Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo."

Transcriptie

1 Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. De eigen bijdrage heeft twee hoofddoelen: 1. Uitvoering geven aan de Kanteling, zoals beschreven in het Wmo beleidsplan Het gaat bij deze doelstelling om het benutten van de eigen kracht van klanten. Zij moeten ook nadenken of ze zelf ondersteuning kunnen regelen of organiseren. 2. Betaalbaar houden van de verstrekking van Wmo-voorzieningen De klanten die de financiële ruimte hebben om bij te dragen aan de kosten van de voorziening moeten dit ook doen. Het proces is begonnen met een startnotitie (vastgesteld op 10 april 2012) waarin een aantal vragen gesteld zijn, die inzicht geven in de mogelijkheden om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. In de Discussienotitie inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo zijn de vragen uit de startnotitie beantwoord. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de discussienotitie (3 juli 2012) een aantal richtinggevende uitspraken gedaan: - Zoveel mogelijk van de werkzaamheden voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage laten uitvoeren door het CAK Het CAK wordt betaald door het rijk. Het rijk past hiervoor een korting op de rijksmiddelen toe. Deze korting wordt ook toegepast op de rijksuitkering van de gemeente Winsum. Er zijn voor de gemeenten geen verdere kosten verbonden aan werkzaamheden die het CAK voor de gemeenten uitvoert. Gemeenten zijn verplicht om het CAK de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te laten uitvoeren. Daarnaast kan het CAK gemandateerd worden om het inkomensafhankelijk eigen aandeel uitvoeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke afhandeling en bezwaarschriften. - De eigen bijdrage gaat alleen gelden voor nieuwe aanvragen - Meer inzicht geven in: o de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis 1

2 o de kosten voor het uitvoeren van het inkomensafhankelijk eigen aandeel door de gemeente Winsum Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om: Het college de opdracht te geven de maatregelen omtrent de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijke eigen aandeel nader uit te werken en opnieuw voor te leggen aan de raad. De gemeenteraad heeft het college gevraagd drie scenario s uit te werken. Namelijk, een inkomensafhankelijk eigen bijdrage vragen vanaf 110%, 120% en 150% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. In deze notitie wordt eerst ingegaan op de regeling van het CAK om de eigen bijdrage op te leggen en niet te innen. Daarna gaan we in op de collectieve ziektekostenverzekering en het zelf uitvoeren van het inkomensafhankelijk eigen aandeel. Als derde worden een aantal aannames beschreven die gemaakt zijn om de verschillende scenario s te berekenen. Op basis van die aannames worden drie scenario s beschreven. Als laatste wordt een advies gegeven om 1 van de 3 scenario s uit te voeren. 1.1 Minimabeleid via het CAK Het CAK biedt een regeling aan waarbij gemeenten de eigen bijdrage wel kunnen opleggen, zonder deze te innen. In de discussienotitie werd ervan uitgegaan dat deze regeling juridisch correct is. Uit nader onderzoek blijkt dat de wettelijke grondslag voor deze regeling ontbreekt. We hebben de vraag of het minimabeleid van het CAK wettelijk is toegestaan ook voorgelegd aan Schulinck, Stimulansz en VWS. Schulinck en Stimulanz geven aan dat de regeling niet aansluit bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Daarin staat beschreven op welke vlakken de gemeenten beleidsvrijheid hebben. De regeling van het CAK valt daar niet onder. Via het CAK hebben we de vraag ook aan VWS gesteld. VWS heeft aangegeven dat het wel mogelijk is om gebruik te maken van de regeling van het CAK. Maar tot nu toe heeft VWS de stelling niet onderbouwd. Op basis waarvan geconcludeerd wordt dat het mogelijk is, wordt ons dus niet duidelijk. In de Wmo staat beschreven op welke punten gemeenten beleidsvrijheid hebben. Binnen de Wmo bestaan geen mogelijkheden om alleen de groepen met een laag inkomen te ontzien. Voor alle klanten moeten dezelfde regels gelden. 2

3 Omdat de wettelijke grondslag voor de regeling ontbreekt, kunnen we geen gebruik maken van de regeling van het CAK. In de drie scenario s is daarom rekening gehouden met de mogelijkheden die er wel zijn. Deze zijn ook beschreven in de discussienotitie die op 3 juli 2012 is vastgesteld. Gemeenten hebben beleidsvrijheid op de volgende drie onderdelen: - De hoogte van de eigen bijdrage tot 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. Dit is een vast bedrag van 18,-- voor ongehuwden en 25,80 voor gehuwden. Gemeenten mogen dit bedrag verlagen. - De stijgingscoëfficiënt van het inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage. Met een inkomen van meer dan 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum stijgt de maximale periode bijdrage met maximaal 15% van het verzamelinkomen. Gemeenten mogen de 15% naar beneden bijstellen. - De inkomensgrens voor gehuwden en ongehuwden, nog niet pensioengerechtigd of personen van pensioen gerechtigde leeftijd. Deze norm bepaalt vanaf welk punt klanten het inkomensafhankelijke deel van de eigen bijdrage gaan betalen. In het landelijk besluit maatschappelijke ondersteuning zijn deze bedragen op 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum vastgesteld. Gemeente mogen deze bedragen in gelijke mate wijzigen. We kunnen de bedragen dus bijvoorbeeld vaststellen op 150% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. De gemeente Winsum heeft in haar uitvoering van de Wet Werk en Bijstand gekozen voor het ontzien van chronisch zieken en gehandicapten. Via de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering van Menzis kan de eigen bijdrage vergoed worden. 1.2 Collectieve ziektekosten verzekering van Menzis De gemeente Winsum heeft een minimabeleid. In het minimabeleid wordt aan burgers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum een aantal regelingen aangeboden. Deze regelingen zijn gericht op bijzondere kosten die door mensen met een laag inkomen niet uit reguliere inkomsten betaald kunnen worden. De collectieve ziektekostenverzekering is zo n regeling. Burgers komen dus alleen in aanmerking voor deze verzekering als ze een inkomen hebben dat lager of gelijk is aan 110% van het sociaal minimum. Wanneer burgers in aanmerking komen voor deze regeling kunnen ze zich aanmelden bij Menzis (1 keer per jaar). Menzis biedt hen een collectieve ziektekostenverzekering aan met korting (collectiviteitskorting). Wanneer de klant kiest voor een aanvullend pakket, is deze ook verzekerd voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Om te zorgen dat mensen zich kunnen verzekeren tegen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage heeft SoZaWe een pakket ingekocht bij Menzis. Bij dit pakket horen een aantal 3

4 afspraken. Menzis zorgt voor de vergoeding van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan klanten. Ook de administratieve lasten worden door Menzis gedragen. De kosten voor het vergoeden van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden vervolgens door Menzis doorberekend aan SoZaWe. Deze kosten zouden anders uit de bijzondere bijstand worden betaald. Voor de klant is de vergoeding van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage onderdeel van zijn zorgverzekering. In de praktijk gaat het om afspraak tussen SoZaWe en Menzis over de administratieve afhandeling. De kosten voor het vergoeden van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden door SoZaWe betaald. 1.3 De kosten voor het uitvoeren van het inkomensafhankelijk eigen aandeel In deze alinea wordt beschreven met wat voor financiële consequenties rekening gehouden moet worden, als de gemeente Winsum het inkomensafhankelijk aandeel zelf uitvoert. Het Inkomensafhankelijk aandeel is van toepassing bij financiële tegemoetkomingen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij (grote) woningaanpassingen. Het doel en de uitwerking van het inkomensafhankelijk eigen aandeel is vergelijkbaar met de eigen bijdrage. Het gaat om een bijdrage aan de kosten van een individuele voorziening. In de beantwoording van vragen rondom de Discussienotitie is al een schatting gegeven van de kosten die de gemeente Winsum zal maken voor uitvoering van het inkomensafhankelijk eigen aandeel. Met een handeling van 5 a 10 minuten kan het inkomensafhankelijke eigen aandeel berekend worden. Dit is niet anders dan bij de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Na het berekenen blijft de gemeente verantwoordelijk voor het aanpassen en bijhouden van veranderingen van het inkomensafhankelijke eigen aandeel. Dit kan resulteren in een aantal extra werkzaamheden voor het Wmo-loket en extra handelingen voor de klant. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld: 4

5 Uitvoering Wmo loket: - Jaarlijks aanpassen inkomensafhankelijk eigen aandeel - Berekenen en voorschieten WTCG 1 korting Klant - zelf aanleveren van inkomensgegevens - een extra instantie voor de afhandeling van het eigen aandeel Het zelf uitvoeren van het inkomensafhankelijke eigen aandeel levert voor het Wmoloket meer werk op dan wanneer het CAK dit doet. Naast de feitelijke uitvoering moet er nog steeds worden afgestemd met het CAK zodat de maximale periode bijdrage niet wordt overschreden. Daarnaast heeft de klant (die vaak meer dan 1 voorziening heeft) te maken met twee instanties in plaats van één. Het zou klantvriendelijker zijn om één uitvoerder te hebben voor het eigen aandeel en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het uitvoeren van het inkomensafhankelijk eigen aandeel brengt werkzaamheden met zich mee. De hoeveelheid werkzaamheden zijn te beperken door zoveel mogelijk voorzieningen in natura of via een PGB te verstrekken. Hierop is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing en geen eigen aandeel. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Als we minder financiële tegemoetkomingen toekennen, worden er ook minder werkzaamheden verricht. 1 De WTCG Korting is een korting voor de klant op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 5

6 Conclusie: Het is niet mogelijk om de kosten voor het zelf uitvoeren voor het inkomensafhankelijk eigen aandeel beter inzichtelijk te maken dan de schatting die is gegeven in de toezeggingen van De uitvoering van het eigen aandeel wordt slechts in enkele gevallen door gemeenten zelf gedaan. De ervaringen van deze gemeenten verschillen. Hierdoor kan er geen overduidelijke conclusie worden getrokken. De daadwerkelijke kosten worden pas echt inzichtelijk als de gemeente Winsum het inkomensafhankelijk eigen aandeel zelf uitvoert. Op dit moment is het mogelijk het inkomensafhankelijk eigen aandeel uit te laten voeren door het CAK. Aan deze mogelijkheid zijn geen extra kosten verbonden. Het CAK handelt ook de inkomensafhankelijke eigen bijdrage af. Afhandeling door het CAK voorkomt fouten in de berekening, en misverstanden tussen de gemeente en het CAK. Advies: de uitvoering van het inkomensafhankelijk eigen aandeel mandateren aan het CAK - De regelingen voor het inkomensafhankelijk eigen aandeel en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zijn gelijk - De gemeente Winsum loopt geen risico met betrekking tot de kosten voor de uitvoering - Het Wmo-loket wordt niet belast met extra regels en richtlijnen voor de uitvoering - De klanten hebben voor de eigen bijdrage en het eigen aandeel te maken met één instantie 6

7 2. De scenario s De gemeenteraad van Winsum heeft het college gevraagd om drie scenario s uit te werken voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het eerste scenario heeft betrekking op het vragen van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan alle klanten van de Wmo. Tot 110% van het verzamelinkomen op het sociaal minimumkomen de minima in aanmerking voor bijzondere bijstand en de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis. In het tweede scenario wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd vanaf 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. De regeling ontziet niet alleen de minima maar ook andere lagere inkomensgroepen. In het derde scenario worden niet alleen de minima, maar ook de lagere en middeninkomens ontzien. In dit scenario wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd vanaf 150% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. Bij de uitwerking van de 3 scenario s wordt inzicht gegeven in de kosten en baten van elk scenario. Om een reële schatting te geven worden een aantal aannames gedaan. Deze aannames worden hieronder beschreven. 2.1 Aannames Inkomensgegevens Een schatting van de baten van een eigen bijdrage voor de gemeente Winsum vereist inzicht in de inkomens van de klanten van de Wmo. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor alle klanten, maar wel voor degene die gebruik maken van Hulp in het huishouden (vanaf nu HH). Door middel van een aantal aannames kan worden bekeken of de gegevens voor klanten die gebruik maken van HH vergelijkbaar zijn met die voor overige voorzieningen. Zowel in het BMC rapport Bezuinigingen binnen de Wmo als bij het CBS zijn (schattingen van) inkomens gegevens te vinden. Uitgaande van deze bronnen maken wij een eerste Aanname: Aanname 1: tussen de 30%-50% van onze klanten heeft een inkomen boven de 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. De inkomensgegevens van de klanten die gebruik maken van HH zijn bekend. Ongeveer 40% van deze klanten had in 2011 een inkomen boven 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. Deze gegevens worden gebruikt om een schatting te kunnen maken van de kosten en baten in alle drie scenario s. 7

8 Baten Een tweede variabele zijn de baten. In de discussienotitie is te lezen dat er 3 mogelijke bronnen zijn om een schatting van de inkomsten te kunnen maken. Het BMC rapport Bezuinigingsmogelijkheden binnen de Wmo, de gemeente Groningen en de gemeente Eemsmond. De schattingen lopen uiteen van ,-- tot ,-- Aanname 2: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage levert ,-- tot ,-- op De inkomsten op basis van de berekeningen liggen na drie jaar tussen ,-- en ,-- bij respectievelijk 100 en 150 klanten. Bij deze schatting is rekening gehouden met de volgende feiten: - Niet alle klanten betalen de maximale periode bijdrage - Er zit overlap in voorzieningen Niet iedereen betaalt de maximale periode bijdrage. Het is mogelijk hiervoor te corrigeren door te kijken naar wat de baten zouden zijn geweest, als alle klanten de maximale periode bijdrage zouden betalen, en wat er daadwerkelijk door het CAK aan de gemeente wordt afgedragen. Berekening max. periode bijdrage HH ,-- Afdracht CAK ,-- 2 Het CAK draagt ongeveer 78% af van wat de baten zouden zijn als alle klanten de maximale periode bijdrage zouden betalen. Met deze factor moeten we dus ook rekening houden wanneer we kijken naar de inkomsten. Aanname 3: Om een reële schatting te geven gaan we uit van 78% van de berekende maximale inkomsten Het gemiddeld aantal voorzieningen per klant is 1,7. Er is bijna 60% overlap in voorzieningen. Niet iedereen die een voorziening aanvraagt zal dus de (gehele) inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Een groot deel van onze voorzieningen bestaan uit HH waarvoor al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt. Door middel van de volgende aanname kunnen we corrigeren voor de overlap. Aanname 4: We ontvangen maar in 40% van de gevallen de gehele inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor nieuwe voorzieningen Aantal klanten en voorzieningen 2 Dit bedrag is afkomstig uit de Wmo-monitor. De daadwerkelijke inkomsten kunnen iets hoger of lager uitvallen doordat er sprake is van afrekeningen, te late betalingen etc. 8

9 In de discussienotitie is al genoemd dat er regels zijn rondom de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dat betekent ook dat niet alle klanten te maken krijgen met de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De gebruikers van Hulp in het huishouden hebben al te maken met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor gebruikers met een rolstoel en kinderen is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage niet toegestaan. Zoals in de discussienotie is beschreven heffen weinig gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de regiotaxi. De regiotaxi (ook wel collectief vraagafhankelijk vervoer of Wmo-taxi) is een vervoersvoorziening. Om met de regiotaxi te kunnen reizen heeft men een regiotaxipas nodig. Deze wordt door het Wmo-loket verstrekt. De klant wordt thuis opgehaald en naar hun bestemming gebracht. Voor klanten met een regiotaxipas is het openbaar vervoer of eigen vervoer geen oplossing. De regiotaxi vraagt een bijdrage van de klant die vergelijkbaar is met die van het regulier openbaar vervoer. Er wordt dus al een bijdrage gevraagd. Daarnaast wordt het gebruik van de regiotaxi per rit gefactureerd. De kosten van de voorziening zijn variabel. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is daarom moeilijk te berekenen. Dit houdt in dat op dit moment het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage op de regiotaxi organisatorisch onwenselijk en onuitvoerbaar is. Aanname 5: Er wordt (voorlopig) geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd voor de regiotaxi. Wanneer de regiotaxi niet wordt meegeteld, zijn er in 2011 nog 150 voorzieningen toegewezen waarvoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage kan worden gevraagd. De verwachting is dat met de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de Kanteling, het aantal toekenningen ten opzichte van het aantal aanvragen zal dalen. Meer klanten kiezen voor een andere oplossing. In deze schatting gaan we uit van voorzieningen per jaar waarbij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing is. Aanname 6: We verstrekken nieuwe voorzieningen per jaar waarop de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing is. Berekening Voor de berekening zijn de inkomensgegevens van de 263 klanten die gebruik maken van HH gebruikt. Deze gegevens zijn omgerekend naar een fictief scenario van 100 en 150 personen die een nieuwe voorziening aanvragen. Voor deze groepen is de maximale periode bijdrage te berekenen. Dat is voor alle personen in de verschillende gezinssamenstellingen en inkomensgroepen berekend. Daarna is gecorrigeerd voor het niet betalen van de maximale periode bijdrage en de overlap in voorzieningen. De uitkomst van deze berekeningen is te zien in de uitwerking van de scenario s. De berekeningen zijn te vinden in de bijlage. 9

10 2.2 Scenario 1: 110% Scenario 1 omvat de keuze om aan alle klanten een eigen bijdrage te vragen. Tot 110% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum komen klanten in aanmerking voor bijzondere bijstand en de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis. De kosten en baten zijn een belangrijk onderdeel van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het is voor onze klanten van wezenlijk belang om te weten hoe de regeling in elkaar zit. In tabel 1 worden de gevolgen voor de klanten van de Wmo overzichtelijk weergegeven. De eigen bijdrage kan niet hoger zijn dan de kosten van de voorziening. De onderstaande tabel geeft aan wat mensen maximaal betalen. Tabel 1: Gevolgen voor klanten, scenario ongehuwd 65+ Ongehuwd 65- gehuwd 65+ gehuwd Verzamelinkom en < 110% 234,-- per jaar, 234,-- per jaar, 335,40 per 335,40 per vergoeding vergoeding jaar, jaar, vergoeding dmv. dmv. vergoeding dmv. Bijzondere Bijzondere dmv. Bijzondere bijstand of bijstand of Bijzondere bijstand of Menzis Menzis bijstand of Menzis Menzis Verzamelinkom en 110% - 120% 234,-- per jaar 234,-- per jaar 335,40 per 335,40 per jaar jaar Verzamelinkom en > 120% 234,-- per jaar 234,-- per jaar 335,40 per 335,40 per + 15% van het + 15% van het jaar + 15% van jaar + 15% van inkomen boven inkomen boven het inkomen het inkomen , ,-- boven boven , ,-- In de onderstaande tabel is af te lezen wat de verwachte baten zijn in scenario 1 bij 100 tot 150 klanten. 10

11 Tabel 2: Baten, scenario 1 110% Innen bij alle klanten Baten inkomensafhankelijke eigen ,-- tot ,-- bijdrage 3 Stijging kosten SoZaWe Bijzondere bijstand ,-- tot ,-- Totaal per jaar ,-- tot ,-- Na 3 jaar, per jaar ,-- tot ,-- Tabel 3: Structurele kosten Kosten uitvoering SoZaWe ,-- Kosten uitvoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo-loket ,-- Totaal ,-- De baten zijn berekend op basis van de inkomensgegevens van klanten die gebruik maken van Hulp in het huishouden. De berekeningen zijn te vinden in de bijlage. Wanneer de gemeenteraad van Winsum kiest voor scenario 1 zullen de opbrengsten variëren tussen de ,-- en ,-- per jaar. Voor bijzondere bijstand worden extra kosten gemaakt. Een aantal klanten zal voor hun nieuwe voorziening bijzondere bijstand aanvragen. Deze kosten worden geschat op 5.600,-- tot 8.400,-- per jaar. Omdat de eigen bijdrage voor nieuwe aanvragen gaat gelden, nemen de baten jaarlijks toe. In het eerste jaar zal de eigen bijdrage lager uitvallen dan voorgerekend. Voorzieningen worden door het hele jaar aangevraagd. In het tweede jaar zullen de baten hoger uitvallen dan voorgerekend. Na 3 jaar wordt het maximum ongeveer bereikt. Iedereen betaalt dan een eigen bijdrage of heeft voor de maximale termijn de eigen bijdrage betaald. De structurele kosten voor de uitvoering van de eigen bijdrage hebben betrekking op de werkzaamheden die extra uitgevoerd moeten worden. De kosten zijn inzichtelijk gemaakt, maar de tijdsinvestering wordt voorlopig opgevangen binnen de bestaande formatie. 3 Voor een reële schatting is gecorrigeerd voor een lagere afdracht dan de maximale periode bijdrage (factor van 0.78) en de overlap in voorzieningen (factor van 0.4) 11

12 Wanneer wordt gekozen voor scenario 1 wordt goed gebruik gemaakt van de financiële ruimte die de Wmo biedt. Het scenario sluit aan bij de huidige regeling voor de voorziening HH, die al een aantal jaren toegepast wordt. Voordelen scenario 1: Financieel: - Baten tussen: ,-- en ,-- - Financiële ruimte Wmo wordt maximaal benut Inhoudelijk: - Transparant beleid - Minima worden ontzien - Regeling HH wordt uitgebreid naar andere producten - Eigen verantwoordelijkheid klant wordt benadrukt Nadelen scenario 1: Financieel: - Extra kosten voor uitvoering Inhoudelijk: - Extra werkzaamheden Wmo loket en SoZaWe - Klant onvriendelijk voor minima 12

13 2.3 Scenario 2: 120% In dit scenario wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage geïnd bij klanten die een verzamelinkomen hebben dat hoger is dan 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. In tabel 3 worden de gevolgen voor de klanten van de Wmo overzichtelijk weergegeven. De eigen bijdrage kan niet hoger zijn, dan de kosten van de voorziening. De onderstaande tabel geeft aan wat mensen maximaal betalen. Tabel 4: Gevolgen voor klanten, scenario ongehuwd 65+ Ongehuwd 65- gehuwd 65+ gehuwd Verzamelinkom en < 120% 0,-- per jaar 0,-- per jaar 0,-- per jaar 0,-- per jaar Verzamelinkom en > 120% is 15% van het is 15% van het is 15% van het is 15% van het inkomen boven inkomen boven inkomen boven inkomen boven , , , ,-- In scenario 2 worden meer klanten ontzien. Het gaat dan om de minima en lagere inkomensgroepen. Ongeveer 60% van onze klanten betaalt in dit scenario geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Alleen de inkomensgroepen boven de 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum worden belast. De baten van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden opgebracht door 40% van de klanten met een relatief hoog inkomen. Als er één klant uit de hogere inkomensgroepen wegvalt, heeft dit al invloed op de baten. Daar staat tegenover dat de gemeente dan ook geen kosten maakt voor deze klanten. In tabel 5 is te zien wat de financiële consequenties zijn. 13

14 Tabel 5: Baten, scenario 2 120% Innen vanaf 120% Baten inkomensafhankelijke eigen ,-- tot ,-- bijdrage 4 Kosten SoZaWe Bijzondere bijstand 0,-- Verminderde kosten bijzondere bijstand ,-- HH 5 Inkomstenderving HH ,-- Totaal per jaar ,-- tot ,-- Na 3 jaar, per jaar 4.000,-- tot ,-- Tabel 6: Structurele kosten Vermindering kosten uitvoering SoZaWe 6.300,-- Kosten uitvoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo-loket ,-- Totaal 1.800,-- Wanneer de gemeenteraad van Winsum kiest voor scenario 2 levert de eigen bijdrage pas op termijn geld op. De geschatte kosten bedragen ,-- tot ,-- in het eerste jaar. Dit wordt primair veroorzaakt door de inkomstenderving bij HH. De inkomsten lopen jaarlijks op terwijl de kosten gelijk blijven. Na 3 jaar levert de eigen bijdrage naar schatting 4.000,-- tot ,-- op. Klanten hoeven geen bijzondere bijstand aan te vragen, want er wordt pas een eigen bijdrage gevraagd vanaf 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. De kosten voor bijzondere bijstand voor nieuwe voorzieningen verdwijnen dus. Ook voor de minima die nu gebruik maken van HH verdwijnt de eigen bijdrage. De sociale dienst hoeft ook geen bijzondere bijstand uit te betalen. Dit scheelt voor SoZaWe naar schatting ,-- op jaarbasis. 4 Voor een reële schatting is gecorrigeerd voor een lagere afdracht dan de maximale periode bijdrage (factor van 0.78) en de overlap in voorzieningen (factor van 0.4) 5 In werkelijkheid bedragen de kosten van SoZaWe ongeveer ,-- 14

15 Aan de andere kant wordt de geinde eigen bijdrage voor klanten van HH minder. Niet alleen de klanten met een laag inkomen hoeven het basisbedrag ( 18,-- & 25,80) niet te betalen, maar alle klanten worden ontzien. De inkomstenderving voor de totale eigen bijdrage van klanten die gebruik maken van HH bedraagt naar schatting ,--. De structurele kosten voor de uitvoering van de eigen bijdrage hebben betrekking op de werkzaamheden die extra uitgevoerd moeten worden. De kosten zijn inzichtelijk gemaakt, maar de tijdsinvestering wordt opgevangen binnen de bestaande formatie. Omdat het aantal aanvragen in het kader van bijzondere bijstand zal dalen, nemen de werkzaamheden bij SoZaWe ook af. De resulteert in een positief resultaat in de structurele uitvoeringskosten voor SoZaWe. Wanneer de gemeente Winsum voor nieuwe gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaat opleggen vanaf 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum, zijn de inkomsten lager dan bij scenario 1. De gemeente krijgt een extra bijdrage van 4.000,-- tot ,--. Het scenario wijkt af van de huidige regeling voor HH, die al een aantal jaren van kracht is. De afwijking is voordelig voor de klanten met een laag inkomen, maar financieel nadelig voor de gemeente Winsum. Voordelen scenario 2: Financieel: - Baten tussen: 4.000,-- en ,-- Inhoudelijk: - Minder werkzaamheden bij SoZaWe - Minima en lage inkomensgroepen worden ontzien Nadelen scenario 2: Financieel: - Financiële ruimte in de Wmo wordt niet maximaal benut - Inkomstenderving HH Inhoudelijk: - De eigen verantwoordelijkheid in de zorg wordt voor de minima en lage inkomens minder sterk benadrukt - Wijkt af van de huidige regeling 15

16 voor Hulp in het huishouden - Extra werkzaamheden Wmo loket 2.4 Scenario 3: 150% In scenario 3 wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd bij klanten die een verzamelinkomen hebben dat hoger is dan 150% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. In dit scenario worden niet alleen maar minima ontzien, maar ook de lagere en midden inkomens. In tabel 7 worden de gevolgen voor de klanten van de Wmo overzichtelijk weergegeven. De eigen bijdrage kan niet hoger zijn dan de kosten van de voorziening. De onderstaande tabel geeft aan wat mensen maximaal betalen. Tabel 7: Gevolgen voor klanten, scenario ongehuwd 65+ Ongehuwd 65- gehuwd 65+ gehuwd Verzamelinkom Kosten 0,-- per Kosten 0,-- per Kosten 0,-- per Kosten 0,-- per en < 150% jaar jaar jaar jaar Verzamelinkom 15% van het 15% van het 15% van het 15% van het en > 150% inkomen boven inkomen boven inkomen boven inkomen boven , , , ,-- In tabel 8 is te zien wat de verwachten kosten en baten zijn wanneer de gemeente Winsum een inkomensafhankelijke eigen bijdrage oplegt vanaf 150% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum. Tabel 8: Baten, scenario 3 Innen vanaf 150% Baten inkomensafhankelijke eigen 8.000,-- tot ,-- bijdrage 6 6 Voor een reële schatting is gecorrigeerd voor een lagere afdracht dan de maximale periode bijdrage (factor van 0.78) en de overlap in voorzieningen (factor van 0.4) 16

17 Kosten SoZaWe Bijzondere bijstand 0,-- Verminderde kosten bijzondere bijstand ,-- HH 7 Inkomstenderving HH ,-- Totaal per jaar ,-- tot ,-- Na 3 jaar, per jaar tot 2.000,-- Tabel 9: Structurele kosten Vermindering kosten uitvoering SoZaWe 6.300,-- Kosten uitvoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo-loket ,-- Totaal 1.800,-- Wanneer de gemeenteraad van Winsum kiest voor scenario 3 levert de eigen bijdrage waarschijnlijk geen geld op. De geschatte kosten bedragen ,-- tot ,-- op jaarbasis. De inkomsten lopen jaarlijks op terwijl de kosten gelijk blijven. Na 3 jaar kost de eigen bijdrage de gemeente Winsum maximaal ,-- op jaar basis ten opzichte van de huidige situatie. In het meest positieve geval levert de eigen bijdrage na 3 jaar 2.000,-- op. Ook in dit scenario gaan de kosten voor SoZaWe omlaag. Er zijn geen kosten meer voor bijzondere bijstand. Dit scheelt op jaarbasis naar schatting ,-- De inkomstenderving voor HH valt in scenario 3 hoger uit. In dit scenario loopt dat op tot ,-- op jaarbasis. De structurele kosten zijn hetzelfde als bij scenario s 2. Voordelen scenario 3: 7 In werkelijkheid bedragen de kosten van SoZaWe ongeveer ,-- 17

18 Financieel: Inhoudelijk: - Minder werkzaamheden bij SoZaWe - Grote groep klanten wordt ontzien Nadelen scenario 3: Financieel: - Financiële ruimte in de Wmo wordt niet maximaal benut - Hoge inkomstenderving HH - Levert geen financieel voordeel op. Inhoudelijk: - De eigen verantwoordelijkheid in de Wmo wordt niet benadrukt - Wijkt af van de huidige regeling voor Hulp in het huishouden - Extra werkzaamheden Wmo loket 18

19 3. Conclusie Voorgesteld wordt om de eigen bijdrage in te voeren in de gemeente Winsum. Gemeenten krijgen langzamerhand steeds minder middelen voor de uitvoering van de Wmo. Gemeenten worden bijvoorbeeld gekort voor de vermogensbijtelling in de Wmo. Ook de ontwikkelingen rondom Hulp in het huishouden in het nieuwe regeerakkoord hebben invloed op de budgetten van de Wmo. Een eigen bijdrage is een middel dat bijdraagt aan de betaalbaarheid van de Wmo. Nog een belangrijke consequentie van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is het uitblijven van kosten. Als een klant kiest voor een andere oplossing, heeft de gemeente geen kosten. Zeker voor klanten met een hoog inkomen kan de inkomensafhankelijke bijdrage eraan bijdragen dat er voor een andere oplossing wordt gekozen. De hoofdredenen om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren zijn: 1. Benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid (Kantelingsgedachte) 2. Zorg dragen voor een betaalbare Wmo 3.1 Uitkomsten scenario s In de verschillende scenario s is doorgerekend wat elk scenario financieel betekent. Daarnaast is een aantal voor en nadelen beschreven. In tabel 10 is te zien wat de verwachte baten zijn bij de verschillende scenario s. Na drie jaar zijn de inkomsten van de eigen bijdrage op zijn maximum. De aannames waarop deze berekeningen zijn gemaakt staan in hoofdstuk 2 beschreven. Tabel 10: Geschatte baten van de verschillende scenario s Scenario 1 (110%) Scenario 2 (120%) Scenario 3 (150%) Per jaar ,-- tot ,-- tot ,-- tot , , ,-- Na 3 jaar ,-- tot 4.000,-- tot tot , , ,-- Uit de doorberekening van de drie scenario s blijkt dat scenario 1 voor de gemeente Winsum het meest financieel voordelig is. Het is verstandig om de financiële ruimte binnen de Wmo optimaal te benutten. Hier zijn twee hoofdargumenten voor te geven. In de eerste plaats hebben gemeenten te maken met decentralisaties. Deze doelgroepen vallen in de toekomst onder de Wmo. Het aantal klanten van de Wmo wordt groter. De groep klanten die wordt ontzien (scenario 2 & 3), wordt dus ook steeds groter. Daarmee stijgen de kosten ook. De doelgroep uit de AWBZ betaalt nu ook al een eigen bijdrage. Zij zijn dus al gewend aan de kosten voor een eigen bijdrage. 19

20 In de tweede plaats benadrukt het vragen van een eigen bijdrage aan alle klanten de eigen verantwoordelijkheid het meest. Minima kunnen aanspraak maken op de bijzondere bijstand, maar zijn zich bewust van de kosten van de ondersteuning. De eigen bijdrage werkt voor alle groepen als een stimulus om na te denken over oplossingen die ze zelf kunnen treffen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is niet nieuw. De gemeente Winsum vraagt al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de voorziening Hulp in het huishouden. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor nieuwe voorzieningen kunnen we op dezelfde manier regelen. In scenario 1 wordt de eigen verantwoordelijkheid van klanten het meest benadrukt. Daarnaast zijn de baten in scenario 1 het hoogst. Het advies is om te kiezen voor het meest toekomstbestendige perspectief in de vorm van scenario 1. 20

21 Bijlagen 1. Berekening inkomsten eigen bijdrage bij HH 2. Berekening eigen bijdrage overige voorzieningen bij 100 klanten 3. Berekening eigen bijdrage overige voorzieningen bij 150 klanten 4. Uitleg bij berekeningen 21

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Onderwerp: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in de gemeente Winsum in de Wmo

Onderwerp: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in de gemeente Winsum in de Wmo Vergadering: 4 februari 2014 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar, 0595 447 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: De inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge.

Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge. Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Datum: 9 Mei 2012 Portefeuillehouder: Wiebe Zorge Pagina 1 van 18 Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Samenvatting

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO Aan de gemeenteraad 7 november 2006 Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO 1. Voorstel Bij de toepassing van de eigen bijdrage binnen de WMO wordt uitgegaan van variant 3 handhaven status quo. Het beleid

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Inleiding In de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni jl. is een motie van de fractie van de PvdA aangenomen, waarin

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE EIGEN BIJDRAGEN WMO VAN DE

ALTERNATIEF VOOR DE EIGEN BIJDRAGEN WMO VAN DE ALTERNATIEF VOOR DE EIGEN BIJDRAGEN WMO VAN DE TIJDELIJKE TECHNISCHE WERKGROEP WMO 1. Inleiding Het college heeft bij het Voorjaarsdebat bezuinigingsvoorstellen voor de Wmo gedaan. Deze bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1

lx] Factsheet parameters Wmo 1.0 GESCAND OP -3 MilM 2015 Gemeente Oostzaan Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Page 1 of2 Tjoelker, Nicolien Q) 1 Onderwerp: FW: Lbr. 16/010 Hoogte eigen bijdrage Wmo Van: VNG [nnailto:vng=vng.ni@nnaillo.wdco3.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden:

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

6.004461. ttofí: Ambt/.. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 ttofí: Ambt/.. B.V.O.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Hoogte

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 9 oktober 2007 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) S.W.H. Vosters (023 567 61 77) Registrat~enummer

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Horn Collegevergadering 17 november 2015 inlichtingen Tessa Kraemer (+31235674957), Femke Nederstigt

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Aan de leden van de raad 3 O i.a.a. de commissieleden

Aan de leden van de raad 3 O i.a.a. de commissieleden INKGR: 13GR0311 Rea: 10/09/2013 De Beh./Aut.:, GRIFFIE: SeCTeJariaatjifdeling^rtffie Zaaknr. Pagina's: Gemeente Houten Welzijn Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de commissie Samenleving. Jurriaan van der Meijden. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de commissie Samenleving. Jurriaan van der Meijden. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Samenleving Datum 17 januari

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten.

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten. Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij

Nadere informatie

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo De systematiek van de eigen bijdrage Wmo Binnen de Wmo is de eigen bijdrage regeling al sinds de invoering van de Wmo (2007) van kracht. De landelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld zijn hetzelfde

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Inleiding Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Behoort bij zaaknummer Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen

Behoort bij zaaknummer Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen Behoort bij zaaknummer 56375 Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen Ede, oktober 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Kaders Ede voor nieuw beleid... 3 1.2. Samenhang met ander beleid Wmo...

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Aan de gemeenteraad Behandeld door S. Koster Datum 11 oktober 2017 Doorkiesnummer 030-28 65908 Ons kenmerk 4829367 E-mail s.koster@utrecht.nl Onderwerp Scenario's Regeling Bijlage(n) Tegemoetkoming Zorgkosten

Nadere informatie

Aantallen in beeld Groepen die mogelijk negatieve/positieve gevolgen hebben t.o.v. huidige situatie

Aantallen in beeld Groepen die mogelijk negatieve/positieve gevolgen hebben t.o.v. huidige situatie Bijlage 1 bij ambtelijke raadsinformatiebrief dd. 15 december: nadere toelichting omvang nadelige gevolgen invoering scenario 1b en 1c ten opzichte van de huidige situatie en geschatte kosten overgangsregeling.

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Bijlage Evaluatie Wmo: uitwerking van discussiepunten

Bijlage Evaluatie Wmo: uitwerking van discussiepunten 1. Willen we voor de hoogte van het persoonsgebonden budget overstappen naar één uurtarief welke geldt voor iedere klasse? Zo ja, wat moet de hoogte van het uurtarief zijn? Het uurtarief is nu voor iedere

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006

Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006 Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006 Toelichting Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Aan: College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Inhoudsopgave Doel van deze avond: informeren Aanleiding Eigen bijdragen en zorgkosten Wat kunnen we als gemeente doen? Wat doen we al? Wat gaan we nog doen?

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

Aanpassing regelgeving Wmo. Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012

Aanpassing regelgeving Wmo. Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012 Aanpassing regelgeving Wmo Presentatie t.b.v. de Besluitvoorbereidende Raadscommissie d.d. 12 april 2012 Hoe het was De aanpassing van de regelgeving richt zie op 2 onderdelen binnen de Wmo. 1. De inkomensgrens

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie