TE WINNEN J A A R V E R S L A G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8"

Transcriptie

1 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G

2 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen uit het beleidsplan Samen Winnen dat sinds 2005 de toon zette voor de werkzaamheden van de werkgeversorganisatie. Dit jaarverslag is dan ook niet alleen een terugblik op het jaar 2008 maar op een aantal onderdelen tevens een terugblik op de daaraan voorgaande periode. Immers; veel projecten zijn reeds in 2007 in gang gezet en hebben in 2008 een vervolg gekregen of zijn in dat jaar afgerond. Winnen doe je samen en dat werd in het olympisch jaar 2008 maar weer eens bevestigd door de uitstekende sportprestaties van de Nederlandse sportploeg in Peking. Of het nu gaat om het goud van de Nederlandse waterpolosters of het goud van zwemmer Maarten van der Weijden, in beide gevallen is een prestatie van sporter en begeleider. De WOS is er trots op dat het op de achtergrond een bescheiden bijdrage heeft kunnen leveren aan deze prestaties. Met projecten zoals Coaches aan de Top proberen we voorwaarden te scheppen die een optimale prestatie mogelijk maken. Op welk niveau dan ook. Onder het motto Samen Winnen zijn een aantal grote stappen gezet naar een professionelere sportsector met als doel het creëren van een prettig werkklimaat voor zowel sporter als medewerker in de sport. Er is veel gerealiseerd, maar toch zijn er op onderdelen ook zaken te noemen die minder voortvarend verlopen. Er is dan ook nog veel te winnen. Zo is op landelijk niveau is de CAO op veel punten vernieuwd. De implementatie gaat echter minder snel. Voor vrijwel de gehele sector geldt dat het HRM niveau achterblijft bij de gewenste organisatieontwikkelingen. Via het project HR 2016 wordt hieraan weliswaar gewerkt, maar het tempo en het draagvlak hiervoor geeft ons reden tot zorg. Op lokaal niveau heeft de WOS stappen kunnen zetten via het project werken in de sportvereniging. In toenemende mate gaan sportverenigingen een beroep doen op de WOS. De organisatie en de financiering van het lokale werk door de WOS zal de komende periode aandacht vragen. Dat geldt ook voor het aanbrengen van een focus voor dit werk. Niet alle verenigingen kennen dezelfde vraag en niet bij alle bonden zijn arbeidsverhoudingen de eerste prioriteit. Op europees niveau hebben we zowel bestuurlijk als projectmatig ons werk gedaan. De weg naar professionalisering van de sector is ook voor Europa nog een lange weg. Een goede afweging tussen inzet en mogelijkheden voor de WOS op dit europese terrein blijft aandacht vragen. Wij denken dat betrokkenheid hierin voor de WOS in de komende jaren van belang blijft. Dichter bij huis heeft de WOS in het afgelopen jaar een aantal opdrachten uitgevoerd die buiten het reguliere ledenpakket liggen. De betaalde dienstverlening krijgt daarmee een belangrijkere rol. De interne organisatie, en de noodzakelijke financieringsafspraken hierbij, vragen in 2009 extra aandacht zowel qua organisatie als financieel. Inmiddels is eind 2008 het nieuwe beleidsplan Op Maat verschenen waarin de nadruk ligt op Belangenbehartiging op Maat, Dienstverlening op Maat en Knooppunt van Kennis. Door de focus te leggen op de behoefte aan Maatwerk binnen de diverse sportsectoren denkt de WOS een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. In dit jaarverslag vindt u daarom naast de gebruikelijke verantwoording over 2008 ook interviews terug waarin we niet alleen terugblikken maar ook vooruitkijken naar de kansen die er voor sport nog zijn. Er is immers nog veel te winnen. 2

3 J A A R V E R S L A G INHOUD Belangenbehartiging 5 CAO Sport Geagendeerde onderwerpen van 2008: Vernieuwing beloningsbeleid Levensfase CAO Contractenwijzer FunctieNiveauMatrix (FNM) Vitaliteitsbeleid/Arbocatalogus Intercultureel beleid Aanjager 8 Samenwerken aan HR Afronding samenwerken aan HR Samenwerking op het terrein salarisadministratie Opleiding, positie en loopbaanontwikkeling bondsdirecteuren Cursusdagen goed werkgeverschap Migratiebeleid voor de sportsector Het lokale niveau/de sportvereniging Ondersteuningspunt sportverenigingen Arbeidsmarkt Monitor Sport Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden Invoering nieuwe ontwikkelingen, structuur, campagne en organisatie Ontwikkeling website werkenindesportvereniging.nl Europese projecten Bestuurlijk werk Sociale Dialoog Kenniscentrum 16 Coaches aan de Top Regeling Technisch directeuren Arbeidsmarktbeleid Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur Arbeidsverhoudingen topsporter Migratiebeleid sportsector Externe Dienstverlening Organisatie 19 Bijeenkomsten WOS Magazine Websites Externe presentaties Publicaties WOS-Verenigingszaken Bureau Bestuur Ontwikkeling Leden Ontwikkeling organisatie Bijlage I: Ledenlijst 23 Bijlage II: Overige vertegenwoordigers Werkgevers in de Sport 23 Partners 13 NOC*NSF Ministerie van VWS FAS-fonds Vakorganisaties Zilveren Kruis Achmea Mantelcontracten 3

4 I N T E R M E Z Z O R O L : B E L A N G E N B E H A R T I G E R CA natuurlijk goed bij de sport past. De cao DE CAO STEEDS EEN STAPJE DICHTER BIJ DE SPORT In de afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in wat wij een sportspecifieke cao noemen. Dat doen we zowel door de tekst meer naar de sport toe te schrijven maar ook door afspraken te maken die beter bij de sport passen. In 2008 hebben we een belangrijke stap gezet op weg naar resultaat gericht belonen. Er loopt nu een pilot bij NOC*NSF en de KNVB zodat we goed kunnen ervaren hoe het werkt en waar de knelpunten zitten. Zo hopen we natuurlijk te komen tot goede afspraken en criteria. Wat mij betreft is dat een doorbraak omdat het belonen op basis van prestaties ANTON BINNENMARS, ADJUNCT DIRECTEUR KNVB EN NAMENS DE WOS VOORZITTER VAN DE CAO-DELEGATIE OVER DE WOS ALS BELANGENBEHARTIGER komt daarmee een stapje dichterbij de sport. Bovendien staan de bonden er, na raadpleging van hun leden, er ook volledig achter. Aan ons de taak om het allemaal goed te waarborgen. En ik denk dat we daar nog wel eens mee uit moeten kijken. Met mijn KNVB achtergrond betrapte ik mijzelf er bijvoorbeeld op dat ik naar een training van de waterpolosters stond te kijken en er vanuit ging dat de vijf man technische staf wel in dienst zouden zijn. Dat bleek dus alleen voor de bondscoach te gelden, de rest was vrijwilliger. Die maatgeving is in zekere zin natuurlijk wel bepalend wat een bond aankan. Daar moeten we ook rekening mee houden. Naast het resultaatgericht belonen zijn er wat mij betreft nog wel een paar andere stappen te zetten. Binnen de sport is veel behoefte aan flexibiliteit. Maar juist in onze cao staat een artikel die de flexwet juist aanscherpt. Verder denk ik dat de jaarurensystematiek zich nog moet bewijzen. IK ben bang dat deze op papier simpele en goed bedoelde regeling uiteindelijk nogal bureaucratisch blijkt te zijn. Maar dat is nog eventjes afwachten. 4

5 J A A R V E R S L A G BELANGEN- BEHARTIGER De werkgeversorganisatie is natuurlijk boven alles de belangenbehartiger voor haar leden. Dit komt het meest tot uiting aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe CAO. Hoewel in 2008 geen nieuwe CAO hoefde te worden afgesloten werd er wel hard gewerkt aan nieuwe afspraken die nog beter passen bij de bijzondere sector die de sport is. Een sector met specifieke wensen en behoeftes. CAO Sport t/m De WOS heeft zich de afgelopen jaren tijdens de cao-onderhandelingen ingezet voor een cao die past bij de sector sport. De CAO-Sport is uitgegroeid tot een volwassen akkoord, met ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Zo kent de CAO inmiddels afspraken voor sportspecifieke beroepsgroepen zoals bondscoaches en technisch directeuren die aansluiten op de behoeftes en omstandigheden van de leden van de WOS. Daarnaast is de CAO uitgebreid met afspraken over variabele arbeidstijden zodat gedurende het jaar pieken en dalen kunnen worden opgevangen. In 2008 is geen nieuwe CAO afgesloten. De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 mei Wel zijn in 2008 werkgroepen gestart, ingericht en in sommige gevallen afgerond ten behoeve van de nieuwe cao die in 2009 weer wordt afgesloten. De volgende onderwerpen, die in 2007 zijn vastgesteld, zijn in 2008 verder uitgewerkt: Vernieuwing beloningsbeleid Levensfase CAO Modelcontracten Resultaatgericht functiebeschrijven Vitaliteit/Arbocatalogus: voorbereidende werkzaamheden in 2008 Intercultureel beleid De werkgeversdelegatie van de Arbeidsvoorwaarden Commissie en de CAO-onderhandelingsdelegatie bestaat uit: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond A. Binnenmars (voorzitter) O Koninklijke Nederlandse Zwembond J. Kossen NOC*NSF K. van Willigen WOS R. van den Burg WOS E. Lankers Vernieuwing Beloningsbeleid In de CAO-Sport is door sociale partners de afspraak gemaakt dat er gedurende de looptijd van de CAO een studie zou worden uitgevoerd naar de vernieuwing van het beloningsbeleid in de CAO-Sport. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep ingericht waaraan een werkgeversdelegatie en de vakorganisaties deelnamen. Het doel van de werkgroep was tot afspraken te komen ten behoeve van de nieuwe CAO-Sport per 1 juni Tijdens de studie heeft de werkgroep in samenwerking met een externe beloningsdeskundige vanuit AWVN onder andere de volgende onderwerpen betrokken: harmonisatie KNVB en CAO-Sport salarisschalen; eindejaarsuitkeringen/13e maand individuele bond ten opzichte van collectiviteit CAO-Sport; CAO-Sport salarisschalen ten opzichte van de markt; doorlooptijd CAO-Sport salarisschalen en het begrip wachtjaren; flexibele beloning; wensen en mogelijkheden resultaat/prestatiebeloning. In het najaar van 2008 zijn de onderzoeksresultaten besproken en afgestemd met de leden van de WOS middels twee geplande ledenbijeenkomsten. In het laatste AOS van 2008 heeft de werkgroep diverse beloningsmodellen gepresenteerd die samen met de input vanuit de ledenbijeenkomsten meegenomen kunnen worden in de CAO-onderhandelingen in Levensfase CAO De wenselijkheid van en de mogelijkheden voor een meer op de levensfasegerichte CAO zijn in 2008 op verzoek van sociale partners onderzocht. Hoewel de sport vanwege haar bijzondere karakter altijd een aantrekkende werking zal behouden op (potentiële) werknemers, is de verwachting dat dit alleen in de toekomst niet voldoende zal zijn om medewerkers aan te blijven trekken en te behouden. Vervolg op pagina 7 5

6 I N T E R M E Z Z O CA R O L : B E L A N G E N B E H A R T I G I N G FRANK VAN DEN HEUVEL, DIRECTEUR VAN ADVIESBUREAU HILL OVER DE FUNCTIE NIVEAU MATRIX DIRECTEUR KAN ZELF FUNCTIEMANAGEMENT DOEN Om de medewerkers in de sport in te delen in de juiste salarisschaal maakte de sport altijd gebruik van een zogenoemde Integrale Functie Analyse. Het probleem is echter dat dit een goed instrument is, maar eigenlijk alleen te gebruiken door deskundigen. Het is nogal ingewikkeld. In opdracht van de WOS heb ik dit systeem omgebouwd naar een Functie Niveau Matrix. Daarin staan de meeste functies beschreven met een korte typering. Op deze manier is het mogelijk voor een directeur om zijn functie management zelf te doen. En dat is vooral voor de kleinere sportorganisaties prettig. Die hebben immers geen HR managers in dienst. Natuurlijk is het niet zo dat zo n matrix in alle gevallen uitkomst biedt. Maar in 80 tot 90 procent van de gevallen wel. Voor de uitzonderingen kun je alsnog bij de WOS terecht die je dan verder kunnen helpen. Met een dergelijk managementtool is het ook makkelijker om de volgende stap te maken naar performance management en resultaatgericht werken. Belangrijk wanneer de beloning daar ook op wordt aangepast. Precies zoals de sport nu eigenlijk aan het doen is. De geleidelijke weg naar een objectieve beoordeling van medewerkers met aandacht voor hun ontwikkeling en competenties ligt open. 6

7 J A A R V E R S L A G Vervolg van pagina 5 Ogemaakt tussen de functiebeschrijvingen en de competenties. Ook de sport zal geconfronteerd worden met moeilijk(er) opvulbare functies, vergrijzende organisaties en de noodzaak goede ning werd ingegaan op het indelen van functies, het maken van In 2008 heeft de WOS drie trainingen gegeven. Tijdens de trai- medewerkers binnen de organisatie te houden. functiebeschrijvingen, het opstellen van competentieprofielen en het beoordelen van medewerkers. Om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de arbeidsvoorwaarden in de sport meer levensfasegericht te maken, is een Om de FNM beter te laten aansluiten bij de ontwikkeling om werkgroep ingericht. Deze werkgroep heeft het HR-beleid onderverdeeld in de volgende thema s: werktijden, loon, pensioen, rentiefuncties ook resultaatgericht beschrijven. Van verschillende meer resultaatgericht te belonen, wil de WOS in 2009 de refe- telewerken, persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en functies leden ontving de WOS het verzoek om reeds in 2008 hiermee (combinatiefuncties, functie-inhoud en autonomie in de functie). een aanvang te nemen. Om tegemoet te komen aan het verzoek van deze leden is de WOS in 2008 een pilot gestart om een goed De werkgroepbijeenkomsten hebben geleid tot een aantal beeld te krijgen van de wensen van de sportbonden. In 2009 kan aanbevelingen. Deze zijn in december gepresenteerd aan het de WOS daardoor gelijk starten met het resultaatgericht maken Arbeidsvoorwaarden Overleg Sport. De werkgroep is van mening van de referentiefuncties. dat er nog veel mogelijkheden zijn in de sportsector om de belangen van werkgevers en werknemers beter op elkaar aan te Arbocatalogus laten sluiten. Het AOS heeft de werkgroep gevolgd in de aanbevelingen en de werkgroep gevraagd de voorstellen nader uit te vers kunnen voldoen aan hun arbo-verplichtingen. Dit betekent Vanaf 1 januari 2010 regelt de overheid niet meer hoe werkge- werken, waarbij de nadruk is gelegd op het belang van goede dat alleen nog het beschermingsniveau door de overheid wordt voorlichting. vastgesteld en niet meer de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven. De sectoren moeten zelf bepalen met welke De aanbevelingen van de werkgroep zullen in de cao-onderhandelingen in 2009 worden benut door sociale partners. Arbowet voldaan kan worden. Hierdoor krijgt de sportsector een middelen en maatregelen aan de gestelde doelen van de unieke kans om afspraken te maken die beter passen bij de eigen sector. Modelcontracten In 2008 heeft de WOS ten behoeve van de leden modelcontracten ontwikkeld. Naast modelcontracten voor bondscoaches en (technisch) directeuren (die de WOS al had ontwikkeld voor de Regeling Coaches aan de Top en de Regeling Technisch Directeuren), bevat dit modelcontract een oproepovereenkomst, een arbeidsovereenkomst voor bureaupersoneel en een beëindigingsovereenkomst. Alle contracten zijn juridisch getoetst en voor de leden beschikbaar via de website van de WOS. In de toekomst wil de WOS een contractenwijzer voor alle functies en situaties realiseren. Functie Niveau Matrix (FNM) De Functie Niveau Matrix van de WOS helpt bij het waarderen en indelen van de functies. Een goede functie-indeling helpt bij het beoordelen van het functioneren van de medewerkers. De WOS kent ook een beoordelingssysteem. Deze is in 2007 gekoppeld aan de functie niveau matrix, waardoor een verbinding is De Arbocatalogus voor de sport wordt gemaakt in samenwerking met FBO en de vakorganisaties. Voor het feitelijk uitwerken van de arbocatalogus is aan vijf organisaties verzocht een offerte uit te brengen. Begin januari 2009 is de opdracht verstrekt aan De Goede Praktijk. Intercultureel beleid Sociale partners hebben afgesproken gedurende de looptijd van deze cao met voorstellen te willen komen die samenhangen met het intercultureel beleid in de sportsector. FNV Sport is projectverantwoordelijk hierin. Door FNV Sport is hieraan invulling gegeven door middel van een 'diversiteit in de sport'-test, die bij verschillende organisaties is uitgezet. 7

8 J A A R V E R S L A G AANJAGER W Daarnaast is door NOC*NSF, eveneens in samenwerking met de In het beleidsplan Samen Winnen ziet de WOS voor zichzelf een rol als aanjager in de sportsector weggelegd. Ongeacht het onderwerp is het doel steeds dezelfde: werken aan een professionele sportsector. In 2008 maakte de WOS in dat kader de stap naar het lokale veld. Zowel de campagne De club de baas de oprichting van een ondersteuningspunt voor sportverenigingen en uitbreiding van de website passen uitstekend bij deze rol van de WOS. Maar uiteraard werd het reguliere werkveld van de WOS niet vergeten. Vernieuwing HR beleid Afronding Samenwerken aan HR en start HR beleid 2016 In navolging op de HR- Masterclass in 2007 werd in 2008 ook geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering door en voor P&Oers in de sport. NOC*NSF heeft in samenwerking met de werkgevers in de sport twee cursusdagen georganiseerd waarbij twee HR-thema s aan bod kwamen. 1. Talentdevelopment (april 2008) en 2. Begeleiden van veranderingsprocessen (september 2008). Voor beide thema's werd externe deskundigheid ingehuurd. WOS in mei een Expertmeeting Goed werkgeverschap en HRM bij sportbonden georganiseerd waarbij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen bij Overheidspersoneel (CAO-P) als externe deskundige werd ingeschakeld. Bij deze bijeenkomst waren deskundigen van zowel binnen als buiten de sport en deskundigen en niet-deskundigen op HRM gebied aanwezig. Doel van de meeting is om gezamenlijk te komen tot een visie op goed werkgeverschap en HRM bij sportbonden in 2016 met het oog op het naar Nederland halen van de Olympische Spelen Aan de bijeenkomst hebben circa 15 mensen deelgenomen die betrokken zijn bij de sportwereld, waaronder vertegenwoordigers van sportbonden en van diverse adviesbureaus. Samenwerking op het terrein van salarisadministratie In 2007 is een onderzoek gestart om de mogelijkheid te onderzoeken voor verdere automatisering van HR processen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (salaris-)verwerking, administratie, registratie en informatie. De WOS heeft voor dit onderzoek opdracht gegeven aan NOC*NSF, KNVB en KNLTB. Nadat de eerste inventarisatie samen met PGGM- had plaatsgevonden werd een wensen- en eisenpakket opgesteld. Vervolgens zijn een tweetal organisaties in de gelegenheid gesteld hun diensten te presenteren, waarna de keuze is gevallen op AFAS. Met de keuze voor één leverancier werd een belangrijke stap gezet om samenwerking te realiseren tussen drie grote sportorganisaties. Nog nader moet worden uitgewerkt hoe de samenwerking precies vorm en inhoud kan krijgen. Opleiding, positie en loopbaanontwikkeling bondsdirecteuren In opdracht van de WOS en NOC*NSF heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering voor bestuurders en directeuren van sportbonden. Het onderzoek is uitgevoerd door TSM Business school. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er (te) grote mobiliteit van directeuren binnen de sportbonden bestaat en in het rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen. Cursusdagen Goed werkgeverschap In samenwerking met ARKO werd in het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 een aantal cursusdagen Goed Werkgeverschap gepland. De uitnodiging voor deze cursus is samen met het blad Sport Bestuur en Management verzonden. Helaas zijn in verband met onvoldoende inschrijvingen alle cursusdagen geannuleerd. In 2009 wordt bekeken hoe dit onderwerp op een andere wijze invulling kan worden gegeven. Migratiebeleid voor de sportsector De WOS is op het terrein van migratie in 2008 verder gegaan waar het in 2007 is geëindigd. In 2007 is de WOS in gesprek gekomen met de Ministeries van Justitie, en SZW en de betrokken uitvoeringsinstanties IND en CWI om te komen tot een versoepeling van het migratiebeleid voor de sportsector. In de praktijk blijkt het bijzonder lastig te zijn om sporters, trainers en (bonds)coaches van buiten de EU naar Nederland te halen, ondanks dat zij veelal beschikken over unieke kwaliteiten die van meerwaarde kunnen zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Verplichte vacaturemelding en het aantonen van wervingsinspanningen zijn de belangrijkste knelpunten. Op initiatief van de WOS is in 2008 samen met NOC*NSF en de betrokken ministeries verder gesproken over eventuele oplossingen voor deze knelpunten. Met de uitvoeringsinstanties IND en CWI heeft de WOS inmiddels zeer nuttige werkafspraken gemaakt, waarmee sportbonden en sportverenigingen hun voordeel kunnen doen bij de aanvraag van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen. Hiermee is een eerste stap gezet richting versoepeling van de aanvraagprodecures. Samen met NOC*NSF en het Ministerie van VWS zal de WOS in 2009 de lobby richting bewindslieden van het kabinet verder in gang zetten, die wellicht kan leiden tot verdere versoepeling van het migratiebeleid voor de sportsector. 8

9 J A A R V E R S L A G Het Lokale Niveau Sportverenigingen Voorgaande jaren is met werkgevers, werknemers en sportorganisaties hard gewerkt om op landelijk en regionaal niveau de arbeidsvoorwaarden in de sport naar een hoger niveau te brengen. Aanleiding hiervoor was onder andere het IVA rapport uit 2002, waaruit bleek dat dit noodzakelijk was voor de sector. De Werkgeversorganisatie in de Sport ziet het als haar taak om ook de verenigingen in de sector op weg te helpen in de professionalisering waar het gaat om goed werkgeverschap. Het gaat hier immers om de leden van onze leden. waarbij in tegenstelling tot het eerste onderzoek de opdracht is verstrekt aan het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). In de beginfase van het onderzoek bleek dat de HBO-instellingen een soortgelijk onderzoek gestart waren. Op voorstel van KBA is de nieuwe arbeidsmarktmonitor uitgebreid met het HBO. Dit gedeelte van het onderzoek wordt verricht door Kennispraktijk Steenbergen, in opdracht van de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijk Opvoeding (KVLO) en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding Directeuren Overleg (ALODO). Er zijn in het jaar 2007 diverse projecten in gang gezet met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van VWS. Deze zijn in 2008 verder uitgewerkt. Ondersteuningspunt sportverenigingen: Het Ondersteuningspunt draagt zorg voor de uitvoering van het totale project Werken in de sportvereniging. Een belangrijk onderdeel hiervan is de beantwoording van vragen van sportverenigingen. De vragen gaan o.a. over onderwerpen als contracten, salarissen, pensioenen, functiebeschrijvingen en combinatiefuncties. Dit ondersteuningspunt is een aanvulling op de website Het afgelopen jaar hebben circa 70 sportverenigingen van het ondersteuningspunt gebruik gemaakt. Andere vormen van ondersteuning zijn het plaatsen van artikelen in het magazine Sport, bestuur & management, het geven van presentaties (bv. Hockeycongres) en het voeren van persoonlijke gesprekken met bestuurders van sportverenigingen (bijvoorbeeld over het aanstellen van combinatiefunctionarissen). Vanuit het ondersteuningspunt werd ook de campagne De club de baas gecoördineerd. Voor het in kaart brengen van alle ideeën en plannen zijn afspraken gemaakt met het Uitgevershuis. Het Uitgevershuis is gespecialiseerd in marketing en communicatie en als zodanig geven zij ondersteuning als externe deskundige. Een belangrijk onderdeel van de campagne was het gelijknamige magazine De club de baas dat de WOS heeft gemaakt. In samenwerking met dertig sportbonden is dit blad aan meer dan sportverenigingen verstuurd en waar nodig is maatwerk geleverd. Met het uitbrengen van het magazine is ook de digitale nieuwsbrief geïntroduceerd. In 2008 zijn in totaal drie nieuwsbrieven verschenen. Eind 2008 hadden zich circa 200 personen aangemeld voor de nieuwsbrief. Rond de kerstdagen heeft de WOS de werkgeverschapswaaier met het magazine Sport, Bestuur en Management verstuurd. Met de waaier krijgen bestuurders van sportverenigingen een indruk van wat er allemaal op het gebied van werkgeverschap mogelijk is. Er is hierbij een verdeling gemaakt naar vrijwilligers, werknemers en zelfstandigen. De waaier is naar adressen verstuurd. ArbeidsMarkt Monitor Sport (AMMS) In 2006 werd de eerste Arbeidsmarktmonitor Sport uitgebracht. In 2008 hebben Calibris, NOC*NSF en de WOS opdracht gegeven voor een tweede monitor. Hiertoe zijn twee offertes uitgebracht, Door het uitbreiden van het onderzoek is enige vertraging opge- OS lopen. De resultaten van het onderzoek zullen juni 2009 worden verwerkt en gepresenteerd. Verdere ontwikkeling arbeidsvoorwaarden lokaal niveau Er is een digitale werkgeverstest gemaakt voor sportverenigingen. De test is bedoeld om bestuurders van sportverenigingen kennis te laten maken met het werkgeverschap. De test is eerder in brochurevorm uitgebracht en gemaakt met Kees Kouwenhoven. Daarnaast is een offerte bij SportAssist aangevraagd voor een behoefteonderzoek naar een P&O scan voor sportverenigingen. Deze scan zal een afgeleide zijn van de P&O scan voor de leden van de WOS. Met het onderzoek is in december een aanvang genomen. De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor sportverenigingen is verschenen. De RI&E is aangemeld bij het Steunpunt RI&E instrumenten en voor de komende twee jaar voorzien van een icoontje om aan te geven dat de RI&E goedgekeurd is door de branche. Met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond wordt nog gewerkt aan de aanvullende modules voor deze sportbonden. De WOS heeft een Bestedingswijzer op de website geplaatst. Dit is een hulpmiddel voor sportverenigingen om uit te rekenen wat het kost om een werknemer in dienst te nemen (loon, arbeidsvoorwaarden en werkgeverslasten). Onderdeel van de bestedingswijzer is de Regelingenwijzer. Hierin staan dertien fiscale regelingen waarvan de werknemer gebruik kan maken. De werkgever kan daarmee interessante arbeidsvoorwaarden bieden en in sommige gevallen zelfs minder budget nodig hebben. De bestedingswijzer maakt het mogelijk de gemaakte afspraken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Verder is op de WiS-site (www.werkenindesportvereniging.nl) ook informatie over combinatiefuncties te vinden. Het gaat daarbij onder andere om het eindrapport van de Landelijke Taskforce, functieprofielen en de beloningsmatrix. Zie voor meer informatie hierna bij: Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur. Voor een aantal hoofdklasse Hockeyclubs (o.a. HC Den Bosch, HC Klein Zwitserland, HDM, Nijmeegse Mixed Hockey Club, Vervolg op pagina 11 9

10 I N T E R M E Z Z O R O L : A A N J A G E R W ERIK LENSELINK, HOOFD ACCOUNTMANAGEMENT NOC*NSF, OVER HET PROJECT HR 2016 WE HEBBEN UITSTEKENDE EN TEVREDEN MEDEWERKERS EN BESTUURDERS IN DE SPORT NODIG Nederland heeft grote ambities waar het om sport gaat. Hier hoort een sterke sector bij met uitstekende medewerkers en bestuurders die zich met uithoudingsvermogen inzetten voor een nog sterkere sport. Veel hangt daarbij afl van de aandacht voor HR. En op dat gebied kan het nog beter, daar is nog veel te winnen. Binnen NOC*NSF heeft Yvette Ross (foto) zich in 2008 beziggehouden met het initiëren van gestructureerde strategische aandacht voor HRM in de sport. Samen met onder andere directeuren van verschillende sportbonden is omschreven hoe de ideale sportorganisatie in het jaar 2016 eruit zou kunnen zien. Dat is vooral gedaan vanuit het perspectief van de medewerker. De belangrijkste uitdaging van dit moment is het werven én behouden van goede krachten voor de sport. Het gaat hierbij zowel om medewerkers (waaronder directeuren) als om bestuurders. Het verloop is te groot. Hierdoor ontbreekt de essentiële continuïteit in aansturing op veel plaatsen Samenwerking op HRM gebied in de sport is goed mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan samenwerking op het gebied van recruitment, zoals de overheid dat doet met de Werken bij de overheidcampagne. Dat zouden we als sport ook kunnen doen. Ik denk dat dit niet alleen efficiencywinst betekent maar ook dat we als sport een hoger rendement uit de werving van nieuwe medewerkers en bestuurders kunnen halen. Verder zou je kunnen denken aan de oprichting van een Mobiliteitspunt. Daar worden alle vacatures binnen de sport verzameld en gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen van medewerkers die al in de sport werken. Zo kun je voorkomen dat een medewerker of bestuurder die bij zijn eigen sportorganisatie niet kan doorgroeien, de sport verlaat. Zover is het allemaal nog niet. In 2008 hebben we een eerste stap gezet met het kijken waar we naar toe willen en 2009 gaan we gebruiken om te bepalen welke stappen we in de komende jaren daadwerkelijk samen met sportbonden gaan zetten om dichterbij de ideale sportorganisatie te komen. 10

11 J A A R V E R S L A G doel, het zogenoemde Row The Boat project, beleefde met een OS Vervolg van pagina 9 Push Hockey Breda), een aantal rugbyverenigingen (o.a. HRC) en Volley balverenigingen (o.a. DOK Dwingelo) zijn tewerkstellingsen verblijfsvergunningen aangevraagd via IND en CWI. Invoering nieuwe ontwikkelingen structuur, campagne en organisatie In 2008 is een plan geschreven om een campagne te realiseren om het werkgeverschap bij sportverenigingen onder de aandacht te brengen. De campagne heeft, zoals eerder reeds aangegeven, de naam De club de baas meegekregen. Belangrijke onderdelen van de campagne waren het gelijknamige magazine en de werkgeverschapswaaier. De campagne heeft tot onder andere gevolg gehad dat de WOS met sportbonden maar ook met regionale organisaties die sportverenigingen ondersteunen (bijv. Vereniging Sport Utrecht, Sportbureau Roosendaal) in gesprek is geraakt over de ondersteuning van sportverenigingen op het gebied van werkgeverschap. Sommige organisaties willen dit graag voor eigen rekening nemen. De WOS neemt dan als het ware de tweedelijns ondersteuning voor haar rekening. Andere organisaties hebben juist laten weten de ondersteuning het liefst in zijn geheel aan de WOS over te laten. Een ander direct gevolg van de verzending van het magazine is dat de WOS meer door lokale organisaties geraadpleegd wordt. Om die reden is de WOS een onderzoek gestart naar de structuur van het lokale veld met als doel het in kaart brengen van sportondersteunende organisaties. Ontwikkeling In 2008 is de website voorzien van nieuwsberichten en zijn teksten geactualiseerd. Ook is onderzocht op welke wijze de WOS sportverenigingen beter van informatie kan voorzien. Geconcludeerd is dat er behoefte is aan één website met informatie voor werkgevers en werknemers. De WOS heeft het initiatief genomen om samen met De Unie Zorg & Welzijn en FNV Sport te komen tot een werknemersgedeelte op de WiS-site. De Unie heeft bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie aangevraagd en gekregen voor het realiseren van een werknemersgedeelte. Het plaatsen van een werknemersgedeelte is een eerste stap naar een algemene site voor (bestuurders en medewerkers van) sportverenigingen, waarbij meer interactie (web 2.0) mogelijkheden gerealiseerd zullen worden. Hierover zullen in 2009 gesprekken worden gevoerd met vakorganisaties en externe deskundigen. Europese projecten Bestuurlijk werk Sinds 2006 is R. van den Burg (directeur WOS) bestuurslid van de European Association for Sport Employers (EASE), de Europese werkgeversorganisatie in de sport. In 2008 is hij benoemd tot vice-voorzitter. Van den Burg is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de sectie non-profit. EASE richtte zich in 2008 op het van de grond krijgen van een formeel ingestelde sociale dialoog. Het eerste project met dat conferentie op 8 februari 2008 op Papendal haar slot. Bij die conferentie waren vertegenwoordigers uit o.a. Zweden, Finland, Engeland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Malta, Italie, Zwitserland, Bulgarije en Tsjechie. Ook de Europese Commissie was vertegenwoordigd. Omdat van een formele sociale dialoog nog geen sprake is, is het CC-project (Content en Contract) opgestart. Het CC-project heeft als doel het gat te dichten/een brug te slaan tussen het einde van het RBT project en de start van de Sociale dialoog. Het project loopt van 1 juli 2008 t/m 30 juni De tweede helft van 2008 is gebruikt ter voorbereiding en uitwerking van het 2008 project. Er zullen drie conferenties plaatsvinden: 1. Conferentie inzake contracten topsporters in Londen (december 2008) 2. Conferentie over Gezondheid en veiligheid in de sportsector in Lissabon (april 2009) 3. Informele ontmoeting sociale dialoog in Brussel, (mei 2009) De overige bestuursleden zijn: President Marcel Martin CoSMoS Professional Rugby (F) Secretary Marie Leroux CoSMoS Voluntary/ General Professional (F) Treasurer Christian Pierar EHFA Fitness (Belgie) Vice-President René v.d. Burg WOS Voluntary/ Professional (NL) Vice-President Hans Goran Elo Arbetsgivar- Voluntary/ alliansen Professional (S) Member Steve Studd SkillsActive Alle sectoren (UK) 11

12 I N T E R M E Z Z O R O L : A A N J A G E R RONALD VELDMAN OVER DE CAMPAGNE LOKAAL DE WOS EN DE SPORTVERENIGINGEN KUNNEN VAN ELKAAR LEREN Sportverenigingen kunnen heel veel zelf, maar het is prettig dat wij als WOS een steuntje in de rug kunnen geven. Dat bespaart hun een zoektocht naar goede informatie over arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. We hadden een paar jaar geleden nog niet zo veel ervaring met verenigingen. Door de Campagne De Club De Baas die we in 2008 hebben opgezet, weten we nu beter wat verenigingen nodig hebben. Eigenlijk is het een wisselwerking, wij leren van de verenigingen en zij leren van ons. Nu is het zaak om met de bonden goede afspraken te maken over de manier waarop we de verenigingen blijven informeren. Het eerste magazine voor verenigingen was een succes, waardoor we nu plannen maken voor een tweede editie. Verder staan een congres, workshops, nog meer contact met verenigingen en een geoptimaliseerde website (www.werkenindesportvereniging.nl) op het programma. In 2008 hebben we een werkgeverschapswaaier voor sportverenigingen gemaakt. Daarmee willen we het voor bestuurders in het lokale veld nog gemakkelijker maken om een goede werkgever te zijn. Daarop hebben we goede reacties gekregen. We merken dat veel verenigingen al veel kennis in huis hebben maar ze vinden het prettig om wat hulp te krijgen van de WOS en daar gaan we graag steeds verder in. 12

13 J A A R V E R S L A G PARTNER Een goede samenwerking met strategische partners is voor de werkgeversorganisatie, als relatief kleine organisatie, van cruciaal belang om alle projecten en initiatieven tot een goed einde te brengen. Met name de samenwerking met NOC*NSF is de laatste jaren alleen maar intensiever geworden en wordt van beide kanten als zeer waardevol ervaren. De WOS is voortdurend op zoek naar strategische partners uit diverse sectoren om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis en expertise van die partners. Partijen waar de WOS in 2008 op enige wijze mee heeft samengewerkt zijn onder andere de AWVN, PGGM Advies, Zilveren Kruis Achmea, Brantjes- Veerman Advocaten en Adviesbureau Hill. Ook de vakorganisaties zijn voor de WOS een belangrijke partner. In 2008 was een gang naar de CAO-onderhandelingstafel niet nodig maar er werd wel voortdurend overleg gevoerd over de invulling van de geagendeerde CAO-onderwerpen. Verder is zijn St. FAS en het Ministerie van VWS belangrijk voor de WOS. Zij hebben voor de uitvoering van diverse projecten financiën ter beschikking gesteld. NOC*NSF Naast het feit dat de WOS en NOC*NSF letterlijk al jaren naast elkaar werken (op het Papendalterrein) is de figuurlijke samenwerking op een aantal werkterreinen in 2008 uitgebreid.. We noemen hier: combinatiefuncties migratiebeleid HR beleid 2016 topsporters project arbeidsmarktmonitor Ministerie van VWS Vanaf 2001 ontvangt de WOS ten behoeve van de versterking van de arbeidsverhoudingen in de sport gelden van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit de arbeidsmarktmiddelen. In 2006 is de aanvraag vanuit deze middelen ingediend voor een 2-jarig traject (2007 en 2008) dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de sportverenigingen. De volgende projecten zijn hieruit gefinancierd: Ondersteuningspunt sportverenigingen; Arbeidsmarktmonitor Sport (ook bijdrage vanuit FAS fonds); Verdere ontwikkeling website Verdere ontwikkeling arbeidsvoorwaarden lokaal niveau; Invoering nieuwe ontwikkelingen, structuur, campagne en organisatie. In de tweede helft van 2008 heeft de WOS een projectaanvraag ingediend bij VWS voor een onderzoek naar arbeidsverhoudingen topsporters. VWS heeft het belang van dit onderzoek onderkend en het project toegewezen. Eind van het jaar zijn de voorbereidingen voor het onderzoek gestart. Begin 2009 staat een expertmeeting gepland. VWS heeft zich samen met NOC*NSF- ook betrokken getoond bij de lobby die wellicht leidt tot versoepeling van het migratiebeleid voor de sportsector. Daarin trekken WOS en VWS samen op. Ook St.FAS ontvangt jaarlijks subsidiegelden van VWS ter ondersteuning van projecten die ingediend kunnen worden door sociale partners. Medio 2008 heeft VWS aan St. FAS laten weten dat de subsidie in de komende 2 jaar zal worden afgebouwd. Als reden wordt hiervoor aangegeven dat in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de sport toegewerkt moet worden naar een eigen verantwoordelijkheid in de sector door een zelfstandig sectorfonds Sport, te financieren vanuit de sociale partners FAS-fonds De bestuursvergaderingen van het FAS fonds werden door de directeur bijgewoond voor advisering over de ingediende projecten. De WOS delegatie in het FAS bestuur is gewijzigd. Per februari 2008 heeft de heer W. van der Laan afscheid genomen als bestuurslid en op voordracht van het WOS-bestuur is mevrouw J.M. Fleuren tijdens de vergadering van 11 februari 2008 benoemd tot bestuurslid St.FAS. Mevrouw Fleuren heeft in verband hiermee haar voorzittersfunctie van het Arbeidsvoorwaarden Overleg Sport neergelegd en overgedragen aan de heer A. Binnenmars. De projectvoorstellen voor 2008 zijn in 2007 ingediend. Een aantal van deze projecten zijn doorloopprojecten die al in 2007 gestart zijn (waaronder beloningsbeleid en levenfasebewuste CAO). Vervolg op pagina 14 13

14 J A A R V E R S L A G Vervolg van pagina 13 FAS projecten Projecten die in 2008 via de WOS in het bestedingsplan FAS zijn opgenomen FAS Projecten Budget Ondersteuning CAO 2008 WOS/CAO partijen ,-- Vernieuwing Beloningsbeleid WOS ,-- Levensfasebewuste CAO WOS/CAO partijen ,-- Functiebeschrijving t/m beoordeling WOS ,-- Arbeidsmarktmonitor vervolg WOS ,-- Vooronderzoek arbocatalogus WOS ,-- EASE Europese Sociale Dialoog WOS/CAO partijen ,-- Migratiewijzer update WOS ,-- Totaal ,-- Mantelcontracten Overzicht mantelcontracten: Ziektekosten Arbodienstverlening Levensloopregeling Spaarloonregeling Employee benefits en ziekte (herverzekering) Autoverzekering Functiewaardering/Beoordeling Juridische dienstverlening Verloning en contractservices Zilveren Kruis Achmea VGZ Maetis Arbo Achmea Vitale Pensioenfonds Zorg en Welzijn Centraal Beheer Univé Adviesbureau Hill BrantjesVeerman Advocaten Certa Legal Advocaten & Adviseurs P/flex In verband met de brief die het FAS fonds van VWS heeft ontvangen (zie paragraaf Min.VWS) staat dit verslagjaar en ook in 2009 het onderwerp Toekomst FAS-Fonds ter discussie. Door sociale partners is een projectvoorstel bij het FAS-bestuur ingediend om in het jaar 2009 te komen tot een nieuwe inrichting van het FAS-Fonds. In 2008 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de door de WOS afgesloten mantelcontracten. Het WOS-bureau zal in 2009 onderzoeken of het aanbod van alle mantelovereenkomsten nog actueel is of verder uitgebreid kan worden, door een gevarieerder aanbod te creëeren. Vakorganisaties Met de vakorganisaties FNV Sport, De Unie Zorg en Welzijn en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband is via diverse werkgroepbijeenkomsten dit jaar gesproken over de invulling van de geagendeerde CAO-onderwerpen (Levensfase CAO, Beloningsbeleid, Resultaatgericht functiebeschrijven en Arbo - catalogus). Deze zijn tijdens het vier maal gehouden Arbeidsvoorwaarden Overleg Sport aan de orde gekomen. Medio volgend jaar (31 mei 2009) loopt de huidige CAO-Sport af en dus staan de nieuwe CAO-onderhandelingen voor het komend voorjaar op de agenda. Zilveren Kruis Achmea Met Zilveren Kruis Achmea zijn besprekingen gevoerd over het nieuwe ziektekostencontract. Daarin staan een aantal onderdelen centraal: investeren in gezondheidsbeleid een aanpak voor werkgevers via PRESENT een nieuwe BedrijfsAtletenCheck (BAC) gezondheidsprogramma 14

15 I N T E R M E Z Z O R O L : P A R T N E R RENE VAN DEN BURG OVER DE WOS ALS PARTNER IN EASE IN DIT PARTNERSCHAP GEBRUIKEN WE AL ONZE ROLLEN De WOS werkt nauw samen met werkgevers uit andere Europese landen om tot standaard en verbetering van arbeidsvoorwaarden te komen. Het mooie is dat we al onze rollen gebruiken in dit partnerschap. We behartigen de belangen van onze leden op Europees niveau, maar moeten ook flink aanjagen. Want in veel landen van Europa zijn ze nog niet zo ver. Wij zijn een van de weinige landen die werken met een CAO voor de sport. Onze kennis brengen we dus ook mee. Hoewel we ooit om opportunistische redenen in de Europese werkgevers in de sport-beweging stapten, daar moet je gewoon bij zijn, halen we er nu veel winst. Inmiddels ben ik vice-voorzitter, dus bestuur lijk doen we goed mee. Bovendien kunnen we steeds beter sturen op inhoud. Op het internationale vlak is inmiddels overeenstemming over de minimum vereisten die we gezamenlijk stellen aan een arbeidscontract. En dat is mooi, want in eigen land zijn we nog niet eens altijd zo ver. 15

16 J A A R V E R S L A G KENNISCENTRUM De werkgeversorganisatie acht haar rol als kenniscentrum als één van de belangrijkste. Door haar kennis zowel passief als actief te vergaren en te verspreiden wil de WOS het werkgeverschap in de sport verbeteren en vergemakkelijken. Met name in 2008 is de WOS in deze rol vaak geraadpleegd en om advies gevraagd. Ook bleef de WOS zelf initiatieven ontplooien. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten. Arbeidsmarktbeleid In 2008 is door Calibris, NOC*NSF en WOS aan het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) de opdracht verstrekt om een tweede arbeidsmarktmonitor uit te voeren. De 0-meting heeft plaatsgevonden in In tegenstelling tot het eerste onderzoek wordt nu naast het MBO-onderwijs ook het HBOonderwijs meegenomen in het onderzoek. Dit gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door Kennispraktijk Steenbergen. De resultaten van de arbeidsmarktmonitor zullen in samenwerking met NOC*NSF voor de eigen branche van een actieplan worden voorzien, zoals dit ook in 2006 is gebeurd. Hierdoor kan binnen de sportsector een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, passende arbeidsvoorwaarden en een beter beroepsperspectief worden gerealiseerd. De directeur van de WOS is vanuit de sport lid van de paritaire commissie van Calibris. Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur De WOS is nauw betrokken bij de realisatie van Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur. In 2007 was de WOS vertegenwoordigd in de landelijke Taskforce Combinatiefuncties. Deze richtte zich op zaken als het leveren van profielschetsen, het goed organiseren van werkgeverschap, het regelen van de arbeidspositie, de samenhang in bevoegdheden en opleidingen. In 2008 heeft de WOS zitting genomen in een bovensectorale werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de landelijke partners uit de sectoren sport (NOC*NSF), cultuur (de Cultuurformatie), EN onderwijs (Verenigde Bijzondere Scholen) en gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten/Vereniging Sport en Gemeenten). Deze werkgroep heeft als taak de (collectieve) arbeidsvoorwaarden binnen de sectoren sport, onderwijs, cultuur en kinderopvang uit te wisselen, te onderzoeken en verder op elkaar af te stemmen. Ook heeft de WOS de sportspecifieke functieprofielen die de landelijke Taskforce Combinatiefuncties heeft ontwikkeld, gewaardeerd met het IFA-functiewaarderingssysteem en gekoppeld aan de salarisschalen van de CAO-Sport. Het resultaat is een, met NOC*NSF afgestemde en door sociale partners in de sport goedgekeurde beloningsmatrix. Deze beloningsmatrix biedt lokale partijen op gemeentelijk niveau en sportverenigingen een handreiking bij de aanstelling en beloning van combinatiefuncties. Om de praktische invoering van de combinatiefuncties te ondersteunen heeft de WOS zowel leden als sportverenigingen geïnformeerd en geadviseerd. Met NOC*NSF en de KNVB is gesproken over de inrichting van een landelijke loketfunctie. Ook heeft de WOS diverse workshops verzorgd over de invulling van het werkgeverschap als het gaat om het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Deze workshops zijn o.a. gehouden op de Landelijke Kennisdag Combinatiefuncties in Utrecht en op het Gelders Congres Combinatiefuncties in Apeldoorn. Coaches aan de Top In 2007 is de Regeling Coaches aan de Top vastgesteld en voor de eerste keer door NOC*NSF uitgevoerd. De regeling maakt het mogelijk dat coaches fulltime en rechtspositioneel op een volwaardige basis voor het coachvak kunnen kiezen. In dat kader had NOC*NSF de WOS in 2007 opdracht gegeven om de arbeidsrechtelijke rechtspositie van de bondscoaches uit te zoeken en waar nodig te versterken. Naar aanleiding hiervan heeft de WOS modelcontracten ontwikkeld met bijbehorende toelichtingen en adviesnotities. Deze stukken zijn afgestemd met een klankbordgroep van sportbonden en de beroepsorganisatie NLCoach. In 2008 is de Regeling Coaches aan de Top tussentijds geëvalueerd en verder aangescherpt. Dat geldt ook voor de modelcontracten, toelichtingen en adviezen. In opdracht van NOC*NSF en ter praktische ondersteuning van de sportbonden heeft de WOS deze ge-update. In het najaar van 2008 en na de evaluatie van de Olympische Spelen in Beijing hebben sportbonden gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit de WOS voor nieuwe of vervolgaanvragen voor coaches voor de periode Ook heeft de WOS afspraken gemaakt met NOC*NSF waarbij sportbonden gebruik kunnen maken van expertise van de WOS voor de aanstelling van coaches van buiten de EU. Het gaat dan met name om de aanvraag van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen, maar ook de aanvraag van de 30%-regeling bij de Belastingdienst. Regeling Technisch Directeuren De ambitie van de sportsector en het kabinet om Nederland een plaats te laten verwerven in de internationale top-10 landenklassering vraagt ook om strategische functies die de sport op de lange termijn op een hoger niveau kunnen brengen. Het instellen van een technisch directeur als nieuwe functie moet daaraan bijdragen. In dit kader heeft NOC*NSF de WOS in 2008 opdracht gegeven om de arbeidsrechtelijke rechtspositie van de technisch 16

17 directeuren uit te zoeken en waar nodig te versterken. De Regeling Technisch Directeuren maakt het mogelijk dat technisch directeuren fulltime en rechtspositioneel op een volwaardige basis voor de sport kunnen kiezen. Ter praktische ondersteuning van de sportbonden heeft NOC*NSF de WOS gevraagd een functieprofiel, modelovereenkomsten, adviezen en toelichtingen te ontwikkelen en toe te spitsen op het werk van een technisch directeur. Ook heeft de WOS gekeken naar de invulling van het werkgeverschap als een technisch directeur wordt aangesteld bij een samenwerkingscluster van sportbonden. Het hele pakket aan modelcontracten, adviezen en toelichtingen is voor leden beschikbaar op de website van de WOS. Ter praktische ondersteuning kunnen sportbonden gebruik maken van de expertise van de WOS bij de aanstelling van een technisch directeur. Arbeidsverhoudingen Topsporter De WOS is samen met de belangenorganisatie voor topsporters, NL Sporter, in het najaar van 2008 gestart met een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen van topsporters in Nederland. Doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen die de rechtspositie van topsporters moet verduidelijken en verbeteren. Welke afspraken daarbij van belang zijn, welke vorm die afspraken moeten krijgen en met en tussen welke partijen gesproken zou moeten worden, is de kern van het onderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Reden van het onderzoek is het ontbreken van collectieve afspraken voor topsporters, ondanks dat steeds meer topsporters fulltime met hun tak van sport bezig zijn. Zo ontbreken in Nederland bijvoorbeeld duidelijke afspraken over flexibiliteit, ziektekosten, arbeidstijden, opleidingsvoorzieningen en (pensioen)voorzieningen na afloop van de topsportloopbaan. In een professioneel topsportklimaat is daar in de ogen van de WOS wel behoefte aan. Het gebrek aan duidelijke afspraken contrasteert met de ambities van de Nederlandse overheid en de sportsector. Zo kent de sportsector de ambitie om een sportklimaat op Olympisch niveau te realiseren ten behoeve van het Olympisch Plan Ook ondersteunt de overheid nadrukkelijk het streven van de Nederlandse sportsector om aansluiting te vinden bij de tien beste landen in de internationale sportwereld. Topsport vraagt daarom steeds meer een enorme inspanning van de individuele sporter. Topsport wordt er niet zomaar meer bijgedaan, maar wordt steeds meer een voltijds activiteit. Begin 2009 organiseert de WOS een expertmeeting, waaraan vertegenwoordigers van NOC*NSF, de Atletencommissie, sportbonden en arbeidsrechtdeskundigen zullen deelnemen. Eind mei 2009 moet het onderzoek zijn afgerond. Migratiebeleid sportsector Sinds 2007 verzorgt de WOS namens haar leden de aanvraag van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor buitenlandse sporters, trainers en coaches van buiten de EU, In 2008 heeft de WOS deze service en dienstverlening verder uitgebreid. Ook sportverenigingen maken inmiddels gebruik van de kennis die de WOS heeft op dit terrein. Gezien de vele aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor sportbonden en sportverenigingen, heeft dit ertoe geleid dat de WOS gesprekspartner is geworden van de betrokken ministeries (Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de daarbijbehorende uitvoeringsinstanties IND en CWI. Met het IND en de CWI werkt de WOS N J A A R V E R S L A G nauw samen en zijn werkafspraken gemaakt met de uitvoeringsmensen van deze instanties, waarvan de sportbonden en sportverenigingen voordeel kunnen genieten bij de aanvraag. Daarnaast heeft de WOS de migratiewijzer die voor de leden en sportverenigingen al beschikbaar was herzien, ge-update en uitgebreid op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit, pensioen en migratierecht. Eerder had de WOS in samenwerking met AWVN voor de leden de migratiewijzer ontwikkeld. Omdat de internationale regelgeving vaak aan wijzigingen onderhevig is (denk aan uitbreiding EU-landen) was een update van de migratiewijzer noodzakelijk. Externe dienstverlening Leden, sportverenigingen en andere sportorganisaties die behoefte hebben aan specifieke deskundigheid op het terrein van werkgeverschap en arbeidsverhoudingen kunnen sinds 2008 gebruikmaken van dienstverlening tegen kostendekkende tarieven. Doel van deze uitgebreide dienstverlening is om de sportsector verder te versterken en volwassen te maken. Een voorbeeld is een mediationopdracht die de WOS op verzoek van een lid heeft gedaan. Maar ook de aanvraag van tewerkstellingsvergunningen. De WOS heeft dat niet alleen gedaan voor sportbonden die een coach uit het buitenland wilden aantrekken, ook een groot aantal verenigingen kwamen het afgelopen jaar met dezelfde vraag voor buitenlandse spelers. Andere voorbeelden in 2008 zijn de uitgevoerde opdrachten voor NOC*NSF in het kader van de Regeling Coaches aan de Top en de Regeling Technisch Directeuren en het servicecontract dat de WOS heeft afgesloten met de Nederlandse Belangenvereniging Fitnessondernemers (NBFO). Onderstaand een aantal in 2008 door WOS verrichte betaalde opdrachten: NBFO : Overeenkomst van dienstverlening NOC*NSF: Ondersteuning Coaches aan de Top NOC*NSF: Ondersteuning procedures Buitenlandse Coaches NOC*NSF: Ondersteuning regeling Technisch Directeuren Rugby Academy: Aanvraag vergunningen coaches en aanpassing overeenkomst Provinciale Sportraden: Studiemiddag beloningssystematiek Nationaal Coach Congres: WOS Tafelvoorzitter Parnassia: Dagvoorzitter en presentaties Medezeggenschap Nederlandse Sport Alliantie: Toekomstbestendig maken NSA Arko: Cursus goed werkgeverschap Taekwondo: aanvraag 30% regeling Ondersteuning bij 18 aanvragen voor verblijfsvergunningen en 18 tewerkstellingsvergunningen voor o.a. Hockeyvereniging Push St. Tophockey Den Bosch NMHC HCKZ Tophockey Den Haag St. Aqua Topsport Dordrecht HDM MHCO Oosterboek Haagsche Rugby Club 17

18 I N T E R M E Z Z O R O L : P A R T N E R WIE IS EIGENLIJK DE BAAS VAN DE TOPSPORTER De WOS kwam bij VWS met het verzoek om een onderzoek naar de arbeidsrechtelijke positie van Topsporters te financieren. Dat wilde VWS wel maar dan moest het onderzoek wel samen met NL Sporter, de vakbond van sporters, gebeuren. Het onderzoek is van belang omdat we regelmatig geluiden horen dat het met de rechtspositie van topsporters niet altijd even goed is gesteld. Er bestaan regelingen zoals het stipendium en topsport programma s van defensie en politie. Maar wie is er nu eigenlijk de baas van de top - sporter? De bond, de vereniging, NOC*NSF YOLANDA BAREND, MINISTERIE VAN VWS, OVER DE SAMENWERKING MET DE WOS of hij zelf? En hoe zit het met contractbesprekingen en -verlengingen? Wie heeft welke rechten en plichten. Met het onderzoek verwacht ik daar onder andere antwoord op te krijgen. Ik heb eerlijk gezegd nog niet zo heel veel te maken gehad met de WOS als organisatie maar ik merk dat ze zich in de loop der jaren enorm zijn gaan verbreden en niet ophouden bij het afsluiten van een cao alleen. Dat is een goede zaak. Wij als overheid hebben de ambitie uitgesproken om sportief bij de beste tien landen van de wereld te horen. We vragen dus nogal wat van onze sporters. Als je die ambitie serieus neemt, moet je de sporters serieus nemen en daar past dat onderzoek bij. Verder ben ik benieuwd wat er uit het onderzoek naar voren zal komen. Sporters zijn natuurlijk geen doorsnee arbeiders. Ik denk zelf dat voor de sporter vooral van belang is dat deze zich niet druk hoeft te maken om gewone dingen en zich volledig kan richten op zijn sport. Ik hoop dat de aanbevelingen een gewenste richting zullen aangeven en ik denk ook dat de meeste aanbevelingen in die richting zullen wijzen. O 18

19 J A A R V E R S L A G ORGANISATIE EN BESTUUR R vernieuwde, in kleur uitgebrachte WM uitgave; Het beleidsplan Samen Winnen loopt dit jaar ten einde. In oktober heeft het bestuur tijdens een strategisch overleg uitgebreid gesproken om te komen tot de uitgangspunten voor een nieuw beleidsplan met als titel Voorzet op maat. De conceptteksten zijn begin december tijdens de Bestuurs- en de Algemene Vergadering aan het bestuur en de leden voorgelegd en vastgesteld. Ook stond het onderwerp dienstverlening op de agenda. Bijeenkomsten De leden werden eind mei uitgenodigd voor de Algemene Vergadering ter behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag 2007 en begin december voor onder andere de behandeling van de begroting van 2009, maar ook het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2009 t/m 2012 en dienstverlening. Tijdens twee identiek geplande Ledenbijeenkomsten werden de leden door middel van een drietal presentaties geïnformeerd over de onderwerpen: Beleidsplan WOS ; Beloningsbeleid CAO Sport; Ontwikkelingen Lokaal niveau. WOS Magazine Het WOS Magazine verscheen 6x, met als thema: februari: WM Extra: WM goes Europe: Een speciale engelse uitgave van het WOS Magazine over de Europese sociale dialoog sportsector. Deze is aan gasten uitgereikt, die 7 en 8 februari naar Papendal zijn gekomen voor de eindconferentie van het RBT Project (Row the BoaT); April: Jaarverslag WOS 2007, een geheel Juni: Vrouwenpower; September: Arbeidsverhoudingen topsporter, samenwerking HRM, toekomst St FAS November: WM Extra: WM Vitaal met het nieuwe aanbod collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea, de Beter Af Polis; December: Beleidsplan WOS Op maat. Websites Aangezien de digitale wereld ook in de sport een steeds grotere rol gaat spelen wordt het steeds belangrijker een goed overzichtelijke en gemakkelijk bedienbare website te hebben en te (onder)houden. De sites en worden dan ook heel frequent geactualiseerd en steeds meer bezocht. Vooral de WOS-site trekt meer bezoekers. De nieuwspagina heeft een iets gewijzigde indeling gekregen en gezien het aantal reacties die binnenkomen bij het bureau wordt er van de ledensite goed gebruik gemaakt. De WOS digitale nieuwsbrief is zes maal via aan de leden verzonden: 18 januari, 4 maart, 4 juli, 26 september, 20 oktober en 8 december. In 2008 is ook de eerste digitale nieuwsbrief van werkenindesportvereniging verschenen en wel 24 juli. Nummer twee en drie volgden 16 oktober en 19 november. Door een aantal omzettingen op de website in het afgelopen jaar zijn een aantal pagina s van beide websites niet correct of onder de noemer van de andere websites geregistreerd. Vanaf 1 oktober zijn de registraties weer correct. De geregistreerde bezoekersaantallen voor de website WOS: januari t/m december: Van 1 januari tot 1 oktober 2008: met pageviews Van 1 oktober tot en met 31 december 2008: met pageviews De geregistreerde bezoekersaantallen voor de website werkenindesportvereniging: van 1 januari tot 1 oktober 2008: met pageviews van 1 oktober tot en met 31 december 2008: met pageviews Externe presentaties Steeds frequenter wordt de WOS gevraagd een aandeel te leveren bij Workshops, Congressen en andere bijeenkomsten in de vorm van dagvoorzitter, workshopleider of panellid. Vervolg op pagina 21 19

20 I N T E R M E Z Z O G R O L : E X P E R T I S E C E N T R U M BARBARA MURA, HOOFD FACILITAIRE ZAKEN VAN DE NEDERLANDSE BADMINTON BOND OVER DE WOS ALS EXPERTISECENTRUM IK BEN BLIJ DAT DE WOS ER IS Ik weet niet meer precies wanneer ik voor het eerst met de WOS in aanraking ben gekomen en wanneer me duidelijk is geworden dat ze je met van alles kunnen helpen. Het zal zo n drie tot vier jaar geleden zijn. Het bevalt verder heel erg goed omdat ik daar van experts de bevestiging kan krijgen dat ik op de goede weg ben. Bevestiging die je binnen je eigen organisatie niet kunt krijgen. We maken steeds meer gebruik van de WOS. Ik ben dan ook blij dat de WOS er is. Zo heb ik veel gebruik gemaakt van de aanwezige kennis op het gebied van tewerkstellingsvergunningen. We hebben een coach van buiten de EU aangetrokken. Dat had ons enorm veel tijd gekost omdat zelf te moeten ontdekken en regelen. De samenwerking was intensief en prettig. Inmiddels noem ik mezelf een goede klant. Ik maak ook gebruik van ze voor advies over bijvoorbeeld reïntegratie of scholing. Soms hebben ze een paar dagen nodig om zaken uit te zoeken, maar ze komen er altijd uit zichzelf op terug. Echt heel prettig. 20

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Dankwoord De Werkgeversorganisatie in de Sport wil hartelijk bedanken voor hun

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie