Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van interne en externe ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening en vooral de inzet van ICT daarbij, is het van belang een structureel, strategisch, samenhangend informatiebeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit beleid is vastgelegd in het Strategisch Informatiebeleid Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT. Daarin is een uitvoeringsplan opgenomen dat is afgestemd op de landelijke (vaak wettelijke verplichte) ontwikkelingen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. IA00, Ton van Gemert, 3362 Datum ambtelijk voorstel 12 september 2012 Registratienummer Dit informatiebeleid is kaderstellend voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Alle ICT-initiatieven en voorstellen zullen hieraan getoetst worden. Ter besluitvorming door het college de nota Strategisch Informatiebeleid Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT vast te stellen als kaderstellend en richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening en de inzet van ICT daarbij. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende Gemeente Archivaris W. Koolen Programmamanager P. Kluver Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 9 oktober 2012 nummer: 2.1 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Gemeente Nijmegen bevindt zich in een dynamische wereld van de veranderende informatieverwerkende overheid. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT maken verbetering van de dienstverlening en de beheersbaarheid van de interne werkprocessen tot een nieuwe strategische uitdaging. Met het oog op de landelijke taakstelling voor gemeenten, w.o. dienstverlening en e-overheid, financiële taakstellingen en onze eigen ambities (klantoriëntatie, organisatieontwikkeling, regionale samenwerking en overige externe invloeden) is het van belang een structureel, strategisch en samenhangend informatiebeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit Informatiebeleid (I-beleid) is vastgelegd in het Informatiebeleidsplan Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT. Dit I-beleid is het vervolg op het stategisch informatiebeleid (bestuurlijk besluit juni 2007) en sluit hier naadloos op aan onder het (ook landelijke) motto Afmaken waarmee we enkele jaren geleden begonnen zijn!. Het Informatiebeleid bevat een Nijmeegse visie op een gemeentebrede informatiehuishouding met de thema s Meest nabije overheid, Verbinden en van informatie voorzien, Efficient werken, Eenmalig gegevens uitvragen en Efficiënt inzetten van techniek. Daarbij zijn ook accenten gelegd bij het Regionaal samenwerken. Gemeente Nijmegen noemt nadrukkelijk in haar visie het belang van intergemeentelijke samenwerking. Per thema is deze visie uitgewerkt naar wat er speelt binnen Nijmegen, gevolgd door richtinggevende uitspraken. Het informatiebeleid geeft duidelijke kaders voor het verder invullen en uitwerken van nieuwe ICT-initiatieven. Het Informatiebeleid is verder uitgewerkt in een informatie(projecten)plan voor de komende jaren. Jaarlijks wordt het I-projectenplan door de directieraad vastgesteld als uitvoeringsplan voor dat jaar. Om de ontwikkeling goed te begeleiden is een sturingsmodel opgesteld, gebaseerd op de thema-stuurgroepen. De voorzitters daarvan vormen de gemeentelijke informatie-regiegroep die de doelen en de samenhang op hoofdlijnen bewaken. De secretarissen van de stuurgroepen zorgen voor de afstemming tussen en over de thema s heen. 2 Juridische aspecten Deze nota kent geen specifieke juridische aspecten. De nota wordt als strategisch kader vastgesteld door het college. Het jaarlijkse uitvoeringsplan van I(CT)-projecten wordt vastgesteld door de Directieraad. 3 Doelstelling Doelstelling van bespreking van deze nota: het vaststellen van het kaderstellend en richtinggevend strategisch informatiebeleid, waaraan alle nieuwe I(CT)-ontwikkelingen en -projecten worden getoetst met de vraag of ze hieraan voldoen of om uit te leggen waarom ze (nog) niet aan de gestelde kaders kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen en dit op een transparante wijze te doen, waardoor op effectieve wijze mensen en middelen kunnen worden ingezet. 4 Argumenten Het Informatiebeleid geeft richting aan de samenhangende ontwikkeling van de informatievoorziening en de inzet van ICT binnen Gemeente Nijmegen. Het Informatiebeleid verankert

3 Collegevoorstel Vervolgvel 3 daarmee de externe oriëntatie op de verbetering van de digitale dienstverlening en de interne gerichtheid op transparantie, procesbeheersing & samenwerken en digitale duurzaamheid. Dit Informatiebeleid is ook de basis voor intergemeentelijke samenwerking. 5 Financiën Het Strategische Informatiebeleid zelf kent geen financiële consequenties. De lopende en te starten I(CT) projecten uiteraard wel. Deze projecten worden uitgevoerd binnen de beschikbare begrotingskaders (incl. meerjarige gemeentelijke (I&A-)investeringsplannen). 6 Communicatie Het Strategisch Informatiebeleid is breed besproken; met de Directieraad, met vele medewerkers van diverse I&A-onderdelen, met diverse projectleiders en groepen, met de gemeentearchivaris en de archiefinspecteur. Een presentatie bij de OR wordt gepland. Dit zal voor de verdere uitwerking ook gelden. 7 Uitvoering en evaluatie De Regiegroep Informatie begeleidt de uitvoering van het informatiebeleid. Twee jaarlijks rapporteert zij aan de Directieraad en periodiek aan de verantwoordelijke portefeuillehouder. Rapportage aan College en Raad gaat via de normale BBI-cyclus. 8 Risico s Er zijn geen bijzondere risico s verbonden aan dit voorstel. Bijlage(n): Managementoverzicht Strategisch Informatiebeleid Sheets Strategisch Informatiebeleid Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT

4 Strategisch Informatiebeleid Gemeente Nijmegen (Managementoverzicht) Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT Afmaken waarmee we begonnen zijn. (min. Donner, mei 2011) InformatieManagement September 2012 & Automatisering

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Verantwoording Inleiding Het Nijmeegse Fundament De Nijmeegse thema s De projectplanning De projectsturing Financiën Beveiliging en privacy binnen de digitale gemeente Communicatie

6 Verantwoording 1 Verantwoording Het Strategisch Informatiebeleid (SIB) wordt aan het College ter vaststelling voorgelegd omdat dit een kaderstellende notitie is. Alle nieuwe ontwikkelingen en projecten worden getoetst aan dit kader met de vraag of ze hieraan voldoen of om uit te leggen waarom ze (nog) niet aan de gestelde kaders kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen en dit op een transparante wijze te doen, waardoor op effectieve wijze mensen en middelen kunnen worden ingezet. Dit strategisch informatiebeleid sluit naadloos aan op het door u (juni 2007) vastgestelde informatiebeleid Met dat beleid is een ontwikkeling ingang gezet richting een efficiënte en voor de burgers en bedrijven effectieve dienstverlenende e- overheid die nog in volle gang is. Ook landelijk wordt benadrukt dat we de komende jaren op dit gebied moeten afmaken waarmee we begonnen zijn (Donner, mei 20011). De uitgangspunten en de kaders van het strategisch informatiebeleid blijven daarom ook voor de komende jaren onverkort van kracht. Het nieuwe SIB is een aanvulling hierop met accenten op voortschrijdende technische mogelijkheden, nieuwe vorm e-dienstverlening, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, (her)ontwerp werkprocessen, aansluiting op landelijke standaardvoorzieningen en regionale samenwerking. 2 Inleiding Gemeente Nijmegen bevindt zich in een dynamische wereld van de veranderende informatieverwerkende en dienstverlenende overheid. De veranderingen vinden plaats op elk inhoudelijk informatiedomein (sociaal, fysiek, generiek), in wet en regelgeving, ten aanzien van samenwerkingsrelaties met allerlei instellingen, andere eisen van burgers, etc. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT maken verbetering van de dienstverlening en de beheersbaarheid van de interne werkprocessen mogelijk. Er zitten echter ook grenzen aan de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden door alle burgers kunnen worden geadopteerd, de ruimte in de budgetten wordt krapper en de acceptatie van vernieuwingen door de organisatie verloopt wisselend. De landelijke overheid vraagt ook veel van gemeenten, zoals (gedecentraliseerde) dienstverlening en E-overheid financiële taakstellingen voldoen aan NUP eisen (NUP staat voor Nationaal UitvoeringsProgramma en is een overheidsbrede implementatie-agenda van 24 verplichte I(CT)-voorzieningen als basis voor e-overheid en dienstverlening) Hiernaast zijn o.a. de volgende zaken aan de orde door onze eigen ambitie: klantoriëntatie en zaakgericht werken, organisatieontwikkeling volgens MeeAnder meer transparantie en heldere verantwoording over gemeentelijke activiteiten meer regionale samenwerking Hierdoor is het van belang een structureel, strategisch en samenhangend informatiebeleid te voeren. Dit Informatiebeleid (I-beleid) is vastgelegd in het Informatiebeleidsplan Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie en ICT. Dit I- beleid is het vervolg op het strategisch informatiebeleid en sluit hier naadloos op aan, onder het (ook landelijke) motto Afmaken waarmee we enkele jaren geleden begonnen zijn!.

7 Het Nijmeegse Fundament 3 Het Nijmeegse Fundament Het Nijmeegse informatiebeleid is opgebouwd aan de hand van Het Gemeentelijk Fundament. Het Gemeentelijk Fundament is door enkele gemeenten ontwikkeld om thematisch te sturen op de samenhang tussen de gemeentelijke dienstverleningsprocessen, de interne bedrijfsvoering en de ICT-componenten. Het laat zien hoe de keten van informatiestromen er optimaal uit gaat zien en hoe in samenhang de verschillende bouwstenen klaar gezet worden om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en aan de landelijke standaarden te kunnen blijven voldoen. (Een boeiende visuele uitleg van het fundament is te vinden op ) Het Informatiebeleid bevat de visie op een gemeentebrede informatiehuishouding met 6 thema s die staan voor de bouwstenen van het Nijmeegse informatiehuis. Per thema is uitgewerkt wat er speelt in Nijmegen. Eveneens zijn per thema richtinggevende uitspraken gedaan, waaraan alle nieuwe I-ontwikkelingen en -projecten worden getoetst (zie powerpointpresentatie in bijlage 1) De thema s in Nijmegen zijn: 1. Meest nabije overheid 2. Verbinden en van informatie voorzien 3. Efficiënt werken 4. Eenmalig gegevens uitvragen 5. Efficiënt inzetten van techniek 6. Regionaal samenwerken 4

8 De Nijmeegse thema s Wij hebben voor Nijmegen nadrukkelijk in onze visie het belang van intergemeentelijke samenwerking toegevoegd. Het informatiebeleid geeft duidelijke kaders voor het verder invullen en uitwerken van nieuwe ICT-initiatieven en daar waar mogelijk binnen het regionaal samenwerkingsverband. 4 De Nijmeegse thema s Door de heldere visie en kaders per thema en over de thema s heen (zie bijlage 1) is transparant, de juiste inzet van mensen en middelen mogelijk. Waardoor ICT voorzieningen gemaakt worden die bijdrage aan de dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en instellingen. Zo kunnen al onze medewerkers deze diensten en producten gemakkelijker en verantwoord realiseren en implementeren. Per thema laten we daarvan een aantal voorbeelden de revue passeren 1. Meest nabije overheid (Frontoffice) Geavanceerde e-diensten (informatie-verificatie tijdens intake) kunnen de zelfsturing en zelfredzaamheid van burgers vergroten en leveren kansen op efficiency doordat controles aan de voorkant geautomatiseerd worden. Bovendien gaan we ook meer werken vanuit vertrouwen in de burger. Burgers en bedrijven kunnen any place, any time de juiste informatie raadplegen over hun rechten en plichten, mogelijkheden én onmogelijkheden via onze website, de persoonlijke internetpagina of door te bellen met het centrale informatienummer. Steeds meer klantinteractie wordt volledig door de frontoffice, al dan niet geautomatiseerd be- of afgehandeld. 5

9 De Nijmeegse thema s 2. Verbinden en van informatie voorzien (Midoffice) Het zogenaamde midoffice vormt een belangrijke spil in het verzorgen van de informatiestromen tussen burgers en onze (primaire)processen in de diverse ketens. Zaaksgewijs werken zorgt dat er meer zicht op én in het werkproces is: wie is waar mee bezig en wat komt eraan. Zowel positief voor de burger die kan volgen hoever het met een vraag staat, als voor onze medewerkers om het werk effectief en efficiënt te kunnen organiseren. 3. Efficiënt werken (Backoffice) Verdere digitalisering maakt het mogelijk veel meer informatie te ontsluiten voor ambtenaren maar ook voor burgers waardoor de informatie-uitwisseling eenvoudiger en effectiever gaat verlopen. (Primaire)werkprocessen worden o.b.v. een landelijk standaard model (GEMMA 1 ) opnieuw ontworpen. Dubbele en overbodige controles worden eruit gehaald, gelijksoortige processtappen worden centraal (standaard) ingericht en overlappende applicaties worden gesaneerd. Dit verbetert de beheersbaarheid en de verantwoording en maakt de bestuurlijke resultaten transparant en zichtbaar. 4. Eenmalig gegevens uitvragen (Basisregistraties) Werken met de diverse basisregistraties levert juiste informatie op. Minder ergernis bij burgers en bedrijven, geen gegevens opnieuw invullen en/of aanleveren, meer rechtszekerheid, meer zekerheid in werkprocessen dat gegevens accuraat zijn en minder bezwaren en klachten. Het betekent uiteraard wel grote (wederzijdse) verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteitszorg ten aanzien van de inhoud en wijzigingen hiervan. 5. Efficiënt inzetten van techniek (Technische architectuur) 1 GEMeentelijke Model Architectuur: Proces- en Informatiearchitectuur om de organisatie beter te stroomlijnen. 6

10 De projectplanning Onze handhavers kunnen op straat of bij huisbezoeken met mobiele apparatuur direct bij alle benodigde informatie, voor een directe en duidelijkheid communicatie met burgers en bedrijven en uiteraard het werken effectiever maakt. Exponentiele groei van digitale dataopslag vraagt om slimme en innovatieve oplossingen. Uiteraard moet dit verantwoord en veilig gebeuren, ook dit vraagt aandacht voor databeveiliging en het verantwoord omgaan met privacy gevoelige gegevens. Any place, any time, any device is uitgangspunt voor ons computernetwerk, o.a. als basis voor het nieuwe werken en mogelijkheden om effectiever de kantoorruimte te benutten. 6. Regionaal samenwerken Er staan de komende jaren meer en meer regionale samenwerkingsverbanden op stapel. Een complex vraagstuk voor ICT, vanwege het gegeven dat tot nu toe alle gemeenten en overheidsorganen veelal verschillende informatiesystemen gebruiken die niet allemaal eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Daarom is steeds een stapsgewijze aanpak nodig om de regionalisering van de Brandweer, de Regionale Uitvoeringsdienst, ICTinfrastructuur, maar ook regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden op het vlak van GEO-basisregistraties, Belastingprocessen, Jeugdzorg, Leerling-vervoer, WMO en Leerplicht van goede ICT ondersteuning te voorzien. 5 De projectplanning Om goed georganiseerd en planmatig te sturen op de realisatie van het informatiebeleid is het beleid jaarlijks vertaald in een informatie(projecten) plan. Alle noodzakelijke nog te realiseren (generieke) bouwstenen van Het Nijmeegse Fundament zijn geïnventariseerd. Voor de komende twee jaar zijn alle projecten in beeld, inclusief een prioriteitsbepaling en uitgewerkt in een planning. Jaarlijks laten we het I-projectenplan door de Directieraad vast stellen als uitvoeringsplan voor het lopende jaar. Tevens wordt de uitvoering ervan gemonitord. De directieraad heeft het projectplan gebaseerd op de lopende ontwikkelingen en vooruitlopend op het logisch vervolg ( afmaken waarmee we begonnen zijn ) reeds goedgekeurd. Om de ontwikkeling goed te begeleiden is er een sturingsmodel opgesteld. Via themastuurgroepen, waarvan de voorzitters samen de regiegroep SIB vormen, die de doelen en de samenhang op hoofdlijnen bewaken en zo nodig bijsturen. De secretarissen van de stuurgroepen moeten zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen en over de thema s heen. 7

11 De projectsturing 6 De projectsturing De uitvoering en begeleiding van de (jaarlijkse) I-projecten kalender vereist een integrale aanpak over de thema s heen. Daarvoor is een sturingsmodel ingericht dat aansluit bij de organisatiestructuur van Gemeente Nijmegen (MeeAnder). De realisatie van het strategisch informatiebeleid wordt aangestuurd door de Regiegroep SIB (voorgezeten door de portefeuille-directeur ICT). Deze prioriteert de projecten en zorgt voor samenhang tussen de zes Thema-stuurgroepen, waarin het lijnmanagement en ICT in zijn vertegenwoordigd. Op inhoudelijke en operationele samenhang wordt gemonitord door het Afstemmingsoverleg (de secretarissen/architecten van de themastuurgroepen), zodat over de thema s heen de integrale aanpak wordt vastgehouden. Zo ontstaat een netwerk van samenwerking tussen de ICT professionals en de beleidsvormende en uitvoerende organisaties, die er samen voor zorgdragen dat het Nijmeegse fundament in 2015 ontwikkeld is. 7 Financiën Het Strategische Informatieplan kent als kaderstellend document geen financiële consequenties. De lopende en te starten I(CT)-projecten uiteraard wel. Deze projecten worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële kaders. Het begrotingskader voor ICT ziet er sinds 2012 als volgt uit: De investeringsbudgetten voor ICT-projecten zijn per gecentraliseerd bij de afdeling InformatieManagement & Automatisering (I&A), dit is inclusief de budgetten die voorheen bij de afzonderlijke directies zaten. Voor de eenmalige kosten van de geprioriteerde projecten, worden in tabel 1 de beschikbare investeringsbudgetten weergegeven. Tabel 1: ICT investeringsbudgetten In euro x Centrale ICTinfrastructuur Generieke voorzieningen Basisregistraties vast Idem variabel *) Sociaal domein vast Idem variabel *)

12 Financiën 5. Fysiek domein vast Idem variabel *) *) Variabele bedrijfsinvesteringen worden jaarlijks herzien Het Meerjareninvesteringsprogramma voor I&A kent 5 categorieën. Allereerst de centrale infrastructuur voor telefonie, hardware, systeemsoftware, enz. Deze kent een onregelmatig verloop, dat te maken heeft met investeringsbeslissingen uit het verleden (bv. kwaliteitsimpuls) en verschillende afschrijvingstermijnen, waardoor in het ene jaar er een hogere investeringsbehoefte is dan in een volgend jaar. De categorie Generieke voorzieningen bevat bijvoorbeeld de investeringen in het midoffice. Dit is de belangrijke informatie makelaar en schakelpunt, waar informatie in ketens met elkaar verbonden is. Ook hier is sprake van een ongelijke verdeling over de jarenschijven. De overige categorieën bevatten investeringen voor de drie informatie categorien Basisregistraties, Fysiek-, Sociaaldomein van onze organisatie. Deze zijn deels vast (omdat deze al via de gebruikelijke aanvraagprocedure is toegekend en opgenomen in dit investeringsschema) en deels variabel als gevolg van vakinhoudelijke ontwikkelingen op de domeinen die elk jaar opnieuw aangevraagd gaan worden (bv vervanging applicaties, nieuwe ontwikkelingen als AWBZ en Jeugdzorg, enz.). Afhankelijk van de realisatie van projecten, de technische en regionale ontwikkelingen die een gewijzigd projectverloop nodig maken, komen we met voorstellen om binnen de financiële kaders met een aangepaste investeringsbegroting zodat deze een meer regelmatig verloop krijgt. De beschikbare budgetten worden via de gebruikelijke procedures van de B&V-cyclus gewijzigd. Indien als gevolg van nationale of provinciale trajecten aanvullende ICTprojecten moeten worden uitgevoerd (decentralisaties overheidstaken, RUD s 2, etc.), wordt dit via de B&V-cyclus opgenomen in de investeringsbegroting van de afdeling I&A. Dit betekent dat, als er extra middelen voor nieuwe en/of gedecentraliseerde taken bijkomen en ondersteuning vanuit ICT benodigd of wenselijk is, een deel van deze transitieen uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld worden aan de afdeling I&A. Deze middelen worden via de gebruikelijke procedures overgezet naar de I&A-begroting, zodat de ondersteuning gerealiseerd kan gaan worden. De vele bezuinigingsmaatregelen die op onze organisatie afkomen leiden vaak tot meer inzet van ICT om zo efficiënter te kunnen werken. Digitale werken, digitale intake/edienstverlening, efficiënt gebruik kantoorvloer (Het Nieuwe Werken), digitale communicatie met burgers, etc. leidt tot bezuinigen MET ICT, i.t.t. bezuiniging OP ICT. Alle nieuwe investeringen in ICT-voorzieningen, meer hardware, meer software, (veel) meer digitale gegevensopslag, meer koppelingen (o.a. met landelijke voorzieningen), etc. betekenen ook meer onderhoud- en meer beheerskosten. De komende jaren gaan als gevolg hiervan de structurele exploitatiekosten (geld en formatie) van de afdeling I&A toenemen. Om deze ontwikkelingen te kunnen sturen, moeten alle ICT-projectenplannen voorstellen gaan bevatten, waarin een gedetailleerd kosten én dekkingsvoorstel zit (investering én exploitatie). Deze 'total cost'-benadering is randvoorwaardelijk voor de start van projecten. Alleen als alle kosten gedekt zijn, worden projecten ter hand genomen. 2 Regionale UitvoeringsDiensten 9

13 Beveiliging en privacy binnen de digitale gemeente 8 Beveiliging en privacy binnen de digitale gemeente De gemeente als informatie-beherende en verwerkende organisatie in het digitale tijdperk breng ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het beveiligen van de (digitale) informatie in het algemeen en de waarborgen voor privacy van de burgers en bedrijven in het bijzonder vraagt in toenemende mate de aandacht. Er zijn al vele maatregelen genomen, de belangrijkste: GBA: Gemeentelijke Basis Administratie (Bevolkingsregister) is middels speciale weten regelgeving de databeveiliging geregeld en deze wordt regelmatig geaudit. Controle op de externe toegang tot netwerk: De beveiliging van het gehele ICTinfrastructuur (computernetwerk) is, gezien toenemende complexiteit en de noodzakelijke expertise operationeel overgedragen aan en daarvoor gecertificeerd provider op het gebied van digital security diensten (TUNIX). Controle op de toegang tot informatiesystemen: De autorisatie voor opvoeren, muteren en/of raadpleging van de data wordt ingericht en beheerd volgens het "need-toknown" principe op basis van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie. Deze autorisatiematrix ("wie mag wat?") wordt formeel door de desbetreffende proceseigenaar/afdelingshoofd geaccordeerd. De wijze van dataopslag en beveiliging. Privacygevoelige data wordt centraal opgeslagen en beheerd op gemeentelijke storage (opslag) faciliteiten die opgesteld staan in de beperkt en gecontroleerd toegankelijke computerzaal in een gemeentelijk kantoorgebouw. Deze data wordt ook op back-ups bewaard in een kluis op een andere gemeentelijke locatie en wekelijks in afgesloten (verzegelde) koffers opgeslagen in een beveiligd datacentrum buiten Nijmegen. Dataopslag bij derden: Op dit moment wordt met betrekking tot privacygevoelige informatie daar zeer terughoudend mee omgegaan. Privacy moet vooral ook gewaarborgd en verankerd zijn in de (werk)processen. Bij de intake van alle I-projecten wordt specifieke aandacht geschonken aan het privacy-aspect in relatie tot de regelgeving van het college bescherming persoonsgegevens (CBP). Zo nodig nemen wij contact met hen op. Het CBP heeft Gemeente Nijmegen in positieve zin als voorbeeld gemeente genoemd. Bij registraties van persoonsgegevens wordt in het privacyregelement van ieder gegevens vastgelegd met welk doel dit wordt geregistreerd. Bij het verstrekken van (persoons)gevens aan zowel interne als externe organisaties wordt een zeer zorgvuldige procedure gehanteerd. Er vindt altijd onderzoek plaats naar het doel en gebruik van de gegevens. Dit wordt getoetst aan de wet 3 en het privacyregelement, waarna een ambtenaar van de afdeling Burgerzaken al dan niet toestemming verleent onder vermelding van strikte voorwaarden. Ook informatie-uitwisseling tussen (geautomatiseerde) informatiesystemen vindt uitsluitend plaats na formele toestemming van de proceseigenaar en daarnaast van de informatie-eigenaar van de persoonsinformatie. Het afleggen van de ambtseed moet ook in dit kader gezien worden. Het maakt de ambtenaar nadrukkelijk bewust van zijn verantwoordelijkheid naar de burgers en hun privacy. 3 Persoonsgegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beschreven doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn geregistreerd, 10

14 Communicatie 9 Communicatie We vinden het belangrijk dat het ons I-beleid wordt: besproken met en gedragen en uitgevoerd door het management, organisatie-, bedrijfs- en informatieadviseurs en de ICT-medewerkers. Het gaat onze medewerkers uiteraard ook aan. Zij blijven de belangrijkste schakel in de dienstverlening en de uitvoering van het werkproces. Het uitvoeren van het informatiebeleid gaat hen daarbij helpen. Verder digitaliseren van dossiers ontsluit kennis van collega s voor collega s. Werken met basisregistraties vergroot de verantwoordelijkheid én afhankelijkheid en daarmee ook het belang van samenwerken. Zaaksgewijs werken, ondersteund door een nieuwe midoffice met procesondersteuning, geeft medewerkers én leidinggevenden inzicht in het werkproces: wie is waar mee bezig en wat komt eraan. Geavanceerde e-diensten vergroten de zelfsturing van de burger en de efficiency van de eigen organisatie. Datzelfde geldt voor de inzet van social-media en burgerparticipatie. Het Informatiebeleid biedt ook perspectief voor het bestuur. De realisatie ervan geeft, naast een effectievere handhaving, betere mogelijkheden tot verantwoording van de gemeentelijk uitgevoerde activiteiten (zaken) en de resultaten daarvan. Dit ook tegen de achtergrond van beleidsplannen, ingezette middelen en criteria voor interne bedrijfsprocessen. Om dit draagvlak te creeren is het Strategisch Informatiebeleid in 2 fases tot stand gekomen. In 2011 is gewerkt aan draagvlak voor deze opbouw van het Nijmeegse fundament door diverse ronde tafelgesprekken met betrokken medewerkers en het lijnmanagement en het directieteam. Vervolgens zijn de uitkomsten uitgewerkt in een aantal (toen nog) directieoverstijgende bijeenkomsten, waarin de richtinggevende uitspraken per thema ontwikkeld zijn. Zo is er gemeentebreed draagvlak ontstaan voor dit informatiebeleidskader. Het resultaat is vanaf mei 2012 breed gecommuniceerd om te zorgen dat de gehele organisatie op de hoogte is van deze kaders en zo een bijdrage kan leveren aan de realisatie ervan. Op medewerkerniveau is aandacht besteed aan wat dit beleidskader concreet betekent voor de diverse werkprocessen en het dagelijkse werk. Een vergelijkbare ronde heeft plaats gevonden op de diverse managementniveau van de interne, sociale en fysieke informatiedomeinen. Ten slotte wordt dit najaar dit nog verder verdiept en uitgewerkt binnen diverse afdelingen, waarin deze wijzigingen een grote betekenis gaan krijgen voor de dagelijkse dienstverlening. De al gehouden presentaties zijn positief ervaren en verlopen. 11

15 Strategisch Informatiebeleid Gemeente Nijmegen 1

16 Inhoud SIB Wat speelt er Landelijk en in Nijmegen? Wat willen we met ibeleid bereiken? Introductie Nijmeegs Fundament Richtinggevende uitspraken ibeleid Nijmeegs sturingsmodel Van ibeleid naar iplan 2

17 Landelijke taakstelling gemeenten Voor dienstverlening en e overheid Wet en regelgeving NORA GEMMA i VNG Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 3

18 Wat speelt er in Nijmegen? 1. Klantoriëntatie Burgerselfservice Co creatie / burgerparticipatie Denken vanuit de klant Deregulering (werken vanuit vertrouwen) Programma dienstverlening 4

19 Wat speelt er in Nijmegen? 2. Interne organisatie Samenwerking op inhoud (MeeAnder) Kostenbewustzijn Functioneel en proportioneel Kennis delen Basis op orde 5

20 Wat speelt er in Nijmegen? 3. Externe invloeden Voldoen aan landelijk eisen Regionale samenwerking Ketensamenwerking Ontwikkelingen op de ICT markt 6

21 Wat Informatiebeleid faciliteert? De basis op orde (afmaken & doorgaan) Inrichten generieke voorzieningen & NUP Plaats en tijd onafhankelijk (samen)werken Procesherontwerp vanuit klant e Dienstverlening: i NUP proof per 2015 face call click Regionale samenwerking regio Nijmegen 7

22 Hoe realiseren we dit in Nijmegen? Instrument: Het Gemeentelijk Fundament 8

23 De aanpak: Het Nijmeegs Fundament Geeft overzicht Geeft focus Geeft sturing Van Beleid naar Plan 9

24 Nijmeegs Fundament 10

25 Nijmeegs Fundament Nu per thema: Waarop te sturen? Wat speelt er in Nijmegen? Richtinggevende uitspraken

26 Frontoffice Fundament Gemma 12

27 Wat er speelt in inijmegen: Burgerselfservice/ participatie Kanaalsturing Doorontwikkeling Stadswinkel Frontoffice 13

28 Frontoffice Richtinggevende uitspraken: Digitaal kanaal is leidend en rechtsgeldig Volgen landelijke voorzieningen ipv zelf ontwikkelen Uitgaan van vertrouwen in de burger Directe afhandeling van de vraag 14

29 Midoffice 15

30 Wat er speelt in inijmegen: Vernieuwing Midoffice Zaaksgewijs werken Digitalisering Midoffice 16

31 Midoffice Richtinggevende uitspraken: Dikke Midoffice Eenmalige gegevensuitvraag Zaak en procesgericht werken Volledig digitale afhandeling Focus op verbinding 17

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders Model Architectuur Rijksdienst MARIJ samengevat en toegelicht voor bestuurders 'de architectuurfamilie' MARIJ 1.0 Pagina 2 van 28 Voorwoord Het is al langer een trend dat maatschappelijke problemen steeds

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie