Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van interne en externe ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening en vooral de inzet van ICT daarbij, is het van belang een structureel, strategisch, samenhangend informatiebeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit beleid is vastgelegd in het Strategisch Informatiebeleid Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT. Daarin is een uitvoeringsplan opgenomen dat is afgestemd op de landelijke (vaak wettelijke verplichte) ontwikkelingen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. IA00, Ton van Gemert, 3362 Datum ambtelijk voorstel 12 september 2012 Registratienummer Dit informatiebeleid is kaderstellend voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Alle ICT-initiatieven en voorstellen zullen hieraan getoetst worden. Ter besluitvorming door het college de nota Strategisch Informatiebeleid Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT vast te stellen als kaderstellend en richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening en de inzet van ICT daarbij. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende Gemeente Archivaris W. Koolen Programmamanager P. Kluver Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 9 oktober 2012 nummer: 2.1 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Gemeente Nijmegen bevindt zich in een dynamische wereld van de veranderende informatieverwerkende overheid. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT maken verbetering van de dienstverlening en de beheersbaarheid van de interne werkprocessen tot een nieuwe strategische uitdaging. Met het oog op de landelijke taakstelling voor gemeenten, w.o. dienstverlening en e-overheid, financiële taakstellingen en onze eigen ambities (klantoriëntatie, organisatieontwikkeling, regionale samenwerking en overige externe invloeden) is het van belang een structureel, strategisch en samenhangend informatiebeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit Informatiebeleid (I-beleid) is vastgelegd in het Informatiebeleidsplan Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT. Dit I-beleid is het vervolg op het stategisch informatiebeleid (bestuurlijk besluit juni 2007) en sluit hier naadloos op aan onder het (ook landelijke) motto Afmaken waarmee we enkele jaren geleden begonnen zijn!. Het Informatiebeleid bevat een Nijmeegse visie op een gemeentebrede informatiehuishouding met de thema s Meest nabije overheid, Verbinden en van informatie voorzien, Efficient werken, Eenmalig gegevens uitvragen en Efficiënt inzetten van techniek. Daarbij zijn ook accenten gelegd bij het Regionaal samenwerken. Gemeente Nijmegen noemt nadrukkelijk in haar visie het belang van intergemeentelijke samenwerking. Per thema is deze visie uitgewerkt naar wat er speelt binnen Nijmegen, gevolgd door richtinggevende uitspraken. Het informatiebeleid geeft duidelijke kaders voor het verder invullen en uitwerken van nieuwe ICT-initiatieven. Het Informatiebeleid is verder uitgewerkt in een informatie(projecten)plan voor de komende jaren. Jaarlijks wordt het I-projectenplan door de directieraad vastgesteld als uitvoeringsplan voor dat jaar. Om de ontwikkeling goed te begeleiden is een sturingsmodel opgesteld, gebaseerd op de thema-stuurgroepen. De voorzitters daarvan vormen de gemeentelijke informatie-regiegroep die de doelen en de samenhang op hoofdlijnen bewaken. De secretarissen van de stuurgroepen zorgen voor de afstemming tussen en over de thema s heen. 2 Juridische aspecten Deze nota kent geen specifieke juridische aspecten. De nota wordt als strategisch kader vastgesteld door het college. Het jaarlijkse uitvoeringsplan van I(CT)-projecten wordt vastgesteld door de Directieraad. 3 Doelstelling Doelstelling van bespreking van deze nota: het vaststellen van het kaderstellend en richtinggevend strategisch informatiebeleid, waaraan alle nieuwe I(CT)-ontwikkelingen en -projecten worden getoetst met de vraag of ze hieraan voldoen of om uit te leggen waarom ze (nog) niet aan de gestelde kaders kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen en dit op een transparante wijze te doen, waardoor op effectieve wijze mensen en middelen kunnen worden ingezet. 4 Argumenten Het Informatiebeleid geeft richting aan de samenhangende ontwikkeling van de informatievoorziening en de inzet van ICT binnen Gemeente Nijmegen. Het Informatiebeleid verankert

3 Collegevoorstel Vervolgvel 3 daarmee de externe oriëntatie op de verbetering van de digitale dienstverlening en de interne gerichtheid op transparantie, procesbeheersing & samenwerken en digitale duurzaamheid. Dit Informatiebeleid is ook de basis voor intergemeentelijke samenwerking. 5 Financiën Het Strategische Informatiebeleid zelf kent geen financiële consequenties. De lopende en te starten I(CT) projecten uiteraard wel. Deze projecten worden uitgevoerd binnen de beschikbare begrotingskaders (incl. meerjarige gemeentelijke (I&A-)investeringsplannen). 6 Communicatie Het Strategisch Informatiebeleid is breed besproken; met de Directieraad, met vele medewerkers van diverse I&A-onderdelen, met diverse projectleiders en groepen, met de gemeentearchivaris en de archiefinspecteur. Een presentatie bij de OR wordt gepland. Dit zal voor de verdere uitwerking ook gelden. 7 Uitvoering en evaluatie De Regiegroep Informatie begeleidt de uitvoering van het informatiebeleid. Twee jaarlijks rapporteert zij aan de Directieraad en periodiek aan de verantwoordelijke portefeuillehouder. Rapportage aan College en Raad gaat via de normale BBI-cyclus. 8 Risico s Er zijn geen bijzondere risico s verbonden aan dit voorstel. Bijlage(n): Managementoverzicht Strategisch Informatiebeleid Sheets Strategisch Informatiebeleid Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT

4 Strategisch Informatiebeleid Gemeente Nijmegen (Managementoverzicht) Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT Afmaken waarmee we begonnen zijn. (min. Donner, mei 2011) InformatieManagement September 2012 & Automatisering

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Verantwoording Inleiding Het Nijmeegse Fundament De Nijmeegse thema s De projectplanning De projectsturing Financiën Beveiliging en privacy binnen de digitale gemeente Communicatie

6 Verantwoording 1 Verantwoording Het Strategisch Informatiebeleid (SIB) wordt aan het College ter vaststelling voorgelegd omdat dit een kaderstellende notitie is. Alle nieuwe ontwikkelingen en projecten worden getoetst aan dit kader met de vraag of ze hieraan voldoen of om uit te leggen waarom ze (nog) niet aan de gestelde kaders kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen en dit op een transparante wijze te doen, waardoor op effectieve wijze mensen en middelen kunnen worden ingezet. Dit strategisch informatiebeleid sluit naadloos aan op het door u (juni 2007) vastgestelde informatiebeleid Met dat beleid is een ontwikkeling ingang gezet richting een efficiënte en voor de burgers en bedrijven effectieve dienstverlenende e- overheid die nog in volle gang is. Ook landelijk wordt benadrukt dat we de komende jaren op dit gebied moeten afmaken waarmee we begonnen zijn (Donner, mei 20011). De uitgangspunten en de kaders van het strategisch informatiebeleid blijven daarom ook voor de komende jaren onverkort van kracht. Het nieuwe SIB is een aanvulling hierop met accenten op voortschrijdende technische mogelijkheden, nieuwe vorm e-dienstverlening, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, (her)ontwerp werkprocessen, aansluiting op landelijke standaardvoorzieningen en regionale samenwerking. 2 Inleiding Gemeente Nijmegen bevindt zich in een dynamische wereld van de veranderende informatieverwerkende en dienstverlenende overheid. De veranderingen vinden plaats op elk inhoudelijk informatiedomein (sociaal, fysiek, generiek), in wet en regelgeving, ten aanzien van samenwerkingsrelaties met allerlei instellingen, andere eisen van burgers, etc. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT maken verbetering van de dienstverlening en de beheersbaarheid van de interne werkprocessen mogelijk. Er zitten echter ook grenzen aan de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden door alle burgers kunnen worden geadopteerd, de ruimte in de budgetten wordt krapper en de acceptatie van vernieuwingen door de organisatie verloopt wisselend. De landelijke overheid vraagt ook veel van gemeenten, zoals (gedecentraliseerde) dienstverlening en E-overheid financiële taakstellingen voldoen aan NUP eisen (NUP staat voor Nationaal UitvoeringsProgramma en is een overheidsbrede implementatie-agenda van 24 verplichte I(CT)-voorzieningen als basis voor e-overheid en dienstverlening) Hiernaast zijn o.a. de volgende zaken aan de orde door onze eigen ambitie: klantoriëntatie en zaakgericht werken, organisatieontwikkeling volgens MeeAnder meer transparantie en heldere verantwoording over gemeentelijke activiteiten meer regionale samenwerking Hierdoor is het van belang een structureel, strategisch en samenhangend informatiebeleid te voeren. Dit Informatiebeleid (I-beleid) is vastgelegd in het Informatiebeleidsplan Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT. Dit I- beleid is het vervolg op het strategisch informatiebeleid en sluit hier naadloos op aan, onder het (ook landelijke) motto Afmaken waarmee we enkele jaren geleden begonnen zijn!.

7 Het Nijmeegse Fundament 3 Het Nijmeegse Fundament Het Nijmeegse informatiebeleid is opgebouwd aan de hand van Het Gemeentelijk Fundament. Het Gemeentelijk Fundament is door enkele gemeenten ontwikkeld om thematisch te sturen op de samenhang tussen de gemeentelijke dienstverleningsprocessen, de interne bedrijfsvoering en de ICT-componenten. Het laat zien hoe de keten van informatiestromen er optimaal uit gaat zien en hoe in samenhang de verschillende bouwstenen klaar gezet worden om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en aan de landelijke standaarden te kunnen blijven voldoen. (Een boeiende visuele uitleg van het fundament is te vinden op ) Het Informatiebeleid bevat de visie op een gemeentebrede informatiehuishouding met 6 thema s die staan voor de bouwstenen van het Nijmeegse informatiehuis. Per thema is uitgewerkt wat er speelt in Nijmegen. Eveneens zijn per thema richtinggevende uitspraken gedaan, waaraan alle nieuwe I-ontwikkelingen en -projecten worden getoetst (zie powerpointpresentatie in bijlage 1) De thema s in Nijmegen zijn: 1. Meest nabije overheid 2. Verbinden en van informatie voorzien 3. Efficiënt werken 4. Eenmalig gegevens uitvragen 5. Efficiënt inzetten van techniek 6. Regionaal samenwerken 4

8 De Nijmeegse thema s Wij hebben voor Nijmegen nadrukkelijk in onze visie het belang van intergemeentelijke samenwerking toegevoegd. Het informatiebeleid geeft duidelijke kaders voor het verder invullen en uitwerken van nieuwe ICT-initiatieven en daar waar mogelijk binnen het regionaal samenwerkingsverband. 4 De Nijmeegse thema s Door de heldere visie en kaders per thema en over de thema s heen (zie bijlage 1) is transparant, de juiste inzet van mensen en middelen mogelijk. Waardoor ICT voorzieningen gemaakt worden die bijdrage aan de dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en instellingen. Zo kunnen al onze medewerkers deze diensten en producten gemakkelijker en verantwoord realiseren en implementeren. Per thema laten we daarvan een aantal voorbeelden de revue passeren 1. Meest nabije overheid (Frontoffice) Geavanceerde e-diensten (informatie-verificatie tijdens intake) kunnen de zelfsturing en zelfredzaamheid van burgers vergroten en leveren kansen op efficiency doordat controles aan de voorkant geautomatiseerd worden. Bovendien gaan we ook meer werken vanuit vertrouwen in de burger. Burgers en bedrijven kunnen any place, any time de juiste informatie raadplegen over hun rechten en plichten, mogelijkheden én onmogelijkheden via onze website, de persoonlijke internetpagina of door te bellen met het centrale informatienummer. Steeds meer klantinteractie wordt volledig door de frontoffice, al dan niet geautomatiseerd be- of afgehandeld. 5

9 De Nijmeegse thema s 2. Verbinden en van informatie voorzien (Midoffice) Het zogenaamde midoffice vormt een belangrijke spil in het verzorgen van de informatiestromen tussen burgers en onze (primaire)processen in de diverse ketens. Zaaksgewijs werken zorgt dat er meer zicht op én in het werkproces is: wie is waar mee bezig en wat komt eraan. Zowel positief voor de burger die kan volgen hoever het met een vraag staat, als voor onze medewerkers om het werk effectief en efficiënt te kunnen organiseren. 3. Efficiënt werken (Backoffice) Verdere digitalisering maakt het mogelijk veel meer informatie te ontsluiten voor ambtenaren maar ook voor burgers waardoor de informatie-uitwisseling eenvoudiger en effectiever gaat verlopen. (Primaire)werkprocessen worden o.b.v. een landelijk standaard model (GEMMA 1 ) opnieuw ontworpen. Dubbele en overbodige controles worden eruit gehaald, gelijksoortige processtappen worden centraal (standaard) ingericht en overlappende applicaties worden gesaneerd. Dit verbetert de beheersbaarheid en de verantwoording en maakt de bestuurlijke resultaten transparant en zichtbaar. 4. Eenmalig gegevens uitvragen (Basisregistraties) Werken met de diverse basisregistraties levert juiste informatie op. Minder ergernis bij burgers en bedrijven, geen gegevens opnieuw invullen en/of aanleveren, meer rechtszekerheid, meer zekerheid in werkprocessen dat gegevens accuraat zijn en minder bezwaren en klachten. Het betekent uiteraard wel grote (wederzijdse) verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteitszorg ten aanzien van de inhoud en wijzigingen hiervan. 5. Efficiënt inzetten van techniek (Technische architectuur) 1 GEMeentelijke Model Architectuur: Proces- en Informatiearchitectuur om de organisatie beter te stroomlijnen. 6

10 De projectplanning Onze handhavers kunnen op straat of bij huisbezoeken met mobiele apparatuur direct bij alle benodigde informatie, voor een directe en duidelijkheid communicatie met burgers en bedrijven en uiteraard het werken effectiever maakt. Exponentiele groei van digitale dataopslag vraagt om slimme en innovatieve oplossingen. Uiteraard moet dit verantwoord en veilig gebeuren, ook dit vraagt aandacht voor databeveiliging en het verantwoord omgaan met privacy gevoelige gegevens. Any place, any time, any device is uitgangspunt voor ons computernetwerk, o.a. als basis voor het nieuwe werken en mogelijkheden om effectiever de kantoorruimte te benutten. 6. Regionaal samenwerken Er staan de komende jaren meer en meer regionale samenwerkingsverbanden op stapel. Een complex vraagstuk voor ICT, vanwege het gegeven dat tot nu toe alle gemeenten en overheidsorganen veelal verschillende informatiesystemen gebruiken die niet allemaal eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Daarom is steeds een stapsgewijze aanpak nodig om de regionalisering van de Brandweer, de Regionale Uitvoeringsdienst, ICTinfrastructuur, maar ook regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden op het vlak van GEO-basisregistraties, Belastingprocessen, Jeugdzorg, Leerling-vervoer, WMO en Leerplicht van goede ICT ondersteuning te voorzien. 5 De projectplanning Om goed georganiseerd en planmatig te sturen op de realisatie van het informatiebeleid is het beleid jaarlijks vertaald in een informatie(projecten) plan. Alle noodzakelijke nog te realiseren (generieke) bouwstenen van Het Nijmeegse Fundament zijn geïnventariseerd. Voor de komende twee jaar zijn alle projecten in beeld, inclusief een prioriteitsbepaling en uitgewerkt in een planning. Jaarlijks laten we het I-projectenplan door de Directieraad vast stellen als uitvoeringsplan voor het lopende jaar. Tevens wordt de uitvoering ervan gemonitord. De directieraad heeft het projectplan gebaseerd op de lopende ontwikkelingen en vooruitlopend op het logisch vervolg ( afmaken waarmee we begonnen zijn ) reeds goedgekeurd. Om de ontwikkeling goed te begeleiden is er een sturingsmodel opgesteld. Via themastuurgroepen, waarvan de voorzitters samen de regiegroep SIB vormen, die de doelen en de samenhang op hoofdlijnen bewaken en zo nodig bijsturen. De secretarissen van de stuurgroepen moeten zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen en over de thema s heen. 7

11 De projectsturing 6 De projectsturing De uitvoering en begeleiding van de (jaarlijkse) I-projecten kalender vereist een integrale aanpak over de thema s heen. Daarvoor is een sturingsmodel ingericht dat aansluit bij de organisatiestructuur van Gemeente Nijmegen (MeeAnder). De realisatie van het strategisch informatiebeleid wordt aangestuurd door de Regiegroep SIB (voorgezeten door de portefeuille-directeur ICT). Deze prioriteert de projecten en zorgt voor samenhang tussen de zes Thema-stuurgroepen, waarin het lijnmanagement en ICT in zijn vertegenwoordigd. Op inhoudelijke en operationele samenhang wordt gemonitord door het Afstemmingsoverleg (de secretarissen/architecten van de themastuurgroepen), zodat over de thema s heen de integrale aanpak wordt vastgehouden. Zo ontstaat een netwerk van samenwerking tussen de ICT professionals en de beleidsvormende en uitvoerende organisaties, die er samen voor zorgdragen dat het Nijmeegse fundament in 2015 ontwikkeld is. 7 Financiën Het Strategische Informatieplan kent als kaderstellend document geen financiële consequenties. De lopende en te starten I(CT)-projecten uiteraard wel. Deze projecten worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële kaders. Het begrotingskader voor ICT ziet er sinds 2012 als volgt uit: De investeringsbudgetten voor ICT-projecten zijn per gecentraliseerd bij de afdeling InformatieManagement & Automatisering (I&A), dit is inclusief de budgetten die voorheen bij de afzonderlijke directies zaten. Voor de eenmalige kosten van de geprioriteerde projecten, worden in tabel 1 de beschikbare investeringsbudgetten weergegeven. Tabel 1: ICT investeringsbudgetten In euro x Centrale ICTinfrastructuur Generieke voorzieningen Basisregistraties vast Idem variabel *) Sociaal domein vast Idem variabel *)

12 Financiën 5. Fysiek domein vast Idem variabel *) *) Variabele bedrijfsinvesteringen worden jaarlijks herzien Het Meerjareninvesteringsprogramma voor I&A kent 5 categorieën. Allereerst de centrale infrastructuur voor telefonie, hardware, systeemsoftware, enz. Deze kent een onregelmatig verloop, dat te maken heeft met investeringsbeslissingen uit het verleden (bv. kwaliteitsimpuls) en verschillende afschrijvingstermijnen, waardoor in het ene jaar er een hogere investeringsbehoefte is dan in een volgend jaar. De categorie Generieke voorzieningen bevat bijvoorbeeld de investeringen in het midoffice. Dit is de belangrijke informatie makelaar en schakelpunt, waar informatie in ketens met elkaar verbonden is. Ook hier is sprake van een ongelijke verdeling over de jarenschijven. De overige categorieën bevatten investeringen voor de drie informatie categorien Basisregistraties, Fysiek-, Sociaaldomein van onze organisatie. Deze zijn deels vast (omdat deze al via de gebruikelijke aanvraagprocedure is toegekend en opgenomen in dit investeringsschema) en deels variabel als gevolg van vakinhoudelijke ontwikkelingen op de domeinen die elk jaar opnieuw aangevraagd gaan worden (bv vervanging applicaties, nieuwe ontwikkelingen als AWBZ en Jeugdzorg, enz.). Afhankelijk van de realisatie van projecten, de technische en regionale ontwikkelingen die een gewijzigd projectverloop nodig maken, komen we met voorstellen om binnen de financiële kaders met een aangepaste investeringsbegroting zodat deze een meer regelmatig verloop krijgt. De beschikbare budgetten worden via de gebruikelijke procedures van de B&V-cyclus gewijzigd. Indien als gevolg van nationale of provinciale trajecten aanvullende ICTprojecten moeten worden uitgevoerd (decentralisaties overheidstaken, RUD s 2, etc.), wordt dit via de B&V-cyclus opgenomen in de investeringsbegroting van de afdeling I&A. Dit betekent dat, als er extra middelen voor nieuwe en/of gedecentraliseerde taken bijkomen en ondersteuning vanuit ICT benodigd of wenselijk is, een deel van deze transitieen uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld worden aan de afdeling I&A. Deze middelen worden via de gebruikelijke procedures overgezet naar de I&A-begroting, zodat de ondersteuning gerealiseerd kan gaan worden. De vele bezuinigingsmaatregelen die op onze organisatie afkomen leiden vaak tot meer inzet van ICT om zo efficiënter te kunnen werken. Digitale werken, digitale intake/edienstverlening, efficiënt gebruik kantoorvloer (Het Nieuwe Werken), digitale communicatie met burgers, etc. leidt tot bezuinigen MET ICT, i.t.t. bezuiniging OP ICT. Alle nieuwe investeringen in ICT-voorzieningen, meer hardware, meer software, (veel) meer digitale gegevensopslag, meer koppelingen (o.a. met landelijke voorzieningen), etc. betekenen ook meer onderhoud- en meer beheerskosten. De komende jaren gaan als gevolg hiervan de structurele exploitatiekosten (geld en formatie) van de afdeling I&A toenemen. Om deze ontwikkelingen te kunnen sturen, moeten alle ICT-projectenplannen voorstellen gaan bevatten, waarin een gedetailleerd kosten én dekkingsvoorstel zit (investering én exploitatie). Deze 'total cost'-benadering is randvoorwaardelijk voor de start van projecten. Alleen als alle kosten gedekt zijn, worden projecten ter hand genomen. 2 Regionale UitvoeringsDiensten 9

13 Beveiliging en privacy binnen de digitale gemeente 8 Beveiliging en privacy binnen de digitale gemeente De gemeente als informatie-beherende en verwerkende organisatie in het digitale tijdperk breng ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het beveiligen van de (digitale) informatie in het algemeen en de waarborgen voor privacy van de burgers en bedrijven in het bijzonder vraagt in toenemende mate de aandacht. Er zijn al vele maatregelen genomen, de belangrijkste: GBA: Gemeentelijke Basis Administratie (Bevolkingsregister) is middels speciale weten regelgeving de databeveiliging geregeld en deze wordt regelmatig geaudit. Controle op de externe toegang tot netwerk: De beveiliging van het gehele ICTinfrastructuur (computernetwerk) is, gezien toenemende complexiteit en de noodzakelijke expertise operationeel overgedragen aan en daarvoor gecertificeerd provider op het gebied van digital security diensten (TUNIX). Controle op de toegang tot informatiesystemen: De autorisatie voor opvoeren, muteren en/of raadpleging van de data wordt ingericht en beheerd volgens het "need-toknown" principe op basis van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie. Deze autorisatiematrix ("wie mag wat?") wordt formeel door de desbetreffende proceseigenaar/afdelingshoofd geaccordeerd. De wijze van dataopslag en beveiliging. Privacygevoelige data wordt centraal opgeslagen en beheerd op gemeentelijke storage (opslag) faciliteiten die opgesteld staan in de beperkt en gecontroleerd toegankelijke computerzaal in een gemeentelijk kantoorgebouw. Deze data wordt ook op back-ups bewaard in een kluis op een andere gemeentelijke locatie en wekelijks in afgesloten (verzegelde) koffers opgeslagen in een beveiligd datacentrum buiten Nijmegen. Dataopslag bij derden: Op dit moment wordt met betrekking tot privacygevoelige informatie daar zeer terughoudend mee omgegaan. Privacy moet vooral ook gewaarborgd en verankerd zijn in de (werk)processen. Bij de intake van alle I-projecten wordt specifieke aandacht geschonken aan het privacy-aspect in relatie tot de regelgeving van het college bescherming persoonsgegevens (CBP). Zo nodig nemen wij contact met hen op. Het CBP heeft Gemeente Nijmegen in positieve zin als voorbeeld gemeente genoemd. Bij registraties van persoonsgegevens wordt in het privacyregelement van ieder gegevens vastgelegd met welk doel dit wordt geregistreerd. Bij het verstrekken van (persoons)gevens aan zowel interne als externe organisaties wordt een zeer zorgvuldige procedure gehanteerd. Er vindt altijd onderzoek plaats naar het doel en gebruik van de gegevens. Dit wordt getoetst aan de wet 3 en het privacyregelement, waarna een ambtenaar van de afdeling Burgerzaken al dan niet toestemming verleent onder vermelding van strikte voorwaarden. Ook informatie-uitwisseling tussen (geautomatiseerde) informatiesystemen vindt uitsluitend plaats na formele toestemming van de proceseigenaar en daarnaast van de informatie-eigenaar van de persoonsinformatie. Het afleggen van de ambtseed moet ook in dit kader gezien worden. Het maakt de ambtenaar nadrukkelijk bewust van zijn verantwoordelijkheid naar de burgers en hun privacy. 3 Persoonsgegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beschreven doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn geregistreerd, 10

14 Communicatie 9 Communicatie We vinden het belangrijk dat het ons I-beleid wordt: besproken met en gedragen en uitgevoerd door het management, organisatie-, bedrijfs- en informatieadviseurs en de ICT-medewerkers. Het gaat onze medewerkers uiteraard ook aan. Zij blijven de belangrijkste schakel in de dienstverlening en de uitvoering van het werkproces. Het uitvoeren van het informatiebeleid gaat hen daarbij helpen. Verder digitaliseren van dossiers ontsluit kennis van collega s voor collega s. Werken met basisregistraties vergroot de verantwoordelijkheid én afhankelijkheid en daarmee ook het belang van samenwerken. Zaaksgewijs werken, ondersteund door een nieuwe midoffice met procesondersteuning, geeft medewerkers én leidinggevenden inzicht in het werkproces: wie is waar mee bezig en wat komt eraan. Geavanceerde e-diensten vergroten de zelfsturing van de burger en de efficiency van de eigen organisatie. Datzelfde geldt voor de inzet van social-media en burgerparticipatie. Het Informatiebeleid biedt ook perspectief voor het bestuur. De realisatie ervan geeft, naast een effectievere handhaving, betere mogelijkheden tot verantwoording van de gemeentelijk uitgevoerde activiteiten (zaken) en de resultaten daarvan. Dit ook tegen de achtergrond van beleidsplannen, ingezette middelen en criteria voor interne bedrijfsprocessen. Om dit draagvlak te creeren is het Strategisch Informatiebeleid in 2 fases tot stand gekomen. In 2011 is gewerkt aan draagvlak voor deze opbouw van het Nijmeegse fundament door diverse ronde tafelgesprekken met betrokken medewerkers en het lijnmanagement en het directieteam. Vervolgens zijn de uitkomsten uitgewerkt in een aantal (toen nog) directieoverstijgende bijeenkomsten, waarin de richtinggevende uitspraken per thema ontwikkeld zijn. Zo is er gemeentebreed draagvlak ontstaan voor dit informatiebeleidskader. Het resultaat is vanaf mei 2012 breed gecommuniceerd om te zorgen dat de gehele organisatie op de hoogte is van deze kaders en zo een bijdrage kan leveren aan de realisatie ervan. Op medewerkerniveau is aandacht besteed aan wat dit beleidskader concreet betekent voor de diverse werkprocessen en het dagelijkse werk. Een vergelijkbare ronde heeft plaats gevonden op de diverse managementniveau van de interne, sociale en fysieke informatiedomeinen. Ten slotte wordt dit najaar dit nog verder verdiept en uitgewerkt binnen diverse afdelingen, waarin deze wijzigingen een grote betekenis gaan krijgen voor de dagelijkse dienstverlening. De al gehouden presentaties zijn positief ervaren en verlopen. 11

15 Strategisch Informatiebeleid Gemeente Nijmegen 1

16 Inhoud SIB Wat speelt er Landelijk en in Nijmegen? Wat willen we met ibeleid bereiken? Introductie Nijmeegs Fundament Richtinggevende uitspraken ibeleid Nijmeegs sturingsmodel Van ibeleid naar iplan 2

17 Landelijke taakstelling gemeenten Voor dienstverlening en e overheid Wet en regelgeving NORA GEMMA i VNG Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 3

18 Wat speelt er in Nijmegen? 1. Klantoriëntatie Burgerselfservice Co creatie / burgerparticipatie Denken vanuit de klant Deregulering (werken vanuit vertrouwen) Programma dienstverlening 4

19 Wat speelt er in Nijmegen? 2. Interne organisatie Samenwerking op inhoud (MeeAnder) Kostenbewustzijn Functioneel en proportioneel Kennis delen Basis op orde 5

20 Wat speelt er in Nijmegen? 3. Externe invloeden Voldoen aan landelijk eisen Regionale samenwerking Ketensamenwerking Ontwikkelingen op de ICT markt 6

21 Wat Informatiebeleid faciliteert? De basis op orde (afmaken & doorgaan) Inrichten generieke voorzieningen & NUP Plaats en tijd onafhankelijk (samen)werken Procesherontwerp vanuit klant e Dienstverlening: i NUP proof per 2015 face call click Regionale samenwerking regio Nijmegen 7

22 Hoe realiseren we dit in Nijmegen? Instrument: Het Gemeentelijk Fundament 8

23 De aanpak: Het Nijmeegs Fundament Geeft overzicht Geeft focus Geeft sturing Van Beleid naar Plan 9

24 Nijmeegs Fundament 10

25 Nijmeegs Fundament Nu per thema: Waarop te sturen? Wat speelt er in Nijmegen? Richtinggevende uitspraken

26 Frontoffice Fundament Gemma 12

27 Wat er speelt in inijmegen: Burgerselfservice/ participatie Kanaalsturing Doorontwikkeling Stadswinkel Frontoffice 13

28 Frontoffice Richtinggevende uitspraken: Digitaal kanaal is leidend en rechtsgeldig Volgen landelijke voorzieningen ipv zelf ontwikkelen Uitgaan van vertrouwen in de burger Directe afhandeling van de vraag 14

29 Midoffice 15

30 Wat er speelt in inijmegen: Vernieuwing Midoffice Zaaksgewijs werken Digitalisering Midoffice 16

31 Midoffice Richtinggevende uitspraken: Dikke Midoffice Eenmalige gegevensuitvraag Zaak en procesgericht werken Volledig digitale afhandeling Focus op verbinding 17

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen o.g.v. artikel 39 RvO raad van de fractie PvdA over dataveiligheid en privacy Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042/Facilitaire

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN, uitwerkingen lokale CAO Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met het collegevoorstel 12.0000.323 is de lokale

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidskader handhaving en toezicht

Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidskader handhaving en toezicht Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidskader handhaving en toezicht Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting De reeks van bezuinigingen die

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Blik op de overheidsdienstverlening in 2020. Alex Lambregts

Blik op de overheidsdienstverlening in 2020. Alex Lambregts Blik op de overheidsdienstverlening in 2020 Alex Lambregts Jorritsma/Antwoord: steen in de vijver; beweging en vernieuwing rimpelingen doven uit 1 steen niet genoeg Wat is er verder nodig? Probleemstelling

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer Openbaar Onderwerp Erkenning archeologisch depot Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met de komst van de Wet op de archeologische

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

het gemeentelijk fundament

het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament voorwoord Bouwen aan goede dienstverlening.

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. DataLand en KING

Samenwerkingsconvenant. DataLand en KING Samenwerkingsconvenant DataLand en KING Samen werken aan gemeentelijke ondersteuning, ontzorging en ontwikkeling Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING en DataLand sluiten dit convenant af

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. De brief aan de Raad over Makelpunt Nijmegen vast te stellen

1. De brief aan de Raad over Makelpunt Nijmegen vast te stellen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Makelpunt Nijmegen Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Makelpunt Nijmegen is sinds 2013 hét centrale punt van

Nadere informatie

Innovatie in Dienstverlening!

Innovatie in Dienstverlening! Innovatie in Dienstverlening! Op weg naar de uitvoeringsagenda 2020 Donderdag 27 juni 2013, Q2 Nijmegen Herijking visie op dienstverlening 2005: Antwoord gezamenlijke stip op horizon 2015 gemeenten en

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder W. Dijkstra Samenvatting Sofinummers

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Openbaar Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De stichting Stevenskerk heeft een verzoek

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invulling Kwaliteitsplan 2011. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invulling Kwaliteitsplan 2011. BW-nummer Openbaar Onderwerp Invulling Kwaliteitsplan 2011 Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Bij besluitvorming van de Perspectiefnota 2009

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Noodzaak goede data Voorbeeld sociaal domein Inhoud Data is vakwerk Het Data Maturity Model

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 2 september 2014 1400242110 H.J. Koenders UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Geautomatiseerde ondertekening bij de personeels- en salarisadministratie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Tot nu toe vergt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Software als Service *

Software als Service * Software als Service * Een nieuw tijdperk voor testen? Wijnand Derks Telematica Instituut wijnand.derks@telin.nl * Deze presentatie is gebaseerd op het rapport: Roadmap Software als Service, i.s.m. TNO

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Machtiging VNG Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2016 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie