Jaarverslag beeldengeluid.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl

2

3 INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met doelgroepen Versterken collectie Duurzame toegankelijkheid digitale collectie Knooppunt digitaal erfgoed JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten Staat van herkomst en bestedingen der middelen 2014 Uitgangspunten en grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene toelichting op de jaarrekening 2014 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de beheerkosten Toelichting structureel gefinancierde activiteiten Toelichting additioneel gefinancierde activiteiten OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming WNTverantwoording 2014 Verklaring Raad van Toezicht Controleverklaring BIJLAGEN I. Liquide middelen II. Eindafrekening DIVE III. Eindafrekening "Mijn Band met Oranje" IV. Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten

4 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid stond in 2014 voor de grootste veranderingen sinds de opening van het gebouw in Niet alleen moest het instituut met ingang van 1 januari 2015 een structurele krimp van het budget van het Ministerie van OCW verwerken; daarbij kwam ook dat het het 7jarig digitaliseringsprogramma Beelden voor de Toekomst in 2014 werd afgerond. Het kabinet RutteI heeft in 2010 besloten tot een bezuiniging op de mediabegroting. Beeld en Geluid werd in dit kader per 2015 een structurele korting van opgelegd, bovenop de al in 2012 opgelegde inhouding van het accrès. Met de afloop van Beelden voor de Toekomst vervalt per 1 januari 2015 ook de financiële basis voor de onderwijsdienstverlening van het instituut, alsmede die voor de instandhouding van de digitale collectie: de lasten voor beheer en opslag van het digitale archief. Beeld en Geluid heeft een deel van de oplossing gevonden door het digitale archief in eigen beheer te nemen; voor het resterend tekort is het bestuur in overleg met het Ministerie van OCW en de NPO. De raad vindt het wel zorgelijk dat er in 2014 geen structurele oplossing is gekomen voor de erfgoedtaak van het instituut. Het instituut dreigt teruggeworpen te worden in de niche van omroeparchief net nu het zich aantoonbaar succesvol heeft ontwikkeld tot brede culturele instelling. Een reorganisatie bleek onvermijdelijk en het jaar 2014 stond dan ook vooral in het teken van het uitvoeren daarvan. Na de voorbereidingsperiode die duurde vanaf de zomer van 2013 tot voorjaar 2014, waarin het bestuur in samenwerking met verschillende afvaardigingen vanuit de medewerkers haar nieuwe missie, visie en strategische doelen ontwikkelde, volgde op 30 mei 2014 de adviesaanvraag met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie aan de Ondernemingsraad. Op 2 juni 2014 werd de organisatie definitief op de hoogte gesteld van de voorgenomen veranderingen en werd het organisatie en formatieplan toegelicht tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers. Alle informatie werd die week op het intranet geplaatst. In verband met de vereiste spoed en in het kader van de door alle betrokkenen gewenste transparantie werd de Ondernemingsraad voorafgaand aan het moment dat de adviesaanvraag werd voorgelegd periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de reorganisatie. De directie heeft de Ondernemingsraad gevraagd binnen de geplande termijn (uiterlijk 6 weken vanaf 1 juni 2014) tot een weloverwogen advies te komen. De Ondernemingsraad is daarin geslaagd; op 11 juli jl. heeft hij zijn advies aan de directie overhandigd. Het bestuur heeft de definitieve plannen uiteindelijk mede op basis van dit advies uitgewerkt en aan de medewerkers gepresenteerd. Met ingang van 1 oktober was het nieuwe organogram een feit. Gedurende het laatste kwartaal van 2014 werd er geoefend met de nieuwe organisatie zodat de definitieve overgang per 1 januari 2015 goed kon worden voorbereid. De reorganisatie leidde ertoe dat 27 medewerkers van Beeld en Geluid boventallig werden verklaard. Dit was in lijn met de inschatting voorafgaand aan het proces. Voor hen trad het sociaal plan, gericht op het opvangen van de sociale en personele gevolgen van de reorganisatie, in werking. De speciaal hiervoor ingesteld commissie heeft uiteindelijk twee bezwaren van boventallige medewerkers behandeld. De Raad van Toezicht werd betrokken bij de ontwikkelingen voorafgaand, tijdens en bij de afronding van het reorganisatieproces en heeft geconstateerd dat het bestuur het reorganisatieproces transparant en conform de wettelijke kaders heeft uitgevoerd. In het transitiejaar 2014 stond Beeld en Geluid bepaald niet stil. Belangrijke programma s als Media Management (de nieuwe manier van werken rondom de modernisering en hervorming van het annotatieproces), Next Archive (de aanbesteding rond het nieuwe media asset management systeem) en Collectie Online (het structureel online ontsluiten en beschikbaar stellen van collecties onder voorbehoud van rechten) werden in 2014 succesvol afgerond. Voorts werd er met het bestuur gediscussieerd over de belangrijke thema s voor Beeld en Geluid in de komende jaren, zoals de vernieuwing van de experience. Een ander belangrijk onderwerp in 2014 was de modernisering en herijking van de archiefovereenkomst die in het voorjaar van 2014 eenzijdig werd opgezegd door NPO. Hoewel de gesprekken om tot een nieuwe archiefovereenkomst te komen direct door beide besturen werden gestart, drong de Raad van Toezicht er bij de NPO op aan om de opzegtermijn te verlengen zodat er voldoende tijd is om op een gedegen en 4

5 gedragen archiefovereenkomst op te stellen: met respect voor de auteursrechthebbenden maar passend bij de ambities en doelstellingen van Beeld en Geluid in het digitale domein. Voorts sloot Beeld en Geluid een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst af, in overleg met de Ondernemingsraad en vakbond FNVKiem. De periode waarop deze cao van toepassing is loopt van 1 januari 2014 tot 1 april De in 2013 aangekondigde herziening van de governance naar aanleiding van de nieuwe Governance Code Cultuur leidde in 2014 tot een nieuw Raad van Toezichtreglement. Tevens evalueerde de raad zichzelf en zijn voorzitter. In 2014 heeft de raad vier maal (één keer per kwartaal) vergaderd. Voorafgaand aan deze vergaderingen kwam ook de auditcommissie bijeen, ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad over de begroting en verantwoording van de kwartaal en jaarcijfers. Daarnaast besprak de auditcommissie met het bestuur de jaarlijkse stresstest op de algemene reserve van het instituut en was de remuneratiecommissie belast met de jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In het kader van zijn toezichthoudende functies en de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren heeft de raad vastgesteld dat er in 2014 geen sprake was van omstandigheden die afbreuk hebben kunnen doen aan de kwaliteit van bestuur en toezicht. De door de directie opgestelde jaarrekening over 2014 is gecontroleerd door EY accountants. De verklaring van de accountant is toegevoegd aan het jaarverslag. De directie heeft de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die mede op grond van de goedkeurende verklaring en het accountantsrapport de jaarrekening heeft goedgekeurd en ingestemd met het toevoegen van het exploitatieresultaat aan de algemene reserve. Het jaar eindigde op de voorlaatste dag met een mooie beloning voor Beeld en Geluid: op 30 december werd bekendgemaakt dat het museum in 2014 meer bezoekers dan ooit had ontvangen. Grote trekkers waren naast de permanente tentoonstelling in de experience de Top2000 aan het einde van het jaar en de tijdelijke tentoonstelling Leven met Oranje, over de band van de Nederlanders met het Huis van Oranje door de jaren heen, getoond aan de hand van audiovisuele fragmenten uit de collecties van Beeld en Geluid, waaronder de oudste archiefbeelden van het instituut: de uit 1898 stammende opnamen van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in Amsterdam. De teller bleek uiteindelijk op te blijven staan, bijna bezoekers meer dan in het openingsjaar Waarmee de groei van het bezoek aan de experience bestendigd blijkt; 3 van de 4 beste jaren werden in de periode gerealiseerd. De Raad van Toezicht stelt de goede samenwerking van het afgelopen jaar op prijs en bedankt bestuur en medewerkers voor de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald. Hilversum, 29 april 2014 Dr. G. ter Horst Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 5

6 BESTUURSVERSLAG Het jaar 2014 zal voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het jaar blijken te zijn waarin het na de afronding van het digitaliseringsprogramma Beelden voor de Toekomst definitief de transitie van analoog naar digitaal archief maakte. Wie de cijfers op zich in laat werken kan bijna niets anders dan onder de indruk zijn: in zeven jaar heeft Beeld en Geluid, in samenwerking met EYE Filmmuseum, het Nationaal Archief en Kennisland meer dan uur video, uur film, zo n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto s geconserveerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal wordt inmiddels hergebruikt in talloze toepassingen, van lesmateriaal en Wikipedia tot apps en diensten voor de creatieve industrie. Door Beelden van de Toekomst heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het digitale domein definitief betreden; het instituut vervult in de wereld inmiddels een vooraanstaande rol in de ontwikkeling en operationalisering van audiovisuele digitaliseringsprocessen en neemt nationaal én internationaal een belangrijke positie in als het gaat om gedachtenvorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving. Daarmee werkte Beeld en Geluid verder aan het realiseren van het doel knooppunt voor het digitaal erfgoed te worden, zoals dat in het kader van het meerjarenplan was opgenomen. Het instituut werkte het afgelopen jaar verder nauw samen met een aantal grote erfgoedinstellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op het gebied van het delen van kennis en voorzieningen. Zo werd er in 2014 met het Nationaal Archief verder gewerkt aan een systeem dat het digitaal archiveren van de videoregistraties van de Tweede Kamer bij Beeld en Geluid mogelijk maakt en stroomden de digitale collecties van EYE Filmmuseum en Naturalis in de digitale archiefvoorzieningen van Beeld en Geluid in waardoor op efficiënte en veilige wijze samengewerkt kon worden rond het centraal opslaan, ontsluiten en beschikbaar stellen van digitaal erfgoed. Hiermee is Beeld en Geluid er in geslaagd om zijn digitale infrastructuur modulair (van louter beheer tot en met ontsluiting en digitale publicatie) kostendekkend beschikbaar te maken voor andere collectiehouders. Dit past in het beleid van het Ministerie van OCW, dat in 2014 werkte aan het stroomlijnen van dergelijke activiteiten. Immers: steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media en kennisinstellingen komen digitaal beschikbaar. En in al die sectoren wordt gewerkt aan systemen en infrastructuren om die collecties digitaal zichtbaar te maken, te gebruiken en duurzaam en kosteneffectief te bewaren. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft in 2014 gewerkt aan het verder ontwikkelen van de rol die hij vanuit de gedurende de afgelopen jaren ontwikkelde kennis en infrastructuur heeft opgepakt. Binnen landelijke initiatieven als de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (getrokken door OCW) en de Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid (waarvan Beeld en Geluid momenteel voorzitter is) vertolkt het instituut een belangrijke rol. In maart 2014 presenteerde de Raad voor Cultuur het advies De tijd staat open, over een toekomstbestendige omroep. Er werd aangegeven dat het belangrijk is in Nederland te blijven inzetten op media innovatie. Beelden voor de Toekomst heeft Beeld en Geluid in staat gesteld te investeren in digitale kennis en innovatie. Op het gebied van digitale duurzaamheid, maar ook op het gebied van intelligente ontsluiting van en toegang tot de digitale collecties (zoals beeld, spraak en sprekerherkenning). Beeld en Geluid heeft zich in 2014 nadrukkelijk geprofileerd als belangrijke speler op het gebied van innovatie. Via bestuurs en toezichthoudersposities in CLICKNL (het kennis en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland), CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities), Europeana (internetportal waarop gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn) en FIAT/IFTA (de wereldwijde federatie van televisiearchieven), maar ook via samenwerkingsverbanden en convenanten met o.m. Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, TU Twente en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft het Nederlands Instituut flink gewerkt aan haar zichtbaarheid op het innovatie en wetenschapsvlak. In 2014 werd ook werk gemaakt van het creëren van ruime online toegang voor het publiek. Uiteraard is dit afhankelijk van afspraken hierover met rechthebbenden; in de eerste plaats de publieke omroepen en de NPO. Via het programma Collectie Online werd succesvol gewerkt aan een verruiming van de beschikbaarstelling van de archieven. Het portal InBeeldenGeluid.nl werd geïntroduceerd bij het publiek: het startpunt voor het verkennen van het archief. De voortgang op dit dossier is vertraagd vanwege het opzeggen door de NPO van de bestaande afspraken in de archiefovereenkomst. De bestaande 6

7 toestemming voor archivering, (educatieve) ontsluiting en presentatie van material werd daarmee feitelijk ingetrokken en moest opnieuw worden onderhandeld. Deze onderhandelingen lopen momenteel nog en naar verwachting zal er binnen afzienbare tijd een nieuwe, moderne en bij het digitale domein passende archiefovereenkomst, waarin ook de online presentatie aan het publiek is meegenomen, worden gesloten. Beeld en Geluid heeft in 2013 via de Balanced Scorecard methodiek en met hulp van vele medewerkers in 2013 vier strategische thema s geformuleerd en deze in 2014 verder uitgewerkt. De thema s drukken de onderwerpen uit die voor de toekomst van Beeld en Geluid bepalend zijn: excellente dienstverlening, kennis en innovatie, maximaal bereik en partnering. In meerdere opzichten bleek 2014 hét transitiejaar in de geschiedenis van Beeld en Geluid te zijn. Het einde van Beelden voor de Toekomst en de reorganisatie vanwege de bezuinigingen hielden het instituut flink in zijn greep. De krimp in het budget en de noodzaak om de verworvenheden van Beelden voor de Toekomst op het gebied van competenties, kennis en infrastructuur te borgen, maakte het noodzakelijk dat Beeld en Geluid zijn taken scherper ging definiëren. Ook zonder de bezuinigingen van structureel ruim als gevolg van de maatregelen van het kabinet van Rutte 1 per 1 januari 2015, zou het nodig zijn de positie van Beeld en Geluid te herijken. Het landschap waarin het instituut zich bevindt verandert sterk door allerlei maatschappelijke, technologische en beleidsmatige ontwikkelingen. Het is voor Beeld en Geluid essentieel goed te bezien hoe het zich verhoudt tot andere spelers in het landschap. Deze herbezinning heeft in 2014 geleid tot het formuleren van de volgende missie: Als beheerder van het Nederlands audiovisueel erfgoed houden wij de Nederlandse geschiedenis in beeld en geluid levend. Zo maken we het voor iedereen mogelijk hiermee te leren, ervaren en creëren. De nieuwe missie is een logisch vervolg op de ontwikkeling die het instituut de afgelopen jaren doormaakte. Sinds De Digitale Voorziening en de online catalogus immix in 2006 hun intrede deden en het programma Beelden voor de Toekomst de digitalisering van de collecties en archief een boost gaf, heeft Beeld en Geluid met de afronding hiervan de migratie van analoog naar digitaal archief afgerond. De vorige missie ( het beste audiovisuele archief in het digitale domein ) beschreef deze ontwikkeling; de nieuwe missie is die van een naar buiten gericht archief dat proactief verschillende doelgroepen bedient met zijn diverse archiefcollecties en kennis. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid definieert zichzelf vanaf 2014 als een audiovisueel archief met een daaraan gelieerd museum. Alles wat Beeld en Geluid doet, past in één van deze twee uitingsvormen. Daarmee wordt een duidelijke begrenzing in de activiteiten aangebracht. Belangrijk daarbij is dat Beeld en Geluid uiteraard een eigentijds archief en een eigentijds museum wil zijn. In 2014 is een archief niet (alleen) een opslagplaats van analoge materialen, maar is het voor een groot deel digitaal, zowel als het gaat om het binnenhalen en het beheren van dit materiaal, als het verlenen van toegang tot dit materiaal aan gebruikers. Een museum is uiteraard veel meer dan een verzameling objecten en in het geval van Beeld en Geluid fragment; het biedt een brede belevenis, zowel op de fysieke locatie als in het digitale domein. De beperking tot archief en museum maakt echter ook duidelijk wat Beeld en Geluid niet wil zijn of worden. Beeld en Geluid is geen maker van audiovisueel materiaal, geen omroep en geen uitgeverij. Toegang tot het archief wordt verleend in de vorm van halffabricaten voor de gebruikers. Indachtig de missie en vanuit het strategisch doel partnering biedt Beeld en Geluid aan derden de mogelijkheid te leren, ervaren en creëren met de collecties. Daarmee kiest Beeld en Geluid een heldere positie in het medialandschap waarbij het aanvullend wil zijn op de klanten en gebruikers. En niet met hen wil concurreren. Het doorvoeren van deze veranderingen bleek ingrijpend voor de organisatie van Beeld en Geluid. De bestaande structuur en balans zou door de veranderingen danig uit het lood worden geslagen en daarom waren aanpassingen in organisatiestructuur en formatie onvermijdelijk. Een en ander kreeg gedurende de reorganisatie in 2014 gestalte. De formele reorganisatie die plaatsvond tussen juni en oktober 2014 leverde de benodigde bezuiniging op, maar kostte aan 27 collega s hun baan. In de periode 7

8 hieraan voorafgaand, tijdens en bij de beëindiging van het proces werd nauw samengewerkt met de Ondernemingsraad, vakbond FNVKiem en de Raad van Toezicht. Het bestuur werd bijgestaan door Bart Drenth Advies. De ontwikkelingen in de technologie, met name in het digitale domein, maken het mogelijk sommige van de taken van Beeld en Geluid anders uit te voeren. Het audiovisuele materiaal dat tegenwoordig wordt geproduceerd en tot het verzamelbeleid behoort is inmiddels zo goed als altijd born digital en er worden bij de productie al metadata aan toegevoegd. Door daar goed gebruik van te maken hoeft Beeld en Geluid dit in mindere mate zelf te doen. Technologie en het anders inrichten van processen zullen daarbij van dienst, waardoor er kan worden bespaard op formatie. De grootste en meest ingrijpende personele veranderingen in deze reorganisatie van 2014 hingen hier mee samen. Deze nieuwe werkwijze, grotendeel ontwikkeld via het programma Media Management, werd in de afgelopen jaren voorbereid en in 2014 werd er door middel van diverse pilots met omroepen in de praktijk mee geëxperimenteerd. Beeld en Geluid heeft dit programma inmiddels beëindigd en zal deze werkwijze in 2015 voor het gehele archief invoeren, al zal dit niet makkelijk zijn; media management vormt namelijk een definitieve breuk met de huidige situatie waarbij een aanzienlijk deel van de metadata handmatig moet worden ingevoerd. De experience bestaat in zijn huidige vorm ongeveer zeven jaar. Vanaf het begin was voorzien dat de experience zo rond deze tijd zou moeten worden vernieuwd. Het uitgangspunt dat de experience een verandering moet doormaken blijft overeind, hoewel het museum nog goed voldoet. De bezoekcijfers en tevredenheidscijfers zijn nog steeds meer dan voldoende; het jaar 2014 leverde de hoogste bezoekersaantallen sinds de opening op ( ). Toch realiseert Beeld en Geluid zich dat het de vooraanstaande rol in het presenteren van de Nederlandse mediageschiedenis in beeld en geluid moet willen blijven koesteren. Beeld en Geluid startte in 2014 dan ook met de voorbereiding op de vernieuwing ervan. Tegen het einde van 2015 zal de visie omtrent de vernieuwde experience vastgesteld worden zodat met ingang van 2016 kan worden gewerkt aan de experience 2.0. Het strikte financiële beleid werd ook in 2014 voortgezet. De afhankelijkheid van de projectfinanciering via Beelden voor de Toekomst werd gedurende meerdere jaren afgebouwd, waardoor er aan het einde van het programma geen druk op de financiering van de structurele activiteiten van het instituut is komen te liggen. Na mutatie voor bestemmingsreserves werd het jaar met een positief resultaat van afgesloten. Het totale eigen vermogen van Beeld en Geluid is ten opzichte van 2013 toegenomen met ca Reden hiervoor is de dotatie aan de bestemmingsreserve ten behoeve van het vernieuwen van de experience ter hoogte van en de zgn. wigmiddelen (voortgekomen uit besparingen op structurele uitgaven) van Tegelijkertijd werd er een onttrekking aan de reserve egalisatie afschrijvingen activa Beelden voor de Toekomst gerealiseerd van ter dekking van afschrijvingen op investeringen die zijn gefinancierd vanuit projectgelden uit dit programma. De algemene reserve bedraagt per eind Dit is boven het door de Raad van Toezicht vastgesteld minimumniveau van Veel van de educatieve en publieksgerichte activiteiten die Beeld en Geluid in 2014 ondernam zijn mogelijk gemaakt door een kring van vaste en incidentele begunstigers. De BankGiroLoterij ondersteunt de (presentatie en programmerings)doelen van Beeld en Geluid structureel. In 2014 wederom met een bedrag van ter ondersteuning van het ontwikkelen en produceren van de tijdelijke tentoonstelling Leven met Oranje. Het in 2013 door de BankGiroLoterij met een extra bijdrage ondersteunde project Mijn Band met Oranje werd in 2014 afgerond. We zijn de BankGiroLoterij zeer dankbaar voor hun loyale steun. Een groot woord van dank is tevens op zijn plaats voor de steun van het VSBfonds, het Mondriaan Fonds, het SNSReaalfonds en de gemeente Hilversum. Ondertussen maakt het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zich op voor een nieuwe beleidsperiode Het meerjarenplan wordt momenteel voorbereid. Na de beëindiging van Beelden voor de Toekomst en de reorganisatie slaat Beeld en Geluid een nieuwe, digitale, weg in. De digitale kennis en 8

9 processen die Beeld en Geluid hebben gebracht waar het nu staat zijn structureel in de organisatie ingebed. Het instituut is klaar voor de toekomst. RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR De raad van toezicht telt 7 leden. De minister van OCW benoemt de voorzitter. De NPO benoemt drie leden en de overige drie leden benoemt de raad zelf. Zij zijn lid van de raad op grond van hun kennis en ervaring in de culturele en educatieve functies van het instituut; een lid is afkomstig uit de audiovisuele creatieve industrie (niet zijnde de publieke omroep). Karin de Groot volgde in die laatste categorie dit jaar Eric van Stade op die eind 2012 vertrok bij SBS. Verder benoemde de NPO Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS, als opvolger van Lucas Goes (BNN) die de publieke omroep in 2012 verliet. In 2013 verliet ook Mark Minkman (zakelijk directeur VARA), de publieke omroep. De NPO heeft ingestemd met het aanblijven van de heer Minkman tot het ontstaan van de volgende vacature in de raad. Aftreedrooster per 31 december 2014 e lid benoemd door 1 benoeming per Guusje ter Horst (vz) Ernst Veen Annet Aris Henk Hagoort Mark Minkman Jan de Jong Karin de Groot Minister OCW Raad van Toezicht Raad van Toezicht NPO NPO NPO Raad van Toezicht juli 2011 juni 2007 september 2008 april 2009 februari 2011 februari 2013 februari 2013 e (evt) 2 benoeming per juli 2015 juni 2011 september 2012 april 2013 februari 2015 februari 2017 februari 2017 uiterlijk defungeren juli 2019 juni 2015 september 2016 april 2017 februari 2019 februari 2021 februari 2021 Hilversum, 29 april 2015 Jan Müller Algemeen directeur/bestuurder 9

10 10

11 ACTIVITEITENVERSLAG De activiteiten in 2014 werden gestuurd door de wettelijke archieftaak voor de landelijke publieke omroep, vastgelegd in een overeenkomst tussen NPO en Beeld en Geluid, en door het meerjarenplan Vanuit zijn missie het beste audiovisuele archief in het digitale domein te zijn, werkt Beeld en Geluid binnen 5 strategische thema s aan de optimale beschikbaarheid van het audiovisueel erfgoed in Nederland. In het activiteitenverslag hieronder doen we verslag van de prestaties in 2014 zoals opgenomen in het activiteitenplan Voor een deel zijn deze prestaties gefinancierd in het kader van het Beelden voor de Toekomstprogramma, dat per is afgerond. De formele eindverantwoording van die prestaties aan het ministerie van OCW vindt plaats medio

12 ARCHIEFTAAK VOOR DE PUBLIEKE OMROEP Conform de Mediawet 2008 vervult Beeld en Geluid de functie van mediaarchief voor de landelijke publieke omroep. Omvang en niveau van de dienstverlening worden jaarlijks door NPO en Beeld en Geluid vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. In 2014 voldeed de dienstverlening aan de gemaakte afspraken. ARCHIVERING DAGELIJKSE AANWAS RTV De omvang van de televisiearchivering blijft in 2014 op hetzelfde peil als in De archivering van radio neemt toe van tot uur op jaarbasis. Dit is mogelijk door koppeling van het archief aan het systeem Radiobox/POMS van de NPO. Hierin wordt zowel de essence (vanuit NPO logger) als bijbehorende metadata van de radioproductie beheerd. In 2014 is Beeld en Geluid ook voor radio de volledige productie gaan archiveren. Net als voor televisie zal hiervoor het archief worden aangesloten op het systeem waarin de NPO content en metadata voor de uitzending van radio beheert. Door deze koppeling tussen omroep en archief stromen de programma s en metadata automatisch het archief in. De voorbereidingen waren eind 2013 afgerond. Sinds begin 2014 is de nieuwe werkwijze een feit. De samenwerking met de NPO op het gebied van radioarchivering is een resultaat van het programma Media Management dat Beeld en Geluid eind 2012 heeft opgezet. Uitgangspunt in het programma is dat omroepen de kennis en systemen van Beeld en Geluid voor gestructureerde metadata beter kunnen benutten. Anderzijds wint de ontsluiting van het archief aan kwaliteit wanneer door omroepen gecreëerde metadata met de essence duurzaam worden beheerd door het archief. In 2014 zijn in het kader van het Media Management programma in samenwerking met de NPO en de publieke omroepen onder meer projecten gestart rond de koppeling van het archief aan (additionele en initiële) omroep en NPOmetadatasystemen televisie, embedding van de Beeld en Geluid thesaurus (GTAA) in omroepsystemen en beschikbaarstelling van (tijdgecodeerde bijv. tt 888) metadata. DIGITALE ARCHIVERING COLLECTIE MOZ De collectie Muziekopnamen van de Omroep telt vele duizenden unieke concertregistraties. Opgebouwd in tientallen jaren vormt zij een staalkaart van de Nederlandse muziekcultuur. Vanaf medio 2013 verloopt de archivering van concertregistraties digitaal. Beeld en Geluid heeft dit binnen de vastgestelde begroting kunnen realiseren. Nog niet alle omroepen zijn aangesloten op de nieuwe digitale workflow. Begin 2014 heeft Beeld en Geluid alle voorbereidingen voor digitale archivering en uitlevering van deze programma s afgerond. De verwachting was dat in de loop van 2013/2014 de meeste omroepen zouden aansluiten, wat ook is gebeurd. Met enige vertraging is de instroom in 2014 vervolgens ruim boven het gewenste niveau van programma s gekomen: Met het digitaliseren van de door Beeld en Geluid beheerde analoge concertopnamen is al enige tijd terug begonnen. Deze gedigitaliseerde opnamen komen nu ook via de nieuwe digitale workflow eenvoudig beschikbaar voor het omroepproductieproces. DIENSTVERLENING & ARCHIEFGEBRUIK Voor beeld zet de al eerder ingezette lijn dat fysieke uitleningen verdwijnen ten gunste van downloads verder voort. Sinds 2013 geldt dit ook voor audio/gesproken woord. Naarmate meer omroepen zullen aansluiten op de digitale workflow voor de MOZcollectie (concertregistratie) zal ook daar het aantal downloads een stijging laten zien. Dankzij de samenwerking met de CDR verwachten we het dalend gebruik van de collectie handelsplaten en cd s tot staan te brengen. Streven is om in 2015 al downloads voor dit materiaal te realiseren. Het aantal aansluitingen in de zakelijke markt op de multimediacatalogus immix blijft in 2015 naar verwachting stabiel. Vrijwel alle belangrijke zakelijke archiefgebruikers zijn inmiddels aangesloten op het systeem. De enige mogelijke groei kan komen van aansluiting op het digitaal archief van de regionale omroepen. Of dit gebeurt is afhankelijk van het beleid van OCW ten aanzien van de regionale omroepen, van wie de bekostiging wordt overgeheveld van provincies naar het Rijk. 12

13 verbeteren dienstverlening Naast de hierboven al genoemde digitalisering van de dienstverlening op de muziekcollectie, de collectie concertregistraties en de toekomstige uitbreiding van de radioarchivering is in 2013 ook een nieuw systeem voor de afhandeling van rechten ontwikkeld, Adrem, dat begin 2014 in gebruik is genomen. Door integratie van dit systeem in het zoek en bestelsysteem van het archief is het afwikkelen van rechten minder omslachtig, en hoeven de omroepen geen eigen systeem meer in de lucht te houden. Daarnaast is de zoekmachine Verity vervangen door ElasticSearch, waarmee een hogere betrouwbaarheid van de zoekresultaten, in combinatie met een gebruiksvriendelijker interface, is gerealiseerd. Om flexibeler in te kunnen spelen op veranderende eisen in de productieomgeving wordt in het programma Next Archive de vervanging van de huidige multimediacatalogus voorbereid. In 2013 is de aanbesteding voorbereid met een Request for Information. De leverancierselectie heeft eind 2014 plaatsgevonden. Onder de noemer Media Management is een reeks projecten gestart die zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de omroepen. Dit krijgt onder meer gestalte in het voor de omroepen beschikbaar maken van innovatieve ontsluitingstechnologieën die door Beeld en Geluid zijn ontwikkeld. Ook wordt ingezet op het beter benutten van metadata die door de omroepen worden gegenereerd. Het archiveerproces kan daardoor efficiënter verlopen, en de doorzoekbaarheid van het archief wordt verbeterd. Als resultaat van dit programma is in 2014 het archiveerresultaat voor radio sterk toegenomen. Ook met de toepassing van spraakherkenning en het gebruik van ondertitels (Teletekst888 files) als manier om het archief efficiënter te ontsluiten is in 2013 een begin gemaakt.. Instroom en archivering publieke omroep Realisatie 2012 Realisatie 2013 Begroot 2014 Realisatie 2014 % t.o.v. begr Publieke omroep instroom (uur) Publieke omroep archivering (uur) % % Publieke omroep instroom (uur) % Publieke omroep archivering (uur) % instroom (programma's) % archivering (programma's) % Realisatie 2012 Realisatie 2013 Begroot 2014 Realisatie 2014 % t.o.v. begr % % 60% 66% 70% 72% 103% % % televisie radio muziekopnamen omroepen Dienstverlening B2B / Mediaprofessional beeld downloads in programmauren % born digital aantal downloads door publieke omroep uitleningen audio/gesproken woord downloads % uitleningen % % % muziek uitleningen cd/dvd (handelsmuziek) downloads handelsmuziek (digitale dienst per juni 2014) n.v.t. n.v.t. streams handelsmuziek (digitale dienst per juni 2014) n.v.t. n.v.t. uitleningen MOZ downloads MOZ (files) n.v.t n.v.t n.v.t % % % immixaansluitingen niet publieke omroep aansluitingen (cum.) 61 licentieinkomsten voor publieke omroep NB voor Beeld en Geluid NB n.v.t % n.v.t. 13

14 In 2014 bestaat het archiefgebruik nagenoeg enkel uit downloads afb: digitalisering van het archiefgebruik (televisie en filmarchief) 14

15 COLLECTIES VERRIJKEN De toegankelijkheid van de collecties is door de digitalisering sterk toegenomen. Beeld en Geluid definieert die toenemende toegankelijkheid niet uitsluitend in termen van kwantitatieve verruiming van het aanbod, maar ziet hier ook een kans om de collecties kwalitatief aan te kunnen bieden, omdat er overzichten en vergelijkingen mogelijk worden, waardoor de kennis over de collecties wordt vergroot. Dit betekent dat naast het contextualiseren van de collecties ook werk wordt gemaakt van het ontwikkelen en uitdragen van collectiegerelateerde kennis waarbij samenwerking met (wetenschappelijk) onderzoekers, journalisten en gebruikers nadrukkelijk wordt gezocht. CONTEXTUALISERING OP TITELNIVEAU Beeld en Geluid wil de bruikbaarheid van de collectie vergroten door doelgroepgerichte contextinformatie toe te voegen. Door de collectie te verbinden met andere informatiebronnen wordt Beeld en Geluid een knooppunt in een netwerk van kennisorganisaties. Deze activiteiten worden vrijwel allemaal op basis van projectfinanciering uitgevoerd die met het aflopen van Beelden voor de Toekomst in 2014 vervalt. Voor de activiteiten op het gebied van (mediahistorische) kennisacquisitie en interpretatie zullen aanvullende fondsen en partnerships noodzakelijk zijn. De basis hiervoor werd al in 2012 gelegd door met de UvA, de VU, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht een samenwerkingsconvenant aan te gaan met als doel het gezamenlijk opzetten van onderzoekprogramma s en daarvoor financiering te werven. De in het kader van Beelden voor de Toekomst ontwikkelde Beeld en Geluidwiki blijft in 2015 bestaan. Door het intensief benaderen van communities (studenten, wetenschappers, journalisten) zetten we in op het op zijn minst kwalitatief op peil houden van de kring wikicontribuanten. In Q2 is een begin gemaakt met het omzetten van de wiki naar een semantische versie. Hierdoor wordt het mogelijk de lemma s van de wiki makkelijker te verbinden aan de overige online publicaties van Beeld en Geluid. De Muziekencyclopedie.nl wordt eveneens omgezet naar een semantische wikivorm. Hierdoor wordt niet alleen een betere verbinding aan de catalogus gecreëerd, maar wordt ook het technisch beheer gestructureerd. KENNISACQUISITIE EN PUBLICATIE Beeld en Geluid heeft de twee leerstoelen van Bert Hogenkamp aan de VU en Huub Wijfjes aan de UvA kunnen continueren. Dit heeft in 2014 met name geresulteerd in participatie in onderwijs, de aanvraag van onderzoeksprojecten en in enkele publicaties door beide hoogleraren. De samenwerking op gebied van onderzoek in geesteswetenschappen heeft in 2014 geresulteerd in vijf lopende onderzoeksprojecten. Één daarvan is het NWOproject Religion Renegotiated van de UvA (James Kennedy) en Universiteit Leiden (Hans Martien ten Napel). Onderwerp van dit project is het debat over de relatie tussen overheid en religie na Twee projecten zijn internationaal, waaronder het HERA Transnational Radio Encounters, waarvan één van de producten een kleine internationale tentoonstelling is, getrokken door Beeld en Geluid. Symposia Beeld en Geluid heeft twee symposia georganiseerd: op 13 en 14 maart 2014 het internationale Television Documentary Seminar in samenwerking met de Television Studies Commission van FIAT/IFTA. Op 13 maart spraken mensen uit de praktijk uit binnen en buitenland, onder hen Nick Fraser (BBC) en Andrei Ujica (Roemenie). Op 14 maart was een wetenschappelijke dag met 12 sprekers uit de VS, Groot Brittannië, Duitsland, Servië, België en Nederland. Op 19 september 2014 organiseerde Beeld en Geluid in samenwerking met EYE, het Tijdschrift voor Mediageschiedenis en de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid (GBG) een symposium over 25 jaar mediageschiedenis. Daarnaast is Beeld en Geluid een samenwerking aangegaan met SPUI25, het academisch debatcentrum in Amsterdam. Beeld en Geluid participeerde in een programma van vier debatten met wetenschappers 15

16 en professionals. Drie bijeenkomsten vonden plaats in Amsterdam en de vierde in Beeld en Geluid in Hilversum. De thema s waren: 1. Geloof in de media (onderzoeksproject Religion renegotiated en proefschrift over representatie Islam van Andrea Meuzelaar); 2. Selfies in beeld en geluid (onderzoeksproject over amateurfilm van Universiteit Groningen en Universiteit Maastricht), beeldresearcher Gerard Nijssen; 3. Europa in beeld en geluid, (EU Screen, HERA Transnational Radio, makers van De slag om Brussel); 4. Het einde van televisie? (Hoogleraar Eggo Muller, Paul Römer (NTR) en journalist Hans Beerekamp). Ook participeerde Beeld en Geluid in het programma van het symposium Laboratorium Nederland van het Rijksmuseum op 12 september Naast bijdrage van fragmenten uit het archief, is een geluidscollectie van Bart van Heerikhuizen met opnamen en interviews van Provo s als Roel van Duin en Robert Jasper Grootveld toegevoegd aan de collectie en gedigitaliseerd. Ook is een unieke reconstructie gemonteerd van Le poème electronique, de projecties in het Philips paviljoen van Le Corbusier tijdens de wereldtentoonstelling in Brussel. Publicaties Beeld en Geluid is de uitgever van het onafhankelijke peer reviewed Tijdschrift voor Mediageschiedenis. De vormgeving van het platform tmgonline.nl is aangepast. Er zijn wederom twee edities van het tijdschrift gepubliceerd. Het eerste deel van de papieren edities uit de periode is online geplaatst. Een bètaversie voor een online platform voor monografieën is gerealiseerd. Hiervoor is een twintigtal publicaties uit jaarboeken en zogenaamde werkuitgaven gedigitaliseerd. Na redactie en nieuwe vormgeving worden de monografieën online geplaatst in open access. Voorjaar 2015 gaat het platform live. Er is een vijftal publicaties vanuit de afdeling Kennis en Interpretatie gerealiseerd, waaronder: onder verantwoordelijkheid van Bert Hogenkamp is de monografie Don t apologize for your commercial door Wilbert Schreurs verschenen in het kader van het afgeronde HERA onderzoeksproject Technology Exchange and Flow; Bas Agterberg publiceerde een artikel over de collectie opdrachtfilms, video s en interactieve films in het peer reviewed VIEW Huub Wijfjes publiceerde een drietal artikelen. waaronder 'De televisie. Doorbraak van een massamedium'. in: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema's. Meulenhoff 2014, pp MUZIEKENCYCLOPEDIE De contextualisering van de muziekcollectie (geen onderdeel van Beelden voor de Toekomst) kwam in 2013 op een heel nieuw plan toen Beeld en Geluid de Muziekencyclopedie van het opgeheven Nederlands Muziekinstituut overnam. De encyclopedie biedt een schat aan informatie over Nederlandse muziek met onder meer biografieën, foto s en audiofragmenten. Verdere redactionele verrijking krijgt gestalte door de actieve community rond de Muziekencyclopedie. De focus in het collectiebeleid op het verzamelen van een canon van de Nederlandse muziek zal in samenspraak met deze expertcommunity worden uitgevoerd. 16

17 Contextualisering Realisatie t/m 2013 Realisatie 2014 Totaal gerealiseerd Project begroting % t.o.v. begr % % % foto/bvdt contextualisering foto's t.b.v. algemeen publiek (exemplaren) audio/bvdt contextualisering audio t.b.v. algemeen publiek (titels) film/video/bvdt contextualisering film/video t.b.v. algemeen publiek Contextualisering overige realisatie 2014 Beeld en Geluid wiki/bvdt lemma's cumulatief geregistreerde gebruikers (cumulatief) unieke bezoekers Kennisacquisitie en publicatie symposia 2 publicatie (print en web) 3 17

18 BOUWEN AAN DE RELATIE MET DOELGROEPEN Beeld en Geluid stelt zich ten doel om uiteenlopende doelgroepen het algemene publiek, onderwijs en wetenschap met de collectie te verbinden. BEELD EN GELUID EXPERIENCE De experience bestaat in zijn huidige vorm ongeveer zeven jaar. Vanaf het begin was voorzien dat de experience zo rond deze tijd zou moeten worden vernieuwd. Het uitgangspunt dat de experience een verandering moet doormaken blijft overeind, hoewel het museum nog goed voldoet. De bezoekcijfers en tevredenheidscijfers zijn nog steeds meer dan voldoende; het jaar 2014 leverde de hoogste bezoekersaantallen sinds de opening op ( ). Toch realiseert Beeld en Geluid zich dat het de vooraanstaande rol in het presenteren van de Nederlandse mediageschiedenis in beeld en geluid moet willen blijven koesteren. Beeld en Geluid startte in 2014 dan ook met de voorbereiding op de vernieuwing ervan. Tegen het einde van 2015 zal de visie omtrent de vernieuwde experience vastgesteld worden zodat met ingang van 2016 kan worden gewerkt aan de experience 2.0. Er is in 2014 geen nieuw publiekstevredenheidsonderzoek gedaan. Publieksonderzoek wordt altijd gekoppeld aan de geprogrammeerde tentoonstellingen. In de eerste helft van 2014 liep de tentoonstelling 'Leven met Oranje' nog. Tijdens het begin van deze tentoonstelling in 2013 is reeds een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd: cijfer 7,4 als waardering voor de tentoonstelling, en een 7,7 voor bezoekerservaring van Beeld en Geluid. Eind november 2014 hebben we de nieuwe tentoonstelling 'Voorbij het Nieuws' geopend. Deze duurt nog tot eind juni Op het moment wordt daar een publiekstevredenheidsonderzoek naar gedaan. In 2014 een record aantal bezoekers. Experience bezoek bezoekers cijfer Realisatie 2012 Realisatie 2013 Begroot 2014 Realisatie 2014 % t.o.v. begr % 7,9 7,6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 18

19 BEELD EN GELUID ONLINE Naast de fysieke omgeving van de Beeld en Geluid experience presenteert het instituut de geschiedenis en betekenis van de media ook online. Via het programma Collectie Online sturen we aan op uniformering in ontwikkeling en beheer van de vele websites die het instituut beheert, en het verbeteren van de gebruikerservaring. Daarnaast is het streven om meer archiefmateriaal in een mediahistorische context online te kunnen presenteren. Van de ruim uur archiefmateriaal die het instituut beheert is slechts een fractie online raadpleegbaar. Met de NPO is overeengekomen om in 2 proefprojecten archiefmateriaal van de publieke omroep, dat uit commercieel oogpunt niet interessant is, online te kunnen ontsluiten. De tentoonstelling Leven met Oranje heeft een succesvolle pendant gekregen met het crowdsourcingproject Mijn band met Oranje. De campagne rond dit project in de zomer van 2013 met roadshows door heel Nederland leverden een schat aan amateurfilmmateriaal op over de koninklijke familie. De resultaten werden voorjaar 2014 op dvd gepresenteerd, met toelichting van de makers. De dvd werd in een oplage van ruim stuks bijgesloten bij de De Telegraaf één van de partners in het project. Fragmenten zijn ook online ontsloten op de campagnesite. Mijn band met Oranje werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de BankGiroLoterij. Succesvol blijft ook het YouTubekanaal. Sinds de introductie in februari 2007 ligt het bereik gemiddeld op ruim 1 miljoen views per jaar (niet meegenomen in de tabel hieronder). Op de website Open Beelden stelt Beeld en Geluid inmiddels video s speciaal voor dit doel gecleared onder een Creative Commonslicentie beschikbaar om publiek en makers zonder kosten de kans te geven het materiaal te delen of te remixen tot nieuwe producties. Open Beelden, waarop ook NIMK (het inmiddels opgeheven instituut voor mediakunst), stichting Natuurbeelden en Imagine IC materiaal beschikbaar stellen, is ook grootleverancier aan Wikimedia, en realiseerde op die manier al tientallen miljoenen pageviews op lemma s waar Open Beeldenmateriaal was te zien. Webbezoek sites Beeld en Geluid (excl. YouTube) unieke bezoekers op alle sites 1 Realisatie Realisatie 2013 Begroot 2014 Realisatie 2014 % t.o.v. begr % Realisatie 2013 Realisatie 2014 Toename t.o.v In 2012 veroorzaakte het ontkoppelen met Uitzending Gemist een daling in de online resultaten. Social media/online communities (aantal volgers/abonnees) Facebook Twitter YouTube Pinterest Nieuwsbrief abonnees Beeld en Geluid vervult een dubbelfunctie: we archiveren audiovisueel materiaal van historisch belang voor huidige en vooral latere generaties en als beheerder van deze collecties zien we het ook als taak om de Nederlanders nu en in de toekomst toegang te geven tot hun eigen gemeenschappelijke en persoonlijke verleden. Het liefst doen we dat op de momenten dat het voor hen relevant is en op manieren die het beste aansluiten bij hun gewoontes; online, op locatie en waar mogelijk tegelijk. Het Programma Collectie Online is in 2014 een belangrijke katalysator geweest om deze aansluiting te verbeteren. Het belangrijkste resultaat was de oplevering van de nieuwe collectieportal in.beeldengeluid.nl. Deze 'webapp bestaat uit drie delen: een nieuwe gebruiksvriendelijke zoekmachine, een nieuwe mediaspeler om geselecteerde collecties mee te kijken en tot slot een nieuwe online expositieruimte (de kanalen ), waar we de collectie in wisselende mediahistorische context kunnen presenteren. 19

20 Zo hebben we in november 2014 in samenwerking met promovenda Gerda Jansen Hendriks ruim honderd films over NederlandsIndië online en in context aangeboden, naar aanleiding van haar proefschrift: Een voorbeeldige kolonie: NederlandsIndië in 50 jaar overheidsfilms, Met het succes van Mijn Band met Oranje in het achterhoofd zijn we ons online steeds meer gaan richten op het bereiken van niches en bestaande communities. Dit hebben we in 2014 bijvoorbeeld gedaan met het waarmee we de community amateurfilmers actief ondersteunen en het maken van een kanaal over bergbeklimmers waarmee we de community actieve klimmers met succes hebben benaderd. Ook YouTube blijft zoals gezegd een succesverhaal: in 2014 steeg het aantal weergaven naar 1,4 miljoen. Voor 2015 streven we bij de beschikbaarstelling naar een maximaal bereik en effect van onze online collectie. Dit betekent dat we gericht onderzoek doen naar relevante meetindicatoren en manieren om die toe te passen op onze online collectie. Op deze manier werken we toe naar een nieuw rapportagemodel voor onze online aanwezigheid. 20

VOORWOORD. Jan Müller Algemeen directeur

VOORWOORD. Jan Müller Algemeen directeur JAARVERSLAG 2014 1 VOORWOORD Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid stond in 2014 voor de grootste veranderingen sinds de opening van het gebouw in 2006. Zo kregen wij met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

TARIEVEN GEBRUIK ARCHIEFMATERIAAL

TARIEVEN GEBRUIK ARCHIEFMATERIAAL TARIEVEN GEBRUIK ARCHIEFMATERIAAL LICENTIETARIEVEN VOOR COLLECTIE NPO Genoemde bedragen zijn richtprijzen. Gebruikersdoel Tarief Voorwaarden en opmerkingen Nederland - Fragmentenregeling* (maximaal 3 min.

Nadere informatie

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG Organisatie, bezetting en verzuim Raad van Toezicht en Bestuur

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG Organisatie, bezetting en verzuim Raad van Toezicht en Bestuur INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG Organisatie, bezetting en verzuim Raad van Toezicht en Bestuur 4 6 9 10 ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Lustrum Het Overleg. 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een introductie. 2. Trends en ontwikkelingen in het digitale domein

Lustrum Het Overleg. 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een introductie. 2. Trends en ontwikkelingen in het digitale domein Lustrum Het Overleg 28 mei 2010 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een introductie 2. Trends en ontwikkelingen in het digitale domein 3. Stellingen/discussie 4. De (av) informatieprofessional,

Nadere informatie

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR Financiering Minister Gatz & Minister Crevits VIAA: FOCUS EN MODEL DIGITALISEREN INTERACTIE ARCHIVEREN Nog 500.000 uur te digitaliseren in de

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2015. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2015 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG RISICOPARAGRAAF ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Op naar de sterren en daar voorbij

Op naar de sterren en daar voorbij The mind of the universe Op naar de sterren en daar voorbij De toekomst van de aarde, productie van medicijnen en het leven met robots: het is slechts een kleine greep uit de themakalender van The mind

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in 60 jaar tv geüpload; u mag er niet in - NRC Handelsblad van... http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/23/60-jaar-tv-... (//www.nrc.nl (http://www.nrc.nl/) Profiel Zoeken Menu 60 jaar tv geüpload;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Samenvatting Coördinatiereglement

Samenvatting Coördinatiereglement Samenvatting 1 Samenvatting De Mediawet bepaalt dat de raad van bestuur van de NPO in een regeling vastlegt hoe NPO uitvoering geeft aan haar taak om de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

TELEVISIE LEERT ONS UIT ANDERMANS DOPPEN TE KIJKEN

TELEVISIE LEERT ONS UIT ANDERMANS DOPPEN TE KIJKEN beeldengeluid.nl/onderwijs TELEVISIE LEERT ONS UIT ANDERMANS DOPPEN TE KIJKEN Remco Campert (uit Eendjes Voeren) Voortgezet onderwijs en MBO 2014-2015 LEREN MET BEELD EN GELUID Radio en televisie: het

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2017 Uit de renteopbrengst op de algemene mediareserve (hierna: AMR)

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0 Realisatie Toeval of Niet Stef van Grieken / A.J. Slaghuis Versie 1.0 Hoge der A 12 9712 AC Groningen bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Groningen, 9 December 2011 Inhoudsopgaven 1 Inleiding...

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal Experimentplan Nieuwsfragmentenkanaal Experimentplan voor een aanbodkanaal E x p e r i m e n t Achtergrond Uitgangspunten Wettelijke en juridische kaders Positie binnen taakopdracht en relatie met ander

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Projectplan Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 2-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave Gegevens... 3

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het Speech Shula Rijxman NFF 1 okt 2015 Dames en heren, Ik ben opgegroeid met verhalen. Mijn familie bestaat uit fantastische verhalenvertellers. Dat is een groot rijkdom. Als wij elkaar zien, is het nooit

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur,

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur, EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Uit21938 Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit Behandeld door Email Telefoonnummer Bijlagen Kopie aan Geachte Directie en Bestuur, Op 25 september

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2 Pagina 1 Begroting 2014 Voor 2014 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel PERSBERICHT Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel Talpa verhoogt haar voorgenomen bod naar 6,35 per TMG Aandeel, een premie van 8% ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

NOS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit NOS. Geachte directie en bestuur,

NOS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit NOS. Geachte directie en bestuur, NOS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit NOS Geachte directie en bestuur, Op 12 oktober jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel Talent Development Program van Hilversum Media Campus Succesvol samenspel 26 mediatalenten vormen de eerste groep young professionals die momenteel bezig is met het Talent Development Program van Hilversum

Nadere informatie

Gegevens, getallen en achtergrond

Gegevens, getallen en achtergrond Gegevens, getallen en achtergrond Organisatie: Vereniging Wikimedia Nederland Bezoekadres: Postadres: Woordvoerders: Mariaplaats 3, 3511 LH, Utrecht Postbus 167, 3500 AD, Utrecht Sandra Rientjes Directeur

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Bijlage bij FeniksInformatiebrief nummer 1, jaargang 2, Thiememeulenhoff

Bijlage bij FeniksInformatiebrief nummer 1, jaargang 2, Thiememeulenhoff De terugkeer van de tijdbalk: interactief en multimediaal Hij is terug: de tijdbalk!weggezuiverd uit het thematische onderwijs tussen 1980 en 2000 en in ere hersteld door de canonieke leerstellingen van

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2016

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2016 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2016 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2016 Tabel 1: Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2016 x 1.000 1. Stimulering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze faillissementen. Presentatie voor curatoren

Nieuwe werkwijze faillissementen. Presentatie voor curatoren Nieuwe werkwijze faillissementen Presentatie voor curatoren 2015 Doel presentatie en agenda Doel: informeren over de nieuwe digitale werkwijze 11. Inleiding: moderniseren binnen de Rechtspraak 22. Waarom

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

MEDIAPACT 2020 Hilversum, 26 juni 2014

MEDIAPACT 2020 Hilversum, 26 juni 2014 Hilversum, 26 juni 2014 Mediapact MEDIAPACT De Nederlandse mediasector heeft een naam hoog te houden. Niet voor niets is Media & ICT een apart netwerk binnen de Nederlandse topsector creatieve industrie.

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave

Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal Nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling per 31 december 2014...

Nadere informatie