dit heeft te maken met de huidige overproductie. Het gevolg hiervan is dat bepaalde regio s het niet makkelijk hebben het hoofd overeind te houden. Bekend is dat de Bordeaux regio in Frankrijk bijvoorbeeld erg lijdt onder het feit dat men de geproduceerde wijn lokaal niet langer verkocht krijgt. Hierdoor komt menig wijnboer in de financiële problemen. Oorzaken hiervan zijn dat de wijnconsumptie in Italië en Frankrijk is afgenomen (mede door streng toezicht op rijden onder invloed), men zich in het verleden nooit heeft bekommerd om de marketing van de wijn omdat die toch wel werd verkocht, er meer attractieve wijnen uit de nieuwe wereldlanden worden aangeboden vooral in het segment onder de 5 per fles - en men vasthoudt aan traditionele (verouderde) technieken. De wijninkopers van de grote retail ketens zijn meer geïnteresseerd in de Nieuwe Wereldwijn omdat de prijs/kwaliteitverhouding beter is, men merken levert van constante kwaliteit en ook de service verleent die de retailers wensen. Daarnaast is de productie van het Europese wijnbedrijf vaak te gering om merken te ontwikkelen en om het hele jaar door de grote supermarktketens te kunnen beleveren. Ditzelfde geldt overigens, weliswaar in een mindere mate, ook voor de meeste Nieuwe Wereldlanden. Daar is de productie fors toegenomen, maar de afzet blijft achter. Men heeft daar echter wel ingezien dat de oplossing voor dit probleem ligt in de distributie van de wijn. Is het dan allemaal kommer en kwel in de wijnindustrie? Nee, maar de situatie is wel gespannen. Er zijn initiatieven zichtbaar in de markt om de problemen het hoofd te bieden. Zo zijn er initiatieven om wijnboeren financieel te compenseren om hun wijnproductie te staken (Bordeaux). Ook zien we dat de markt zelf reageert op de nieuwe ontstane situatie. Er is duidelijk een consolidatieslag gaande. Door schaalvergroting zijn schaalvoordelen te bereiken. Dit beperkt zich niet alleen tot de kleinere bedrijven. Zo nam het grote Pernod Ricard recent nog de andere majeure speler Allied Domecq over. Daarnaast neemt het aanbod af doordat wijnboeren moe(s)ten stoppen. Een positieve ontwikkeling voor de wijnindustrie is dat de mondiale wijnconsumptie nog steeds een continue groeitrend laat zien. In Rusland, India en China groeit de wijnconsumptie zelfs explosief. PAGINA 16

17 Voorgaande is vooral van toepassing op het basissegment, internationaal de grootste markt, waarbij de wijn vooral wordt verkocht in de supermarkten. Voor de premium en hogere segmenten geldt nadrukkelijk een andere situatie. Daar geldt dat de kwaliteit van de wijn dominant is en dat de consument bereid is hiervoor te betalen. Deze wijnen worden (onder andere via mailorder) aan particulieren verkocht in de specialistische detailhandel en in de horeca. In deze niche markt is een sterke merknaam erg belangrijk. De distributeurs (lees internationale wijninkopers) hebben ook enige tijd nodig om hun nieuwe producten verkocht te krijgen. Hun afnemers zijn deskundig en kritisch, en zullen bij aanvang niet direct grote hoeveelheden afnemen. Daarnaast zullen deze afnemers met regelmaat hun collectie wisselen, waardoor de distributeurs een voorkeur hebben voor wijnproducenten die meerdere wijnsoorten kunnen leveren. Hun merknaam is immers al gevestigd, waardoor de afnemers makkelijker ook een andere druivensoort van hetzelfde merk zullen afnemen N i e u w Z e e l a n d Nieuw Zeeland mag gerust het Nieuwe Wereldland bij uitstek worden genoemd. De wijnindustrie is relatief nieuw en pas sinds 1996 is de groei van de wijngaarden fors gestegen van ca ha naar ruim ha in Dat betekent dat de wijnproductie de komende jaren nog substantieel zal stijgen aangezien de nieuwe aanplant een aantal jaren nodig heeft om tot volle productie te komen. Dat Nieuw Zeeland een niche markt is, blijkt wel uit het feit dat de productie slechts 0,3% uitmaakt van de wereldwijde wijnproductie. Wat nadrukkelijk contrasteert met de andere Nieuwe Wereldlanden, is de prijs waartegen de wijn wordt verkocht. Nieuw Zeeland maakt gemiddeld de duurste wijnen ter wereld. Dat kan omdat de kwaliteit van de wijn dit toelaat. Al vanaf het begin heeft de wijnindustrie in Nieuw Zeeland zich gerealiseerd dat men zich moet focussen op kwaliteit en op het creëren van sterke merknamen. Beide maken het mogelijk om de wijn in het (super)premium segment te positioneren. Daardoor kan de wijn tegen goede prijzen en dito marges worden verkocht, dus niche marketing. Hierbij richt men zich vooral op de export. De lokale consumptie is zeker niet toereikend (30%) om de totale wijnproductie in Nieuw Zeeland te kunnen afnemen. Enerzijds door het beperkte afzetgebied (4 miljoen inwoners), anderzijds doordat ook de inwoners van Nieuw Zeeland graag ook wijn uit andere Nieuwe- en Oude Wereld Wijnlanden consumeren. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 17

18 Koersfluctuaties van de New Zealand Dollar beïnvloeden uiteraard de marges van de wijnbedrijven in Nieuw Zeeland. Daar waar de New Zealand Dollar de afgelopen drie jaren erg duur was, heeft er sinds begin 2006 een devaluatie plaatsgevonden die de wisselkoers weer op het gemiddelde niveau van de laatste decennia heeft teruggebracht. De wijngaard van Staete Landt. PAGINA 18

19 De afgelopen jaren is de vraag naar Marlborough Sauvignon Blanc sneller gestegen dan het aanbod, terwijl het aanbod in 2003 terug viel door de vorstschade. Als gevolg hiervan is de exportprijs sneller gestegen dan in andere landen. Nu het aanbod weer op gang is gekomen, dalen de exportprijzen weer. Gedeeltelijk is dit een marktcorrectie in aanvulling op de dure New Zealand Dollar van de afgelopen periode. Anders dan in de meeste andere wijnlanden is de industrie in Nieuw Zeeland positief over het gestegen aanbod omdat men nu eindelijk meer exportmarkten kan gaan bewerken. De consolidatiegolf in de wijnindustrie heeft ook gevolgen voor Nieuw Zeeland. Niet alleen het bereiken van schaalvoordelen is namelijk een doelstelling bij het groeien, maar ook de samenstelling van het wijnportfolio is belangrijk. Door een breder pallet aan wijnen in huis te hebben, hebben de grote partijen hun distributeurs een breder gamma aan producten te bieden. Hiermee versterken zij hun positie bij hun distributeurs. Daarom willen de grote merken niet alleen actief zijn in de bulkmarkt, maar ook in de niche markt van het (super) premium segment van de wijnen. Vandaar dat men op zoek is naar land en wijnbedrijven in Nieuw Zeeland, waar deze wijnen worden geproduceerd. Niet voor niets zijn veel van de tien grootste wijnbedrijven in Nieuw Zeeland (o.a Montana, Wither Hills, Matua en Cloudy Bay) al overgenomen door bedrijven als Pernod Ricard en door Louis Vuitton Moët Hennessy. Naast de toegepaste innovatie in de veredelingstechnieken en de winemaking is er nog een specifieke reden waarom de wijn in Nieuw Zeeland kwalitatief zo goed is, namelijk het klimaat, of beter gezegd het terroir. Het bergmassief dat Noord-Zuidwaarts over Nieuw Zeeland loopt, houdt de (Aziatische) wind en regens uit het westen tegen. Hierdoor is het oosten warm en droog. Op het Noord-Eiland worden vooral de Cabernet Sauvignon, Merlot en Chardonnay verbouwd. Op het Zuid-Eiland, in het oosten, treffen we de Sauvignon Blanc, Bourgondische en Elzasser druivenrassen aan M a r l b o r o u g h Ook binnen Nieuw Zeeland zijn verschillende regio s te onderkennen waar ieder op zich kwalitatief goede wijn wordt geproduceerd. De regio Marlborough wordt in Nieuw Zeeland als het top wijngebied beschouwd, en ligt in het noordoosten van het Zuid-Eiland. Kenners noemen het gebied een Cool climate viniculture. De overvloedige zon overdag wordt afgewisseld met koele nachten. Ook de winters zijn koel. Als gevolg hiervan worden er uitgesproken frisse wijnen geproduceerd, een wijn stijl die zeer herkenbaar en in trek is. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 19

20 Dit klimaat heeft de karakteristieken van de regio Bourgogne in Frankrijk, en in mindere mate dat van de Elzas in Frankrijk. In dit klimaat, met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, kunnen de druiven rustig tot volle groei komen. De wijngaarden zijn goed geïrrigeerd, waardoor de druiven niet uitdrogen als het langere tijd te heet is. Dit in tegenstelling tot veel wijngaarden in de Oude Wijnlanden. Niet voor niets is Marlborough het grootste wijngebied van Nieuw Zeeland met hectares aan wijngaarden (en daarmee 60% van de wijnproductie van Nieuw Zeeland). Nieuw Zeeland. Zuid-Eiland. Marlborough heeft een wereldwijde faam voor vooral haar Sauvignon Blanc. Deze in Marlborough geproduceerde wijn heeft een dermate unieke smaak, ook wel stuivend genoemd, dat de wijnliefhebbers deze wijn (met aroma s van kruisbessen en passiefruit) kennen en hoog waarderen. Daarom zijn zij ook bereid om hier voor te betalen. In Nederland worden deze wijnen niet onder de 6 per fles verkocht. Men heeft dan ook veel minder last van de prijzenoorlog in het ondereind van de markt. PAGINA 20

21 Dé twee andere druivenrassen van Marlborough zijn de Pinot Noir en de Chardonnay. De Pinot Noir is een moeilijk te telen druivenras, vooral als men kwaliteit wil leveren, waardoor de mondiale productie van deze wijn zeer beperkt en plaatsgebonden is. Het is het ras van de grote rode Bourgognes. Het ras wordt ook gebruikt voor de vervaardiging van champagne. Juist de klimatologische omstandigheden in Marlborough maken het mogelijk Pinot Noir te kunnen produceren. De Chardonnay is een makkelijker te telen druif. Voor Marlborough geldt hetzelfde als voor de Champagne streek in Frankrijk. Slechts een beperkt geografisch gebied (wereldwijd) biedt de mogelijkheden om deze speciale wijnen te produceren. Hiermee heeft de locatie een uniek karakter, waardoor deze altijd haar waarde zou moeten behouden. Het betreft een echte niche markt. Niet voor niets zijn de grote wijnproducenten juist in deze regio op zoek naar stukken land dan wel over te nemen wijnbedrijven. Dit heeft een enorm prijsopdrijvend effect gehad op de grondprijs in Marlborough. De afgelopen drie jaren is de grondprijs liefst 50% gestegen. Informatie over de prijsontwikkeling is terug te vinden op de website Inmiddels is er nauwelijks nog vacante grond beschikbaar om een wijnbedrijf op te vestigen. Vandaar dat men nu tracht bestaande wijnbedrijven over te nemen. Ook zijn er initiatieven om de minder geschikte gebieden toch als wijngaard te benutten, met alle risico s van dien. De valleien in het binnenland hebben slechtere grondtypes en zullen derhalve niet dezelfde top kwaliteit druiven geven G o l d e n M i l e In het Marlborough gebied is nog sprake van een specifieke strook land in de subregio Rapaura, de zogenaamde Golden Mile. Hier zijn de omstandigheden het meest optimaal vanwege het micro klimaat. Dit klimaat wordt als het beste beschouwd voor de druiventeelt en wijnbouw. De Golden Mile ligt aan de voet van de bergen, langs de Wairau River. Staete Landt is gelokaliseerd in deze Golden Mile. Dit is de meest waardevolle wijngrond van heel Marlborough, aangezien het een unieke locatie betreft. Het unieke karakter van de locatie wordt bepaald door het microklimaat en het terroir. Het laatste betreft de kwaliteit van de grond voor de wijnproductie. Mede hierdoor is de Onderneming in staat haar hoge kwaliteit van de wijn te maken. M a t a n z a s Investeringsmemorandum Staete Landt C.V. Mei 2006 PAGINA 21

Witte wijnen uit NIEUW-ZEELAND

Witte wijnen uit NIEUW-ZEELAND Witte wijnen uit NIEUW-ZEELAND Algemeen De eerste wijnstokken werden uit de Australische Hunter Valley meegenomen en in 1819 ten noorden van Auckland geplant. Eind 19e eeuw arriveerden emigranten uit Dalmatië

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

2 topdomeinen uit Napa Valley

2 topdomeinen uit Napa Valley Proefavond 20 december 2014 2 topdomeinen uit Napa Valley Bruno De Witte Nadat we in 2007 Californië in zijn geheel als wijnregio hebben besproken en een aantal wijndomeinen geproefd, beperken we ons nu

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest II B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest II beschreven. Old Liquors Invest II heeft zich

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

~ De Wijnclub van BEERSEL ~ programma 2012 2013

~ De Wijnclub van BEERSEL ~ programma 2012 2013 programma 2012 2013 maand & jaar xxxx dag land streek onderwerp kleur Oktober 2012 22 & 25/10 Wereld druif Pinot Noir rood November 2012 1-4 nov Portugal Douro 4 daagse trip December 2012 03 & 06/12 Frankrijk

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Oude en nieuwe wijnwereld

Oude en nieuwe wijnwereld Oude en nieuwe wijnwereld KREEFTSKEERKRING EVENAAR STEENBOKSKEERKRING Oude wereld Nieuwe wereld De productie in Europese wijnlanden is veel groter dan in de landen daarbuiten. Van de totale hoeveelheid

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

WOLF BLASS, Australië

WOLF BLASS, Australië WOLF BLASS, Australië A. Algemene informatie over de Australische wijnbouw: 1 Korte wijngeschiedenis van Australië Hoewel Australische wijnen niet meer weg te denken zijn in het hedendaagse wijnaanbod

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Kwalificatie / herkomstbenaming. De nieuwe druiven in deze degustatie. Bonarda. Torrontés

Kwalificatie / herkomstbenaming. De nieuwe druiven in deze degustatie. Bonarda. Torrontés Woord vooraf Argentinië is met ruim 200.000 hectare wijngaard verreweg de grootste wijnproducent van Zuid- Amerika. Het is ook een land dat, min of meer in navolging van het buurland Chili, kwalitatief

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat 65 1214BR Hilversum KvK-nummer: 61760617 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2015 JAARREKENING Balans Staat van Baten

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Smaakvolle wijnen Origineel maatwerk Bijpassend glaswerk Uniek wijnkelderbeheer Verrassende thema gifts Creatieve relatiegeschenken

Smaakvolle wijnen Origineel maatwerk Bijpassend glaswerk Uniek wijnkelderbeheer Verrassende thema gifts Creatieve relatiegeschenken Smaakvolle wijnen Origineel maatwerk Bijpassend glaswerk Uniek wijnkelderbeheer Verrassende thema gifts Creatieve relatiegeschenken Exclusieve kerstpakketten Persoonlijke service www.wineinspiration.nl

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Dit deel van het examen bestaat uit vier opdrachten (vragen) waarvan u er drie dient uit te werken.

Dit deel van het examen bestaat uit vier opdrachten (vragen) waarvan u er drie dient uit te werken. Aanwijzingen voor de kandidaat: Dit deel van het examen bestaat uit vier opdrachten (vragen) waarvan u er drie dient uit te werken. Elke opdracht dient u als een nieuwe case te behandelen. Iedere opdracht

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

Pop up is de toekomst

Pop up is de toekomst Pop up is de toekomst Trotter, een pop-up product, het eerste geïndustrialiseerde mobiele reclamebord met de uitstraling van straatmeubilair, Dutch Design. Trotter is een bedrijf met een kraakheldere visie

Nadere informatie

Aan het bestuur van: Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag

Aan het bestuur van: Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag Aan het bestuur van: Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag FINANCIEEL VERSLAG 2013 Aanhet bestuur van Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag Zaltbommel,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Wijn geschiedenis in Macedonië

Wijn geschiedenis in Macedonië Wijn geschiedenis in Macedonië Iedere wijn heeft zijn eigen verhaal. Het verhaal van de Macedonische wijnen is hartelijk, vriendelijk en kleurrijk omdat de druiven worden geteeld in vruchtbare regio's

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Australië. GSM blends

Australië. GSM blends Australië De Australische wijnindustrie is in de wereld de vierde grootste exporteur van wijn met ongeveer 750 miljoen liter per jaar op de exportmarkt en ongeveer 40% van de productie wordt in eigen land

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie