ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING: Leveren en plaatsen van hardware Nummer aanbestedingsdossier: Datum goedkeuring: 28/05/2009 Wijze van gunnen van de opdracht: Algemene offerteaanvraag Naam en adres van de ontwerper : PHL - centrale diensten Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt Kostprijs van het printen en aangetekend versturen van dit dossier: 25 Euro

2 /05/ De opening van de offertes heeft plaats op dinsdag 25 augustus 2009 om uur ten overstaan van de algemeen directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg of zijn afgevaardigde, in de raadzaal van de PHL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt (1 ste verdieping gebouw - A)

3 /05/ Toepasselijke reglementering Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de latere wijzigingen. 1. Het Koninklijk besluit van 8 december 1988 betreffende de mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten van leveringen in het raam van de Europese Gemeenschappen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en de latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 8 november 1998 (BS VAN ) betreffende de wijziging van Art. 100 van het KB van Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en de latere wijzigingen. 5. Ministrieel besluit van 17/12/2007 (BS ) betreffenfe de overheidsopdrachten. 6. Europese richtlijnen van 15/06/2006 en de wet van 16/06/2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers. 7. Wet van 12 januari 2007 ( BS ) 8. KB van 23/11/2007 tot wijziging van de wet van 24/12/92 9. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) uitgegeven door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 10. Het Algemeen Reglement op de Electrische Installaties (AREI laatste uitgave). 11. Dit bestek, dat bovenvermelde bepalingen aanvult, wijzigt of ervan afwijkt voor sommige artikels toegelaten door de Algemene Aannemingsvoorwaarden. 12. Alle bescheiden waarnaar de hierboven vermelde documenten verwijzen, zijn ook van toepassing op deze opdracht. De inschrijver wordt geacht rekening te hebben gehouden met alle wijzigingen aan voormelde documenten die van kracht werden tot uiterlijk de vijfde dag welke de opening der inschrijvingen voorafgaat.

4 /05/ AFWIJKINGEN + eventuele MOTIVATIE (artikel 3 KB van ) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. (Art 33 bijlage KB van 26/09/96) Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd. De leverancier is verplicht iedere verpakking terug te nemen. Onder verpakking wordt verstaan: alle producten, vervaardigd in gelijk welk materiaal, die gebruikt worden voor het insluiten, beschermen en aanbieden van goederen aan de aanbestedende overheid. Motivatie: De aanbestedende instellingen hebben niet permanent de nodige voorzieningen om de verpakkings-materialen of verwijderde materialen te ruimen. De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige dienst(en) op 90 kalenderdagen gebracht. (artikel 116 KB van ) Motivatie: Gelet op de veelheid van mee aanbestedende besturen, gelet op de nalezen van de dossiers door de verschillende diensten en besturen is het noodzakelijk de gestanddoeningstermijn te verlengen.

5 /05/ DEEL I REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN 1.1 Algemene bepalingen De regelementering die van toepassing is op deze opdracht wordt aangegeven op blz. 3 van dit dossier. Op deze opdracht zijn in het bijzonder van toepassing: de wet van 24 december 1993 (BS van ) en van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Alle bescheiden waarnaar de hierboven vermelde documenten verwijzen, zijn ook van toepassing op deze opdracht. 1.2 Opdrachtgever van de levering Provinciale Hogeschool Limburg Elfde-Liniestraat Hasselt tel. (011) Voorwerp van de opdracht Leveren en plaatsen van hardware. De opdracht omvat twee percelen, te weten: Perceel 1: Storage infrastructuur voor de centrale diensten Perceel 2: Servers voor de opleiding TIN Elke kandidaat inschrijver kan een offerte voor perceel 1 of een offerte voor perceel 2 of voor beide percelen indienen. 1.4 Wijze van gunnen van de opdracht (artikel 13 wet ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Dit is een gunningsprocedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen voor één of meerdere percelen en aanwezig mag zijn op de openingszitting van de offertes. Bij deze procedure worden zowel selectie- als gunningscriteria gehanteerd voor beide percelen. Gezien de omvang van de gunning en de nodige service voor, tijdens en na de leveringen is een referentielijst van de inschrijvers noodzakelijk Terwijl de gunning slaat op het product, stoelt de kwalitatieve selectie op drie groepen van criteria die alle drie betrekking hebben op de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat. Deze criteria voor de kwalitatieve selectie worden opgenomen in de aankondiging.

6 /05/ Een eerste reeks heeft betrekking op de geloofwaardigheid van de kandidaten, een tweede groep van selectiecriteria heeft betrekking op de financieel-economische draagkracht van de kandidaten en de derde reeks kwalitatieve criteria slaat op de technische bekwaamheid. 1.5 Wijze van prijsbepaling (artikel 86 wet ) Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht voor globale prijs. 1.6 Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen, die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 1.7 Opmaak van de offerte (artikel 89 KB van ) De offerte en de inventaris en de bijlagen bij de inventaris worden in één exemplaar (artikel 103 KB van ) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende, [Naam inschrijver], verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden. Vormvereiste van de ingediende offerte: de offerte dient ingebonden te zijn; Deze inbinding kan uitgevoerd worden met een ringmap, kan met kantringen of een gelijkwaardig systeem. De ingediende offerte MAG niet worden ingelijmd. Op straffe van nietigheid kan er geen losbladig systeem gehanteerd worden. 1.8 Wijziging hoeveelheden (artikel 97 KB van ) De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden van de inventaris NIET wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat. 1.9 Prijsopgave opdrachten in percelen (artikel 101 KB van ) Het bestuur behoudt zich het recht voor om een perceel niet toe te wijzen.

7 /05/ De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen, indien hem meerdere percelen gegund zouden worden (art 101, 2 lid). Toepassing van Art. 18. wet van Het volgen van de procedure van aanbesteding, offerteaanvraag of via onderhandelingen houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Wanneer de opdracht verschillende percelen betreft, heeft de aanbestedende overheid het recht er slechts één of enkele toe te wijzen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund, op voorwaarde dat zij zich dit recht uitdrukkelijk heeft voorbehouden in het bestek of de als zodanig geldende stukken Vergissingen + leemten (artikel 98 KB van ) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven Indiening van de offerte (artikel 104 KB van ) Gelet op de gunningswijze zal een kandidaat inschrijver zowel de gunningscriteria als de selectiecriteria beantwoorden en afleveren. De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop staat vermeld : offerte ; het kenmerk van het bestek ( ); de omschrijving van de opdracht (Leveren en plaatsen van hardware). Inzending per post Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: Provinciale Hogeschool Limburg - PHL t.a.v. de heer Ben Lambrechts Algemeen Directeur Elfde-Liniestraat Hasselt De offerte moet bij het bestuur toekomen ten laatste de dag vóór de opening van de offertes. Afgifte ten kantore De inschrijvingen kunnen op dezelfde wijze tegen ontvangstbewijs eveneens afgegeven worden op volgend adres: PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG, Gebouw A, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt en dit tot één uur voor de opening van de zitting.

8 /05/ Afgifte ter zitting De inschrijvingen kunnen op de dezelfde wijze afgegeven worden aan de voorzitter en dit voor de opening van de zitting Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (artikel 2 KB van ) De opening van de offertes heeft plaats op dinsdag 25 augustus 2009 om 10 uur ten overstaan van de algemeen directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg of zijn afgevaardigde, in de raadzaal, Elfde- Liniestraat 24 te 3500 Hasselt (1 ste verdieping, gebouw A) Varianten (artikel 113 KB van ) Als variant kan er ENKEL voor perceel 2 DEMO materialen worden aangeboden Criteria voor selectie van de inschrijvers (Art. 3 6 KB ) Elke inschrijver dient te volddoen aan onderstaande criteria : De inschrijver moet volgende attesten voorleggen (alle attesten dienen voorzien van naam, functie en handtekening): 1. Een attest van de rechtbank van koophandel of een afschrift van van een ondernemersloket of van een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van herkomst dat hij niet verkeert in staat van faillissement of van vereffening, of een gerechtelijk akkoord heeft verkregen of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of dat een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen. Wanneer het document niet uitgereikt wordt in het betrokken land kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van herkomst. 2. Een attest van de RSZ overeenkomstig art.90 3 en art.43bis 1 van het KB van ; op dit attest moet een droogstempel van de RSZ zijn aangebracht. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte een attest voegen zoals bepaald in art.43bis 2 van hetzelfde KB. Dit bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor de publicatiedatum. 3. Financiële en economische draagkracht van de leverancier (art.44- KB ). De inschrijver voegt bij zijn offerte een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over een bepaalde toestand van de inschrijver t.o.v. de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om door de bank gekende contracten of projecten uit te voeren die de cliënt worden toegewezen. Zie model als bijlage. 4. Bewijs aan de hand van een verklaring op eer door de persoon die gemachtigd is om de onderneming te verbinden (of de persoon die hiervoor door deze gemandateerd zal zijn) dat de onderneming zich niet bevindt in de gevallen van art.43 van het K.B. van 8 januari 1996.

9 /05/ Overeenkomstig art. 43 7, van het KB van kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de inschrijver die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het raam van de selectiecriteria. 5. Technische bekwaamheid: a. De inschrijvers voegen een lijst toe van de externe medewerkende firma s of onderaannemers aan dit project. De inschrijver zorgt er voor dat de aanbestedende overheid zich een duidelijk beeld kan vormen van deze onderaannemers. b. De inschrijver geeft aan welke gelijkaardige projecten er door de firma uitgevoerd werden in andere onderwijsinstellingen of bedrijven. Refertielijst. c. De inschrijver voegt een ondertekende verklaring toe met de uitdrukkelijke vermelding van de volledige timing. (Uitgedrukt in kalenderdagen na ontvangst van de opdracht via een aangetekend schrijven) - Voorbereidingstijd voor productie - De productietijd van de hardware - De effectieve levering Via de deelneming aan deze algemene offerteaanvraag neemt de inschrijver kennis van het feit dat het opdrachtgevend bestuur de leverancier in gebreke kan stellen conform de A.A.V wanneer de aangegeven timing niet gerespecteerd wordt Criteria voor de gunning van deze opdracht (artikel 115 KB van ) toegepast op beide percelen Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrchten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met in achtneming van de volgende gunninscriteria: 1 Prijs 50 punten 2 De technische conformiteit 40 punten 3 Diverse functionaliteiten, installatie, configuratie, implementatie, garantie/onderhoudscontract 10 punten Ad. Criterium 1. Prijs: punten te berekenen volgens de evenredigheidsregel. Ad. Criterium 2. De inschrijver die de beste technische waarde biedt krijgt de meeste punten. Bij de overige inschrijvers worden voor elke afzonderlijke technische minderwaarde punten in mindering gebracht. Ad. Criterium 3. Tussen de verschillende kandidaat leveranciers zal er een weging gemaakt worden omtrent de vernoemde punten Vrije varianten (artikel 115 KB van ) Vrije varianten zijn niet toegestaan.

10 /05/ Gestanddoeningstermijn (artikel 116 KB van ) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, is 90 kalenderdagen.

11 /05/ DEEL II ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN Conform KB van 26 september Algemeen Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. 2.2 Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leidende ambtenaar is de algemeen directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg, de heer B. Lambrechts, vertegenwoordigd door de dienst aankoop m.n. de heer André s Heeren (+32 (0) ) voor de administratieve verwerking en de heer Bart Vos (+32 (0) ) voor het technisch luik van dit dossier. De algemeen directeur of zijn vertegenwoordiger heeft de leiding en de controle op de uitvoering van de levering. Hij is belast met: de algemene coördinatie van de levering; het naleven en doen naleven van alle bepalingen van dit bestek; het nazicht van de afrekeningen; het opmaken van de verslagen en processen-verbaal vereist op grond van dit bestek; het afleveren van de documenten die nodig zijn om de levering te voltooien Alleen de algemeen directeur of zijn vertegenwoordiger zijn gemachtigd bevelen te geven aan de opdrachtnemer. Alle briefwisseling in verband met de levering wordt gericht aan de dienst aankoop. 2.3 Artikel 5 - borgtocht Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. BTW). Indien deze groter is dan euro excl. BTW. De borgtocht is van toepassing op perceel één en op perceel twee. 2.4 Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige levering zal als volgt worden vrijgegeven: 50% na de voorlopige keuringen van de levering ; 50% na de definitieve oplevering. In elk geval stuurt de dienstverlener het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid.

12 /05/ Artikel 13 Prijsherziening Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Artikel 15 Betalingen De facturatie dient te gebeuren volgens bestelbon, voor de totaliteit vermeld op de bestelbon. De betalingen van onderhavige opdracht gebeuren binnen de 50 (vijftig) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, met vermelding van de belasting over de toegevoegde waarde, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. De facturen mogen enkel verstuurd na de volledige voorlopige keuring van de betrokken bestelling: op de facturen moet verwezen worden naar het proces-verbaal waarin de voorlopige keuring gemeld wordt. Indien het bestuur niet in het bezit is van de factuur bij de voltooiing en aanvaarding der levering, gaat de betalingstermijn in op de datum van de ontvangst van de factuur. 2.7 Artikel 19 - Opleveringskosten De opleveringskosten vallen ten laste van de leverancier. 2.8 Artikel 20 - Middelen van optreden De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn : wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek; wanneer de leveringen niet gebeuren volgens het ingediende dossier. 2.9 Artikel 49 - Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de levering(en) wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: de kosten voor verpakking, behalve bij toepassing van artikel 56 2, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering, op voorwaarde dat het bestek de juiste plaats van levering en de toegangswijzen vermeldt. Bij gebreke hiervan vallen deze kosten ten laste van de aanbestedende overheid; de kosten voor de documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist betreffende de levering; het monteren en het bedrijfsklaar maken; de tol- en accijnsrechten;

13 /05/ de keurings- en de opleveringskosten. Een uitgebreide demonstratie over de werking van de verschillende toestellen Artikel 50 - Eigendomsoverdracht Het bestuur wordt van rechtswege eigenaar van de leveringen van zodra deze voor betaling werden aanvaard overeenkomstig art Artikel 52 - Wijze van uitvoering Na gunning zal de opdracht uitvoerig worden besproken met de heer Bart Vos, hoofd IT Dienst Artikel Plaats van de levering De goederen dienen geleverd te worden op de volgende locatie: Provinciale Hogeschool Limburg Gebouw D Centraal goederenmagazijn Elfde-Liniestraat 23 B-3500 HASSELT Er is een loskade beschikbaar. De leveringen kunnen uitsluitend gebeuren met europalletten. De kosten verbonden aan het feit dat er niet op europallletten wordt geleverd zijn ten laste van de leverancier Artikel Nazicht van de levering De gebroken en/of geschonden goederen zullen op kosten van de leverancier vervangen worden Artikel 56 - terugnameplicht De leverancier is verplicht iedere oververpakking terug te nemen. Onder verpakking wordt verstaan: alle producten, vervaardigd in gelijk welk materiaal, die gebruikt worden voor het insluiten, beschermen en aanbieden van goederen aan de aanbestedende overheid Artikel 57 - Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de in artikel 55 4 bepaalde termijn voor het nazicht van de levering van vijftien (15) kalenderdagen wordt overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van de levering.

14 /05/ Artikel 65 - Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn, welke bij ontstentenis van een andere bepaling in het bestek één jaar bedraagt. De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven

15 /05/ Technische Bepalingen Technische en algemene voorwaarden PERCEEL 1: Storage infrastructuur Omschrijving project De PHL wenst zijn storage infrastructuur te upgraden naar de nieuwste technologie om studenten/docenten/administratie een performant, betrouwbaar en redundant systeem ter beschikking te stellen. De PHL werkt voor 90% met een gevirtualiseerde server omgeving waarbij performantie en beschikbaarheid van storage zeer belangrijk is. Huidige Storage infrastructuur De huidige storage infrastructuur is gebaseerd op 2 SANs van het type HP MSA1500. Deze zijn via HP fiber san switches gekoppeld aan de bladeservers, de bladeservers zijn van het type HP BL460 in een c7000 enclosure. Details van huidige infrastruur worden verder in het dossier omschreven. Technische specificaties storage infrastructuur De storage infrastructuur dient te voldoen aan volgende eisen: Om een hoge beschikbaarheid te garanderen moeten de kritische onderdelen van de storage infrastructuur redundant worden uitgevoerd (power, fans, controller, cache geheugen, ). De aanbieder geeft een gedetailleerde omschrijving hoe deze beschikbaarheid kan gegarandeerd worden De redundante controllers moeten ook in actief-actief mode kunnen werken. De storage infrastructuur moet gelijktijdig kunnen werken met snelle (15K rpm disks) en tragere (>7,2K rpm disks) storage, de tragere storage zal gebruikt worden voor het opzetten van testomgevingen. Een combinatie van snelle en trage disks binnen dezelfde enclosure moet mogelijk zijn. Volgende type disks moeten minimum ondersteund worden: - SSD disks - FC disks - FATA disks De aanbieder geeft een overzicht van het minimum en maximum aantal disks per diskcabinet er ondersteund worden. Alle disks moeten hot swappable zijn Netto opslagcapaciteit (bij de start van het project): - snelle disks: 10TB De aanbieder geeft een gedetailleerde omschrijving van de aangeboden configuratie: - het aantal diskcabinets - het aantal disks - de capaciteit van de disks -de snelheids van de disks - de snelheid per voorgestelde raidsets De storage moet optioneel kunnen gerepliceerd worden naar een 2 e site. Dit voorstel maakt geen deel uit van de offerte maar moet technisch wel mogelijk zijn. De aanbieder geeft een omschrijving hoe dit kan gerealiseerd worden. Minimum opslagcapaciteit: de storage infrastructuur moet uitbreidbaar zijn tot 96Tb bruto zonder swap disks. De aanbieder geeft een beschrijving op welke manier de storage infrastructuur uitbreidbaar is en welke kosten

16 /05/ hiermee verbonden zijn (disks, diskcabinets, ) Het uitbreiden van capaciteit (toevoegen van disks) mag in geen enkel geval de performantie van het systeem verlagen. De aanbieder omschrijft hoe dit kan gegarandeerd worden. De disk arrays moeten minimum volgende raidsets ondersteunen: vraid0 vraid1, vraid0+1, vraid5, vraid0+5, vraid06 & cross vraid clones Per disk array moet er ondersteuning zijn voor spare disks. De aanbieder geeft een overzicht van de mogelijkheden. Er moeten tot 512 hosts gekoppeld kunnen worden in Single Path en 256 hosts in dual path. De grootte van de LUNs moet tot 32Tb geconfigureerd kunnen worden Er moeten tot 1024 virtual disks geconfigureerd kunnen worden Per controller paar moet er minimum 4Gb cache aanwezig zijn. Het cache geheugen wordt gemirrored naar de 2 e controller over een aparte PCI-e bus. De battery backup cache moet tot 96 uren data bevatten. De connectie tussen servers en SAN moet gebeuren via fiber channel switches. Alle servers (12) beschikken over een dubbele fiber channel adapter van 4Gb De fiber channel switch moet minimum 14 server poorten beschikbaar en actief hebben. Iedere poort heeft een minimum capaciteit van 4Gb. De fiber channel switch wordt redundant geleverd zodat de de 2 e HBA van de servers op een aparte switch worden aangesloten. Het aantal fiberpoorten moet uitbreidbaar zijn tot minimum 24. De aanbieder geeft een omschrijving hoe deze uitbreiding mogelijk is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Per storage controller paar moeten er 4 device ports aanwezig zijn, de snelheid per device port is 4Gb., door middel van bandwith aggregation moet deze uitbreidbaar zijn tot 16Gb. Per controller moeten er 2 drive interfaces van 4Gb per interface beschikbaar zijn. Het aantal I/O requests per seconde (IOPs) per storage box moet minimum zijn Bandbreedte per storage box is minimum 1200MB/sec. Bij hardware defecten op de storage infrastructuur moet er automatisch een melding gestuurd worden naar de storage beheerders van de PHL en naar de leverancier van de hardware zodat er een automatische herstelprocedure wordt geactiveerd. Deze herstelprocedure is afhankelijk van het afgesloten onderhoudscontract op de hardware. Het dagelijks beheer en configuratie van de storage infrastructuur (disks, switches, ) moet gebeuren via een gebruiksvriendelijke grafische interface. Specifieke configuraties mogen / kunnen ook via CLI. De storage infrastructuur moet snmp traps kunnen sturen naar de monitoring software van de PHL zodat hierop bijkomende alarmen kunnen gedefinieerd worden. De aanbieder voegt een lijst toe van de beschikbare snmp traps. Tevens moet er SNMP monitoring mogelijk zijn van enclosures, disks, controllers, switches. De mibs moeten beschikbaar zijn. De storage infrastructuur moet zowel de stroom als temperatuur kunnen monitoren en de nodige acties ondernemen. De aanbieder geeft een omschrijving hoe deze acties kunnen gebeuren. De logische disks moeten aan één of meerdere servers kunnen toegewezen worden De capaciteit van de logische disks moet online uitbreidbaar zijn Een mix van verschillende soorten raidsets moet mogelijk zijn om alzo de meest performante configuratie aan de server(s) toe te wijzen. De storage infrastructuur moet compatibel zijn met Vmware, Windows, Linux, Apple Mac OSX, Hyper-V, Citrix Xen De storage infrastructuur kan ingebouwd worden in een bestaand 19 rack. De storage infrastructuur kan aangesloten worden op een bestaande UPS. De aanbieder zorgt voor de configuratie van de storage infrastructuur op de UPS De aanbieder geeft op hoeveel watt er extra nodig is. Een update van de firmware moet gebeuren zonder herstart van de apparatuur (controller, disks enclosure, )

17 /05/ Huidige SAN infrastructuur SAN 1 logische schijven

18 /05/ SAN 1 Fysische schijven

19 /05/

20 /05/ SAN 2 logische schijven

21 /05/ SAN 2 Fysische schijven

22 /05/ SAN 1 Controller MSA1500 CS Controller Controller WWN B30091AD41 Controller Serial Number P56350HX3S804H Bus Interface Fibre Channel Arbitrated Loop Physical Address Domain : 97, Area : 9, Port : 19 RAID ADG status Enabled Host Controller PCI Based Fibre Channel Adapter Host Controller Adapter ID C92CCC57 Arbitrated Loop Physical Address (HOST) Domain : 105, Area : 11, Port : 19 RAID Array ID SAN A RAID Array Serial Number SGA053900K Firmware Version 4.98 Rebuild Priority High Expand Priority Low Current Surface Scan Delay 3 sec Number of Arrays 2 Number of Logical Drives 7 Number of Physical Drives 25 Physical Drives Attached to Port 1 Box 1 : Bay 1, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 2, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 3, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 4, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 5, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 8, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 9, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 10, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 11, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 12, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 14, GB (Parallel SCSI) Physical Drives Attached to Port 2 Box 2 : Bay 1, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 2, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 3, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 4, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 5, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 6, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 7, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 8, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 9, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 10, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 11, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 12, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 13, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 14, GB (Parallel SCSI) All Physical Drives Assigned Yes Array Accelerator Present Yes Cache Status Enabled Accelerator Ratio 50% Read /50% Write

23 /05/ Read Cache Size 256 MB Write Cache Size 256 MB Battery Pack Count 2 Battery Status OK SAN2 Controller MSA1500 CS Controller Controller WWN B300911EA1 Controller Serial Number P56350GX3RJ068 Bus Interface Fibre Channel Arbitrated Loop Physical Address Domain : 105, Area : 13, Port : 19 RAID ADG status Enabled Host Controller PCI Based Fibre Channel Adapter Host Controller Adapter ID C92CCC57 Arbitrated Loop Physical Address (HOST) Domain : 105, Area : 11, Port : 19 RAID Array ID SAN B - REMOTE SITE RAID Array Serial Number SGA Firmware Version 4.98 Rebuild Priority Medium Expand Priority Low Current Surface Scan Delay 3 sec Number of Arrays 3 Number of Logical Drives 4 Number of Physical Drives 28 Physical Drives Attached to Port 1 Box 1 : Bay 1, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 2, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 3, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 4, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 5, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 6, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 7, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 8, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 9, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 10, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 11, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 12, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 13, GB (Parallel SCSI) Box 1 : Bay 14, GB (Parallel SCSI) Physical Drives Attached to Port 2 Box 2 : Bay 1, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 2, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 3, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 4, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 5, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 6, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 7, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 8, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 9, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 10, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 11, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 12, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 13, GB (Parallel SCSI) Box 2 : Bay 14, GB (Parallel SCSI) All Physical Drives Assigned Yes

24 /05/ Array Accelerator Present Yes Cache Status Enabled Accelerator Ratio 50% Read /50% Write Read Cache Size 256 MB Write Cache Size 256 MB Battery Pack Count 2 Battery Status OK

25 /05/ San Switches

26 /05/ Blade server infrastructuur

27 /05/

28 /05/

29 /05/

30 /05/ Fysische servers Bijkomend zijn er 2 fysische server aangesloten op de huidige SAN infrastructuur. Beiden hebben een 1Gb HBA adapter.

31 /05/ Virtuele server Hosts Datastores Virtual Machines

32 /05/

33 /05/

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24, 3500 HASSELT HANDELEND VOOR VOLGENDE

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802. voor de levering van informaticamateriaal

BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802. voor de levering van informaticamateriaal BIJLAGE A. TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET BIJZONDERE BESTEK NR.: CSC-IT0802 voor de levering van informaticamateriaal De KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG realiseert een opdracht voor de aankoop van informaticamateriaal.

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24, 3500 HASSELT HANDELEND VOOR ALLE

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital

BESTEK nr. 2015/PVR/Infrastructure_Bureau_Digital Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG LEVEREN EN PLAATSEN PORTIONEERTOESTEL VOOR CENTRALE KEUKEN

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG LEVEREN EN PLAATSEN PORTIONEERTOESTEL VOOR CENTRALE KEUKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG LEVEREN EN PLAATSEN PORTIONEERTOESTEL VOOR CENTRALE KEUKEN Aanbestedende overheid : AV RUDDERSSTOVE RUDDERSHOVE 4 8000 BRUGGE Adres levering en plaatsing : CENTRALE KEUKEN RUDDERSSTOVE

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie