Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta bouwen van een erfgoeddepot - ontwerpopdracht Uiterste datum offertes: 28 oktober 2014 te u. Pagina 1 van 120

2 ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp van de opdracht Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor opmaak van een masterplan en voor de architectuuropdracht voor de ontwikkeling van fase 1 van een Erfgoeddepot in één van de militaire loodsen op Campus Vesta te Ranst. De opdracht omvat de architectuurstudie met inbegrip van de opdracht voor de stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie bijzondere technieken, de ingenieursstudie bouwfysica en gebouwsimulatie, de opdracht aan een EPB-raadgever evenals de veiligheids- en gezondheidscoördinatie. Ter informatie, het totale budget van de werken voor fase 1 van het programma bedraagt maximum ,00 EUR (incl. btw) en exclusief erelonen. Soort opdracht Overheidsopdracht voor diensten. Aanbestedende overheid Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 B-2018 Antwerpen tel:03/ fax:03/ Dit bestuur staat in voor de betalingen. Procedure en gunningswijze De gunning van deze opdracht gebeurt via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, op basis van artikel 26, 2, 1, d van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Toelichting bij het verloop van de procedure: De procedure verloopt in twee fasen: 1. Eerste fase: De selectiefase a. Oproep tot kandidatuurstelling b. De aanbestedende overheid kiest uit de niet-uitgesloten dienstverleners, op basis van bovenvermelde selectiecriteria, de 5 beste gegadigden, hierna de geselecteerden. 2. Tweede fase: de gunningsfase: a. de geselecteerden worden gelijktijdig en schriftelijk uitgenodigd om een offerte in te dienen; b. briefing ter plaatse c. evaluatie van de regelmatige offertes. Inschrijvers met een regelmatige offerte ontvangen een vergoeding van 5.000,00 euro (excl. btw). d. De aanbestedende overheid zal met de inschrijvers die een regelmatige offerte indienen verder over de opdracht onderhandelen. De inschrijvers kunnen de offerte mondeling toelichten via een presentatie. e. De inschrijver maakt indien nodig na de onderhandelingen een best and final offer op binnen een termijn van 10 werkdagen na de presentatie aan de jury. f. De aanbestedende overheid evalueert de (eventueel op basis van de gevoerde onderhandelingen aangepaste) offertes en kiest hieruit de offerte die haar het voordeligst lijkt. g. de definitieve overeenkomst komt tot stand : - ofwel door de betekening van de goedkeuring van de (eventueel gewijzigde) offerte - ofwel door de ondertekening door beide partijen van een voor de opdracht opgestelde overeenkomst. Pagina 2 van 120

3 Fase 1: KANDIDAATSTELLING Uitsluitingscriteria en kwalitatieve selectie De dienstverlener moet bij zijn offerte het bewijs voegen van een tot 31 december 2014 geldige verzekering tegen beroepsrisico s. De opdracht vergt specifieke kwalificaties van de dienstverlener. Gespecialiseerde kennis en ervaring zijn vereist, zowel met werken aan gebouwen en infrastructuren als op vlak van administratieve en bestuurlijke procedures en projectbeheer. In functie daarvan worden de bekwaamheid, doeltreffendheid, ervaring, betrouwbaarheid, ontwerpkwaliteiten en conceptueel vermogen van de kandidaten beoordeeld. Onderstaande selectiecriteria worden gehanteerd ter beoordeling van de kandidaten: 1. Studiekwalificaties, beroepservaring, organigram en taakverdeling Voor deze opdracht is de opdrachtgever op zoek naar kandidaten die over de beste studiekwalificaties, beroepservaring en bekwaamheid beschikken om de architectuuropdracht met de nodige vakkennis uit te voeren. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de diploma s en referentielijst van het projectteam. De opdrachtgever wil bovendien de structuur en de interne werking van het ontwerpteam van de kandidaten kunnen beoordelen op doeltreffendheid, compatibiliteit, flexibiliteit en duurzaamheid (betrouwbaarheid). Dit aan de hand van een presentatie en organigram van het ontwerpteam. De kandidaat geeft ook aan welke taken uit de architectenopdracht hij intern opneemt en voor welke taken en op welke manier hij zich laat ondersteunen door externe studiebureaus. a. Samenstelling van het projectteam Voor uitvoering van deze opdracht zal de dienstverlener een studieteam vormen dat minstens bestaat uit de volgende leden: 1 coördinator (architect of ingenieur) 1 architect; 1 raadgevend ingenieur stabiliteit; 1 raadgevend ingenieur gebouwtechnieken; 1 raadgevend ingenieur bouwfysica/gebouwsimulatie; De kandidaat mag het team uitbreiden met andere disciplines indien hij dit nodig acht voor de opdracht. Één lid van het studieteam kan verschillende functies op zich nemen indien deze hiervoor de gevraagde kwalificaties kan voorleggen. De inschrijver moet aantonen dat hij voldoende gekwalificeerd personeel kan inzetten voor uitvoering van elk aspect van de opdracht. De offerte moet een organigram van het ontwerpteam bevatten met namen van alle personen en studiebureaus die er deel van zullen uitmaken met aanduiding van: - statuut en functie in het bedrijf; - rol persoon en studiebureau in het projectteam; - opleiding en ervaring. Presentatie en organigram van het ontwerpteam mogen samen maximaal 4 blz. A4 in beslag nemen. b. Studie-en beroepskwalificatie van het projectteam De benodigde afschriften van diploma s, getuigschriften en certificaten dienen bij de kandidatuurstelling te worden gevoegd, zoals (niet-limitatief): o Alle leden van het ontwerpteam dienen gevestigd te zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en dienen verzekerd te zijn tegen beroepsrisico s. Pagina 3 van 120

4 o o De architecten van het ontwerpteam zijn reeds drie jaar ingeschreven in de Orde van Architecten van België of moeten aantonen dat ze in de lidstaat van de Europese Unie waar ze gevestigd zijn, reeds drie jaar het beroep van architect mogen uitoefenen. De ingenieurs van het ontwerpteam zijn reeds drie jaar ingeschreven in het beroepsregister als raadgevend ingenieur of moeten bewijzen dat zij in de lidstaat van de Europese Unie waar ze gevestigd zijn, reeds drie jaar werkzaam zijn als raadgevend ingenieur. o De veiligheidscoördinator moet voldoen aan de eisen gesteld in het KB van 25 januari 2001, in functie van de aard, de omvang en de omstandigheden van de uit te voeren werken. o De EPB-verslaggever moet als dusdanig geregistreerd zijn bij het Vlaams energieagentschap. Opgelet : bovenstaande bepalingen gelden niet voor voor de onderdelen die betrekking hebben op veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving. Hiervoor kan de dienstverlener bij uitvoering van de opdracht een beroep doen op onderaannemers met de vereiste kennis en ervaring, mits goedkeuring vooraf door de leidend ambtenaar. De opgave van de natuurlijke of rechtspersonen die hiervoor desgevallend als onderaannemer zullen ingeschakeld worden dienen dus bij de offerte nog niet te worden meegedeeld. De offerte moeten worden ingediend door - een natuurlijke of rechtspersoon die minstens de kwalificatie van burgerlijk ingenieur bouwkunde/burgerlijk ingenieur-architect/architect bezit, of - door meerdere natuurlijke of rechtspersonen (waarvan er minstens één voornoemde kwalificatie bezit) die zich er uitdrukkelijk toe verbinden zich voor de uitvoering van de opdracht (tijdelijk) te verenigen in een rechtspersoon Een referentielijst met referentieprojecten over de laatste 10 jaar met vermelding van kostprijs, uitvoeringsdatum, bouwprogramma en opdrachtgever wordt bij de kandidatuurstelling gevoegd ter staving van de beroepskwalificatie van het bouwteam. 2. Referenties Het ontwerpteam illustreert zijn competenties aan de hand van 3 relevante referenties tijdens de laatste 3 jaar in het binnen-en buitenland, met inbegrip van de processen-verbaal van de opleveringen (indien reeds voorhanden). Daartoe verstrekt de dienstverlener de volgende gegevens : - beschrijving van het referentieproject; - datum van oplevering; - naam en adres van de aanbestedende overheid of opdrachtgever; - beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject; - en van de gedeelten, die desgevallend in onderaanneming werden gegeven; - de mate van betrokkenheid bij het referentieproject als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair. a. Ontwerpkwaliteit en relevantie De ontwerpkwaliteit en de technische kwaliteit van de 3 referentieprojecten zal bekeken worden. Bovendien zal er gekeken worden naar de relevantie van de referentie en de mate waarin zij overeenstemmen met de voor vermelde vereisten. De kandidaat beargumenteert deze relevantie. De voorstelling van een referentieproject (tekst, plan en beeldmateriaal) mag telkens maximum 2 blz A4 in beslag nemen. Pagina 4 van 120

5 b. Motivatie De kandidaat licht de motivatie toe waarom hij/zij deelneemt aan deze opdracht. De kandidaat legt uit hoe hij/zij een meerwaarde kan zijn voor dit project. De motivatienota mag maximaal 1 blz. A4 in beslag nemen. Uiterste datum voor indiening van de kandidatuurstelling 12 mei 2014 De kandidaatstelling wordt schriftelijk op papier in een definitief gesloten envelop gestoken waarop wordt vermeld: Ranst/Emblem Campus Vesta bouwen van een erfgoedloods ontwerpopdracht - kandidaatstelling Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk kandidaatstelling wordt vermeld. De kandidaatstelling moet worden geadresseerd aan: Provincie Antwerpen Departement Logistiek Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 B-2018 Antwerpen, waar ze uiterlijk op de opgegeven uiterste datum voor indiening dient toe te komen. De drager overhandigt de offerte uiterlijk om u. op de uiterste indieningsdatum van de offertes aan de balie in de inkomhal van de kantoren van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. Pagina 5 van 120

6 Fase 2: GUNNING Gunningscriteria De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningscriteria. 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van architectuur, functionaliteit en integratie technieken gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek weging: 2 2. de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid weging: 2 3. de kostenbeheersing qua honorarium en projectkost, weging: 1 4. Methodiek, werkschema en toepassing van budget en tijdschema. weging: 1 Voor de beoordeling van de gunningscriteria wordt gewerkt met scores volgens de volgende schalen: uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende. Inschrijvers met een regelmatige offerte ontvangen een vergoeding van 5000,00 EUR (excl. btw). De aanbestedende overheid zal zich bij de beoordeling laten bijstaan door onder interne en externe deskundigen, waaronder dr.ir.h.l. Henk Schellen, Hoofddocent Universiteit Eindhoven, Building Physics and Services en Griet Kockelkoren, Faro. Vorm en inhoud van de offerte De offerte die door de kandidaten wordt ingediend moet ten minste bestaan uit: A. Het offerteformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend; B. De documenten inzake gunningscriteria 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van architectuur, functionaliteit en integratie technieken gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek. De inschrijver voegt hiertoe volgende bij de offerte: o Een nota betreffende het concept of de verkennende visie van de ontwerper over de wijze waarop hij de opdracht benadert, in functie van de doelstellingen en uitgangspunten die de opdrachtgever verwoord heeft in de projectdefinitie; o Schetsen, tekeningen/plannen, beeldmateriaal of andere die nodig zijn om duidelijk te maken op welke wijze de visie ruimtelijk zou worden uitgewerkt en gematerialiseerd; 2. de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid De inschrijver voegt hiertoe o berekeningen, voorstudies, concepten of andere die nodig zijn om het energieconcept en visie de m.b.t. duurzaam depot te verduidelijken. De inschrijver geeft in detail aan welk werkwijze zal gehanteerd worden en meer specifiek welk energiemodel zal gebruikt worden om de nodige berekeningen uit te voeren, gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek. 3. de kostenbeheersing projectkost en billijkheid van de erelonen, De inschrijver voegt hiertoe volgende bij de offerte: o een globale raming van bouwvolume en bouwkost binnen de vooropgestelde beschikbare middelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het masterplan en anderzijds de uitvoering van een eerste fase waarvoor het budget voorzien is van ,00 EUR [inclusief 21% BTW en exclusief erelonen]; o Een raming van de erelonen en studiekosten. Pagina 6 van 120

7 Als onbillijk worden beschouwd: aanrekening van ereloonpercentages die niet in overeenstemming zijn met de gangbare barema s voor elk onderdeel van de opdracht alsook onredelijke accumulaties van erelonen en vergoedingen te berekenen op onderdelen. Kortingen of prijsverhogingen t.o.v. de barema s kunnen worden toegepast op basis van de specifieke kenmerken van de huidige opdracht. Steeds zal worden geoordeeld of de gevraagde vergoeding toelaat de opdracht volledig en grondig uit te voeren; 4. Methodiek, werkschema en toepassing van budget en tijdschema. De inschrijver voegt hiertoe een uitgewerkt en gedocumenteerd projectplan met beschrijving van in te zetten mensen en middelen voor overleg, besluitvorming, studiewerk, werfopvolging, enz. en een beschrijving van de methodiek voor uitvoering van het studiewerk binnen het opgelegde tijdschema en fasering der werken in de tijd. C. documenten op een digitale drager en het publicatiemateriaal Alle documenten ter staving van de beoordelings- en gunningscriteria worden gebundeld in één dossier en in 4 exemplaren ingediend. Het volledige dossier omvat een maximum van 30 pagina s in formaat A3 en wordt ook op een digitale drager in pdf formaat bijgevoegd samen met de offerte. De plattegronden, doorsneden en opstanden bevatten alle nodige aanduidingen om de bedoelingen van de ontwerper te kunnen begrijpen en de tekeningen gemakkelijk te kunnen lezen. Het schetsontwerp moet o.m. aantonen: de oriëntatie, de toegangen, de niveaus, de modulatie, de bestemming der lokalen, de circulatie, de voornaamste afmetingen, de aard van de materialen en het reliëf van de bodem. Publicatie materiaal: - De volledige powerpoint-presentatie - Alle beeldmateriaal [ook uit de ppt] afzonderlijk, met tif of -jpg extensie in 300 dpi met minimum formaat A 4. - Alle vectoriële bestanden [plannen, 3D tekeningen, ] met -.eps, -.pdf of -.ai extensie. Het publicatiemateriaal kan worden afgegeven op digitale drager, bij de presentatie van de offerte. Toelichting van de offerte De inschrijvers kunnen de offerte mondeling toelichten via een presentatie. De datum van deze presentatie wordt nog bezorgd. Premie De opdrachtgever verbindt er zich toe om aan de laureaten een bedrag te betalen van 5.000,00 EUR exclusief btw als vergoeding voor het ontwerpend onderzoek. Na indienen van de offerte kan een schuldvordering voorgelegd worden. De vergoeding wordt betaald binnen de twee maanden na voorlegging van de schuldvordering. Het ereloon van de ontwerper aan wie de ontwerpopdracht wordt toegekend wordt niet verminderd met het bedrag van deze vergoeding. Briefing De eerste briefing is een gezamenlijke infosessie waarop het project door de opdrachtgever wordt toegelicht. De briefing is een overlegmoment tussen opdrachtgever en de kandidaten en laat toe in een open dialoog de opdracht verder te verkennen en vragen te beantwoorden. De kandidaten kunnen vragen stellen over het project of over de door hen uit te werken beperkte studieopdracht en over de site. Er wordt eveneens een bezoek gebracht aan de bouwplaats, of het gebouw. De datum voor deze briefing wordt nog bezorgd. De aanwezigheid op de briefing dient bevestigd te worden bij Pagina 7 van 120

8 Samenstelling van de opdrachtdocumenten Onderhavige opdrachtdocumenten omvatten: Het bestek, bestaande uit: I. Algemene bepalingen II. Administratieve bepalingen III Onderdelen van de dienstenopdracht IV gegevens en eisen betreffende het te realiseren project Bijlagen: Algemene kwaliteitseisen werken, gebouwen, infrastructuur Plannen foto s bestaande toestand RUP Rapport monumentenwacht Activiteiten buiten en binnen de scope Erfgoed buiten en binnen de scope Offerteformulier Inventaris van de dienstprestaties Kostprijs opdrachtdocumenten: De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notification. Inlichtingen Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Charlotte Rubbens T Pagina 8 van 120

9 Deel 1 - Administratieve bepalingen 1.Van toepassing zijnde reglementaire documenten - De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (BS van 15 februari 2007); - Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (BS van 9 augustus 2011); - Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (BS van 14 februari 2013). - De wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (BS van 21 juni 2013). Alle latere aanvullingen en wijzigingen hierop. 2. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 (plaatsingsregels) Art. 12 Opgave onderaannemers De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht, behoudens dit verder anders staat vermeld. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Art. 13 Prijsvaststelling Wat de prijsvaststelling betreft wordt de opdracht aangezien als een opdracht tegen een globale prijs, waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt. Art. 20 Prijsherziening Op de opdracht is geen prijsherziening van toepassing. Art. 53 Taalgebruik De aanbestedende overheid is de Provincie Antwerpen. Het taalgebruik van de opdracht is bijgevolg in beginsel het Nederlands. De opdrachtdocumenten zijn in het Nederlands en dienen indien nodig door de inschrijver vertaald te worden. Het offerteformulier en de overige bijlagen en documenten tijdens en na de uitvoering van de opdracht moeten door de inschrijver worden ingediend in het Nederlands: Eventuele vertalingen van documenten naar het Nederlands zitten begrepen in de offerte. De communicatie tijdens en na de uitvoering, gebeurt in het Nederlands. Art. 57 Verbintenistermijn De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Art. 61 Verklaring op erewoord Door deel te nemen aan de gunningsprocedure legt de inschrijver de verklaring op erewoord af dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in 1 en 2 bevindt. Art. 62 RSZ-attest Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onder de Belgische RSZ valt, zal de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg bij de RSZ opvragen. Pagina 9 van 120

10 De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art Art. 63 Fiscaal attest Voor de Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Art. 67, 68 en 72 Kwalitatieve selectie Zie Algemene bepalingen Art. 90 Indiening van de offertes De offerte wordt schriftelijk op papier in een definitief gesloten envelop gestoken waarop wordt vermeld: Ranst/Emblem Campus Vesta bouwen van een erfgoedloods ontwerpopdracht UITERSTE INDIENINGSDATUM: 28 oktober 2014 Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk OFFERTE wordt vermeld. De offerte moet worden geadresseerd aan: Provincie Antwerpen Departement Logistiek Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 B-2018 Antwerpen, waar ze uiterlijk op de opgegeven uiterste indieningsdatum dient toe te komen. De drager overhandigt de offerte uiterlijk om u. op de uiterste indieningsdatum van de offertes aan de balie in de inkomhal van de kantoren van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. 3. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (algemene uitvoeringsregels = AUR) Art. 11 Leidend ambtenaar De leiding van en de controle op de uitvoering gebeuren door de aangestelde van de aanbestedende overheid. De bevoegdheid van de leidend ambtenaar is beperkt tot: - de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; - de keuring van de prestaties zowel de a priori als de a posteriori keuring; - het nazicht van de schuldvorderingen en de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal; - de opleveringen. Art. 25 tot en met 33 Borgtocht Er wordt een borgtocht geëist van 5% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag excl. btw. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in EUR. Pagina 10 van 120

11 De borgtocht dient gesteld te worden binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van artikel 29 van de algemene uitvoeringsregels toe. Het bewijs van borgstelling dient te worden bezorgd aan Provincie Antwerpen, departement Logistiek, dienst Infrastructuur en Vastgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De borgtocht wordt teruggegeven bij helften: de ene helft na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen die de opdrachtnemer eventueel verschuldigd is aan de aanbestedende overheid. Art. 60 Betalingsvoorwaarden Betalingen ontwerpopdracht voorstudies (art ) Uitbetaling van het ereloon en vergoedingen volgens de offerte voor elke bijzondere prestatie, na aanvaarding door de aanbestedende overheid van het rapport of resultaat van dit onderdeel. Betalingen basisopdracht (art ) Voorontwerp: Na de indiening en de goedkeuring door de aanbestedende overheid van het voorontwerp: 20 % van het globaal ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van de beknopte raming behorend bij het voorontwerp van de werken. Ontwerp: Na de indiening en de goedkeuring door de aanbestedende overheid van de uitvoeringsontwerpen en aanbestedingsdossiers: 60 % van het globaal ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van de gedetailleerde ramingsprijs der werken, mits aftrek van het reeds gevorderd ereloon in de fase voorontwerp hiervoor. Aanbesteding: Na de gunning van de werken ingevolge een gehouden aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure: 65 % van het globaal ereloon volgens de offerte, voorlopig berekend op basis van dat gunningsbedrag, mits aftrek van het reeds gevorderde ereloon ingevolge de fasen voorontwerp en ontwerp hiervoor. Uitvoering: Na aanvang van de uitvoering van de werken kunnen volgende erelonen worden gevorderd: 30 % van het globaal ereloon volgens de offerte, op basis van het bedrag van de uitgevoerde werken, aangepast met de contractuele prijsherzieningen, telkens betaalbaar op het bedrag van de goedgekeurde schuldvorderingen van de opdrachtnemers. Voorlopige oplevering en/of eindafrekening: Tot 99 % van het globaal ereloon volgens de offerte, berekend op de werkelijke kostprijs der werken, aangepast met de contractuele prijsherzieningen en mits aftrek van de reeds gevorderde erelonen ingevolge voorontwerp, ontwerp, aanbesteding en uitvoering hiervoor, bij het indienen van de eindafrekening of na de voorlopige oplevering van de werken, waarbij de som die als waarborg wordt behouden tot aan de definitieve oplevering minimum 250,00 EUR zal bedragen. Definitieve oplevering: Het saldo van het globaal ereloon volgens de offerte, kan worden gevorderd na de definitieve oplevering van de werken of na het verstrijken van de waarborgtermijn volgens het bestek van deze werken. Betalingen bijzondere prestaties (art ) Uitbetaling van het ereloon en vergoedingen volgens de offerte voor elke bijzondere prestatie, na aanvaarding door de aanbestedende overheid van het rapport of resultaat van dit onderdeel. Betalingen veiligheidscoördinatie (zie art ) - ereloon veiligheidscoördinatie ontwerp : na overhandiging en goedkeuring van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de aanbestedende overheid en veiligheidscoördinatie uitvoering. Pagina 11 van 120

12 - ereloon veiligheidscoördinatie uitvoering : - 80%: in schijven gelijkmatig gespreid over de volledige duur van de uitvoering van de globaliteit van de werken; - 20%: bij overhandiging en goedkeuring van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en postinterventiedossier aan de aanbestedende overheid. Betalingen bijzondere prestatie betreffende EPB-verslaggeving (zie art ) Einde ontwerpfase 30% van het ereloon voor dit onderdeel volgens de offerte. Uitvoering van de werken in schijven, maandelijks en over de volledige duur van de uitvoering van de globaliteit van de werken : tot 80% van het ereloon voor dit onderdeel, in schijven gelijkmatig gespreid over de volledige duur van de uitvoering van de globaliteit van de werken en mits aftrek van het ereloon reeds gevorderd op het einde van de ontwerpfase. Het goedgekeurde bedrag van de ereloonnota zal hierbij minimaal 250,00 EUR, excl. btw, bedragen. Oplevering der werken Na het elektronisch insturen van de EPB-aangifte aan de energieadministratie en het afleveren van het EPC : 20% van het ereloon voor dit onderdeel volgens de offerte. Art. 147 Uitvoeringstermijnen De uitvoeringstermijn vangt aan op de dag volgend op de datum van het sluiten van de opdracht. De termijnen voor uitvoering van de verschillende onderdelen van de opdracht en de tijdstippen voor het afleveren van de rapporten en documenten zijn aangeduid op het planningsschema in Deel 4 art Deze termijnen zijn prioritair en bindend. Voor het overige en voor zover niet anders bepaald, gelden de volgende termijnen en modaliteiten: Opmaak voorontwerp: 70 kalenderdagen na het sluiten van de studieopdracht. Opmaak ontwerp: Termijn voor het indienen van uitvoeringsontwerpen, aanbestedingsdossiers, bouwaanvraagdossier: 70 kalenderdagen na schriftelijke goedkeuring van voorontwerp. Opmaak gunningsverslag: Verslag van nazicht van de offertes met voorstel tot gunning van de werken: 10 werkdagen na de aanbestedingsdatum. Nazicht schuldvorderingen: Verslag van nazicht van schuldvorderingen met voorstel voor betaling: 10 kalenderdagen. Eindafrekening (eindstaat): 30 kalenderdagen na ontvangst van de vordering van de opdrachtnemer. Ingeval van niet-naleving van deze termijnen met betrekking tot de behandeling van de vorderingsstaten en de eindafrekening wordt de door de nalatigheid van de ontwerper van rechtswege verschuldigde verwijlintrest, betaald aan of gevorderd door de opdrachtnemer, volledig ten laste gelegd van de ontwerper zonder voorafgaande ingebrekestelling door de aanbestedende overheid. Art. 150 en 160 Betalingen van de diensten De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen. De opdrachtnemer bezorgt een afzonderlijke schuldvordering, gesteund op een gedetailleerde prestatiestaat. De betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig kalenderdagen vanaf het verstrijken van bovenvermelde verificatietermijn. Pagina 12 van 120

13 Art. 154 Vertragingsboete Voor de deeltermijnen onder artikel 147 gelden de bepalingen van art behalve voor de deeltermijn voor de opmaak van het gunningsverslag waar een speciale boete wordt voorzien van 50,00 EUR per kalenderdag vertraging. Art. 156 Oplevering van de opdracht De voorlopige oplevering (of weigering van oplevering) van de dienstenopdracht gebeurt nadat de dienstverlener alle taken heeft vervuld van de fase voorlopige opleveringen van de respectievelijke onderdelen zoals omschreven in Deel 2 onderdelen van de dienstenopdracht. De definitieve oplevering (of weigering van oplevering) van de dienstenopdracht gebeurt nadat de dienstverlener alle taken heeft vervuld van de fase definitieve opleveringen van de respectievelijke onderdelen zoals omschreven in Deel 2 onderdelen van de dienstenopdracht. Aanvullende bepalingen Budgetoverschrijding. De ontwerper verbindt er zich toe het opgegeven budget te respecteren. Indien dit budget op basis van het aan de ontwerper opgedragen bouwprogramma of omwille van wijzigingen of aanvullingen van het bouwprogramma tijdens de studie, het ontwerp of de uitvoering van de werken volgens de ontwerper niet (meer) volstaat, meldt de ontwerper dit aan de aanbestedende overheid samen met de oorzaken van de budgetoverschrijding en stelt hij aan de aanbestedende overheid een nieuw budget voor. De aanbestedende overheid kan ofwel kennis geven van haar aanvaarding van het nieuwe budget ofwel het oorspronkelijk budget bevestigen. In dit laatste geval geeft de aanbestedende overheid na overleg met de ontwerper de ingrepen aan die de ontwerper moeten toelaten het budget te respecteren. Indien na de aanbesteding blijkt dat het bedrag van de laagste regelmatige offerte meer dan 10% hoger is dan het door de aanbestedende overheid goedgekeurde ramingsbedrag, verbindt de ontwerper er zich toe, zonder enige bijkomende vergoeding, op verzoek van de aanbestedende overheid, het ontwerp aan te passen binnen een periode van 15 kalenderdagen teneinde het laagste regelmatige offertebedrag na heraanbesteding binnen het budget van het oorspronkelijk goedgekeurde ramingsbedrag te brengen. Aanstellen van een plaatsvervanger Indien de ontwerper om één of andere reden mocht gedwongen worden zijn activiteit met betrekking tot onderhavige opdracht geheel of in grote mate stil te leggen voor een periode van meer dan één maand, is hij ertoe gehouden, onder goedkeuring van de aanbestedende overheid, een plaatsvervanger aan te stellen. De aanbestedende overheid blijft geheel buiten de financiële verrekeningen die ingevolge deze vervanging tussen de ontwerper en de plaatsvervanger zullen gebeuren. In gebreke blijven van de dienstverlener Omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de ontwerper en die de regelmatige gang van de opdracht hinderen, kunnen aanleiding geven tot een verlenging van de gestelde uitvoeringstermijnen. Zo er vertraging is ten gevolge van andere omstandigheden of indien de ontwerper in gebreke blijft welke beschikking ook van deze overeenkomst na te leven, kan de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven de ontwerper in mora stellen zijn verplichtingen na te leven binnen de termijn in dat schrijven vermeld. Blijft de ontwerper dan nog in gebreke, dan is de aanbestedende overheid gerechtigd de overeenkomst te verbreken door eenvoudige verzending van een tweede per post aangetekende brief, zonder dat de ontwerper aanspraak kan maken op een winstdervingsvergoeding en met behoud van het recht de ontwerper in betaling van schadevergoeding aan te spreken. Voortijdige beëindiging van de opdracht De volgende bepalingen gelden voor een ontwerpopdracht volgens deel 2- art BASISOPDRACHT, voor zover dit deel van de te leveren dienstprestaties uitdrukkelijk in uitvoering Pagina 13 van 120

14 werd gesteld. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik een einde te stellen aan de opdracht. De ontwerper zal in dit geval het verschuldigde ereloon ontvangen voor de reeds uitgevoerde prestaties. Bovendien zal de aanbestedende overheid een winstdervingsvergoeding verschuldigd zijn als volgt te berekenen: - beëindiging van de opdracht na het indienen van het voorontwerp: 10 % van het te derven ereloon berekend op basis van de voorgelegde kostenraming; - beëindiging van de opdracht na ontwerp: 20 % van het te derven ereloon berekend op basis van de aanbestedingsprijs. - beëindiging van de opdracht na aanbesteding: 20 % van het te derven ereloon berekend op basis van de aanbestedingsprijs. Bij beëindiging van de opdracht volgens voormelde modaliteiten verwerft de aanbestedende overheid het recht om het project al dan niet uit te voeren of af te werken op elke wijze die haar goeddunkt. Te leveren documenten Het ereloon omvat opmaken, leveren en verspreiden van alle documenten die nodig zijn in alle fasen van de opdracht. Alle documenten moeten stevig worden ingebonden. De bladen moeten aan beide zijden worden bedrukt, papiersoort en techniek voor print-, kopie- of drukwerk moeten worden gekozen om dit mogelijk te maken. Deze bepaling geldt NIET voor documenten (plannen, grafische presentaties) die op groot formaat, gerold of gevouwen tot kleinere formaten worden geleverd. ALLE documenten moeten ook onder de vorm van digitale gegevensbestanden worden geleverd, in een formaat dat in overeenstemming is met de informatica-omgeving van het provinciebestuur. Dit is thans WINDOWS XP PROFESSIONAL, toepassingen WORD, EXCEL (2010), AUTOCAD De documenten worden toegezonden via of ter beschikking gesteld op de meest duurzame digitale drager (thans uitsluitend data-cd of DVD). Het ereloon omvat levering van de volgende documenten met aanduiding van het minimum aantal exemplaren dat op papier moet worden geleverd. De levering van documenten moet zo nodig worden hernieuwd, na aanpassing of bij herneming van procedures, tot wanneer het doel per fase bereikt is. Voorontwerp Ontwerp Aanbesteding Uitvoeringsdocumenten 5 exemplaren 4 exemplaren 2 exemplaren 2 exemplaren - veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier in de ontwerpfase: 3 exemplaren - geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, geactualiseerde coördinatiedagboek, postinterventiedossier en proces-verbaal van overdracht aan de aanbestedende overheid in de uitvoeringsfase: 3 exemplaren De reproductiekosten voor bijkomende papieren exemplaren of CD s/dvd s kunnen bijkomend worden aangerekend tegen volgend tarief (exclusief btw zonder onderscheid voor zwart-wit of kleurendruk): Pagina A4: Pagina A3: Blad groter formaat (planafdruk): CD of DVD: 0,15 EUR / stuk 0,25 EUR / stuk 2,50 EUR / m2 15,00 EUR / stuk Bijzondere eisen worden gesteld aan de opmaak van bestanden voor tekeningen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de systematische opbouw van het databestand aangaande het Pagina 14 van 120

15 provinciaal patrimonium. - Indien de aanbestedende overheid beschikt over plans en opmetingen van gebouwen en terreinen worden deze uitsluitend ter beschikking gesteld op data-cd in het originele Autocad.dwg formaat. Alle elementen van de terreinopmeting refereren aan het Lambert coördinatenstelsel. Dit met het oog op het later verder verwerken van de tekeningen en het eventueel gebruik van andere programma s zoals Gis, terreinmodelling, enz. - Bijkomende eisen kunnen bij uitvoering worden gesteld aan de opmaak van het bouwtechnisch tekenwerk : referentiestructuur, gebruik van layers, maateenheden, enz. - Aangaande het gebruik van layers gelden volgende bepalingen: - er zijn twee groepen objectlagen, de gebouwgebonden basislagen en de informatieve basislagen. - de opdeling in lagen is verplicht te gebruiken voor zowel de interne als de externe medewerkers (vervangt vorige structuur opgemaakt aan de hand van sfb objecten. de numerieke codes verzekeren een zekere continuïteit met de reeds opgemaakte tekeningen bestaande toestand). - alle basislagen kunnen optioneel worden opgesplitst in functie van de behoefte van de gebruiker, door achteraan de numerieke code informatieve tekst toe te voegen. het verder opdelen van de lagen gebeurt door achtereenvolgens de functie, het materiaal en de occasionele toestand te beschrijven (zie suggesties naar uitbreiding van de basislagen). - het is mogelijk de gestandaardiseerde lagen te importeren in uw tekening door gebruik te maken van een script dat op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij : Johan Van de Velde, hoofdtekenaar DIN (Tel ). Alle tekeningen dienen steeds met bovenstaande richtlijnen opgesteld te worden. Enige uitzondering hiervoor wordt gemaakt voor de in te dienen visie bij offerte. Pagina 15 van 120

16 Basislayers gebouwen (verplicht te gebruiken) : Object / Layer Beschrijving lagen Gebouwgebonden basislagen 210_Constructie Dragende constructie zoals fundering, palen, muren, kolommen, prefab elementen, vloeren, trappen,, uitgevoerd in metselwerk, beton, staal, 220_Invulwand Niet dragende wanden of constructie in metselwerk, gyproc, hout, 270_Dak Alle dragende en niet dragende dakelementen in steen, hout, metaal, isolatie, 310_Buitenschrijnwerk Buitenschrijnwerk zoals ramen,deuren, gordijngevels, 320_Binnenschrijnwerk Binnenschrijnwerk zoals deuren, trappen, balustrades, 500_Techniek Technische installaties zoals sanitair, riolering, verwarming, elektriciteit, databekabeling, beveiliging, 500_Data Communicatie- en veiligheidsvoorzieningen 500_Elek_HS Elektriciteitsleidingen, hoogspanning 500_Elek_LS Elektriciteitsleidingen, laagspanning 500_Gas Gasleidingen 500_HVAC Verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties 500_Kabelgoot Kabelgoten 500_KoudWater Koud water leidingen 500_Lift Liften, roltrappen, _Noodverlichting Noodverlichting 500_Riool_fecaliën Riolering afvoer van fecaliën (toiletten) 500_Riool_regenwater Riolering regenwater- en oppervlaktewaterafvoer 500_Riool_vuilwater Riolering afvoer van afvalwater (uitgezonderd toiletten) 500_Sanitair Sanitaire toestellen 500_WarmWater Warm water leidingen 700_Meubilair Meubilair, vast en verplaatsbaar 900_Omgeving Omgeving van het gebouw, buitenaanleg. _Arcering _Aslijn _Hulplijn _Infolijn _Tekst _Maten _Planblad _Xref 210_beton 210_metselwerk 210_staal 210_trap_staal 320_trap_hout _Tekst_2 _Arcering_gevel _Arcering_metselwerk _Hulplijn_opmeting Informatieve basislagen Arceringen (muren, gevels) Aslijnen Hulplijnen Infolijnen Tekst Maatlijnen Planblad (kader), vignet (titelblad) Laag voor gekoppelde externe bestanden Suggesties naar uitbreiding van de basislagen Dragende elementen in beton Dragende muren in metselwerk Dragende elementen in staal Trappen in staal Houten trappen Teksten 2.5 mm hoog Arcering muren gevel Arcering muren in metselwerk Hulplijnen ten behoeve van de opmeting Pagina 16 van 120

17 Deel 2 - Onderdelen van de dienstenopdrachten ONTWERPOPDRACHT - VOORSTUDIES Omschrijving DOEL De voorstudies hebben tot doel: - Definitief bepalen van haalbaarheid, wenselijkheid, omvang (scope) van het project; - Het bepalen van functionele, technische, economische, en andere criteria en randvoorwaarden alsook het eisenprogramma - Het opmaken van een structuur- of masterplan met fasering in tijd en ruimte. In deel 3 zijn alle inhoudelijke gegevens aangaande het project waarover de aanbestedende overheid bij publicatie van dit bestek beschikt verzameld. Alles wat aan gegevens ontbreekt en toch nodig is voor de aanpak van de studieopdracht, vormt het voorwerp van de voorstudie. FASERING De voorstudie vormt een afzonderlijke fase van de studieopdracht. Deze wordt afgesloten met de aanvaarding door de aanbestedende overheid van het eindrapport. De aanbestedende overheid kan de resultaten gebruiken bij de besluitvorming over het verdere verloop van het project. De aanbestedende overheid kan beslissen: 1. Het project te beëindigen: in dat geval eindigt de studieopdracht met betaling van de contractuele vergoeding voor de geleverde en aanvaarde diensten in deze fase, zonder verdere vergoeding voor kosten, zonder winstderving en dergelijke; 2. Het project geheel of gedeeltelijk te realiseren en zelf als bouwheer op te treden: in dat geval gaat een volgende fase van de studieopdracht in uitvoering; Aard van de overeenkomst De honorering van de voorstudies wordt afzonderlijk in de inventaris van dienstprestaties voorzien. De aanrekening gebeurt globaal en forfaitair, door de inschrijver te bepalen in functie van de te leveren prestaties Diverse studies Omschrijving Een uitgewerkt voorstel met beschrijving van de verschillende te verrichten (voor)onderzoeken en/of analyses, de te volgen modus operandi en de wijze waarop de resultaten aan de betrokken instanties voorgelegd zullen worden, zal onderdeel uitmaken van de visienota zoals die door de inschrijver bij zijn offerte gevoegd wordt. Bij toewijzing worden de door de inschrijver opgegeven studies integrerend deel van de ontwerpopdracht. Bemerk: de helderheid en de ernst van de visie van de inschrijver vormen tevens het eerste gunningscriterium voor de toewijzing van de opdracht. Toepassing De studies hebben betrekking op de totaliteit van het project. Aard van de overeenkomst Vergoeding inbegrepen in Vergoeding inbegrepen in Ontwerpopdracht - voorstudies Ontwerpopdracht - Masterplan / structuurplan Omschrijving Pagina 17 van 120

18 Het masterplan omvat opmaken van een globaal plan van aanpak voor toekomstig beheer en ontwikkeling van de beschouwde terreinen, infrastructuur, gebouwen, uitrusting. Het plan omvat minstens: - analyse van bestaande toestanden, eisen en verwachtingen, randvoorwaarden; - synthesenota met ontwerpprincipes, globaal concept, wijze van toepassing; - ruimtelijk en structureel plan met aanduiding van realisatieschema en fasen; - tijdschema - meerjarenplanning investeringen, beheerskosten Het masterplan omvat tevens het uitwerken van een voorontwerp voor het volledige programma van eisen. - de restauratie en renovatie van de bestaande loods (buitengevel, dak, vloer, buitenschrijnwerk, ) - realisatie van de verschillende (depot)compartimenten (bv. box-in-box ) - de binnen afwerking inclusief vaste inrichting, inrichting van het depot en wettelijke signalisatie - De technische installaties - De ontmantelingswerken (afbraakwerken, ontmanteling, asbestverwijdering indien van toepassing) - Buitenaanleg en omgevingsaanleg - Grondwerken en rioleringswerken - Deze lijst is niet-limitatief; alle werken die uit te voeren zijn in kader van het project dienen te worden voorzien, tenzij anders vermeld. Voor dit (voor)ontwerp zullen de nodige vooronderzoeken moeten gebeuren, zoals onder meer: - een stabiliteitsonderzoek (vooral ter hoogte van de poorten) naar de stevigheid en draagkracht van de structuur, alsook naar de trillingen en schokken tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. - een bouwfysische en installatietechnische studie met (dynamische)simulaties voor het masterplan enerzijds en voor de fasering anderzijds - een depotinrichtingsplan met calculatie oppervlaktes en volumes, gebaseerd op prospectie van de leveranciers van gestandaardiseerde opslagtypen De verschillende onderdelen en specialiteiten die samen één geheel vormen, worden afzonderlijk beschreven onder basisopdracht. - algemene coördinatie (cfr art ), - architectuuropdracht (cfr. art ), - Structuren en stabiliteit (cfr. art ), - Technische installaties (cfr. art ), - Bouwfysica en gebouwsimulatie (cfr. art ) In het masterplan wordt tevens bekeken welke fasering in tijd en ruimte mogelijk is, alsook wat de impact is van een gefaseerde uitvoering op de verschillende domeinen (architectuur, stabiliteit, technische installaties, bouwfysica, ). De besluitvorming omtrent fasering zal voornamelijk bepaald worden door: - het beschikbare budget - de evolutie van de depotnoden in de Provincie - de beide ontwerpprincipes - specifiek de risico s voor het erfgoed dat al aanwezig zal zijn na Fase 1. Hierdoor moeten misschien de meest risicovolle bouwwerkzaamheden (b.v. risico op brand, fysische krachten (trillingen, schokken, instorting), verontreiniging (stof) en water (lekkages)) eerst naar voor geschoven worden. Toepassing De studies hebben betrekking op de totaliteit van het project. Aard van de overeenkomst Pagina 18 van 120

19 Vergoeding inbegrepen in Vergoeding inbegrepen in Ontwerpopdracht - voorstudies ONTWERPOPDRACHT BASISOPDRACHT Algemene omschrijving De basisopdracht omvat de gewone opdracht aangaande ontwerp en controle op de uitvoering van de werken. De verschillende onderdelen en specialiteiten die samen één geheel vormen, worden hierna afzonderlijk beschreven: Algemene coördinatie Architectuuropdracht Structuren en stabiliteit Technische installaties Bouwfysica en gebouwsimulatie Aard van de overeenkomst De hierna beschreven prestaties vormen één gehele opdracht, uit te voeren door de dienstverlener die daartoe gekwalificeerd of georganiseerd is zoals bepaald in art. Art. 67, 68 en 72 - Kwalitatieve selectie. De erelonen worden berekend als een globaal percentage van de kostprijs van de werken Algemene coördinatie Omschrijving De coördinator vertegenwoordigt de aanbestedende overheid en is belast met de organisatie van en toezicht op de uitvoering van de diverse studies zoals beschreven in de onderhavige opdracht. Tenzij de dienstverlener dit uitdrukkelijk anders bepaalt, zal deze taak worden uitgevoerd door de architect die belast is met de architectuuropdracht volgens art Deze deelopdracht omvat volgende stadia: LCCA Life Cycle Cost Analysis (LCCA) met weergave van total cost of ownership : wordt gehanteerd om de totale kost over de levenscyclus van het project te analyseren, waarbij alle in- en uitgaande kasstromen (voor wat betreft onderhoud, verbruik, levensduur materialen ) tegen elkaar afgewogen worden. De coördinator maakt Life Cycle Cost Analyses op die worden gebruikt als instrument om verantwoorde keuzes te maken die betrekking hebben op diverse aspecten van het project, en dit in elke fase van het traject (voorontwerp, ontwerp/uitvoeringsontwerp, uitvoering). Dit dient onder andere toegepast te worden bij installaties in gebouwen en bouwmaterialen. PROGRAMMA VAN EISEN De coördinator zorgt voor de redactie van het volledige programmadossier eventueel overeenkomstig de procedure bepaald door de subsidiërende overheid. De aanbestedende overheid deelt bij deze eerste besprekingen het totaalbedrag mee dat zij zich voorstelt te besteden, de coördinator deelt dit budget mee aan alle deelnemende partijen. VOORONTWERP De coördinator verzamelt de beschrijvende nota s en beknopte ramingen en planningen van de diverse studieonderdelen en integreert deze in een globale raming en planning. Indien nodig stelt hij de deelnemende partijen op de hoogte van overschrijdingen en/of conflicten en organiseert hij het doorvoeren van de nodige aanpassingen. ONTWERP De coördinator verzamelt de verschillende besteksonderdelen en voegt deze samen tot één of meerdere bestekken, verzamelt de gedetailleerde ramingen en planningen van de diverse studieonderdelen en integreert deze in een globale raming en planning voor de totaliteit der werken. Pagina 19 van 120

20 Indien nodig stelt hij de deelnemende partijen op de hoogte van overschrijdingen en/of conflicten en organiseert hij het doorvoeren van de nodige aanpassingen. AANBESTEDING De coördinator organiseert het onderzoek van de offertes en bundelt de verschillende verslagen, omvattende: o administratief nazicht; o rekenkundig nazicht; o technisch nazicht; o rangschikking van de conforme offertes na toepassing van eventuele correcties; o besluit met advies aan de aanbestedende overheid; CONTROLE VAN DE WERKEN De coördinator: o zal bij de aanvang der werken een coördinatievergadering leiden, met het doel te komen tot een algemene planning, rekening houdend met de vastgestelde uitvoeringstermijn; o bewaakt de uitvoeringsplanning; o stelt een planning op voor het afleveren van de uitvoeringstekeningen en uitvoeringsdocumenten rekening houdend met de uitvoeringsplanning. o organiseert de regelmatige werfvergaderingen, roept de noodzakelijk geachte personen op, leidt de vergaderingen, zorgt voor de verdeling van het verslag en waakt erover dat de besproken punten worden gerealiseerd. Dit alles gebeurt steeds in nauw contact met de aanbestedende overheid; o meldt (desgevallend) onverwijld het in gebreke blijven van de aannemer(s) en adviseert de aanbestedende overheid i.v.m. het opmaken van eventuele, bijbehorende processen-verbaal; o adviseert de aanbestedende overheid i.v.m. de gebeurlijke schorsingen en hervattingen van de werken. BETALINGSAANVRAGEN De coördinator is belast met het nazicht van de vorderingsstaten en de eindafrekening en de bijbehorende schuldvorderingen met inbegrip van de controle op de uitgevoerde hoeveelheden, eenheidsprijzen, prijsherzieningen, rekenkundige bewerkingen en uitvoeringstermijnen. De coördinator zal telkens ter zake na het nazicht een verslag opstellen. Algemeen wordt onderstaande procedure gevolgd. De ontwerper zal in zijn bestekken voor opdrachten van werken onderstaand tekstvak integraal overnemen: Pagina 20 van 120

België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2017/S Aankondiging van een opdracht.

België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2017/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226737-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2017/S 112-226737

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT)

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK Bestek Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) Voor (Opdrachtgever) (DATUM) INHOUDSTAFEL DEEL I. OPDRACHT... 3 I.I OPDRACHTGEVER...

Nadere informatie

BESTEK in het kader van de Oproep WinVorm, voor het

BESTEK in het kader van de Oproep WinVorm, voor het OW BESTEK in het kader van de Oproep WinVorm, voor het project nr de volledige studieopdracht voor xxxx studies/inrichtingsplannen/masterplannen Bestek voor een dienstenopdracht - Aanstelling van een ontwerper

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek Mol - provinciaal domein Zilvermeer - veilige oversteek Zilvermeerlaan - ontwerpopdracht VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Koningin

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

BESTEK in het kader van de Oproep WinVorm, voor het

BESTEK in het kader van de Oproep WinVorm, voor het OW BESTEK in het kader van de Oproep WinVorm, voor het project nr de volledige studieopdracht voor xxxx investeringsproject Bestek voor een dienstenopdracht - Aanstelling van een ontwerper - in het kader

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER

OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER Tussen de KERKFABRIEK SINT-ANDRIES, p/a Sint-Andriesstraat 5, te 2000 Antwepren enerzijds, voor wie optreden, Dhr. De Bruyn Jos, Voorzitter Dhr. Robeyns, Michel, Secretaris

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder Bestek STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJZONDER BESTEK SELECTIEFASE NR GCMBK0901

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48486-2014:text:nl:html België-Moerbeke: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2014/S 030-048486 Aankondiging van

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek voor selectiefase VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR DE VERBOUWING VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF, KROONLAAN 12 TE 1050 BRUSSEL (ELSENE), EN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik

13 juli 2016 SELECTIELEIDRAAD. Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik SELECTIELEIDRAAD Ontwikkeling, bouw, exploitatie en onderhoud kinderopvang 0-3 jaar en ruimtes voor gedeeld gebruik Egied Segerslaan 29-31, 2610 Wilrijk 1 / 9 1. Selectie van de Kandidaten 3 2. samenstelling

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Zijn er plannen en foto s beschikbaar? 2. Kan er in deze fase van de wedstrijd een plaatsbezoek gepland

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

BEHANDELING AS BUILT DOSSIER

BEHANDELING AS BUILT DOSSIER BEHANDELING AS BUILT DOSSIER Revisie STCO 2016 04 08 ALGEMEEN Het dossier wordt opgesteld en bewaard per opdracht. Sinds 2012 vragen we het dossier digitaal op, met het oog op betere informatiedeling en

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Brasschaat - Sportcentrum Peerdsbos - verplaatsen van een sportveld in kunstgras en uitbreiden van een parking OPEN AANBESTEDING

Brasschaat - Sportcentrum Peerdsbos - verplaatsen van een sportveld in kunstgras en uitbreiden van een parking OPEN AANBESTEDING Bestek Brasschaat - Sportcentrum Peerdsbos - verplaatsen van een sportveld in kunstgras en uitbreiden van een parking OPEN AANBESTEDING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers

Inhoudstafel. Het project: een proces Interne controle conform het Gemeentedecreet De samenstellers Wegenwerken en rioleringen Inhoud Inhoudstafel Inleiding Wegen en rioleringen: een basistaak van de gemeente Goed beheerd is half gewonnen Een wegen- en rioleringsproject De aanleiding voor een project

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie