Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl"

Transcriptie

1 Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie Drs. J.J. Laninga juli

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Klinische GGZ en VZ versie 2.3. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark. De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliënt ervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek de heer C. Knoop voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, juli 2012 Drs. J.J. Laninga TRIQS Onderzoek Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 VRAGENLIJST KLINISCHE GGZ EN VZ BIJLAGE 3 OVERZICHTSTABEL VERBETERSCORES

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Anderzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode mei en juni 2012 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: Dataverzameling: Rapportage: Drs. A. Weynschenk Dhr. H. Van Oenen Dhr. A.R. Telman Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorgverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorgverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=52) Nooit/Soms Meestal Altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 35 Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? (n=55) Nee Ja De antwoordcategorieën voor een screenervraag zijn eveneens nee en ja. Echter in het geval van een screenervraag krijgt het antwoord nee de kleur lichtblauw en het antwoord ja de kleur donkerblauw (zie voorbeeld hieronder). 1 Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest of bent u in dagbehandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg? (n=70) Nee Ja De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 5 Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan voor de behandeling die u nu heeft? (n=54) Ik heb niet op de wachtlijst gestaan Twee weken tot één maand Eén tot drie maanden Drie tot vier maanden Vier tot acht maanden Acht maanden tot één jaar Eén tot twee jaar Langer dan twee jaar 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t./niet nodig v22 0 0% 0 0% 3 25% 9 75% - v23 2 9,1% 4 18,2% 9 40,9% 7 31,8% 6 v24 2 9,1% 5 22,7% 7 31,8% 8 36,4% 6 Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt de methode van onderzoek beschreven. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een analyse van de respons. Tevens wordt in dit hoofdstuk besproken in hoeverre de benaderde populatie en de responsgroep een representatieve afspiegeling vormen van de totale populatie. De uitkomsten van de meting worden weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en 6 tonen vervolgens, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een samenvatting gegeven van de hoofdstukken 4 t/m 6. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting is gebruik gemaakt van de CQI Klinische GGZ, vragenlijst voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, versie 2.3. Deze vragenlijst bestaat uit 73 vragen en is schriftelijk afgenomen. De lijst begint met te vragen of de cliënt in de afgelopen 12 maanden opgenomen is geweest of in dagbehandeling is geweest (voor de CQI klinische ggz en vz), waarna achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen: bereikbaarheid verpleegkundigen en behandelaar, informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid, omgang met verpleegkundige, deskundigheid behandelaar, deskundigheid verpleegkundige, verandering in klachten en functioneren, de afdeling, aanbod van activiteiten, informatieuitwisseling behandelteam, nazorg en worden de respondenten gevraagd een algemeen oordeel te geven over de zorg in de vorm van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen over de cliënt. Een exemplaar van de gehanteerde vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. Voorbereiding cliëntenraadpleging Als voorbereiding op de meting heeft er overleg plaatsgevonden over de voorbereidingen voor de CQI meting. De gemaakte afspraken alsmede de daadwerkelijke planning zijn opgenomen in het onderzoeksplan dat TRIQS ter goedkeuring aan Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek heeft verstuurd. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen: Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Opstellen populatiebestand (rekening houdend met exclusiecriteria zoals op pagina 10 beschreven); Trekking steekproef m.b.v. steekproeftool; Opstellen steekproefbestand; Aanleveren steekproefbestand aan TRIQS via Verzenden vooraankondiging naar cliënten uit de steekproef; TRIQS Opstellen vragenlijst inclusief unieke code; Koppelen cliënten aan unieke code; Drukwerk vragenlijsten; Verzenden vragenlijsten. 9

10 Inclusie- en exclusiecriteria De richtlijnen schrijven voor dat de cliënten welke voor de steekproef in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria, de inclusiecriteria. Deze zijn: >18 jaar; Klinisch verblijf in een klinische- of deeltijdafdeling Óf in de afgelopen 3 maanden zijn uitgeschreven of ontslagen van een klinisch verblijf bij een klinische- of deeltijdafdeling. Bepaalde cliënten dienen uitgesloten te worden van deelname aan de meting. Het betreft cliënten die voldoen aan de zogenaamde exclusiecriteria. Deze zijn: Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; Crisisopvang; Cliënten die wonen op een langdurige verblijfafdeling van Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek; Dove mensen, cliënten met diagnosecode as ; Cliënten die niet in staat zijn om aan de meting deel te nemen; Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven door een andere CQI meting. Dataverzameling De vragenlijsten zijn per post verstuurd. Bij de schriftelijke vragenlijst zat een begeleidende brief waarin uitgelegd werd wat het doel van de meting was, hoe men deel kon nemen aan de meting, waar de vragenlijst over ging, hoe men zich af kon melden voor de meting en waar men terecht kon met vragen. Tevens werd een antwoordenvelop meegestuurd waarmee cliënten de vragenlijst kosteloos konden retourneren. In de weken na het verzenden van de vragenlijsten volgden nog enkele herinneringen. Daarbij is onderstaand schema gehanteerd. Verzendschema: Week 21: Week 22: Week 25: Start uitzetten vragenlijsten en begeleidende brieven naar alle door de steekproef geselecteerde cliënten; herinnering aan alle door de steekproef geselecteerde cliënten, met uitzondering van cliënten die zich afgemeld hebben voor deelname aan de meting; verzending vragenlijst en begeleidende brief aan non-respondenten. De verzendingen in bovenstaand schema hebben op de donderdag plaatsgevonden. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

11 rapportage CQI meting Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. 11

12 03 RESPONSANALYSE Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het CKZ voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten onterecht benaderd zijn omdat zij niet voldoen aan de in- en exclusiecriteria. Indien deze cliënten toch een vragenlijst hebben ingevuld, zijn zij verwijderd uit de database. Vervolgens is bepaald hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die een lege vragenlijsten hebben teruggestuurd, cliënten die niet mee wilden doen en cliënten die niets van zich hebben laten horen. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 48 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd: de cliënt is overleden 0 adresgegevens zijn onjuist 0 behoort niet tot de doelgroep 7 afgelopen 12 maanden geen zorg ontvangen van de instelling 0 cliënt is jonger dan 18 jaar, niet ingevuld of onwaarschijnlijk 0 7 (3) aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 41 (4) non-respons: aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet mee wilde doen 0 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd (5) bruto respons (5=3-4) 13 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: minder dan 23 van de sleutelvragen is ingevuld 0 vragen niet zelf beantwoord of het is onduidelijk welke hulp de 0 cliënt gehad heeft achtergrond gegevens niet of niet volledig ingevuld 0 0 (7) netto respons (7=5-6) 13 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 31,71% (9) netto responspercentage (9=7/3) 31,71% * de richtlijnen van het CKZ schrijven voor dat minimaal 23 of meer van de sleutelvragen ingevuld moet zijn. De vragenlijst Klinische ggz en vz bestaat uit de volgende 62 sleutelvragen: 1 t/m 9, 12 t/m 23, 27 t/m 56, 60 t/m 62, 64 t/m 66 en 68 t/m 72. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

13 rapportage CQI meting 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vraag vooraf (vraag 1) Bereikbaarheid van verpleegkundigen en de behandelaar (vraag 2 t/m 5) Informatievoorziening door uw behandelaar (vraag 6 t/m 18) Inspraak en keuzevrijheid (vraag 19 t/m 26) Omgang met uw verpleegkundige (vraag 27 t/m 31) Deskundigheid van uw behandelaar (vraag 32 t/m 35) Deskundigheid van uw verpleegkundige (vraag 36 t/m 39) Veranderingen in klachten en functioneren (vraag 40 t/m 42) De afdeling (vraag 43 t/m 49) Aanbod van activiteiten (vraag 50 t/m 52) Informatie-uitwisseling in het behandelteam (53 t/m 55) Nazorg (56 t/m 59) Algemene mening over de instelling (vraag 60 en 61) Over uzelf (vraag 62 t/m 73) 2 VRAAG VOORAF 1 Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest of bent u in dagbehandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v01 0 0% % 13

14 3 BEREIKBAARHEID VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN DE BEHANDELAAR 2 Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? (n=13) 3 Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? (n=13) 4 Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? (n=13) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % Nvt, ik ben in deeltijdbehandeling v02 1 7,7% 3 23,1% 9 69,2% v ,4% 5 38,5% 6 46,2% 0 v ,4% 4 30,8% 7 53,8% 5 Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan voor de behandeling die u nu heeft? (n=13) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik heb niet op de wachtlijst gestaan Twee weken tot één maand Eén tot drie maanden Drie tot vier maanden Vier tot acht maanden Acht maanden tot één jaar Eén tot twee jaar Langer dan twee jaar v05 % Niet van toepassing ik zit op een gesloten opname 0 afdeling Ik heb niet op de wachtlijst gestaan 1 7,7% Twee weken tot één maand 5 38,5% Eén tot drie maanden 3 23,1% Drie tot vier maanden 0 0% Vier tot acht maanden 3 23,1% Acht maanden tot één jaar 0 0% Eén tot twee jaar 1 7,7% Langer dan twee jaar 0 0% Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

15 rapportage CQI meting 4 INFORMATIEVOORZIENING DOOR UW BEHANDELAAR 6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? (n=13) 7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (n=13) 8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? (n=13) 9 Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klachten? (n=13) 10 Heeft u informatie gekregen over over de werking van de medicijnen die u gebruikt? (n=3) 11 Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? (n=3) 12 Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? (n=13) 13 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=13) 14 Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? (n=13) 15 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=13) 16 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=13) 17 Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v ,8% 9 69,2% v ,4% 11 84,6% v ,2% 7 53,8% v ,9% 3 23,1% v ,3% 2 66,7% v ,7% 1 33,3% v ,2% 7 53,8% v ,5% 5 38,5% v ,2% 4 30,8% v ,5% 5 38,5% v ,2% 4 30,8% v ,8% 6 46,2% 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=11) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v18 0 0% 1 9,1% 6 54,5% 4 36,4% 15

16 5 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 19 Hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op uw afdeling? (n=12) 20 Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? (n=12) 21 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? (n=13) 22 Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft (straf, dwangmedicatie)? (n=9) 23 Heeft u een behandelplan? (n=13) 24 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? (n=10) 25 Heeft u ingestemd met uw behandelplan? (n=10) Nee Ja Nee % Ja % v ,7% 7 58,3% v % 9 75% v ,1% 10 76,9% v ,1% 10 76,9% v % 9 90% v25 0 0% % v22 % Nee 2 22,2% Ja 7 77,8% Niet van toepassing ik heb dwangmedicatie 0 Nvt, ik gebruik geen medicijnen 4 26 Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? (n=10) Nee Ja, korter dan een jaar geleden Ja, langer dan een jaar geleden Nee % Ja, korter dan een jaar geleden % Ja, langer dan een jaar geleden v % 8 80% 0 0% % Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

17 rapportage CQI meting 6 OMGANG MET UW VERPLEEGKUNDIGE 27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? (n=12) 28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? (n=12) 29 Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? (n=12) 30 Neemt uw verpleegkundige u serieus? (n=13) 31 Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? (n=12) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v27 0 0% 5 41,7% 5 41,7% 2 16,7% v28 0 0% 2 16,7% 4 33,3% 6 50% v29 0 0% 2 16,7% 5 41,7% 5 41,7% v30 0 0% 4 30,8% 3 23,1% 6 46,2% v31 0 0% 3 25% 3 25% 6 50% 7 DESKUNDIGHEID VAN UW BEHANDELAAR 32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? (n=12) 33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? (n=13) 34 Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=13) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v32 0 0% 5 41,7% 6 50% 1 8,3% v ,4% 3 23,1% 5 38,5% 3 23,1% v34 1 7,7% 6 46,2% 3 23,1% 3 23,1% 35 Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v ,5% 8 61,5% 17

18 8 DESKUNDIGHEID VAN UW VERPLEEGKUNDIGE 36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? (n=13) 37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? (n=11) 38 Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? (n=13) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v36 1 7,7% 5 38,5% 6 46,2% 1 7,7% v ,2% 5 45,5% 2 18,2% 2 18,2% v ,1% 6 46,2% 3 23,1% 1 7,7% 39 Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? (n=13) Altijd/Meestal Soms Nooit Altijd % Meestal % Soms % Nooit % v39 0 0% 4 30,8% 5 38,5% 4 30,8% 9 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN 40 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? (n=13) 41 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: (n=13) 42 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? (n=13) Veel/Iets minder goed Ongeveer hetzelfde Beetje/Veel beter Veel minder goed % Iets minder goed % Ongeveer hetzelfde % Een beetje beter % Veel beter % Ik heb geen klachten v40 1 7,7% 1 7,7% 0 0% 5 38,5% 6 46,2% v41 0 0% 1 7,7% 0 0% 5 38,5% 7 53,8% 0 v42 0 0% 1 7,7% 0 0% 6 46,2% 6 46,2% 0 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

19 rapportage CQI meting 10 DE AFDELING 43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren)? (n=13) 44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) (n=13) 45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? (n=12) 46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? (n=13) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v ,1% 7 53,8% 3 23,1% v44 1 7,7% 5 38,5% 7 53,8% v ,7% 4 33,3% 6 50% v46 0 0% 3 23,1% 10 76,9% 47 Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? (n=12) 48 Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? (n=12) 49 Voelt u zich veilig op de afdeling? (n=12) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,3% 1 8,3% 3 25% 4 33,3% v % 3 25% 4 33,3% 2 16,7% v49 1 8,3% 1 8,3% 4 33,3% 6 50% 19

20 11 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 52 Kunt u bij de instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=10) 50 Doet u mee aan dagactiviteiten? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v ,4% 11 84,6% v % 7 70% 51 Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (n=13) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v51 0 0% 2 15,4% 5 38,5% 6 46,2% 12 INFORMATIE-UITWISSELING IN HET BEHANDELTEAM 53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? (n=13) 55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? (n=12) Altijd/Meestal Soms Nooit Altijd % Meestal % Soms % Nooit % v ,4% 0 0% 10 76,9% 1 7,7% v55 1 8,3% 3 25% 4 33,3% 4 33,3% 54 Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=11) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet ik niet v54 1 9,1% 5 45,5% 2 18,2% 3 27,3% 2 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

21 rapportage CQI meting 13 NAZORG 56 Gaat u binnenkort met ontslag? (n=13) 57 Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep)? (n=6) 58 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? (n=7) 59 Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? (n=6) Nee Ja Nee % Ja % v ,5% 8 61,5% v ,3% 4 66,7% v ,1% 3 42,9% v ,7% 2 33,3% 14 ALGEMENE MENING OVER DE INSTELLING 60 Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u onder behandeling bent? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=13) 1 tm 5 6 tm 8 9 tm 10 v60 % 0 heel erg slechte instelling 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% ,1% ,1% ,4% ,1% 9 1 7,7% 10 uitstekende instelling 1 7,7% Gemiddeld cijfer 6,9 21

22 61 Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? (n=13) Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Beslist niet % Waarschijnlijk niet % Waarschijnlijk wel % Beslist wel % v61 0 0% 5 38,5% 6 46,2% 2 15,4% 15 OVER UZELF 62 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=12) 63 Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? (n=13) Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Slecht % Matig % Goed % Zeer goed % Uitstekend % v62 0 0% 2 16,7% 8 66,7% 1 8,3% 1 8,3% v63 0 0% 4 30,8% 5 38,5% 2 15,4% 2 15,4% 64 Bent u een man of een vrouw? (n=13) Man Vrouw Man % Vrouw % v % 0 0% Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

23 rapportage CQI meting 65 Wat is uw leeftijd? (n=13) 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder v65 % 18 t/m 24 jaar 5 38,5% 25 t/m 34 jaar 4 30,8% 35 t/m 44 jaar 3 23,1% 45 t/m 54 jaar 1 7,7% 55 t/m 64 jaar 0 0% 65 t/m 74 jaar 0 0% 75 jaar of ouder 0 0% 66 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift)? (n=13) Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals lts, leao, lh Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals mavo, (m)ulo Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ( Hoger beroepsonderwijs (zoals hbo, hts, heao, hbo-v, kandida Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, namelijk: v66 % Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 1 7,7% Lager onderwijs (basisschool speciaal basisonderwijs) 2 15,4% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals lts leao lh 1 7,7% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals mavo (m)ulo 3 23,1% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 4 30,8% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ( 0 0% Hoger beroepsonderwijs (zoals hbo hts heao hbo-v kandida 0 0% Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 0 0% Anders namelijk: 2 15,4% 23

24 67 Heeft u op dit moment een betaalde baan? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v % 0 0% 68 Wat is het geboorteland van uzelf? (n=12) 69 Wat is het geboorteland van uw vader? (n=13) 70 Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=13) Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: v68 % v69 % v70 % Nederland 8 66,7% 6 46,2% 7 53,8% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 0 0% 0 0% 0 0% Suriname 0 0% 0 0% 0 0% Marokko 1 8,3% 3 23,1% 3 23,1% Turkije 0 0% 0 0% 0 0% Duitsland 0 0% 0 0% 0 0% (voormalig) Nederlandse Antillen 1 8,3% 1 7,7% 1 7,7% Aruba 0 0% 0 0% 0 0% Anders namelijk: 2 16,7% 3 23,1% 2 15,4% Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

25 rapportage CQI meting 71 In welke taal praat u thuis het meeste? (n=13) Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk: v71 % Nederlands 9 69,2% Fries 0 0% Nederlands dialect 0 0% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 0 0% Marokkaans-Arabisch 2 15,4% Turks 0 0% Duits 0 0% Papiaments (Nederlandse Antillen) 1 7,7% Anders namelijk: 1 7,7% 72 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v % 0 0% 73 Hoe heeft die persoon u geholpen? (n=0) Heeft de vragen voorgelezen Heeft de vragen voor mij beantwoord Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen in mijn taal vertaald v73 % Heeft de vragen voorgelezen 0 - Heeft mijn antwoorden opgeschreven 0 - Heeft de vragen voor mij beantwoord 0 - Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 - Heeft op een andere manier geholpen namelijk: 0-25

26 16 EXTRA VRAGEN 74 Weet jij wat je zelf aan jouw begeleiding en/of jouw verblijf als eigen bijdrage moet betalen? (n=11) 75 Word je geholpen bij het (herstel van het) contact met jouw familie of vrienden? (n=12) 76 Wordt je geholpen om jpuw vrije tijd leuk en zinvol door te brengen? (n=13) 77 Heb je toegang tot internet? (n=13) 78 Heb je vervoer naar school, werk of andere dagbesteding? (n=13) 79 Is jouw kamer afsluitbaar? (n=13) 80 Mag je bezoek op jouw eigen kamer ontvangen? (n=13) 81 Zijn de medewerkers gastvrij? (n=13) Nee Ja Nee % Ja % v ,6% 4 36,4% v ,7% 7 58,3% v ,2% 4 30,8% v77 0 0% % v ,1% 10 76,9% v79 0 0% % v ,2% 7 53,8% v ,4% 11 84,6% Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

27 rapportage CQI meting DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door CKZ gestelde CQI-richtlijnen. 27

28 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilotgroep. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk om geïnformeerd te worden over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagrammen uit deel 1 van deze rapportage). Voor vraag 1, 5, 9, 19, 35, 40 t/m 42, 50, 52, 56, 60 t/m 73 is er geen belangscore waardoor voor deze vragen ook geen verbeterscore berekend kon worden. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

29 rapportage CQI meting Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden; Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore is 3,16 (verticale as) en het gemiddelde van de negatieve ervaringen is 39,0%% wat te zien is aan de horizontale as in de navolgende diagrammen. 29

30 laag % negatieve ervaringen 06 VERBETERKWADRANTEN Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 BEREIKBAARHEID VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN EN DE BEHANDELAAR 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v02 v03 v04 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v02 2 Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken 3,06 30,8% 0,94 te krijgen? v03 3 Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een 2,98 53,9% 1,61 verpleegkundige te spreken te krijgen? v04 4 Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? 3,12 46,2% 1,44 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

31 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 2 INFORMATIEVOORZIENING DOOR UW BEHANDELAAR 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v06 v07 v08 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v06 6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? 3,31 30,8% 1,02 v07 7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt 3,2 15,4% 0,49 gaan? v08 8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de 3,25 46,2% 1,50 behandeling kunt verwachten? v10 10 Heeft u informatie gekregen over over de werking van de medicijnen 3,29 33,3% 1,10 die u gebruikt? v11 11 Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) 3,25 66,7% 2,17 bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? v12 12 Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? 2,6 46,2% 1,20 v13 13 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien 3,03 61,5% 1,86 van uw cliëntdossier? v14 14 Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de 2,87 69,2% 1,99 mogelijkheid tot een second opinion? v15 15 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? 2,67 61,5% 1,64 v16 16 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? 2,08 69,2% 1,44 v17 17 Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon 2,51 53,8% 1,35 (PVP)? v18 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,44 9,1% 0,31 31

32 laag % negatieve ervaringen 3 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 4 hoog belang 3,5 0% 320% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v20 20 Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? 2,9 41,7% 1,21 v21 21 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de 2,9 25,0% 0,73 behandeling? v22 22 Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft (straf, 3,04 23,1% 0,70 dwangmedicatie)? v23 23 Heeft u een behandelplan? 3,16 23,1% 0,73 v24 24 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? 3,42 10,0% 0,34 v25 25 Heeft u ingestemd met uw behandelplan? 3,52 0,0% 0,00 v26 26 Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? 3,52 20,0% 0,70 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

33 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 4 OMGANG MET UW VERPLEEGKUNDIGE 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v27 v28 v29 v30 v31 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v27 27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? 3,18 41,7% 1,33 v28 28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? 3,44 16,7% 0,57 v29 29 Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? 2,94 16,7% 0,49 v30 30 Neemt uw verpleegkundige u serieus? 3,54 30,8% 1,09 v31 31 Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? 3,36 25,0% 0,84 33

34 laag % negatieve ervaringen 5 DESKUNDIGHEID VAN UW BEHANDELAAR 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v32 v33 v34 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v32 32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? 3,59 41,7% 1,50 v33 33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? 3,24 38,5% 1,25 v34 34 Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? 3,44 53,9% 1,85 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

35 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 6 DESKUNDIGHEID VAN UW VERPLEEGKUNDIGE hoog belang 4 3,5 0% 20% 40% 3 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v36 v37 v38 v39 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v36 36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? 3,33 46,2% 1,54 v37 37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? 3,33 63,7% 2,12 v38 38 Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? 2,9 69,3% 2,01 v39 39 Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? 3,3 30,8% 1,02 35

36 laag % negatieve ervaringen 7 DE AFDELING 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 3 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v43 43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk 3,04 76,9% 2,34 bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren)? v44 44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? 2,89 46,2% 1,34 (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) v45 45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem 3,28 50,0% 1,64 voor u? v46 46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? 3,19 23,1% 0,74 v47 47 Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw 3,19 41,6% 1,33 afdeling? v48 48 Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? 3,18 50,0% 1,59 v49 49 Voelt u zich veilig op de afdeling? 3,48 16,6% 0,58 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

37 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 8 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v51 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v51 51 Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? 2,83 15,4% 0,44 37

38 laag % negatieve ervaringen 9 INFORMATIE-UITWISSELING IN HET BEHANDELTEAM 4 hoog belang 3,5 0% 20% 3 40% 60% 80% 100% v53 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v54 v55 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v53 53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u 3,43 15,4% 0,53 speelt? v54 54 Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat 3,19 54,6% 1,74 over de beste behandeling voor uw klachten? v55 55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? 3,12 33,3% 1,04 Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

39 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 10 NAZORG hoog belang 4 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% v57 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v58 v59 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v57 57 Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een 3,37 33,3% 1,12 hulpverlener of een wachtlijstgroep)? v58 58 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw 3,51 57,1% 2,00 klachten terugkomen of verergeren? v59 59 Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? 3,13 66,7% 2,09 39

40 07 SAMENVATTING Respons Van de 41 cliënten die terecht zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijk 13 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 31.7%. Opvallende scores De vragen 25 (Heeft u ingestemd met uw behandelplan), 77 (Heb je vervoer naar school, werk of andere dagbesteding?) en 79 (Mag je bezoek op jouw eigen kamer ontvangen?) vallen op door een 100% positieve score. Minder positief zijn de respondenten over de vragen 43 (Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u?), 38 (Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig), 14 (Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion?), 16 (Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad?) en 76 (Heb je toegang tot internet?). Deze vragen zijn door 69% van de respondenten met uitzondering van vraag 43 met 77% - negatief beantwoord. Algeheel oordeel Respondenten beoordeelden Leger des Heils Groot Batelaar kliniek gemiddeld met een 6.9. Het cijfer 10 wordt door 7.7 procent van de respondenten gegeven en geen van de respondenten geeft het cijfer 0. Verbeterscores Vraag 43 (Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u?) is de vraag met de hoogste verbeterscore, te weten 2,34. Deze wordt opgebouwd vanuit 76.9 procent negatieve ervaringen en een belangscore van 3,04. Vraag 11 (Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt?) is de vraag met de daaropvolgende hoge verbeterscore, te weten 2,12. Van de drie vragen met de laagste verbeterscores is er één vraag met een verbeterscore van 0, te weten 25 (Heeft u ingestemd met uw behandelplan?). Deze vraag valt binnen het thema Inspraak en keuzevrijheid evenals vraag 24 (Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan?) welke een verbeterscore heeft van Vraag 18 (Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit?) laat een verbeterscore zien van In bijlage 3 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

41 rapportage CQI meting BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect bejegening. Op basis van de vragenlijst Klinische GGZ en VZ kunnen 11 kwaliteitsdimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze kwaliteitsdimensies bestaan. 1. Bejegening 2. Deskundigheid behandelaars 3. Veiligheid in de groep 4. Bereikbaarheid behandelaars 5. Kwaliteit opnameafdeling 6. Informatie over klachtenprocedure 7. Informatie over de aanpak van de behandeling v18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? v27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? v28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? v29 Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? v30 Neemt uw verpleegkundige u serieus? v31 Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? v54 Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? v32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? v33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? v34 Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? v53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? v55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? v36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? v37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? v38 Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? v02 Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? v03 Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? v04 Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? v43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? v44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? v45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? v46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? v15 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? v16 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? v17 Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? v06 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? v07 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? v08 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? 41

42 8. Informatie over cliëntenrechten 9. Informed consent 10. Nazorg 11. Ervaren functioneren v12 Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? v13 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? v14 Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? v24 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? v25 Heeft u ingestemd met uw behandelplan? v26 Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? v57 Is de nazorg geregeld? v58 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? v59 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? v40 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? v41 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? v42 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? Voor elke kwaliteitsdimensie is een gemiddelde verdeling berekend en een gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie zijn samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling zijn alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per kwaliteitsdimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie onderstaande tabel). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze respondentscores is het gemiddelde voor een kwaliteitsdimensie. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek CQI Klinische GGZ en VZ

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting (officieus) Kortdurende ambulante GGZ Leger des Heils (De Wending) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 PG4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG In opdracht van ZuidOostZorg Stationsweg 76 8401 DT Gorredijk www.zuidoostzorg.nl (0513) 521400 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg CrisisCare december - nuari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos. C.M.S. Huijben J. Weistra. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos. C.M.S. Huijben J. Weistra. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos 202 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Par tners 202 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Wat vinden uw cliënten van de behandeling? Verslavingszorg Noord Nederland Totaal (N=900) Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, februari

Nadere informatie

Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant

Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% %

Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% % Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% % Hieronder%vind%u%een%%de%uitkomsten%van%een%tweetal%onderzoeken%naar%de%tevredenheid% van%de%cliënten%van%carehouse,%uitgevoerd%door%triqs.%het%eerste%onderzoek%is%gericht%

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie