Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta bouwen van een erfgoeddepot - ontwerpopdracht Uiterste datum offertes: 28 oktober 2014 te u. Pagina 1 van 120

2 ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp van de opdracht Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor opmaak van een masterplan en voor de architectuuropdracht voor de ontwikkeling van fase 1 van een Erfgoeddepot in één van de militaire loodsen op Campus Vesta te Ranst. De opdracht omvat de architectuurstudie met inbegrip van de opdracht voor de stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie bijzondere technieken, de ingenieursstudie bouwfysica en gebouwsimulatie, de opdracht aan een EPB-raadgever evenals de veiligheids- en gezondheidscoördinatie. Ter informatie, het totale budget van de werken voor fase 1 van het programma bedraagt maximum ,00 EUR (incl. btw) en exclusief erelonen. Soort opdracht Overheidsopdracht voor diensten. Aanbestedende overheid Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 B-2018 Antwerpen tel:03/ fax:03/ Dit bestuur staat in voor de betalingen. Procedure en gunningswijze De gunning van deze opdracht gebeurt via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, op basis van artikel 26, 2, 1, d van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Toelichting bij het verloop van de procedure: De procedure verloopt in twee fasen: 1. Eerste fase: De selectiefase a. Oproep tot kandidatuurstelling b. De aanbestedende overheid kiest uit de niet-uitgesloten dienstverleners, op basis van bovenvermelde selectiecriteria, de 5 beste gegadigden, hierna de geselecteerden. 2. Tweede fase: de gunningsfase: a. de geselecteerden worden gelijktijdig en schriftelijk uitgenodigd om een offerte in te dienen; b. briefing ter plaatse c. evaluatie van de regelmatige offertes. Inschrijvers met een regelmatige offerte ontvangen een vergoeding van 5.000,00 euro (excl. btw). d. De aanbestedende overheid zal met de inschrijvers die een regelmatige offerte indienen verder over de opdracht onderhandelen. De inschrijvers kunnen de offerte mondeling toelichten via een presentatie. e. De inschrijver maakt indien nodig na de onderhandelingen een best and final offer op binnen een termijn van 10 werkdagen na de presentatie aan de jury. f. De aanbestedende overheid evalueert de (eventueel op basis van de gevoerde onderhandelingen aangepaste) offertes en kiest hieruit de offerte die haar het voordeligst lijkt. g. de definitieve overeenkomst komt tot stand : - ofwel door de betekening van de goedkeuring van de (eventueel gewijzigde) offerte - ofwel door de ondertekening door beide partijen van een voor de opdracht opgestelde overeenkomst. Pagina 2 van 120

3 Fase 1: KANDIDAATSTELLING Uitsluitingscriteria en kwalitatieve selectie De dienstverlener moet bij zijn offerte het bewijs voegen van een tot 31 december 2014 geldige verzekering tegen beroepsrisico s. De opdracht vergt specifieke kwalificaties van de dienstverlener. Gespecialiseerde kennis en ervaring zijn vereist, zowel met werken aan gebouwen en infrastructuren als op vlak van administratieve en bestuurlijke procedures en projectbeheer. In functie daarvan worden de bekwaamheid, doeltreffendheid, ervaring, betrouwbaarheid, ontwerpkwaliteiten en conceptueel vermogen van de kandidaten beoordeeld. Onderstaande selectiecriteria worden gehanteerd ter beoordeling van de kandidaten: 1. Studiekwalificaties, beroepservaring, organigram en taakverdeling Voor deze opdracht is de opdrachtgever op zoek naar kandidaten die over de beste studiekwalificaties, beroepservaring en bekwaamheid beschikken om de architectuuropdracht met de nodige vakkennis uit te voeren. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de diploma s en referentielijst van het projectteam. De opdrachtgever wil bovendien de structuur en de interne werking van het ontwerpteam van de kandidaten kunnen beoordelen op doeltreffendheid, compatibiliteit, flexibiliteit en duurzaamheid (betrouwbaarheid). Dit aan de hand van een presentatie en organigram van het ontwerpteam. De kandidaat geeft ook aan welke taken uit de architectenopdracht hij intern opneemt en voor welke taken en op welke manier hij zich laat ondersteunen door externe studiebureaus. a. Samenstelling van het projectteam Voor uitvoering van deze opdracht zal de dienstverlener een studieteam vormen dat minstens bestaat uit de volgende leden: 1 coördinator (architect of ingenieur) 1 architect; 1 raadgevend ingenieur stabiliteit; 1 raadgevend ingenieur gebouwtechnieken; 1 raadgevend ingenieur bouwfysica/gebouwsimulatie; De kandidaat mag het team uitbreiden met andere disciplines indien hij dit nodig acht voor de opdracht. Één lid van het studieteam kan verschillende functies op zich nemen indien deze hiervoor de gevraagde kwalificaties kan voorleggen. De inschrijver moet aantonen dat hij voldoende gekwalificeerd personeel kan inzetten voor uitvoering van elk aspect van de opdracht. De offerte moet een organigram van het ontwerpteam bevatten met namen van alle personen en studiebureaus die er deel van zullen uitmaken met aanduiding van: - statuut en functie in het bedrijf; - rol persoon en studiebureau in het projectteam; - opleiding en ervaring. Presentatie en organigram van het ontwerpteam mogen samen maximaal 4 blz. A4 in beslag nemen. b. Studie-en beroepskwalificatie van het projectteam De benodigde afschriften van diploma s, getuigschriften en certificaten dienen bij de kandidatuurstelling te worden gevoegd, zoals (niet-limitatief): o Alle leden van het ontwerpteam dienen gevestigd te zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en dienen verzekerd te zijn tegen beroepsrisico s. Pagina 3 van 120

4 o o De architecten van het ontwerpteam zijn reeds drie jaar ingeschreven in de Orde van Architecten van België of moeten aantonen dat ze in de lidstaat van de Europese Unie waar ze gevestigd zijn, reeds drie jaar het beroep van architect mogen uitoefenen. De ingenieurs van het ontwerpteam zijn reeds drie jaar ingeschreven in het beroepsregister als raadgevend ingenieur of moeten bewijzen dat zij in de lidstaat van de Europese Unie waar ze gevestigd zijn, reeds drie jaar werkzaam zijn als raadgevend ingenieur. o De veiligheidscoördinator moet voldoen aan de eisen gesteld in het KB van 25 januari 2001, in functie van de aard, de omvang en de omstandigheden van de uit te voeren werken. o De EPB-verslaggever moet als dusdanig geregistreerd zijn bij het Vlaams energieagentschap. Opgelet : bovenstaande bepalingen gelden niet voor voor de onderdelen die betrekking hebben op veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving. Hiervoor kan de dienstverlener bij uitvoering van de opdracht een beroep doen op onderaannemers met de vereiste kennis en ervaring, mits goedkeuring vooraf door de leidend ambtenaar. De opgave van de natuurlijke of rechtspersonen die hiervoor desgevallend als onderaannemer zullen ingeschakeld worden dienen dus bij de offerte nog niet te worden meegedeeld. De offerte moeten worden ingediend door - een natuurlijke of rechtspersoon die minstens de kwalificatie van burgerlijk ingenieur bouwkunde/burgerlijk ingenieur-architect/architect bezit, of - door meerdere natuurlijke of rechtspersonen (waarvan er minstens één voornoemde kwalificatie bezit) die zich er uitdrukkelijk toe verbinden zich voor de uitvoering van de opdracht (tijdelijk) te verenigen in een rechtspersoon Een referentielijst met referentieprojecten over de laatste 10 jaar met vermelding van kostprijs, uitvoeringsdatum, bouwprogramma en opdrachtgever wordt bij de kandidatuurstelling gevoegd ter staving van de beroepskwalificatie van het bouwteam. 2. Referenties Het ontwerpteam illustreert zijn competenties aan de hand van 3 relevante referenties tijdens de laatste 3 jaar in het binnen-en buitenland, met inbegrip van de processen-verbaal van de opleveringen (indien reeds voorhanden). Daartoe verstrekt de dienstverlener de volgende gegevens : - beschrijving van het referentieproject; - datum van oplevering; - naam en adres van de aanbestedende overheid of opdrachtgever; - beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject; - en van de gedeelten, die desgevallend in onderaanneming werden gegeven; - de mate van betrokkenheid bij het referentieproject als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair. a. Ontwerpkwaliteit en relevantie De ontwerpkwaliteit en de technische kwaliteit van de 3 referentieprojecten zal bekeken worden. Bovendien zal er gekeken worden naar de relevantie van de referentie en de mate waarin zij overeenstemmen met de voor vermelde vereisten. De kandidaat beargumenteert deze relevantie. De voorstelling van een referentieproject (tekst, plan en beeldmateriaal) mag telkens maximum 2 blz A4 in beslag nemen. Pagina 4 van 120

5 b. Motivatie De kandidaat licht de motivatie toe waarom hij/zij deelneemt aan deze opdracht. De kandidaat legt uit hoe hij/zij een meerwaarde kan zijn voor dit project. De motivatienota mag maximaal 1 blz. A4 in beslag nemen. Uiterste datum voor indiening van de kandidatuurstelling 12 mei 2014 De kandidaatstelling wordt schriftelijk op papier in een definitief gesloten envelop gestoken waarop wordt vermeld: Ranst/Emblem Campus Vesta bouwen van een erfgoedloods ontwerpopdracht - kandidaatstelling Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk kandidaatstelling wordt vermeld. De kandidaatstelling moet worden geadresseerd aan: Provincie Antwerpen Departement Logistiek Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 B-2018 Antwerpen, waar ze uiterlijk op de opgegeven uiterste datum voor indiening dient toe te komen. De drager overhandigt de offerte uiterlijk om u. op de uiterste indieningsdatum van de offertes aan de balie in de inkomhal van de kantoren van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. Pagina 5 van 120

6 Fase 2: GUNNING Gunningscriteria De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningscriteria. 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van architectuur, functionaliteit en integratie technieken gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek weging: 2 2. de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid weging: 2 3. de kostenbeheersing qua honorarium en projectkost, weging: 1 4. Methodiek, werkschema en toepassing van budget en tijdschema. weging: 1 Voor de beoordeling van de gunningscriteria wordt gewerkt met scores volgens de volgende schalen: uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende. Inschrijvers met een regelmatige offerte ontvangen een vergoeding van 5000,00 EUR (excl. btw). De aanbestedende overheid zal zich bij de beoordeling laten bijstaan door onder interne en externe deskundigen, waaronder dr.ir.h.l. Henk Schellen, Hoofddocent Universiteit Eindhoven, Building Physics and Services en Griet Kockelkoren, Faro. Vorm en inhoud van de offerte De offerte die door de kandidaten wordt ingediend moet ten minste bestaan uit: A. Het offerteformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend; B. De documenten inzake gunningscriteria 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van architectuur, functionaliteit en integratie technieken gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek. De inschrijver voegt hiertoe volgende bij de offerte: o Een nota betreffende het concept of de verkennende visie van de ontwerper over de wijze waarop hij de opdracht benadert, in functie van de doelstellingen en uitgangspunten die de opdrachtgever verwoord heeft in de projectdefinitie; o Schetsen, tekeningen/plannen, beeldmateriaal of andere die nodig zijn om duidelijk te maken op welke wijze de visie ruimtelijk zou worden uitgewerkt en gematerialiseerd; 2. de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid De inschrijver voegt hiertoe o berekeningen, voorstudies, concepten of andere die nodig zijn om het energieconcept en visie de m.b.t. duurzaam depot te verduidelijken. De inschrijver geeft in detail aan welk werkwijze zal gehanteerd worden en meer specifiek welk energiemodel zal gebruikt worden om de nodige berekeningen uit te voeren, gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek. 3. de kostenbeheersing projectkost en billijkheid van de erelonen, De inschrijver voegt hiertoe volgende bij de offerte: o een globale raming van bouwvolume en bouwkost binnen de vooropgestelde beschikbare middelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het masterplan en anderzijds de uitvoering van een eerste fase waarvoor het budget voorzien is van ,00 EUR [inclusief 21% BTW en exclusief erelonen]; o Een raming van de erelonen en studiekosten. Pagina 6 van 120

7 Als onbillijk worden beschouwd: aanrekening van ereloonpercentages die niet in overeenstemming zijn met de gangbare barema s voor elk onderdeel van de opdracht alsook onredelijke accumulaties van erelonen en vergoedingen te berekenen op onderdelen. Kortingen of prijsverhogingen t.o.v. de barema s kunnen worden toegepast op basis van de specifieke kenmerken van de huidige opdracht. Steeds zal worden geoordeeld of de gevraagde vergoeding toelaat de opdracht volledig en grondig uit te voeren; 4. Methodiek, werkschema en toepassing van budget en tijdschema. De inschrijver voegt hiertoe een uitgewerkt en gedocumenteerd projectplan met beschrijving van in te zetten mensen en middelen voor overleg, besluitvorming, studiewerk, werfopvolging, enz. en een beschrijving van de methodiek voor uitvoering van het studiewerk binnen het opgelegde tijdschema en fasering der werken in de tijd. C. documenten op een digitale drager en het publicatiemateriaal Alle documenten ter staving van de beoordelings- en gunningscriteria worden gebundeld in één dossier en in 4 exemplaren ingediend. Het volledige dossier omvat een maximum van 30 pagina s in formaat A3 en wordt ook op een digitale drager in pdf formaat bijgevoegd samen met de offerte. De plattegronden, doorsneden en opstanden bevatten alle nodige aanduidingen om de bedoelingen van de ontwerper te kunnen begrijpen en de tekeningen gemakkelijk te kunnen lezen. Het schetsontwerp moet o.m. aantonen: de oriëntatie, de toegangen, de niveaus, de modulatie, de bestemming der lokalen, de circulatie, de voornaamste afmetingen, de aard van de materialen en het reliëf van de bodem. Publicatie materiaal: - De volledige powerpoint-presentatie - Alle beeldmateriaal [ook uit de ppt] afzonderlijk, met tif of -jpg extensie in 300 dpi met minimum formaat A 4. - Alle vectoriële bestanden [plannen, 3D tekeningen, ] met -.eps, -.pdf of -.ai extensie. Het publicatiemateriaal kan worden afgegeven op digitale drager, bij de presentatie van de offerte. Toelichting van de offerte De inschrijvers kunnen de offerte mondeling toelichten via een presentatie. De datum van deze presentatie wordt nog bezorgd. Premie De opdrachtgever verbindt er zich toe om aan de laureaten een bedrag te betalen van 5.000,00 EUR exclusief btw als vergoeding voor het ontwerpend onderzoek. Na indienen van de offerte kan een schuldvordering voorgelegd worden. De vergoeding wordt betaald binnen de twee maanden na voorlegging van de schuldvordering. Het ereloon van de ontwerper aan wie de ontwerpopdracht wordt toegekend wordt niet verminderd met het bedrag van deze vergoeding. Briefing De eerste briefing is een gezamenlijke infosessie waarop het project door de opdrachtgever wordt toegelicht. De briefing is een overlegmoment tussen opdrachtgever en de kandidaten en laat toe in een open dialoog de opdracht verder te verkennen en vragen te beantwoorden. De kandidaten kunnen vragen stellen over het project of over de door hen uit te werken beperkte studieopdracht en over de site. Er wordt eveneens een bezoek gebracht aan de bouwplaats, of het gebouw. De datum voor deze briefing wordt nog bezorgd. De aanwezigheid op de briefing dient bevestigd te worden bij Pagina 7 van 120

8 Samenstelling van de opdrachtdocumenten Onderhavige opdrachtdocumenten omvatten: Het bestek, bestaande uit: I. Algemene bepalingen II. Administratieve bepalingen III Onderdelen van de dienstenopdracht IV gegevens en eisen betreffende het te realiseren project Bijlagen: Algemene kwaliteitseisen werken, gebouwen, infrastructuur Plannen foto s bestaande toestand RUP Rapport monumentenwacht Activiteiten buiten en binnen de scope Erfgoed buiten en binnen de scope Offerteformulier Inventaris van de dienstprestaties Kostprijs opdrachtdocumenten: De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notification. Inlichtingen Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Charlotte Rubbens T Pagina 8 van 120

9 Deel 1 - Administratieve bepalingen 1.Van toepassing zijnde reglementaire documenten - De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (BS van 15 februari 2007); - Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (BS van 9 augustus 2011); - Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (BS van 14 februari 2013). - De wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (BS van 21 juni 2013). Alle latere aanvullingen en wijzigingen hierop. 2. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 (plaatsingsregels) Art. 12 Opgave onderaannemers De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, behoudens dit verder anders staat vermeld. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Art. 13 Prijsvaststelling Wat de prijsvaststelling betreft wordt de opdracht aangezien als een opdracht tegen een globale prijs, waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt. Art. 20 Prijsherziening Op de opdracht is geen prijsherziening van toepassing. Art. 53 Taalgebruik De aanbestedende overheid is de Provincie Antwerpen. Het taalgebruik van de opdracht is bijgevolg in beginsel het Nederlands. De opdrachtdocumenten zijn in het Nederlands en dienen indien nodig door de inschrijver vertaald te worden. Het offerteformulier en de overige bijlagen en documenten tijdens en na de uitvoering van de opdracht moeten door de inschrijver worden ingediend in het Nederlands: Eventuele vertalingen van documenten naar het Nederlands zitten begrepen in de offerte. De communicatie tijdens en na de uitvoering, gebeurt in het Nederlands. Art. 57 Verbintenistermijn De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Art. 61 Verklaring op erewoord Door deel te nemen aan de gunningsprocedure legt de inschrijver de verklaring op erewoord af dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in 1 en 2 bevindt. Art. 62 RSZ-attest Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onder de Belgische RSZ valt, zal de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg bij de RSZ opvragen. Pagina 9 van 120

10 De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art Art. 63 Fiscaal attest Voor de Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Art. 67, 68 en 72 Kwalitatieve selectie Zie Algemene bepalingen Art. 90 Indiening van de offertes De offerte wordt schriftelijk op papier in een definitief gesloten envelop gestoken waarop wordt vermeld: Ranst/Emblem Campus Vesta bouwen van een erfgoedloods ontwerpopdracht UITERSTE INDIENINGSDATUM: 28 oktober 2014 Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk OFFERTE wordt vermeld. De offerte moet worden geadresseerd aan: Provincie Antwerpen Departement Logistiek Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 B-2018 Antwerpen, waar ze uiterlijk op de opgegeven uiterste indieningsdatum dient toe te komen. De drager overhandigt de offerte uiterlijk om u. op de uiterste indieningsdatum van de offertes aan de balie in de inkomhal van de kantoren van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. 3. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (algemene uitvoeringsregels = AUR) Art. 11 Leidend ambtenaar De leiding van en de controle op de uitvoering gebeuren door de aangestelde van de aanbestedende overheid. De bevoegdheid van de leidend ambtenaar is beperkt tot: - de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; - de keuring van de prestaties zowel de a priori als de a posteriori keuring; - het nazicht van de schuldvorderingen en de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal; - de opleveringen. Art. 25 tot en met 33 Borgtocht Er wordt een borgtocht geëist van 5% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag excl. btw. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in EUR. Pagina 10 van 120

11 De borgtocht dient gesteld te worden binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van artikel 29 van de algemene uitvoeringsregels toe. Het bewijs van borgstelling dient te worden bezorgd aan Provincie Antwerpen, departement Logistiek, dienst Infrastructuur en Vastgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De borgtocht wordt teruggegeven bij helften: de ene helft na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen die de opdrachtnemer eventueel verschuldigd is aan de aanbestedende overheid. Art. 60 Betalingsvoorwaarden Betalingen ontwerpopdracht voorstudies (art ) Uitbetaling van het ereloon en vergoedingen volgens de offerte voor elke bijzondere prestatie, na aanvaarding door de aanbestedende overheid van het rapport of resultaat van dit onderdeel. Betalingen basisopdracht (art ) Voorontwerp: Na de indiening en de goedkeuring door de aanbestedende overheid van het voorontwerp: 20 % van het globaal ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van de beknopte raming behorend bij het voorontwerp van de werken. Ontwerp: Na de indiening en de goedkeuring door de aanbestedende overheid van de uitvoeringsontwerpen en aanbestedingsdossiers: 60 % van het globaal ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van de gedetailleerde ramingsprijs der werken, mits aftrek van het reeds gevorderd ereloon in de fase voorontwerp hiervoor. Aanbesteding: Na de gunning van de werken ingevolge een gehouden aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure: 65 % van het globaal ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van dat gunningsbedrag, mits aftrek van het reeds gevorderde ereloon ingevolge de fasen voorontwerp en ontwerp hiervoor. Uitvoering: Na aanvang van de uitvoering van de werken kunnen volgende erelonen worden gevorderd: 30 % van het globaal ereloon volgens de offerte, op basis van het bedrag van de uitgevoerde werken, aangepast met de contractuele prijsherzieningen, telkens betaalbaar op het bedrag van de goedgekeurde schuldvorderingen van de opdrachtnemers. Voorlopige oplevering en/of eindafrekening: Tot 99 % van het globaal ereloon volgens de offerte, berekend op de werkelijke kostprijs der werken, aangepast met de contractuele prijsherzieningen en mits aftrek van de reeds gevorderde erelonen ingevolge voorontwerp, ontwerp, aanbesteding en uitvoering hiervoor, bij het indienen van de eindafrekening of na de voorlopige oplevering van de werken, waarbij de som die als waarborg wordt behouden tot aan de definitieve oplevering minimum 250,00 EUR zal bedragen. Definitieve oplevering: Het saldo van het globaal ereloon volgens de offerte, kan worden gevorderd na de definitieve oplevering van de werken of na het verstrijken van de waarborgtermijn volgens het bestek van deze werken. Betalingen bijzondere prestaties (art ) Uitbetaling van het ereloon en vergoedingen volgens de offerte voor elke bijzondere prestatie, na aanvaarding door de aanbestedende overheid van het rapport of resultaat van dit onderdeel. Betalingen veiligheidscoördinatie (zie art ) - ereloon veiligheidscoördinatie ontwerp : na overhandiging en goedkeuring van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de aanbestedende overheid en veiligheidscoördinatie uitvoering. Pagina 11 van 120

12 - ereloon veiligheidscoördinatie uitvoering : - 80%: in schijven gelijkmatig gespreid over de volledige duur van de uitvoering van de globaliteit van de werken; - 20%: bij overhandiging en goedkeuring van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan de aanbestedende overheid. Betalingen bijzondere prestatie betreffende EPB-verslaggeving (zie art ) Einde ontwerpfase 30% van het ereloon voor dit onderdeel volgens de offerte. Uitvoering van de werken in schijven, maandelijks en over de volledige duur van de uitvoering van de globaliteit van de werken : tot 80% van het ereloon voor dit onderdeel, in schijven gelijkmatig gespreid over de volledige duur van de uitvoering van de globaliteit van de werken en mits aftrek van het ereloon reeds gevorderd op het einde van de ontwerpfase. Het goedgekeurde bedrag van de ereloonnota zal hierbij minimaal 250,00 EUR, excl. btw, bedragen. Oplevering der werken Na het elektronisch insturen van de EPB-aangifte aan de energieadministratie en het afleveren van het EPC : 20% van het ereloon voor dit onderdeel volgens de offerte. Art. 147 Uitvoeringstermijnen De uitvoeringstermijn vangt aan op de dag volgend op de datum van het sluiten van de opdracht. De termijnen voor uitvoering van de verschillende onderdelen van de opdracht en de tijdstippen voor het afleveren van de rapporten en documenten zijn aangeduid op het planningsschema in Deel 4 art Deze termijnen zijn prioritair en bindend. Voor het overige en voor zover niet anders bepaald, gelden de volgende termijnen en modaliteiten: Opmaak voorontwerp: 70 kalenderdagen na het sluiten van de studieopdracht. Opmaak ontwerp: Termijn voor het indienen van uitvoeringsontwerpen, aanbestedingsdossiers, bouwaanvraagdossier: 70 kalenderdagen na schriftelijke goedkeuring van voorontwerp. Opmaak gunningsverslag: Verslag van nazicht van de offertes met voorstel tot gunning van de werken: 10 werkdagen na de aanbestedingsdatum. Nazicht schuldvorderingen: Verslag van nazicht van schuldvorderingen met voorstel voor betaling: 10 kalenderdagen. Eindafrekening (eindstaat): 30 kalenderdagen na ontvangst van de vordering van de opdrachtnemer. Ingeval van niet-naleving van deze termijnen met betrekking tot de behandeling van de vorderingsstaten en de eindafrekening wordt de door de nalatigheid van de ontwerper van rechtswege verschuldigde verwijlintrest, betaald aan of gevorderd door de opdrachtnemer, volledig ten laste gelegd van de ontwerper zonder voorafgaande ingebrekestelling door de aanbestedende overheid. Art. 150 en 160 Betalingen van de diensten De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen. De opdrachtnemer bezorgt een afzonderlijke schuldvordering, gesteund op een gedetailleerde prestatiestaat. De betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig kalenderdagen vanaf het verstrijken van bovenvermelde verificatietermijn. Pagina 12 van 120

13 Art. 154 Vertragingsboete Voor de deeltermijnen onder artikel 147 gelden de bepalingen van art behalve voor de deeltermijn voor de opmaak van het gunningsverslag waar een speciale boete wordt voorzien van 50,00 EUR per kalenderdag vertraging. Art. 156 Oplevering van de opdracht De voorlopige oplevering (of weigering van oplevering) van de dienstenopdracht gebeurt nadat de dienstverlener alle taken heeft vervuld van de fase voorlopige opleveringen van de respectievelijke onderdelen zoals omschreven in Deel 2 onderdelen van de dienstenopdracht. De definitieve oplevering (of weigering van oplevering) van de dienstenopdracht gebeurt nadat de dienstverlener alle taken heeft vervuld van de fase definitieve opleveringen van de respectievelijke onderdelen zoals omschreven in Deel 2 onderdelen van de dienstenopdracht. Aanvullende bepalingen Budgetoverschrijding. De ontwerper verbindt er zich toe het opgegeven budget te respecteren. Indien dit budget op basis van het aan de ontwerper opgedragen bouwprogramma of omwille van wijzigingen of aanvullingen van het bouwprogramma tijdens de studie, het ontwerp of de uitvoering van de werken volgens de ontwerper niet (meer) volstaat, meldt de ontwerper dit aan de aanbestedende overheid samen met de oorzaken van de budgetoverschrijding en stelt hij aan de aanbestedende overheid een nieuw budget voor. De aanbestedende overheid kan ofwel kennis geven van haar aanvaarding van het nieuwe budget ofwel het oorspronkelijk budget bevestigen. In dit laatste geval geeft de aanbestedende overheid na overleg met de ontwerper de ingrepen aan die de ontwerper moeten toelaten het budget te respecteren. Indien na de aanbesteding blijkt dat het bedrag van de laagste regelmatige offerte meer dan 10% hoger is dan het door de aanbestedende overheid goedgekeurde ramingsbedrag, verbindt de ontwerper er zich toe, zonder enige bijkomende vergoeding, op verzoek van de aanbestedende overheid, het ontwerp aan te passen binnen een periode van 15 kalenderdagen teneinde het laagste regelmatige offertebedrag na heraanbesteding binnen het budget van het oorspronkelijk goedgekeurde ramingsbedrag te brengen. Aanstellen van een plaatsvervanger Indien de ontwerper om één of andere reden mocht gedwongen worden zijn activiteit met betrekking tot onderhavige opdracht geheel of in grote mate stil te leggen voor een periode van meer dan één maand, is hij ertoe gehouden, onder goedkeuring van de aanbestedende overheid, een plaatsvervanger aan te stellen. De aanbestedende overheid blijft geheel buiten de financiële verrekeningen die ingevolge deze vervanging tussen de ontwerper en de plaatsvervanger zullen gebeuren. In gebreke blijven van de dienstverlener Omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de ontwerper en die de regelmatige gang van de opdracht hinderen, kunnen aanleiding geven tot een verlenging van de gestelde uitvoeringstermijnen. Zo er vertraging is ten gevolge van andere omstandigheden of indien de ontwerper in gebreke blijft welke beschikking ook van deze overeenkomst na te leven, kan de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven de ontwerper in mora stellen zijn verplichtingen na te leven binnen de termijn in dat schrijven vermeld. Blijft de ontwerper dan nog in gebreke, dan is de aanbestedende overheid gerechtigd de overeenkomst te verbreken door eenvoudige verzending van een tweede per post aangetekende brief, zonder dat de ontwerper aanspraak kan maken op een winstdervingsvergoeding en met behoud van het recht de ontwerper in betaling van schadevergoeding aan te spreken. Voortijdige beëindiging van de opdracht De volgende bepalingen gelden voor een ontwerpopdracht volgens deel 2- art BASISOPDRACHT, voor zover dit deel van de te leveren dienstprestaties uitdrukkelijk in uitvoering Pagina 13 van 120

14 werd gesteld. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik een einde te stellen aan de opdracht. De ontwerper zal in dit geval het verschuldigde ereloon ontvangen voor de reeds uitgevoerde prestaties. Bovendien zal de aanbestedende overheid een winstdervingsvergoeding verschuldigd zijn als volgt te berekenen: - beëindiging van de opdracht na het indienen van het voorontwerp: 10 % van het te derven ereloon berekend op basis van de voorgelegde kostenraming; - beëindiging van de opdracht na ontwerp: 20 % van het te derven ereloon berekend op basis van de aanbestedingsprijs. - beëindiging van de opdracht na aanbesteding: 20 % van het te derven ereloon berekend op basis van de aanbestedingsprijs. Bij beëindiging van de opdracht volgens voormelde modaliteiten verwerft de aanbestedende overheid het recht om het project al dan niet uit te voeren of af te werken op elke wijze die haar goeddunkt. Te leveren documenten Het ereloon omvat opmaken, leveren en verspreiden van alle documenten die nodig zijn in alle fasen van de opdracht. Alle documenten moeten stevig worden ingebonden. De bladen moeten aan beide zijden worden bedrukt, papiersoort en techniek voor print-, kopie- of drukwerk moeten worden gekozen om dit mogelijk te maken. Deze bepaling geldt NIET voor documenten (plannen, grafische presentaties) die op groot formaat, gerold of gevouwen tot kleinere formaten worden geleverd. ALLE documenten moeten ook onder de vorm van digitale gegevensbestanden worden geleverd, in een formaat dat in overeenstemming is met de informatica-omgeving van het provinciebestuur. Dit is thans WINDOWS XP PROFESSIONAL, toepassingen WORD, EXCEL (2010), AUTOCAD De documenten worden toegezonden via of ter beschikking gesteld op de meest duurzame digitale drager (thans uitsluitend data-cd of DVD). Het ereloon omvat levering van de volgende documenten met aanduiding van het minimum aantal exemplaren dat op papier moet worden geleverd. De levering van documenten moet zo nodig worden hernieuwd, na aanpassing of bij herneming van procedures, tot wanneer het doel per fase bereikt is. Voorontwerp Ontwerp Aanbesteding Uitvoeringsdocumenten 5 exemplaren 4 exemplaren 2 exemplaren 2 exemplaren - veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier in de ontwerpfase: 3 exemplaren - geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, geactualiseerde coördinatiedagboek, postinterventiedossier en proces-verbaal van overdracht aan de aanbestedende overheid in de uitvoeringsfase: 3 exemplaren De reproductiekosten voor bijkomende papieren exemplaren of CD s/dvd s kunnen bijkomend worden aangerekend tegen volgend tarief (exclusief btw zonder onderscheid voor zwart-wit of kleurendruk): Pagina A4: Pagina A3: Blad groter formaat (planafdruk): CD of DVD: 0,15 EUR / stuk 0,25 EUR / stuk 2,50 EUR / m2 15,00 EUR / stuk Bijzondere eisen worden gesteld aan de opmaak van bestanden voor tekeningen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de systematische opbouw van het databestand aangaande het Pagina 14 van 120

15 provinciaal patrimonium. - Indien de aanbestedende overheid beschikt over plans en opmetingen van gebouwen en terreinen worden deze uitsluitend ter beschikking gesteld op data-cd in het originele Autocad.dwg formaat. Alle elementen van de terreinopmeting refereren aan het Lambert coördinatenstelsel. Dit met het oog op het later verder verwerken van de tekeningen en het eventueel gebruik van andere programma s zoals Gis, terreinmodelling, enz. - Bijkomende eisen kunnen bij uitvoering worden gesteld aan de opmaak van het bouwtechnisch tekenwerk : referentiestructuur, gebruik van layers, maateenheden, enz. - Aangaande het gebruik van layers gelden volgende bepalingen: - er zijn twee groepen objectlagen, de gebouwgebonden basislagen en de informatieve basislagen. - de opdeling in lagen is verplicht te gebruiken voor zowel de interne als de externe medewerkers (vervangt vorige structuur opgemaakt aan de hand van sfb objecten. de numerieke codes verzekeren een zekere continuïteit met de reeds opgemaakte tekeningen bestaande toestand). - alle basislagen kunnen optioneel worden opgesplitst in functie van de behoefte van de gebruiker, door achteraan de numerieke code informatieve tekst toe te voegen. het verder opdelen van de lagen gebeurt door achtereenvolgens de functie, het materiaal en de occasionele toestand te beschrijven (zie suggesties naar uitbreiding van de basislagen). - het is mogelijk de gestandaardiseerde lagen te importeren in uw tekening door gebruik te maken van een script dat op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij : Johan Van de Velde, hoofdtekenaar DIN (Tel ). Alle tekeningen dienen steeds met bovenstaande richtlijnen opgesteld te worden. Enige uitzondering hiervoor wordt gemaakt voor de in te dienen visie bij offerte. Pagina 15 van 120

16 Basislayers gebouwen (verplicht te gebruiken) : Object / Layer Beschrijving lagen Gebouwgebonden basislagen 210_Constructie Dragende constructie zoals fundering, palen, muren, kolommen, prefab elementen, vloeren, trappen,, uitgevoerd in metselwerk, beton, staal, 220_Invulwand Niet dragende wanden of constructie in metselwerk, gyproc, hout, 270_Dak Alle dragende en niet dragende dakelementen in steen, hout, metaal, isolatie, 310_Buitenschrijnwerk Buitenschrijnwerk zoals ramen,deuren, gordijngevels, 320_Binnenschrijnwerk Binnenschrijnwerk zoals deuren, trappen, balustrades, 500_Techniek Technische installaties zoals sanitair, riolering, verwarming, elektriciteit, databekabeling, beveiliging, 500_Data Communicatie- en veiligheidsvoorzieningen 500_Elek_HS Elektriciteitsleidingen, hoogspanning 500_Elek_LS Elektriciteitsleidingen, laagspanning 500_Gas Gasleidingen 500_HVAC Verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties 500_Kabelgoot Kabelgoten 500_KoudWater Koud water leidingen 500_Lift Liften, roltrappen, _Noodverlichting Noodverlichting 500_Riool_fecaliën Riolering afvoer van fecaliën (toiletten) 500_Riool_regenwater Riolering regenwater- en oppervlaktewaterafvoer 500_Riool_vuilwater Riolering afvoer van afvalwater (uitgezonderd toiletten) 500_Sanitair Sanitaire toestellen 500_WarmWater Warm water leidingen 700_Meubilair Meubilair, vast en verplaatsbaar 900_Omgeving Omgeving van het gebouw, buitenaanleg. _Arcering _Aslijn _Hulplijn _Infolijn _Tekst _Maten _Planblad _Xref 210_beton 210_metselwerk 210_staal 210_trap_staal 320_trap_hout _Tekst_2 _Arcering_gevel _Arcering_metselwerk _Hulplijn_opmeting Informatieve basislagen Arceringen (muren, gevels) Aslijnen Hulplijnen Infolijnen Tekst Maatlijnen Planblad (kader), vignet (titelblad) Laag voor gekoppelde externe bestanden Suggesties naar uitbreiding van de basislagen Dragende elementen in beton Dragende muren in metselwerk Dragende elementen in staal Trappen in staal Houten trappen Teksten 2.5 mm hoog Arcering muren gevel Arcering muren in metselwerk Hulplijnen ten behoeve van de opmeting Pagina 16 van 120

17 Deel 2 - Onderdelen van de dienstenopdrachten ONTWERPOPDRACHT - VOORSTUDIES Omschrijving DOEL De voorstudies hebben tot doel: - Definitief bepalen van haalbaarheid, wenselijkheid, omvang (scope) van het project; - Het bepalen van functionele, technische, economische, en andere criteria en randvoorwaarden alsook het eisenprogramma - Het opmaken van een structuur- of masterplan met fasering in tijd en ruimte. In deel 3 zijn alle inhoudelijke gegevens aangaande het project waarover de aanbestedende overheid bij publicatie van dit bestek beschikt verzameld. Alles wat aan gegevens ontbreekt en toch nodig is voor de aanpak van de studieopdracht, vormt het voorwerp van de voorstudie. FASERING De voorstudie vormt een afzonderlijke fase van de studieopdracht. Deze wordt afgesloten met de aanvaarding door de aanbestedende overheid van het eindrapport. De aanbestedende overheid kan de resultaten gebruiken bij de besluitvorming over het verdere verloop van het project. De aanbestedende overheid kan beslissen: 1. Het project te beëindigen: in dat geval eindigt de studieopdracht met betaling van de contractuele vergoeding voor de geleverde en aanvaarde diensten in deze fase, zonder verdere vergoeding voor kosten, zonder winstderving en dergelijke; 2. Het project geheel of gedeeltelijk te realiseren en zelf als bouwheer op te treden: in dat geval gaat een volgende fase van de studieopdracht in uitvoering; Aard van de overeenkomst De honorering van de voorstudies wordt afzonderlijk in de inventaris van dienstprestaties voorzien. De aanrekening gebeurt globaal en forfaitair, door de inschrijver te bepalen in functie van de te leveren prestaties Diverse studies Omschrijving Een uitgewerkt voorstel met beschrijving van de verschillende te verrichten (voor)onderzoeken en/of analyses, de te volgen modus operandi en de wijze waarop de resultaten aan de betrokken instanties voorgelegd zullen worden, zal onderdeel uitmaken van de visienota zoals die door de inschrijver bij zijn offerte gevoegd wordt. Bij toewijzing worden de door de inschrijver opgegeven studies integrerend deel van de ontwerpopdracht. Bemerk: de helderheid en de ernst van de visie van de inschrijver vormen tevens het eerste gunningscriterium voor de toewijzing van de opdracht. Toepassing De studies hebben betrekking op de totaliteit van het project. Aard van de overeenkomst Vergoeding inbegrepen in Vergoeding inbegrepen in Ontwerpopdracht - voorstudies Ontwerpopdracht - Masterplan / structuurplan Omschrijving Pagina 17 van 120

18 Het masterplan omvat opmaken van een globaal plan van aanpak voor toekomstig beheer en ontwikkeling van de beschouwde terreinen, infrastructuur, gebouwen, uitrusting. Het plan omvat minstens: - analyse van bestaande toestanden, eisen en verwachtingen, randvoorwaarden; - synthesenota met ontwerpprincipes, globaal concept, wijze van toepassing; - ruimtelijk en structureel plan met aanduiding van realisatieschema en fasen; - tijdschema - meerjarenplanning investeringen, beheerskosten Het masterplan omvat tevens het uitwerken van een voorontwerp voor het volledige programma van eisen. - de restauratie en renovatie van de bestaande loods (buitengevel, dak, vloer, buitenschrijnwerk, ) - realisatie van de verschillende (depot)compartimenten (bv. box-in-box ) - de binnen afwerking inclusief vaste inrichting, inrichting van het depot en wettelijke signalisatie - De technische installaties - De ontmantelingswerken (afbraakwerken, ontmanteling, asbestverwijdering indien van toepassing) - Buitenaanleg en omgevingsaanleg - Grondwerken en rioleringswerken - Deze lijst is niet-limitatief; alle werken die uit te voeren zijn in kader van het project dienen te worden voorzien, tenzij anders vermeld. Voor dit (voor)ontwerp zullen de nodige vooronderzoeken moeten gebeuren, zoals onder meer: - een stabiliteitsonderzoek (vooral ter hoogte van de poorten) naar de stevigheid en draagkracht van de structuur, alsook naar de trillingen en schokken tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. - een bouwfysische en installatietechnische studie met (dynamische)simulaties voor het masterplan enerzijds en voor de fasering anderzijds - een depotinrichtingsplan met calculatie oppervlaktes en volumes, gebaseerd op prospectie van de leveranciers van gestandaardiseerde opslagtypen De verschillende onderdelen en specialiteiten die samen één geheel vormen, worden afzonderlijk beschreven onder basisopdracht. - algemene coördinatie (cfr art ), - architectuuropdracht (cfr. art ), - Structuren en stabiliteit (cfr. art ), - Technische installaties (cfr. art ), - Bouwfysica en gebouwsimulatie (cfr. art ) In het masterplan wordt tevens bekeken welke fasering in tijd en ruimte mogelijk is, alsook wat de impact is van een gefaseerde uitvoering op de verschillende domeinen (architectuur, stabiliteit, technische installaties, bouwfysica, ). De besluitvorming omtrent fasering zal voornamelijk bepaald worden door: - het beschikbare budget - de evolutie van de depotnoden in de Provincie - de beide ontwerpprincipes - specifiek de risico s voor het erfgoed dat al aanwezig zal zijn na Fase 1. Hierdoor moeten misschien de meest risicovolle bouwwerkzaamheden (b.v. risico op brand, fysische krachten (trillingen, schokken, instorting), verontreiniging (stof) en water (lekkages)) eerst naar voor geschoven worden. Toepassing De studies hebben betrekking op de totaliteit van het project. Aard van de overeenkomst Pagina 18 van 120

19 Vergoeding inbegrepen in Vergoeding inbegrepen in Ontwerpopdracht - voorstudies ONTWERPOPDRACHT BASISOPDRACHT Algemene omschrijving De basisopdracht omvat de gewone opdracht aangaande ontwerp en controle op de uitvoering van de werken. De verschillende onderdelen en specialiteiten die samen één geheel vormen, worden hierna afzonderlijk beschreven: Algemene coördinatie Architectuuropdracht Structuren en stabiliteit Technische installaties Bouwfysica en gebouwsimulatie Aard van de overeenkomst De hierna beschreven prestaties vormen één gehele opdracht, uit te voeren door de dienstverlener die daartoe gekwalificeerd of georganiseerd is zoals bepaald in art. Art. 67, 68 en 72 - Kwalitatieve selectie. De erelonen worden berekend als een globaal percentage van de kostprijs van de werken Algemene coördinatie Omschrijving De coördinator vertegenwoordigt de aanbestedende overheid en is belast met de organisatie van en toezicht op de uitvoering van de diverse studies zoals beschreven in de onderhavige opdracht. Tenzij de dienstverlener dit uitdrukkelijk anders bepaalt, zal deze taak worden uitgevoerd door de architect die belast is met de architectuuropdracht volgens art Deze deelopdracht omvat volgende stadia: LCCA Life Cycle Cost Analysis (LCCA) met weergave van total cost of ownership : wordt gehanteerd om de totale kost over de levenscyclus van het project te analyseren, waarbij alle in- en uitgaande kasstromen (voor wat betreft onderhoud, verbruik, levensduur materialen ) tegen elkaar afgewogen worden. De coördinator maakt Life Cycle Cost Analyses op die worden gebruikt als instrument om verantwoorde keuzes te maken die betrekking hebben op diverse aspecten van het project, en dit in elke fase van het traject (voorontwerp, ontwerp/uitvoeringsontwerp, uitvoering). Dit dient onder andere toegepast te worden bij installaties in gebouwen en bouwmaterialen. PROGRAMMA VAN EISEN De coördinator zorgt voor de redactie van het volledige programmadossier eventueel overeenkomstig de procedure bepaald door de subsidiërende overheid. De aanbestedende overheid deelt bij deze eerste besprekingen het totaalbedrag mee dat zij zich voorstelt te besteden, de coördinator deelt dit budget mee aan alle deelnemende partijen. VOORONTWERP De coördinator verzamelt de beschrijvende nota s en beknopte ramingen en planningen van de diverse studieonderdelen en integreert deze in een globale raming en planning. Indien nodig stelt hij de deelnemende partijen op de hoogte van overschrijdingen en/of conflicten en organiseert hij het doorvoeren van de nodige aanpassingen. ONTWERP De coördinator verzamelt de verschillende besteksonderdelen en voegt deze samen tot één of meerdere bestekken, verzamelt de gedetailleerde ramingen en planningen van de diverse studieonderdelen en integreert deze in een globale raming en planning voor de totaliteit der werken. Pagina 19 van 120

20 Indien nodig stelt hij de deelnemende partijen op de hoogte van overschrijdingen en/of conflicten en organiseert hij het doorvoeren van de nodige aanpassingen. AANBESTEDING De coördinator organiseert het onderzoek van de offertes en bundelt de verschillende verslagen, omvattende: o administratief nazicht; o rekenkundig nazicht; o technisch nazicht; o rangschikking van de conforme offertes na toepassing van eventuele correcties; o besluit met advies aan de aanbestedende overheid; CONTROLE VAN DE WERKEN De coördinator: o zal bij de aanvang der werken een coördinatievergadering leiden, met het doel te komen tot een algemene planning, rekening houdend met de vastgestelde uitvoeringstermijn; o bewaakt de uitvoeringsplanning; o stelt een planning op voor het afleveren van de uitvoeringstekeningen en uitvoeringsdocumenten rekening houdend met de uitvoeringsplanning. o organiseert de regelmatige werfvergaderingen, roept de noodzakelijk geachte personen op, leidt de vergaderingen, zorgt voor de verdeling van het verslag en waakt erover dat de besproken punten worden gerealiseerd. Dit alles gebeurt steeds in nauw contact met de aanbestedende overheid; o meldt (desgevallend) onverwijld het in gebreke blijven van de aannemer(s) en adviseert de aanbestedende overheid i.v.m. het opmaken van eventuele, bijbehorende processen-verbaal; o adviseert de aanbestedende overheid i.v.m. de gebeurlijke schorsingen en hervattingen van de werken. BETALINGSAANVRAGEN De coördinator is belast met het nazicht van de vorderingsstaten en de eindafrekening en de bijbehorende schuldvorderingen met inbegrip van de controle op de uitgevoerde hoeveelheden, eenheidsprijzen, prijsherzieningen, rekenkundige bewerkingen en uitvoeringstermijnen. De coördinator zal telkens ter zake na het nazicht een verslag opstellen. Algemeen wordt onderstaande procedure gevolgd. De ontwerper zal in zijn bestekken voor opdrachten van werken onderstaand tekstvak integraal overnemen: Pagina 20 van 120

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie